Regulamin udzielania i korzystania z limitu kredytowego w rachunku Ekstrakonto dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin udzielania i korzystania z limitu kredytowego w rachunku Ekstrakonto dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A."

Transkrypt

1 Regulamin udzielania i korzystania z limitu kredytowego w rachunku Ekstrakonto dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A. Obowiązuje od r.

2 Rozdział I Ogólne warunki udzielania i korzystania z limitu kredytowego w rachunku Ekstrakonto dla Klientów Indywidualnych 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania i korzystania z limitu kredytowego w rachunku Ekstrakonto dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A. 2 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) Bank Bank Zachodni WBK S.A., 2) data (dzień) całkowitej spłaty Limitu - ostateczny termin spłaty Limitu wraz z odsetkami i innymi należnościami Banku wynikającymi z udzielonego Limitu, 3) data (dzień) faktycznej spłaty - dzień uznania rachunku Limitu w Banku (data wpływu środków na rachunek Limitu w Banku), 4) dokument identyfikujący tożsamość dowód osobisty, paszport; w przypadku osób posiadających obywatelstwo inne niż polskie dokument potwierdzający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: karta stałego pobytu, karta czasowego pobytu, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, 5) dzień roboczy - dzień nie będący sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 6) jednostka Banku - oddział Banku Zachodniego WBK S.A., 7) Karta Informacyjna Klienta dokument podpisywany przez Klienta przy otwarciu Rachunku zawierający dane osobowe i adresowe Klienta, 8) Klient osoba fizyczna lub osoby fizyczne, dla których Bank prowadzi rachunek Ekstrakonto, z wyłączeniem Ekstrakonta Junior, w ramach zawartej z Bankiem Umowy Ramowej; jeżeli po stronie Klienta występuje więcej niż jedna osoba zwani są oni łącznie Klientem, 9) Klient Zamożny Klient, spełniający kryteria kwalifikacji do segmentu określone w ZPZ - Segmentacja biznesowa klientów w Banku Zachodnim WBK S.A. 10) Kredytobiorca Klient, któremu Bank udzielił Limitu, zgodnie z postanowieniami 4 Regulaminu; jeżeli po stronie Kredytobiorcy występuje więcej niż jedna osoba zwani są oni łącznie Kredytobiorcą, 11) Limit limit kredytowy w rachunku Ekstrakonto, z wyłączeniem Ekstrakonta Junior, 12) odstąpienie od Umowy - jednostronne oświadczenie jednej ze stron Umowy Ramowej powodujące, iż Umowę uważa się za niezawartą, 13) Potwierdzenie dokument potwierdzający udzielenie Limitu lub zmianę warunków udzielonego Limitu. Potwierdzenie określa warunki, na jakich Bank udzielił Limitu, w szczególności kwotę i walutę Limitu, okres obowiązywania, termin oraz warunki odstąpienia przez Klienta lub Bank od udzielonego limitu, szczegółowe zasady ustalania oprocentowania oraz jego wysokość w dniu udzielenia Limitu, zabezpieczenie Limitu, zobowiązania Kredytobiorcy, oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji lub warunki Limitu po jego zmianie, 14) Rachunek rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Ekstrakonto, z wyłączeniem Ekstrakonta Junior, 15) Regulamin niniejszy Regulamin udzielania i korzystania z limitu kredytowego w rachunku Ekstrakonto dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A., 16) Taryfa Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności, 17) Umowa Ramowa umowa ramowa sprzedaży produktów i usług bankowych zawarta pomiędzy Bankiem i Klientem, na mocy której Bank na rzecz Klienta i na jego żądanie może udostępniać produkty i świadczyć usługi bankowe, w tym udzielić Limitu, 18) uruchomienie Limitu - postawienie przez Bank do dyspozycji Kredytobiorcy środków pieniężnych na warunkach określonych w Potwierdzeniu, 19) ustawa o kredycie konsumenckim ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.), 20) wpłaty bezgotówkowe wpłaty na Rachunek z tytułu wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, stypendium, dochodu netto uzyskiwanego z prowadzonej działalności gospodarczej, 21) wpłaty gotówkowe wpłaty na Rachunek inne niż wpłaty bezgotówkowe, 22) wykorzystanie (wypłata) Limitu realizacja dyspozycji Kredytobiorcy w ciężar Rachunku na warunkach określonych w Umowie Ramowej oraz Regulaminie, 23) zadłużenie przeterminowane - część lub całość Limitu, odsetek od Limitu oraz innych należności wynikających z Limitu, niespłaconych przez Kredytobiorcę w ustalonym terminie. 2. Udzielenie Limitu 3 Bank może udzielić Limitu kredytowego w rachunku Ekstrakonto, z wyłączeniem Ekstrakonta Junior. 4 Do udzielenia Limitu dochodzi w wyniku: 1) zawarcia Umowy Ramowej, 2) złożenia przez Klienta w jednostce Banku, w sposób określony przez Bank wypełnionego wniosku o udzielenie limitu wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskiwanie dochodu, o ile takie dokumenty są wymagane, 3) pozytywnej decyzji Banku o udzieleniu Limitu, 4) podpisania Potwierdzenia przez Klienta Decyzja Banku o udzieleniu Limitu oraz warunkach, na jakich może zostać udzielony Limit uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Klienta. 2. Bank zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia Limitu bez podania przyczyny. 6 Wysokość Limitu uzależniona jest od okresu posiadania Rachunku, i wysokości dokonywanych wpłat bezgotówkowych lub kwoty ustanowionego zabezpieczenia, z zastrzeżeniem iż maksymalna kwota Limitu wynosi zł Limit może zostać udzielony na okres: 1) do 12 miesięcy - bez możliwości przedłużenia na kolejne 12-miesięczne okresy, 2) 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 12-miesięczne okresy. 2. W przypadku Limitu udzielonego na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 12-miesięczne okresy, Limit zostanie przedłużony bez konieczności spłaty bieżącego zadłużenia z tytułu udzielonego Limitu oraz bez konieczności zawarcia Aneksu do Potwierdzenia, pod warunkiem, że Kredytobiorca w okresie obowiązywania Limitu: 1) nie przekroczy kwoty udzielonego Limitu,

3 2) wywiązuje się ze zobowiązania do przekazywania środków pieniężnych na Rachunek na zasadach i w wysokości określonej w Potwierdzeniu; 3) terminowo reguluje wszelkie zobowiązania z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek wobec Banku i innych banków Warunki udzielonego Limitu określone są w Umowie Ramowej, Regulaminie, Taryfie oraz Potwierdzeniu udzielenia Limitu, z tym że postanowienia Umowy Ramowej oraz Potwierdzenia mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. 2. Potwierdzenie określające warunki udzielonego Limitu lub zmianę warunków udzielonego Limitu określonych w Potwierdzeniu, z wyjątkiem zmiany wysokości stawki bazowej Banku, oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego oraz Taryfy, sporządzane jest na piśmie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy Ramowej (Banku i Kredytobiorcy) oraz podpisywane jest przez obie Strony Umowy Ramowej. 3. Jeżeli po stronie Kredytobiorcy występuje więcej niż jedna osoba, dla skuteczności składanych oświadczeń wymagane jest zgodne oświadczenie wszystkich osób występujących po stronie Kredytobiorcy, chyba, że co innego wynika z Umowy Ramowej, Regulaminu lub Potwierdzenia. 9 Kredytobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od udzielonego Limitu bez podania przyczyny w terminie i na warunkach określonych w Potwierdzeniu. 3. Uruchomienie Limitu Uruchomienie Limitu nastąpi bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy, po spełnieniu warunków określonych każdorazowo w Potwierdzeniu. 2. Warunkami uruchomienia Limitu są: 1) wyrażenie zgody na zaciągnięcie Limitu przez współmałżonka Kredytobiorcy, o ile jest wymagana, 2) ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty Limitu, o ile są wymagane, 3) złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez ewentualnych Poręczycieli, 4) inne warunki określone w Potwierdzeniu. 4. Wykorzystanie i spłata Limitu 11 Wykorzystanie Limitu następować będzie poprzez realizację przez Bank dyspozycji Kredytobiorcy dotyczących wypłat nie znajdujących pokrycia w saldzie Rachunku, do wysokości udzielonego Limitu Spłata Limitu następuje z każdego wpływu środków na Rachunek, bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy. Spłata całości lub części wykorzystanego Limitu w okresie obowiązywania Limitu umożliwia ponowne zadłużanie się do kwoty niewykorzystanej części Limitu. 2. Termin ostatecznej spłaty Limitu określa Potwierdzenie Od wykorzystanej kwoty Limitu Bank nalicza odsetki w okresach miesięcznych, za każdy dzień korzystania z Limitu, począwszy od dnia pierwszego wykorzystania Limitu do dnia poprzedzającego jego całkowitą spłatę włącznie, według stóp procentowych obowiązujących w okresie obowiązywania Limitu. 2. Dla celów obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni (366 dni w roku przestępnym). 3. Naliczone odsetki Bank pobiera w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca poprzez obciążenie Rachunku. 4. W przypadku braku środków własnych Kredytobiorcy na Rachunku należne odsetki, prowizje oraz opłaty zmniejszają kwotę dostępnego Limitu. 5. Jako datę spłaty Limitu, odsetek oraz innych należności Banku wynikających z udzielonego Limitu przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Limitu w Banku. 6. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w spłacie należności wynikających z Limitu wpłaty dokonywane przez Kredytobiorcę będą zarachowywane w pierwszej kolejności na zaległe należności Banku (nie dotyczy zajęcia wierzytelności w ramach egzekucji z Rachunku). 5. Zabezpieczenie Limitu W przypadku, gdy Bank wymaga zabezpieczenia spłaty Limitu warunkiem uruchomienia Limitu jest ustanowienie zabezpieczeń określonych w Potwierdzeniu. 2. Dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty Limitu dołącza się do dokumentacji udzielonego Limitu. 3. Koszty ustanowienia zabezpieczeń spłaty Limitu ponosi Kredytobiorca. 6. Oprocentowanie Limitu oraz zasady zmiany oprocentowania Limit oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej w wysokości określonej przez Bank dla danego Limitu w stosunku rocznym, przy wykorzystaniu zmiennej stawki bazowej Banku. 2. Wysokość oprocentowania (stopa procentowa) Limitu w dniu jego udzielenia oraz zasady jego ustalania określa Potwierdzenie. 3. Bank może dokonać zmiany wysokości stawki bazowej Banku stanowiącej podstawę ustalania oprocentowania Limitu na warunkach określonych w Potwierdzeniu. 4. Zmiana oprocentowania Limitu wynikająca ze zmiany wysokości stawki bazowej Banku skutkować będzie od dnia wprowadzenia przez Bank zmiany. 5. Informację o aktualnej wysokości stawki bazowej oraz dacie jej wejścia w życie Bank przekazuje w sposób określony w 16 Regulaminu. 6. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany wysokości stawki bazowej Banku nie wymaga wypowiedzenia Umowy Ramowej w całości lub w części dotyczącej Limitu O zmianie oprocentowania Limitu wynikającej ze zmiany wysokości stawki bazowej Banku, Bank będzie zawiadamiał Kredytobiorcę: 1) na piśmie, przesyłając informację na adres korespondencyjny podany w Karcie Informacyjnej Klienta lub 2) w formie elektronicznej poprzez bankowość elektroniczną - w przypadku udostępnienia Kredytobiorcy bankowości elektronicznej. 2. O zmianie oprocentowania Limitu wynikającej ze zmiany wysokości stawki bazowej Banku, Bank będzie powiadamiał Poręczycieli poprzez: 1) umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w jednostkach Banku, 2) umieszczenie informacji na stronie internetowej Banku,

4 3) infolinię: O zmianie wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego stanowiącej podstawę ustalenia wysokości oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego Bank będzie informował Kredytobiorcę, Poręczycieli poprzez: 1) umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w jednostkach Banku, 2) umieszczenie informacji na stronie internetowej Banku, 3) infolinię: Opłaty i prowizje Za czynności i usługi związane z udzieleniem Limitu oraz jego obsługą Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą obowiązującą w Banku w dniu dokonania danej czynności. Wysokość prowizji i opłat związanych z udzieleniem Limitu określona jest w Taryfie oraz Potwierdzeniu. 2. Taryfa stanowi integralną część Umowy Ramowej. Aktualną Taryfę Bank udostępnia w jednostkach Banku oraz na stronie internetowej Banku, z zastrzeżeniem ust.6 3. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi, także w przypadku niewykorzystania Limitu, z zastrzeżeniem zapisów ust W przypadku Limitów podlegających ustawie o kredycie konsumenckim opłaty i prowizje podlegają zwrotowi na warunkach określonych w Potwierdzeniu. 5. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Taryfie lub wyciągu z Taryfy. Bank może dokonywać zmian Taryfy lub wyciągu z Taryfy: 1) określonych w Taryfie, w wyciągu z Taryfy, w Umowie Ramowej, w Potwierdzeniu zgodnie z ich brzmieniem lub 2) w przypadku: a) konieczności dostosowania brzmienia Taryfy lub wyciągu z Taryfy do wymogów wynikających z decyzji lub zaleceń organów nadzorczych, organów ochrony konsumentów lub z orzeczeń sądowych, b) wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany przepisów istniejących, wpływających na zasady świadczenia usług przez Bank. lub 3) w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 1) lub 2) powyżej - jeżeli podwyższeniu ulegnie przynajmniej jeden z poniższych czynników: a) stopa procentowa kredytu lombardowego NBP - o co najmniej 3 % wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany, b) stopa procentowa redyskonta weksli NBP - o co najmniej 3 % wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany, c) stopa procentowa referencyjna NBP - o co najmniej 3 % wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany, d) stopa inflacji ( miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w ujęciu odnoszącym się do analogicznego miesiąca poprzedniego roku ) - o co najmniej 0,5 punktu procentowego, e) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez GUS - o co najmniej 3 % wartości tego czynnika w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. 6. O zmianie Taryfy lub wyciągu z Taryfy w części dotyczącej Limitu Bank poinformuje Kredytobiorcę: 1) na piśmie, przesyłając informację na adres korespondencyjny podany w Karcie Informacyjnej Klienta lub 2) w formie elektronicznej poprzez bankowość elektroniczną - w przypadku udostępnienia Kredytobiorcy bankowości elektronicznej. 7. Jeżeli przed dniem wejścia w życie zmian Kredytobiorca nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji zmian, wprowadzone zmiany uważa się za przyjęte przez Kredytobiorcę i obowiązujące strony począwszy od dnia ich wejścia w życie. 8. Złożenie przez Kredytobiorcę w terminie, o którym mowa w ust. 7, pisemnego oświadczenia o braku akceptacji wprowadzanych przez Bank zmian jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy Ramowej w części dotyczącej Limitu. 8. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji 18 Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że jeżeli nie wywiąże się z postanowień udzielonego Limitu, Bank będzie mógł dochodzić na podstawie złożonego przez Kredytobiorcę oświadczenia swoich wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z całego majątku Kredytobiorcy. Postępowanie prowadzone będzie z pominięciem fazy sądowego postępowania rozpoznawczego, po nadaniu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przez sąd. Bank będzie miał prawo objąć bankowym tytułem egzekucyjnym całą kwotę zadłużenia wynikającą z udzielonego Limitu, w tym odsetki i koszty związane z realizacją Limitu oraz koszty związane z windykacją należności Banku, powstałe w wyniku realizacji ww. Limitu maksymalnie do kwoty wskazanej w oświadczeniu. 9. Zadłużenie przeterminowane Od kwoty Limitu niespłaconego w terminie spłaty określonym w Potwierdzeniu, Kredytobiorca od dnia następnego po terminie spłaty, zobowiązany jest do zapłaty odsetek według stawki oprocentowania obowiązującej w Banku dla zadłużenia przeterminowanego. Oprocentowanie dla zadłużenia przeterminowanego jest zmienne, ustalane jako czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Wysokość oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego na dzień udzielenia Limitu określa Potwierdzenie. 2. Zmiana wysokości oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego będzie następowała odpowiednio do zmiany wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. O zmianie wysokości oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego Bank poinformuje w sposób określony w 16 ust. 3 Regulaminu. 3. Zmiana wysokości oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego wynikająca ze zmiany wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego nie wymaga wypowiedzenia Umowy Ramowej w całości lub w części dotyczącej Limitu. 4. Przekroczenie kwoty udzielonego Limitu powoduje, iż od dnia przekroczenia tego Limitu zadłużenie ponad kwotę udzielonego Limitu staje się wymagalne i podlega oprocentowaniu według stawki obowiązującej w Banku dla zadłużenia przeterminowanego. W takim przypadku Kredytobiorca zobowiązany jest spłacić kwotę przekroczenia wraz z odsetkami liczonymi od kwoty przekroczenia według stawki oprocentowania obowiązującej w Banku dla zadłużenia

5 przeterminowanego ustalanego zgodnie z zasadami określonymi w ust Bank zobowiązuje się powiadamiać na piśmie osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia spłaty Limitu o opóźnieniu Kredytobiorcy w spłacie Limitu. 10. Zobowiązania Kredytobiorcy 20 Kredytobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zobowiązań wynikających z Umowy Ramowej, Regulaminu oraz Potwierdzenia, w tym między innymi do: 1) terminowej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym udzielonego Limitu, odsetek oraz innych należności wynikających z udzielonego Limitu, 2) udokumentowania, na wezwanie Banku, wysokości aktualnie osiąganego dochodu, 3) przedłożenia na wezwanie Banku pisemnej informacji oraz dokumentów niezbędnych do dokonania przez Bank oceny sytuacji finansowej Kredytobiorcy, 4) dokonywania wpłat na Rachunek w wysokości określonej w Potwierdzeniu. 11. Niedotrzymanie warunków udzielenia Limitu 21 Niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków udzielonego Limitu następuje w przypadku niewykonania zobowiązań określonych w 20 Regulaminu lub wystąpienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń: 1) nienależyte wywiązywanie się przez Kredytobiorcę ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy Ramowej, Potwierdzenia oraz Regulaminu, 2) brak spłaty Limitu, odsetek lub innych należności wynikających z udzielonego Limitu, w terminach określonych w Potwierdzeniu, 3) złożenie przez Kredytobiorcę fałszywych oświadczeń, dokumentów bądź informacji stanowiących podstawę do udzielenia Limitu, w tym do ustanowienia zabezpieczeń spłaty Limitu, 4) złożenie przez Kredytobiorcę po udzieleniu Limitu oświadczeń, dokumentów bądź informacji, które okazały się nieprawdziwe, 5) przekroczenie przez Kredytobiorcę kwoty udzielonego Limitu i nie dokonanie spłaty kwoty, o jaką przekroczony został Limit wraz z należnymi odsetkami w terminie 14 dni licząc od dnia jego przekroczenia, 6) wypowiedzenie Umowy Ramowej lub Umowy Ramowej w części dotyczącej Rachunku, w którym został udzielony Limit, 7) zamknięcie Rachunku, w którym został udzielony Limit, 8) dwukrotne nie przekazanie przez Kredytobiorcę środków pieniężnych na Rachunek w wysokości określonej w Potwierdzeniu. 12. Wypowiedzenie Umowy Ramowej Warunki wypowiedzenia Umowy Ramowej przez Klienta oraz Bank w całości lub w części dotyczącej Limitu, jak również warunki obniżenia przez Bank kwoty udzielonego Limitu określone są w Umowie Ramowej. 2. Wypowiedzenie Umowy Ramowej lub obniżenie kwoty udzielonego Limitu przez Bank następuje na piśmie ze wskazaniem przyczyny. 3. Wypowiedzenie Umowy Ramowej jest równoznaczne z wypowiedzeniem udzielonego Limitu i skutkuje obowiązkiem dokonania przez Kredytobiorcę spłaty wykorzystanego Limitu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami. 4. Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu wykorzystanego i niespłaconego Limitu bądź kwoty, o którą obniżono udzielony Limit wraz z odsetkami oraz innymi należnościami Banku wynikającymi z udzielonego Limitu najpóźniej następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia. 5. W przypadku niespłacenia zadłużenia w okresie wypowiedzenia, od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia Kredytobiorca zobowiązany jest zapłacić Bankowi od kwoty zadłużenia z tytułu niespłaconego Limitu lub w przypadku obniżenia kwoty Limitu od kwoty przekraczającej obniżony Limit odsetki według stawki oprocentowania obowiązującej w Banku dla zadłużenia przeterminowanego zgodnie z zasadami określonymi w Potwierdzeniu oraz Regulaminie. 6. Wypowiedzenie Umowy Ramowej w części dotyczącej Limitu lub obniżenie kwoty udzielonego Limitu nie ogranicza Banku w wykonywaniu innych uprawnień określonych w Umowie Ramowej, Regulaminie oraz Potwierdzeniu. 7. W przypadku niespłacenia Limitu przez Kredytobiorcę Bank może podjąć wszelkie działania zmierzające do odzyskania wymagalnych należności Banku, w szczególności przystąpić w drodze egzekucji do odzyskania swoich należności z ustanowionych zabezpieczeń i majątku Kredytobiorcy. 13. Reklamacje i spory Kredytobiorca może złożyć reklamację ustnie w siedzibie Banku, dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym adresy poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta oraz wskazane są na stronie internetowej Banku 2. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy, zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Kredytobiorcy przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 3. Organem nadzoru w stosunku do Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego. 4. Kredytobiorca może wnieść skargę na naruszające przepisy prawa działanie Banku do organu nadzoru. 5. Kredytobiorca może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 6. Spory pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż złotych polskich. Rozdział II Postanowienia końcowe Bank zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie w przypadku: 1) wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawnych lub ich zmiany, lub 2) zmiany zakresu lub formy usług świadczonych przez Bank na rzecz Klienta, lub

6 3) konieczności dostosowania do zmian wprowadzonych w systemach (informatycznych, operacyjnych) Banku. 2. O wprowadzanych zmianach Bank każdorazowo poinformuje Kredytobiorcę: 1) na piśmie, przesyłając informację na adres korespondencyjny podany w Karcie Informacyjnej Klienta lub 2) w formie elektronicznej poprzez bankowość elektroniczną - w przypadku udostępnienia Kredytobiorcy usługi bankowości elektronicznej lub 3) poprzez zamieszczenie treści zmian na wyciągach bankowych lub 4) poprzez przesłanie stosownej informacji wraz z wyciągiem. 3. Zgodnie z art kodeksu cywilnego zmieniony Regulamin wiąże Kredytobiorcę, jeżeli Kredytobiorca nie wypowiedział Umowy Każda ze Stron Umowy Ramowej zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony Umowy Ramowej odpowiednio o każdej zmianie nazwiska/imienia/firmy lub adresu. 2. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1, Kredytobiorca zobowiązany jest podpisać nową Kartę Informacyjną Klienta. 3. Strona Umowy, która nie dokonała aktualizacji danych, o których mowa w ust. 1, w szczególności w zakresie danych adresowych, ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wynikające z tego skutki. 4. W przypadku, gdy korespondencja została zwrócona do nadawcy z powodu odmowy jej przyjęcia, to za datę doręczenia uważa się datę odmowy jej przyjęcia przez adresata. 26 W przypadku, gdy zmianie ulegają przepisy zewnętrzne o charakterze bezwzględnie obowiązującym pierwszeństwo w stosunku do Regulaminu, mają te przepisy i obowiązują od daty wejścia ich w życie. 27 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego oraz Regulamin rachunków bankowych i świadczenia usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A Regulamin - zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego oraz art. 109 Ustawy Prawo bankowe - ma charakter wiążący dla stron. 2. Regulamin stosuje się do oferty limitu w rachunku Ekstrakonto obowiązującej do dnia r

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje

Postanowienia Ogólne. Definicje 1 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Promocji ) określa zasady i warunki na jakich odbywa się Promocja Zimowy Pakiet Korzyści. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 22.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... Oznaczenie sprawy: ZP.271.2.70.2018 Załącznik nr 4 do SIWZ Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej WZÓR UMOWY W dniu... 2018 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 22/R/2016 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego z dnia 02 marca 2016 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, marzec 2016 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 93/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 16 października 2015r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, październik

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 195/2015 z dnia 15.10.2015 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Oława, październik 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu. r. w Wielkich Oczach pomiędzy: Gminą Wielkie Oczy z siedzibą: ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy, NIP: 7931505467, zwaną dalej Zamawiającym (Kredytobiorcą),

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Ruścu

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Ruścu Załącznik do Uchwały nr 5/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ruścu z dnia 26.01.2016 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Ruścu Rusiec, styczeń 2016 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 97/2015 Zarządu BS w Pucku z dnia 29.10.2015 r. [ do użytku służbowego] Bank Spółdzielczy w Pucku Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Puck, październik 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N udzielania kredytów na zakup artykułów w systemie sprzedaży ratalnej

R E G U L A M I N udzielania kredytów na zakup artykułów w systemie sprzedaży ratalnej Załącznik do Uchwały Nr 35./B/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku BANK SPÓŁDZIELCZY W BRAŃSKU R E G U L A M I N udzielania kredytów na zakup artykułów w systemie sprzedaży ratalnej Brańsk, 2011r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt gotówkowy online z prowizją 0% i ubezpieczeniem

Regulamin Promocji Kredyt gotówkowy online z prowizją 0% i ubezpieczeniem Regulamin Promocji Kredyt gotówkowy online z prowizją 0% i ubezpieczeniem Na skróty Dzięki tej promocji mogą Państwo otrzymać kredyt gotówkowy z prowizją z tytułu udzielenia kredytu obniżoną do poziomu:.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji ( Promocja ) dla członków rodzin wielodzietnych posiadających KARTĘ DUŻEJ RODZINY. 2. Organizatorem Promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK INWESTYCYJNYCH MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki i

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY zawarta w dniu...w... pomiędzy Gminą Domanice. z adresem do korespondencji... którą reprezentuje: 1) Jerzy Zabłocki Wójt Gminy Domanice przy kontrasygnacie Beata Rombel

Bardziej szczegółowo

Bank udziela Kredytobiorcy kredytu do wysokości ,00 (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych).

Bank udziela Kredytobiorcy kredytu do wysokości ,00 (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych). Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór UMOWA KREDYTOWA NR... zawarta w Masłowie w dniu pomiędzy zwanym dalej "Bankiem" reprezentowanym przez: a Gminą Masłów z siedzibą ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, NIP 657-25-38-821,REGON

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 40/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pucku z dnia 11.04.2016r. Bank Spółdzielczy w Pucku Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Puck, kwiecień 2016 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ Strona 1 z 6 UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa, Umowa Linii Kredytowej) zawarta została w dniu. pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr... do Uchwały Nr /2006 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia... roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

należności przeterminowane

należności przeterminowane REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK LOMBARDOWYCH OSOBOM FIZYCZNYM WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa podstawowe zasady udzielania oraz zabezpieczenia spłaty pożyczek lombardowych.

Bardziej szczegółowo

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ I

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ I W dniu... 2019 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Wykonawcą - Bankiem...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009 UMOWA O KREDYT Nr FN.I.3054-1/2009 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... grudnia 2009 r. pomiędzy GMINĄ MNIÓW, 26-080 Mniów,ul. Centralna 9 Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla członków rodzin wielodzietnych posiadaczy KARTY DUŻEJ RODZINY

Regulamin Promocji dla członków rodzin wielodzietnych posiadaczy KARTY DUŻEJ RODZINY Regulamin Promocji dla członków rodzin wielodzietnych posiadaczy KARTY DUŻEJ RODZINY Obowiązuje od 8 września 2018 r. 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim . Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, kwiecień 2016 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.569.790,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budżetu Gminy Grunwald oraz spłatę wcześniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR :../2015 na usługę Zawarta w dniu.2015 r. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn REGON 311019480, NIP 668 187 54 86,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ II

WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ II W dniu... 2019 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Wykonawcą - Bankiem...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZYM BANKU LUDOWYM W ZAKRZEWIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZYM BANKU LUDOWYM W ZAKRZEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały 98/2013 z dnia 07-08-2013 r. Zmieniony Uchwałą Zarządu nr 143/2015. z dnia 09-12-2015r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZYM BANKU LUDOWYM W ZAKRZEWIE TEKST

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Zawarta w dniu w Limanowej pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../...

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... zawarta w... w dniu... między Bankiem..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:....... a Gminą Ropczyce...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ AKTUALNY Wzór umowy dla części pierwszej..z siedzibą w..., wpisany przez Sąd Rejonowy. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:.,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu )

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu ) Załącznik nr 4 do decyzji nr IIU/DPD/ /2017 Dyrektora Pionu Klienta Detalicznego Aneks do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( Aneks ) kwoty kredytu 1. STRONY UMOWY Posiadacz

Bardziej szczegółowo

O d p o w i e d ź: Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu okres kredytowania to : okres od uruchomienia kredytu do dnia

O d p o w i e d ź: Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu okres kredytowania to : okres od uruchomienia kredytu do dnia Bodzentyn, dnia 23.11.2018 r. BRO.271.58.2018 Do wszystkich WYKONAWCÓW Dot. postępowania na realizację zamówienia pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000 000,00 zł na spłatę planowanego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Bankiem a. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Kredytobiorcą została zawarta umowa następującej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR

WZÓR UMOWY O KREDYT NR WZÓR UMOWY O KREDYT NR Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

zwany dalej w treści umowy Bankiem" i Gminą Kłobuck z siedzibą ul. 11 Listopada 6, Kłobuck, REGON.., , reprezentowana przez:

zwany dalej w treści umowy Bankiem i Gminą Kłobuck z siedzibą ul. 11 Listopada 6, Kłobuck, REGON.., , reprezentowana przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ Wzór umowy..z siedzibą w..., wpisany przez Sąd Rejonowy. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:., / (...) NIP:., REGON:., wysokość

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 14.03.2016 r. do 12.04.2016 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY KREDYTOWEJ Nr Fn

PROJEKT UMOWY KREDYTOWEJ Nr Fn PROJEKT UMOWY KREDYTOWEJ Nr Fn.272.1.2016 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2016 roku deficytu budżetu Gminy Grunwald w dniu kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe,

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe, UMOWA Nr -Wzór Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... wpisana do... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR.. a Powiatem Wejherowski, Wejherowo, ul. 3 Maja 4 zwanym dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

UMOWA KREDYTU NR.. a Powiatem Wejherowski, Wejherowo, ul. 3 Maja 4 zwanym dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: W dniu pomiędzy: UMOWA KREDYTU NR.... zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: a Powiatem Wejherowski, 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4 zwanym dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ANTYKRYZYSOWEJ LINII POŻYCZKOWEJ (ALP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ANTYKRYZYSOWEJ LINII POŻYCZKOWEJ (ALP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ANTYKRYZYSOWEJ LINII POŻYCZKOWEJ (ALP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ. Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa, Umowa Linii Kredytowej) zawarta została w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA LINII KREDYTOWEJ. Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa, Umowa Linii Kredytowej) zawarta została w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY LINII KREDYTOWEJ UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa, Umowa Linii Kredytowej) zawarta została w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo