UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_"

Transkrypt

1 UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO Postanowienia ogólne IKE_ Niniejsze ogólne warunki stanowią podstawę zawarcia Umowy o prowadzanie Indywidualnego Konta Emerytalnego (zwanej dalej Umową o prowadzenie IKE ) w ramach umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie o prowadzenie IKE stosuje się postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (zwanych dalej OWU ). Definicje 2 1. Użyte w Umowie o prowadzenie IKE, ogólnych warunkach oraz Polisie wymienione poniżej terminy oznaczają: 1) Alokacja składki część Składki IKE przeznaczona na nabycie jednostek uczestnictwa; 2) Cena nabycia cena jednostki uczestnictwa, po której jest ona dopisywana do Rachunku IKE; 3) Cena sprzedaży cena jednostki uczestnictwa, po której jest ona odliczana z Rachunku IKE; 4) Częściowy zwrot wycofanie części środków zgromadzonych na Rachunku IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty bądź Wypłaty transferowej; 5) Dzień nabycia jednostek dzień nabycia jednostek uczestnictwa, przypadający nie później niż w terminie 5 Dni roboczych od: a) dnia opłacenia Składki IKE lub przyjęcia Wypłaty transferowej albo b) dnia wymagalności Składki regularnej IKE, o ile została opłacona przed datą jej wymagalności; 6) Gromadzenie oszczędności dokonywanie Wpłat, Wypłat transferowych oraz przyjmowanie Wypłat transferowych, a także inwestowanie środków znajdujących się na Rachunku IKE; 7) Oszczędzający osoba fizyczna, która zawarła z Towarzystwem Umowę ubezpieczenia oraz Umowę o prowadzenie IKE, gromadząca środki na Rachunku IKE; osoba ta jest równocześnie Ubezpieczającym i Ubezpieczonym w Umowie ubezpieczenia; 8) Rachunek IKE wyodrębniony dla danej Umowy o prowadzanie IKE rachunek, do którego dopisywane są jednostki uczestnictwa zakupione za Składki IKE oraz za przyjętą Wypłatę transferową w przypadku jej dokonania prowadzony na zasadach określonych Ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków; 9) Składka IKE Składka regularna IKE lub Składka nieregularna IKE; 10) Składka regularna IKE składka płatna na Rachunek IKE wskazany przez Towarzystwo (suma wszystkich wpłat na Rachunek IKE nie może przekroczyć limitu określonego w Ustawie); 1

2 11) Składka nieregularna IKE składka płatna na Rachunek IKE wskazany przez Towarzystwo w dowolnym czasie trwania Umowy o prowadzenie IKE (suma wszystkich wpłat na Rachunek IKE nie może przekroczyć limitu określonego w Ustawie); 12) Środki zgromadzone na Rachunku IKE jednostki uczestnictwa zapisane na Rachunku IKE zakupione za Składki IKE oraz przyjętą Wypłatę transferową w przypadku jej dokonania; 13) Umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, w ramach której prowadzone jest Indywidualne Konto Emerytalne; 14) Umowa o prowadzenie IKE umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy Towarzystwem a Oszczędzającym na podstawie niniejszych ogólnych warunków prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego; 15) Ustawa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. Nr 116 poz z późn. zm.); 16) Wpłata wpłata środków pieniężnych dokonywana przez Oszczędzającego na Rachunek IKE (suma wszystkich wpłat na Rachunek IKE nie może przekroczyć limitu określonego w Ustawie); 17) Wartość Rachunku IKE kwota stanowiąca iloczyn liczby jednostek uczestnictwa znajdujących się na Rachunku IKE nabytych za Składki IKE oraz przyjętą Wypłatę transferową w przypadku jej dokonania i Ceny sprzedaży; 18) Wypłata wypłata Środków zgromadzonych na Rachunku IKE, realizowana jednorazowo lub w ratach, dokonywana na rzecz: a) Oszczędzającego, po spełnieniu warunków określonych w 7 oraz Ustawie albo b) osób Uprawnionych, w przypadku śmierci Oszczędzającego; 19) Wypłata transferowa przeniesienie środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na IKE do innej instytucji finansowej prowadzącej IKE lub przeniesienie środków zgromadzonych na IKE z IKE zmarłego na IKE osoby Uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego Uprawniony przystąpił, lub przeniesienie środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na IKE do programu emerytalnego, do którego przystąpił Oszczędzający, lub przeniesienie środków z programu emerytalnego na IKE, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych; 20) Zwrot wycofanie całości Środków zgromadzonych na Rachunku IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty bądź Wypłaty transferowej. 2. O ile postanowienia niniejszych ogólnych warunków nie stanowią inaczej, terminy zdefiniowane w OWU Umowy ubezpieczenia używane są w nich w takim samym znaczeniu. Przedmiot i zakres Umowy o prowadzenie IKE 3 1. Przedmiotem Umowy o prowadzenie IKE jest Gromadzenie oszczędności. 2. Zakres Umowy o prowadzenie IKE obejmuje Gromadzenie oszczędności oraz dokonywanie Wypłat, Częściowych zwrotów oraz Zwrotu. 2

3 Zawarcie Umowy o prowadzenie IKE 4 1. Umowa o prowadzenie IKE może zostać zawarta wraz z zawarciem Umowy ubezpieczenia lub w czasie trwania Umowy ubezpieczenia i zawierana jest na okres nie dłuższy niż ten, na jaki została zawarta Umowa ubezpieczenia. 2. Przed zawarciem Umowy o prowadzenie IKE Towarzystwo doręcza Oszczędzającemu tekst ogólnych warunków albo udostępnia go Oszczędzającemu w taki sposób, aby mógł go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. 3. Oszczędzającym może zostać osoba fizyczna, która w chwili zawarcia Umowy o prowadzenie IKE ma nie mniej niż 16 lat. 4. Umowa o prowadzenie IKE zawierana jest na podstawie pisemnego, kompletnie i poprawnie wypełnionego i podpisanego przez Oszczędzającego wniosku o jej zawarcie. 5. Oszczędzający obowiązany jest podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie znane sobie okoliczności, o które Towarzystwo zapytało we wniosku o zawarcie Umowy o prowadzenie IKE lub w innych pismach, otrzymanych przed zawarciem Umowy o prowadzenie IKE. 6. Towarzystwo potwierdza zawarcie Umowy o prowadzenie IKE Polisą. Rozwiązanie Umowy o prowadzenie IKE 5 1. Oszczędzający ma prawo do odstąpienia od Umowy o prowadzenie IKE w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE. 2. Umowa o prowadzenie IKE może być w każdym czasie wypowiedziana przez Oszczędzającego na piśmie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 3. Umowa o prowadzenie IKE ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania Umowy ubezpieczenia oraz w przypadku dokonania Wypłaty, Wypłaty transferowej albo Zwrotu Umowa o prowadzanie IKE rozwiązuje się z chwilą dokonania Wypłaty jednorazowej, wypłaty ostatniej raty w przypadku Wypłaty w ratach, Wypłaty transferowej albo Zwrotu. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Towarzystwo zwróci Oszczędzającemu wpłaconą Składkę IKE w całości a przyjętą Wypłatę transferową zwróci w formie Zwrotu, z wyłączeniem opłaty, o której mowa w 9 ust W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Środki zgromadzone na Rachunku IKE Towarzystwo wypłaci w formie Zwrotu, jeśli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty bądź Wypłaty transferowej. 6. Rozwiązanie Umowy o prowadzenie IKE nie powoduje rozwiązania Umowy ubezpieczenia. Wpłaty 6 1. Towarzystwo określa minimalną wysokość Składki regularnej IKE oraz Składki nieregularnej IKE w Tabeli opłat i limitów IKE, określonej w załączniku nr 1 (zwanej dalej Tabela ). 2. Składki regularne IKE płatne są przez Oszczędzającego z tą samą częstotliwością i w tych samych terminach co Składki regularne z tytułu Umowy ubezpieczenia, 3

4 począwszy od pierwszej wymagalności Składki regularnej z tytułu Umowy ubezpieczenia, z wyłączeniem przypadków, gdy: 1) Umowa o prowadzenie IKE została zawarta w innym terminie niż Umowa ubezpieczenia, 2) płatność Składek regularnych z tytułu Umowy ubezpieczenia została zawieszona albo 3) Umowa ubezpieczenia została przekształcona w bezskładkową. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 Składki regularne IKE opłacane są odpowiednio począwszy od najbliższej Rocznicy polisy Umowy ubezpieczenia następującej po dacie zawarcia Umowy o prowadzenie IKE lub dacie upływu okresu zawieszenia opłacania Składek regularnych. 4. Składki nieregularne IKE mogą być wpłacane w dowolnym czasie trwania Umowy o prowadzenie IKE. 5. Składkę IKE oraz przyjętą Wypłatę transferową uważa się za wpłaconą w Dniu roboczym następującym po dniu uznania rachunku bankowego wskazanego przez Towarzystwo. 6. Łączna wysokość wpłat na IKE w roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym, lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. 7. W przypadku, gdy kwota ustalona zgodnie z ust. 6 będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym. 8. Jeżeli do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKE brak jest podstaw, o których mowa w ust. 6, do ustalenia przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, jako podstawę do ustalenia kwoty, o której mowa w ust. 6, przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie z trzeciego kwartału roku poprzedniego. 9. W przypadku, gdy suma Wpłat dokonanych przez Oszczędzającego przekroczy kwotę określoną w ust. 6 nadwyżka przekazana zostanie na nieoprocentowany rachunek. Kwota nadwyżki automatycznie zasili Rachunek IKE, jako Składka nieregularna IKE w roku kalendarzowym, w którym wykorzystanie nadwyżki będzie możliwe, z zastrzeżeniem postanowień ust W każdym czasie Oszczędzający ma prawo złożyć w Towarzystwie dyspozycję zwrotu kwoty znajdującej się na nieoprocentowanym rachunku. 11. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do przyjmowanych Wypłat transferowych. 12. Małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Wpłaty dokonane przez małoletniego nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w danym roku z pracy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, i nie mogą być wyższe od kwoty, o której mowa w ust Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKE, w drodze obwieszczenia, wysokość kwoty, o której mowa w ust Wpłata Składki nieregularnej IKE nie zwalnia Oszczędzającego z obowiązku opłacenia Składki regularnej IKE. Towarzystwo ma prawo zaliczyć Składkę nieregularną IKE, 4

5 za którą nie zostały zakupione jednostki uczestnictwa na poczet zaległych Składek regularnych IKE. 15. W okresie zawieszenia opłacania Składek regularnych z tytułu Umowy ubezpieczenia oraz od daty przekształcenia Umowy ubezpieczenia w bezskładkową Oszczędzającemu przysługuje prawo do wpłacania Składek nieregularnych IKE. Wypłata 7 1. Wypłata Środków zgromadzonych na Rachunku IKE następuje wyłącznie: 1) na wniosek Oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia oraz spełnieniu warunku: a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez Oszczędzającego wniosku o dokonanie Wypłaty; 2) w przypadku śmierci Oszczędzającego na wniosek osoby Uprawnionej; 3) na wniosek Oszczędzającego urodzonego do dnia 31 grudnia 1945 r. po spełnieniu warunku: a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 3 dowolnych latach kalendarzowych albo b) dokonywania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 3 lata przed dniem złożenia przez Oszczędzającego wniosku o dokonanie Wypłaty; 4) na wniosek Oszczędzającego urodzonego w okresie między 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r., po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat bądź nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych, po spełnieniu warunku: a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 4 dowolnych latach kalendarzowych albo b) dokonywania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 4 lata przez dniem złożenia przez Oszczędzającego wniosku o dokonanie Wypłaty. 2. Wypłata może być dokonywana jednorazowo albo w ratach, w zależności od wniosku Oszczędzającego albo osoby Uprawnionej. 3. W przypadku złożenia przez Oszczędzającego lub osobę Uprawnioną wniosku o Wypłatę w ratach, wnioskujący określa: 1) częstotliwość wypłacania rat, 2) liczbę rat. 4. Oszczędzający przed dokonaniem Wypłaty zobowiązany jest do poinformowania Towarzystwa o właściwym dla Oszczędzającego w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych naczelniku urzędu skarbowego oraz do przedstawienia decyzji organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury, jeżeli Oszczędzający nie ukończył 60. roku życia. Niedopełnienie przez Oszczędzającego obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym spowoduje, że Towarzystwo nie dokona Wypłaty do dnia otrzymania informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 5. Wypłata w ratach realizowana jest z częstotliwością miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną. 6. Wysokość pierwszej raty nie może być niższa niż 500 zł. 5

6 7. Wysokość kolejnych rat jest zmienna i zależy od Ceny sprzedaży obowiązującej w dniu umorzenia jednostek uczestnictwa na potrzeby naliczenia kolejnej raty. 8. Towarzystwo dokonuje Wypłaty jednorazowej lub Wypłaty pierwszej raty w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia: 1) złożenia przez Oszczędzającego wniosku o dokonanie Wypłaty; 2) złożenia przez osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wniosku o dokonanie Wypłaty oraz przedłożenia: a) aktu zgonu Oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby Uprawnionej albo b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Oszczędzającego bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców, chyba że Oszczędzający lub osoby Uprawnione żądają Wypłaty w terminie późniejszym. 9. Wypłaty kolejnych rat realizowane są w terminach wynikających odpowiednio z terminu Wypłaty pierwszej raty w kolejnym miesiącu, kwartale, półroczu lub roku, w zależności od wybranej częstotliwości wypłat rat. W przypadku kolejnych rat Dzień wyceny to zawsze dzień odpowiadający, zgodnie z wybraną częstotliwością Wypłat w ratach, dniowi umorzenia jednostek uczestnictwa na potrzeby naliczenia pierwszej raty, a jeśli takiego nie ma najbliższemu możliwemu Dniowi wyceny. 10. Liczba jednostek uczestnictwa przypadających do Wypłaty w ramach jednej raty obliczana jest przez podzielenie liczby jednostek uczestnictwa znajdujących się na Rachunku IKE w dniu naliczenia raty przez liczbę rat pozostałych do wypłacenia w ramach Wypłaty. 11. Wysokość pierwszej i kolejnych rat ustalana jest przez pomnożenie liczby jednostek uczestnictwa przypadających na jedną ratę przez Cenę sprzedaży obowiązującą w najbliższym Dniu wyceny. 12. Oszczędzający nie może dokonywać Wpłat na Rachunek IKE, z którego dokonał Wypłaty pierwszej raty. 13. Oszczędzający, który dokonał Wypłaty jednorazowej albo Wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE. 14. W przypadku śmierci Oszczędzającego, który rozpoczął Wypłatę w formie rat, Towarzystwo na pisemny wniosek osoby Uprawnionej dokona Wypłaty zgodnie z jej dyspozycją i jej udziałem procentowym w kwocie świadczenia, w ratach lub jednorazowo. 15. Oszczędzający, który rozpoczął Wypłatę w formie rat, może w dowolnej chwili na pisemny wniosek złożony w Towarzystwie dokonać Wypłaty jednorazowej pozostałej Wartości Rachunku IKE. 16. W dniu umorzenia jednostek uczestnictwa na ostatnią ratę Rachunek IKE zostaje zamknięty. 17. W przypadku, gdy Oszczędzający dokonuje Wypłaty w okresie pierwszych 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE, Towarzystwo pobiera opłatę, której wysokość określona jest w Tabeli. Opłata pobierana jest przez Towarzystwo ze środków wypłacanych. 6

7 Wypłata Transferowa Umowa prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego 8 1. Wypłata transferowa dokonywana jest przez Towarzystwo na podstawie dyspozycji Oszczędzającego lub osoby Uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy o prowadzanie IKE z inną instytucją albo po przystąpieniu do programu emerytalnego i okazaniu Towarzystwu odpowiednio: potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego. 2. W przypadku Wypłaty transferowej do programu emerytalnego Wypłata transferowa dokonywana jest na rachunek programu emerytalnego. 3. Wypłata transferowa jest dokonywana: 1) z Towarzystwa do instytucji finansowej, z którą Oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE; 2) z Towarzystwa do programu emerytalnego, do którego Oszczędzający przystąpił, w myśl przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych; 3) w przypadku śmierci Oszczędzającego - z Towarzystwa na IKE osoby Uprawnionej albo do programu emerytalnego, do którego osoba Uprawniona przystąpiła. 4. Towarzystwo dokonuje Wypłaty transferowej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia: 4.1 złożenia przez Oszczędzającego wniosku o dokonanie Wypłaty transferowej; 4.2 złożenia przez osobę, o której mowa w ust. 3 pkt 3 wniosku o dokonanie Wypłaty transferowej oraz przedłożenia: aktu zgonu Oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby Uprawnionej albo prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Oszczędzającego bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców, chyba że Oszczędzający lub osoby Uprawnione żądają Wypłaty transferowej w terminie późniejszym. 5. W przypadku, gdy Oszczędzający dokonuje Wypłaty transferowej w okresie pierwszych 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE, Towarzystwo pobiera opłatę, której wysokość określona jest w Tabeli opłat i limitów. Opłata pobierana jest przez Towarzystwo ze środków transferowanych. Zwrot i Częściowy zwrot 9 1. W przypadku rozwiązania Umowy o prowadzenie IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty bądź Wypłaty transferowej, Towarzystwo dokonuje Zwrotu Środków zgromadzonych na Rachunku IKE. 2. Przed dokonaniem Zwrotu Towarzystwo pouczy Oszczędzającego o konsekwencjach dokonania Zwrotu oraz poinformuje Oszczędzającego o możliwości dokonania Wypłaty transferowej. 7

8 3. Zwrotowi podlegają Środki zgromadzone na Rachunku IKE pomniejszone o należny podatek i kwoty, o których mowa w ust. 5 i Zwrot Środków zgromadzonych na Rachunku IKE następuje przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE. 5. W przypadku, gdy na Rachunek IKE została przyjęta Wypłata transferowa z programu emerytalnego, Towarzystwo przed dokonaniem Zwrotu, w ciągu 7 dni licząc od dnia złożenia przez Oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. 6. W przypadku, gdy Oszczędzający dokonuje Zwrotu w okresie pierwszych 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE, Towarzystwo pobiera opłatę, której wysokość określona jest w Tabeli. Opłata pobierana jest przez Towarzystwo ze środków zwracanych. 7. Oszczędzający w każdym czasie trwania Umowy o prowadzenie IKE może wystąpić z wnioskiem o Częściowy Zwrot pod warunkiem, że środki pochodziły z wpłat na IKE i z zastrzeżeniem ust Do obliczenia wartości Częściowego zwrotu przyjmuje się Cenę sprzedaży obowiązującą w Dniu wyceny, w którym Towarzystwo dokona umorzenia jednostek uczestnictwa. Towarzystwo dokona umorzenia jednostek uczestnictwa w terminie 5 Dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Towarzystwo wniosku o Częściowy zwrot. 9. Oszczędzający we wniosku o Częściowy zwrot określa wartość Częściowego zwrotu. 10. Kwota Częściowego zwrotu oraz Wartość Rachunku IKE po dokonaniu Częściowego zwrotu nie mogą być niższe od wartości minimalnych określonych przez Towarzystwo w Tabeli opłat i limitów. 11. Częściowy zwrot realizowany jest w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia dyspozycji w Towarzystwie przez Oszczędzającego. 12. Złożenie wniosku o Częściowy Zwrot nie powoduje rozwiązania Umowy o prowadzenie IKE. 13. W przypadku, gdy dyspozycja dokonania Częściowego zwrotu spowoduje spadek wartości Rachunku IKE poniżej minimalnej wartości określonej przez Towarzystwo w Tabeli opłat i limitów albo wartość Rachunku IKE jest niższa od minimalnej wartości określonej w Tabeli opłat i limitów dyspozycja nie zostanie zrealizowana, o czym Towarzystwo poinformuje Oszczędzającego pisemnie. 14. Kwota Częściowego zwrotu i kwota Zwrotu pomniejszane są o należny podatek. Fundusze Zasady funkcjonowania Funduszy są uregulowane w Zasadach lokowania środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, stanowiących załącznik nr 2 do OWU. 2. Towarzystwo wyodrębnia aktywa w formie Funduszu, w celu inwestowania środków pieniężnych wpłacanych w formie Składek IKE oraz przyjętych Wypłat transferowych. Gromadzone w ten sposób środki są wspólnie inwestowane. Dochody osiągnięte w wyniku dokonywanych inwestycji środków Funduszu powiększają wartość jego aktywów, zwiększając odpowiednio wartość jednostki uczestnictwa. 3. Fundusz jest podzielony na jednostki uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa dają Oszczędzającemu udział w aktywach Funduszu bez prawa dysponowania poszczególnymi składnikami tych aktywów. Prawo do własności aktywów przysługuje 8

9 wyłącznie Towarzystwu. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do podzielenia lub połączenia jednostek uczestnictwa. 4. Towarzystwo dokonuje wyceny aktywów Funduszu poprzez ustalenie wartości jego składników w Dniu wyceny. W przypadku, gdy do godziny w następnym Dniu roboczym po Dniu wyceny, cena danego składnika aktywów Funduszu z Dnia wyceny nie jest podana do publicznej wiadomości, wówczas do wyceny tego składnika aktywów przyjmuje się jego ostatnią, podaną do publicznej wiadomości cenę. 5. Wartość aktywów Funduszu jest równa wartości wszystkich składników aktywów Funduszu w Dniu wyceny. Wartość aktywów pomniejszona o zobowiązania Funduszu oraz koszty związane ze sprzedażą, zakupem składników aktywów Funduszu i obsługą samego Funduszu, oraz zobowiązania podatkowe wynikające z przepisów prawa stanowi wartość aktywów brutto Funduszu. 6. Z Funduszu Towarzystwo pobiera opłatę za zarządzanie, naliczaną jako procent aktywów brutto Funduszu. Roczna wysokość opłaty określona jest przez Towarzystwo w Tabeli opłat i limitów. Na Dzień wyceny pobiera się część opłaty za zarządzanie, proporcjonalną do okresu wyznaczonego przez kolejne Dni wyceny. Wartość aktywów brutto Funduszu pomniejszona o opłatę za zarządzanie stanowi wartość aktywów netto Funduszu. 7. Cenę sprzedaży oblicza się przez podzielenie wartości aktywów netto Funduszu przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych w Funduszu. 8. Różnica pomiędzy Ceną nabycia a Ceną sprzedaży wynosi nie więcej niż 5%. 9. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia sprzedaży jednostek uczestnictwa nowych Funduszy oraz zaprzestania sprzedaży i likwidacji jednostek uczestnictwa dotychczas oferowanych Funduszy. 10. O zmianach w zakresie oferowanych Funduszy Towarzystwo zawiadamia Oszczędzającego na piśmie, zgodnie z zasadami określonymi w OWU Umowy ubezpieczenia. Rachunek IKE i alokacja Składek IKE Z dniem zawarcia Umowy o prowadzenie IKE Towarzystwo otwiera Rachunek IKE. 2. Po opłaceniu Składki IKE Towarzystwo dopisuje jednostki uczestnictwa do Rachunku IKE. Ich liczba jest równa iloczynowi Alokacji składki i jej wartości podzielonemu przez Cenę nabycia, obowiązującą w Dniu nabycia jednostek. Jeżeli Składka regularna IKE została opłacona przed datą jej wymagalności, jednostki uczestnictwa zostaną nabyte po Cenie nabycia obowiązującej w Dniu nabycia jednostek, nie wcześniej jednak niż w dniu zawarcia Umowy o prowadzenie IKE. 3. Po przyjęciu Wypłaty transferowej Towarzystwo dopisuje jednostki uczestnictwa do Rachunku IKE w liczbie równej wartości przyjętej Wypłaty transferowej, podzielonej przez Cenę sprzedaży obowiązującą w Dniu nabycia jednostek, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu kompletu dokumentów z instytucji finansowej, z której dokonano transferu. 4. Za Składkę nieregularną IKE i środki pochodzące z przyjętej Wypłaty transferowej Towarzystwo nabywa jednostki uczestnictwa Funduszy w proporcjach ustalonych przez Oszczędzającego dla Składki regularnej IKE. 5. W przypadku, gdy we wniosku o zawarcie Umowy o prowadzenie IKE Oszczędzający zadeklarował Wypłatę transferową, Składki IKE opłacone przed wpłynięciem Wypłaty transferowej na rachunek Towarzystwa przekazane zostaną na nieoprocentowany 9

10 rachunek. Nabycie jednostek uczestnictwa za Wpłaty przekazane na nieoprocentowany rachunek nastąpi w najbliższym Dniu wyceny następującym po przyjęciu Wypłaty transferowej. 6. Co najmniej raz w roku w okresie obowiązywania Umowy o prowadzenie IKE, Towarzystwo poinformuje pisemnie Oszczędzającego o wartości Rachunku IKE oraz o wysokości środków znajdujących się na nieoprocentowanym rachunku. 7. W przypadku, gdy suma Składek nieregularnych IKE i wymaganych Składek regularnych IKE wpłaconych przez Oszczędzającego w okresie od zawarcia Umowy o prowadzenie IKE do końca pierwszego roku polisy następującego po zawarciu Umowy o prowadzanie IKE będzie większa od kwoty określonej w Tabeli, Towarzystwo dopisze do Rachunku IKE dodatkowe jednostki z zastrzeżeniem ust. 8 i Towarzystwo dopisze jednostki uczestnictwa do Rachunku IKE po Cenach sprzedaży obowiązujących w najbliższym Dniu wyceny przypadającym po drugiej Rocznicy polisy następującej po zawarciu Umowy o prowadzenie IKE pod warunkiem, że Umowa o prowadzenie IKE nie została rozwiązana. 9. Towarzystwo dopisze do Rachunku IKE dodatkowe jednostki uczestnictwa, których wartość na dzień alokacji stanowi dopełnienie alokacji Składek IKE do 100% dla każdej Składki IKE wymaganej i wpłaconej w okresie, o którym mowa w ust. 7. Zmiany funduszy Oszczędzający ma prawo w każdym czasie zmienić podział Składek regularnych IKE pomiędzy poszczególne Fundusze. Towarzystwo pobiera opłatę za dokonaną zmianę w wysokości określonej w Tabeli. Opłata pobierana jest z Rachunku IKE proporcjonalnie do udziału każdego z Funduszy w wartości Rachunku IKE. Liczba odliczanych w związku z tym jednostek uczestnictwa wynika z podzielenia opłaty przez Cenę sprzedaży. 2. Oszczędzający ma prawo w każdym czasie przenieść do wybranego Funduszu wszystkie lub część jednostek uczestnictwa zakupione za Składkę IKE, znajdujące się na rachunku wskazanego Funduszu. Przeniesienie następuje poprzez sprzedaż jednostek uczestnictwa wskazanego Funduszu po Cenie sprzedaży, a następnie nabycie jednostek uczestnictwa wybranego Funduszu po Cenie nabycia. Towarzystwo dokona przeniesienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 5 Dni roboczych od daty otrzymania oświadczenia od Oszczędzającego w tym względzie. 3. Za dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 2, Towarzystwo pobiera opłatę w wysokości określonej w Tabeli poprzez odpowiednie zmniejszenie liczby przenoszonych jednostek uczestnictwa. 4. Towarzystwo określa w Tabeli minimalną wartość przenoszonych jednostek uczestnictwa oraz jednostek uczestnictwa pozostających na rachunku Funduszu, z którego dokonano przeniesienia. 5. Towarzystwo dokona zmiany Funduszy po otrzymaniu stosownego oświadczenia Oszczędzającego, w tym za pośrednictwem Konta Klienta udostępnionego mu przez Towarzystwo. 10

11 Postanowienia końcowe Umowa prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego Do spraw nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 2. Tabela stanowi załącznik nr 1 do niniejszych ogólnych warunków. 3. Niniejsze ogólne warunki zostały przyjęte Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/1/3/1/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku i obowiązują od 15 stycznia 2014 roku. Artur Olech Krzysztof Wiecha Prezes Zarządu Generali Życie T.U. S.A. Członek Zarządu Generali Życie T.U. S.A. 11

12 Załącznik nr 1 do Umowy o prowadzenie IKE_ Opłaty Tabela opłat i limitów Lp. Rodzaj opłaty Aktualna wysokość Opłata za Zwrot, Wypłatę i Wypłatę transferową w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE Opłata za zmianę podziału Składki regularnej IKE pomiędzy Fundusze Opłata za przeniesienie jednostek uczestnictwa pomiędzy Funduszami dokonaną za pośrednictwem Konta Klienta dokonaną poza Kontem Klienta dokonane za pośrednictwem Konta Klienta dokonane poza Kontem Klienta 50% wartości Rachunku IKE bezpłatnie 10,89 zł za każdą zmianę bezpłatnie 10,89 zł za każdą zmianę 4. Limity Opłata za zarządzanie Funduszami (procent wartości całego Funduszu rocznie) Lp. Limity Fundusz Agresywny Emerytalny 3,8% Fundusz Mieszany Emerytalny 2,75% Fundusz Obligacji Emerytalny 1,9% Aktualna wysokość 1. Minimalna wysokość Składki regularnej IKE - miesięcznej 20 zł - kwartalnej 60 zł - półrocznej 120 zł - rocznej 240 zł Minimalna wysokość Składki nieregularnej IKE 2. Maksymalna wysokość Składki IKE 200 zł limit określony w Ustawie 3. Alokacja Składek IKE - w pierwszym roku 75% - w drugim roku 100% - w trzecim roku i następnych latach 103% 4. Minimalna część Składki IKE alokowana w wybrany Fundusz 10% 12

13 5. 6. Tabela Opłat i Limitów Minimalna wartość jednostek przenoszonych z wybranego Funduszu Minimalna wartość jednostek pozostających na rachunku Funduszu, z którego dokonywane jest przeniesienie 50 zł 100 zł 7. Alokacja Wypłaty transferowej 100% 8. Suma Składek IKE wpłaconych w pierwszym roku, uprawniająca do dodatkowej alokacji 500 zł 9. Minimalna kwota Częściowego Zwrotu zł 10. Minimalna wartość Rachunku IKE po dokonaniu Częściowego zwrotu zł 1. Tabela ustalana jest okresowo przez Towarzystwo. 2. Zmiany opłat i limitów ustalane są w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS i nie mogą przekroczyć 150% wyżej wymienionego wskaźnika. Wskaźnik ten mierzony jest za okres od dnia wprowadzenia niniejszej Tabeli do dnia dokonania zmiany. Jeżeli powyższy wskaźnik jest ujemny, Towarzystwo ma prawo nie dokonywać zmian opłat i limitów. 3. Niniejsza Tabela przyjęta została Uchwała Zarządu Towarzystwa Nr GL/1/3/1/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do Umów o prowadzanie IKE zawieranych od 15 stycznia 2014 roku. Artur Olech Krzysztof Wiecha Prezes Zarządu Generali Życie T.U. S.A. Członek Zarządu Generali Życie T.U. S.A. 13

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 12.05.2011 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1432. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Obowiązują od 1 sierpnia 2017 roku generali.pl 2 Generali PTE S.A. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Obowiązują od 10 kwietnia 2019 roku generali.pl 2 Generali PTE S.A. OWU o

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Obowiązują od 1 sierpnia 2017 roku generali.pl 2 Generali PTE S.A. OWU o prowadzenie IKE

Bardziej szczegółowo

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Jednym z dostępnych sposobów gromadzenia dodatkowych oszczędności na cele emerytalne jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 00-844 Warszawa www.bpstfi.pl Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2011 roku 1. P r z e d m i o t r e g u l a c j i 1. Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2008 r. Nr 220, poz. 1432) Art. 1. W ustawie z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE PYTANIA I ODPOWIEDZI INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Czerwiec 2017 Strona 1 z 6 Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Jakie są korzyści z oszczędzania na IKE?...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. PYTANIA I ODPOWIEDZI P R AC OWNICZY PROGR AM E MERYTAL N Y BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, maj 2017 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Strona 1 z 7 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin )

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin ) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 Compensa IKZE Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 1 Oszczędzający Oszczędzający osoba fizyczna, która zawarła z Towarzystwem umowę ubezpieczenia i jest

Bardziej szczegółowo

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE,

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE, 1. Czy każdy może założyć IKE i IKZE? Prawo do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach IKE i IKZE przysługuje każdej osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób małoletnich,

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przedmiot regulacji 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe postanowienia Umowy o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 30 maja 2018 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY. Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY

Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY. Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 1 2. Definicje... 2 3. Zawarcie Umowy... 3 4. Regulamin.... 4 5. Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy... 4 6. Zwolnienia

Bardziej szczegółowo

SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI

SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Zawarcie Umowy... 4 4. Regulamin.... 6 5. Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy...

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 r.

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 r. Działając na podstawie 28 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ mbank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Ogólne warunki umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Ogólne warunki umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Obowiązuje od 16 lutego 2015 roku generali.pl - Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku

Ogólne warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku Ogólne warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego Obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku 2 Generali Życie T.U. S.A. Ogólne warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego Spis

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK05/1/2013

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK05/1/2013 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK05/1/2013 Spis treści Informacje podstawowe 3 Dlaczego warto mieć Rachunek IKE 3 Informacje podstawowe 3 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim

Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim Załącznik do Pisma Rektora UŚ znak DOP.065.17.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Ogólne warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Ogólne warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku generali.pl Ogólne warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prowadzenia Skarbiec Program Emerytalny

REGULAMIN Prowadzenia Skarbiec Program Emerytalny Spis treści 1 Postanowienia Ogólne... 1 2 Definicje... 2 3 Zawarcie Umowy... 3 4 Regulamin... 5 5 Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy... 5 6 Zwolnienia podatkowe w związku z gromadzeniem oszczędności

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 116 poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Dz.U Nr 116 poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2004 Nr 116 poz. 1205 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1776. U S T AWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Dz. U Nr 116 poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Dz. U Nr 116 poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz. U. 2004 Nr 116 poz. 1205 U S T AWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK03/1/2012 Spis treści DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKE: Dlaczego warto mieć rachunek IKE Zmiany w umowie Wypłaty

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKZE...3 Ogólne warunki ubezpieczenia umowy o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Dziennik Ustaw 4 Poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Dziennik Ustaw 4 Poz. 1776 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. (poz. 1776) USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

Bardziej szczegółowo

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE,

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE, REGULAMIN prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA Rozdział I Postanowienia ogólne Zakres regulacji 1. 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Akt prawny wydrukowany z serwisu NetTAX - Profesjonalna Baza Prawna (714

Akt prawny wydrukowany z serwisu NetTAX - Profesjonalna Baza Prawna (714 Page 1 of 15 Akt prawny wydrukowany z serwisu NetTAX - Profesjonalna Baza Prawna 80_30_32 (714 stan prawny aktu na dzień 17 lutego 2012 r. dotychczasowe zmiany widoczne w dokumencie ostatnia zmiana wyróżniona

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE przeznaczone jest dla osób, które chcą oszczędzać

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKE...3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/29 Użyte w art. 3, w art. 5, w art. 8, w art. 9, w art. 11, w art. 12, w art. 14 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 5 i 6, w art. 15 w ust. 1, w art. 17, w tytule rozdziału 2, w art. 19 we

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH mskarbiec. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH mskarbiec. 1 Postanowienia Ogólne 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez SKARBIEC

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PRO

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PRO UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PRO Charakterystyka Ubezpieczenia IKE pro 1. 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E IKE pro przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia

Załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia Załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia OWU/IKE1/1/2012 2 ZAŁĄCZNIK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA indywidualne konto emerytalne (IKE) w skrócie Dlaczego warto mieć indywidualne konto emerytalne?

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKZE...3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowy o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR OWU/IZ03/2012 Spis treści DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKZE: Dlaczego warto mieć rachunek IKZE Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym Oszczędności Przyszłości ( Regulamin )

Regulamin uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym Oszczędności Przyszłości ( Regulamin ) Regulamin uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym Oszczędności Przyszłości ( Regulamin ) 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKE. 1 [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKE. 1 [Postanowienia ogólne] REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKE 1 [Postanowienia ogólne] 1. Regulamin określa zasady, na jakich prowadzone będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKE. 1 [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKE. 1 [Postanowienia ogólne] REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKE 1 [Postanowienia ogólne] 1. Regulamin określa zasady, na jakich prowadzone będzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 marca 2017 r.

Warszawa, 15 marca 2017 r. Warszawa, 15 marca 2017 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając jako organ MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz) niniejszym informuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO OWU/IK12/2/2012

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO OWU/IK12/2/2012 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO OWU/IK12/2/2012 2 indywidualne konto emerytalne w skrócie Dlaczego warto mieć rachunek ike Inwestujemy 100% każdej Twojej

Bardziej szczegółowo

III filar ubezpieczenia emerytalnego

III filar ubezpieczenia emerytalnego III filar ubezpieczenia emerytalnego 1 Przesłanki reformy emerytalnej 2 Wskaźniki zgonów i urodzeń w tys. 600 550 Zgony Urodzenia 500 450 400 350 300 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE)

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) 1 Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PYTANIA I ODPOWIEDZI INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Czerwiec 2017 Strona 1 z 6 Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Jakie są korzyści z oszczędzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH IKE MultiFundusze

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH IKE MultiFundusze Z dniem 25.11.2013 r uległa zmianie nazwa firmy i skrót Banku z BRE Bank Spółka Akcyjna i "BRE Bank S.A." na "mbank Spółka Akcyjna" oraz "mbank S.A." W związku z powyższym zmienia się nazwę MultiBank na

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego w Funduszach PKO

Zasady Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego w Funduszach PKO Zasady Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego w Funduszach PKO ZASADY OGÓLNE 1 1. Indywidualne Konto Emerytalne dalej zwane IKE jest oferowane przez PKO Skarbowy- fio, PKO Obligacji fio, PKO Stabilnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Z dniem 1 maja 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia OWU/IK04/1/2015 Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKE...3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowy o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul. Twardej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH w funduszu BGŻ BNP Paribas FIO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH w funduszu BGŻ BNP Paribas FIO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH w funduszu BGŻ BNP Paribas FIO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH w funduszu BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO DB EMERYTURA IKE IKE_RPFME_

KLAUZULA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO DB EMERYTURA IKE IKE_RPFME_ KLAUZULA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO DB EMERYTURA IKE IKE_RPFME_06.2014 Artykuł I Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Klauzula (zwana dalej Klauzulą ) stanowi podstawę zawarcia Umowy o

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKZE...3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowy o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKZE

REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKZE REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKZE 1 [Postanowienia ogólne] 1. Regulamin określa zasady, na jakich

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) Obowiązujący od 1 czerwca 2016 r.

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) Obowiązujący od 1 czerwca 2016 r. Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) Obowiązujący od 1 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE Rodzaje kwalifikowanych programów emerytalnych PPE Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne IKE Indywidualne (od II poł 2004) Indywidualne konto emerytalne IKZE Indywidulane (od stycznia 2012)

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKE )

Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKE ) Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKE ) 1. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin IKE określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKE GPE)

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKE GPE) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKE GPE) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAKRES REGULACJI 1 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. (Regulamin)

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. (Regulamin) Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. (Regulamin) Art. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI DB EMERYTURA - START RPFME_

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI DB EMERYTURA - START RPFME_ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI DB EMERYTURA - START RPFME_06.2014 Artykuł I Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zwrotu z indywidualnego konta emerytalnego, na który przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego

Opodatkowanie zwrotu z indywidualnego konta emerytalnego, na który przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego Opodatkowanie zwrotu z indywidualnego konta emerytalnego, na który przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Obowiązujący od 15 stycznia 2014 r.

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Obowiązujący od 15 stycznia 2014 r. Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Obowiązujący od 15 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Tabela Opłat i Limitów do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Rodzaj 1 Tryb pobierania Opłata dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Co należy wiedzieć przed zawarciem umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego Indywidualne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ALLIANZ PRESTIGE

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ALLIANZ PRESTIGE REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ALLIANZ PRESTIGE Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO OWU/IZ12/1/2012

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO OWU/IZ12/1/2012 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO OWU/IZ12/1/2012 INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK

Bardziej szczegółowo