Gminny Program Profilaktyki. i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. w Gminie Węgorzewo na 2007 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminny Program Profilaktyki. i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. w Gminie Węgorzewo na 2007 rok"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/28/2007 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 stycznia 2007 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Węgorzewo na 2007 rok

2 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwany dalej GPPiRPA) w gminie Węgorzewo na 2007 rok określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu. Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku znowelizowanej w dniu 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz z późn. zm.). Zadania te m.in. obejmują: 1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, Realizacja wymienionych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 4¹ ust. 2). Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych powołaną przez burmistrza. II. Diagnoza problemów alkoholowych W celu realizacji względnie trwałych wzorców interwencji społecznych podejmowanych w Gminie Węgorzewo w celu zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy (zjawisk) występujących w obrębie naszej społeczności, które oceniane są negatywnie została uchwalona Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Węgorzewo na lata (uchwała Nr LII/359/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.). Podstawowym narzędziem badawczym, za pomocą którego zidentyfikowano problemy społeczne gminy była ankieta rozesłana do osób mających wpływ na kształt polityki społecznej, między innymi do osób reprezentujących wybrane instytucje lokalne, takie jak: ośrodek zdrowia, kościół, szkoła, organizacje pozarządowe, a także do lokalnych przedsiębiorców, pracowników socjalnych MGOPS, radnych, mieszkańców gminy. Zdaniem osób ankietowanych w trakcie opracowywania ww. strategii przedmiotem szczególnej troski samorządu lokalnego winne być następujące działania:

3 1. Pomoc osobom bezrobotnym w przekwalifikowaniu się i znalezieniu pracy. 2. Pomoc dla dzieci i młodzieży w poszukiwaniu alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 3. Pomoc rodzinom dotkniętym problemem uzależnień. 4. Pomoc osobom i rodzinom ubogim. 5. Pomoc rodzinom dotkniętym przemocą domową. Z powyższego wynika, że z pośród pięciu najważniejszych problemów społecznych odczuwanych przez nasze społeczeństwo specyfika rozwiązywania trzech problemów ( tj. pomoc dla dzieci i młodzieży w poszukiwaniu alternatywnych form spędzania czasu wolnego, pomoc rodzinom dotkniętym problemem uzależnień i pomoc rodzinom dotkniętym przemocą domową) może być uwzględniona w katalogu działań Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W części trzeciej strategii (Część programowa) zostało sformułowanych pięć celów strategicznych do realizacji na terenie Gminy Węgorzewo. Wśród powyższych celów został sformułowany cel 4 o treści Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy, który posłużył do opracowania GPPiRPA. Szkody spowodowane alkoholem na naszym terenie z zakresu opieki społecznej, wykroczeń i przestępstw przedstawiają załączniki nr 1-3 do uchwały. W uzupełnieniu obrazu problemów związanych z alkoholem należy też przytoczyć niektóre dane zawarte Wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata , jak: Około 20 % nastolatków w naszym województwie nadużywa alkoholu w sposób przynoszący poważne szkody dla ich rozwoju fizycznego, psychicznego i moralnego. Systematycznie rośnie liczba dzieci i młodzieży, która eksperymentuje z substancjami psychoaktywnymi, która utrzymuje się na poziomie % populacji. Stale też wzrasta przestępczość wśród nieletnich oraz agresja potęgująca zjawiska przemocy w rodzinach, której główne źródło leży w zjawiskach uzależnień, zwłaszcza alkoholowych. III. Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej w gminie Gmina prowadzi 3 świetlice dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (Świetlica Socjoterapeutyczna Dom, Ognisko-Wychowawcze Przyjazny Kącik i Świetlicę Pinokio w Węgielsztynie). Ponadto działają dwie świetlice przy Parafiach, pomagające głównie dzieciom w odrabianiu lekcji i rozwijaniu zainteresowań. W Węgorzewie funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, która jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku, także w godzinach popołudniowych. Prowadzi leczenie osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych. Starostwo Powiatowe uruchomiło Punkt Konsultacyjny dla

4 uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy czynny 2-3 godziny dziennie (poniedziałek piątek), w którym na zmianę przyjmuje prawnik, psycholog lub terapeuta. W Mazurskim Centrum Zdrowia oraz w Szpitalu Psychiatrycznym funkcjonują oddziały detoksykacji dla osób uzależnionych. Leczenie osób uzależnionych od narkotyków prowadzone jest w Ośrodku DOREN w Różewcu. Ponadto terenie gminy funkcjonują 3 grupy Anonimowych Alkoholików. Ponadto w obszarze profilaktyki działają inne instytucje, takie jak: lekarze rodzinni, Komenda Powiatowa Policji, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, kościoły, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, kluby sportowe, Stowarzyszenie Stu dla Rodziny. IV. Cele strategiczne i kierunki działań. Dokonana analiza problemów alkoholowych (uzależnień) występujących na terenie naszej gminy, a także zasobów umożliwiający prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej pozwoliła na wyznaczenie (wytyczenie) głównych celów strategicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Cele te, to: 1. Zapobieganie rozwojowi uzależnień, zwłaszcza alkoholowych. 2. Zmniejszenie rozmiaru problemów aktualnie występujących. 3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. 4. Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W związku z dążeniem do realizacji wyżej określonych celów strategicznych w obrębie poszczególnych zadań gminy wynikłych z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy realizować następujące kierunki działań: 1. W zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu: Kierunki działań: 1. Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym od alkoholu w Gminnym Punkcie Interwencji Kryzysowej. 2. Objęcie pomocą terapeutyczną lub socjoterapeutyczną osób uzależnionych i współuzależnionych. 3. Zwrot pacjentom kosztów dojazdu na leczenie do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Węgorzewie lub do Gminnego Punktu Interwencji Kryzysowej. 4. Prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia. 5. Współpraca z instytucjami, które prowadzą działalność z zakresu leczenia osób uzależnionych. 2. W zakresie udzielania rodzinom z problemem alkoholowym pomocy, w tym psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

5 Kierunki działań: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej 1. Finansowanie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej DOM, Ogniska Wychowawczego i Świetlicy w Węgielsztynie. 2. Objęcie rodzin z problemem alkoholowym oraz rodzin w których występuje przemoc bezpłatną pomocą terapeutyczną, psychologiczną i prawną w Gminnym Punkcie Interwencji Kryzysowej. 3. Udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym i ofiarom przemocy oraz uruchomienia interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy. 4. Objęcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych opieką, działaniami socjoterapeutycznymi, psychologicznymi lub terapeutycznymi w świetlicach, szkołach lub innych placówkach oświatowych lub kulturalnych. 5. Prowadzenie grup socjoterapeutycznych rodziców oraz udzielanie porad psychologicznych. 6. Szkolenia osób mających w swojej pracy kontakt z rodzinami dysfunkcyjnymi (uzależnienia, przemoc). 7. Organizowanie obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 8. Informowanie społeczeństwa o adresach instytucji niosących pomoc w sytuacjach kryzysowych w rodzinie. 9. Kierowania na badania przez biegłych sądowych osób w stosunku do których prowadzone jest postępowanie w sprawie leczenia odwykowego. 10. Kierowanie wniosków do sądu o orzeknięcie wobec osób uzależnionych obowiązku podania się leczeniu odwykowemu. 3. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych, zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących, w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych: Kierunki działań: 1. Prowadzenie zwłaszcza na terenie szkół programów profilaktycznych odpowiadającym standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne: m.in. profesjonalnie przygotowani realizatorzy, kompletny, godzinowy scenariusz zajęć, zaplanowana ewaluacja. 2. Finansowanie szkoleń dotyczących rozwijania umiejętności wychowawczych oraz prowadzenia zajęć profilaktycznych wśród nauczycieli, trenerów i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. 3. Finansowanie i wspieranie pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży (także

6 w wakacje i ferie), zakup materiałów i sprzętu umożliwiającego ich prowadzenie, w tym także doposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny miejsc ogólnodostępnych do spędzania czasu wolnego. 4. Prowadzenie zajęć wyrównawczych. 5. Wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia. 6. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień i przemocy. 7. Zakup literatury dotyczącej problematyki profilaktyki, promocji zdrowia itp., 8. Utworzenie internetowej strony popularyzującej i promującej działania profilaktyczne i dostarczającej informacji o adresach instytucji oferujących pomoc z zakresu problemów uzależnień i przemocy. 9. Współpraca z lokalnymi mediami w zakresie popularyzacji i promocji działań profilaktycznych. 4. W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych: Kierunki działań: 1. Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu przemocy. 2. Szkolenia osób w zakresie promocji zdrowia osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem przemocy. 3. Udostępnianie literatury i innych materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień i przemocy, 4. Pomoc osobom fizycznym w zakresie rozwiązywania osobistych problemów alkoholowych. 5. Zakup nagród uczestnikom konkursów odbywających się w czasie imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych promujących zdrowy, trzeźwy styl życia w czasie wolnym oraz użyczanie sprzętu instytucjom i stowarzyszeniom do ich realizacji. 6. Współpraca z ruchami samopomocy (AA i innymi). 5. W zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Kierunki działań: 1. Współpraca z Policją w sprawie przeprowadzania przez Policję postępowania przygotowawczego i dowodowego. 2. Wniesienie oskarżenia do sądu pierwszej instancji. 3. Przekazywanie sprawy do prokuratora z prośbą o sporządzenie apelacji. 4. Powołanie osoby upoważnionej do reprezentowania gminy przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego przy wsparciu radcy prawnego.

7 V. Realizatorzy zadań. Realizatorami zadań określonych w gminnym programie są: 1. Burmistrz Węgorzewa. 2. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węgorzewie. 3. Jednostki gminne i powiatowe. 4. Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert, o którym jest mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 5. Osoby fizyczne, z którymi zawarto umowę zlecenia lub umowę o dzieło. VI. Główni beneficjenci finansowani w ramach programu. 1. Świetlica Socjoterapeutyczna DOM, Ognisko Wychowawcze Przyjazny Kącik i Świetlica Pinokio w Węgielsztynie. Zadania świetlic: opieka, indywidualna i grupowa praca z dziećmi na podstawie sporządzonych diagnoz, pomoc w nauce, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dzieci i rodziców, prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijanie zainteresowań, prowadzenie imprez okolicznościowych, dożywianie dzieci. prowadzenie imprez okolicznościowych, Czas pracy świetlic: - Świetlica Dom i Ognisko: Świetlica w Węgielsztynie 14 godzin w tygodniu Ilość dzieci uczęszczających do świetlic: 96. Zatrudnienie osób pracujących w świetlicach ( 4 osoby umowa o pracę ( DOM i Przyjazny Kącik, 2 osoby umowa zlecenie (Świetlica w Węgielsztynie), oraz psycholodzy, pedagodzy i inne osoby ze specjalistycznymi uprawnieniami z którymi zawarto umowy, a także zakup materiałów dydaktycznych, dożywianie dzieci, zakup sprzętu i remonty pomieszczeń będą finansowane w całości ze środków programu. 2. Gminny Punkt Interwencji Kryzysowej przy ul. 3 Maja 17 (lokal ZNP) w Węgorzewie. Zadania punktu: Świadczenie specjalistycznej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji kryzysowej (pomoc nastawiona na rozwiązanie kryzysu, zminimalizowanie jego kosztów i zapewnienie bezpieczeństwa osobom zgłaszającym się do punktu),

8 Udzielanie informacji o możliwości podjęcia leczenia w placówkach leczenia odwykowego, Wstępne rozpoznanie problemu z jakim osoby zgłaszają się do punktu (picie szkodliwe, uzależnienie, współuzależnienie, przemoc) i kierowanie do odpowiednich placówek, Motywowanie do podjęcia leczenia, Udzielanie wsparcia, Uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej, Prowadzenie grupy wsparcia. Czas pracy: poniedziałek i środa w godzinach Realizacja zadania odbywać się będzie w drodze zawarcia umów zlecenia z psychologiem, terapeutą i prawnikiem, opłacaniem kosztów wynajmu lokalu oraz zakupu materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla osób zgłaszających się do punktu. 3. Szkoły (podstawowe, gimnazja, ponadpodstawowe) i inne instytucje. Szkoły (podstawowe, gimnazja, ponadpodstawowe) realizują własne programy profilaktyczne. Realizowane przez szkoły programy profilaktyczne wymagają wsparcia ze środków gminnego programu profilaktyki, zwłaszcza w zakresie realizacji standartowych programów profilaktycznych Spójrz Inaczej, Nasze Spotkania, Noe, Trzy Koła. W b.r. zakłada się objęcie programem Spójrz Inaczej uczniów wszystkich klas I-szych szkoły podstawowej i gimnazjum, a także innych klas tych szkół według wskazań dyrektorów szkół. Finansowany też będzie program Spójrz inaczej na agresję w wybranych klasach V i VI szkoły podstawowej. W Zespole Szkół Ogólnokształcących zostanie sfinansowane prowadzenie programu Nasze Spotkania w klasach pierwszych. Ponadto zakłada się zlecenie realizacji 2-3 edycji programu NOE na terenie szkół. W związku z tym z nauczycielami prowadzącymi lub innymi osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia ww. programów będą zawarte umowy zlecenia na ich realizację. W Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum zostanie sfinansowany dyżur psychologa w wymiarze 2-3 godzin w tygodniu w każdej ze szkół. Z usług psychologa będą korzystały dzieci, rodzice oraz wychowawcy. Powyższym jednostkom będzie udzielana także pomoc rzeczowa w formie zakupu materiałów i sprzętu służącego do realizacji zajęć pozalekcyjnych. Pomoc będzie udzielana proporcjonalnie do liczby dzieci uczestniczących w zajęciach, ilości i różnorodności prowadzonych zajęć w danej szkole z preferencją zakupu materiałów i sprzętu na takie zajęcia, które są prowadzone nieodpłatnie przez nauczycieli, a także oceny celów wychowawczych i edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów alkoholowych osiąganych w wyniku ich realizacji. Ponadto szkołom jak i innym instytucjom będzie udzielana pomoc w zakresie udostępniania literatury i innych materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień i przemocy, zakupu nagród uczestnikom konkursów odbywających się w czasie imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych promujących zdrowy, trzeźwy styl życia w czasie wolnym oraz użyczanie sprzętu instytucjom i stowarzyszeniom do ich realizacji oraz szkoleń Finansowanie szkoleń dotyczących rozwijania umiejętności wychowawczych oraz prowadzenia zajęć profilaktycznych wśród nauczycieli, trenerów i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

9 4. Organizacje pozarządowe. Na terenie gminy Węgorzewo funkcjonują dwie fundacje, 41 stowarzyszeń oraz dziewięć parafii. Biorąc pod uwagę znaczny potencjał tkwiący w organizacjach pozarządowych wykorzystanie go do celów strategicznych ujętych w niniejszym programie jest nieodzowne. Dotyczy to m.in. realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. W związku z tym zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie lub zgodnie z ustawą zamówieniach publicznych organizacjom tym należy zlecić realizację powyższego zadania. VII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węgorzewie. Członkowie Komisji otrzymują diety w następujący sposób: 1. Przewodniczący Komisji otrzymuje dietę w wysokości 240 zł miesięcznie. 2. Sekretarz Komisji otrzymuje dietę w wysokości 160 zł miesięcznie. 3. Pozostali członkowie otrzymują dietę w wysokości 80 zł miesięcznie. 4. Członkom Komisji ( z wyjątkiem przewodniczącego i sekretarza), którzy w danym miesiącu uczestniczą w pracy zespołu kontrolującego lub rozpatrującego sprawy z zakresu kierowania osób na przymusowe leczenie odwykowe wysokość diety podwyższa się o 50 zł za dany miesiąc. 5. Każda nieobecność na posiedzeniu komisji lub zespołu komisji skutkuje zmniejszeniem diet, o których jest mowa w niniejszym punkcie 3 o 25 %. VIII. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu Na realizację zadań Programu przeznacza się środki pobierane przez gminę z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Węgorzewo w 2007 r. Preliminarz wydatków Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Programu.

10 Liczba wykroczeń i przestępstw na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie Załącznik nr 1 do programu L.p. Rodzaj wykroczeń lub przestępstw Lata Liczba wykroczeń ogółem: w tym przeciwko: - bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu 2 lądowym, popełnionych przez osoby będące pod wpływem alkoholu porządkowi i spokojowi publicznemu 3 popełnionych przez osoby będące pod wpływem alkoholu - ustawie o wychowaniu w trzeźwości 4 (spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych), popełnionych przez osoby będące pod wpływem alkoholu Liczba interwencji domowych mających 5 związek z nadużywaniem alkoholu Liczba Ofiar przemocy, którym założono Niebieską Kartę X X X X Liczba przestępstw ogółem w tym: 8 - przestępstwa popełnione przeciwko rodzinie popełnione pod wpływem alkoholu bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu lądowym, popełnionych przez osoby będące pod wpływem alkoholu przestępstwa popełnione przeciwko rodzinie popełnione pod wpływem narkotyków, przestępstwa popełnione pod wpływem narkotyków przestępstwa polegające na posiadaniu, bądź rozprowadzaniu x narkotyków, 13 - inne przestępstwa popełnione pod wpływem narkotyków X brak danych Niższa liczba wykroczeń w latach w punkcie 2 nie świadczy o ich spadku, lecz jest spowodowana tym, że od r. jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem i jest wykazywana w pkt 9. Kol 9 pkt 1 (wnioski do sądu 211, mandaty 1786, pouczenia 1552).

11 Załącznik nr 2 do programu Dane dotyczące pomocy udzielanej na terenie Gminy Węgorzewo w zakresie problemów związanych z uzależnieniami zebrane z Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie. L.p Rodzaj świadczeń Świadczenia w formie zasiłków jednorazowych, okresowych, pokrycie kosztów leczenia, opłaty, zakup żywności, opłaty rachunków za gaz, energię itp. ogółem - w tym: - - rodzinom, w których istnieją problemy związane ze spożywaniem alkoholu - - rodzinom, w których istnieją problemy związane z zażywaniem narkotyków Zakup przyborów szkolnych, obuwia, pościeli itp. dla rodzin w tym dla rodzin, w których istnieją problemy związane ze spożywaniem alkoholu Ilość rodzin Poniesione koszty przez MGOPS w tys. zł ,0 569,6 606,7 520, ,5 210,0 232,0 212,4 21 1,6 5,0 4,8 4,5 507,0 563,1 208,0 212,3 5,2 6, ,5 19,7 18,6 9,8 5,3 5,1 Ilość dzieci Posiłki dla dzieci w szkołach ogółem - w tym: - rodzinom, w których istnieją problemy związane ze spożywaniem alkoholu - rodzinom, w których istnieją problemy związane z zażywaniem narkotyków , ,6 155,0 83,0 2,7 214,1 89,0 2,5 252,1 94,0 2,6 197,5 87,1 1,5 204,1 78,4 3,7

12 Załącznik nr 3 do programu Dane dotyczące pomocy w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Giżycku w 2006 roku. L. p. Pacjenci z Gminy Węgorzewo 1 Uzależnieni od alkoholu Wiek pacjentów do 18 lat powyżej 18 lat Ilość pacjentów skierowany ch przez sąd Ilość pacjentów którzy ukończyli pełen okres leczenia Ilość pacjentów którzy przerwali leczenie Dane dotyczące pomocy na Oddziale Detoksykacji w Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie w 2006 roku. L. p. Pacjenci z Gminy Węgorzewo Wiek pacjentów do 18 lat powyżej 18 lat Ilość pacjentów skierowanych przez sąd Skierowani na dalsze leczenie specjalistyczne do innych zakładów 1 Uzależnieni od alkoholu Uzależnieni od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol Dane dotyczące pomocy w Gminnym Punkcie Interwencji Kryzysowej w Węgorzewie w 2006 roku. L. Pacjenci z Gminy Wiek pacjentów Skierowani na Osoby p. Węgorzewo dalsze leczenie pozostające w do 18 lat powyżej specjalistyczne do dłuższym 18 lat innych zakładów kontakcie terapeutycznym 1 Uzależnieni od alkoholu Członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1 3 Pozostałe osoby W 2006 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła do Sądu z 42 wnioskami w sprawie skierowania osób leczenie odwykowe.

13 Załącznik nr 4 do programu Preliminarz Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 r. L.p. N a z w a z a d a n i a Wydatek (zł) 1 Prowadzenie Gminnego Punktu Interwencji Kryzysowej Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej "DOM", Ogniska Wychowawczego Przyjazny Kącik i Świetlicy Pinokio w Węgielsztynie 3 Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym w rozwiązywania problemów (dyżury psychologa w szkołach (SP-1, SP-2, Gimnazjum), grupowe zajęcia socjoterapeutyczne (w szkołach lub instytucjach) przeznaczone dla uczniów z grupy podwyższonego ryzyka, obozy terapeutyczne, kolonie itp.) 4 Realizacja programów profilaktycznych (Spójrz Inaczej, Nasze Spotkania, Noe, Trzy Koła itp.) 5 Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, zakup materiałów i sprzętu oraz finansowanie innych zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6 w tym: - dotacja na prowadzenie zajęć przez organizacje pozarządowe Szkolenia Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety członków Komisji, badania lekarskie i psychologiczne osób kierowanych na leczenie odwykowe, opłaty sądowe, zakup materiałów do bieżącej pracy Komisji 9 R a z e m

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne Gminny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne 1. Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia. Projekt UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2015 rok Na podstawie art. 4 1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY UŁĘŻ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY UŁĘŻ NA ROK 2015 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/206/14 Rady Gminy Ułęż z dnia 21 listopada 2014 r w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Ułęż na rok 2015. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Na podstawie: 1 art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK. Załącznik do uchwały Nr V/27/2007 Rady Gminy Działdowo z dnia 25 stycznia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE STAROGARD GDAŃSKI NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE STAROGARD GDAŃSKI NA 2013 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE STAROGARD GDAŃSKI NA 2013 ROK Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały nr Nr XXXV / 272 /14. Rady Gminy Brody z dnia 27.01.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK Gminny Program

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2009 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/130/08 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2008 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2009 Wprowadzenie: Polski

Bardziej szczegółowo

Opieki Zdrowotnej,. Organizacje pozarządowe,

Opieki Zdrowotnej,. Organizacje pozarządowe, Zadanie Sposoby realizacji Wskaź niki osi ągania celu Realizatorzy zadania 1. Zwiększenie dost ępno ści pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale żnionych od alkoholu 1. diagnoza dostępności

Bardziej szczegółowo

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały nr XXIV / 190 /13 Rady Gminy Brody z dnia 21.01.2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Gminny Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr V/23/2011r. Rady Gminy Cielądz z dnia14 lutego 2011r.

Załącznik do uchwały nr V/23/2011r. Rady Gminy Cielądz z dnia14 lutego 2011r. Załącznik do uchwały nr V/23/2011r Rady Gminy Cielądz z dnia14 lutego 2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓWA ALKOHOLOWYCH na rok 2011 Obowiązek opracowania i uchwalenia gminnego

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 grudnia 2015 r.

z dnia 21 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/156/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI /256/2010 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XLI /256/2010 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR XLI /256/2010 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Projekt z dnia 28 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2015, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 10 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 10 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 19 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/442/13 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2011

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2011 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2011 Szczecinek, grudzień 2010 ROZDZIAŁ I PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. NA 2010 ROK

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. NA 2010 ROK Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. G M I N N Y P R O G R A M P R Z E C I W D Z I A Ł A N I A N A R K O M A N I I NA 2010 ROK Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XIII/104/2015 z dnia 29.12.2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/132/2016 RADY GMINY BIAŁOGARD. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/132/2016 RADY GMINY BIAŁOGARD. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/132/2016 RADY GMINY BIAŁOGARD z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016. Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/ 180 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 11 marca 2010r

UCHWAŁA NR XXXVI/ 180 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 11 marca 2010r UCHWAŁA NR XXXVI/ 180 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 11 marca 2010r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r i Przeciwdziałania Narkomanii Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/170/14 Rady Gminy Dubeninki z dnia 27 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXIII/170/14 Rady Gminy Dubeninki z dnia 27 marca 2014 r. Uchwała Nr XXIII/170/14 Rady Gminy Dubeninki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/85/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/85/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/85/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r. UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/172/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/4/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 stycznia 2007r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW I. WSTĘP Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 WSTĘP

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 WSTĘP Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2006r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 WSTĘP Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na terenie gminy Pakość na 2004 rok

PROGRAM. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na terenie gminy Pakość na 2004 rok PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na terenie gminy Pakość na 2004 rok Załącznik do Uchwały Nr XIII/85/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22.04.2004 r. Z raportu z badań monitoringowych

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Rozdział I Cele i zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Rozdział II Zasady realizacji i finansowania Programu.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/XXI/2012 RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ. z dnia 21 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 135/XXI/2012 RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ. z dnia 21 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 135/XXI/2012 RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla gminy Małkinia Górna na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Do Uchwały Nr XX/155/2005 z dnia 15 marca 2005 roku

Załącznik Do Uchwały Nr XX/155/2005 z dnia 15 marca 2005 roku Załącznik Do Uchwały Nr XX/155/2005 z dnia 15 marca 2005 roku P r o g r a m P r o f i l a k t y k i i R o z w i ą z y w a n i a P r o b l e m ó w A l k o h o l o w y c h w G m i n i e Ł a d z i c e w 2

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Załącznik do Uchwały Nr III.12.2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 grudnia 2014 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Wstęp Jednym z nadrzędnych i długofalowych

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok Załącznik do Uchwały Nr XIX/149/2003 Rady

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Załącznik do uchwały nr Rady Gminy Sędziejowice z dnia grudnia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 1. Wprowadzenie NA 2012 ROK Program

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2008 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2008 rok Projekt 2 UCHWAŁA Nr XV / / 2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia... grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/23/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr IV/23/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r. UCHWAŁA Nr IV/23/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok Na

Bardziej szczegółowo

II. Diagnoza problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu w Gminie Środa Wielkopolska.

II. Diagnoza problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu w Gminie Środa Wielkopolska. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia..2011roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MOGILNO NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MOGILNO NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr XXXVI/386/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Mogilno na rok 2014 GMINNY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/44/11 RADA GMINY CHRZANÓW. z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XII/44/11 RADA GMINY CHRZANÓW. z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR XII/44/11 RADA GMINY CHRZANÓW z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie : uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lwówek Śląski w latach 2016-2019"

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lwówek Śląski w latach 2016-2019 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia.. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lwówek Śląski w latach 2016-2019" Gminny program przeciwdziałania narkomanii został

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/119/08 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/119/08 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 grudnia 2008 r. Uchwała Nr XXIV/119/08 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015 1. Wstęp 2. Opis zjawiska na podstawie diagnozy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łukta Nr XXVI/156/2008 z dnia 30.12.2008 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 Łukta, 2009r. Podstawą prawną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1241/XLI/2013 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 1241/XLI/2013 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR 1241/XLI/2013 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IX/52/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 kwietnia 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK Gmina Koniecpol 2015 r. I. WSTĘP Gminny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../../2014 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR.../../2014 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR.../../2014 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia... 2014 r. Projekt Burmistrza w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie Projekt Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/39/03 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 27 marca 2003 roku

Uchwała Nr V/39/03 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 27 marca 2003 roku Uchwała Nr V/39/03 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Dźwierzuty na 2003

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia... 2007 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia... 2007 roku PROJEKT Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia... 2007 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008-2009. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/165/09 Rady Gminy Cisek z dnia 21 grudnia 2009r

Uchwała Nr XXXII/165/09 Rady Gminy Cisek z dnia 21 grudnia 2009r Uchwała Nr XXXII/165/09 Rady Gminy Cisek z dnia 21 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 r Na podstawie art.4. 1 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2008 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XIII/89/2008 Rady Gminy Radomsko z dnia 29 lutego 2008 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2008 ROK SPIS

Bardziej szczegółowo

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok Uchwała Nr XXXI/167/08 Rady Gminy Santok z dnia 29.12.2008r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/142/15 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/142/15 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/142/15 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/318/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 6 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/318/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 6 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/318/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/ /2015

Uchwała Nr XIX/ /2015 Uchwała Nr XIX/ /2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/224/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 4 kwietnia 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/224/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 4 kwietnia 2006r. UCHWAŁA Nr XXXVII/224/2006 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr 260/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2013 r. Projekt numer druku LIV/3/13 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2013 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kożuchów na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/41/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2003 roku

Uchwała Nr VI/41/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2003 roku Uchwała Nr VI/41/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. dla Gminy Wąwolnica na rok 2014.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. dla Gminy Wąwolnica na rok 2014. PROJEKT Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Wąwolnica z dnia Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wąwolnica na rok 2014. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/104/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 grudnia 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA 2016 ROK GMINA WYDMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Paczków na 2016r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 września 2015r.

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 września 2015r. Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/11/06 RADY GMINY WĄSEWO z dnia 29 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr III/11/06 RADY GMINY WĄSEWO z dnia 29 grudnia 2006 r. UCHWAŁA Nr III/11/06 RADY GMINY WĄSEWO z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 3 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 3 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY KARCZMISKA z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MIASTKOWO. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MIASTKOWO. z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY MIASTKOWO z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

II. Podstawa prawna Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

II. Podstawa prawna Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr / /16 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2016 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIŁANIA NARKOMANII W MIEŚCIE MILANÓWEK NA 2016 ROK

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr.../.../2007 Rady Miasta w Lubawie z dnia 05 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA

Załącznik do Uchwały Nr.../.../2007 Rady Miasta w Lubawie z dnia 05 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA Załącznik do Uchwały Nr.../.../2007 Rady Miasta w Lubawie z dnia 05 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2008 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Załącznik do Uchwały Nr XI/93/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 1. Wprowadzenie. 2. Podstawowe problemy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Załącznik do uchwały Nr XLVIII/326/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-P.4131.10.2016.IJ Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r. Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust.1 oraz art. 92

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/294/13 RADY GMINY BOBROWO z dnia 28 listopada 2013

Uchwała Nr XXIX/294/13 RADY GMINY BOBROWO z dnia 28 listopada 2013 Uchwała Nr XXIX/294/13 RADY GMINY BOBROWO z dnia 28 listopada 2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowo

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI Rada Miejska w Głubczycach Uchwała Nr III/ 27 /10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/222/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/222/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/222/2014 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/8/14 RADY MIEJSKIEJ W WARCE. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/8/14 RADY MIEJSKIEJ W WARCE. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/8/14 RADY MIEJSKIEJ W WARCE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Warka na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIII/85/2011 Rady Gminy w Żukowicach z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIII/85/2011 Rady Gminy w Żukowicach z dnia 28 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XIII/85/2011 Rady Gminy w Żukowicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK strona 1 Zjawisko narkomanii w Polsce staje się jednym z najpoważniejszych problemów społecznych i wykazuje tendencję wzrostową. Zagrożenie to dotyczy

Bardziej szczegółowo