Zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny zmarłego z art k.c.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny zmarłego z art. 446 4 k.c."

Transkrypt

1 Zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny zmarłego z art k.c. Anna Dąbrowska i Aleksander Daszewski Warszawa, 21 marca 2011 r.

2 Art Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Dla praktyki najistotniejsze są dwa pytania: Kto ma prawo do zadośćuczynienia po śmierci najbliższego członka rodziny? Jak określić wysokość zadośćuczynienia po śmierci najbliższego członka rodziny? 2

3 Krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia W obowiązującym stanie prawnym nie istnieje legalna definicja pojęcia rodziny. Poglądy doktryny i orzecznictwo dotyczące art k.c. w zakresie wskazania kręgu osób uprawnionych do stosownego odszkodowania. W kręgu uprawnionych do zadośćuczynienia powinny znaleźć się te same osoby, które należy uznać za najbliższe w odniesieniu do stosownego odszkodowania (normy art i 4 k.c. posługują się tym samym pojęciem). Moim zdaniem przy ustalaniu, czy dana osoba może być traktowana jako najbliższy członek rodziny powinno brać się także pod uwagę sytuację i kulturę społeczną. 3

4 Krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia Wyrok SN z 10 grudnia 1969 r., sygn. akt III PRN 77/69, publ. OSNC 1970/9/160 W świetle art k.c. - podobnie jak i w świetle art. 166 k.z. konkretyzacja tego, kto jest w danym wypadku najbliższym członkiem rodziny, należy do sądu orzekającego. Stosownie do okoliczności danego wypadku za najbliższego członka rodziny można również uznać macochę, zwłaszcza wtedy, gdy uzasadniają to pozytywnie ocenianie w świetle zasad współżycia społecznego stosunki łączące macochę i pasierba. W tym zakresie należy brać pod uwagę również unormowanie zawarte w art kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 4

5 Krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia Z uzasadnienia wyroku SN z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygn. akt IV CK 648/04, opubl. OSNC 2006/3/54, Biul. SN 2005/6/12, M. Prawn. 2006/6/314 definiując pojęcie "rodziny" można - jak trafnie wskazuje się w piśmiennictwie - użyć następujących kryteriów: pokrewieństwo, małżeństwo, przysposobienie, powinowactwo, rodzina zastępcza i pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym; można zatem zaaprobować definicję rodziny jako najmniejszej grupy społecznej, powiązanej poczuciem bliskości i wspólności, osobistej i gospodarczej, wynikającej nie tylko z pokrewieństwa najszersze pojęcie rodziny przewiduje art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - za członków rodziny podatnika uważa się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz pozostającą z podatnikiem w faktycznym pożyciu oraz art. 691 k.c. małżonek niebędący współnajemcą, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. 5

6 Krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia Kwestią istotną z punktu widzenia zaliczenia konkretnej osoby do grona uprawnionych powinno być stwierdzenie istnienia rzeczywistych więzi ze zmarłym, w szczególności stosunków uczuciowo-emocjonalnych (indywidualizacja oceny wobec fakultatywnego charakteru zadośćuczynienia). dzieci, współmałżonek, rodzice zmarłego; inni krewni i powinowaci, przybrani rodzice, dzieci i rodzeństwo, pozostający ze zmarłym w ścisłych relacjach rodzinnych, np.: siostra, brat, babka, dziadek, wnuki, macocha, ojczym, teściowa, teść, synowa, zięć, szwagierka, szwagier, bratowa, pasierb, pasierbica, wuj, ciotka, stryj inne osoby? - w zależności od konkretnych okoliczności, nasciturus art k.c. Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem 6

7 Krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia W doktrynie, na tle art k.c. dyskusyjne jest prawo do odszkodowania dla konkubentów, a nawet ich dzieci, niektórzy opowiadają się za wykluczeniem ich z kręgu najbliższych członków rodziny. Wyrok SN z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygn. akt IV CK 648/04, publ. OSNC 2006/3/54, Biul. SN 2005/6/12, M. Prawn. 2006/6/314 Pokrewieństwo nie stanowi wyłącznego kryterium zaliczenia do najbliższych członków rodziny w rozumieniu art k.c. Rozwój konkubinatu, który znalazł trwałe miejsce w systemie ocen i norm moralnych współczesnego społeczeństwa, ma swoje źródło w przeobrażeniach ustrojowych i gospodarczych, a także kulturowych, zwłaszcza w świadomości społeczeństwa. 7

8 Krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia Jeżeli w konkretnym przypadku związek nieformalny ma charakter trwały (partnerzy od dłuższego czasu funkcjonują jak małżeństwo, choć w świetle przepisów k.r.o. małżeństwa nie stanowili), to wydaje się, że wówczas można konkubenta/ konkubinę uznać jako najbliższego członka rodziny w rozumieniu art k.c.; 8

9 Krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia Przykłady stanów faktycznych, w których zakłady ubezpieczeń zaliczyły konkretne osoby do kręgu uprawnionych do zadośćuczynienia: wuj pomagał wychowywać po śmierci siostry siostrzeńca i chrześniaka; siostrzeniec opiekował się samotną, poruszającą się o kulach ciotką woził do lekarzy, regularnie odwiedzał, robił zakupy, pomagał w codziennych pracach domowych; teściowa zastępowała synowej zmarłą matkę; 9

10 Krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia Jak ubezpieczyciele uzasadniają odmowę wypłaty odszkodowania - przykłady z postępowań skargowych, dotyczące wykluczenia osoby występującej z roszczeniem z kręgu uprawnionych: odczuwany ból i cierpienie związane ze śmiercią w przypadku roszczenia brata/ siostry są niewystarczające do przyznania zadośćuczynienia na podstawie art k.c.; brak wykazania silnego związku emocjonalnego ze zmarłym; 10

11 Krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia Zadośćuczynienie przysługuje każdemu osobno w wysokości odpowiedniej do poniesionej przez każdego z uprawnionych krzywdy. Każde roszczenie należy rozpatrywać indywidualnie! 11

12 Miarkowanie wysokości zadośćuczynienia Przepis art k.c. nie wskazuje sposobu ustalenia wysokości omawianego świadczenia. Przyznanie zadośćuczynienia warunkowane jest jedynie wykazaniem, iż osoba występująca z roszczeniem należy do kręgu najbliższych członków rodziny zmarłego. 12

13 Miarkowanie wysokości zadośćuczynienia Otwarty katalog uniwersalnych kryteriów, które mogą być pomocne w określaniu wysokości zadośćuczynienia dla najbliższych: długotrwałość i stopień cierpień i bólu po śmierci najbliższego, ogrom doznanego cierpienia; poczucie osamotnienia, cierpienia natury moralnej i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej; stopień krzywdy wynikający z utraty pomocy, wsparcia i opieki osoby bliskiej; poczucie straty, żalu, tęsknoty, silne przeżywanie żałoby po zmarłym; utrata czerpania przyjemności z życia rodzinnego; wiek uprawnionego do zadośćuczynienia; wstrząs związany z dramatycznymi okolicznościami wypadku np. śmierć na oczach najbliższego; 13

14 Miarkowanie wysokości zadośćuczynienia Otwarty katalog czynników zaburzających sytuację rodzinną po śmierci najbliższego, które mogą być pomocne w określaniu wysokości zadośćuczynienia dla najbliższych: uprzednio występujący stopień pokrewieństwa ale także bliskości, zażyłości, przyjaźni i wspólności pomiędzy uprawnionym a zmarłym; zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu struktury rodzinnej, dramatyzm doznań osób najbliższych dla zmarłego; rola zmarłego jaką pełnił w rodzinie, np. ukochana matka, autorytet scalający całą rodzinę etc.; potencjalny okres traumy najbliższych i dochodzenia członków rodziny do względnej normalności; 14

15 Miarkowanie wysokości zadośćuczynienia Otwarty katalog czynników po stronie dzieci, które mogą być pomocne w określaniu wysokości zadośćuczynienia dla najbliższych: - brak troski i opieki ze strony rodzica, brak jego pomocy w przyszłym wychowaniu, poczucie sieroctwa, poczucie niższej wartości wobec rówieśników; - osamotnienie i trudności życiowe dziecka, które w okresie dorastania, a także później nie będzie korzystało ze wsparcia jednego lub w dramatycznych przypadkach obojga z rodziców; - cierpienia i zachwianie poczucia bezpieczeństwa, perspektywa życia bez wsparcia rodziców; - zmniejszenie widoków i możliwości osiągnięcia sukcesów życiowych, zrobienia kariery; - większe prawdopodobieństwo poddania się patologiom osób wychowujących się w niepełnej rodzinie; 15

16 Otwarty katalog czynników po stronie rodziców, które mogą być pomocne w określaniu wysokości zadośćuczynienia dla najbliższych: nagłe i brutalne rozerwanie więzi rodzica z dzieckiem, utrata prawa rodzica do wychowywania, obserwacji kolejnych etapów życia własnego dziecka; utrata jedynego dziecka; poczucie krzywdy i bólu które wywołane jest utratą dziecka, stan psychiczny rodzica po zdarzeniu; pozbawienie możliwości radowania się z zakładanej przez dziecko rodziny, obserwowania dorosłości i samodzielności dziecka; Miarkowanie wysokości zadośćuczynienia perspektywa ukończenia przez dziecko nauki, podjęcia pracy oraz przyczynienia się do poprawy sytuacji życiowej członków rodziny; wspólne zamieszkiwanie z rodzicami oraz pomoc dziecka względem rodziców i na rzecz gospodarstwa domowego; inne czynniki wpływające na poczucie krzywdy uzależnione od konkretnego stanu faktycznego, których trzeba będzie poszukiwać każdorazowo w indywidualnej sprawie np. niemożność posiadania potomstwa przy jednoczesnej utracie dziecka lub dzieci; 16

17 Miarkowanie wysokości zadośćuczynienia Otwarty katalog czynników po stronie małżonków, które mogą być pomocne w określaniu wysokości zadośćuczynienia dla najbliższych: poczucie bezradności życiowej, bezsilności wobec trudności życiowych; samotność i obawa przed nią w przyszłości; brak możliwości realizacji planów, niekorzystne widoki na przyszłość, konieczność układania sobie życia od nowa; pozbawienie małżeńskiego wsparcia, utrata radości ze wspólnego życia; konieczność samodzielnego wychowania dzieci oraz związane z tym napięcia psychiczne; osłabienie aktywności życiowej, brak możliwości wykonywania pracy, ze względu na napięcia i zaburzenia psychiczne po śmierci małżonka; 17

18 Miarkowanie wysokości zadośćuczynienia w praktyce orzeczniczej Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 24 marca 2010 r, gdzie rozpatrując roszczenia powoda po tragicznej śmierci w wypadku drogowym jego rodziców przyznał mu zł tytułem zadośćuczynienia (po zł, za każdego rodzica). Sąd miarkując wysokość zasądzonego zadośćuczynienia wziął pod uwagę: wspólne zamieszkiwanie rodziców z synem; potencjalne wsparcie finansowe ze strony rodziców, które pomogłoby spłacić jego zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów; koszty utraconego zarobku powoda, który nie mógł pracować ze względu na swój stan psychiczny i przebywał na urlopie bezpłatnym; pogorszenie się sytuacji życiowej powoda - po śmierci rodziców zmniejszył się dochód na jednego członka rodziny; utratę możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem powoda przez jego babcię; ogromny wstrząs psychiczny dla powoda, co doprowadziło do osłabienia jego aktywności życiowej; rozmiar doznanych cierpień psychicznych potęgowany faktem, iż wypadek i śmierć rodziców nastąpiła na dwa tygodnie przed planowanym ślubem powoda; utrata poczucia bezpieczeństwa i możliwość wsparcia od najbliższej rodziny. 18

19 Miarkowanie wysokości zadośćuczynienia w praktyce orzeczniczej Wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 marca 2010 r. na tle stanu faktycznego, gdzie poważnie pobity syn zmarł, zasądził na rzecz jego matki kwotę zł zadośćuczynienia. Sąd miarkując wysokość zasądzonego zadośćuczynienia wziął pod uwagę: nagłe i brutalne zerwanie więzi matki z synem, które przyczyniło się do pozbawienia rodzica prawa do wychowywania i obserwacji kolejnych etapów życia dziecka, poczucie krzywdy i bólu wywołane utratą syna, stan psychiczny matki, która wymagała leczenia psychologicznego i psychiatrycznego, ogrom doznanego cierpienia oraz adekwatność zadośćuczynienia wobec przeżytego cierpienia i bólu. 19

20 Miarkowanie wysokości zadośćuczynienia w praktyce orzeczniczej Wyrok Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 30 kwietnia 2010 r. na tle stanu faktycznego, w którym pasażer pojazdu mechanicznego (uczeń LO) zmarł na skutek wypadku drogowego, przyznał zadośćuczynienie na rzecz rodziców poszkodowanego po zł i brata zł. Sąd miarkując wysokość zasądzonego zadośćuczynienia wziął pod uwagę: daleko idące skutki w sferze emocjonalnej i psychicznej rodziców i brata jak: uczucie pustki, brak radości, żal, tęsknota, przeżywanie żałoby stanowią całkowicie naturalną konsekwencję utraty osoby najbliższej.; istotną zmianę (pogorszenie) sytuacji życiowej najbliższej rodziny pokrzywdzonego, której skutkiem była utrata osoby wchodzącej w dorosłe życie, usamodzielniającej się i będącej dotychczas istotnym oparciem w codziennym życiu poprzez pomoc w pracach domowych, opiekę nad chorym ojcem, opiekę i naukę małoletniego brata; perspektywę, że w nieodległej przyszłości po ukończeniu nauki, pokrzywdzony podjąłby stałą pracę, co w konsekwencji przyczyniłoby się do istotnej poprawy sytuacji materialnej całej rodziny. 20

21 Miarkowanie wysokości zadośćuczynienia w praktyce orzeczniczej Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 14 kwietnia 2010 r. na mocy którego zmieniono wysokość zadośćuczynienia na rzecz matki po śmierci syna na skutek wypadku drogowego ustalonego wyrokiem Sądu Okręgowego w kwocie zł, na sumę zł. Sąd Apelacyjny miarkując wysokość zadośćuczynienia wziął pod uwagę: średnie wysokości zasądzanych zadośćuczynień w sprawach o naruszenie dóbr osobistych prawo wynoszące maksymalnie tys. zł; przy czym stwierdził, że prawo do życia w rodzinie jako dobro osobiste wynikające z art k.c., zasługuje na szczególną ochronę i wyższe świadczenie; zwiększenie u powódki poczucia krzywdy wynikającego z braku zakończenia postępowania karnego oraz nie osądzenia potencjalnych sprawców w chwili wydania wyroku w postępowaniu cywilnym; obiektywnie naganne zachowanie sprawcy w postaci kierowania w stanie nietrzeźwości, które wpłynęło dodatkowo na rozmiar krzywdy powódki. 21

22 Miarkowanie wysokości zadośćuczynienia w przyszłości Analiza pierwszych zapadłych orzeczeń pozwala sformułować pewne wstępne wnioski: Sądy nie do końca realizują cel zadośćuczynienia z art k.c. mieszając je ze stosownym odszkodowaniem z art k.c.; Wysokość przyznawanych przez ubezpieczycieli zadośćuczynień oscyluje na poziomie do zł czyli zdecydowanie mniej niż na drodze postępowania sądowego; Wysokość orzekanych kwot zadośćuczynień oscyluje na poziomie do zł (w incydentalnych przypadkach więcej), czyli na poziomie kwot orzekanych tytułem stosownego odszkodowania. 22

23 Znaczna uznaniowość orzekanych kwot szczególnie skłania do podejmowanych obecnie dyskusji nt. wypracowania ryczałtowych kwot zadośćuczynień; Miarkowanie wysokości zadośćuczynienia w przyszłości Temat do rozważenia, przy czym decydującym czynnikiem tego typu rozwiązań winien być uzasadniony interes osób poszkodowanych, a nie chęć redukcji świadczeń ze strony branży; Ten kontrowersyjny pomysł rodzi jednak szereg wątpliwości do poważnej dyskusji popartej pogłębioną analizą!!! 23

24 Miarkowanie wysokości zadośćuczynienia w przyszłości Od czego wychodzić, czy od ww. orzekanych w pierwszych wyrokach kwot tzn zł czy innych np. wysokości proponowanych ugodowo kwot po katastrofie Casy i katastrofy pod Smoleńskiem ( zł)? W mojej ocenie kwota bazowa powinna być określona na odpowiednio wysokim poziomie (ma stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość) tzn. w obecnej rzeczywistości i otoczeniu zł następnie korygowana w oparciu o wymienione i inne istotne dla rozmiaru krzywdy czynniki. 24

25 Miarkowanie wysokości zadośćuczynienia w przyszłości Czy wszystkim równo, czy różnicować? W mojej ocenie wysokość zadośćuczynienia absolutnie należy indywidualizować, a tym samym różnicować z uwzględnieniem wszystkich wyżej wymienionych i innych istotnych dla rozmiaru krzywdy czynników. 25

26 Miarkowanie wysokości zadośćuczynienia w przyszłości Z punktu widzenia poszkodowanych zasadnym byłoby z jednej strony wprowadzenie pewnych minimów, które gwarantowałyby adekwatny do rozmiarów krzywdy poziom finansowy świadczenia a z drugiej strony pozostawienie sądowi swobody orzekania co pozwoliłoby na ustalenie zadośćuczynienia odzwierciedlającego elementy powstałej krzywdy w konkretnym przypadku. 26

27 Jak zabezpieczyć uzasadnione interesy poszkodowanych? Przy podjęciu prób zryczałtowania zadośćuczynień konieczny jest szereg prokonsumenckich rozwiązań, jak przykładowo: działanie niezależnych od zainteresowanych komisji nadzorowanych przez Państwo z udziałem wybitnych i dających gwarancję obiektywizmu specjalistów; wsparcie na rzecz poszkodowanych ze strony profesjonalistów przy formułowaniu roszczeń; Miarkowanie wysokości zadośćuczynienia w przyszłości ugody poddawane kontroli sądowej; sprawy szczególnie skomplikowane objęte przymusem adwokackim; zwolnienia poszkodowanych z kosztów postępowania sądowego; wprowadzenie mechanizmów antyinflacyjnych. 27

28 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do bazy orzecznictwa dostępnej na stronie w zakładce serwis prawny Anna Dąbrowska i Aleksander Daszewski Wydział Prawny Biura Rzecznika Ubezpieczonych 28

ZADOŚĆUCZYNIENIA Z TYTUŁU ZDARZEŃ SPRZED 3 SIERPNIA 2008 R. JAKO WARTOŚĆ DODANA DLA RODZIN OSÓB POSZKODOWANYCH JOANNA SMERECZAŃSKA-SMULCZYK

ZADOŚĆUCZYNIENIA Z TYTUŁU ZDARZEŃ SPRZED 3 SIERPNIA 2008 R. JAKO WARTOŚĆ DODANA DLA RODZIN OSÓB POSZKODOWANYCH JOANNA SMERECZAŃSKA-SMULCZYK ZADOŚĆUCZYNIENIA Z TYTUŁU ZDARZEŃ SPRZED 3 SIERPNIA 2008 R. JAKO WARTOŚĆ DODANA DLA RODZIN OSÓB POSZKODOWANYCH JOANNA SMERECZAŃSKA-SMULCZYK Zadośćuczynienie za krzywdę doznaną wskutek śmierci osoby najbliższej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 320/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 192/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 grudnia 2012 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 552/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 sierpnia 2014 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Anna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Piotr Malczewski

UCHWAŁA. Protokolant Piotr Malczewski Sygn. akt III CZP 74/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 grudnia 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Irena Gromska-Szuster Protokolant

Bardziej szczegółowo

Aleksander Daszewski r.pr. koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Konferencja Pro Motor, Warszawa 4 grudnia 2013 r.

Aleksander Daszewski r.pr. koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Konferencja Pro Motor, Warszawa 4 grudnia 2013 r. Realizacja orzecznictwa Sądu Najwyższego w praktyce likwidacyjnej zakładów ubezpieczeń w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Aleksander Daszewski r.pr. koordynator

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 361/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 sierpnia 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Antoni

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 258/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 marca 2017 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Krzysztof Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) SSN Marta Romańska Sygn. akt V CSK 607/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 lipca 2017 r. Prezes SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) SSN Marta

Bardziej szczegółowo

TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI

TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI Zdzisława Cwalińska-Weychert Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Problematyka zadośćuczynienia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

GRUPY SPOŁECZNE Rodzina

GRUPY SPOŁECZNE Rodzina POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO pokrewieństwo wspólni przodkowie w linii prostej v jedna osoba pochodzi od drugiej np. dziadek, ojciec, syn, wnuk v wstępni ci od których się pochodzi (dziadek, ojciec) v zstępni

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 594/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 sierpnia 2015 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak SSN Jan

Bardziej szczegółowo

Pokrzywdzeni żądają nawet 300 tys. zł

Pokrzywdzeni żądają nawet 300 tys. zł Pokrzywdzeni żądają nawet 300 tys. zł UBEZPIECZENIA ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM Od 50 do 300 tys. zł zadośćuczynienia żądają w imieniu klientów kancelarie odszkodowawcze.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 418/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 czerwca 2014 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSA del. do SN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych

Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych Projekt Rekomendacji dotyczących procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 32/11

Uchwała z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 32/11 Uchwała z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 32/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Krzysztof Strzelczyk Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 614/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: 1) obywatelom polskim; 2) cudzoziemcom: a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b) jeżeli wynika to z wiążących

Bardziej szczegółowo

Wzrost wypłacanych odszkodowań w szkodach osobowych z ubezpieczeń OC p.p.m. 12.05.2011r.

Wzrost wypłacanych odszkodowań w szkodach osobowych z ubezpieczeń OC p.p.m. 12.05.2011r. Wzrost wypłacanych odszkodowań w szkodach osobowych z ubezpieczeń OC p.p.m. 12.05.2011r. Szkody osobowe z ubezpieczeń OC p.p.m. Zauważalne w ostatnich latach tendencje w szkodach osobowych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 31/11

Uchwała z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 31/11 Uchwała z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 31/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Krzysztof Strzelczyk Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 221/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie z powództwa Jana R. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWNY. Nr 2/2019. Prawo rodzinne

PORADNIK PRAWNY. Nr 2/2019. Prawo rodzinne PORADNIK PRAWNY Nr 2/2019 Prawo rodzinne CZY WIESZ ŻE? Prawo rodzinne jest to zbiór przepisów prawnych, obowiązujących wszystkich członków rodziny. Reguluje m.in. obowiązek zachowania wierności małżeńskiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.). Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł

Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Prawne definicje rodziny Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Prawne definicje

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 448/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 kwietnia 2017 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak SSN Paweł Grzegorczyk

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 42/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2009 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 19 stycznia 2012 r..

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 19 stycznia 2012 r.. Sygn. akt III CZP 93/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 19 stycznia 2012 r.. Czy w świetle art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ TREŚĆ PRZEDAWNIENIE UWAGI CO DO OBOWIĄZYWANIA Art kc

ARTYKUŁ TREŚĆ PRZEDAWNIENIE UWAGI CO DO OBOWIĄZYWANIA Art kc Roszczenia o wyrządzonej czynem niedozwolonym to wszelkie roszczenia mające charakter majątkowy, przy czym do kategorii roszczeń majątkowych należy zaliczyć także roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 93/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 grudnia 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSA Jacek Grela

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSA Jacek Grela Sygn. akt II CSK 334/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 lutego 2015 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSA Jacek Grela

Bardziej szczegółowo

dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska

dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska Następstwem śmierci człowieka jest konieczność pochowania jego ciała. Śmierć członka rodziny i związana z nią trudna sytuacja, na którą składa się konieczność urządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bogumiła Gruszka

UCHWAŁA. Protokolant Bogumiła Gruszka Sygn. akt III CZP 67/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2012 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Kocon SSN Anna Kozłowska Protokolant Bogumiła Gruszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 474/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2007 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Elżbieta

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz. Protokolant Iwona Budzik

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz. Protokolant Iwona Budzik Sygn. akt III CZP 73/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 listopada 2016 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Protokolant Iwona Budzik

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji walka dla idei, czy o realne wyrównanie szkód? Bernadeta M. Kasztelan-Świetlik Listopad 2010 Biała księga KaŜdy, kto z powodu naruszenia prawa konkurencji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 374/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 marca 2014 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt III CSK 217/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 kwietnia 2016 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Monika Koba (sprawozdawca) SSN Roman Trzaskowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Monika Koba (sprawozdawca) SSN Roman Trzaskowski Sygn. akt IV CSK 76/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 lutego 2018 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Monika Koba (sprawozdawca) SSN Roman Trzaskowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka

POSTANOWIENIE. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka Sygn. akt IV KO 98/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 marca 2015 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka w sprawie A. K. skazanej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSA Elżbieta Fijałkowska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSA Elżbieta Fijałkowska (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 112/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2014 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSA Elżbieta Fijałkowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU PROGRAM RODZINA 500+ Informacje ogólne:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU PROGRAM RODZINA 500+ Informacje ogólne: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU PROGRAM RODZINA 500+ Informacje ogólne: Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny dziecka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CK 706/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I ACa 1093/13 Dnia 7 stycznia 2014 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Hanna Małaniuk Sędziowie: SSA Jerzy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 25 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 25 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 537/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Brwinów ul.grodziska Brwinów

Urząd Gminy Brwinów ul.grodziska Brwinów Brwinów, dnia..... (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (adres zamieszkania)... (adres korespondencyjny) tel... Urząd Gminy Brwinów ul.grodziska 12 05-840 Brwinów WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: DLA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016 Projekt z dnia 1 października 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 33/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 33/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 33/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Zawisza

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Zawisza Sygn. akt V CSK 717/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 września 2016 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Iwona

Bardziej szczegółowo

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Postępowanie przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jest postępowaniem toczącym się na wniosek osoby poszkodowanej/roszczącej.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SZKODY OSOBOWEJ

ANKIETA SZKODY OSOBOWEJ Adres korespondencyjny: ul. Oświęcimska 7, 42-700 Lubliniec tel. 34 344 86 30, fax. 34 389 50 91 www.campter.pl, biuro@campter.pl ANKIETA SZKODY OSOBOWEJ 1. TYP SPRAWY Typ sprawy: komunikacyjny rolniczy

Bardziej szczegółowo

I. W zakresie kwestii poruszanych w rozdziale 2 Małżeństwo proponuję

I. W zakresie kwestii poruszanych w rozdziale 2 Małżeństwo proponuję 1 W odniesieniu do zagadnień omówionych w podręczniku Elementy Prawa w dziale Prawo Rodzinne proponuję do wykorzystania następującą dodatkową tematykę: I. W zakresie kwestii poruszanych w rozdziale 2 Małżeństwo

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO 2. Protokół podpisuje osoba, która przyjęła oświadczenie, oraz osoba, która je złożyła, chyba że nie może ona go podpisać. Przyczynę braku podpisu należy podać w protokole.

Bardziej szczegółowo

Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu mobbingu.

Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu mobbingu. Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu mobbingu. Aleksandra Kępniak Zjawisko mobbingu w miejscu pracy istnieje od bardzo dawna. Współcześnie stało się ważnym problemem społecznym, dostrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Lekarz w postępowaniu cywilnym. adw. Damian Konieczny

Lekarz w postępowaniu cywilnym. adw. Damian Konieczny Lekarz w postępowaniu cywilnym adw. Damian Konieczny Przesłanki odpowiedzialności 1. Szkoda 2. Wina 3. Związek przyczynowy Szkoda Uszczerbek majątkowy lub niemajątkowy w dobrach poszkodowanego 1. Szkoda

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Karol Weitz. Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Karol Weitz. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 106/17 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 lutego 2018 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Karol Weitz Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt IV CSK 362/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 kwietnia 2017 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2010 r., III CZP 59/10

Uchwała z dnia 20 października 2010 r., III CZP 59/10 Uchwała z dnia 20 października 2010 r., III CZP 59/10 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Hubert Wrzeszcz Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Andrzeja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt Sygn. akt III PK 89/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 marca 2019 r. SSN Romualda Spyt w sprawie z powództwa E. D.-D. przeciwko Szkole Podstawowej [ ] w G. o zadośćuczynienie w związku

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania spadków i darowizn

Zasady opodatkowania spadków i darowizn Zasady opodatkowania spadków i darowizn 11 Otrzymałeś darowiznę lub nabyłeś spadek? Sprawdź, czy przysługuje ci zwolnienie z podatku Opodatkowanie spadków Kto podlega obowiązkowi podatkowemu Osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 69/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 października 2013 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: DLA WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku przysługuje: Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, 2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 3) osobie uczącej się (osoba

Bardziej szczegółowo

NA PODSTAWIE ART. 446 4 K.C.

NA PODSTAWIE ART. 446 4 K.C. ZADOŚĆUCZYNIENIE DLA BLISKICH ZMARŁEGO NA PODSTAWIE ART. 446 4 K.C. Dokonujące się w Polsce przemiany gospodarcze i społeczne sprawiają, że zagadnienia związane z odszkodowaniem przedstawiają się w innym

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: DLA WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania zasiłku rodzinnego

Kryteria przyznawania zasiłku rodzinnego Kryteria przyznawania zasiłku rodzinnego Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje: - rodzicom, jednemu z rodziców - opiekunowi prawnemu dziecka - opiekunowi faktycznemu dziecka - osobie uczącej się Osoba

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 19 stycznia 2007 r., III CZP 146/06

Uchwała z dnia 19 stycznia 2007 r., III CZP 146/06 Uchwała z dnia 19 stycznia 2007 r., III CZP 146/06 Sędzia SN Kazimierz Zawada (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Hubert Wrzeszcz Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jarosława

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 493/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 maja 2015 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Marta Romańska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS RENTY Z FUS CHRONIONE RYZYKA Niezdolność do pracy (częściowa lub całkowita) Niezdolność do samodzielnej egzystencji Utrata żywiciela ŚWIADCZENIA Renta z tytułu niezdolności do pracy (stała lub okresowa)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 63/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 maja 2007 r. del. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSA Marta

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Marta Romańska Sygn. akt V CSK 482/14 POSTANOWIENIE.Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 maja 2015 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Marta Romańska w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania akademika:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania akademika: Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania akademika: DLA WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię studenta. Imię ojca. matki. Nr albumu Rok studiów Kierunek Nr konta bankowego: - - - - - -

Nazwisko i imię studenta. Imię ojca. matki. Nr albumu Rok studiów Kierunek Nr konta bankowego: - - - - - - Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów WSKS w Gdyni Dziekan Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Nazwisko i imię studenta Adres stałego zamieszkania Telefon

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+)

Świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+) Świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+) Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Komu przysługuje Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko ww. osobom,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Maria Grzelka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 53/05 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 stycznia 2006 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kto może być pełnomocnikiem skarżącego?

Kto może być pełnomocnikiem skarżącego? 26.04.2018 Poniżej informacja Zespołu Prawnego FSSM na temat: Kto może być pełnomocnikiem w sprawach odwołań od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej/renty policyjnej/renty

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ Świadczenie wychowawcze przysługuje : matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

... dnia... (imię i nazwisko) W N I O S E K

... dnia... (imię i nazwisko) W N I O S E K ... dnia... (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania) DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO W W N I O S E K Na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 24 ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym

Bardziej szczegółowo

Zgoda pacjenta na świadczenie zdrowotne

Zgoda pacjenta na świadczenie zdrowotne Zgoda pacjenta na świadczenie zdrowotne dr nauk prawn. Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Łódzki Zgoda pacjenta jako zasada generalna Zgodnie z postanowieniami ustawy z 5 grudnia 1996

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 608/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 czerwca 2011 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 459/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 lutego 2008 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący) SSN Henryk Pietrzkowski (sprawozdawca) SSA Michał

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 67/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 listopada 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu

Bardziej szczegółowo

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Rodzaje świadczeń rodzinnych Rodzaje świadczeń rodzinnych Zasiłek rodzinny Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 30 listopada 2000 r. II UKN 90/00

Wyrok z dnia 30 listopada 2000 r. II UKN 90/00 Wyrok z dnia 30 listopada 2000 r. II UKN 90/00 Dziecko powierzone przez sąd opiekuńczy pieczy rodziny zastępczej co najmniej na rok przed śmiercią rodzica zastępczego, nabywa prawo do renty rodzinnej po

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt I PK 39/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2014 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 - Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta GOSPODARSTWO ROLNE

Załącznik nr 7 - Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta GOSPODARSTWO ROLNE Załącznik nr 7 - Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta 1. Dochód (ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych

Bardziej szczegółowo

W zakładce "wnioski do pobrania" znajduje się mini przewodnik jak prawidłowo wypełnić wniosek.

W zakładce wnioski do pobrania znajduje się mini przewodnik jak prawidłowo wypełnić wniosek. Praktyczny poradnik 2016-02-22 W zakładce "wnioski do pobrania" znajduje się mini przewodnik jak prawidłowo wypełnić wniosek. 1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM / OSOBĄ ZALEŻNĄ w ramach projektu pt. Rozwój i praca - aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM / OSOBĄ ZALEŻNĄ w ramach projektu pt. Rozwój i praca - aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia ZASADY ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM / OSOBĄ ZALEŻNĄ w ramach projektu pt. Rozwój i praca - aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Zasady (zwane dalej:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 270/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

POSTANOWIENIE. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt III CZP 2/14 POSTANOWIENIE składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 czerwca 2014 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Iwona

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 22 lutego :42 - Poprawiony poniedziałek, 30 marca :46

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 22 lutego :42 - Poprawiony poniedziałek, 30 marca :46 Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt II UK 152/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 lutego 2016 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 października 2005 r., I CK 185/05

Wyrok z dnia 13 października 2005 r., I CK 185/05 Wyrok z dnia 13 października 2005 r., I CK 185/05 Dobrowolne naprawienie przez osobę trzecią na własny koszt uszkodzonego w wypadku samochodu w zasadzie nie podlega zaliczeniu na poczet odszkodowania należnego

Bardziej szczegółowo