ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 30 marca 2017 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 30 marca 2017 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia Gminy Wiązowna na dzień r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Wiązowna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o stanie mienia Gminy Wiązowna zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia wraz z załączonymi do niego tabelami. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny Podpisany Strona 1

2 Uzasadnienie Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) przedstawia w terminie do 31 marca roku następnego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie zaś z art. 13 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Regionalna Izba Obrachunkowa ma obowiązek wydawania opinii o przedkładanych przez zarząd oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miasta) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego z objaśnieniami. Na tej podstawie przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Stąd niezbędne jest wydanie Zarządzenia Wójta Gminy o przekazaniu informacji o stanie mienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny Podpisany Strona 2

3 Załącznik do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2017 r. Informacja Wójta Gminy Wiązowna o stanie mienia Gminy Wiązowna na r. z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie od r. do r. Prawo własności Na dzień r. Gmina Wiązowna była właścicielem gruntów o powierzchni m² (175,54 ha) i o wartości wg ewidencji księgowej wynoszącej ,92 zł. W trakcie 2016 r. w stosunku do 2015 r. własność gminna gruntów zwiększyła się o m² (36,63 ha) oraz wartość uległa zwiększeniu o ,62 zł. Dokonano korekty powierzchni i wartości gruntów w związku z modernizacją ewidencji gruntów. W drodze komunalizacji do zasobu gminnego pozyskano grunty o łącznej powierzchni m² stanowiące działki we wsiach Duchnów, Dziechciniec, Emów, Góraszka, Kąck, Kopki, Lipowo, Malcanów, Pęclin, Rzakta, Wiązowna, Wola Ducka, Wola Karczewska i Żanęcin. W drodze umowy darowizny nabyto nieruchomości o powierzchni m 2 z przeznaczeniem na realizację celów publicznych oraz pod drogi w miejscowościach Czarnówka, Duchnów, Malcanów, Wiązowna. Przejęto z mocy prawa z przeznaczeniem pod drogi grunt o powierzchni m 2 w obrębach geodezyjnych Boryszew, Dziechciniec, Glinianka, Lipowo, Malcanów, Poręby i Zakręt. Obciążono nieruchomości gminne służebnościami gruntowymi i przesyłu na łączną kwotę ,00 zł netto. Ponadto zbyto w drodze przetargu nieograniczonego działki 41/8, 41/09, 450, 451, 452 o łącznej powierzchni 2644 m 2 w miejscowości Wiązowna za kwotę ,30 zł netto. W drodze umów zamiany: zbyto działkę 54/2 o pow. 1,5321 ha w miejscowości Czarnówka stanowiącą las i pozyskano działkę 374/2 o pow m 2 w obr. geod. Wiązowna Kościelna oraz zbyto działkę nr ew. 442 z obr geod. Lipowo o pow m2 w zamian za dz. 592/1 o pow m 2 z obr. Glinianka. Obu zamian dokonano w celu pozyskania terenu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. W 2016 roku Gmina Wiązowna w drodze umów sprzedaży nabyła do zasobu gminnego grunt o pow m2 z przeznaczeniem pod drogę w miejscowości Glinianka i na realizację celów publicznych w miejscowości Stefanówka. 1 Podpisany Strona 3

4 Szczegółowy wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Wiązowna na dzień roku z uwzględnieniem zmian w okresie r. przedstawia Tabela Nr 1. Samoistne posiadanie Na dzień r. Gmina Wiązowna była samoistnym posiadaczem gruntów o łącznej powierzchni m² (137,68 ha). W trakcie roku stan faktyczny powierzchni w samoistnym posiadaniu uległ zmniejszeniu o m² w związku z regulacją stanu prawnego w drodze komunalizacji. Szczegółowy wykaz gruntów w samoistnym posiadaniu Gminy Wiązowna na dzień r. z uwzględnieniem zmian od do r. przedstawia Tabela Nr 2. Użytkowanie wieczyste Na r. grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły powierzchnię m² (6,44 ha) i Gminie z tytułu użytkowania wieczystego przysługiwała należna opłata roczna w kwocie ,10 zł. Powierzchnia gruntów gminnych oddana w użytkowanie wieczyste w stosunku do 2015 r. uległa zmniejszeniu o 96 m² (0,01ha) w związku z dokładnością pomiaru gruntów do m². Szczegółowy wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Wiązowna oddanych w użytkowanie wieczyste na r. z uwzględnieniem zmian w okresie od do r. przedstawia Tabela Nr 3. Grunty będące w dyspozycji i zasobie Gminy Łączna powierzchnia gruntów będących w dyspozycji Gminy (własność plus samoistne posiadanie) oraz zasób Gminy (własność minus grunty oddane w użytkowanie wieczyste) wg stanu na r. przedstawia Tabela Nr 4. W 2016 r. Gmina Wiązowna (wraz z jednostkami organizacyjnymi) z powierzonego majątku uzyskała następujące dochody: z wpływów ze sprzedaży nieruchomości ,30 zł, z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 341,50 zł, z dzierżawy i najmu ,61 zł, 2 Podpisany Strona 4

5 z opłat za trwały zarząd, użytkowanie oraz służebności gruntowej ,00 zł w tym od osób fizycznych 190,00 zł, a od osób prawnych ,00 zł, z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości ,99 zł w tym od osób fizycznych ,30 zł, a od osób prawnych ,69 zł, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 zł, z wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego ,27 zł. Szczegółowe zestawienie dochodów z mienia komunalnego przedstawia Tabela Nr 5. 3 Podpisany Strona 5

6 Tabela nr 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - STAN NA r Wykaz gruntów stanowiących własność gminy Wiązowna, stan na dzień roku z uwzględnieniem zmian w okresie r r. Lp. Obręb geodezyjny Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy w m 2 stan z r Wartość gruntów w zł stan z r Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy w m 2 stan z r Wartość gruntów w zł stan z r Zmiany we własności gruntów w okresie od r. do r. minus plus opis minus plus opis Przychód z obrotu gruntami - wart netto 1 Bolesławów ,00 zł ,00 zł opis 2 Boryszew ,00 zł ,21 zł ,21 zł 1 3 Czarnówka ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł I. 4 Duchnów ,80 zł ,80 zł ,00 zł 3 5 Dziechciniec ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4 6 Emów ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5 7 Glinianka ,40 zł ,80 zł ,40 zł 6 95,00 zł II. 8 Góraszka ,00 zł ,00 zł ,00 zł 7 9 Izabela ,72 zł ,72 zł 10 Kąck ,00 zł ,00 zł ,00 zł 8 11 Kopki ,00 zł ,00 zł ,00 zł 9 12 Kruszówiec ,00 zł ,00 zł 13 Lipowo ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł III. 14 Majdan ,00 zł ,00 zł powierzchnia wartość Podpisany Strona 6

7 15 Malcanów ,00 zł ,00 zł ,00 zł Michałówek ,00 zł ,00 zł ,00 zł IV. 17 Pęclin ,00 zł ,00 zł ,00 zł Poręby ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rzakta ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wiązowna Gminna Wiązowna Kościelna ,60 zł ,60 zł ,00 zł ,98 zł ,99 zł ,10 zł ,11 zł ,30 zł 22 Wola Ducka ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wola Karczewska ,35 zł ,35 zł ,00 zł Zagórze 0 - zł 0 - zł V. 25 Zakręt ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł VI. 26 Żanęcin ,45 zł ,45 zł ,00 zł 20 RAZEM ,30 zł ,92 zł ,10 zł ,72 zł ,30 zł OPIS 1. pow m2 stanowi działki nr ew. 95/6. 95/4, 118/4, 165/2 o wartości ,00 zł nabyte na rzecz Gminy Wiązowna w drodze decyzji ZRID. Powierzchnia 2199 m2 stanowi działki 16/17, 168/14 o wartości ,21 zł nabyte na rzecz Gminy Wiazowna w drodze umowy sprzedaży. 2. pow m2 stanowi działkę 54/2 o wartości ,00 zł zbytą w drodze umowy zamiany z Nadleśnictwem Celestynów. Pow m2 stanowi działkę 149/1 o wartości ,00 zł nabytą na rzecz Gminy Wiazowna w drodze umowy darowizny. 3. Pow m2 stanowi działki 276, 389, 430 o wartości ,00 zł nabyte na rzecz Gminy Wiązowna w drodze umowy darowizny. Pow m2 stanowi dz. 903 o wart ,00 zł nabytą na rzecz Gminy Wiązowna w drodze komunalizacji. 4. Pow. 788 m2 stanowi działki 1/21, 2/1, 3/1, 4/1, 5/2, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1 o wartości 6 304,00 zł nabyte na rzecz Gminy Wiązowna w drodze decyzji ZRID. Pow m2 stanowi działki 238/1, 238/2 o wartości ,00 zł nabyte na rzecz Gminy Wiązowna w drodze decyzji komunalizacyjnej. 5. Pow m2 stanowi dz. 50/1, 50/2, 50/3 (dawna dz. 50 z uwglednieniem korekty powierzchni do m2 tj. -13 m2) o wart ,00 zł nabyte na rzecz Gminy Wiązowna w drodze decyzji komunalizacyjnych. Podpisany Strona 7

8 6. Pow m2 stanowi dz. 125/8, 125/20, 126/6 i 332 (korekta powierzchni z 2000 m2 na 1816 m2) o wartości ,00 zł nabyte na rzecz Gminy Wiazowna w drodze decyzji ZRID, pow m2 stanowi dz. 518/3, 519, 527/1, 526/1 o wartości ,30 zł nabytej na rzecz Gminy Wiązowna w drodze umowy sprzedaży, pow m2 stanowi dz. 592/1 o wartości ,10 zł nabytej w drodze umowy zamiany. 7.Pow. 600 m2 stanowi dz. 135 o wartości 4 800,00 zł nabytą na rzecz Gminy Wiązowna w drodze decyzji komunalizacyjnej. 8. Pow m2 stanowi dz.635 o wartości 9 600,00 zł pow m2 stanowi dz. 559 (korekta powierzchni z 4200 m na 4082 m2) o wartości ,00 zł nabyte na rzecz Gminy Wiązowna w drodze komunalizacji. 9. Pow m2 stanowi działki 109 i 75 o łaczniej wartości ,00 zł nabyte na rzecz Gminy Wiązowna w drodze decyzji komunalizacyjnej. 10. Pow m2 stanowi dz. 422 o wartości ,00 zł zbytej w drodze umowy zamiany. Pow m2 stanowi dz. 44/14, 45/4, 46/6, 50/7, 95/7 nabyte na rzecz Gminy Wiązowna w drodze decyzji ZRID. Pow. 155 m2 stanowi dz. 94/1 o wartości 1 240,00 zł (kortekta powierzchni z 200 m2 na 155 m2) nabytej na rzecz Gminy Wiązowna w drodze decyzji komunalizacyjnej. Pow m2 stanowi dz. 291 o wart ,00 zł nabyta w drodze komunalizacji.pow. 10 m2 o wartości 80,00 zł stanowi korektę powierzchni i wartości działki 23/ pow m2 stanowi dz. 322, 326, 316, 211 o wartości ,00 zł nabyte na rzecz Gminy Wiązowna w drodze decyzji komunalizacyjnej. Pow m2 stanowi dz. 305/8, 305/17, 306/2 o wartości ,00 zł nabyte na recz Gminy Wiązowna w drodze umowy darowizny. Pow. 178 m2 stanowi dz. 7/1, 68/1, 99/12 o wartości 1424,00 zł nabyte na rzecz Gminy Wiązowna w drodze decyzji ZRID. Pow. 47 m2 o wartości 376,00 zł stanowi korektę powierzchni i wartości dz pow. -96 m2 stanowi korektę powierzchni działki 216. Pow m2 stanowi powierzchnię działki 353/1 o wartości ,00 zł nabytej na rzecz Gminy Wiązowna w drodze komunalizacji. Pow m2 stanowi powierzchnię dz. 123 i 267 o wartości ,00 zł nabytych w drodze komunalizacji. Pow. 251 m2 stanowi dz. 310/11 o wartości 2008,00 zł nabytej w drodze decyzji ZRID. 13. Pow m2 stanowi dz. 461/1, 462/1, 463/1, 473/1 o wartości ,00 zł nabyte na rzecz Gminy Wiązowna decyzją ZRID. 14. Pow m2 stanowi działki 135, 207, 242 o wartości ,00 zł nabyte na rzecz Gminy Wiązowna w drodze komunalizacji. 15. Pow m2 stanowi dz. 65, 415, 443 ( korekta pow. z 700 m2 na 600 m2), 55/1, 59, 60 ( korekta pow. z 1000 m na 1268 m2) o wartości ,00 zł nabyte na rzecz Gminy Wiązowna w drodze komunalizacji. 16. Zmniejszenie: Pow m2 stanowi działki 41/8, 41/9, 451, 452, 450 o wartości ,00 zł zbyte w drodze przetargu. Pow m2 stanowi dz. 41/10, 215/23, 216/23, 217/23, 218/23 o wartości ,10 zł zbyte w drodze umowy zamiany. Pow. 3 m i wartośc 24,00 zł stanowi korektę pow i wart dz. 196/18. Zwiekszenie: Pow. 392 m2 stanowi dz. 195/19, 196/21, 494/4 o wartości ,00 zł, pow m2 stanowi dz. 538 i 374/2 o wart ,71 zł nabyte na rzecz Gminy w drodze umowy zamiany. Pow m2 stanowi dz. 369/2, 395, 182 nabyte w drodze komunalizacji. 17. Pow. -37 m2 i wartość -1480,00 zł stanowi korektę pow. i wart. do działki 375, Pow m2 stanowi 23 działki drogowe o wartości ,00 zł uregulowane na rzecz Gminy Wiązowna w drodze komunalizacji. Podpisany Strona 8

9 18. Pow m2 stanowi 14 działek drogowych o wartości ,00 zł uregulowanych na rzecz Gminy Wiązowna w drodze komunalizacji. Pow. 9 m2 i wart. 72,00 zł stanowi korektę wart. i pow. dz Pow m2 stanowi dz. 280/18, 284/16, 280/19, 285/31, 286/16, 289/9, 307/23, 308/31, 488/5, 497/5, 294/15 o wartości 8 664,00 zł nabyte na rzecz Gminy Wiązowna decyzją ZRID. 20. Pow m2 stanowi dz. 154 o wartości 9 600,00 zł nabyta na rzecz Gminy Wiązowna w drodze komunalizacji. I. Dotyczy zamiany działki nr 54/2 obr. Czarnówka na dz. 374/2 obr. Wiązowna Kościelna II. Wartość służebności gruntowej ustanowionej na dz 101/19 w obr. Glinianka. III. Dotyczy zamiany działki 442 z obr Lipowo na dz. 592/1 w obr Glinianka. IV. Wartość służebności przesyłu ustanowionej na dz. 101/19 w Gliniance V. Wartość nieruchomości zbytych w przetargach oraz nieruchomości będacych przedmiotem zamiany + wartość służebności gruntowej na dz. 210/10. VI. Wartość służebości przesyłu ustanowionej na dz. 307/4 na rzecz PGE Dystrybucja S.A wyk. Iwona Marczyk Podpisany Strona 9

10 Tabela nr 2. Wykaz gruntów w samoistnym posiadaniu Gminy Wiązowna, stan na dzień r, z uwzględnieniem zmian w okresie od r - do roku. lp. Obręb geodezyjny Powierzchnia gruntów w samoistnym posiadaniu gminy w m 2 stan na r Zmiany w samoistnym posiadaniu okresie od r. do r. Powierzchnia gruntów w samoistnym posiadaniu gminy w m 2 stan na r Powierzchnia + - OPIS 1 Bolesławów Boryszew Czarnówka Duchnów Dziechciniec Emów Glinianka Góraszka Izabela Kąck Kopki Kruszówiec Lipowo Majdan Malcanów Michałówek Pęclin Poręby Podpisany Strona 10

11 19 Rzakta Wiązowna Gminna Wiązowna Kościelna Wola Ducka Wola Karczewska Zagórze Zakręt Żanęcin RAZEM AD m2 powierzchni działki nr ew. 803 wykreślonej z mienia komunalnego - regulacja stanu prawnego na rzecz powiatu otwockiego oraz 8300 m2 powierzchni działki nr 903 która w drodze komunalizacji stała się własnością Gminy Wiązowna m2 powierzchnia działki nr ew. 238/1 uregulowana na rzecz Gminy Wiazowna w drodze deczyzji ZRID m2 powierzchnia dz nr ew. 50 (obecnie 50/1, 50/2, 50/3 ) uregulowana na rzecz Gminy Wiazowna w drodze komunalizacji m2 pow.dz. 337 wykreślonej z mienia komunalnego - regulacja stanu prawnego na rzecz powiatu otwockiego oraz pow m2 pow.dz regulacja stanu prawnego na recz Gminy Wiązowna decyzją ZRID m2 powierzchnia działki nr 135 uregulowana na rzecz Gminy Wiązowna w drodze komunalizacji m2 powierzchnia dz. nr.ew. 559 oraz 1200 m2 powerzchnia dz nr ew. 635 uregulowane na rzecz Gminy Wiązowna w drodze komunalizacji m2 powierzchnia dz. 109 oraz 8000 m2 powierzchnia dz.75 uregulowane na rzecz Gminy Wiazowna w drodze komunalizacji 2900 m2 powierzchnia dz. nr 291 uregulowana na rzecz Gminy Wiązowna w drodze komunalizacji oraz 200 m z powierzchni dz. 94 która w części stała się własnością Gminy Wiązowna w drodze decyzji ZRID (94/1) a w części pozostała w samoistnym posiadaniu Gminy Wiązowna (94/2) 9200 m2 pow.dz. 322, m2 pow.dz. 326, m2 pow.dz.316, 9000 m2 pow.dz. 211 nieruchomości stały się własnością Gminy Wiązowna w drodze komunalizacji Podpisany Strona 11

12 m2 pow.dz. 123, 3300 m2 pow.dz nieruchomości stały się własnością Gminy Wiązowna w drodze komunalizacji 700 m2 pow.dz. 443, 700 m2 pow.dz. 55/1, 2600 m2 pow.dz. 59, 1000 m2 pow.dz m2, 2800 m2 pow.dz.65, 400 m2 pow.dz nieruchomości stały się własnością Gminy Wiązowna w drodze komunalizacji 6300 m2 pow.dz. 182, 2100 m2 pow.dz nieruchomości stały się własnością Gminy Wiązowna w drodze komunalizacji 50300m2 pow.dz. 114, 16, 171, 204, 240, 344, 348, 355, 356, 53, 563, 567, 611, 66 -nieruchomości stały się własnością Gminy Wiązowna w drodze komunalizacji 1200 m2 pow.dz nieruchomość stała się własnością Gminy Wiązowna w drodze komunalizacji wyk. Iwona Marczyk Podpisany Strona 12

13 Tabela nr 3. Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Wiązowna oddanych w użytkowanie wieczyste, stan na r. z uwzględnieniem zmian w okresie r r. Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste/ dochody z tytułu opłaty rocznej Zmiany w użytkowaniu Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste/ należności z tytułu opłaty rocznej Lp. Obręb geodezyjny Stan na r. wieczystym gruntów w okresie Stan na r. od r. do roku 1 Bolesławów 2 Boryszew 3 Czarnówka 4 Duchnów 5 Dziechciniec Powierzchnia + - w m 2 Opłata roczna w zł OPIS 6 Emów ,00 zł ,00 zł 7 Glinianka 8 Góraszka 9 Izabela 10 Kąck 11 Kopki 12 Kruszówiec Powierzchnia w m 2 Opłata roczna w zł Powierzchnia gruntu w użytkowaniu wieczystym 13 Lipowo ,10 zł ,10 zł Podpisany Strona 13

14 14 Majdan 15 Malcanów 16 Michałówek 17 Pęclin ,00 zł ,00 zł 1 18 Poręby 19 Rzakta 20 Wiązowna Gminna ,00 zł ,00 zł 21 Wiązowna Kościelna 22 Wola Ducka ,00 zł ,00 zł 23 Wola Karczewska 24 Zagórze 25 Zakręt 26 Żanęcin RAZEM ,10 zł ,10 zł ad. 1. zmiana powierzchni wynika z dokładności pomiaru gruntu do m2. wyk. Iwona Marczyk Podpisany Strona 14

15 Tabela nr 4. Zestawienie gruntów w dyspozycji Gminy Wiązowna oraz w zasobie Gminy Wiązowna, stan na dzień r Lp. Obręb geodezyjny Wartość gruntów w zł Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy w m 2 Powierzchnia gruntów w samoistnym posiadaniu gminy w m 2 Ogółem powierzchnia gruntów w dyspozycji gminy w m 2 Zasób gminny powierzchnia w m 2 1 Bolesławów ,00 zł Boryszew ,21 zł Czarnówka ,00 zł Duchnów ,80 zł Dziechciniec ,00 zł Emów ,00 zł Glinianka ,80 zł Góraszka ,00 zł Izabela ,72 zł Kąck ,00 zł Kopki ,00 zł Kruszówiec 9 376,00 zł Lipowo ,00 zł Majdan ,00 zł Malcanów ,00 zł Michałówek ,00 zł Pęclin ,00 zł Poręby ,00 zł Rzakta ,00 zł Wiązowna Gminna ,60 zł Podpisany Strona 15

16 21 Wiązowna Kościelna ,99 zł Wola Ducka ,00 zł Wola Karczewska ,35 zł Zagórze - zł Zakręt ,00 zł Żanęcin ,45 zł RAZEM ,92 zł wyk. Iwona Marczyk Podpisany Strona 16

17 Tabela Nr 5 Dochody z mienia komunalnego Gminy Wiązowna L.p. Źródło dochodu z mienia Dochód uzyskany w okresie od r. do r. Planowane Wykonane % realizacji 1 Sprzedaż nieruchomości , ,30 107,15% 2 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 164,00 0,00 0,00% 3 Dochody z dzierżawy i najmu , ,61 105,85% 4 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność , ,00 100,00% 5 Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości , ,99 94,72% 6 7 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 500,00 341,50 68,30% 0, ,27 Razem: , ,67 138,41% Podpisany Strona 17

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna, od dnia

Bardziej szczegółowo

od strony północnej: osią granic administracyjnych miejscowości: Zakręt - Majdan, Majdan - Izabela, Izabela - Góraszka, Michałówek

od strony północnej: osią granic administracyjnych miejscowości: Zakręt - Majdan, Majdan - Izabela, Izabela - Góraszka, Michałówek Plan sieci prowadzonych przez Gminę Wiązowna publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 27 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 27 lutego 2018 r. Projekt z dnia 20 lutego 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Wiązowna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Wiązowna w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Wiązowna

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Wiązowna w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Wiązowna Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Wiązowna w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Wiązowna Wójt Gminy Wiązowna Zarządzeniem nr.67.0 z dnia listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 12 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 12 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 103.304.2016 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2017 r. oraz sposobu wnioskowania przedsięwzięć wskazanych do wykonania

Bardziej szczegółowo

Lp. Miejscowość ulica

Lp. Miejscowość ulica Lp. Miejscowość ulica Plan równania dróg w 2017 r. 27.03.201713:04 ilość (km) Równanie i wałowanie 1 Kopki Lipowo Ułańska 1,45 2 Kopki 3 Kopki Kopki Nad Świdrem do Wólki Mlądzkiej - droga gminna nr 270831W

Bardziej szczegółowo

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ZARZĄDZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA WASILKOWA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2015r.

z dnia 30 października 2015r. UCHWAŁA Nr 120.XVI.2015 PROJEKT RADY GMINY WIĄZOWNA 21.05.2015 z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr VII/2014 Burmistrza Pyzdr z dnia 27.03.2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2013rok. I N F O R M A C J A o

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr XVIII/09 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010r. I N F O R M A C J A o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku Załącznik nr.3 Lp wyszczególnienie Stan na ostatni dzień roku poprzednie go Stan wg. powierzchni Planowane zwiększenie i zmniejszeni e Stan

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Wiązowna. od 1 lipca 2013r.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Wiązowna. od 1 lipca 2013r. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Wiązowna od 1 lipca 2013r. Charakterystyka Gminy Wiązowna Powierzchnia: 10215 ha Liczba ludności: 11110 zameldowanych ok. 16000 faktycznie zamieszkujących Lasy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. Tabela Nr 10 do Uchwały Nr 168.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20.12.2016 r. Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. Lp. Nazwa sołectwa Maksymalna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95/12

ZARZĄDZENIE NR 95/12 ZARZĄDZENIE NR 95/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW WÓJT GMINY WIĄZOWNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KATALOG OBRĘBÓW WIĄZOWNA 2010 SPIS TREŚCI BOLESŁAWÓW

Bardziej szczegółowo

Plan Wydatków Majątkowych na 2016 rok

Plan Wydatków Majątkowych na 2016 rok Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 157.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22.12.2015 r. 1 010 01008 6050 Przebudowa przepustu pod ul. Leśną OŚ 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 2 600 60013 6050 Budowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MNIÓW ZA ROK 2012

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MNIÓW ZA ROK 2012 G m i n a M n i ó w u l. C e n t r a l n a 9, 2 6-0 8 0 M n i ó w t e l. ( 4 1 ) 3 7 3 7 0 0 2, 3 7 3 7 0 0 4, 3 7 3 7 0 2 0 f a x : ( 4 1 ) 3 7 3 7 0 2 4 e - m a i l : u g @ m n i o w. p l w w w. m n

Bardziej szczegółowo

Plan Wydatków Majątkowych na 2015 rok, po zmianach

Plan Wydatków Majątkowych na 2015 rok, po zmianach Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 154.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22.12.2015 r. Plan Wydatków Majątkowych na 2015 rok, po zmianach Nazwa zadania go 1 010 01008 6050 Zastawka na kanale Boryszewskim Urząd

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr XII /2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 24.03.2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 rok. I N F O R M A C J A

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr X/16 Burmistrza Pyzdr z dnia 25.03.2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2015 rok. KM.6870.3.2016 I N F O R

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Nysy z dnia 29 marca 2019r.

Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Nysy z dnia 29 marca 2019r. IJU H M tdfk Z NYSY ul. Kolejowa 15 y 48-300 Nysa Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Nysy z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Nysa na lata

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIĄZOWNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WÓJT GMINY WIĄZOWNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WÓJT GMINY WIĄZOWNA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wiązowna z dnia STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2016 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

Część VIII Dochody z mienia

Część VIII Dochody z mienia Część VIII Dochody z mienia -59- Tabela 18 - Informacja o stanie gruntów komunalnych, drogach gminnych i sieciach oświetleniowych Grunty o uregulowanym na rzecz Gminy Chrzanów stanie prawnym w całości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania majątkiem nieruchomym miasta za 6 miesięcy 2014 roku

Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania majątkiem nieruchomym miasta za 6 miesięcy 2014 roku Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania majątkiem nieruchomym miasta za 6 miesięcy 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 750/2013 WÓJTA GMINY LUBIN. z dnia 30 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 750/2013 WÓJTA GMINY LUBIN. z dnia 30 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 750/2013 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia na lata 2013-2015 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 27 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt z dnia 16 czerwca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 168.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2019 roku Z A R Z Ą D Z A M

Zarządzenie nr Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2019 roku Z A R Z Ą D Z A M Zarządzenie nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr VI/2012 Burmistrza Pyzdr z dnia 20.03.2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2011rok. I N F O R M A C J A o

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2017 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2017 r. Kościerzyna, 2018.03.23 STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2017 r. I. Dane dotyczące praw własności : - powierzchnia ogólna gruntów: 721,4704 ha wartość : 36.794.990,40 zł. -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 8 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 8 stycznia 2018 roku Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan Wydatków Majątkowych na 2016 rok, po zmianach

Plan Wydatków Majątkowych na 2016 rok, po zmianach Tabela Nr 2a do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna z dnia 27.09.2016 r. 1 010 01008 6050 Przebudowa przepustu pod ul. Leśną OŚ 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 2 010 01010 6050 Wykup sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015r., po zmianach

Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015r., po zmianach Tabela Nr 10 do Uchwały Nr 82.XIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30.06.2015 r. Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015r., po zmianach Lp. Nazwa sołectwa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015r., po zmianach

Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015r., po zmianach Tabela Nr 10 do Zarządzenia Nr 144.156.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30.09.2015 r. Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015r., po zmianach Lp. Nazwa sołectwa

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 013 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM I N F O R M A C J A Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 32.2016 z dnia 29 marca 2016 r. o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sztum za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE AD. 1 DOCHODY Rozdział Drogi publiczne gminne ,00 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470

UZASADNIENIE AD. 1 DOCHODY Rozdział Drogi publiczne gminne ,00 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 UZASADNIENIE do Uchwały Nr.. Rady Gminy Wiązowna z dnia 22.12.2015 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22.12.2014 r. -Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015 rok, z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata Załącznik do Zarządzenia Nr LIX/2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2015 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata 2016-2018 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego. na dzień 31 grudnia 2017r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego. na dzień 31 grudnia 2017r. STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego na dzień 31 grudnia 2017r. Gryfino, 01 marca 2018 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady

Bardziej szczegółowo

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2016 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2016 r. Kościerzyna, 2017.03.23 STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2016 r. I. Dane dotyczące praw własności : - powierzchnia ogólna gruntów: 724,4401 ha wartość : 36.946.445,10 zł. -

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 17 do Zarządzenia nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna w okresie od r. do r.

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna w okresie od r. do r. WS.0057.11.2016.EC Wójt Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna tel. 22 512 58 01 fax 22 512 58 58 j.budny@wiazowna.pl www.tuwiazowna.pl Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Wiązowna w okresie od 28.06.2016

Bardziej szczegółowo

Poradnia. Pedagogiczna. w Gryfinie /161/1 o.5.gryfino/

Poradnia. Pedagogiczna. w Gryfinie /161/1 o.5.gryfino/ Tabela 1 do informacji o stanie mienia powiatowego Zestawienie gruntów stanowiących własność Powiatu oraz ich zmiany w okresie od 1 października 2008r. do 30 września 2009r. stan na 01.10.2008r. Zwiększenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2017 2019 GMINA KRAJENKA URZĄD GMINY I MIASTA W KRAJENCE 16 marca 2017 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz uzyskanych z tego tytułu dochodów i poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Manowo na lata 2016 2019 Na podstawie art. 25 ust.2 w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2017 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

Trwały zarząd Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie /236/1, 236/2 w udz.8754/10000, 66, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13 o.5 m.

Trwały zarząd Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie /236/1, 236/2 w udz.8754/10000, 66, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13 o.5 m. Poz. Tabela 1 do informacji o stanie mienia powiatowego Zestawienie gruntów stanowiących własność Powiatu oraz ich zmiany w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. Tytuł władania Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 016 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 108.XXVII.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 108.XXVII.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 30 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 108.XXVII.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 156.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2018 r. w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodów i poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 113/12 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD 01.01.2011r. DO 31.12.2011r. Przedłożona informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 119/2018 BURMISTRZA MIASTA GORLICE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

ZARZĄDZENIE Nr 119/2018 BURMISTRZA MIASTA GORLICE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych. ZARZĄDZENIE Nr 119/2018 BURMISTRZA MIASTA GORLICE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego. na dzień 30 września 2008r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego. na dzień 30 września 2008r. STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego na dzień 30 września 2008r. Gryfino, 22 października 2008roku 2 Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7.2015 Wójta Gminy Raciąż z dnia 20 marca 2015 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 20 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA 2018-2020 1 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata w treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata w treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr G.6870..05 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 9 lutego 05r. w sprawie zmiany Planu wykorzystania gminnego zasobu na lata 04-06. Na podstawie art. 0 ust. pkt ustawy z dnia 8 marca 990r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/VII/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 4 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/VII/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 4 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 27/VII/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA 2016-2018 Dział I Podstawa prawna Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119.XLVII.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 29 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 119.XLVII.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 29 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 119.XLVII.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 168.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bolimów z dnia 16 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bolimów z dnia 16 stycznia 2018 roku Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bolimów z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bolimów na lata 2018 2020 Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 55.2014 Burmistrza Blachowni Z dnia 28 kwietnia 2014 roku PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina WOLSZTYN

Miasto i Gmina WOLSZTYN Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2005 r. Miasto i Gmina WOLSZTYN OGÓLNE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY WOLSZTYN NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROK L.p. NAZWA WARTOŚĆ OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2015 WÓJTA DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 14 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2015 WÓJTA DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 14 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 4/2015 WÓJTA DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2015 2017 Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Prezentacja mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.341.2011 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZESZCZE

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZESZCZE Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZESZCZE stan na dzień 31 grudnia 2010 roku Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 0 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r. Źródłem pochodzenia mienia komunalnego na terenie Gminy Osiek jest komunalizacja, wykup i przekazanie gruntów na rzecz Gminy,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., po zmianach

Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., po zmianach Tabela Nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia 30.08.2016 r. Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., po zmianach Lp. Nazwa sołectwa Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Gmina nabyła w 2015 roku grunty o łącznej pow. 8,4021 ha o łącznej wartości ,00 zł.

Gmina nabyła w 2015 roku grunty o łącznej pow. 8,4021 ha o łącznej wartości ,00 zł. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15.2016 Wójta Gminy Raciąż z dnia 29 marca 2016 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr LVI/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA 2019-2021 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18 /2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 3 lutego 2015r

Zarządzenie Nr 18 /2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 3 lutego 2015r Zarządzenie Nr 18 /2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 3 lutego 2015r w sprawie : przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2007. Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 123/2018 PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 14 maja 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 123/2018 PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 14 maja 2018r. ZARZĄDZENIE Nr 123/2018 PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 14 maja 2018r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrołęki Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO. (na dzień r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO. (na dzień r.) Załącznik nr 1g do Zarządzenia Nr 8/VII/2016 Wójta Gminy Braniewo z dnia 29 lutego 2016 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2015r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Opoczna Nr.. /J9.(.$.!2!.~... z dnia.. ~.~.-.9.~~.~9A?.{~...

Burmistrza Opoczna Nr.. /J9.(.$.!2!.~... z dnia.. ~.~.-.9.~~.~9A?.{~... Zarządzenie Burmistrza Opoczna Nr.. /J9.(.$.!2!.~.... z dnia.. ~.~.-.9.~~.~9A?.{~.... w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017. Na podstawie art.30 ust 2

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Załącznik Nr 17 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Część VI. Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym

Część VI. Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym Część VI Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym Tabela 15.2 - Informacja o gruntach, w których Gmina Chrzanów posiada udział L.p. Wyszczególnienie Stan na 01.10.2009r. Powierzchnia Stan na 31.12.201

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 Na podstawie art. 11, art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. Druk nr 675 Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34/10J3. Burmistrz Miasta Lipno z dnia 24 kwietnia 2013r

ZARZĄDZENIE NR 34/10J3. Burmistrz Miasta Lipno z dnia 24 kwietnia 2013r ZARZĄDZENIE NR 34/10J3 Burmistrz Miasta Lipno z dnia 24 kwietnia 2013r W sprawie: przyjęcia planu wykorzystania na lata 2013-2015 gminnego zasobu Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2012 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK CZELADŹ MARZEC 2017 ROK WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2016 roku została

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo