INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU"

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 0 ROKU

2 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku netto zarządzanego przez Gminę Bestwina i podległe jednostki Zakres rzeczowy i podmiotowy informacji o stanie mienia I. Majątek zarządzany w sposób bezpośredni przez Gminę Bestwina II. Majątek zarządzany w sposób pośredni przez jednostki Gminy Bestwina Niniejszą informację sporządzono: zgodnie z art. 3 ustawy z 08 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 0 r., poz. z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 03 r. poz. 88 z późn. zm.) Informacje sporządzono w oparciu o dane przekazane przez jednostki organizacyjne Gminy Bestwina, tj.: Urząd Gminy Bestwina Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Bibliotekę Publiczną Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ZSP Bestwina ZSP Bestwinka ZSP Janowice ZSP Kaniów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej SP ZOZ Informacje na temat wartości mienia komunalnego mają charakter księgowy i w związku z tym mogą znacznie odbiegać od swych wartości rynkowych. Informacje opracowano w celu przedłożenia jej wraz z wykonaniem budżetu Gminy Bestwina za rok 0 Radzie Gminy Bestwina oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

3 ZESTAWIENIE WARTOŚCI MAJĄTKU ZARZĄDZANEGO PRZEZ GMINĘ I PODLEGŁE JEDNOSTKI I. Majątek zarządzany przez jednostki Gminy CKSiR, Biblioteka Publiczna, GZOSiP, ZSP Bestwina, ZSP Bestwinka, ZSP Janowice, ZSP Kaniów, GOPS, SP ZOZ na dzień 3 grudnia 0 r ,0 II. Majątek zarządzany bezpośrednio przez Urząd Gminy Bestwina na dzień 3 grudnia 0 r. wyniósł ,3. III. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych 79,6609 ha. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste to,733 ha. Dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniósł ,. IV. Powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę na cele rolne i działalność gospodarczą wynosi 6,639 ha. Dochód z tego tytułu wyniósł 008,6 V. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w okresie objętym informacją wyniosły 0,7 VI. Wartość rozpoczętych (nie zakończonych) inwestycji wyniosła 7,88. 3

4 MAJATEK ZARZĄDZANY W SPOSÓB BEZPOŚREDNI PRZEZ GMINĘ BESTWINA Gmina Bestwina. Wartość majątku L.p. 3 Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Inwestycje rozpoczęte środki trwałe w budowie Wartości niematerialne i prawne Zmiana Wartości Struktura % , , ,7 97,38% 33 00, ,00 0,00,6% 9 690, 7, ,77 0,70% 9 3,38 3 3,3 87,7 0,03% 6 Majątek obrotowy 660 8,9 66 9,76 33,7 0,63% Ogółem 9 8 3, , , 00%. Struktura majątku trwałego L.p Zmiana Wartości Struktura % Budynki i lokale , , ,0 9,8% 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny , , ,,3% 97 70,66 7,0 30 0,3 0,% Środki transportowe 090, , - 3 9,9 0,0% Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 98 8,6 89,70-3 9,86 0,0% 6 Grunty , , ,9 37,9% 7 Inwestycje rozpoczęte środki trwałe w budowie 9 690, 7, ,77 0,7% Ogółem , , , 00%

5 3. Struktura pozostałego majątku trwałego I Finansowy majątek trwały Zmiana 3..0 r r. wartości Zł 33 00, ,00 0,00 Udziały i akcje 33 00, ,00 0 Papiery wartościowe Udzielone pożyczki 3 długoterminowe Inne składniki majątku Należności II długoterminowe Wartości niematerialne III i prawne Mienie zlikwidowanych IV jednostek Pozostały majątek Razem 9 3,38 3 3,3 87,7 3 73,38 363,3 87,7.Struktura majątku obrotowego Zapasy w tym Zmiana 3..0 r r. wartości materiały półprodukty i półprodukty w toku produkty gotowe towary zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: 0 7,6 83 6, ,7 należ. z tytułu dostaw 7 097, 6 88,83-38, należ. wewnątrz zakładowe

6 pozostałe należności 9 8,0 337,00-97,0 należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków oraz pozostałe należności 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: 69 0, 966,70 8 9,9 udziały i akcje inne Środki pieniężne w tym: 633, ,3-7 36,73 w kasie w banku 633, ,3-7 36,73 inne środki (weksle, czeki) Rozliczenia międzyokresowe 67,37 0,00-67,37 6 RAZEM,, 3,, 660 8,9 66 9,76 33,7 Opis majątku trwałego GRUPA wartość netto Wartość początkowa () Dotychczasowe umorzenie () Wartość netto () , , , ,6 Budynki i lokale , , , , Obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , 6 8, 7,0 Maszyny urządzenia techniczne , ,7 77 0, , Środki transportowe , ,73 63,03 89,70 Narzędzia Przyrządy Nieruchomości i wyposażenia RAZEM , , , ,9 6

7 Zestawienie powierzchni i wartości gruntów (Grupa 0 ) Grunty Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Obręb Bestwina Bestwinka Janowice Kaniów Powierz Pow. Wartość chnia gruntów w gruntów w gruntów zasobie zasobie będących w uż.wiecz. ha ha ha Pow. gruntów Wartość gruntów będących w uż.wiecz..stan na 3..r. 6,776 6, ,68, ,00.zwiększenie 0,6 0,6 73,00 0,0000 0,00 3.zmniejszenie 0,33 0,33 363,00 0,0000 0,00.stan na 3..r. 6,779 6, ,68, ,00.stan na 3..r. 6,6306 6,63 783,0 0,0000 0,00.zwiększenie 0,099 0, ,8 0,0000 0,00 3.zmniejszenie 0,69 0,076 99,7 0,0000 0,00.stan na 3..r. 6,7 6, ,8 0,0000 0,00.stan na 3..r. 9,7978 9, ,87 0,0000 0,00.zwiększenie 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3.zmniejszenie 0,0000 0, ,00 0,0000 0,00.stan na 3..r. 9,7978 9, ,87 0,0000 0,00.stan na 3..r. 6,3 6, ,9 0,88 890,00.zwiększenie,377,377 6,60 0,0000 0,00 3.zmniejszenie 0,967 0, ,60 0,0000 0,00.stan na 3..r. 6,6 6,7 6807,9 0,88 890,00 RAZEM.stan na 3..r. 79,70 79, ,, ,00 Gmina Bestwina.zwiększenie,8038, ,88 0,0000 0,00 3.zmniejszenie,6899, ,7 0,0000 0,00.stan na 3..r. 79, , ,9, ,00 Nabywanie, zbywanie i aktualizacja nieruchomości w 0 r. Wykaz nieruchomości zbytych Lp Oznaczenie nieruchomości Zastosowany tryb sprzedaży Wartość nieruchomości. Działka nr -3/8 o pow. 0,083 ha położona w Sprzedaż 3.63,00 Bestwinie. Udział w działce nr -3 o pow. 0,69 ha (wraz z Sprzedaż.99,7 lokalem mieszkalnym) położony w Bestwince 3. Działka nr -67/9 o pow. 0,0987 ha położona w Sprzedaż 6.36,00 Kaniowie Razem.686,7 Wykaz nieruchomości nabytych 7

8 Lp Oznaczenie nieruchomości Forma nabycia Wartość nieruchomości. Działka nr 3-03/3 o pow. 0,083 ha położona w Z mocy prawa - drogi 8.90,00 Kaniowie. Działka nr 3-03/ o pow. 0,077 ha położona w Z mocy prawa - drogi.30,00 Kaniowie 3. Działka nr 3-03/ o pow. 0,09 ha położona w Z mocy prawa - drogi 7.770,00 Kaniowie. Działka nr 3-03/6 o pow. 0,0379 ha położona w Z mocy prawa - drogi.370,00 Kaniowie. Działka nr 3-03/7 o pow. 0,07 ha położona w Z mocy prawa - drogi 8.30,00 Kaniowie 6. Działka nr 3-03/8 o pow. 0,039 ha położona w Z mocy prawa - drogi 9.70,00 Kaniowie 7. Działka nr 3-03/9 o pow. 0,0090 ha położona w Z mocy prawa - drogi.700,00 Kaniowie 8. Działka nr -09/ o pow. 0,0309 ha położona w Z mocy prawa drogi art. 9.70,00 Bestwinie Działka nr -336/ o pow. 0,09 ha położona w Wykup pod drogę.988,00 Bestwince 0. Działka nr -336/ o pow. 0,09 ha położona w Wykup pod drogę.68,00 Bestwince. Działka nr -97/68 o pow. 0,006 ha położona w Z mocy prawa drogi art..680,00 Bestwince 98. Działka nr -6/6 o pow. 0,07 ha położona w Bestwinie Wykup pod ciąg 6.063,00 komunikacyjny 3. Działka nr -979/7 o pow. 0,0370 ha położona w Bestwinie Z mocy prawa drogi art..00, Działka nr 3-9/ o pow. 0,076 ha położona w Z mocy prawa drogi art. 8.80,00 Bestwince Kaniowskiej 98. Działka nr 3-9/ o pow. 0,08 ha położona w Z mocy prawa drogi art..0,00 Bestwince Kaniowskiej Działka nr 3-77/ o pow. 0,00 ha położona w Kaniowie Art. 73 drogi.60,00 7. Działka nr -8/ o pow. 0,00 ha położona w Art. 98 na poszerzenie drogi 70,00 Bestwinie Razem.689,00 Inne Zmniejszenie wartości Lp Oznaczenie nieruchomości Wartość nieruchomości. Działka nr -67/ położona w Kaniowie 8.,00. Działka nr -67/ położona w Kaniowie 6.79,00 3. Działka nr -67/3 położona w Kaniowie.8,00. Działka nr -67/ położona w Kaniowie.88,00. Działka nr -67/ położona w Kaniowie 6.003,00 6. Działka nr -67/6 położona w Kaniowie 8.97,00 7. Działka nr -67/7 położona w Kaniowie.3,00 8. Działka nr -67/8 położona w Kaniowie.63,00 9. Działka nr -67/9 położona w Kaniowie.7,00 0. Działka nr -67/0 położona w Kaniowie.037,00. Działka nr -67/ położona w Kaniowie 3.69,00. Działka nr -67/ położona w Kaniowie 3.,00 3. Działka nr -67/3 położona w Kaniowie 3.3,00. Działka nr -67/6 położona w Kaniowie 3.,00. Działka nr -309/3 położona w Kaniowie.6,00 6. Działka nr -8/ położona w Janowicach.98,00 7. Działka nr -8/ położona w Janowicach.796,00 8. Działka nr -8/6 położona w Janowicach.07,00 9. Działka nr -8/7 położona w Janowicach.7,00 8

9 0. Działka nr -8/8 położona w Janowicach 9.,00. Działka nr -68/60 o pow. 0,3360 ha położona w Kaniowie 67.00,00. Działka nr -0/7 o pow.,0 ha położona w Kaniowie.080,00 3. Działka nr -0/6 o pow. 0,0 ha położona w Kaniowie 0.0,00. Działka nr -77/ o pow. 0,70 ha położona w Kaniowie.00,00. Działka nr -77/ o pow. 0,69 ha położona w Kaniowie 3.88,00 6. Działka nr -99/3 o pow. 0,38 ha położona w Kaniowie 7.306,60 7. Działka nr -77/8 o pow. 0,8 ha położona w Kaniowie.70,00 8. Działka nr -77/9 o pow. 0,0 ha położona w Kaniowie,00 9. Działka nr -77/7 o pow. 7,7 ha położona w Kaniowie 9.0,00 Razem 83.70,60 Zwiększenie wartości Lp Oznaczenie nieruchomości Wartość nieruchomości. Działka nr -3 położona w Bestwince.,8. Działka nr -68/0 o pow. 0,067 ha położona w Kaniowie.30,00 3. Działka nr -68/ o pow. 0,793 ha położona w Kaniowie.860,00. Działka nr -687/ o pow. 0,3 ha położona w Kaniowie 68.0,00. Działka nr -687/ o pow. 0,80 ha położona w Kaniowie 6.00,00 7. Działka nr -99/3 o pow. 0,00 ha położona w Kaniowie.737,00 8. Działka nr -686/ o pow. 3,70 ha położona w Kaniowie 7.808,00 9. Działka nr -686/ o pow.,8 ha położona w Kaniowie 0.690,00 0. Działka nr -99/ o pow. 0,37 ha położona w Kaniowie 7.69,60 Razem ,88 Dochody z mienia komunalnego w 0 roku Dział KWOTA ZŁOTYCH 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 736,89.Dochody z najmu i dzierżawy 736, GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 3,8.Dochody z najmu i dzierżawy 6,88. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 9 783, 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątku komunalnego 0,7 7 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 00,00 00,00 OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA ,7 9

10 Zestawienie dzierżawionej powierzchni gruntów komunalnych wg stanu na dzień 3..0 r. Sposób użytkowania Wielkość dzierżawy Dochód z dzierżawy. Grunty dzierżawione na cele rolne 6,6 ha 6,0. Grunt wydzierżawiony pod działalność gospodarczą 0,07 ha 0 36, 3. Lokale mieszkalne i użytkowe w najmie 630,7 m² 0 67,6 OGÓŁEM 6,88 0

11 Majątek Centrum Kultury Sportu i Rekreacji II MAJĄTEK ZARZĄDZANY W SPOSÓB BEZPOŚREDNI PRZEZ JEDNOSTKI GMINY Pozycję stanowią nieruchomości zabudowane położone w Bestwinie, przy ul. Krakowskiej 3. Wartość netto majątku ogółem zarządzanego przez CKSiR r r. Zmiana wartości Struktura % Rzeczowy majątek trwały 836 6, ,6-3 88,0 99,8 Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne. Majątek obrotowy 09,33.6,9-66, 0,8 Ogółem , ,3-3 8,8 00,00%. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez CKSiR L.p r r. Zmiana wartości Struktura % Budynki i lokale 86 36, ,78-7 7,6 98,0 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 6 Urządzenia techniczne 7 Środki transportowe 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9 897,07 980, ,,99 9 Grunty 0 Roboty w toku Drogi i mosty

12 Ogółem , ,6-3 88,0 00,00% 3. Struktura majątku obrotowego CKSiR L.p. Zapasy w tym: - materiały Zmiana wartości - półprodukty i produkty w toku produkty gotowe - towary - zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: 38,0 8,8-9, - należ. z tyt. dostaw i usług 38,0 8,8-9, - należ. wewnątrzzakładowe - pozostałe należności - należ. dochodzone w drodze sądowej - należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: - udziały lub akcje - inne Środki pieniężne w tym: 73,9.308,0 6,8 - w kasie - w banku 73,9.308,0 6,8 - inne środki (weksle, czeki) Razem,,3, 09,33 6,9-66,

13 Gminna Biblioteka Publiczna. Wartość netto majątku ogółem zarządzanego przez GBP r r. Zmiana wartości Zł Struktura % Rzeczowy majątek trwały 3.3,83.90,78 -,0, Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne. Majątek obrotowy 78,36 979,90 9, 87,6 Ogółem 8 6,9 8 70,68,9 00,00%. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez GBP L.p r r. Zmiana wartości Struktura % Budynki i lokale 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 6 Urządzenia techniczne 7 Środki transportowe 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 3 3,83 90,78 -,0 00% 9 Grunty 0 Roboty w toku Drogi i mosty Ogółem 33,83 90,78 -,0 00,00% 3

14 3. Struktura majątku obrotowego GBP L.p. Zapasy w tym: - materiały Zmiana wartości - półprodukty i produkty w toku produkty gotowe - towary - zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: - należ. z tyt. dostaw i usług - należ. wewnątrzzakładowe - pozostałe należności - należ. dochodzone w drodze sądowej - należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: - udziały lub akcje - inne Środki pieniężne w tym: 78,36 979,90 9, - w kasie - w banku 78,36 979,90 9, - inne środki (weksle, czeki) Razem,,3, 78,36 979,90 9,

15 Wykaz budynków szkolnych na terenie Gminy Bestwina Pozycję stanowią nieruchomości zabudowane budynkami szkół podstawowych oraz gimnazjów i przedszkoli na terenie Gminy Bestwina. Położenie Nr działki Pow. w ha Nr Kw Rodzaj budynku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Bestwina 7/7,8 KAP/00078/ Budynek szkolny Przedszkole Bestwina /7 0,8 800CZ Budynek przedszkolny 3 Szkoła Podstawowa Gimnazjum Bestwinka Przedszkole Szkoła Podstawowa Przedszkole Janowice Szkoła Podstawowa Przedszkole Kaniów Ogółem 678/,309 KAP/000099/7 Budynek szkolny 80/7 0,7 7338CZ Budynek szkolny 378/; 79; 378/0. Wartość netto majątku ogółem L.p.,76; 0,6; 0, KAP/ /3; 870CZ 3..0 Budynek szkolny Zmiana wartości Struktura % Rzeczowy majątek trwały , , -6 90,8,% Finansowy majątek trwały 3 Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Majątek obrotowy 7 79, 00, 3 378,73 9,9% Ogółem ,8 7 86, ,08 00,00% L.p.. Struktura majątku trwałego administrowanego przez GZOSiP 3..0 Zł 3..0 Zł Zmiana wartości Struktura % Budynki i lokale 0,00 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 8,37 7,6-06,73 00% 0,00 6 Urządzenia techniczne 0,00

16 7 Środki transportowe 0,00 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 0,00 9 Grunty 0,00 0 Roboty w toku 0,00 Drogi i mosty 0,00 Ogółem 8,37 7,6-03,73 00%. Struktura majątku obrotowego Zmiana 3..0 r. 3..0r. wartości Zapasy w tym materiały półprodukty i półprodukty w toku produkty gotowe towary zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: należ. z tytułu dostaw należ. Wewnątrz zakładowe pozostałe należności należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udziały i akcje inne Środki pieniężne w tym: w kasie w banku inne środki (weksle, czeki) RAZEM,, 3, 6

17 L.p. 3. Struktura majątku trwałego administrowanego przez ZSP Bestwina Zł Zmiana wartości Struktura % Budynki i lokale ,0 0, ,0 0,00 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 39 06,6 0, ,6 0,00 3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 0, ,39 6 8,70-97,69 00,00% 6 Urządzenia techniczne 0 0,00 7 Środki transportowe 0,00 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 0,00 9 Grunty 0,00 0 Roboty w toku 0,00 0,00 Drogi i mosty 0,00 Ogółem , 6 8, , 00% 0,00 0,00 3. Struktura majątku obrotowego Zmiana 3..0 r. 3..0r. wartości Zapasy w tym 9 06,06 08,6-3,80 materiały 9 06,06 08,6-3,80 półprodukty i półprodukty w toku 0,00 0,00 produkty gotowe 0,00 0,00 towary 0,00 0,00 zaliczki na poczet 0,00 0,00 dostawców 0,00 0,00 Należności i roszczenia w tym: 83,9 97,3 6,38 należ. z tytułu dostaw 0,00 0,00 należ. Wewnątrz zakładowe 0,00 0,00 pozostałe należności 639, ,00-333,00 należności dochodzone w drodze sądowej 0,00 0,00 należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 96,9 8 99,3 79,38 3 Papiery wartościowe 0,00 0,00 7

18 przeznaczone do obrotu w tym: udziały i akcje 0,00 0,00 inne 0,00 0,00 Środki pieniężne w tym:,7 9 68,97-79,0 w kasie w banku,7 9 68,97-79,0 inne środki (weksle, czeki) 0,00 0,00 RAZEM,, 3, 8 66, , -6 68,6. Struktura majątku trwałego administrowanego przez ZSP Bestwinka L.p Zł Zmiana wartości Struktura % Budynki i lokale 9 7,37 0,00-9 7,37 0,00 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7 6, 0,00-7 6, 0,00 3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 0,00 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 0,00 6 Urządzenia techniczne 0,00 7 Środki transportowe 0,00 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Grunty 0,00 0 Roboty w toku 0,00 Drogi i mosty 0,00 Ogółem , 0, , 0,00 3. Struktura majątku obrotowego Zmiana 3..0 r. 3..0r. wartości Zapasy w tym 9 977,30 7, - 6,8 materiały 9 977,30 7, - 6,8 półprodukty i półprodukty w toku 0,00 0,00 produkty gotowe towary zaliczki na poczet dostawców 8

19 Należności i roszczenia w tym: 78 0, , , należ. z tytułu dostaw należ. Wewnątrz zakładowe pozostałe należności 6, ,0 963, należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: udziały i akcje inne 3 6,9 69,86-8 9,73 Środki pieniężne w tym: 96, , ,0 w kasie w banku 96, , ,0 inne środki (weksle, czeki) RAZEM,, 3, ,67 0 3, 33, L.p.. Struktura majątku trwałego administrowanego przez ZSP Janowice 3..0 Zł 3..0 Zł Zmiana wartości Struktura % Budynki i lokale 33 9, 0, , 0,00 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 6,33 0,00-3 6,33 0,00 3 Kotły i maszyny energetyczne 90,0 0,06-79,9 9,3% Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 0,00 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 8 0, 38, - 67,00 38,3% 6 Urządzenia techniczne 0,00 7 Środki transportowe 0,00 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 700,00 60,00-0,00 3,6% 9 Grunty 0,00 0 Roboty w toku 0,00 Drogi i mosty 0,00 Ogółem ,0 06,8-68 7,83 00,00% 9

20 3. Struktura majątku obrotowego Zmiana 3..0 r. 3..0r. wartości Zapasy w tym 38,0 60,0-779,98 materiały 38,0 60,0-779,98 półprodukty i półprodukty w toku produkty gotowe towary zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: 3 9, ,8 -,86 należ. z tytułu dostaw należ. Wewnątrz zakładowe pozostałe należności 3 89, ,00-80,00 należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: 333,70 73,8 398, udziały i akcje inne Środki pieniężne w tym: 8 93,6 96, ,63 w kasie w banku 8 93,6 96, ,63 inne środki (weksle, czeki) RAZEM,, 3, 6 800, , ,7 L.p. 6. Struktura majątku trwałego administrowanego przez ZSP Kaniów Zł Zmiana wartości Struktura % Budynki i lokale 8 98,0 0, ,0 0,00 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 0,00 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 3 997,0 3 37,8-9,6 3,7% 0

21 6 Urządzenia techniczne 3, 770,8-373,60 8,3% 7 Środki transportowe 0,00 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 03, ,00-76,00 36,9% 9 Grunty 0,00 0 Roboty w toku 0,00 Drogi i mosty 0,00 Ogółem 8 8, , ,9 00,00% 3. Struktura majątku obrotowego Zmiana 3..0 r. 3..0r. wartości Zapasy w tym 3 6, 60,0-60,7 materiały 3 6, 60,0-60,7 półprodukty i półprodukty w toku produkty gotowe towary zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: 76 9, ,90 -,9 należ. z tytułu dostaw należ. Wewnątrz zakładowe pozostałe należności 7 33, , ,00 należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: 79,8 3 89,90-39,9 udziały i akcje inne Środki pieniężne w tym: 3 8,0 0 60, ,0 w kasie w banku 3 8,0 0 60, ,0 inne środki (weksle, czeki) RAZEM,, 3, 0,08 63,90 608,8

22 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wartość netto majątku zarządzanego przez GOPS w Bestwinie 3 Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Zmiana Struktura 3..0r r. wartości % Majątek obrotowy 39 68, ,3 3 76,7 00% Ogółem 39 68, ,3 3 76,7 00%. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez GOPS w Bestwinie Zmiana 3..0r r. wartości Struktura % Budynki i lokale 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne Maszyny, urządzenia i aparaty 6 Urządzenia techniczne Środki transportowe 8 Narzędzie, przyrządy, Nieruchomości i wyposażenie 9 Grunty 0 Roboty w toku

23 Drogi i mosty Ogółem Struktura majątku obrotowego Zapasy w tym materiały półprodukty i produkty w toku produkty gotowe towary zaliczki na poczet Zmiana 3..0r r. Wartości dostawców Należności i roszczenia w tym: 39 68, ,3 3 76,7 należ. z tytułu dostaw należ. Wewnątrz zakładowe pozostałe należności 39 68, ,3 3 76,7 należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: udziały i akcje inne Środki pieniężne w tym: w kasie w banku inne środki (weksle, czeki) RAZEM,, 3, 39 68, ,3 3 76,7 3

24 SP ZOZ. Wartość netto majątku zarządzanego przez SP ZOZ w Bestwinie 3 Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Wartości niematerialne Zmiana 3..0 r...0 r. wartości Struktura % 8 368,8 37,3 98,77,% i prawne Majątek obrotowy 098, ,8 6, 98,% Ogółem 30 67, ,0 70, 00,00%. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez SP ZOZ w Bestwinie Zmiana Struktura 3..0r r. wartości % Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 668, 773,08 0,3,% Specjalistyczne Maszyny, urządzenia i aparaty 6 Urządzenia techniczne 7 Środki transportowe Narzędzie, przyrządy, 8 nieruchomości i wyposażenie 700,03 6,7 8, 7,86% 9 Grunty 0 Roboty w toku Drogi i mosty Ogółem 8 368,8 37,3 98,77 00,00%

25 3. Struktura majątku obrotowego Zapasy w tym Zmiana 3..0 r r. Wartości Struktura % materiały półprodukty i półprodukty w toku produkty gotowe towary zaliczki na poczet dostawców Należności i roszczenia w tym: 30 60,8 76, 8,9 0,3% należ. z tytułu dostaw 30 60,8 76, 8,9 0,3% należ. wewnątrz zakładowe pozostałe należności należności dochodzone w drodze sądowej należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: udziały i akcje inne Środki pieniężne w tym: , ,3 069,0 79,7% w kasie 0 677,9 7 0,93-3 6,36 w banku 380 0,03 9, 9,38 inne środki (weksle, czeki) RAZEM,, 3, 88, 78 7,7 37,6 00,00%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 016 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 20 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 013 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU (OKRES SPRAWOZDAWCZY OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.10.2009 R.) 1. ZBIORCZE ZESTAWIENIA MAJĄTKU GMINY

Bardziej szczegółowo

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r.

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r. Załącznik do zarządzenia Nr 131/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2018r. Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2017r. (zawiera

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 113/12 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD 01.01.2011r. DO 31.12.2011r. Przedłożona informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r.

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r. Załącznik do zarządzenia nr... z dnia... Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2010 r. (zawiera tabele o nr od 1 do 26). ... Tabela

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.130.2014 ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Wartość majątku w układzie podmiotowym w placówkach kultury wg stanu ma roku Tabela nr 40 Wartość majątku na Wartość majątku na

Wartość majątku w układzie podmiotowym w placówkach kultury wg stanu ma roku Tabela nr 40 Wartość majątku na Wartość majątku na Zadania gminne i powiatowe z zakresu kultury realizuje 7 jednostek. Zadania gminne realizują jednostki: - Dom Kultury Klub XIII Muz" - Miejski Ośrodek Kultury -Dom Kultury "Słowianin" - Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

PRZED KOREKTĄ BILANS na dzień 31 marca 2019

PRZED KOREKTĄ BILANS na dzień 31 marca 2019 PRZED KOREKTĄ BILANS na dzień 31 marca 2019 Aktywa 31.03.2018 A AKTYWA TRWAŁE 258 344 830,97 245 782 867,45 I Wartości niematerialne i prawne 29 239 516,51 27 459 805,93 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie MSIG 242/2013 (4359) poz. 17520 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17520. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. (załącznik nr 5) [BMSiG-9903/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Okręgowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI 3. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R. 1. INFORMACJA OGÓLNA Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Muszyna zwiera dane dotyczące majątku,

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: Wyszczególnienie aktywów

II. BILANS. Stan aktywów na: Wyszczególnienie aktywów A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2015 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2015 31.12.2015 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza

Prezydent Miasta Kalisza Prezydent Miasta Kalisza Załącznik do zarządzenia Nr 130/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2017r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R. PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja Prezydenta o Stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 14 listopada 2008 roku 1. Stosownie do art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014

Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014 Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie ustalenia trybu sporządzenia Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA w sprawie ustalenia trybu sporządzenia "Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom" na dzień 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21/2014 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja Prezydenta o Stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 15 listopada 2004 roku W okresie od poprzedniej informacji do dnia 30 września 2004 roku Miasto

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Karkonoski Sejmok Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra os. Robotnicze NIP

Karkonoski Sejmok Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra os. Robotnicze NIP Karkonoski Sejmok Osób Niepełnosprawnych 58-500 Jelenia Góra os. Robotnicze NIP 611-24-47442 A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień r. Kwota Kwota Kwota Kwota PASYWA

BILANS na dzień r. Kwota Kwota Kwota Kwota PASYWA Stowarzyszenie "Dziedzictwo Św. Jana Sarkandra" 43-400 Cieszyn Plac Dominikański 2 AKTYWA BILANS na dzień 31.12.2016r. Kwota Kwota Kwota Kwota 31.12.2015r. 31.12.2016r. PASYWA 31.12.2015r. 31.12.2016r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r. Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 152/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2011 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R. GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R. GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA 2017 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R. Warta Bolesławiecka 2017-12-31 Spis treści I. MIENIE KOMUNALNE stan na 01.01.2017r.... 4 1. GRUNTY... 4 2. BUDYNKI I LOKALE...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2006 R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2006 R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2006 R. 1. Informacja ogólna Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy zwiera dane dotyczące majątku jakim

Bardziej szczegółowo

01. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy 02. Grunty Gminne 03. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Gminy 04. Udziały Gminy w innych podmiotach

01. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy 02. Grunty Gminne 03. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Gminy 04. Udziały Gminy w innych podmiotach 01. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy 02. Grunty Gminne 03. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Gminy 04. Udziały Gminy w innych podmiotach 05. Majątek w administracji jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od poprzedniej informacji przedstawiają załączone tabele od nr 1 do nr 8.

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od poprzedniej informacji przedstawiają załączone tabele od nr 1 do nr 8. W okresie od poprzedniej informacji do dnia 30 września 2005 roku Miasto Nowy Sącz otrzymało 33 decyzje od Wojewody Małopolskiego stwierdzające nabycie przez Gminę Nowy Sącz własności nieruchomości. Skomunalizowano

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,31

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,31 Bilans sporządzony na dzień: 31.12017 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12017 stan na dzień 31.12016 A. AKTYWA TRWAŁE 5 269 276,59 5 496 232,31 I. Wartości niematerialne i prawne 3 365,63

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

B I L A N S. A K T Y W A w zł i gr. Stan aktywów na: , , , , , , , ,75

B I L A N S. A K T Y W A w zł i gr. Stan aktywów na: , , , , , , , ,75 B I L A N S A K T Y W A w zł i gr. Wyszczególnienie aktywów Stan aktywów na: koniec roku 2016 poprzedniego 31.12.2015 Październik 1 2 3 A. Aktywa trwałe 38 688 256,98 38 229 409,34 I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przedkłada się informację o stanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7.2015 Wójta Gminy Raciąż z dnia 20 marca 2015 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z

Bardziej szczegółowo

5 ZEPO Przedszkole Sam MZGKiM NU. 7 Ośrodek Pom. Sp

5 ZEPO Przedszkole Sam MZGKiM NU. 7 Ośrodek Pom. Sp MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA DZIEŃ 31 r. Załącznik nr 3 Grunty Wartość księgowa Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Powierzchnia Wartość Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 lutego 2018 roku

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 lutego 2018 roku Zarządzenie nr 38/2018 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2017 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień:

BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II nr 17 37-500 Jarosław Numer identyfikacyjny REGON 650903227 AKTYWA Stan na początek roku BILANS jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 r. Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr... do zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Kalisza z dnia... Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. 1.1. Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej 1.2. Siedziba jednostki Józefów 1.3. Adres Jednostki ul. Leśna

Bardziej szczegółowo

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 8532D Pozostała Opieka Wychowawcza i Społeczna bez Zakwaterowania

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 8532D Pozostała Opieka Wychowawcza i Społeczna bez Zakwaterowania INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. 1.1 nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi 1.2 siedzibę jednostki Jastrzębia 1.3 adres

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 marca 2019r. Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku I. Gospodarka nieruchomościami Według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ZARZĄDZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA WASILKOWA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK CZELADŹ MARZEC 2017 ROK WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2016 roku została

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 130 / XVII /08

Uchwała Nr 130 / XVII /08 Uchwała Nr 130 / XVII /08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej za 2007 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Mienie komunalne - zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, to własność gminy (miasta) oraz inne

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI BILANS AKTYWA PASYWA A AKTYWA TRWAŁE A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I Wartości niematerialne i prawne I Kapitał (fundusz) podstawowy II Rzeczowe aktywa trwałe II Udziały (akcje) własne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA BABICE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BABICE za 2012 rok Babice,dnia 20 marca 2013 roku W s t ę p Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Babice obejmuje zestaw danych

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie

Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie 1. W dziale Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości w rozdziale 2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w pozycji Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie oraz w pozycji RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Formularz dla pełnej księgowości

Formularz dla pełnej księgowości Formularz dla pełnej księgowości 1. Imię i nazwisko / pełna nazwa firmy 2. Adres firmy 3. NIP REGON. A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V) I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4) 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok Urząd Miejski w Drezdenku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak Drezdenko, marzec 2016 roku Wstęp Poniższa informacja stanowi element

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2005 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2005 r. Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 498/05 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2005 Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30

Bardziej szczegółowo

Inf. I. 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Inf. I. 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Inf. I. 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

AKTYWA PASYWA

AKTYWA PASYWA II. Bilans AKTYWA 2016.12.31 2015.12.31 PASYWA 2016.12.31 2015.12.31 A. Aktywa trwałe 255 019 508,54 230 672 369,51 A. Kapitał (fundusz) własny 254 560 440,63 230 029 691,47 I. Wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2006 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2006 r. Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 500/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2006 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 czerwca 2008r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 czerwca 2008r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 czerwca 2008r. nazwa i adres jednostki BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2007 r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015

WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015 WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o. - 2013-2015 ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015 A. Aktywa trwałe 4 642 231 000,00 I. Wartości niematerialne i prawne 2 241 951 000,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość

Bardziej szczegółowo