INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego. na dzień 30 września 2008r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego. na dzień 30 września 2008r."

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego na dzień 30 września 2008r. Gryfino, 22 października 2008roku

2 2 Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego na dzień 30 września 2008r. sporządzona zgodnie z art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI Stan nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego służących realizacji zadań własnych Powiatu na dzień r. obejmuje nieruchomości o niżej wymienionych powierzchniach z uwzględnieniem stanu prawnego: własność - 698,1709ha, w tym grunty zajęte pod drogi powiatowe: 675,7296ha II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH, UDZIAŁACH W SPÓŁKACH, AKCJACH, ORAZ O POSIADANIU Powiat Gryfiński posiada prawo użytkowania wieczystego: udziału do 601/1000 części w gruncie stanowiącym własność Gminy Gryfino, oznaczonym nr działek 21/55 o pow.0,2882ha, 21/58 o pow.0,0245ha, 21/56 o pow.0,0089ha, 21/45 o pow.0,0019ha i 21/53 o pow.0,0848ha, obręb 4, miasta Gryfino, gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, obejmującego działkę nr 160 o pow.0,1348 ha, położonego w obr. 3 m. Gryfino, przy ul. Sprzymierzonych 6 oraz prawo własności budynku, który jest użyczony Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Na koniec września 2007r. Powiat Gryfiński posiadał 100 udziałów (łączna wartość wynosi tys. zł) co stanowi 100% udziałów w Spółce z.o.o. Szpital Powiatowy w Gryfinie im. Jana Pawła II. Powiat Gryfiński nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, nie jest też akcjonariuszem spółek prawa handlowego. W posiadaniu Powiatu znajdują się grunty pod drogami powiatowymi o nie uregulowanym stanie prawnym. Wojewoda Zachodniopomorski na wnioski Zarządu Powiatu sukcesywnie stwierdza nabycie przez Powiat prawa własności tych nieruchomości. III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE OKREŚLONYM W PKT. I i II OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI. Wartość księgowa majątku Powiatu na dzień 30 września 2007r. zamykała się kwotą ,20 zł, z tego: - Grunty o pow. 724,9679 ha i wartości ,88zł - Budynki i budowle w ilości 333 o wartości ,44zł w tym : Starostwo Powiatowe w Gryfinie - grunt o pow. 16,9313 ha o wartości ,00 zł - 16 budynków o wartości ,02zł - 24 budowli o wartości ,70 zł

3 W trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 w Chojnie - grunt o pow. 1,5873 ha o wartości ,00 zł - 3 budynki o wartości ,74 zł - 7 budowli o wartości ,59 zł Domu Dziecka w Binowie - grunt o pow. 1,3119 ha o wartości ,00 zł - 4 budynki o wartości ,00 zł - 2 budowle o wartości ,00 zł Zespołu Szkół Nr 2 w Gryfinie - grunt o pow. 5,8077 ha o wartości ,00 zł - 9 budynków o wartości ,00 zł - 6 budowli o wartości ,00 zł Zespołu Szkół Nr 1 w Gryfinie - grunt o pow. 1,1254 ha o wartości ,00 zł - 3 budynki o wartości ,00 zł Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie - grunt o pow. 0,421 ha o wartości ,95zł - 2 budynki o wartości ,00 zł - 1 budowla o wartości ,00zł Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju - grunt o pow. 1,3951 ha o wartości ,00 zł - 2 budynki o wartości ,00 zł - 9 budowli o wartości ,00 zł Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju - grunt o pow. 0,3680 ha o wartości 1 472,00 zł - 4 budynki o wartości ,00 zł - 2 budowle o wartości 249,00 zł Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie - grunt o pow.0,1242 ha o wartości 5 000,00 zł - 2 budynki o wartości ,00 zł Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie - grunt o pow. 1,7403 ha o wartości ,00 zł - 6 budynków o wartości ,00 zł - 8 budowli o wartości ,00 zł Zespołu Szkół Nr 2 w Chojnie - grunt o pow. 3,1844 ha o wartości ,00 zł - 9 budynków o wartości ,00 zł - 1 budowla o wartości 5 617,00 zł Domu Pomocy Społecznej w Dębcach - grunt o pow. 3,6548 ha o wartości ,92 zł - 11 budynków o wartości ,92 zł - 9 budowli o wartości ,82 zł Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - grunt o pow.1,3290 ha o wartości ,00 zł - 4 budynki o wartości ,69 zł - 5 budowli o wartości ,18 zł Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie - grunt o pow. 676,4486 ha o wartości ,01zł - 3 budynki o wartości ,15 zł budowle o wartości ,85 zł Zespołu Szkół w Mieszkowicach - grunt o pow. 9,5398 ha, o wartości ,00 zł - 9 budynków o wartości ,11 zł. 3

4 4 W okresie sprawozdawczym r r. zbyto następujące nieruchomości: I Z powiatowego zasobu nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych sprzedano: działkę nr 162/1 o pow.0,0160ha, w obrębie Strzelczyn, gmina Chojna za kwotę: 1 700,00zł, działkę nr 98/6 o pow.0,0475ha, w obrębie Stare Objezierze, gmina Moryń za kwotę: ,00zł, II Z powiatowego zasobu nieruchomości lokalowych w drodze bezprzetargowej najemcy: lokal mieszkalny nr 2 o pow.użytk.46,88m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. uzysk.4,52m 2 oraz udziałem 236/1000 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz gruntu oznaczonego nr działki 340/4 o pow.0,0781ha, obręb 3, m.chojna, za kwotę: ,13zł, III Z powiatowego zasobu nieruchomości sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego: nieruchomość zabudowaną oznaczoną nr działek 29/3 o pow.0,0349ha oraz 29/4 o pow.1,2770ha, obręb Binowo, gmina Stare Czarnowo, za kwotę ,00zł, nieruchomość oznaczoną nr działki 53/2 o pow.0,0635ha, obręb 1, miasta Moryń, za kwotę: ,00zł, IV Z powiatowego zasobu nieruchomości przekazano w drodze darowizny Gminy Gryfino: nieruchomość zabudowaną oznaczoną nr działki 258 o pow.1,1254ha, położoną w obrębie 3, miasta Gryfino, przy ul.niepodległości 16 /ZSP NR 1/, nieruchomości gruntowe stanowiące drogi/ulice powiatowe oznaczone nr działek 45/1 o pow.0,3975ha (ul.targowa) oraz 174 o pow.0,2580ha (ul.słowiańska), położone w obrębie 3, miasta Gryfino. W okresie sprawozdawczym Powiat Gryfiński nabył na własność nieruchomości: I Na drodze cywilno-prawnej, bezprzetargowej od Gminy Chojna: - udział do 4/9 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, oznaczonej nr działki 138, obr. 2, m.chojna. - nieruchomość oznaczoną nr działki 194/1 o pow.911m 2 oraz udział do 25/100 części w działce nr 194/4 o pow.81m 2 II W okresie sprawozdawczym Powiat Gryfiński przejął: na podstawie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia r. nr XII/148/2007 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju oraz uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia r. nr XII/147/2007 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Dębcach, mienie będące w trwałym zarządzie obu jednostek zostało przejęte na majątek powiatu gryfińskiego, na podstawie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia r. Nr V/ w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą PZD w Gryfinie, mienie będące w trwałym zarządzie PZD zostało przejęte na majątek powiatu.

5 5 W okresie sprawozdawczym: na podstawie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia r. Nr XIX/206/20078 w sprawie przekształcenia z dniem r. Domu Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju w Wielofunkcyjna Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w Chojnie, ul. Podmurze 4, nastąpiło przekazanie majątku między jednostkami. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Chojnie przejęła w trwały zarząd od Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju nieruchomość zabudowaną, oznaczoną nr działki 169 z obrębu 4, miasta Trzcińsko Zdrój oraz od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie nieruchomość zabudowaną, oznaczoną nr działki 142/2 z obrębu 2, miasta Chojna, na podstawie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia r. nr XX/220/2008 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul.żółkiewskiego 5 i włączenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego zespołu do Zespołu Szkół Nr 1 w Chojnie, ul.dworcowa 3, mienie będące w trwałym zarządzie ZSP Nr 2 zostało przejęte przez ZSP Nr 1 w Chojnie. Wartość księgowa majątku Powiatu na dzień 30 września 2008r. zamyka się kwotą ,80zł, z tego: - Grunty o pow. 722,2366ha i wartości ,82zł - Budynki i budowle w ilości 324 o wartości ,27zł w tym : Starostwo Powiatowe w Gryfinie - grunt o pow. 698,1709ha o wartości ,87zł - 32 budynków o wartości ,57zł budowli o wartości ,53zł W trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 w Chojnie - grunt o pow. 4,7533 ha o wartości ,00zł - 12 budynki o wartości ,67zł - 8 budowli o wartości ,31zł Zespołu Szkół Nr 2 w Gryfinie - grunt o pow. 5,8077ha o wartości ,00zł - 9 budynków o wartości ,00zł - 6 budowli o wartości ,00zł Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie - grunt o pow.0,4201ha o wartości ,95zł - 2 budynki o wartości ,00zł - 1 budowla o wartości ,00zł Wielofunkcyjna Placówka Szkolno Wychowawcza - grunt o pow.0,5773ha o wartości 9 844,00zł - 5 budynki o wartości ,00zł - 2 budowle o wartości 0zł Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie - grunt o pow.0,1242ha o wartości 5000,00zł - 2 budynki o wartości ,00zł Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie - grunt o pow.1,5142ha o wartości ,00zł - 5 budynków o wartości ,00zł - 8 budowli o wartości ,00zł

6 6 Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - grunt o pow.1,3290ha o wartości ,00zł - 4 budynki o wartości ,69zł - 5 budowli o wartości ,54zł Zespołu Szkół w Mieszkowicach - grunt o pow. 9,5399ha, o wartości ,00zł - 9 budynków o wartości ,96zł Łącznie z opłat z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy i sprzedaży i innych dochodów uzyskano kwotę ,56zł w tym jednostki ,30zł. Sporządziła, dnia r. Anna Nikitińska

7 7

8 Tabela 1 do informacji o stanie mienia powiatowego Zestawienie gruntów stanowiących własność Powiatu oraz ich zmiany w okresie od 1 października 2007r. do 30 września 2008r. Zmiany stan na r. Zwiększenia Zmniejszenia stan na r. Poz. Tytuł władania Nazwa jednostki Pow. w ha Wartość Szacunkow a Z tytułu Pow. w ha Wartość szacunk owa Z tytułu Pow. w ha Wartość Szacunkowa Pow. w ha Wartość szacunkow a Poradnia 1. Psychologiczno Pedagogiczna w Gryfinie /161/1 o.5m.chojna/ 0, , , ,00 2. Nr 1 w Gryfinie 1, , Gminy 1, , Nr 2 w Gryfinie /236/1, 236/2, 66, 75 o.5 m.gryfino/ Specjalnych w Gryfinie /nr działek 77/5,77/6 o.5, Gryfino/ 5, , , ,00 0, , , ,95 razem 7, , , ,00 6, ,95

9 Poz. Uzyskane dochody Od r. do r. w zł Sprzedaży Dzierżawy Sprzedaży Dzierżawy Z tego w okresie Od r. do r. Sprzedaży Dzierżawy

10 Rozliczenie powierzchni 5. 9, ,00 0, , ,00 w Mieszkowicach przy podziale /nr działek 150/9, 150/10, 150/11 o.1, m.mieszkowice/ nieruchomości 6. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie z/s w Baniach 676, , Powiatu 676, , Nr 1 w Chojnie /nr działek 347/1, 272 w udz.547/1000, 340/1, 340/5, 340/4 w udz.264/1000 o.3,m.chojna/ 1, ,00 Przejęcie od ZSP Nr 2 w Chojnie 3, , , ,00 8. Nr 2 w Chojnie 3, , ZSP Nr 1 i na rzecz Powiatu 3, , Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. w Chojnie /działki nr 142/1, 185, 186/2, 138 udz.5/9, o.2, m.chojna/ Razem 1, ,00 Rozliczenie powierzchni przy podziale 0, dla WPOW Rozliczenie udziału 0,2093 0, ,00 696,00 1, ,00 692, ,01-3, ,00-679, ,01 15, ,00

11 Poz. Uzyskane dochody Od r. do r. w zł Sprzedaży Dzierżawy Sprzedaż Dzierżawy y Z tego w okresie Od r. do r. Sprzedaży Dzierżawy

12 Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju 0, , , , WPSW w Chojnie Wielofunkcyjna Placówka Szkolno Wychowawcza w Chojnie /nr działki142/2 o.2 Chojna 169, o.4 Trzcińsko Zdrój/ Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Dom Pomocy Społecznej w Dębcach - - Przejęcie od DD w Trzcińsku-Zdroju i od SOSW w Chojnie 1, , , , , ,00 Powiatu 1, , , , , ,00 3, , Powiatu 3, , Dom Dziecka w Chojnie 1, , Powiatu 1, , Powiat Gryfiński 16, ,00 zakup, przejęcie od jednostek 684, ,93 Gminy i sprzedaż 3, ,06 698, ,87 razem 24, ,92-684, ,93-9, ,98 700, ,87 724, ,88-688, ,93-690, ,99 722, ,82

13 Uzyskane dochody Z tego w okresie Poz. Sprzedaży Wynajmu Od r. do r. Sprzedaży Wynajmu Od r. do r. Sprzedaży Wynajmu , , , , , , , , ,35 razem , , , , , , , , ,35 ogółem , , , , , , , , ,35

14 Tabela 2 do informacji o stanie mienia powiatowego Zestawienie budynków i budowli stanowiących własność Powiatu oraz ich zmiany w okresie od 1 października 2007r. do 30 września 2008r. Zmiany stan na r. Zwiększenia Zmniejszenia stan na r. Poz. Tytuł władania Nazwa jednostki Ilość w szt. Wartość szacunkow a Z tytułu Ilość w szt. Wartość szacunkow a Z tytułu Ilość w szt. Wartość szacunkowa Ilość w szt. Wartość szacunkowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Gryfinie , Umorz , ,00 2. Nr 1 w Gryfinie , Przekaz. Gminy Gryfino , Nr 2 w Gryfinie Specjalnych w Gryfinie ,00 Termoderniz. budynku szkoły ,00 umorz , , , umorz , ,00 razem , , , ,00

15 Poz. Uzyskane dochody w zł Sprzedaży Wynajmu 2 Z tego w okresie Od do Od do Sprzedaży Wynajmu Sprzedaży Wynajmu , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 razem , , , , , ,46

16 w Mieszkowicach ,11 ulepszenie ,14 Umorz , ,96 6. Nr 1 w Chojnie ,00 Przejęcie od ZSP Nr ,00 umorz , , Nr 2 w Chojnie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chojnie Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie razem , ,00 modernizacja ,00 umorz. do ZSP Nr 1 w Chojnie umorz. Domu Dziecka w Chojnie , , , , , , umorz , , , , , ,17

17 Poz. Uzyskane dochody w zł Sprzedaży Wynajmu Od r. do r. Sprzedaży Wynajmu Z tego w okresie Od r. do r. Sprzedaży Wynajmu , , , , , , , , , , , , , , , , , , razem , , , , , ,89

18 Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju , , Umorz. - Wielofunkc.Pl ac.opiek. Wychow. w Chojnie , Dom Dziecka w Chojnie , Wygaszenie trwałego zarządu , Trwały Zarząd Wielofunkcyjna Placówka Szkolno Wychowawcza w Chojnie Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju Dom Pomocy Społecznej w Dębcach Powiatowy Zarząd Dróg - - Powiat Gryfiński ,72 - Przejęcie nieruchomości od Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chojnie oraz rozliczenie nakładów inwestycyjnych - przejęcie od Domu Dziecka w Trzcińsku Zdrój , , , Przejęcie od jednostek Ulepszenie Zakup udziału , , , , ,28 - umorzenia - likwidacja jednostki przekazanie majatku na rzecz Powiatu ,00 - umorzenia - likwidacja jednostki przekazanie majatku na rzecz Powiatu - umorzenie - likwidacja jednostki przekazanie majatku na rzecz Powiatu Sprzedaż umorzenia , , , , , , , , ,10 Razem , , , , , , , ,27

19 Uzyskane dochody Z tego w okresie Poz. Sprzedaży Wynajmu Od r. do r. Sprzedaży Wynajmu Od r. do r. Sprzedaży Wynajmu , ,00 495,00-495, , , , , , , , , , , ,32 Razem , , , , , , , , ,32 ogółem , , , , , , , , ,67

Poradnia. Pedagogiczna. w Gryfinie /161/1 o.5.gryfino/

Poradnia. Pedagogiczna. w Gryfinie /161/1 o.5.gryfino/ Tabela 1 do informacji o stanie mienia powiatowego Zestawienie gruntów stanowiących własność Powiatu oraz ich zmiany w okresie od 1 października 2008r. do 30 września 2009r. stan na 01.10.2008r. Zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Trwały zarząd Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie /236/1, 236/2 w udz.8754/10000, 66, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13 o.5 m.

Trwały zarząd Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie /236/1, 236/2 w udz.8754/10000, 66, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13 o.5 m. Poz. Tabela 1 do informacji o stanie mienia powiatowego Zestawienie gruntów stanowiących własność Powiatu oraz ich zmiany w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. Tytuł władania Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego. na dzień 31 grudnia 2016r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego. na dzień 31 grudnia 2016r. STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego na dzień 31 grudnia 2016r. Gryfino, 14 marca 2017 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego. na dzień 31 grudnia 2017r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego. na dzień 31 grudnia 2017r. STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego na dzień 31 grudnia 2017r. Gryfino, 01 marca 2018 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego. na dzień 30 września 2007r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego. na dzień 30 września 2007r. STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego na dzień 30 września 2007r. Nowy Sącz, 12 listopada 2007roku Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od poprzedniej informacji przedstawiają załączone tabele od nr 1 do nr 8.

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od poprzedniej informacji przedstawiają załączone tabele od nr 1 do nr 8. W okresie od poprzedniej informacji do dnia 30 września 2005 roku Miasto Nowy Sącz otrzymało 33 decyzje od Wojewody Małopolskiego stwierdzające nabycie przez Gminę Nowy Sącz własności nieruchomości. Skomunalizowano

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja Prezydenta o Stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 14 listopada 2008 roku 1. Stosownie do art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2012 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ r. INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 30.09.2006r. Powiat Pleszewski nabył z dniem 1 stycznia 1999 roku w myśl art.60 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja Prezydenta o Stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 15 listopada 2004 roku W okresie od poprzedniej informacji do dnia 30 września 2004 roku Miasto

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/26/2015 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/26/2015 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/26/2015 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2014 rok Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZESZCZE

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZESZCZE Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZESZCZE stan na dzień 31 grudnia 2010 roku Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia nieruchomego (nieruchomości) Powiatu choszczeńskiego na dzień r.

Informacja. o stanie mienia nieruchomego (nieruchomości) Powiatu choszczeńskiego na dzień r. Choszczno, dnia 31.03.2011 r. Informacja o stanie mienia nieruchomego (nieruchomości) Powiatu choszczeńskiego na dzień 31.12.2010 r. 1. Dane dotyczące przysługującego Powiatowi choszczeńskiemu prawa własności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK CZELADŹ MARZEC 2017 ROK WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2016 roku została

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2018 r. w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodów i poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku Załącznik nr.3 Lp wyszczególnienie Stan na ostatni dzień roku poprzednie go Stan wg. powierzchni Planowane zwiększenie i zmniejszeni e Stan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r. 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r. Miasto Zamość, do dnia 31 grudnia 2011 r., nabywało nieodpłatnie nieruchomości głównie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Zarząd Dróg. Wzrost o kwotę Powiatowych. Decyzja Wojewody Mazowieckiego GGN.C.-IV/7723-2/4/23/01

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Zarząd Dróg. Wzrost o kwotę Powiatowych. Decyzja Wojewody Mazowieckiego GGN.C.-IV/7723-2/4/23/01 Lp. Nazwa jednostki Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (wg stanu na 30 września 2007 r.) Dane dotyczące innych niż własność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2016 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Grodziskiego. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3) ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Załącznik Nr 17 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2007. Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr VII/2014 Burmistrza Pyzdr z dnia 27.03.2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2013rok. I N F O R M A C J A o

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku) Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2010 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe 2010 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 1 do informacji.

Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe 2010 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 1 do informacji. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 8/2011 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 21 marca 2011 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w roku 2010 Informacją objęto wszystkie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI 3. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2017 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 8 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 8 stycznia 2018 roku Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SIEDLECKIEGO za 2013 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SIEDLECKIEGO za 2013 rok INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SIEDLECKIEGO za 2013 rok Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885) Zarząd Powiatu w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2011 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina WOLSZTYN

Miasto i Gmina WOLSZTYN Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2005 r. Miasto i Gmina WOLSZTYN OGÓLNE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY WOLSZTYN NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROK L.p. NAZWA WARTOŚĆ OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 55.2014 Burmistrza Blachowni Z dnia 28 kwietnia 2014 roku PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 15 lipca 2015 r. w godz. od 8 30 do 9 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA 2018-2020 1 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego

Informacja o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego zgodnie z art.267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm) Informacja o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego Kluczbork, marzec 2013 Informacja

Bardziej szczegółowo

Prace geodezyjno-urządzeniowe na Inspekcja Weterynaryjna

Prace geodezyjno-urządzeniowe na Inspekcja Weterynaryjna na do uchwały Nr III/20/2002 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2002r. z 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 445 000 445 000 269 000 0 0 0 0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 116 000 116 000

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr XII /2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 24.03.2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 rok. I N F O R M A C J A

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 17 do Zarządzenia nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 68/125/2016 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 21 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 68/125/2016 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 21 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 68/125/2016 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2017 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2017 r. Kościerzyna, 2018.03.23 STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2017 r. I. Dane dotyczące praw własności : - powierzchnia ogólna gruntów: 721,4704 ha wartość : 36.794.990,40 zł. -

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Białegostoku według stanu na 30 czerwca 2005 r.... BIAŁYSTOK 2005 ROK WSTĘP Informację o stanie mienia komunalnego opracowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CCIV/780/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR CCIV/780/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA NR CCIV/780/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu Lubińskiego za rok 2013 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr XVIII/09 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010r. I N F O R M A C J A o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MNIÓW ZA ROK 2012

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MNIÓW ZA ROK 2012 G m i n a M n i ó w u l. C e n t r a l n a 9, 2 6-0 8 0 M n i ó w t e l. ( 4 1 ) 3 7 3 7 0 0 2, 3 7 3 7 0 0 4, 3 7 3 7 0 2 0 f a x : ( 4 1 ) 3 7 3 7 0 2 4 e - m a i l : u g @ m n i o w. p l w w w. m n

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr VI/2012 Burmistrza Pyzdr z dnia 20.03.2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2011rok. I N F O R M A C J A o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz uzyskanych z tego tytułu dochodów i poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku

AKTUALIZACJA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV.0050.115.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku AKTUALIZACJA Planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2018 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM I N F O R M A C J A Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 32.2016 z dnia 29 marca 2016 r. o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sztum za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 67 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 30 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 30 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 35.427.2017 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia Gminy Wiązowna na dzień 31.12.2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/236/2017 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 21 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 126/236/2017 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 21 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 126/236/2017 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2016 rok Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Wartość mienia należącego do Powiatu Gostyńskiego wynosi 570 959 861 zł. W stosunku do 30 września 2009 r. wartość mienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014-2016 Na podstawie art. 23 ust. I pkt.3

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU Załącznik Nr 17 PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku według stanu na 30 czerwca 2006 r.... BIAŁYSTOK 2006 ROK 1 WSTĘP Informację o stanie mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

5 ZEPO Przedszkole Sam MZGKiM NU. 7 Ośrodek Pom. Sp

5 ZEPO Przedszkole Sam MZGKiM NU. 7 Ośrodek Pom. Sp MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA DZIEŃ 31 r. Załącznik nr 3 Grunty Wartość księgowa Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Powierzchnia Wartość Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata Załącznik do Zarządzenia Nr LIX/2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2015 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata 2016-2018 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 28 grudnia 2004 r. w godzinach od 12 00 do 13 40 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

U -grunty 939, l tys zł - nieruchomości 19.225,6 tys. zł - mienie ruchome 6. 974,4 tys. zł

U -grunty 939, l tys zł - nieruchomości 19.225,6 tys. zł - mienie ruchome 6. 974,4 tys. zł Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Krośnieńskiego Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia informację o stanie

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr X/16 Burmistrza Pyzdr z dnia 25.03.2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2015 rok. KM.6870.3.2016 I N F O R

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina 253 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU) Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. Druk nr 675 Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień r. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. Na dzień 31.12.2017 r. stan mienia komunalnego w powiecie kolskim wyniósł zgodnie z wartością księgową brutto 162 744 201,01 zł Grupa 0 Grunty

Bardziej szczegółowo

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ZARZĄDZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA WASILKOWA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. ZARZĄDZENIE Nr 332/06 z dnia 9 października 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilków w drodze przetargu. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Białegostoku według stanu na 30 czerwca 2004 r....

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Białegostoku według stanu na 30 czerwca 2004 r.... PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Białegostoku według stanu na 30 czerwca 2004 r.... BIAŁYSTOK 2004 ROK WSTĘP Informację o stanie mienia komunalnego opracowano

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr././2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia.

Uchwała nr././2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia. Uchwała nr././2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A S T A N I E M I E N I A

I N F O R M A C J A S T A N I E M I E N I A Załącznik do Uchwały Nr 742/17 Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 22.03.2017 I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A P O W I A T U W A D O W I C K I E G O Stan na dzień 31 grudnia 2016 Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 115/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 115/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 115/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 23 grudnia 2008 r. w godz. od 8 00 do 10 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/III/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 39/III/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 39/III/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 19 lipca 2007 r. w godz. od 8 00 do 12 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2016 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2016 r. Kościerzyna, 2017.03.23 STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2016 r. I. Dane dotyczące praw własności : - powierzchnia ogólna gruntów: 724,4401 ha wartość : 36.946.445,10 zł. -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 marca 2019r. Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku I. Gospodarka nieruchomościami Według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Raciborskiemu praw własności (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a w/w ustawy)

1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Raciborskiemu praw własności (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a w/w ustawy) Załącznik do Uchwały Nr 64/323/2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2012r. Informacja o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za rok 2011, zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień r.) INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień 31.12.2010 r.) I. W skład majątku gminy wchodzą nieruchomości stanowiące własność Gminy o łącznej powierzchni 67.2239 ha, w tym: a)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. o sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach w okresie od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2018 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2018 rok URZĄD MIASTA NOWY SĄCZ Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2018 rok Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania majątkiem nieruchomym miasta za 6 miesięcy 2014 roku

Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania majątkiem nieruchomym miasta za 6 miesięcy 2014 roku Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania majątkiem nieruchomym miasta za 6 miesięcy 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr LVI/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA 2019-2021 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową Spis treści : 1. Wstęp. 2. Mienie komunalne. 3. Dzierżawa, najem i użyczenie mienia komunalnego. 4. Zbycie mienia komunalnego. 5. Nabycie nieruchomości. 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO RADOM, LISTOPAD 2009 Informacja o stanie mienia komunalnego ( spis treści ) 1. Informacja o stanie mienia komunalnego ( grunty ) 2. Zestawienie porównawcze gruntów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr 594.2017 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Planu wykorzystania zasobu oraz oddanych w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Jawor na lata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 12 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 12 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2017 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Gaszowice na lata 2017-2019. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU (OKRES SPRAWOZDAWCZY OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.10.2009 R.) 1. ZBIORCZE ZESTAWIENIA MAJĄTKU GMINY

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 59/III/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 59/III/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 59/III/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 05 grudnia 2007 r. w godz. od 8 00 do 12 50 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego w gminie Biała według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego w gminie Biała według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego w gminie Biała według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO Z PRAC ZARZĄDU POWIATU GRYFIŃSKIEGO MIĘDZY SESJAMI Druk nr 1/XXVI W okresie sprawozdawczym od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 9 lutego 2017 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie odbył

Bardziej szczegółowo