CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU"

Transkrypt

1 CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2010 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich na dzień r. wynosiła i była niższa o 51 osób w stosunku do r osób (37,85 % ogółu pracujących) związanych było z przemysłem, w którym odnotowano spadek liczby zatrudnionych o osób (8 %) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Liczba pracujących w przemyśle we wrześniu 2010 roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2009 we wszystkich strukturach, kształtowała się następująco: 1. Przetwórstwo przemysłowe osób (spadek o osób, tj. o 2,5 %), z czego: produkcja artykułów spożywczych osób (wzrost o 114 osób, tj. o 3,9 %), produkcja napojów 271 osób (wzrost o 12 osób, tj. o 4,6 %), produkcja wyrobów tekstylnych osób (wzrost o 55 osób, tj. o 1,0 %), produkcja odzieży osób (spadek o osób, tj. o 15,6 %), produkcja skór i wyrobów skórzanych 847 osób ( spadek o 241 osób tj. o 22,2 %), produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 311 osób (wzrost o 59 osób tj. o 23,4%), produkcja papieru i wyrobów z papieru 752 osoby (wzrost o 5 osób, tj. o 0,7 %), poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji osób (spadek o 112 osób, tj. o 6,8 %), produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 790 osób (wzrost o 9 osób, tj. o 1,2 %), produkcja wyrobów farmaceutycznych 382 osoby (wzrost o 28 osób, tj. o 7,9 %), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych osób (wzrost o 122 osoby, tj. o 3,4 %), produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 1 267osób (wzrost o 922 osoby, tj. o 267,2 %), produkcja metali 71 osób (spadek o 17 osób tj. o 19,3 %). produkcja wyrobów z metali osób (spadek o 69 osób, tj. o 2%), produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych osób (spadek o 160 osób, tj. o 6 %), produkcja urządzeń elektrycznych osoby (spadek o 227 osób, tj. o 4,9 %), produkcja maszyn i urządzeń osób (spadek o 319 osób, tj. o 19,5%), produkcja pojazdów samochodowych osoby (wzrost o 67 osób, tj. o 6,8 %), produkcja mebli 977 osób (spadek o 70 osób, tj. o 6,7 %); 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę osób (spadek o osób, tj. o 65,1 %); 3. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja osób (wzrost o 196 osób, tj. 11,3 %), z czego: - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody osób (bez zmian), - gospodarka odpadami, odzysk surowców 312 osób (wzrost o 20 osób, tj. o 6,8 %), 1

2 4. W innych dziedzinach (poza przemysłem) liczba pracujących we wrześniu 2010 r. w odniesieniu do września 2009 r., kształtowała się w następująco: o budownictwo osoby (spadek o 147 osób, tj. o 1,9 %), o handel; naprawa pojazdów samochodowych osób (wzrost o 326 osoby tj. o 1,1 %), o transport i gospodarka magazynowa osoby (wzrost o 258 osób, tj. o 4,7 %), o zakwaterowanie i gastronomia osób (wzrost o 57osób, tj. o 3,4%), o informacja i komunikacja osób (wzrost o 330 osób, tj. o 8,9 %), o obsługa rynku nieruchomości osób (wzrost 44 osoby, tj. o 1,4 %), o administrowanie i działalność wspierająca osób (wzrost o osób, tj. o 24,5 %). 2. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2010 roku wyniosło osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, a także w wymiarze niepełnym po przeliczeniu na pełnozatrudnionych. W analizowanym okresie przeciętne zatrudnienie było o 357 osób, tj. o 0,3 % niższe niż we wrześniu ubiegłego roku. W przemyśle przeciętne zatrudnienie wynosiło osób i było niższe o 3 637osób tj. 7,5 % do analogicznego okresu 2009 roku. Struktura przeciętnego zatrudnienia w przemyśle we wrześniu 2010 roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2009 kształtowała się następująco: 1. Przetwórstwo przemysłowe osób (spadek o 762 osoby, tj. o 1,8 %), z czego: produkcja artykułów spożywczych osób (wzrost o 151 osób, tj. o 5,5 %), produkcja napojów 276 osób (wzrost o 24 osoby, tj. o 9,5 %), produkcja wyrobów tekstylnych osób (wzrost o 96 osób, tj. o 1,8 %), produkcja odzieży osób (spadek o osób, tj. o 14,3 %), produkcja skór i wyrobów skórzanych 832 osoby (spadek o 215 osób, tj. o 20,5 %), produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 307 osób (wzrost o 57 osób tj. o 22,8 %), produkcja papieru i wyrobów z papieru 727 osób (wzrost o 8 osób tj. o 1,1 %), poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji osoby (spadek o 107 osób, tj. o 6,6 %), produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 775 osób (wzrost o 5 osób, tj. o 0,6 %), produkcja wyrobów farmaceutycznych 378 osób (wzrost o 26 osób, tj. o 7,4 %), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych osoby (wzrost o 84 osoby, tj. o 2,4 %), produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych osób (wzrost o 916 osób, tj. o 273,4 %), produkcja metali 68 osób (spadek o 17 osób, tj. o 20 %), produkcja wyrobów z metali osób (spadek o 71 osób, tj. o 2,1 %), produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 2498 osób (spadek o 178 osób, tj. o 6,6 %), produkcja urządzeń elektrycznych osób (spadek o 190 osób, tj. o 4,1 %), produkcja maszyn i urządzeń osób ( spadek o 320 osób tj. o 19,6 %), produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep osób (wzrost o 91 osób, tj. o 9,5 %), produkcja mebli 976 osób (spadek o 58 osób, tj. o 5,6 %), 2

3 2. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę osób (spadek o osoby, tj. o 65 %), 3. dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja osoby (wzrost o 187 osób, tj. o 10,8 %), z czego m.in.: - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody osób (spadek o 8 osób, tj. o 0,6%), - gospodarka odpadami; odzysk surowców 310 osób (wzrost o 18 osób, tj. o 6,2 %) 4. W innych dziedzinach (poza przemysłem) przeciętne zatrudnienie we wrześniu 2010 r. (w odniesieniu do września 2009 r.) kształtowało się następująco: o budownictwo osób (wzrost o 25 osób, tj. o 0,3 %), o handel; naprawa pojazdów samochodowych osób (spadek o 106 osób, tj. o 0,4 %), o transport i gospodarka magazynowa osoby (wzrost o 234 osoby, tj. o 4,3 %), o zakwaterowanie i gastronomia osób (wzrost o 77 osób, tj. o 6,1 %), o informacja i komunikacja osób (wzrost o 330 osób, tj. o 9,1 %), o obsługa rynku nieruchomości osób (wzrost o 41 osoby, tj. o 1,3 %), o administrowanie i działalność wspierająca osoby (wzrost o osób, tj. o 24,7 %). 3. INFORMACJA O POZIOMIE BEZROBOCIA Według stanu na koniec września 2010 roku, w Łodzi zarejestrowanych było osób bezrobotnych, natomiast w kraju zarejestrowanych było osoby bezrobotne. Stopa bezrobocia w Łodzi, w omawianym okresie wynosiła 9,7%, przy średniej krajowej 11,5 %. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w łódzkich powiatowych urzędach pracy na koniec września 2010 roku była wyższa o osób w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku ( osób). Bezrobocie na terenie Łodzi stan na dzień 30 września 2009 r. i 30 września 2010 r. Wrzesień 2009 Wrzesień 2010 Ogółem Z prawem do zasiłku K Wg płci M Stopa bezrobocia ,7% ,7% Bezrobotni zarejestrowani w Urzędach Pracy w Łodzi według stanu na koniec września r

4 Województwo łódzkie znalazło się na koniec września 2010 r. na miejscu 4 (11,4 %) pod względem stopy bezrobocia (licząc od najniższej). Wg stanu na koniec września 2010 r., 123,2 tys. osób z województwa łódzkiego to osoby bezrobotne. Stopa bezrobocia na koniec września 2010 roku kraj 11,5 % województwo łódzkie 11,4 % Miasto Łódź 9,7 % Najniższa stopa bezrobocia na koniec września 2010 roku wystąpiła w: województwo wielkopolskie 8,5% województwo mazowieckie 8,9 % województwo śląskie i małopolskie 9,5 % Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w następujących województwach: województwo warmińsko-mazurskie 18,5 % województwo zachodniopomorskie 15,9 % województwo kujawsko-pomorskie 15,1 % Zarejestrowani bezrobotni w powiatowych urzędach pracy w Łodzi w okresie styczeń wrzesień 2010 roku styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień 4

5 4. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH 4.1. Struktura bezrobotnych według płci. Na koniec września 2010r. bezrobociem dotkniętych było mężczyzn (50,6% ogółu bezrobotnych) oraz kobiet (49,4 %) ogółu. Na koniec września 2009 roku zarejestrowanych kobiet było o mniej (14 446), a mężczyzn mniej o (14 700). Bezrobotne kobiety i mężczyźni w Łodzi we wrześniu 2008 r., 2009 r. i 2010r IX 2008 IX 2009 IX 2010 kobiety m ężczyźni 4.2. Struktura bezrobotnych według wieku. W strukturze wiekowej populacji bezrobotnych dominowały według stanu na koniec września 2010r. kategorie lata osób (tj. 26,2% ogółu bezrobotnych) i lata osób (tj. 26,2%). W analogicznym okresie ubiegłego roku najtrudniej zatrudnienie było znaleźć osobom w wieku lata. W łódzkich urzędach pracy takich osób było zarejestrowanych na dzień 30.IX.2009r (tj. 28,2% ogółu bezrobotnych) oraz lata (tj. 26,6%). Bezrobotni w Łodzi według wieku stan na koniec września 2009 i 2010 roku Wrzesień 2010 r. Wrzesień 2009 r. Grupy wiekowe Liczba bezrobotnych % Liczba bezrobotnych % , , , , , , , , , ,9 60 i powyżej , Razem X X 5

6 4.3. Struktura bezrobotnych według wykształcenia. W Łodzi, najwyższe bezrobocie występowało w grupie osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Na koniec września 2010r. takich osób było (tj. 38% ogółu bezrobotnych). Na koniec września 2009r. odnotowano osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, co stanowiło 37,8% ogółu bezrobotnych. W pozostałych grupach: z wykształceniem zasadniczym zawodowym osób (19,5%), z wykształceniem średnim ogólnokształcącym osób (12%), z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (19 %), z wykształceniem wyższym osób (11,3%). Struktura bezrobotnych według wykształcenia, stan na koniec września 2010 roku policealne i średnie zawodowe wyższe gimnazjalne i ponizej średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe 4.4. Struktura bezrobotnych według stażu pracy Najtrudniejszą sytuację na łódzkim rynku pracy na koniec września 2010r. miały osoby ze stażem pracy do 1 roku osób, tj. 18,7% ogółu bezrobotnych. Drugą, co do wielkości grupę bezrobotnych stanowiły osoby ze stażem pracy od 1 do 5 lat 6 107, tj. 18,5% ogólnej liczby bezrobotnych). Na koniec września 2009r najliczniejszą grupę tworzyły osoby ze stażem do 1 roku osób (19,4% ogólnej liczby bezrobotnych). 6

7 Bezrobotni w Łodzi wg stażu pracy stan na koniec września 2009 i 2010 roku bez stażu do 1 roku od 1 do 5 od 5 do10 od 10 do 20 od 20 do i więcej Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy. Czas pozostawania bez pracy wpływa na aspekty życia codziennego osób bezrobotnych, a także grozi osobom bez pracy wykluczeniem społecznym i zmniejszeniem szans na znalezienie pracy. Na koniec września 2010r. było zarejestrowanych osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy (tj. 10,14% całkowitej liczby bezrobotnych), a na koniec analogicznego okresu 2009r osób (11%). Liczba bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy - stan na dzień 30 IX 2010r. pow do 1 miesiąca

8 5. SYTUACJA WYBRANYCH KATEGORII BEZROBOTNYCH Bezrobocie wśród kobiet. Na koniec września 2010r. bezrobociem dotkniętych było kobiet 49,4% ogółu bezrobotnych. W strukturze wiekowej populacji bezrobotnych kobiet dominowała kategoria: lata osób (tj. 29% ogółu zarejestrowanych kobiet). Najliczniejszą grupę pod względem wykształcenia, stanowiły kobiety posiadające wykształcenie gimnazjalne i poniżej kobiet (34,4% ogółu zarejestrowanych kobiet). Aż (42,9%) kobiet nie posiadało kwalifikacji zawodowych, a (16,6%) doświadczenia zawodowego. Analizując posiadany staż pracy można zauważyć, że najliczniejszą grupę stanowiły kobiety ze stażem do 1 roku. Na koniec września 2010r. było ich 3035 (18,6%). Statystyki pokazują, że aż kobiety (44,4%) to osoby długotrwale bezrobotne, a (18,8%) samotnie wychowują c najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Bezrobotni w wieku do 25 roku życia. Rejestry powiatowych urzędów pracy w Łodzi wskazywały na koniec września 2010r (tj. 11% ogółu bezrobotnych) osób pozostających bez pracy, które nie ukończyły 25 roku życia. W omawianym okresie pośród bezrobotnych z tej kategorii dominowały osoby nie posiadające stażu pracy osób (49% ogólnej liczby osób bezrobotnych do 25 roku życia) Bezrobotni powyżej 50 roku życia. Według statystyk łódzkich urzędów pracy na koniec września 2010r. bezrobotni powyżej 50 roku życia stanowili 33,6% ogółu bezrobotnych osób. Wśród tej kategorii największą grupę pozostającą bez pracy stanowili bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej osób (tj. 39,6% ogólnej liczby osób bezrobotnych, którzy ukończyli 50 rok życia). Biorąc pod uwagę staż pracy dominowały osoby ze stażem pracy lat osób (tj. 37,5% ogólnej liczby bezrobotnych powyżej 50 roku życia). Osoby powyżej pięćdziesiątki najczęściej pozostawały bez pracy od 6 do 12 miesięcy (24%) Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych. Brak kwalifikacji zawodowych, według stanu na koniec września 2010r. odnotowano u osób, tj. 40,6% ogółu bezrobotnych. Najczęściej osoby bez kwalifikacji zawodowych pozostawały bez pracy od 6 do 12 miesięcy (24,1% ogółu bezrobotnych z ww. kategorii). Biorąc pod uwagę kategorię wiekową w najgorszej sytuacji znalazły się osoby w wieku lata (23,8%). Najczęściej osoby bez kwalifikacji zawodowych posiadały staż do 1 go roku: (25,5%) Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego. Osoby bezrobotne bez doświadczenia zawodowego stanowiły na koniec września 2010 r. grupę osób (tj. 16 % ogółu bezrobotnych). W grupie tej dominowały osoby w wieku lata osoby (42,9% bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego), bez stażu pracy osób (67 %), pozostających bez pracy przez okres 8

9 od 6 do 12 miesięcy (tj. 20,4%) osoby oraz z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej osoby (tj. 51,1%) Bezrobotni bez wykształcenia średniego. W rejestrach łódzkich powiatowych urzędów pracy na dzień 30 września 2010 r. pozostawało osób bez wykształcenia średniego (tj. 57,5 % ogółu bezrobotnych). Wśród tej kategorii bezrobotnych największą grupę pozostających bez pracy stanowili bezrobotni ze stażem pracy do 1-go roku osoby (20,1 % bezrobotnych bez wykształcenia średniego). W kategorii wiekowej przeważały osoby w wieku lata osób (29,5%). Pod względem czasu pozostawania bez pracy najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez pracy od 6 do 12 miesięcy osób (25,1 %) Bezrobotni samotnie wychowujący dziecko do 18 roku życia. Na koniec września 2010 roku zarejestrowanych było osób bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia (10,2 % ogółu bezrobotnych). Wśród nich najwięcej osób legitymowało się wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (52 % bezrobotnych z w/w. kategorii) i było w wieku lata osoby (41,4 %). Najliczniejsza grupa osób samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia posiadała staż pracy 1-5 lat 860 osób (25,6 %) i pozostawała bez pracy od 6 do 12 miesięcy 815 osób (24,3) % Długotrwale bezrobotni. Udział osób długotrwale bezrobotnych (pozostających w rejestrze powiatowych urzędów pracy łącznie przez okres ponad 12 m - cy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych) w ogólnej liczbie zarejestrowanych osób bezrobotnych ukształtował się na poziomie 43,3 % ( osób). Najwięcej osób z tej kategorii posiadało wykształcenie gimnazjalne lub poniżej (41 % spośród wszystkich długotrwale bezrobotnych). Długotrwale bezrobotni to głównie osoby w wieku lata (31 %), posiadające staż pracy do roku (21 %), pozostające bez zatrudnienia od 12 do 24 miesięcy osób (43 %) Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych. Na koniec września 2010 roku w łódzkich urzędach pracy zarejestrowane były osoby niepełnosprawne (11,7 % wszystkich osób bezrobotnych). Najwięcej osób z tej grupy pozostawało bez pracy 6 12 miesięcy 845 (22 % ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych). Ponadto wśród w/w. grupy dominowało wykształcenie gimnazjalne lub poniżej osób (45 %), a staż pracy najczęściej wynosił lat osób (25 %). Wśród osób bezrobotnych niepełnosprawnych przeważały osoby w wieku lata osoby (39 %) Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia. Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia to 923 osób (2,8 % ogółu bezrobotnych). Najczęściej osoby te posiadały wykształcenie gimnazjalne i poniżej 685 osób (74 % spośród ww. kategorii) i były w wieku lata 260 osób (28 %). Najwięcej osób posiadało staż pracy do 1-go roku 375 osoby (40,6 %) i pozostawało bez pracy przez okres 6 do 12 miesięcy 229 osoby (24,8 %). 9

10 WNIOSKI Na koniec III kwartału 2010 roku zaobserwowano: 1. Wzrost bezrobocia do osób zarejestrowanych ogółem, w porównaniu z osób zarejestrowanych w analogicznym okresie roku W strukturze bezrobotnych przeważają mężczyźni (50,6 %). 3. W strukturze wiekowej osób bezrobotnych dominują dwie kategorie i lata (obie po 26,2% ogółu bezrobotnych). 4. W strukturze bezrobocia wg wykształcenia, nadal największą grupę stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. 5. W strukturze bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy, najliczniejszą grupę stanowiły osoby pozostające bez pracy przez okres 6-12 miesięcy, natomiast najmniej liczną grupę bezrobotnych stanowiły osoby wg czasu pozostawania bez pracy pow. 24 m - cy. Ponadto: 1. W roku 2010r. wzrosła kwota przyznanych i pozyskanych środków w ramach Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z ,00 zł w roku 2009 do ,00 zł tj. o ,00 zł. 2. Wzrosła liczba zaktywizowanych osób z w roku 2009 do w 2010r., z czego: W ramach prace interwencyjnych podpisano 170 umów na zorganizowanie 328 miejsc pracy (przy 275 wnioskach). W ramach tej formy zaktywizowano 325 osób. W ramach robót publicznych podpisano 78 umów na utworzenie 456 miejsc pracy (przy 92 wnioskach). Zaktywizowano 463 osoby, tj. o 248 osób więcej niż w roku ubiegłym. W ramach staży podpisano umów na zorganizowanie miejsc pracy (przy złożonych wnioskach). Zaktywizowano osoby bezrobotne, tj. o 185 osób więcej niż w roku ubiegłym. W ramach prac społecznie użytecznych utworzono 463 miejsca pracy i zaktywizowano 518 osób, tj. o 150 osób więcej niż w roku ubiegłym. W ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wpłynęły wnioski, zawarto umów (najwięcej umów 558 w branży usługowej), tj. o 109 więcej niż w roku ubiegłym. W ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy wpłynęło wniosków, podpisano 663 umowy na utworzenie 804 stanowisk pracy, zaktywizowano 722 osoby bezrobotne, tj. 157 więcej niż w roku ubiegłym. W ramach szkoleń indywidualnych wpłynęło 308 wniosków, podpisano 250 umów, tj. o 89 więcej niż w roku ubiegłym. Analiza efektywności szkoleń podana zostanie na kolejnej PRZ podsumowującej rok W ramach szkoleń grupowych podpisano 129 umów na przeszkolenie osoby, tj. o 707 osób więcej niż w roku ubiegłym. Do końca września br. (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego), spośród zaktywizowanych osób, najwięcej zaktywizowano w ramach szkoleń (42% ogólnej liczby zaktywizowanych), staży (24,8%), doposażeń oraz dotacji (18,8%). 10

11 Biuro ds. Promocji Zatrudnienia Urzędu Miasta Łodzi wychodząc na przeciw sytuacji na łódzkim rynku pracy, podejmuje działania na rzecz pomocy w aktywizacji zawodowej mieszkańców Łodzi i ich powrocie na rynek pracy. Lista projektów Oddziału Projektów Własnych 1 kwietnia 2010 r.- 30 listopada 2010 r. Lp. Projekt/ Działanie/Założenia Etap realizacji 1 Projekt w ramach Poddziałania Perspektywa na kwotę ,20 PLN (w tym wnioskowana kwota ,20 PLN). Projekt przewiduje wsparcie dla 20 osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (1. osoby bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy, 2. osoby bez wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego, 3. osoby 50 +, 4. samotne osoby wychowujące dziecko lub posiadające na utrzymaniu osobę zależną) poprzez doradztwo zawodowe oraz subsydiowane zatrudnienie. 2 Projekt w ramach Działania 6.2 BiznesKa na kwotę ,00 PLN. Projekt zakłada wsparcie dla 20 nieaktywnych zawodowo kobiet i obejmuje blok szkoleniowo-doradczy z zakresu przedsiębiorczości, jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości PLN oraz wsparcie pomostowe. 3 Projekt w ramach Działania Szansa wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy na kwotę ,00 PLN. Projekt zakłada wsparcie dla 30 niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi i obejmuje doradztwo zawodowe, szkolenia, staże zawodowe, wsparcie psychologa, doradztwo indywidualne. 4 Projekt w ramach Działania Młodzi ze stażem podniesienie kompetencji osób do 25 roku życia poprzez szkolenia oraz staże na kwotę PLN. Projekt zakłada wsparcie dla 75 osób do 25 r. życia (49 K i 26 M) pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych w Łodzi i obejmuje doradztwo zawodowe, szkolenia miękkie, staże zawodowe, szkolenia w trakcie trwania stażu. Projekt w realizacji od 1 października 2010r. Rekrutacja od listopada do 20 grudnia 2010r. Projekt w realizacji od 1 listopada 2010r. Przygotowanie do rekrutacji. Projekt po ocenie merytorycznej, rekomendowany do realizacji. Projekt w trakcie oceny merytorycznej. 5 Projekt w ramach Działania 6.2 Rekiny biznesu na kwotę ,20 PLN. Projekt zakłada wsparcie dla 60 osób i obejmuje blok szkoleniowo-doradczy z zakresu przedsiębiorczości, jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości PLN oraz wsparcie pomostowe. Projekt w trakcie oceny merytorycznej (wyniki do 24 grudnia 2010r.) 11

12 Działania Oddziału ds. Doradztwa Zawodowego 1 kwietnia 2010 r.- 30 listopada 2010 r. 1. Porady z zakresu doradztwa zawodowego na podstawie Karty Usług Doradczych dla mieszkańców Łodzi. Ogółem 43 w tym : - 9 kart z Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi, - 11 kart z Zakładu Karnego w Garbalinie. 2. Dnia 31 maja 2010 r. zostało podpisane porozumienie ramowe pomiędzy Miastem Łódź a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Łodzi w celu realizacji przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego oraz podjęcia działań polegających na aktywizacji zawodowej dla osób osadzonych w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi. Realizacja program pt. Aktywizacja zawodowa i readaptacja społeczna mieszkańców osadzonych w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi. W programie wzięło udział 9 osadzonych. 3. W dniu 17 sierpnia 2010 r. została podpisana umowa w sprawie edukacji i aktywizacji zawodowej osadzonych pomiędzy Miastem Łódź a Łódzkim Zakładem Usług Komunalnych a Zakładem Karnym w Garbalinie. W celu wsparcia mieszkańców Łodzi osadzonych w Zakładzie Karnym w Garbalinie dot. edukacji i aktywizacji zawodowej tzn. realizacji przedsięwzięć edukacyjnoinformacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego, ponadto udział w ramach aktywizacji zawodowej osadzonych w Z.K. w Garbalinie i nieodpłatnych pracach na rzecz miasta Łodzi z możliwością zatrudnienia po odbyciu kary w ramach subsydiowanego zatrudnienia po spełnieniu wymogów ustawowych. W programie wzięło udział 11 osadzonych. 4. Szkolenia z pracownikami socjalnymi MOPS-u w cyklach 12 godzinnych pt. Pierwsze kroki na rynku pracy w dniach 5-6 października br. (14 osób), Planowanie ścieżki zawodowej w dniach 8-7 października br. (18 osób) oraz października br. (16 osób). 5. Szkolenia dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy Nr 1 i Nr 2 w Łodzi pt. Wypalenie zawodowe w Publicznych Służbach Zatrudnienia w cyklach 24 godzinnych w dniach listopada br. (11 osób), listopada br. (11 osób), 29 listopada - 2 grudnia br. (10 osób) oraz grudnia br. (12 osób). 6. Warsztaty dla 10 szkół gimnazjalnych na terenie Łodzi. Tematyka: - Pragnienie i cele życiowe, - Samopoznanie, - Rynek pracy- zawody przyszłości, - Zbudowanie własnej wartości, - Predyspozycje, badanie swoich umiejętności, - Temperament, - Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, - Autoprezentacja. 12

13 Warsztaty odbywają się od 13 października br.. i uczestniczą w nich uczniowie Łódzkich gimnazjów z klas I, II i III.. Ogółem we wszystkich przeprowadzonych do tej pory warsztatach udział wzięło ok uczniów. Opracował: Oddział ds. Polityki Rynku Pracy Biura ds. Promocji Zatrudnienia UMŁ Materiał sporządzono na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Łodzi i powiatowych urzędów pracy w Łodzi. 13

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC 2010 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze łódzkich

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC CZERWCA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC CZERWCA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC CZERWCA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W CZERWCU 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W GRUDNIU 2006 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich wynosiła

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2017 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2017 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2017 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2017 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W GRUDNIU 2008 ROKU.

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W GRUDNIU 2008 ROKU. CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W GRUDNIU 2008 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich na

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2018 r. SPIS TREŚCI 1 LUDNOŚĆ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI SYTUACJA I POŁOWA 2017 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI W CZERWCU 2008 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SPIS TREŚCI 1.LUDNOŚĆ 2. WYNAGRODZENIA 3. RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE 4. RYNEK PRACY - BEZROBOCIE 5. PRZEMYSŁ 6. BUDOWNICTWO 7. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 8.

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2017 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r.

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Statystyka Warszawy Nr 5/2018 28.06.2018 r. 114,6 Dynamika produkcji budowlano-montażowej r/r W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 2,6% wyższe w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2018 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2018 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2018 ROKU I. LUDNOŚĆ W ŁODZI. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny na dzień 31.12.2017 w województwie łódzkim stan ludności

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2008 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2009 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-9/AW/14 Gostynin, dnia 21.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014 r. Źródło: GUS Źródło: GUS 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7%

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7% INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA NA TEMAT AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY KATOWICE, PROGNOZY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Katowice 2013 rok I. SYTUACJA NA KATOWICKIM

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU I. LUDNOŚĆ W ŁODZI. Łódź jest obecnie trzecim miastem w Polsce pod względem liczby mieszkańców, jednak ciągle obserwowany jest odpływ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO NA KONIEC MAJA 2017 R. CZERWIEC 2017 2 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-6/AW/13 Gostynin, dnia 11.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku, 18 września 2017 roku 1 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w woj. podlaskim

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie.

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie. dr Artur Borcuch 1 lipiec 2015 roku Wybrane informacje z dokumentów: Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa świętokrzyskiego w maju 2015 r., Urząd Statystyczny w Kielcach 2015, nr 5. Koniunktura

Bardziej szczegółowo