liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7%

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7%"

Transkrypt

1 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA NA TEMAT AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY KATOWICE, PROGNOZY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Katowice 2013 rok

2 I. SYTUACJA NA KATOWICKIM RYNKU PRACY Według stanu na dzień 31 maja 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach zarejestrowanych było ogółem osób bezrobotnych, w tym kobiet, które stanowiły 50,7% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. W odniesieniu do stycznia 2013r. odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 107 osób, tj. o 0,9%. Stopa bezrobocia na terenie Katowic na koniec stycznia 2013r. wyniosła 5,5%. Aktualnie stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 5,7%, według stanu na dzień 30 kwietnia 2013r. Stopa bezrobocia w Katowicach jest najniższą na terenie województwa śląskiego. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. Tabela nr 1 Rok 2013 ogółem Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiety w miesiącu sprawozdawczym Stopa bezrobocia styczeń ,5% luty ,7% marzec ,7% kwiecień ,7% maj Wykres nr 1 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2013r styczeń luty marzec kwiecień maj liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem liczba zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym liczba zarejestrowanych kobiet

3 II. OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Bezrobocie to zjawisko o różnorodnym charakterze, które w aspekcie społecznym przyczynia się do problemów socjalizacyjnych związanych z brakiem dochodów oraz wycofaniem się osób z życia zawodowego i społecznego. Szczególnie istotnymi determinantami wpływającymi na poziom bezrobocia są: wiek, wykształcenie osób zarejestrowanych, czy czas pozostawania bez pracy. Stąd analiza zarejestrowanych osób bezrobotnych według kryteriów określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pozwala określić dynamikę i strukturę bezrobocia. Kategorie zarejestrowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, według stanu na dzień 31 stycznia 2013r. Tabela nr 2 wyszczególnienie ilość zarejestrowanych stan na dzień 31 stycznia 2013r. ogółem kobiety % udział kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni do 25 roku życia ,9% ,7% Długotrwale bezrobotni ,0% Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka ,0% Osoby powyżej 50 roku życia ,7% Osoby bez kwalifikacji zawodowych ,2% Osoby bez doświadczenia zawodowego ,3% Osoby bez wykształcenia średniego ,8% Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia ,8% ,7% Niepełnosprawni ,9% Bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego ,0%

4 Tabela nr 3 Kategorie zarejestrowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, według stanu na dzień 31 maja 2013r. wyszczególnienie ilość zarejestrowanych stan na dzień 31 maja 2013r. ogółem kobiety % udział kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni do 25 roku życia ,6% ,0% Długotrwale bezrobotni ,1% Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka ,0% Osoby powyżej 50 roku życia ,6% Osoby bez kwalifikacji zawodowych ,1% Osoby bez doświadczenia zawodowego ,6% Osoby bez wykształcenia średniego ,6% Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia ,9% ,7% Niepełnosprawni ,4% Bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego ,0%

5 Wykres nr 2 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 stycznia oraz 31 maja 2013r. niepełnosprawni osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia bez wykształcenia średniego bez doświadczenia zawodowego osoby bez kwalifikacji zawodowych liczba zarejestrowany ch bezrobotny ch według stanu na dzień 31 stycznia 2013r. liczba zarejestrowany ch bezrobotny ch według stanu na dzień 31 maja 2013r. osoby powyżej 50 roku życia długotrwale bzerobotni bezrobotni do 25 roku życia Biorąc pod uwagę kategorie osób bezrobotnych będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach na koniec maja 2013r. dominowały osoby bez wykształcenia średniego, których udział procentowy kształtował się na poziomie 55,2% (6.487 osób) ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Porównując liczbę zarejestrowanych osób bezrobotnych bez wykształcenia średniego w okresie od styczna do maja 2013r. należy zauważyć tendencję wzrostową liczby zarejestrowanych o 155 osób, tj, o 2,4%. Na koniec maja 2013r. udział procentowy osób długotrwale bezrobotnych kształtował się na poziomie 42,9% (5.047 osób). Porównując liczbę osób długotrwale bezrobotnych w okresie od stycznia do maja 2013r. należy zauważyć wysoką tendencję wzrostową liczby zarejestrowanych o 345 osób, tj. o 7,3%. Według definicji ustawowej osoba długotrwale bezrobotna to osoba, która pozostaje w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. Na poziomie osób według danych na koniec maja 2013r. kształtowała się natomiast liczba zarejestrowanych w grupie osób bez kwalifikacji zawodowych. W tej kategorii wskaźnik wzrostu miał charakter niższy i wyniósł 80 osób, tj. 2,3% w odniesieniu do stycznia 2013r. Wskaźnik wzrostu kształtował się na porównywalnym poziomie, jak w przypadku osób bezrobotnych bez wykształcenia średniego. Wysoki udział procentowy w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły również osoby powyżej 50 roku życia. Według stanu na dzień 31 stycznia 2013r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach pozostawały osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Na koniec maja 2013r. liczba osób w tej kategorii wiekowej wzrosła do poziomu osób.

6 Dynamika wzrostu zarejestrowanych osób bezrobotnych w tej kategorii kształtowała się na poziomie 110 osób, tj. 3,8%. Na poziomie osób według danych na koniec stycznia 2013r. oraz osób na koniec maja 2013r. kształtowała się natomiast liczba zarejestrowanych w grupie osób bez doświadczenia zawodowego. W tej kategorii odnotowano spadek liczby zarejestrowanych o 91 osób, tj. 3,9%. Wskaźnik spadku liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w tej kategorii świadczy o tym, że osoby bez doświadczenia zawodowego stosunkowo krótko pozostają bez pracy. Według stanu na koniec stycznia 2013r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych do 25 roku życia wynosiła osoby, co stanowiło 14,9 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Na koniec maja 2013r. w tej kategorii osób bezrobotnych odnotowano spadek liczby zarejestrowanych o 130 osób, tj. o 7,5%. Dane statystyczne wskazują, że również osoby młode pozostają bez pracy stosunkowo krótko i mają większe możliwości wejścia lub powrotu na rynek pracy. W odniesieniu do pozostałych kategorii osób bezrobotnych będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, udział procentowy w ogólnej liczbie zarejestrowanych na poziomie średnio 12,0% występował w przypadku osób samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia. Według stanu na dzień 31 stycznia 2013r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach pozostawało osób bezrobotnych we wskazanej kategorii. Na koniec maja 2013r. liczba osób w tej kategorii wzrosła do poziomu osób. Dynamika wzrostu zarejestrowanych osób bezrobotnych w tej kategorii kształtowała się na poziomie 45 osób, tj. 3,3%. Na koniec stycznia 2013r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach zarejestrowanych było 628 osób niepełnosprawnych bezrobotnych, które stanowiły 5,4% ogółu bezrobotnych. Na koniec maja 2013r. liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych zwiększyła się do poziomu 631 osób, których udział procentowy kształtował się również na poziomie 5,4% ogółu bezrobotnych. Najmniej liczną grupę stanowiły osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. Według stanu na koniec stycznia 2013r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w tej kategorii wynosiła 411 osób, co stanowiło 3,5 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Na koniec maja 2013r. w tej kategorii osób bezrobotnych odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych o 31 osób, tj. o 7,5%. Należy podkreślić, że osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy mają utrudniony dostęp do rynku pracy, są w pierwszej kolejności zwalniane z pracy, mają trudności z podjęciem zatrudnienia oraz powrotem na rynek pracy. Kluczowe znaczenie dla aktywności zawodowej osób ma dotychczasowy przebieg zatrudnienia, posiadane umiejętności interpersonalne oraz poziom motywacji do podjęcia zatrudnienia. Istotnym czynnikiem determinującym integrację zawodową jest czas pozostawania bez pracy, ponieważ im jest dłuższy, tym trudniejsza jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Przedstawione powyżej dane statystyczne wskazują, na główne wyznaczniki poziomu bezrobocia na rynku pracy w Katowicach, którymi są: wzrost stopy bezrobocia z 5,5% w styczniu 2013r. do 5,7% w kwietniu 2013r. Pomimo wzrostu stopy bezrobocia Katowice nadal należą do miast o najniższej stopie bezrobocia na terenie województwa śląskiego, wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w maju 2013r. w odniesieniu do stycznia 2013r. O 0,9%, wyższy udział procentowy kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na

7 poziomie 51,7% w styczniu 2013r. oraz 50,7% w maju 2013r., najwyższy udział procentowy osób bezrobotnych bez wykształcenia średniego w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na poziomie 54,4% w styczniu 2013r. oraz 55,2% w maju 2013r., udział procentowy osób długotrwale bezrobotnych, pozostających w rejestrze urzędu łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych na poziomie średnio 40%, stosunkowo wysoki udział procentowy osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na poziomie 30%, odsetek osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia kształtujący się na poziomie średnio 25% i o połowę niższy wskaźnik na poziomie średnio 13% w przypadku osób młodych do 25 roku życia, utrzymująca się na niezmienionym poziomie liczba zarejestrowanych osób niepełnosprawnych bezrobotnych. Analiza dynamiki i struktury zarejestrowanych osób bezrobotnych w Katowicach pozwoliła na określenie kierunków i trendów, jakim będzie podlegał lokalny rynek pracy. Przewiduje się, że nadal będzie następował wzrost liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Wzrost ten może być szczególnie widoczny w IV kwartale 2013r., z uwagi na brak ofert pracy sezonowej, zwłaszcza w branży budowlanej. Potwierdza to długoterminowa prognoza dla lokalnego rynku pracy w Katowicach opracowana przez firmę Biostat z Rybnika na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach, która wskazuje, że stopa bezrobocia na koniec 2013 i 2014 roku powinna kształtować się stopniowo na coraz wyższym poziomie, odpowiednio 5,8% i 6,1% ( ) Można przypuszczać, ze najwyższą wartość osiągnie w III i IV kwartale 2014r. - 6,1%. Ponadto prognozuje się, że wzrastać będzie liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych i utrzyma się dotychczasowa relacja zarejestrowanych kobiet i mężczyzn. Udział procentowy zarejestrowanych kobiet nadal będzie kształtował się na wyższym poziomie, niż odsetek mężczyzn. Prognozy te będą miały swoje odniesienie również w stosunku do osób będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Zjawisko długotrwałego bezrobocia nadal będzie utrzymywało się na dotychczasowym wysokim poziomie, a przy spadku koniunktury gospodarczej może nawet ulec zwiększeniu liczba osób pozostających w ewidencji urzędu przez okres powyżej 6 miesięcy. Ponadto szacuje się, że utrzyma się niekorzystnie wysoka tendencja wzrostu liczby osób o niskich kwalifikacjach zawodowych i bez wykształcenia, a także osób w przedziale wiekowym powyżej 50 roku życia, chociaż wskaźnik dynamiki wzrostu powinien kształtować się na niższym poziomie niż w przypadku osób długotrwale bezrobotnych. Biorąc pod uwagę diagnozę sytuacji osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym, Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach kieruje swoje działania na przywrócenie osób bezrobotnych do aktywności zawodowej, w szczególności osób z kategorii długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych, w wieku powyżej 50 roku życia oraz niepełnosprawnych. Działania Powiatowego Urzędu Pracy dotyczą przede wszystkim poprawy jakości kapitału ludzkiego przy uwzględnieniu potrzeb i preferencji pracodawców, a także weryfikacji indywidualnych celów życiowych i zawodowych osób zarejestrowanych oraz zwiększania ich motywacji do podejmowania aktywnych działań na rynku pracy. Ponadto działania Powiatowego Urzędu Pracy służą zwiększaniu zachęt dla pracodawców, w celu tworzenia nowych miejsc pracy i utrzymania zatrudnienia osób defaworyzowanych na rynku pracy. Cele te realizowane są poprzez zastosowanie usług i instrumentów aktywnej polityki rynku pracy. Działania Powiatowego Urzędu Pracy skierowane są na: a) aktywizację zawodową osób bezrobotnych w zakresie usług pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,

8 b) wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy, c) organizację zatrudnienia subsydiowanego zwiększającego szanse osób bezrobotnych do podjęcia pracy stałej, d) organizację szkoleń dla osób bezrobotnych w zakresie uzyskania, uzupełnienia lub doskonalenia kwalifikacji zawodowych, e) rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, f) promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, przy wsparciu pomocy doradczej na etapie planowania własnej działalności gospodarczej, g) pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektów w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, h) analizę lokalnego rynku pracy. Podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach działania ukierunkowane na aktywizację zawodową grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości, obejmują zastosowanie następujących form pomocy, tj.: staży u pracodawców, prac interwencyjnych, robót publicznych, szkoleń, refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, przyznania jednorazowo środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej, prac społecznie użytecznych. Celem organizacji staży u pracodawców jest przygotowanie osób z grupy szczególnego ryzyka do nabycia umiejętności praktycznych przydatnych na rynku pracy i poznania podstawowych zasad zachowania się w środowisku pracy oraz zachowań organizacyjnych. Subsydiowanie płac poprzez organizację prac interwencyjnych lub robót publicznych ma na celu wsparcie pracodawców w zatrudnieniu osób bezrobotnych poprzez zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. Przy zastosowaniu tej formy promocji zatrudnienia Powiatowy Urząd Pracy na zasadach refundacji umożliwia tworzenie nowych miejsc pracy stałej oraz przyczynia się do obniżenia pracodawcom kosztów zatrudnienia pracowników. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobom bezrobotnym propozycji odpowiedniego zatrudnienia formą pomocy, szczególnie dla osób bez kwalifikacji zawodowych, jest udział w szkoleniach zawodowych. Szkolenia mają na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie przez osoby bezrobotne kwalifikacji zawodowych lub ogólnych w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy umożliwia natomiast sfinansowanie pracodawcom kosztów tworzenia nowych miejsc pracy. Formą wsparcia zwiększającą szanse osób bezrobotnych na powrót na rynek pracy jest udzielenie pomocy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej poprzez przyznanie jednorazowo środków finansowych i wsparcie doradcze w prawidłowym zaplanowaniu przedsięwzięcia gospodarczego i przygotowaniu biznes planu. Natomiast osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej mogą zostać skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

9 Działania w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach finansowane są ze środków Funduszu Pracy, rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na rok 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach otrzymał ze środków Funduszu Pracy kwotę 6.711,2 tys. zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W ramach powyższych środków Powiatowy Urząd Pracy objął do końca maja 2013r. udziałem w programach rynku pracy 529 osób bezrobotnych, w tym: 10 osób w ramach prac interwencyjnych, 85 w ramach robót publicznych, 207 osób skierowanych do obycia staży, 82 osoby skierowane do odbycia szkoleń zawodowych, 79 osób, które otrzymały jednorazowo środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej, 17 osób zatrudnionych na doposażonych stanowiskach pracy, 49 osób skierowanych do odbycia prac społecznie użytecznych. Na podstawie złożonego wniosku z dnia r. urząd wystąpił o dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej celem aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających w rejestrze bezrobotnych co najmniej 6 miesięcy. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. urząd otrzymał kwotę 180,0 tys. zł na realizację programu. Program realizowany będzie w okresie od maja do grudnia 2013r. W ramach realizacji programu planuje się objęcie udziałem w formach aktywizacji zawodowej 19 osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających w rejestrze bezrobotnych co najmniej 6 miesięcy, w tym: 8 osób, które skierowane zostaną do odbycia staży u pracodawców 6 osób zatrudnionych u pracodawców w ramach zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 5 osób zatrudnionych u pracodawców w ramach zawartych umów o organizację prac interwencyjnych. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w miesiącu marcu 2013r. przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. Aktywność krok w stronę pracy. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2013 w ramach realizacji projektu zaktywizowanych zostanie 560 osób bezrobotnych, w tym z wykorzystaniem następujących form wsparcia: staż 400 osób, jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej połączone z doradztwem zawodowym 160 osób. Udziałem w projekcie będą objęte głównie osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: 280 osób w przedziale wiekowym lat (w tym 240 osób do 25 roku życia) 50 osób powyżej 50 roku życia 118 osób długotrwale bezrobotnych 32 osoby niepełnosprawne. Od maja 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach przystąpił do realizacji projektu

10 konkursowego Restart kariery w ramach Poddziałania PO KL. Celem projektu jest wsparcie 50 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie samozatrudnienia lub nabycia/podwyższenia kwalifikacji zawodowych. Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, zwolnione z przyczyn dotyczących zakładów pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia: stażu (przez okres 6 miesięcy w celu zdobycie doświadczenia w pracy w nowym zawodzie), szkolenia zawodowego (kierunki szkoleń zostaną wybrane adekwatnie do potrzeb i możliwości uczestników z IPD i analizy zapotrzebowania na kwalifikacje w regionie), przyznania jednorazowo środków finansowych na uruchomienie firmy połączonego z możliwością uzyskania wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 6 miesięcy. Wszyscy uczestnicy projektu odbędą warsztaty grupowe psychologiczno-aktywizacyjne ukierunkowane na redukcję negatywnych skutków utraty pracy oraz skorzystają z poradnictwa zawodowego. Indywidualne sesje z doradcą zawodowym/psychologiem pozwolą na skonstruowanie indywidualnej ścieżki rozwoju (IPD), zbadanie predyspozycji uczestników i oczekiwań wobec szkoleń oraz ustalony zostanie profil zawodowych aspiracji w odniesieniu do dalszej kariery zawodowej. Od sierpnia 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach przystąpi do realizacji dwóch projektów konkursowych w ramach Poddziałania PO KL - Aktywne katowiczanki oraz Na początek staż. Celem projektu Aktywne katowiczanki jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 kobiet bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. W ramach projektu 60 uczestniczek będzie mogło skorzystać z jednej z form wsparcia, stażu (6 miesięcy) albo szkolenia zawodowego. Dodatkowo każda z beneficjentek projektu będzie uczestniczyła w warsztatach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. Celem projektu Na początek staż jest aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia 210 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. Grupę docelową będą stanowiły osoby do 25 roku życia oraz osoby bezrobotne, które w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończyły 27 roku życia. W ramach projektu planuje się zorganizowanie stażu (6 miesięcy) dla 210 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. Każdy z uczestników projektu dodatkowo będzie uczestniczył w warsztatach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. Na rok 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach otrzymał również ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 548,0 tys. zł na finansowanie programów na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Środki finansowe zostaną zaangażowane na następujące formy wsparcia: jednorazowo przyznane środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, staże u pracodawców, szkolenia zawodowe, refundacja kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. W ramach powyższych środków Powiatowy Urząd Pracy planuje aktywizację 30 osób bezrobotnych i poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

11 Pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach środki finansowe pozwolą na podjęcie działań pomocowych wobec osób najbardziej zagrożonych bezrobociem, które mają stosunkowo niskie szanse powrotu na rynek pracy. Materiały źródłowe: 1) Sprawozdania MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za okres styczeń maj 2013r. 2) Badanie lokalnego rynku pracy w Katowicach, Katowice 2012r. Badanie zostało przeprowadzone w ramach realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach projektu Eurokadry III nowe standardy pracy w katowickim urzędzie pracy - Poddziałanie PO KL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres badania obejmował w szczególności: zdiagnozowanie zapotrzebowania pracodawców na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w mieście Katowice wśród potencjalnych kandydatów zbadanie popytu na pracę w odniesieniu do ilości tworzonych przez pracodawców miejsc pracy posiadanych ofert pracy oraz pożądanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych kandydatów do pracy charakterystykę osób bezrobotnych m.in. pod kątem posiadanego doświadczenia, aktywnego poszukiwania pracy, dotychczasowej współpracy z Urzędem Pracy oraz preferowanych kierunków szkoleniowych. Badanie obejmowało m.in. opracowanie metodologii badań, skonstruowanie narzędzi badawczych oraz opracowanie raportu końcowego wraz z wnioskami, prognozami i rekomendacjami.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KATOWICACH

POWIATOWY URZĄD PRACY w KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY w KATOWICACH INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA NA TEMAT AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY KATOWICE, PROGNOZY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Katowice

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz osób młodych ścieżki wsparcia Powiatowego Urzedu Pracy w Katowicach

Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz osób młodych ścieżki wsparcia Powiatowego Urzedu Pracy w Katowicach Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz osób młodych ścieżki wsparcia Powiatowego Urzedu Pracy w Katowicach Tabela nr 1 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem, w tym osób w wieku do 25 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezrobocia oraz informacje z działalności PUP Mysłowice za okres od stycznia 2010r do listopada 2010r

Analiza stanu bezrobocia oraz informacje z działalności PUP Mysłowice za okres od stycznia 2010r do listopada 2010r POWIATOWY URZĄD PRACY W MYSŁOWICACH Analiza stanu bezrobocia oraz informacje z działalności PUP Mysłowice za okres od stycznia 2010r do listopada 2010r Mysłowice, grudzień 2010 SPIS TREŚCI 1. Stopa bezrobocia...

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) z wiersza 09 osoby MINISTERSTWO Gospodarki i Pracy ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2010 roku Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/4/AM/13 Ryki, dnia 15.05.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.04.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO NA KONIEC MAJA 2017 R. CZERWIEC 2017 2 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie 593548 MPiPS..4-8..4 każdego miesiąca z danymi Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 9 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2010

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani ogółem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 212

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 9 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie Numer identyfikacyjny REGON 59548..24-..24 Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych z tego osoby z wiersza Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec grudnia 2010 roku z wiersza 09 z tego osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 212r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc styczeń 2011

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Przekazać/wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 2204

Gmina: Miejscowość: Powiat: 2204 Przekazać/wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 2261

Gmina: Miejscowość: Powiat: 2261 Przekazać/wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej Numer identyfikacyjny REGON 291148174 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Łazy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudniu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy w Szczytnie REGON 9348 ul. Nowogrodzka /3/, -3 Warszawa MPiPS..24-3..24 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Przekazać/wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1.

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu PUP Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -5 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 1919774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani zarejestrowani podjęli pracę w tym z prawem ogółem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Zawiercie, 23.01.2009 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotowuje w ciągu kilku ostatnich lat systematyczny

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie w Gryfinie SYTUACJA NA RYNKU PRACY W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie na dzień 31 grudnia 2015 r. zarejestrowanych było 3721 osób co stanowi 15,9% stopy bezrobocia. Sytuację na rynku pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Powiatowy Urząd Pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo