P FG SFIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P FG SFIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA"

Transkrypt

1 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2015 ROKU P FG

2 LIST TOWARZYSTWA SKIEROWANY DO UCZESTNIKÓW FUND USZU

3 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, budynek New City, Warszawa, Polska Tel.: ( ) , fax: ( ) , Infolinia: , Internet: Str. 1 / 5 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy: złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. NIP Zarząd: Krzysztof Lewandowski - Prezes Zarządu, Tomasz Orlik - Wiceprezes Zarządu. Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups.

4 , Str. 2 / 5 List do uczestników do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer [13 sierpnia 2015 ]

5

6 WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PIONEER (na dzień ) (1) Nazwa funduszu / subfunduszu Fundusz (2) Waluta zbywania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (3) (4) Pierwsze półrocze 2015 (5) Od pierwszej wyceny Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami 1. Pioneer Pieniężny (i) % 83.63% 2. Pioneer Pieniężny Plus (i) % 5.10% 3. Pioneer Obligacji Plus (i) % % 4. Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (i) % 13.69% 5. Pioneer Stabilnego Inwestowania (i) % 18.38% 6. Pioneer Stabilnego Wzrostu (i) % 93.64% 7. Pioneer Zrównoważony (i) % % 8. Pioneer Akcji Polskich (i) % % 9. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (i) % -5.19% 10. Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (i) % 5.40% 11. Pioneer Dynamicznych Spółek (i) % 83.93% Pioneer Funduszy Globalnych z wydzielonymi subfunduszami 12. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (ii) % 71.49% 13. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (ii) % 49.45% 14. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (ii) % % 15. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków (ii) Rozwiniętych 14.58% 20.76% 16. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (ii) % -0.40% 17. Pioneer Akcji Europy Wschodniej (ii) % % 18. Pioneer Obligacji Strategicznych (ii) % 74.03% 19. Pioneer Surowców i Energii (ii) % % 20. Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (ii) % 13.00% 21. Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (ii) % 22. Pioneer Obligacji i Dochodu (ii) % 4.70% 23. Pioneer Gotówkowy (ii) % 18.80% 24. Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu (ii) % 25. Pioneer Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu (ii) (5) (5) (5) % Pioneer Strategie Funduszowe z wydzielonymi subfunduszami 26. Pioneer Strategii Globalnej (iii) % 81.32% 27. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (iii) % 9.87% 28. Pioneer Zmiennej Alokacji (iii) % 28.30% Str. 4 / 5 List do uczestników do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer [13 sierpnia 2015 ]

7 Nazwa funduszu / subfunduszu Fundusz (2) Waluta zbywania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (3) (4) Pierwsze półrocze 2015 (5) Od pierwszej wyceny 29. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (iii) % 15.28% 30. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (iii) % 16.27% 31. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Wschodzące (iii) % -4.30% 32. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Europy Wschodniej (iii) % -1.90% 33. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (iii) % 25.75% 34. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego (iii) % 5.29% 35. Pioneer Elastycznego Inwestowania (iii) % 16.38% Pioneer Walutowy FIO z wydzielonymi subfunduszami 36. Pioneer Akcji Amerykańskich (iv) % 3.39% Pioneer Akcji Amerykańskich (iv) USD % 62,77% 37. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (iv) % 81.22% Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (iv) USD % 96.05% 38. Pioneer Obligacji Europejskich Plus (iv) % 10.75% Pioneer Obligacji Europejskich Plus (iv) EUR % 17.80% 39. Pioneer Akcji Europejskich (iv) % 27.09% Pioneer Akcji Europejskich (iv) EUR % 44.93% 40. Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (iv) % 70.38% Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (iv) USD % 54.13% 41. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO % 31.88% Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ (4) 43. Pioneer Global Multi-Asset Target income FIZ (4) (5) 0.55% 2.00% % Uwagi: 1. Wyliczenia na dzień ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym ( ) odniesione do wartości z dnia ostatniej wyceny w roku poprzednim ( ). 2. Oznaczenia funduszy z wydzielonymi subfunduszami: (i) Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (ii) Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (iii) Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (iv) Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 3. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ustalana jest w oparciu o ogłaszane wartości na dni wyceny, bez annualizacji. Dla funduszy zbywających jednostki uczestnictwa kilku kategorii prezentowane zmiany wartości jednostki uczestnictwa zostały wyliczone dla jednostek uczestnictwa kategorii A. 4. Odpowiednio dane dla certyfikatów inwestycyjnych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 5. Fundusz / subfundusz, który rozpoczął działalność w roku 2015 (dane w sprawozdaniu za niepełny rok - zmiana od początku działalności). Str. 5 / 5 List do uczestników do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer [13 sierpnia 2015 ]

8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

9

10 Spis treści Wprowadzenie A B Fundusz Nazwa Funduszu, typ oraz konstrukcja Funduszu Podstawy prawne działania, informacje rejestrowe Funduszu, utworzenie Funduszu Informacja o założeniu kontynuowania działalności Wskazanie subfunduszy Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych Pioneer Akcji Rynków Wschodzących Pioneer Akcji Europy Wschodniej Pioneer Obligacji Strategicznych Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu Pioneer Surowców i Energii Pioneer Gotówkowy Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu Pioneer Obligacji i Dochodu Pioneer Dochodu i Wzrostu Ameryki Łacińskiej Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Subfunduszy Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego Pioneer Obligacji i Dochodu Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych Pioneer Akcji Rynków Wschodzących Pioneer Akcji Europy Wschodniej Pioneer Obligacji Strategicznych Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu Pioneer Surowców i Energii Pioneer Gotówkowy Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu Pioneer Dochodu i Wzrostu Ameryki Łacińskiej Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych subfunduszy Stawki wynagrodzenia za zarządzanie funduszami, których jednostki uczestnictwa stanowią lokaty Funduszu Stawki wynagrodzenia za zarządzanie subfunduszami wydzielonymi w funduszu Informacje o zmianach liczby subfunduszy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Firma Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, siedziba i adres Dane rejestrowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Akcjonariusze Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy C D Biegły rewident funduszu E Jednostki Uczestnictwa F Instytucje obsługujące Fundusz / subfundusze Zarządzający portfelem lokat Funduszu i subfunduszy Agent Obsługujący Uczestników Funduszu Depozytariusz G Metryka Funduszu Zestawienia tabelaryczne funduszu z wydzielonymi subfunduszami Połączone zestawienie lokat Połączony bilans Połączony rachunek wyniku z operacji Połączone zestawienie zmian w aktywach netto Sprawozdania jednostkowe subfunduszy Układ sprawozdania jednostkowego dla każdego z subfunduszy Lista sprawozdań jednostkowych subfunduszy 1. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 2. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 3. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 4. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 5. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących 6. Pioneer Akcji Europy Wschodniej 7. Pioneer Obligacji Strategicznych 8. Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 9. Pioneer Surowców i Energii 10. Pioneer Gotówkowy 11. Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 12. Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 13. Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu 14. Pioneer Obligacji i Dochodu P FG

11 Wprowadzenie A Fundusz Nazwa Funduszu, typ oraz konstrukcja Funduszu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym. Fundusz jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną. Podstawy prawne działania, informacje rejestrowe Funduszu, utworzenie Funduszu Podstawy prawne działania Funduszu określone są w Ustawie z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 157), zwanej dalej Ustawą. Zgodnie z Ustawą nadzór nad rynkiem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: Komisja ). Statut funduszu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zatwierdzony został decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd DFI/W/ / /2006 z dnia 24 marca 2006 roku o udzieleniu zezwolenia na utworzenie funduszu oraz zatwierdzeniu Statutu Funduszu i wyborze depozytariusza. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod numerem RFi 229 w dniu 10 kwietnia 2006 roku. Fundusz został utworzony w drodze zapisów polegających na dokonaniu wpłaty kwoty 4 milionów złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cena nabycia Jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła 10,00 zł. Przeprowadzone zapisy dotyczyły subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa: 5 maja 2006 roku. Zgodnie ze Statutem Fundusz został utworzony na czas nieograniczony. Wskazane w treści niniejszego sprawozdania finansowego odwołania lub odniesienia do postanowień Statutu odnoszą się do Statutu w brzmieniu obowiązującym w dniu podpisania niniejszego sprawozdania finansowego, chyba że wskazano inaczej. Informacja o założeniu kontynuowania działalności Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz oraz subfundusze: o Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, o Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, o Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, o Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, o Pioneer Akcji Rynków Wschodzących, o Pioneer Akcji Europy Wschodniej, o Pioneer Obligacji Strategicznych, o Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu, o Pioneer Surowców i Energii, o Pioneer Gotówkowy, o Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, o Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, o Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu, o Pioneer Obligacji i Dochodu. w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu ani jego subfunduszy. Nie istnieją czynniki wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności żadnego z subfunduszy w związku z tworzeniem nowych subfunduszy. Wskazanie subfunduszy Prospekt Informacyjny Funduszu wskazywał 15 subfunduszy wydzielonych w Funduszu, podczas gdy na dzień bilansowy zbywanie jednostek uczestnictwa odbywało się dla 14 (czternastu) subfunduszy. Cena nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zapisów: 10,00 zł. Zgodnie ze Statutem każdy z subfunduszy zostaje utworzony na czas nieograniczony. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego Subfundusz został utworzony z datą rejestracji Funduszu, t.j. z datą 10 kwietnia 2006 roku. - 1 / Wprowadzenie (PL) - P FG

12 Subfundusz został utworzony w drodze pierwszych zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 4 milionów złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 5 maja 2006 roku. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 3 lipca 2006 roku. Subfundusz został połączony z subfunduszem (był w roli przejmującego): - Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego (w 2008). Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 5 czerwca 2007 roku. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 10 kwietnia 2007 roku. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 2 marca 2007 roku. Pioneer Akcji Europy Wschodniej Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 8 stycznia 2008 roku. Pioneer Obligacji Strategicznych Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 23 października 2007 roku. Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 15 czerwca 2015 roku. Wcześniejsza nazwa: - Pioneer Absolutnej Stopy Zwrotu (do ) Pioneer Surowców i Energii Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 15 lipca 2008 roku. Pioneer Gotówkowy Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 17 grudnia 2009 roku. Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 20 listopada 2013 roku. Wcześniejsza nazwa: - Pioneer Top Europa (do ) Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 12 stycznia 2015 roku. - 2 / Wprowadzenie (PL) - P FG

13 Wcześniejsza nazwa: - Pioneer Top Ameryka (do ) Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu Pioneer Obligacji i Dochodu Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 11 lutego 2015 roku. Wcześniejsze nazwy: - Pioneer Dochodu i Wzrostu Subkontynentu Indyjskiego (do ) - Pioneer Dywidendowy ( ) Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 9 lipca 2014 roku. Subfundusze, które do daty Sprawozdania nie rozpoczęły działalności: Pioneer Dochodu i Wzrostu Ameryki Łacińskiej Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Subfunduszy Pełny opis polityki inwestycyjnej każdego z subfunduszy Fundusz prezentuje w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Poniżej zaprezentowany został skrótowy opis celu inwestycyjnego dla każdego z subfunduszy. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa (łącznie minimum 40 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu) emitowane przez: subfundusz Pioneer Funds Pioneer Funds China Equity (do 50 % Aktywów Subfunduszu), subfundusz Pioneer Funds Pioneer Funds Strategic Income (do 50 % Aktywów Subfunduszu), inne, niż określone powyżej, subfundusze Pioneer Funds (do 30 % Aktywów Subfunduszu), W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część aktywów Subfunduszu może być także lokowana w następujące instrumenty finansowe o charakterze dłużnym: obligacje emitowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne Państwa Członkowskie, w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego obligacje emitowane przez innych emitentów posiadających rating Standard & Poor s na poziomie nie niższym niż BBB- lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadających pozytywną ocenę inwestycyjną dokonaną przez zarządzającego Subfunduszem oraz instrumenty rynku pieniężnego posiadające rating krótkoterminowy wydany przez Standard & Poor s nie niższy niż A3 lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną, dokonaną przez zarządzającego Subfunduszem, a także w depozyty bankowe. Proporcja między lokatami Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących swoje lokaty w Chińskiej Republice Ludowej oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących się na lokatach w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są obecne i prognozowane poziomy rynkowych stóp procentowych, polityka monetarna, tempo wzrostu gospodarczego w krajach, w których te fundusze zagraniczne dokonują lokat, a także dynamika wzrostu zysków oraz wskaźniki wyceny rynkowej spółek giełdowych i innych spółek w tych krajach. Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Pioneer Obligacji i Dochodu Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Subfunduszu są lokowane w następujące tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusze wydzielone w funduszu Pioneer Funds: Pioneer Funds Euro High Yield, Pioneer Funds Global High Yield, Pioneer Funds U.S. High Yield, Pioneer Funds Strategic Income, Pioneer Funds Euro Strategic Bond, Pioneer Funds Emerging Markets Bond, Pioneer Funds Emerging Markets Bond Local Currencies, Pioneer Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond, Pioneer Funds Emerging Markets Corporate Bond, inne, niż określone powyżej subfundusze Pioneer Funds. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu może być także lokowana w depozyty ban- - 3 / Wprowadzenie (PL) - P FG

14 kowe oraz następujące instrumenty finansowe o charakterze dłużnym: emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie, instrumenty rynku pieniężnego, Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Subfundusz lokuje minimum 70 % Aktywów Netto w wymienione powyżej tytuły uczestnictwa, przy czym inwestycja w tytuły uczestnictwa dowolnego z subfunduszy w Pioneer Funds wymienionych z nazwy powyżej nie może stanowić więcej niż 50 % Aktywów Subfunduszu, podczas gdy udział lokat w tytuły uczestnictwa subfunduszy Pioneer Funds innych niż wskazane z nazwy powyżej nie może przekroczyć: (a) 30 % Aktywów Subfunduszu w odniesieniu do łącznego udziału tych subfunduszy, (b) 20 % wartości Aktywów Subfunduszu w odniesieniu do pojedynczego subfunduszu. Udział innych lokat niż wymienione powyżej (tytuły uczestnictwa i instrumenty o charakterze dłużnym), a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie ze Statutem, nie może przekroczyć 20 % wartości Aktywów Subfunduszu. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych w Statucie jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w artykułach powyższych oraz obowiązujących przepisach prawnych. Proporcja między lokatami Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego poszczególnych rynków oraz gospodarek krajów i regionów, w których koncentrują się inwestycje poszczególnych funduszy zagranicznych. W odniesieniu do instrumentów o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: (a) wysoka rentowność dłużnych instrumentów finansowych, (b) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, (c) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, (d) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji, (e) płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela Subfunduszu, (f) charakterystyka lokat w kontekście ich dochodowości przewyższającej spodziewaną wielkość inflacji. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa (łącznie minimum 40 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu) emitowane przez: subfundusz Pioneer Funds Pioneer Funds Asia (ex. Japan) Equity (do 50 % Aktywów Subfunduszu); subfundusz Pioneer Funds Pioneer Japanese Equity (do 50 % Aktywów Subfunduszu); subfundusz Pioneer Funds Pioneer Funds Strategic Income (do 50 % Aktywów Subfunduszu); inne, niż określone powyżej, subfundusze Pioneer Funds (łącznie do 30 % Aktywów Subfunduszu). W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w znaczeniu wskazanym w Statucie). Proporcja między lokatami Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących swoje lokaty w azjatyckich krajach rozwijających się oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących swoje lokaty na rynku japońskim oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących się na lokatach w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat są obecne i prognozowane poziomy rynkowych stóp procentowych, polityka monetarna, tempo wzrostu gospodarczego w krajach, w których te fundusze zagraniczne dokonują lokat, a także dynamika wzrostu zysków oraz wskaźniki wyceny rynkowej spółek giełdowych i innych spółek w tych krajach. Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa (łącznie minimum 70 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu) emitowane przez: subfundusz Pioneer Funds Pioneer Funds China Equity (do 50 % Aktywów Subfunduszu); subfundusz Pioneer Funds Pioneer Funds Japanese Equity (do 50 % Aktywów Subfunduszu); subfundusz Pioneer Funds Pioneer Funds Asia (ex. Japan) Equity (do 50 % Aktywów Subfunduszu); - 4 / Wprowadzenie (PL) - P FG

15 inne, niż określone powyżej, subfundusze Pioneer Funds (łącznie do 30 % Aktywów Subfunduszu). W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w znaczeniu wskazanym w Statucie). Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Proporcja między lokatami Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących swoje lokaty w Chińskiej Republice Ludowej oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących swoje lokaty na rynku japońskim oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących swoje lokaty w azjatyckich krajach rozwijających się może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są tempo wzrostu gospodarczego w krajach, w których te fundusze zagraniczne dokonują lokat, a także dynamika wzrostu zysków oraz wskaźniki wyceny rynkowej spółek giełdowych i innych spółek w tych krajach. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Inwestycje subfunduszu dokonywane są w tytuły uczestnictwa (łącznie minimum 70 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu) emitowane przez: subfundusz Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value (do 50 % Aktywów Subfunduszu); (ii) subfundusz Pioneer Funds European Potential (do 50 % Aktywów Subfunduszu); (iii) subfundusz Pioneer Funds Top European Players (łącznie do 50 % Aktywów Subfunduszu), inne, niż określone powyżej, subfundusze Pioneer Funds (łącznie do 30 % Aktywów Subfunduszu). W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w znaczeniu wskazanym w Statucie). Pioneer Akcji Rynków Wschodzących Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa (łącznie minimum 70 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu) emitowane przez: subfundusz Pioneer Funds Pioneer Funds Emerging Markets Equity (do 50 % Aktywów Subfunduszu); subfundusz Pioneer Funds Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity (do 50 % Aktywów Subfunduszu); inne, niż określone powyżej, subfundusze Pioneer Funds (łącznie do 30 % Aktywów Subfunduszu). W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w znaczeniu wskazanym w Statucie). Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Proporcja między lokatami Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących swoje lokaty na rynku europejskim oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących swoje lokaty w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są tempo wzrostu gospodarczego w krajach, w których te fundusze zagraniczne dokonują lokat, a także dynamika wzrostu zysków oraz wskaźniki wyceny rynkowej spółek giełdowych i innych spółek w tych krajach. Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Proporcja między lokatami Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących swoje lokaty w krajach rozwijających się oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących swoje lokaty w krajach Europy Wschodniej może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są tempo wzrostu gospodarczego w krajach, w których te fundusze zagraniczne dokonują lokat, a także dynamika wzrostu zysków oraz wskaźniki wyceny rynkowej spółek giełdowych i innych spółek w tych krajach. Pioneer Akcji Europy Wschodniej Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. - 5 / Wprowadzenie (PL) - P FG

16 Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa (łącznie minimum 70 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu) emitowane przez: subfundusz Pioneer Funds Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu); fundusz Pioneer Funds Austria Eastern Europe Stock (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu); fundusz Pioneer Funds Austria Russia Stock (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu); inne, niż określone powyżej, subfundusze Pioneer Funds oraz fundusze Pioneer Funds Austria. Przy czym udział lokat w tytuły uczestnictwa tych innych Subfunduszy Pioneer Funds oraz funduszy Pioneer Funds Austria nie może przekroczyć łącznie 30 % Aktywów Subfunduszu. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w znaczeniu wskazanym w Statucie). Pioneer Obligacji Strategicznych Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa (łącznie minimum 70 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu) emitowane przez: subfundusz Pioneer Funds Pioneer Funds Euro Strategic Bond (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu); subfundusz Pioneer Funds Pioneer Funds Strategic Income (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu); subfundusz Pioneer Funds Pioneer Funds Emerging Markets Bond (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu); subfundusz Pioneer Funds Pioneer Funds Global High Yield (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu); inne, niż określone powyżej, subfundusze Pioneer Funds (łącznie do 30 % Aktywów Subfunduszu). Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Inwestycje subfunduszu będą dokonywane w tytuły uczestnictwa (łącznie minimum 70 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu) emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Absolute Return Bond (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu), subfundusz Pioneer Funds Absolute Return Multi- Strategy (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu), subfundusz Pioneer Funds Absolute Return Currencies (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu), subfundusz Pioneer Funds Absolute Return Multi- Strategy Growth (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu) oraz inne niż wymienione powyżej subfundusze Pioneer Funds realizujące strategię absolute return rozumianą jako strategia, w ramach której środki są inwestowane w nieskorelowane klasy aktywów w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych (łącznie do 30 % Aktywów Subfunduszu, a każdy do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu pod warunkiem, że każdy Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Udział innych lokat niż wymienione powyżej, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu, nie może przekroczyć 20 % wartości Aktywów Subfunduszu. Proporcja między lokatami Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących swoje lokaty w krajach Europy Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego poszczególnych rynków. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego są tempo wzrostu gospodarczego w krajach, w których te fundusze zagraniczne dokonują lokat, a także dynamika wzrostu zysków oraz wskaźniki wyceny rynkowej spółek giełdowych i innych spółek w tych krajach. Udział innych lokat niż wymienione powyżej, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu, nie może przekroczyć 20 % wartości Aktywów Subfunduszu. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w znaczeniu wskazanym w Statucie). Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. z tych subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną); inne subfundusze Pioneer Funds (łącznie nie więcej niż 30 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu); Udział innych lokat niż wymienione powyżej, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu, nie może przekroczyć 20 % wartości Aktywów Subfunduszu. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w znaczeniu wskazanym w Statucie). Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. - 6 / Wprowadzenie (PL) - P FG

17 Pioneer Surowców i Energii Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa (łącznie minimum 70 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu) emitowane przez: subfundusz Pioneer Funds Pioneer Funds Commodity Alpha (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu); subfundusz Pioneer S.F. EUR Commodities (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu); subfundusz Pioneer Funds Austria Gold Stock (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu); subfundusz Pioneer Funds Austria Energy Stock (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu); inne, niż określone powyżej, subfundusze Pioneer Funds, subfundusze Pioneer S.F. oraz Fundusze Pioneer Funds Austria (łącznie do 30 % Aktywów Subfunduszu). Udział innych lokat niż wymienione powyżej, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu, nie może przekroczyć 20 % wartości Aktywów Subfunduszu. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Pioneer Gotówkowy Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu. Zgodnie z postanowieniami Statutu, dodatkowo Subfundusz może dążyć do wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz lokuje do 100 % Wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty bankowe oraz instrumenty finansowe o charakterze dłużnym wskazane w Statucie, przy czym udział innych lokat niż lokaty wskazane powyżej, a które w zgodzie ze Statutem - mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu, nie może przekroczyć 20 % wartości Aktywów Subfunduszu. Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej Subfunduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w znaczeniu wskazanym w Statucie). Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Proporcja między lokatami Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących swoje lokaty w spółkach sektora surowcowego, energetycznego oraz przemysłu wydobywczego może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego poszczególnych sektorów. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego są tempo wzrostu gospodarczego w sektorach, w których te fundusze zagraniczne dokonują lokat, a także dynamika wzrostu zysków oraz wskaźniki wyceny rynkowej spółek giełdowych i innych spółek w tych sektorach. w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska, zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Aktywa Subfunduszu nie będą lokowane w: instrumenty o charakterze udziałowym, tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania. Polityka inwestycyjna Funduszu, w szczególności kryteria doboru lokat, będzie prowadzona przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych lokat. Polityka inwestycyjna Funduszu, w szczególności kryteria doboru lokat, będzie prowadzona przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych lokat. Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez: 1. Fundusze Zagraniczne Pioneer (Pioneer Funds, Pioneer S.F, fundusze UCITS zarządzane przez Pioneer Investments Austria GmbH) o charakterze akcyjnym inwestujące głównie w akcje przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w Europie lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Europie; 2. subfundusze Pioneer Funds o charakterze dłużnym: a) Pioneer Funds Strategic Income (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu); b) Pioneer Funds Euro Strategic Bond (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu); 3. Fundusze Zagraniczne Pioneer o charakterze dłużnym, inne niż określone powyżej Fundusze Zagraniczne Pioneer, 4. inne, niż określone powyżej Fundusze Zagraniczne Pioneer. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w znaczeniu wskazanym w Statucie). Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska, zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Subfundusz lokuje łącznie do 60 % Wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszy Zagranicznych Funduszy Pioneer o charakterze akcyjnym, o których mowa powyżej (1), a także może lokować łącznie do 100 % Wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszy Zagranicznych Funduszy Pioneer o charakterze dłużnym (2-3). Łączny udział lokat w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych Pioneer, o których mowa w powyżej w punkcie 4, nie może stanowić więcej niż 30 % wartości Aktywów Subfunduszu. Udział lokat w tytuły uczestnictwa każdego z Funduszy Zagranicznych Pioneer, o których mowa powyżej (1,3-4), z wyłączeniem wskazanych z nazwy nie może stanowić więcej niż 20 % wartości Aktywów Subfunduszu. - 7 / Wprowadzenie (PL) - P FG

18 Udział innych lokat niż lokaty zaprezentowane powyżej, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu, nie może przekroczyć 20 % wartości Aktywów Subfunduszu. Proporcja między lokatami Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych Pioneer o charakterze akcyjnym oraz lokatami w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych Pioneer o charakterze dłużnym może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są obecne i prognozowane poziomy rynkowych stóp procentowych, polityka monetarna, tempo wzrostu gospodarczego w krajach, w których inwestują Fundusze Zagraniczne Pioneer, a także dynamika wzrostu zysków oraz wskaźniki wyceny rynkowej spółek giełdowych i innych spółek w tych krajach. Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez: 1. Fundusze Pioneer Funds o charakterze akcyjnym inwestujące głównie w akcje przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej; 2. subfundusze Pioneer Funds o charakterze dłużnym: a) Pioneer Funds Strategic Income (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu); b) Pioneer Funds Euro Strategic Bond (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu); 3. Fundusze Zagraniczne Pioneer o charakterze dłużnym inne niż wymienione powyżej, 4. inne, niż określone powyżej Fundusze Zagraniczne Pioneer. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w znaczeniu wskazanym w Statucie). Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska, zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu oraz wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa (łącznie minimum 70 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu) emitowane przez: subfundusz Pioneer Funds European Equity Target Income (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu); subfundusz Pioneer Funds Global Equity Target Income (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu); subfundusz Pioneer Funds Global Multi-Asset Target Income (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu); subfundusz Pioneer Funds Real Assets Target Income (do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu); W odniesieniu do instrumentów finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: (a) wysoka rentowność dłużnych instrumentów finansowych, (b) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, (c) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, (d) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji, (e) płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela Subfunduszu, (f) charakterystyka lokat w kontekście ich dochodowości przewyższającej spodziewaną wielkość inflacji. Subfundusz lokuje łącznie do 60 % Wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszy Zagranicznych Funduszy Pioneer o charakterze akcyjnym, o których mowa powyżej (1), a także może lokować łącznie do 100 % Wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszy Zagranicznych Funduszy Pioneer o charakterze dłużnym (2-3). Łączny udział lokat w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych Pioneer, o których mowa w powyżej w punkcie 4, nie może stanowić więcej niż 30 % wartości Aktywów Subfunduszu. Udział lokat w tytuły uczestnictwa każdego z Funduszy Zagranicznych Pioneer, o których mowa powyżej (1,3-4), z wyłączeniem wskazanych z nazwy nie może stanowić więcej niż 20 % wartości Aktywów Subfunduszu. Udział innych lokat niż lokaty zaprezentowane powyżej, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu, nie może przekroczyć 20 % wartości Aktywów Subfunduszu. Proporcja między lokatami Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych Pioneer o charakterze akcyjnym oraz lokatami w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych Pioneer o charakterze dłużnym może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są obecne i prognozowane poziomy rynkowych stóp procentowych, polityka monetarna, tempo wzrostu gospodarczego w krajach, w których inwestują Fundusze Zagraniczne Pioneer, a także dynamika wzrostu zysków oraz wskaźniki wyceny rynkowej spółek giełdowych i innych spółek w tych krajach. inne, niż określone powyżej, subfundusze Pioneer Funds (łącznie do 30 % Aktywów Subfunduszu). Udział innych lokat niż wymienione powyżej, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu, nie może przekroczyć 20 % wartości Aktywów Subfunduszu. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu część Aktywów Subfunduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w znaczeniu wskazanym w Statucie). Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły - 8 / Wprowadzenie (PL) - P FG

19 uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych w powyżej jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji subfunduszu. Proporcja między lokatami Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych Pioneer, o których mowa powyżej, może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są obecne i prognozowane poziomy rynkowych stóp procentowych, polityka monetarna, tempo wzrostu gospodarczego w krajach, w których Fundusze Zagraniczne Pioneer dokonują lokat, a także dynamika wzrostu zysków oraz wskaźniki wyceny rynkowej spółek giełdowych i innych spółek w tych krajach. W odniesieniu do instrumentów finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: a) płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela Subfunduszu b) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, c) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, d) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji Zasady dotyczące polityki inwestycyjnej w okresie do (nazwa: Pioneer Dywidendowy): jak powyżej. Pioneer Dochodu i Wzrostu Ameryki Łacińskiej Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu oraz wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa (łącznie minimum 40 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu) emitowane przez: subfundusz Pioneer Funds Latin American Equity (do 50 % Aktywów Subfunduszu); subfundusz Pioneer Funds Strategic Income (do 50 % Aktywów Subfunduszu); inne, niż wskazane powyżej, subfundusze Pioneer Funds dochodu - do 30 % Aktywów Subfunduszu. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w znaczeniu wskazanym w Statucie). Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze Do (obowiązywała nazwa Pioneer Dochodu i Wzrostu Subkontynentu Indyjskiego) w subfunduszu obowiązywały zasady dotyczące polityki inwestycyjnej: Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa (łącznie minimum 40 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu) emitowane przez: subfundusz Pioneer Funds Indian Equity (do 50 % Aktywów Subfunduszu); subfundusz Pioneer Funds Strategic Income (do 50 % Aktywów Subfunduszu); inne, niż wskazane powyżej subfundusze Pioneer Funds - do 30 % Aktywów Subfunduszu. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w znaczeniu wskazanym w Statucie). Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Proporcja między lokatami Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących swoje lokaty na rynkach Indii oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących się na lokatach w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są obecne i prognozowane poziomy rynkowych stóp procentowych, polityka monetarna, tempo wzrostu gospodarczego w krajach, w których te fundusze zagraniczne dokonują lokat, a także dynamika wzrostu zysków oraz wskaźniki wyceny rynkowej spółek giełdowych i innych spółek w tych krajach. zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Proporcja między lokatami Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących swoje lokaty na rynkach Ameryki Łacińskiej oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych koncentrujących się na lokatach w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są obecne i prognozowane poziomy rynkowych stóp procentowych, polityka monetarna, tempo wzrostu gospodarczego w krajach, w których te fundusze zagraniczne dokonują lokat, a także dynamika wzrostu zysków oraz wskaźniki wyceny rynkowej spółek giełdowych i innych spółek w tych krajach. - 9 / Wprowadzenie (PL) - P FG

20 Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych subfunduszy Pełna i szczegółowa informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania zawarte zostały w Rozdziale IV) Statutu. Ponadto, Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodne z Ustawą. Poniżej zaprezentowane zostały wyłącznie wybrane ograniczenia inwestycyjne. Ograniczenia w lokowaniu jednakowe dla każdego z subfunduszy (z wyłączeniem Pioneer Gotówkowy) Do portfela inwestycyjnego subfunduszu nie mogą być nabywane jednostki uczestnictwa związane z innym subfunduszem wydzielonym w tym samym funduszu inwestycyjnym. Z zastrzeżeniami określonymi w Statucie Fundusz nie może lokować więcej niż 5 % wartości aktywów danego subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot. Fundusz nie może lokować więcej niż 20 % wartości aktywów danego subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 20 % wartości aktywów danego subfunduszu. Fundusz nie może lokować więcej niż 25 % wartości aktywów danego subfunduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać: a) dla subfunduszy: Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - 70 % b) w przypadku pozostałych subfunduszy 40 % wartości aktywów danego subfunduszu. Fundusz utrzymuje część aktywów danego subfunduszu na pieniężnych rachunkach bankowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokajania bieżących zobowiązań danego subfunduszu. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkami wskazanymi w Statucie. Fundusz może lokować do 35 % wartości aktywów danego subfunduszu w skarbowe papiery wartościowe (na zasadach i warunkach wskazanych w Statucie). Ograniczenia lokowania w jednostki uczestnictwa / certyfikaty funduszy i subfunduszy Każdy z subfunduszy (poza odmiennymi postanowieniami dotyczącymi subfunduszu Pioneer Gotówkowy) wydzielonych w Pioneer Funduszy Globalnych może inwestować do 50 % aktywów tego subfunduszu w tytuły uczestnictwa każdego z funduszy / subfunduszy wskazanego z nazwy jako przedmiot inwestycji w polityce inwestycyjnej danego subfunduszu (i wymienione w powyższej charakterystyce każdego z subfunduszy w Funduszu). Ograniczenia w lokowaniu Pioneer Gotówkowy Z zastrzeżeniami wskazanymi w Statucie Fundusz nie może lokować więcej niż 5 % wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym limit ten może być zwiększony do 10 %, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5 % wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40 % wartości Aktywów Subfunduszu. Fundusz może lokować do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W takim przypadku Fundusz nie może lokować więcej niż 10 % wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej. Fundusz stosuje zasady dywersyfikacji lokat oraz ograniczenia inwestycyjne określone w Statucie oraz Ustawie. W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu, Fundusz może utrzymywać część Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych. Fundusz może zawierać umowy, dotyczące aktywów Subfunduszu, mające za przedmiot instrumenty pochodne pod szczegółowymi warunkami wskazanymi w Statucie Funduszu. Fundusz może lokować do 100 % wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane (oraz analogicznie poręczone lub gwarantowane) przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane przez podmiot określony w poprzednim zdaniu, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100 % wartości Aktywów Subfunduszu. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu Ustawy, pożyczki i kredyty o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe wchodzące w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu / Wprowadzenie (PL) - P FG

21 Fundusz może zawierać transakcje dotyczące Aktywów Subfunduszu przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. Stawki wynagrodzenia za zarządzanie funduszami, których jednostki uczestnictwa stanowią lokaty Funduszu Wobec zaangażowania przewyższającego 50 % Aktywów odpowiedniego subfunduszu wydzielonego w Funduszu w jednostki uczestnictwa (tytuły uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne) funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez podmioty z grupy kapitałowej Pioneer Pekao TFI SA [zgodnie z zapisami statutowymi oraz zgodnie z art. 101 ust. 5 Ustawy] Fundusz prezentuje w sprawozdaniu finansowym (w tym w odpowiednich sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy) maksymalną stawkę wynagrodzenia za zarządzanie Pioneer Funds oraz Pioneer S.F. pobieranego przez Pioneer Asset Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu, funduszy Pioneer Funds Austria pobieranego przez Pioneer Investments Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu w odniesieniu do jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa subfunduszy oraz odpowiednio - funduszy, których jednostki uczestnictwa stanowią lokaty Funduszu. Nazwa subfunduszu Udział funduszy w wartości aktywów 1. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 89.1% 2. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 91.6% 3. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 91.7% 4. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 89.9% 5. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących 93.0% 6. Pioneer Akcji Europy Wschodniej 92.4% 7. Pioneer Obligacji Strategicznych 93.8% 8. Pioneer Surowców i Energii 94.6% 9. Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 90.4% 10. Pioneer Obligacji I Dochodu 93.1% 11. Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 86.3% 12. Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu 70.8% 13. Pioneer Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu 48.9% ISIN Wskazanie funduszu / subfunduszu Waluta JU Ozn. JU Stawka [% pa] Zarządzający (+) 1. LU Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond USD PIOUSAI 0.40 Pioneer L LU Pioneer Funds - U.S. High Yield USD PIOUSUI 0.50 Pioneer L 10, 11 Subfundusze Pioneer FG inwestujące (*) 3. LU Pioneer Funds - Strategic Income USD PISTINI 0.65 Pioneer L 1, 2, 7, 11, LU Pioneer Funds - North American Basic Value USD PIONABI 0.70 Pioneer L LU Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth / US Fundament. USD PFURUIA 0.70 Pioneer L 11 Growth 6. LU Pioneer Funds - China Equity USD PIGRCEI 0.80 Pioneer L 1, 3, 5 7. LU Pioneer Funds - Emerging Markets Corporate Bond EUR PECIEND 0.65 Pioneer L LU Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR PEMBLIA 0.50 Pioneer L LU Pioneer Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond USD PFEMCAI 0.80 Pioneer L LU Pioneer Funds - Global Multi - Asset Target Income USD PGMIUND 0.60 Pioneer L LU Pioneer Funds - Global Equity Target Income USD PIUNDNH 0.60 Pioneer L LU Pioneer Funds Real Assets Target Income USD PRAIUND 0.60 Pioneer L LU Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy EUR PABEEIA 0.55 Pioneer L LU Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy Growth EUR PFARGIE 0.60 Pioneer L LU Pioneer Funds - Absolute Return Currencies EUR POTRIEU 0.50 Pioneer L LU Pioneer Funds - Japanese Equity USD EFJAPIU 0.70 Pioneer L 2, LU Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity USD PIOXJIU 0.80 Pioneer L 2, LU Pioneer Funds - European Potential EUR PIOEPFI 0.75 Pioneer L 4, LU Pioneer Funds - Top European Players EUR PIOTEPI 0.70 Pioneer L 4, LU Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value USD PIUSMIU 0.75 Pioneer L LU Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity USD PIOEEID 0.80 Pioneer L LU Pioneer Funds - Emerging Markets Equity USD EFEMKEI 0.80 Pioneer L AT Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock EUR CIOSTVT 2.00 Pioneer A LU Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR PIOEEEI 0.80 Pioneer L AT Pioneer Funds Austria - Russia Stock EUR CAPIRVT 2.00 Pioneer A LU Pioneer Funds - Euro Strategic Bond EUR PIEUSIE 0.65 Pioneer L 7, 9, 10, 11, LU Pioneer Funds - Emerging Markets Bond USD PIEMBBI 0.50 Pioneer L LU Pioneer Funds - Global High Yield USD PIGHYLI 0.50 Pioneer L 7, LU Pioneer S.F. - EUR Commodities EUR ACTCOMS 0.40 Pioneer L AT Pioneer Funds Austria - Gold Stock EUR CAGOLDV 1.50 Pioneer A AT Pioneer Funds Austria - Energy Stock EUR CIENGSV 1.50 Pioneer A LU Pioneer Funds - Commodity Alpha EUR PIOCOAI 0.50 Pioneer L LU Pioneer Funds - European Equity Value EUR PFEEVEI 0.70 Pioneer L LU Pioneer Funds - Core European Equity EUR PIOCEEI 0.60 Pioneer L LU Pioneer Funds - Euro High Yield EUR PIOEHAI 0.50 Pioneer L 9, LU Pioneer Funds - European Equity Target Income EUR PFIENDA 0.60 Pioneer L 9, / Wprowadzenie (PL) - P FG

22 ISIN Wskazanie funduszu / subfunduszu Waluta JU Ozn. JU Stawka [% pa] Zarządzający (+) 37. LU Pioneer Funds - Italian Equity EUR PILIEND 0.70 Pioneer L LU Pioneer Funds - Strategic Income EUR PSIIEND 0.65 Pioneer L 9 Subfundusze Pioneer FG inwestujące (*) Uwagi: (*) Oznaczenia Subfunduszy wydzielonych w Pioneer FG zgodnie z powyższą tabelą zaangażowania (+) Zarządzający funduszami / subfunduszami: Pioneer L oznacza Pioneer Asset Management S.A. (z siedzibą w Luksemburgu); Pioneer A oznacza Pioneer Investments Austria GmbH (z siedzibą w Wiedniu). Dla subfunduszy Pioneer Funds oraz Pioneer S.F.: Stawki wynagrodzenia za zarządzanie zostały podane dla JU kat. I (nabywanych przez subfundusze), na podstawie dostępnych publicznie danych (prospekt informacyjny lub sprawozdania finansowe Pioneer Funds). Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Pioneer Funds w odniesieniu do JU kat. A. są wyższe. Pioneer Funds - dane z prospektu datowanego na 15 kwietnia 2015 r (oraz Management Regulations datowanych na ). Pioneer S.F. - dane z prospektu datowanego na grudzień 2014 r (oraz Management Regulations datowanych na ). Stawki wynagrodzenia za zarządzanie w funduszach zarządzanych przez Pioneer Investments Austria GmbH (funduszy Pioneer Funds Austria) zostały podane na podstawie prospektów informacyjnych tych funduszy (R. II, pkt 17.1). Dane pochodzą z prospektów informacyjnych tych funduszy datowanych odpowiednio (ważnych od ): Pioneer Funds Austria Russia Stock Pioneer Funds Austria Eastern Europe Stock Pioneer Funds Austria Gold Stock (M) Pioneer Funds Austria Energy Stock (M) (M) dla wskazanych funduszy w prospekcie ujawniana jest stawka wynagrodzenia w skali miesiąca (stawka w skali roku = 12 * stawka miesięczna) Odpowiedni subfundusz otrzymuje zwrot części pobranego przez PIA wynagrodzenia za zarządzanie w postaci płatnego comiesięcznie świadczenia dodatkowego. Ponadto subfundusze, które nie zostały utworzone, inwestują we wskazane wyżej wymienione fundusze / subfundusze oraz: Wskazanie funduszu / subfunduszu Stawka [% pa] Zarządzający Pioneer Dochodu i Wzrostu Ameryki Łacińskiej 39. Pioneer Funds Latin American Equity 0,80 Pioneer L Stawki wynagrodzenia za zarządzanie subfunduszami wydzielonymi w funduszu Subfundusz Stawka statutowa Stawka obowiązująca na dzień bilansowy 1. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 2,50 % 2,50 % 2. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 2,50 % 2,50 % 3. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 3,50 % 3,50 % 4. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 3,50 % 3,50 % 5. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących 3,50 % 3,50 % 6. Pioneer Akcji Europy Wschodniej 3,50 % 3,50 % 7. Pioneer Obligacji Strategicznych 2,00 % 2,00 % 8. Pioneer Absolutnej Stopy Zwrotu 1,50 % 0,20 % 9. Pioneer Surowców i Energii 2,20 % 2,20 % 10. Pioneer Gotówkowy 1,00 % 0,60 % 11. Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 3,50 % 2,50 % 12. Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 3,50 % 0,20 % 13. Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu 2,50 % 0,20 % 14. Pioneer Dochodu i Wzrostu Ameryki Łacińskiej 2,50 % Pioneer Obligacji i Dochodu 2,00 % 1,90 % + subfundusz nie rozpoczął działalności do daty bilansowej - 12 / Wprowadzenie (PL) - P FG

23 Informacje o zmianach liczby subfunduszy Prospekt Informacyjny Funduszu wskazywał [na dzień bilansowy] 15 subfunduszy (spośród których jednostki uczestnictwa 14 subfunduszy były zbywane): Nazwa subfunduszu Data rozpoczęcia zbywania JU 1. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych Pioneer Akcji Rynków Wschodzących Pioneer Akcji Europy Wschodniej Pioneer Obligacji Strategicznych Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu * Pioneer Surowców i Energii Pioneer Gotówkowy Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu ** Pioneer Dochodu i Wzrostu Ameryki Łacińskiej 15. Pioneer Obligacji i Dochodu do dnia sporządzenia sprawozdania subfundusz nie rozpoczął działalności. * z datą weszła w życie zmiana nazwy subfunduszu: z Pioneer Absolutnej Stopy Zwrotu na Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu. ** w roku 2015 ( ) miała miejsce zmiana nazwy: z Pioneer Dywidendowy na Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu 2015 w roku 2015 (do daty bilansowej niniejszego sprawozdania) rozpoczęły działalność subfundusze: * Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (pierwsza wycena ), * Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu (pierwsza wycena ) * Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (pierwsza wycena ) B Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Firma Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, siedziba i adres Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba i adres: Warszawa, ul. Marynarska 15. Dane rejestrowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem Akcjonariusze Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) jest spółką akcyjną prawa polskiego, której kapitał akcyjny w 100 % należy do Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM, KRS: ). Właścicielem 51 % akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A., a 49 % akcji jest w posiadaniu Banku Polska Kasa Opieki SA (KRS: ). Adres Towarzystwa: ul. Marynarska 15, Warszawa, bud. New City 4p., tel Towarzystwo jest spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy: tys. zł, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. C Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Prezentowane połączone Sprawozdanie Finansowe funduszu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zostało sporządzone na dzień bilansowy 30 CZERWCA 2015 ROKU i obejmuje okres PÓŁROCZNY kończący się 30 CZERWCA 2015 ROKU. D Biegły rewident funduszu Zgodnie z uchwałą nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pioneer Pekao TFI SA z dnia roku podmiotem wskazanym do przeprowadzania badania oraz - odpowiednio - przeglądu sprawozdania Funduszu jest Deloitte Polska spółka - 13 / Wprowadzenie (PL) - P FG

24 z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie (00 854), ul. Jana Pawła II nr 19, KRS Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 73. E Jednostki Uczestnictwa Fundusz zbywa (w każdym z subfunduszy) Jednostki Uczestnictwa jednej kategorii (w rozumieniu art. 158 Ustawy). Jednostki Uczestnictwa zbywane są (i odkupywane) w Dni Wyceny, to jest (odpowiednio dla każdego subfunduszu wydzielonego w Funduszu) w dni spełniające równocześnie warunki: (i) odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; (ii) odbywa się sesja na giełdzie w Luksemburgu ( Société De La Bourse De Luxembourg ). Tabela dni bez wycen w roku 2015 (prezentowana na stronie X / LX F 1. 1 stycznia czwartek Nowy Rok 2. 6 stycznia wtorek Święto Trzech Króli 3. 3 kwietnia piątek Wielki Piątek 4. 6 kwietnia poniedziałek Poniedziałek Wielkanocny 5. 1 maja piątek Święto Pracy 6. 4 czerwca czwartek Boże Ciało listopada środa Narodowe Święto Niepodległości grudnia czwartek Wigilia Bożego Narodzenia grudnia piątek Boże Narodzenie -1. Dzień Świąt grudnia czwartek Odwołana sesja na GPW zaznaczone dni, będące w Polsce dniami roboczymi, w których giełda w Luksemburgu nie ma sesji (w 2015 nie ma takich przypadków). Instytucje obsługujące Fundusz / subfundusze Zarządzający portfelem lokat Funduszu i subfunduszy Pioneer Pekao Investment Management S.A. (z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marynarska 15), na podstawie umów między Towarzystwem a PPIM o świadczenie usług w zakresie zarządzania portfelami papierów wartościowych na zlecenie, zarządza portfelami inwestycyjnymi Funduszu. Agent Obsługujący Uczestników Funduszu Pekao Financial Services Sp. z o.o. (Agent) jest spółką prawa polskiego. Wszystkie udziały w spółce należą do Banku Polska Kasa Opieki SA. Adres Agenta: ul. Postępu 21, Warszawa, tel Agent zajmuje się prowadzeniem rejestrów uczestników oraz rozlicza transakcje zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa. Szczegółowy zakres czynności realizowanych na rzecz Funduszu wymieniony został w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Depozytariusz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna jest spółką prawa polskiego, której akcje notowane są na giełdzie warszawskiej. Bank Polska Kasa Opieki S.A. wykonuje, zgodnie z umową z Funduszem, obowiązki depozytariusza. Szczegółowy zakres obowiązków depozytariusza opisany został w Prospekcie Informacyjnym Funduszu i odpowiada obowiązkom wskazanym w Ustawie. Adres Depozytariusza: Bank Polska Kasa Opieki S.A., ul. Grzybowska 53/57, Warszawa, Departament Bankowości Transakcyjnej: tel G Metryka Funduszu Towarzystwo zapewnia uczestnikom Funduszu możliwość korzystania z infolinii: [tel. w Polsce] lub Istnieje także możliwość skorzystania z poczty elektronicznej: W zakresie elektronicznej informacji o stanie rachunków uczestników Towarzystwo oferuje system automatycznej obsługi i informacji e-pioneer. Ponadto Towarzystwo zarządza informacyjną stroną w Internecie: (wyceny, informacje o Funduszu). Na stronie tej dostępne są bieżące wersje Prospektu Informacyjnego, dokumentu Kluczowe informacje dla inwestora (KII) oraz wcześniejsze sprawozdania finansowe. Innym źródłem informacji o codziennych wycenach Funduszy jest: Telegazeta TVP S.A. (str. 706). Nazwa Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Nazwa w j. angielskim Pioneer Global Funds Specialized Open-End Investment Fund (OIF) Oznaczenia NIP REGON W rejestrze funduszy W rejestrach RFi / Wprowadzenie (PL) - P FG

25 Warszawa, dnia roku / Wprowadzenie (PL) - P FG

26 Sprawozdanie półroczne podlega przeglądowi biegłego rewidenta, a następnie jest przekazywane do Komisji (za pośrednictwem systemu ESPI), i jest ogłaszane na stronie Do połączonego sprawozdania Funduszu dołączane są: List Zarządu Pioneer Pekao TFI SA do Uczestników Funduszu, Oświadczenie Zarządu Pioneer Pekao TFI SA, Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania, Oświadczenie Depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów funduszu ze stanem faktycznym w zakresie wszystkich subfunduszy objętych sprawozdaniem. Zestawienia tabelaryczne funduszu z wydzielonymi subfunduszami Połączone zestawienie lokat... Połączony bilans... Połączony rachunek wyniku z operacji... Połączone zestawienie zmian w aktywach netto / Tabele uzupełniające (PL) - P FG

27 Pioneer Funduszy Globalnych str. 1 / 4 POŁACZONE Zestawienie Lokat Pioneer Funduszy Globalnych Sprawozdanie półroczne - za okres półroczny kończący się Połączone Zestawienie Lokat - Tabela Główna SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys Wartość wg Wartość wg Procentowy wyceny na Wartość wg wyceny na udział w dzień ceny nabycia dzień aktywach bilansowy w w tys. bilansowy w ogółem tys. tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje % % Warranty subskrypcyjne % % Prawa do akcji % % Prawa poboru % % Kwity depozytowe % % Listy zastawne % % Dłużne papiery wartościowe % % Instrumenty pochodne % % Udziały w spółkach z o. o % % Jednostki uczestnictwa % % Certyfikaty inwestycyjne % % Tytuły uczestnictwa zagraniczne % % Wierzytelności % % Weksle % % Depozyty % % Waluty % % Nieruchomości % % Statki morskie % % Inne % % Suma: % % Sprawozdanie półroczne /30/2015

28 Pioneer Funduszy Globalnych str. 2 / 4 POŁACZONY Bilans Pioneer Funduszy Globalnych Sprawozdanie półroczne - za okres półroczny kończący się Połączony Bilans [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] POŁĄCZONY BILANS I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania Zobowiązania własne subfunduszy Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 III. Aktywa netto (I - II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Sprawozdanie półroczne /30/2015

29 Pioneer Funduszy Globalnych str. 3 / 4 POŁACZONY Rachunek Wyniku Pioneer Funduszy Globalnych Sprawozdanie półroczne - za okres półroczny kończący się Połączony Rachunek Wyniku [Kwoty w tys. zł / wartości na JU w zł] RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji (V+-VI) Sprawozdanie półroczne /30/2015

30 Pioneer Funduszy Globalnych str. 4 / 4 POŁACZONE Zestawienie Zmian Pioneer Funduszy Globalnych Sprawozdanie półroczne - za okres półroczny kończący się Połączone Zestawienie zmian [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): a) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym Sprawozdanie półroczne /30/2015

31 Sprawozdania jednostkowe subfunduszy Układ sprawozdania jednostkowego dla każdego z subfunduszy a) Zestawienie lokat b) Bilans c) Rachunek wyniku z operacji d) Zestawienie zmian w aktywach netto e) Noty objaśniające Nota - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Nota - 2 Należności Subfunduszu Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota - 5 Ryzyka Nota - 6 Instrumenty pochodne Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa f) Informacje dodatkowe Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym Dokonane korekty błędów podstawowych Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Opodatkowanie Funduszu Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Instytucje obsługujące Fundusz / Subfundusz Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Metryka Subfunduszu Do sprawozdania jednostkowego subfunduszu dołączane są: Oświadczenie Zarządu Pioneer Pekao TFI SA, Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania. Lista sprawozdań jednostkowych subfunduszy 1. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 2. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 3. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 4. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 5. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących 6. Pioneer Akcji Europy Wschodniej 7. Pioneer Obligacji Strategicznych 8. Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 9. Pioneer Surowców i Energii 10. Pioneer Gotówkowy 11. Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 12. Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 13. Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu 14. Pioneer Obligacji i Dochodu - 1 / Sprawozdania jednostkowe (PL) - P FG

32 RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

33

34 OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

P FG SFIO PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P FG SFIO PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PÓŁROCZNE POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU z wydzielonymi subfunduszami PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusze: Pioneer

Bardziej szczegółowo

P FG SFIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P FG SFIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pekao

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pekao Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pekao Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pekao umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 11 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 11 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 11 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

P FG SFIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P FG SFIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 14 sierpnia 2018 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 14 sierpnia 2018 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 14 sierpnia 2018 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

P W FIO PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P W FIO PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PÓŁROCZNE POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU z wydzielonymi subfunduszami PEKAO WALUTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Polskie Fundusze Akcyjne* Fundusze Polskie* Fundusze Zagraniczne Strategia Total Return*

Polskie Fundusze Akcyjne* Fundusze Polskie* Fundusze Zagraniczne Strategia Total Return* Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 23 października 2012 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

P W FIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P W FIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU PIONEER WALUTOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Bardziej szczegółowo

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO. Rozdział I Przepisy ogólne Tekst jednolity statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego obowiązujący w dniu 14 kwietnia 2016 roku STATUT PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

P SF SFIO PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P SF SFIO PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PÓŁROCZNE POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU z wydzielonymi subfunduszami ZA OKRES półroczny KOŃCZĄCY

Bardziej szczegółowo

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść Statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść Statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Informacja o zamiarze połączenia subfunduszy: Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego z Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku działających w ramach Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 stycznia 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 stycznia 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 stycznia 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu. I. Pkt III otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Ogłoszenie o zmianie statutu. I. Pkt III otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ogłoszenie o zmianie statutu Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na

Bardziej szczegółowo

P FIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P FIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY)

SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) SUBFUNDUSZ AVIVA OBLIGACJI* *Na dzień bilansowy Subfundusz Aviva Obligacji

Bardziej szczegółowo

P FIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P FIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES

Bardziej szczegółowo

P FIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P FIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

2) W Rozdziale II pkt 7.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

2) W Rozdziale II pkt 7.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie: Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 29 stycznia 2019 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

PSF PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

PSF PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER STRATEGII FUNDUSZOWYCH SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwanego dalej Funduszem INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Obowiązek sporządzenia Informacji dla klienta

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO zwany dalej Funduszem PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer FIO Subfundusze: Pioneer Lokacyjny Pioneer Dochodu Mix 20 Pioneer Wzrostu i Dochodu

Bardziej szczegółowo

P FIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P FIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia używać w nazwie skrótu FIZ. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STRATEGII FUNDUSZOWYCH SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z zawarciem Umowy IKZE za pośrednictwem prowadzącego dystrybucję wskazanego w ust. 4 poniżej (ZASADY OFERTY),

Strona 1 z zawarciem Umowy IKZE za pośrednictwem prowadzącego dystrybucję wskazanego w ust. 4 poniżej (ZASADY OFERTY), OFERTA PROMOCYJNA W WYSPECJALIZOWANYCH PROGRAMACH INWESTYCYJNYCH: PROGRAM IKE ORAZ PROGRAM IKZE - 50% ZNIŻKI W OPŁACIE MANIPULACYJNEJ PRZY PODPISANIU UMOWY IKE LUB UMOWY IKZE - 100% ZNIŻKI W OPŁACIE MANIPULACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 maja 2009 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 maja 2009 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 maja 2009 roku Działając na podstawie 28 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

P SF SFIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P SF SFIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

P SF SFIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P SF SFIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2016

Opis funduszy OF/1/2016 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

P FIO PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PEKAO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

P FIO PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PEKAO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PÓŁROCZNE POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU z wydzielonymi subfunduszami PEKAO FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW (NR 16/2017) Data zmian: 6 października 2017 r. Dotyczy: PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fundusz inwestycyjny zamknięty PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych obję tych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 9 paź dziernika 2007 roku

Informacja o zmianach danych obję tych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 9 paź dziernika 2007 roku Informacja o zmianach danych obję tych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 9 paź dziernika 2007 roku Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 26 sierpnia 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 26 sierpnia 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 26 sierpnia 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STRATEGII FUNDUSZOWYCH SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 2 września 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego reklama???? Informacja o zamiarze połączenia subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu z subfunduszem Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40, subfunduszu Pioneer Zrównoważony z subfunduszem Pioneer Wzrostu Mix

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NISKIEGO RYZYKA (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DEPOZYT PLUS)

SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NISKIEGO RYZYKA (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DEPOZYT PLUS) AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NISKIEGO RYZYKA (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DEPOZYT PLUS) SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 20 października 2018 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 20 października 2018 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 20 października 2018 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 19 MAJA 2016 ROKU

Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 19 MAJA 2016 ROKU PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ZMIENNEJ ALOKACJI RYNKU POLSKIEGO subfunduszu w PIONEER

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH

SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NISKIEGO RYZYKA SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KAPITAŁ PLUS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 21 marca 2019 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 21 marca 2019 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 21 marca 2019 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO zwany dalej Funduszem PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer FIO Subfundusze: Pioneer Lokacyjny Pioneer Dochodu Mix 20 Pioneer Wzrostu i Dochodu

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2018 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2018 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2018 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Łączna zainwestowana kwota Łączna składka ubezpieczeniowa 345, , ,39. Koszty w czasie 1 rok 6 lat 12 lat

Łączna zainwestowana kwota Łączna składka ubezpieczeniowa 345, , ,39. Koszty w czasie 1 rok 6 lat 12 lat 1. WARTA Akcji Polskich Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 203 965 11 556 939 1. Lokaty 4 203 965 11 357 680 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 199 259 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ZMIENNEJ ALOKACJI 2 subfunduszu w PIONEER STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 11 stycznia 2019 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 11 stycznia 2019 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 11 stycznia 2019 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Protokół zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 09 stycznia 2013 roku.

Protokół zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 09 stycznia 2013 roku. Protokół zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 09 stycznia 2013 roku. Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2 Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3 Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 4 Aviva Investors

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 28 marca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 28 marca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 28 marca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia Warszawa, 17 stycznia 2018 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będące organem MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (Fundusz), działając na podstawie Decyzji Komisji

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

Subfundusz Obligacji Korporacyjnych Protokół zmian z dnia 17 kwietnia 2013 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) W związku z wymogami zawartymi w 28 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Łączna zainwestowana kwota Łączna składka ubezpieczeniowa 352, , ,00. Koszty w czasie 1 rok 6 lat 12 lat

Łączna zainwestowana kwota Łączna składka ubezpieczeniowa 352, , ,00. Koszty w czasie 1 rok 6 lat 12 lat 1. WARTA Akcji Polskich Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

PSF PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

PSF PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER STRATEGII FUNDUSZOWYCH SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 23 LISTOPADA 2016 ROKU

Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 23 LISTOPADA 2016 ROKU PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ZMIENNEJ ALOKACJI 3 subfunduszu w PIONEER STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2018

Opis funduszy OF/1/2018 Opis funduszy OF/1/2018 Spis treści Opis funduszy nr OF/1/2018 Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 21 sierpnia 2019 r. Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

FIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

FIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo