Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA"

Transkrypt

1 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STRATEGII FUNDUSZOWYCH SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 ROKU SF

2 LIST TOWARZYSTWA SKIEROWANY DO UCZESTNIKÓW FUNDUSZU

3

4

5

6

7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

8

9 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Spis treści Wprowadzenie A Fundusz Nazwa Funduszu, typ oraz konstrukcja Funduszu Podstawy prawne działania, informacje rejestrowe Funduszu, utworzenie Funduszu Informacja o założeniu kontynuowania działalności Wskazanie subfunduszy Polskie Fundusze Akcyjne Fundusze Polskie Zagraniczne Fundusze Akcyjne Fundusze Zagraniczne Strategia Total Return Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Subfunduszy Polskie Fundusze Akcyjne Fundusze Polskie Zagraniczne Fundusze Akcyjne Fundusze Zagraniczne Strategia Total Return Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych subfunduszy Stawki wynagrodzenia za zarządzanie subfunduszami wydzielonymi w funduszu (stan na dzień bilansowy) Informacje o zmianach liczby subfunduszy B Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Firma Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, siedziba i adres Dane rejestrowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Akcjonariusze Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych C Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy D Biegły rewident funduszu E Jednostki Uczestnictwa F Instytucje obsługujące Fundusz i subfundusze Zarządzający portfelem lokat Funduszu i subfunduszy Agent Obsługujący Uczestników Funduszu Depozytariusz Połączone zestawienie lokat Połączony bilans Połączony rachunek wyniku z operacji Połączone zestawienie zmian w aktywach netto Sprawozdania jednostkowe subfunduszy Układ sprawozdania jednostkowego dla każdego z subfunduszy Lista sprawozdań jednostkowych subfunduszy 1. Zagraniczne Fundusze Akcyjne 2. Fundusze Zagraniczne

10 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Wprowadzenie A Fundusz Nazwa Funduszu, typ oraz konstrukcja Funduszu Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym. Fundusz jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną. Podstawy prawne działania, informacje rejestrowe Funduszu, utworzenie Funduszu Podstawy prawne działania Funduszu określone są w Ustawie z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą. Zgodnie z Ustawą nadzór nad rynkiem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: Komisja ). Statut Strategii Funduszowych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zatwierdzony został decyzją Komisji Nadzoru Finansowego DFL/4033/5/14/08/VI/U/12-5-1/SP z dnia 9 lipca 2008 roku o udzieleniu zezwolenia na utworzenie funduszu oraz zatwierdzeniu Statutu Funduszu i wyborze depozytariusza. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod numerem RFi 412 w dniu 24 września 2008 roku. Fundusz został utworzony w drodze zapisów polegających na dokonaniu wpłaty kwoty 4 milionów złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cena nabycia Jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła zł. Zapisów dokonano w związku z subfunduszem Zagraniczne Fundusze Akcyjne. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa: 1 października 2008 roku. Zgodnie ze Statutem Fundusz został utworzony na czas nieograniczony. Wskazane w treści niniejszego sprawozdania finansowego odwołania lub odniesienia do postanowień Statutu odnoszą się do Statutu w brzmieniu obowiązującym w dniu podpisania niniejszego sprawozdania finansowego. Informacja o założeniu kontynuowania działalności Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz oraz subfundusze: o Zagraniczne Fundusze Akcyjne o Fundusze Zagraniczne w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu ani jego subfunduszy. Nie istnieją czynniki wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności żadnego z subfunduszy w związku z tworzeniem nowych subfunduszy. Wskazanie subfunduszy Prospekt Informacyjny Funduszu wskazywał 5 subfunduszy wydzielonych w Funduszu, podczas gdy na dzień bilansowy zbywanie jednostek uczestnictwa odbywało się dla dwóch subfunduszy: Polskie Fundusze Akcyjne Subfundusz nie został utworzony do dnia sporządzenia Sprawozdania. Fundusze Polskie Subfundusz nie został utworzony do dnia sporządzenia Sprawozdania. - 1 / Wprowadzenie (PL) - SF

11 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Zagraniczne Fundusze Akcyjne Subfundusz został utworzony z datą rejestracji Funduszu, t.j. z datą 24 września 2008 roku. Subfundusz został utworzony w drodze pierwszych zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 4 milionów złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cena nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zapisów: zł. Zgodnie ze Statutem subfundusz został utworzony na czas nieograniczony. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 1 października 2008 roku. Fundusze Zagraniczne Subfundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 19 listopada 2008 roku. Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cena nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zapisów: zł. Zgodnie ze Statutem subfundusz został utworzony na czas nieograniczony. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 17 października 2008 roku. Strategia Total Return Subfundusz nie został utworzony do dnia sporządzenia Sprawozdania. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Subfunduszy Skrótowy opis celu inwestycyjnego dla każdego z subfunduszy. Pełny opis polityki inwestycyjnej Fundusz prezentuje w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Polskie Fundusze Akcyjne Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w Statucie. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze akcyjnym. Do 10% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze akcyjnym. W Statucie Funduszu doprecyzowano, co rozumie się pod pojęciem funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych o charakterze akcyjnym. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmioty zależne od Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 30% Aktywów Subfunduszu. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu, do 49% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne Państwa Członkowskie, a także w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane przez innych emitentów posiadających odpowiedni rating (wskazany szczegółowo w Statucie), a także w depozyty bankowe. Istotnym czynnikiem determinującym decyzje inwestycyjne w odniesieniu do tych rodzajów lokat będzie zachowanie płynności. Inwestycje Aktywów Subunduszu w dłużne papiery wartościowe będą dokonywane na podstawie kalkulacji rentowności tych papierów sporządzonej w oparciu o prognozy podstawowych parametrów rynku finansowego takich jak: poziom i kierunek zmian stopy procentowej, kształt krzywej dochodowości i poziom inflacji. Zarządzający Funduszem dobierając dłużne papiery wartościowe do portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie zwracał szczególną uwagę na ryzyka związane z inwestycją w dany papier wartościowy takie jak: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności papierów, a także na ryzyko wypłacalności emitenta. - 2 / Wprowadzenie (PL) - SF

12 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Alokacja między jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa poszczególnych funduszy, w które są lokowane Aktywa Subfunduszu, będzie uzależniona od decyzji zarządzającego portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, podejmowanej z uwzględnieniem celu inwestycyjnego Subfunduszu, warunków ekonomicznych i sytuacji na rynkach instrumentów finansowych. Dobór jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy, które są przedmiotem lokat Subfunduszu, będzie odbywał się poprzez pryzmat celów inwestycyjnych, polityki inwestycyjnej i stylu zarządzania tymi funduszami na podstawie decyzji zarządzającego portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, podejmowanej w oparciu o analizę procesu inwestycyjnego, ocenę zarządzającego i wspomagającego go zespołu, analizę osiąganych wyników, stosowanych zasad zarządzania ryzykiem, wysokości pobieranych opłat oraz z uwzględnieniem limitów określonych w Statucie. Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska, zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Fundusze Polskie Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w Statucie. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (zarówno o charakterze udziałowym, jak i o charakterze dłużnym). Do 10% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmioty zależne od Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 30% Aktywów Subfunduszu. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu, do 49% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne Państwa Członkowskie, a także w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane przez innych emitentów posiadających odpowiedni (wskazany szczegółowo w Statucie), a także w depozyty bankowe. Istotnym czynnikiem determinującym decyzje inwestycyjne w odniesieniu do tych rodzajów lokat będzie zachowanie płynności. Inwestycje Aktywów Subunduszu w dłużne papiery wartościowe będą dokonywane na podstawie kalkulacji rentowności tych papierów sporządzonej w oparciu o prognozy podstawowych parametrów rynku finansowego takich jak: poziom i kierunek zmian stopy procentowej, kształt krzywej dochodowości i poziom inflacji. Zarządzający Funduszem dobierając dłużne papiery wartościowe do portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie zwracał szczególną uwagę na ryzyka związane z inwestycją w dany papier wartościowy takie jak: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności papierów, a także na ryzyko wypłacalności emitenta. Alokacja między jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa poszczególnych funduszy, w które są lokowane Aktywa Subfunduszu, będzie uzależniona od decyzji zarządzającego portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, podejmowanej z uwzględnieniem celu inwestycyjnego Subfunduszu, warunków ekonomicznych i sytuacji na rynkach instrumentów finansowych. Dobór jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy, które są przedmiotem lokat Subfunduszu, będzie odbywał się poprzez pryzmat celów inwestycyjnych, polityki inwestycyjnej i stylu zarządzania tymi funduszami na podstawie decyzji zarządzającego portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, podejmowanej w oparciu o analizę procesu inwestycyjnego, ocenę zarządzającego i wspomagającego go zespołu, analizę osiąganych wyników, stosowanych zasad zarządzania ryzykiem, wysokości pobieranych opłat oraz z uwzględnieniem limitów określonych w Statucie. Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska, zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Zagraniczne Fundusze Akcyjne Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. - 3 / Wprowadzenie (PL) - SF

13 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w Statucie. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze akcyjnym. Do 10% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze akcyjnym. W Statucie Funduszu doprecyzowano, co rozumie się pod pojęciem funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych o charakterze akcyjnym. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmioty zależne od Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 30% Aktywów Subfunduszu. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu, do 49% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne Państwa Członkowskie, a także w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane przez innych emitentów posiadających odpowiedni (wskazany szczegółowo w Statucie), a także w depozyty bankowe. Istotnym czynnikiem determinującym decyzje inwestycyjne w odniesieniu do tych rodzajów lokat będzie zachowanie płynności. Inwestycje Aktywów Subunduszu w dłużne papiery wartościowe będą dokonywane na podstawie kalkulacji rentowności tych papierów sporządzonej w oparciu o prognozy podstawowych parametrów rynku finansowego takich jak: poziom i kierunek zmian stopy procentowej, kształt krzywej dochodowości i poziom inflacji. Zarządzający Funduszem dobierając dłużne papiery wartościowe do portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie zwracał szczególną uwagę na ryzyka związane z inwestycją w dany papier wartościowy takie jak: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności papierów, a także na ryzyko wypłacalności emitenta. Alokacja między jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa poszczególnych funduszy, w które są lokowane Aktywa Subfunduszu, będzie uzależniona od decyzji zarządzającego portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, podejmowanej z uwzględnieniem celu inwestycyjnego Subfunduszu, warunków ekonomicznych i sytuacji na rynkach instrumentów finansowych. Dobór jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy, które są przedmiotem lokat Subfunduszu, będzie odbywał się poprzez pryzmat celów inwestycyjnych, polityki inwestycyjnej i stylu zarządzania tymi funduszami na podstawie decyzji zarządzającego portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, podejmowanej w oparciu o analizę procesu inwestycyjnego, ocenę zarządzającego i wspomagającego go zespołu, analizę osiąganych wyników, stosowanych zasad zarządzania ryzykiem, wysokości pobieranych opłat oraz z uwzględnieniem limitów określonych w Statucie. Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska, zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Fundusze Zagraniczne Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w Statucie. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych (zarówno o charakterze udziałowym, jak i o charakterze dłużnym). Do 10% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmioty zależne od Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 30% Aktywów Subfunduszu. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu, do 49% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne Państwa Członkowskie, a także w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane przez innych emitentów posiadających odpowiedni (wskazany szczegółowo w Statucie), a także w depozyty bankowe. Istotnym czynnikiem determinującym decyzje inwestycyjne w odniesieniu do tych rodzajów lokat będzie zachowanie płynności. - 4 / Wprowadzenie (PL) - SF

14 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Inwestycje Aktywów Subunduszu w dłużne papiery wartościowe będą dokonywane na podstawie kalkulacji rentowności tych papierów sporządzonej w oparciu o prognozy podstawowych parametrów rynku finansowego takich jak: poziom i kierunek zmian stopy procentowej, kształt krzywej dochodowości i poziom inflacji. Zarządzający Funduszem dobierając dłużne papiery wartościowe do portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie zwracał szczególną uwagę na ryzyka związane z inwestycją w dany papier wartościowy takie jak: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności papierów, a także na ryzyko wypłacalności emitenta. Alokacja między jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa poszczególnych funduszy, w które są lokowane Aktywa Subfunduszu, będzie uzależniona od decyzji zarządzającego portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, podejmowanej z uwzględnieniem celu inwestycyjnego Subfunduszu, warunków ekonomicznych i sytuacji na rynkach instrumentów finansowych. Dobór jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy, które są przedmiotem lokat Subfunduszu, będzie odbywał się poprzez pryzmat celów inwestycyjnych, polityki inwestycyjnej i stylu zarządzania tymi funduszami na podstawie decyzji zarządzającego portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, podejmowanej w oparciu o analizę procesu inwestycyjnego, ocenę zarządzającego i wspomagającego go zespołu, analizę osiąganych wyników, stosowanych zasad zarządzania ryzykiem, wysokości pobieranych opłat oraz z uwzględnieniem limitów określonych w Statucie. Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska, zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Strategia Total Return Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz poprzez odpowiedni dobór lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu przy zachowaniu niskiego ryzyka inwestycji. Cel ten realizowany jest poprzez inwestowanie aktywów Subfunduszu w szeroko zdywersyfikowany portfel jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy dających ekspozycje na różne, nisko ze sobą skorelowane klasy aktywów (np. akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, waluty, nieruchomości, surowce). Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w Statucie. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmioty zależne od Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 30% Aktywów Subfunduszu. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu, do 49% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne Państwa Członkowskie, a także w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane przez innych emitentów posiadających odpowiedni (wskazany szczegółowo w Statucie), a także w depozyty bankowe. Istotnym czynnikiem determinującym decyzje inwestycyjne w odniesieniu do tych rodzajów lokat będzie zachowanie płynności. Na proces inwestycyjny mający zastosowanie w zarządzaniu Subfunduszem składają się trzy zasadnicze elementy: strategiczna alokacja aktywów, taktyczna alokacja aktywów oraz dobór funduszy, w których jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa są lokowane Aktywa Subfunduszu. Strategiczna alokacja aktywów ma na celu ustalenie optymalnej alokacji lokat Subfunduszu w różne klasy aktywów, umożliwiającej realizacje celu inwestycyjnego przy najniższym poziomie ryzyka poprzez wykorzystanie modeli makro-ekonometrycznych opartych na prognozowaniu przyszłych stóp zwrotu różnych klas aktywów (np. akcji, obligacji, nieruchomości, surowców, walut) oraz ich wzajemnej korelacji. Taktyczna alokacja aktywów dokonywana jest na podstawie analizy oczekiwań rozwoju sytuacji na rynkach finansowych w krótkim terminie i obejmuje również ocenę ryzyka inwestycyjnego jakie wnoszą poszczególne klasy aktywów w stosunku do całości portfela inwestycyjnego Subfunduszu, w kontekście możliwości realizacji celów inwestycyjnych. Dobór do portfela Subfunduszu jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy, które są przedmiotem lokat Subfunduszu, będzie odbywał się poprzez pryzmat ich polityki inwestycyjnej i stylu zarządzania na podstawie decyzji zarządzającego portfelem Subfunduszu, podejmowanej w oparciu o analizę procesu inwestycyjnego, ocenę zarządzającego i wspomagającego go zespołu, analizę osiąganych wyników, stosowanych zasad zarządzania ryzykiem, wysokości pobieranych opłat oraz z uwzględnieniem limitów określonych w Statucie. - 5 / Wprowadzenie (PL) - SF

15 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska, zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych subfunduszy Skrótowy opis ograniczeń w inwestowaniu dla każdego z subfunduszy. Pełny opis ograniczeń w inwestowaniu Fundusz prezentuje w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Pełna i szczegółowa informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania zawarte zostały w Rozdziale IV) Statutu. Ponadto, Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodne z Ustawą. Poniżej zaprezentowane zostały wyłącznie wybrane ograniczenia inwestycyjne. Ograniczenia w lokowaniu są jednakowe dla każdego z subfunduszy Z odpowiednimi zastrzeżeniami wskazanymi w Statucie Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane wyłącznie w: (a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, (b) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także, jeżeli zasady polityki inwestycyjnej danego Subfunduszu tak przewidują, na rynkach regulowanych w następujących państwach należących do OECD: Australia, Kanada, Islandia, Japonia, Korea, Meksyk, Norwegia, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Turcja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej; (c) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu; (d) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z zastrzeżeniami wskazanymi w Statucie z tym, że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń i po spełnieniu warunków wskazanych w Statucie Funduszu Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w depozyty w bankach zagranicznych. Ograniczenia koncentracji lokat jednego emitenta: nie więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowanych w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, a także nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu. Jeżeli zasady polityki inwestycyjnej danego Subfunduszu tak przewidują, do 20% wartości Aktywów Subfunduszu może być ulokowane łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty z jednej grupy kapitałowej. W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu, część Aktywów Subfunduszu może być utrzymywana na rachunkach bankowych. W zakresie przewidzianym przez zasady polityki inwestycyjnej danego Subfunduszu, po spełnieniu wymogów wskazanych w Statucie, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne odpowiednio w celu ograniczenia wskazanych ryzyk lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym subfunduszu. Fundusz może zawierać umowy dotyczące aktywów danego subfunduszu mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane, po spełnieniu warunków wskazanych w Statucie, przy czym zawarcie takiej umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym danego subfunduszu. Fundusz może nabywać papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, w tym niewystandaryzowane, pod warunkami określonymi w Statucie oraz, że papiery te spełniają kryteria, o których mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy. - 6 / Wprowadzenie (PL) - SF

16 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w: (i) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (ii) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; (iii) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, a jeżeli ten fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem składającym się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa jednego subfunduszu. Łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania innych niż jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych nie będzie przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. Jeżeli Aktywa Subfunduszu są lokowane w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo lub inny podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa nie może pobierać opłat za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa. Fundusz może zawierać, na rzecz Subfunduszu, umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. Z zastrzeżeniami statutowymi Fundusz nie udziela pożyczek, poręczeń i gwarancji. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu Ustawy, pożyczki i kredyty o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. Stawki wynagrodzenia za zarządzanie subfunduszami wydzielonymi w funduszu (stan na dzień bilansowy) Subfundusz Stawka statutowa Stawka obowiązująca obecnie 1. Polskie Fundusze Akcyjne 3,00 % 2. Fundusze Polskie 2,50 % 3. Zagraniczne Fundusze Akcyjne 3,00 % 0,55 % 4. Fundusze Zagraniczne 2,50 % 0,45 % 5. Strategia Total Return 2,00 % Informacje o zmianach liczby subfunduszy Na dzień bilansowy ( 31 grudnia 2009 roku ) w ramach Funduszu istniało 5 subfunduszy, spośród których jednostki uczestnictwa 2 subfunduszy były zbywane: Nazwa subfunduszu Data rozpoczęcia zbywania JU 1. Polskie Fundusze Akcyjne + 2. Fundusze Polskie + 3. Zagraniczne Fundusze Akcyjne Fundusze Zagraniczne Strategia Total Return do dnia sporządzenia sprawozdania subfundusz nie rozpoczął działalności. - 7 / Wprowadzenie (PL) - SF

17 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku B Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Firma Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, siedziba i adres Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba i adres: Warszawa, ul. Wołoska 5. Dane rejestrowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem Akcjonariusze Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest spółką akcyjną prawa polskiego, której kapitał akcyjny w 100 % należy do Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM). Właścicielem 51 % akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A., a 49 % akcji jest w posiadaniu Banku Polska Kasa Opieki SA. C Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Prezentowane połączone Sprawozdanie Finansowe Pioneer Strategii Funduszowych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego obejmuje okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku. Dniem bilansowym był dzień 31 grudnia 2009 roku. D Biegły rewident funduszu Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pioneer Pekao TFI SA z dnia roku biegłym rewidentem wskazanym do przeprowadzania badania oraz - odpowiednio przeglądu - sprawozdania Funduszu jest KPMG Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51. KPMG Audyt Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów (na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych) prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 458. E Jednostki Uczestnictwa Każdy z subfunduszy Funduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa jednej kategorii (w rozumieniu art. 158 Ustawy). Jednostki Uczestnictwa zbywane są (i odkupywane) w Dni Wyceny, to jest (odpowiednio dla każdego subfunduszu wydzielonego w Funduszu) w dni w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. F Instytucje obsługujące Fundusz i subfundusze Zarządzający portfelem lokat Funduszu i subfunduszy Towarzystwo zawarło umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania pakietem papierów wartościowych na zlecenie ze spółkami: (a) Pioneer Investments Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu pod adresem: Lassallestrasse 1, A Wiedeń, Austria (z zastrzeżeniem poniżej) oraz (b) Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wołoska 5. Pioneer Investments Austria GmbH zarządza częścią portfela inwestycyjnego Funduszu lokowaną w tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, w tym w szczególności w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Z datą 9 lipca 2009 roku (z końcem dnia) nastąpiło przekazanie zarządzania częścią portfela Funduszu lokowaną w tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania. Przed tą datą spółką zarządzającą była Asset Management GmbH (AMG) z siedzibą w Wiedniu pod adresem: Lassallestrasse 1, A Wiedeń, Austria. - 8 / Wprowadzenie (PL) - SF

18 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Pioneer Pekao Investment Management S.A. zarządza częścią portfela inwestycyjnego Funduszu lokowaną w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty krajowego rynku depozytowego, jak również realizuje transakcje wymiany walut, w tym terminowe.. Agent Obsługujący Uczestników Funduszu Pekao Financial Services Sp. z o.o. (Agent) jest spółką prawa polskiego. Wszystkie udziały w spółce należą do Banku Polska Kasa Opieki SA. Adres Agenta: (od ) ul. Postępu 21, Warszawa, tel (wcześniej: ul. Marynarska 19A, Warszawa). Agent zajmuje się prowadzeniem rejestrów uczestników funduszy oraz subrejestrów uczestników subfunduszy oraz rozlicza transakcje zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa. Szczegółowy zakres czynności realizowanych na rzecz Funduszu wymieniony został w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Depozytariusz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna jest spółką prawa polskiego, której akcje notowane są na giełdzie warszawskiej (GPW SA). Bank Polska Kasa Opieki S.A. wykonuje, zgodnie z umową z Funduszem, obowiązki depozytariusza. Szczegółowy zakres obowiązków depozytariusza opisany został w Prospekcie Informacyjnym Funduszu i odpowiada obowiązkom wskazanym w Ustawie. Adres Depozytariusza: Bank Polska Kasa Opieki S.A., ul. Grzybowska 53/57, Warszawa, Departament Powierniczy: tel Warszawa, dnia 26 marca 2010 roku. - 9 / Wprowadzenie (PL) - SF

19 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Do połączonego sprawozdania Funduszu dołączane są: List Zarządu Pioneer Pekao TFI SA do Uczestników Funduszu Uchwała Walnego Zgromadzenia Pioneer Pekao TFI SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego. Oświadczenie Zarządu Pioneer Pekao TFI SA Opinia biegłego rewidenta wraz z raportem uzupełniającym opinię Oświadczenie Depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów funduszu ze stanem faktycznym Zestawienia tabelaryczne funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Połączone zestawienie lokat... Połączony bilans... Połączony rachunek wyniku z operacji... Połączone zestawienie zmian w aktywach netto / Spis tabel (PL) - SF

20 Pioneer Pekao TFI SPRAWOZDANIE POŁĄCZONE Sprawozdanie roczne 2009 Strategie Funduszowe SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Połączone zestawienie lokat na dzień Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Połączone zestawienie lokat na dzień Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Razem / Tabele (PL) -

21 Pioneer Pekao TFI SPRAWOZDANIE POŁĄCZONE Sprawozdanie roczne 2009 Strategie Funduszowe SFIO Połączony Bilans na dzień (tysiące złotych) Połączony bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania Zobowiązania własne subfunduszy Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 III. Aktywa netto IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Połączony bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 2 / Tabele (PL) -

22 Pioneer Pekao TFI SPRAWOZDANIE POŁĄCZONE Sprawozdanie roczne 2009 Strategie Funduszowe SFIO Połączony Rachunek Wyniku z Operacji (tysiące złotych) za okres od do Połączony rachunek wyniku z operacji od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 II. Koszty Funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Połączony rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 3 / Tabele (PL) -

23 Pioneer Pekao TFI SPRAWOZDANIE POŁĄCZONE Sprawozdanie roczne 2009 Połączone zestawienie zmian w aktywach netto Strategie Funduszowe SFIO Połączone zestawienie zmian w aktywach netto (tysiące złotych) za okres od do za okres od do Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku w operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym Połączone zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 4 / Tabele (PL) -

24 OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

25

26 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

27

28

29 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE SUBFUNDUSZU

30 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Sprawozdania jednostkowe subfunduszy Układ sprawozdania jednostkowego dla każdego z subfunduszy a) Zestawienie lokat b) Bilans c) Rachunek wyniku z operacji d) Zestawienie zmian w aktywach netto e) Noty objaśniające Nota - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Nota - 2 Należności Subfunduszu Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota - 5 Ryzyka Nota - 6 Instrumenty pochodne Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa f) Informacje dodatkowe Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym Dokonane korekty błędów podstawowych Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Opodatkowanie Funduszu Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Instytucje obsługujące Fundusz / Subfundusz Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Metryka Subfunduszu Do sprawozdania jednostkowego subfunduszu dołączane są: Oświadczenie Zarządu Pioneer Pekao TFI SA Opinia biegłego rewidenta wraz z raportem uzupełniającym opinię Oświadczenie Depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów funduszu ze stanem faktycznym Lista sprawozdań jednostkowych subfunduszy 1. Zagraniczne Fundusze Akcyjne 2. Fundusze Zagraniczne - 1 / Sprawozdania jednostkowe (PL) - SF

31 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE SUBFUNDUSZU

32 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAGRANICZNE FUNDUSZE AKCYJNE Subfunduszu w STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 ROKU Sprawozdanie jednostkowe jest załącznikiem do sprawozdania połączonego funduszu Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ZFA

33

34 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY subfundusz ZAGRANICZNE FUNDUSZE AKCYJNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Spis treści Zestawienie lokat Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto Noty objaśniające Nota - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wartości szacunkowe Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego Nota - 2 Należności Subfunduszu Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota - 5 Ryzyka Nota - 6 Instrumenty pochodne Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym C D Dokonane korekty błędów podstawowych Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Opodatkowanie Funduszu w roku 2009 Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Metryka Subfunduszu ZFA

35 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZAGRANICZNE FUNDUSZE AKCYJNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Zestawienia tabelaryczne subfunduszu wydzielonego w funduszu Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zestawienie lokat... Tabela główna... Tabele uzupełniające... Tabele dodatkowe... Bilans... Rachunek wyniku z operacji... Zestawienie zmian w aktywach netto / Spis tabel (PL) - ZFA

36 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2009 Strategie Funduszowe SFIO - Zagraniczne Fundusze Akcyjne Tabela Główna (tysiące złotych) Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień Zestawienie lokat na dzień Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Razem / Tabele (PL) -

37 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2009 Strategie Funduszowe SFIO - Zagraniczne Fundusze Akcyjne Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające (tysiące złotych) Wartość według Procentowy udział Wartość według Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta wyceny na dzień w aktywach Akcje ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem Akcje - RAZEM III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany Inny aktywny rynek Nienotowane na rynku aktywnym Wartość według Procentowy udział Wartość według Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta wyceny na dzień w aktywach Warranty subskrypcyjne ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem Warranty subskrypcyjne - RAZEM % Wartość według Procentowy udział Wartość według Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta wyceny na dzień w aktywach Prawa do akcji ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem Prawa do akcji - RAZEM Wartość według Procentowy udział Wartość według Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta wyceny na dzień w aktywach ceny nabycia w tys. Prawa poboru bilansowy w tys. ogółem Prawa poboru - RAZEM Wartość według Procentowy udział Wartość według Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta wyceny na dzień w aktywach ceny nabycia w tys. Kwity depozytowe bilansowy w tys. ogółem Kwity depozytowe - RAZEM Wartość Procentowy Wartość według według Warunki udział w Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w wyceny na oprocentowania aktywach tys. dzień Listy zastawne ogółem bilansowy w Listy zastawne - RAZEM Wartość według Wartość według Procentowy udział ceny w Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość Nominalna Liczba nabycia tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem Dłużne papiery wartościowe - RAZEM O terminie wykupu do 1 roku a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne O terminie wykupu powyżej 1 roku a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne Aktywny rynek - rynek regulowany Inny aktywny rynek Nienotowane na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej - 2 / Tabele (PL) -

38 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2009 Strategie Funduszowe SFIO - Zagraniczne Fundusze Akcyjne Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające (tysiące złotych) Wartość według Wartość według Procentowy udział Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach (wystawcy) tys. bilansowy w tys. ogółem Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Forward Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska EUR Forward Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska USD Forward Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska EUR Wartość według Procentowy udział Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Udziały w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością Wartość według ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem 0 0 Wartość według Procentowy udział Wartość według wyceny na dzień w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem I. Jednostki uczestnictwa 0 0 II. Certyfikaty inwestycyjne Wartość według Wartość według Procentowy udział Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą tys. bilansowy w tys. ogółem Suma IE (BNY Mellon Global Funds PLC - Global Intrepid Fund) Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy BNY Mellon Global Funds PLC - Global Intrepid FIrlandia IE00B29M2H10 ( BNY Mellon Global Funds plc - Long-Term Global EquityNienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy BNY Mellon Global Funds plc - Long-Term Globa Irlandia LU (Aberdeen Global - World Equity Fund) Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Aberdeen Global - World Equity Fund Luksemburg LU ( BlackRock Global Funds - Global Dynamic Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy BlackRock Global Funds - Global Dynamic EquityLuksemburg Equity Fund) LU ( Credit Suisse Equity Fund Lux - Global Value) Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Credit Suisse Equity Fund Lux - Global Value Luksemburg LU ( Gartmore SICAV - Global Focus Fund) Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Gartmore SICAV - Global Focus Fund Luksemburg LU ( ING L Invest - Global High Dividend) Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy ING L Invest - Global High Dividend Luksemburg Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Weksle Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według Wartość według Wartość według Wartość według Procentowy udział Warunki oprocentowania wyceny na dzień Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta ceny nabycia w ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach bilansowy w danej danej walucie tys. bilansowy w tys. ogółem Depozyty walucie I. W walutach państw należacych do OECD Lokata w PLN Bank Pekao SA Polska PLN II. W walutach państw nienależacych do OECD Wartość według Wartość według Procentowy udział Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie wyceny na dzień ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem bilansowy w tys. Waluty I. W walutach państw należacych do OECD II. W walutach państw nienależacych do OECD - 3 / Tabele (PL) -

39 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2009 Strategie Funduszowe SFIO - Zagraniczne Fundusze Akcyjne Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe (tysiące złotych) Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art..107 ustawy Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem - 4 / Tabele (PL) -

40 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2009 Strategie Funduszowe SFIO - Zagraniczne Fundusze Akcyjne Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 3 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 8 3 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności 2 2 a) Zbyte lokaty 0 0 b) Zbyte jednostki uczestnictwa 0 0 c) Odsetki 0 1 d) Dywidendy 0 0 e) Należności inne Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania Nabyte lokaty Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna 3 0 III. Aktywa netto IV. Kapitał subfunduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 0 V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytułu różnic kursowych VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych VII. Kapitał subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji Liczba jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 5 / Tabele (PL) -

41 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2009 Strategie Funduszowe SFIO - Zagraniczne Fundusze Akcyjne Rachunek Wyniku z Operacji (tysiące złotych) Rachunek wyniku z operacji od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 II. Koszty Subfunduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszu Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty subfunduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zł) Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 6 / Tabele (PL) -

42 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2009 Strategie Funduszowe SFIO - Zagraniczne Fundusze Akcyjne Zestawienie zmian w aktywach netto (tysiące złotych) Zestawienie zmian w aktywach netto I. Zmiana wartości aktywów netto za okres od do za okres od do Wartość aktywów netto na początek działalności Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) subfunduszu (razem) 0 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności subfunduszu, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na początek działalności wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym (pa) minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym data wyceny IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto (pa) procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję procentowy udział opłat dla depozytariusza procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszy procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -

43 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZAGRANICZNE FUNDUSZE AKCYJNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Noty objaśniające W niniejszych notach zawarte są uzupełniające dane o pozycjach bilansu i rachunku wyniku z operacji subfunduszu oraz o zasadach prowadzenia rachunkowości funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Nota - 1 Polityka rachunkowości Funduszu... 1 Nota - 2 Należności Subfunduszu... 5 Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu... 5 Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty... 5 Nota - 5 Ryzyka... 6 Nota - 6 Instrumenty pochodne... 7 Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu... 8 Nota - 8 Kredyty i pożyczki... 8 Nota - 9 Waluty i różnice kursowe... 9 Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Nota - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona była w okresie sprawozdawczym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 249, poz. 1859) (dalej zwanym Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy). Zgodnie z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy, Księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono tylko najbardziej istotne elementy przyjętych zasad rachunkowości. Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie zostało sporządzone: W języku polskim i w walucie polskiej (kwoty w tysiącach złotych, z wyjątkiem wykazywania wartości na jednostkę uczestnictwa wówczas z dokładnością do 0,01 zł); Według stanu Ksiąg na dzień bilansowy, z uwzględnieniem zdarzeń następujących po tym dniu, dotyczących okresu sprawozdawczego; Zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy w zakresie ustalenia wyniku z operacji, obejmującego: (a) przychody z lokat netto oraz (b) zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat i (c) niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny lokat; Zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w polityce rachunkowości funduszu oraz metodami wyceny obowiązującymi na dzień bilansowy. Sprawozdanie jednostkowe subfunduszu składa się z części opisowej obejmującej: (a) noty objaśniające i (b) informacje dodatkowe. Wprowadzenie do sprawozdania sporządzane jest dla sprawozdania połączonego. W części tabelarycznej przedstawione zostały: (a) zestawienie lokat subfunduszu, (b) bilans subfunduszu, (c) rachunek wyniku z operacji dla subfunduszu, (d) zestawienie zmian w aktywach netto subfunduszu. W zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe w tabeli Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy o funduszach inwestycyjnych prezentowane są te składniki lokat (zarówno papiery wartościowe, jak i umowy mające za przedmiot prawa majątkowe), które były przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Funduszu, akcjonariuszem Towarzystwa (nie ma takich przypadków), podmiotami zależnymi bądź dominującymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza (nie było takich przypadków). Wskazanie odbywa się dla tej części posiadanego składnika lokat (paczek ujmowanych księgowo pozycji), gdzie drugą stroną transakcji (zakupu) był Depozytariusz Funduszu. - 1 / Noty objaśniające (PL) - ZFA

44 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZAGRANICZNE FUNDUSZE AKCYJNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Tabela Instrumenty rynku pieniężnego w zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe nie jest wypełniana, ponieważ dotyczy ona składników portfela wyłącznie funduszy inwestycyjnych typu funduszy rynku pieniężnego. Od sprawozdania półrocznego za okres kończący się 30 czerwca 2009 roku sprawozdanie finansowe specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie zawiera zestawienia tabelarycznego rachunek przepływów pieniężnych (zgodnie z przepisami art. 45 ust. 3a Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości [Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami]). Od sprawozdania półrocznego za okres kończący się 30 czerwca 2009 roku w zestawieniu rachunek wyniku z operacji zmieniony został algorytm ustalania wartości Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa. Wynik ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w odpowiednim okresie prezentowanym). Podejście takie wynika z faktu, że zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa jest efektem wyłącznie uzyskanego wyniku z inwestycji. Od sprawozdania półrocznego za okres kończący się 30 czerwca 2009 roku w zestawieniach zestawienie lokat nie są ujawniane posiadane środki pieniężne w walutach obcych (w pozycji waluty). Przyjęty sposób prezentacji wynika z faktu, że takie aktywa nie są przedmiotem lokat funduszu, wobec tego są ujmowane wyłącznie jako odpowiednie środki pieniężne w bilansie oraz notach objaśniających. Równocześnie w zestawieniach lokat oraz w odpowiedniej pozycji w bilansie ujawniane są depozyty bankowe. Od sprawozdania za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku uległa zmianie prezentacja instrumentów pochodnych w Zestawieniu lokat - Tabeli Głównej. Wcześniej prezentowana była wartość netto instrumentów pochodnych, a obecnie ujawniana jest wartość dodatnia, będąca sumą wartości tych instrumentów, na których Fundusz ma dodatni wynik z wyceny i takie pozycje stanowią aktywa Funduszu (prezentowane w tabeli Bilans w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku ). Od sprawozdania za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku uległa zmianie prezentacja pieniężnych lokat bankowych w bilansie Funduszu. Wcześniej prezentowane one były jako składnik Środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozycja 1.b). Obecnie takie depozyty ujmowane są w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku. Dane za okres porównawczy zostały zaprezentowane po przeliczeniu do obecnych zasad ujawniania. Sprawozdanie sporządzono w formacie zgodnym z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy. Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych 1) Księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie, a ponadto zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze oraz egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. 2) Transakcje portfelowe (nabycie oraz zbycie składników lokat) ujmuje się w Księgach rachunkowych w dacie ich dokonania (zawarcia umowy). 3) Datą wprowadzenia do Ksiąg transakcji na Jednostkach Uczestnictwa (zmian w kapitale wpłaconym lub kapitale wypłaconym) jest dzień zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Transakcje te nie są uwzględniane w wyliczeniu Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w dniu wprowadzenia ich do Ksiąg. 4) Nabyte papiery wartościowe wprowadzane są do ksiąg rachunkowych według ceny nabycia, obejmującej wszystkie koszty poniesione w związku z nabyciem (w szczególności: prowizje maklerskie). W przypadku papierów wartościowych otrzymanych nieodpłatnie ceną nabycia jest wartość 0. 5) Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych. 6) Zysk lub strata ze sprzedaży papierów wartościowych wyliczana jest metodą najdroższe sprzedaje się jako pierwsze, polegającą na przypisaniu sprzedanym papierom wartościowym najwyższej ceny nabycia danych papierów wartościowych. Zasada ta dotyczy także transakcji na walutach. 7) Przychody z odsetek ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 8) Koszty operacyjne Subfunduszu ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 9) Wszystkie operacje Subfunduszu na aktywach i pasywach wyrażonych w walutach obcych wykazywane są w walucie rozliczenia oraz w złotych polskich, po przeliczeniu według odpowiedniego kursu średniego ogłaszanego przez NBP, na dzień ujęcia operacji w Księgach rachunkowych. Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wycena aktywów (w tym, w szczególności, papierów wartościowych) i ustalanie zobowiązań dokonywana jest każdego Dnia Wyceny Subfunduszu w wartości godziwej, z zastrzeżeniami zaprezentowanymi poniżej. - 2 / Noty objaśniające (PL) - ZFA

45 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZAGRANICZNE FUNDUSZE AKCYJNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku W Dniu Wyceny wycena aktywów i ustalanie zobowiązań Subfunduszu odbywa się według ustalonych stanów, określonych kursów, cen i wartości z godziny 23:30. 1) Składniki lokat wyceniane są według następujących zasad: W przypadku, gdy notowania papierów wartościowych na aktywnym rynku cechuje brak stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia (lub analogicznego), a jest możliwość skorzystania z danych od wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się dostarczaniem wycen takich papierów wartościowych, subfundusz wykorzystuje do wyceny w wartości godziwej tak pozyskane kursy (od Dostawcy Cen wskazanego w Prospekcie Informacyjnym Funduszu i w pkt 2). Papiery wartościowe dłużne notowane na rynkach aktywnych, dla których nie ma możliwości stałego uzyskiwania kursów z tych rynków ani od Dostawców Cen są wyceniane w wartości godziwej z wykorzystaniem modelu wyceny dyskontującego czynnikami rynkowymi przyszłe przepływy pieniężne. Bony Skarbowe oraz nieskarbowe papiery wartościowe wierzycielskie, dla których nie ma możliwości uzyskiwania w sposób ciągły wartości rynkowej (w tym np. obligacje zamienne, bony handlowe i obligacje korporacyjne), wyceniane są metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Instrumenty finansowe o charakterze jednostek uczestnictwa (jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą) są wyceniane jeśli nie odbywa się nimi obrót na rynku aktywnym - zgodnie z podawaną publicznie informacją o wartości aktywów netto na jednostkę (odpowiedniego typu / kategorii / klasy, w odpowiedniej walucie denominowania). Papiery wartościowe nabyte z udzielonym przez kontrahenta przyrzeczeniem odkupu, w transakcji mającej na celu zabezpieczenie przekazanego depozytu pieniężnego (transakcje typu buy-sell-back ), są wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia, przy czym korektę przeprowadza się z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej. W uzasadnionych przypadkach, gdy zdarzenia dotyczące posiadanych papierów wartościowych, którymi nie odbywa się obrót na rynku aktywnym, wymagają dokonania odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, po analizie przypadku dokonywany jest stosowny odpis (w ciężar niezrealizowanego wyniku z inwestycji) i w zestawieniu lokat Subfunduszu papiery wartościowe wykazywane są z uwzględnieniem odpisu. 2) Fundusz korzysta, na potrzeby uzyskiwania cen oraz informacji o instrumentach finansowych, z uznanych serwisów informacyjnych, w tym w szczególności: Financial Times Interactive Data (Europe) Limited ( FT ID ) Serwis: FTS Bloomberg L.P. ( Bloomberg ) Serwis: Bloomberg Professional Service 3) Modele wykorzystywane na potrzeby wyceny specyficznych instrumentów: Podstawowym modelem stosowanym w zakresie wyliczania wartości pozycji w instrumentach pochodnych typu swap (interest rate swap oraz cross-currency interest rate swap) oraz kontraktów terminowej wymiany walut (currency forward) oraz określonych instrumentów dłużnych jest metoda wyliczania zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 4) Wycena i wyliczanie wartości innych aktywów: Wycena kontraktów futures odbywa się zgodnie z notowaniami tych kontraktów na Giełdzie. Rozliczenia stanu rozrachunków z tytułu zmiany depozytu zabezpieczającego dokonywane są codziennie i zmiany ujmowane w rachunku wyniku z operacji są zgodne z wyciągami z rachunku zabezpieczającego. Należności z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych (w części poza wynagrodzeniem z tytułu udzielenia pożyczki) wycenia się według zasad dotyczących tych papierów wartościowych; Odsetki należne od obligacji Skarbu Państwa wylicza się zgodnie z podawanymi publicznie tabelami sponsora emisji; Odsetki od papierów wartościowych dłużnych wyliczane są na każdy Dzień Wyceny, zgodnie z warunkami emisji; Aktywa wyrażone w innej niż polska walucie wyceniane są w danej walucie, a następnie wartości przeliczane są na polskie złote według odpowiedniego kursu średniego, ogłaszanego przez NBP na Dzień Wyceny. 5) Wartość pasywów walutowych Subfunduszu ustalana jest w sposób analogiczny do wyliczania wartości aktywów wyrażonych w walucie. Wartości szacunkowe Wycena aktywów i ustalanie wartości zobowiązań dokonywane są w zgodzie z zasadami ostrożnej wyceny. W szczególnych przypadkach (w szczególności przy braku danych z aktywnego rynku oraz - 3 / Noty objaśniające (PL) - ZFA

46 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZAGRANICZNE FUNDUSZE AKCYJNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku w przypadku wystąpienia przesłanek utraty wartości) wycena ta wymagać może dokonania oszacowania opartego o subiektywne oceny, estymacje i przyjęcie założeń wpływających na stosowane zasady rachunkowości oraz na prezentowane wartości aktywów i zobowiązań oraz kwoty przychodów i kosztów. Oszacowania dokonywane są w oparciu o dostępne dane historyczne, dane możliwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach. W miarę możliwości w modelach wyceny wykorzystywane są dane możliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach oszacowania są niezbędne. Oszacowania i założenia stanowiące ich podstawę podlegają okresowym przeglądom. Korekty w wartościach szacunkowych są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany oszacowania, jeżeli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano zmiany i okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieżący, jak i przyszłe okresy. Zmiany przyjętych założeń i oszacowań mogą mieć wpływ na wykazywane wartości godziwe składników lokat. Stosowane metody i modele wyceny są okresowo oceniane i weryfikowane, a przed wdrożeniem analizowane i przedstawiane Depozytariuszowi Funduszu wraz z uzasadnieniem użycia. Oszacowania dokonane na dzień bilansowy uwzględniają sytuacje i dane z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzień. Biorąc pod uwagę zmienność otoczenia gospodarczego istnieje niepewność w zakresie dokonanych szacunków. Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Na każdy Dzień Wyceny ustalane są: wartość portfela inwestycyjnego (składników lokat) Subfunduszu; bilans Subfunduszu, obejmujący wyliczenie wartości aktywów Subfunduszu oraz jego zobowiązań; ustalenie wartości wyniku z operacji Subfunduszu składającego się z ujętych przychodów z lokat, poniesionych kosztów Subfunduszu, zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat; Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, stanowiąca różnicę między wartością aktywów i zobowiązań; liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu oraz wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu. Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu 1) Wskazanie dostawców cen: Podstawowym Dostawcą Cen na potrzeby wycen Subfunduszu (w przypadku korzystania z wycen od dostawców cen) jest FTID, a Dostawcą Zapasowym jest Bloomberg. Powyższe wskazanie obowiązuje od wcześniej jedynym Dostawcą Cen był Bloomberg. 2) W przypadku wyceny instrumentów o wartości wyrażonej w walucie, dla której NBP nie ogłasza codziennie kursów, wykorzystywany jest kurs tej waluty w relacji do euro. Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, poza wskazanymi w niniejszej nocie. - 4 / Noty objaśniające (PL) - ZFA

47 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZAGRANICZNE FUNDUSZE AKCYJNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Nota - 2 Należności Subfunduszu wyszczególnienie Subfunduszu Należności w złotych polskich w złotych polskich W tys. W tys Należności z tytułu zbytych lokat Należności z tytułu zbytych 0 0 jednostek uczestnictw a 3 Należności z tytułu dyw idend Należności z tytułu odsetek Należności pozostałe 2 1 Należności Subfunduszu razem 2 2 Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Wyszczególnienie Subfunduszu Zobowiązań w złotych polskich w złotych polskich W tys. W tys Zobow iązania z tytułu nabytych 0 39 aktyw ów 2 Zobow iązania z tytułu transakcji 0 0 przy zobow iązaniu się Subfunduszu do odkupu 3 Zobow iazania z tytułu instrumentów pochodnych 4 Zobow iązania z tytułu w płat na 1 0 jednostki uczestnictw a 5 Zobow iązania z tytułu 0 0 odkupionych jednostek uczestnictw a 6 Zobow iązania pozostałe, w tym: 5 5 a Zobowiązania z tytułu opłaty 3 0 manipulacyjnej b Zobowiązania z tytułu 2 2 wynagrodzenia za zarządzanie Zobowiązania Subfunduszu razem Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zestawienie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów: Wyszczególnienie aktywów / pasywów pozycji w walucie w złotych polskich w walucie w złotych polskich (w tys.) (w tys.) Środki pieniężne Środki pieniężne w Banku Polska Kasa Opieki SA, w tym: Euro $ Dolary USA Lokaty bankowe Lokaty bankow e w Banku Pekao SA, w tym PLN Euro / Noty objaśniające (PL) - ZFA

48 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZAGRANICZNE FUNDUSZE AKCYJNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Średni w okresie spraw ozdaw czym poziom środków pieniężnych utrzymyw anych w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu Waluta Wartość w danej walucie Rok 2009 (w tys.) Wartość w złotych polskich Wartość w danej walucie Rok 2008 (w tys.) Wartość w złotych polskich PLN EUR USD Nota - 5 Ryzyka Ryzyko inwestycyjne związane jest z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu. Szczegółowo ryzyko to zostało opisane w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III b, pkt 1.2. Subfundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych dokonujących inwestycji w instrumenty finansowe mogące nieść ze sobą ryzyko inwestycyjne związane z własną polityka inwestycyjną, w tym w szczególności ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe oraz ryzyko walutowe. Subfundusz nie dysponuje szczegółowymi danymi na temat składu portfeli inwestycyjnych funduszy, których jest uczestnikiem, dlatego też nie prezentuje w niniejszej nocie pośredniego obciążenia ryzykami. 1) Aktywa Subfunduszu obciążone ryzykiem stopy procentowej, w podziale na kategorie bilansowe. a) aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej lub ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej nie ma aktywów Subfunduszu bezpośrednio obciążonych tym ryzykiem; 2) Obciążenie aktywów Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe. Ryzyko kredytowe polega na niewywiązaniu się emitenta ze swoich zobowiązań wynikających z emisji instrumentu finansowego; dotyczy także sytuacji kiedy kontrpartner nie wywiązuje się z zawartej wcześniej umowy, w tym umowy, której przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Ryzyko rozliczeniowe wiąże się z wystąpieniem sytuacji, w której Fundusz wywiązał się ze swoich zobowiązań zanim zrobił to kontrpartner; dotyczy to szczególnie transakcji na rynku międzybankowym (OTC) oraz transakcji na rynkach, na których nie funkcjonuje system rozliczeń nadzorowanych przez niezależną izbę rozliczeniową (gdzie stosowana jest tzw. zasada free of payment, czyli transferu papierów wartościowych bez płatności, a nie delivery versus payment, czyli wydanie przy płatności). a) Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków (nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń) nie ma aktywów Subfunduszu bezpośrednio obciążonych tym ryzykiem; b) Na dzień bilansowy Subfundusz nie zabezpieczał ryzyka kontrahenta związanego z transakcjami pochodnymi wskazanymi w Nocie 6. 3) Poziom obciążenia aktywów Subfunduszu ryzykiem walutowym Ryzyko walutowe ma związek ze zmiennością kursów walut i potencjalną utratą wartości lokat wyrażoną w złotych, w przypadku, gdy Subfundusz ma część aktywów denominowanych w walutach obcych oraz odpowiednim zwiększeniem wartości (w złotych) zobowiązań wyrażonych w walutach. Lokaty Subfunduszu, z którymi związane jest ryzyko walutowe (denominowane są w walutach obcych): Kategoria lokat Udział w wartości aktywów Subfunduszu Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą % Waluty inne niż złote, wskazane w Nocie 4 stanowiły łącznie 0,2 % aktywów Subfunduszu. - 6 / Noty objaśniające (PL) - ZFA

49 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZAGRANICZNE FUNDUSZE AKCYJNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Subundusz stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego (walut innych niż złote, względem złotego), poprzez dokonywanie transakcji terminowej wymiany walut po ustalonym kursie wymiany. Na dzień bilansowy niezabezpieczona (w sensie ryzyka walutowego) część aktywów netto (portfel inwestycyjny wraz z rozrachunkami w walutach obcych) stanowiła 2,1 %. Nota - 6 Instrumenty pochodne Na dzień 31 grudnia 2009 roku Fundusz posiadał w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu instrumenty pochodne wskazane poniżej. kontrakty FX forward (kontrakty terminowej wymiany walut). Zawierane kontrakty typu forward miały na celu ograniczenie ryzyka walutowego na posiadanych w portfelu inwestycyjnym zagranicznych papierach wartościowych, denominowanych w walutach obcych, poprzez zabezpieczenie wartości kursu wymiany walut na złote. Zawarcie kontraktów spowodowało, że przy idealnie efektywnym (100 %) zabezpieczeniu złożenie transakcji zabezpieczanej i zabezpieczającej ekonomicznie ma charakterystykę portfela papierów udziałowych denominowanych w złotych, o kursach zmieniających się zgodnie z tendencjami na odpowiednich aktywnych rynkach zagranicznych. Subfundusz dokonuje codziennej wyceny terminowych kontraktów walutowych. Wycena kontraktów forward dokonywana jest w formie określenia wartości godziwej według przyjętego na rynku modelu wyceny takich instrumentów finansowych, przy czym w modelu wyceny uwzględnia się sytuację na rynku terminowym. Wycena polega na określeniu bieżącej wartości zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, a czynniki dyskontowe opierają się na danych z aktywnego rynku instrumentów finansowych. Transakcje na niewystandaryzowane instrumenty pochodne zawierane były poza rynkiem regulowanym, z uznanymi bankami. Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty FX Forward a. Typ zajętej pozycji Kontrakt terminowy na wymianę walut (sprzedaż waluty po ustalonym kursie wymiany) b. Rodzaj instrumentu pochodnego Kontrakt terminowy FWD c. Cel otwarcia pozycji Ograniczenie ryzyka walutowego portfela udziałowych papierów denominowanych w walutach d. Wartość otwartej pozycji Suma (w pln) wszystkich otwartych pozycji (NPV) -13 tys. Zł e. Liczba kontraktów / wartości w walutach, w podziale na waluty f. Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych g. Podstawa obliczenia przyszłych płatności h. Termin zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu i. Termin wykonania instrumentu pochodnego 3 otwarte kontrakty Wartość bieżąca (PV) płatności walutowych EUR / pln 2 kontrakty 692 tys USD / pln 1 kontrakt 459 tys $ Płatności wskazane w treści umowy (FV) Płatności wykonywane: 693 tys. EUR 459 tys. USD Płatności do otrzymania: tys. PLN Rozliczenie w ustalonym w kontrakcie terminie Wszystkie płatności w terminie: 29 stycznia 2010 roku Kwoty ustalone w kontrakcie Termin zamknięcia pozycji 29 stycznia 2010 roku Termin zamknięcia transakcji (sprzedaż odpowiedniej waluty) 29 stycznia 2010 roku - 7 / Noty objaśniające (PL) - ZFA

50 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZAGRANICZNE FUNDUSZE AKCYJNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 1) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu (Buy-sell-back) a. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk; b. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk c. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na fundusz ryzyk Rok 2009 Nie miał zawartych Nie miał zawartych Nie miał zawartych Rok 2008 od Nie miał zawartych Nie miał zawartych Nie miał zawartych 2) Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu (Sell-buy-back) Transakcje typu Sell-buy-back nie miał zawartych nie miał zawartych 3) Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkodawcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji 4) Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkobiorcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji Nota - 8 Kredyty i pożyczki a. zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji b należności z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji - 8 / Noty objaśniające (PL) - ZFA

51 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZAGRANICZNE FUNDUSZE AKCYJNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Nota - 9 Waluty i różnice kursowe 1) Część aktywów, w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty, i część pasywów Subfunduszu była denominowana w walutach obcych zgodnie z poniższym zestawieniem walutowej struktury pozycji bilansu: Waluta w walucie w złotych polskich w walucie w złotych polskich wyszczególnienie pozycji aktywów / pasywów (w tys.) (w tys.) Euro, w tym: Środki pieniężne Lokaty Należności inne Dolary USA $, w tym: Środki pieniężne Lokaty Zobowiązania Pozostałe pozycje aktywów i pasywów są denominowane w złotych polskich. 2) Dodatnie i ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu, zgodnie z podziałem przedstawionym w zestawieniu lokat, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane: Różnice kursowe W przekroju lokat Subfunduszu Zrealizowane różnice kursowe Różnice kursowe niezrealizo wane Zrealizowan e różnice kursowe Różnice kursowe niezrealizow ane (w tys.) (w tys.) Róźnice netto Różnice dodatnie, w tym: Inne Różnice ujemne, w tym: Inne / Noty objaśniające (PL) - ZFA

52 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZAGRANICZNE FUNDUSZE AKCYJNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja 1) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat oraz wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów zostały zaprezentowane w zestawieniu: Typ lokat Kategoria aktywów Wartość zrealizowaneg o zysku (straty) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizo wanego zysku z wyceny aktywów Wartość zrealizowan ego zysku (straty) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizo wanego zysku z wyceny aktywów (w tys.) (w tys.) Razem w okresie spraw ozdaw czym, w tym: 1. Składniki lokat notow ane na aktyw nym rynku, w tym: Akcje i inne udziałowe pw Papiery wartościowe dłużne Inne Składniki lokat nienotow ane na aktyw nym rynku, w tym: Akcje i inne udziałowe pw Papiery wartościowe dłużne Inne ) Subfundusz, zgodnie ze Statutem (rozdział IV, art. IV.1 i IV.2) nie wypłaca dywidend ani innych dochodów. Dochody Subfunduszu osiągnięte w wyniku dokonanych inwestycji, w tym odsetki oraz dywidendy, powiększają wartość aktywów danego subfunduszu, jak również zwiększają odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa tego subfunduszu. Nota - 11 Koszty Subfunduszu Towarzystwo nie pokrywa ani nie zwraca Funduszowi kosztów ponoszonych, przy czym część kosztów obsługi Funduszu (które, zgodnie ze Statutem, nie obciążają Funduszu) opłacana jest przez Zarządzającego (z wynagrodzenia Zarządzającego). Subfundusz, zgodnie ze Statutem, ponosi koszty wynagrodzenia Zarządzającego oraz koszty nie podlegające ograniczeniu limitowemu. Zagraniczne Fundusze Akcyjne Rok 2009 Rok 2008 od Subfundusz naliczył wynagrodzenie za zarządzanie w wysokości (tys. zł) 22 5 Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzaniem wskazanym subfunduszem uzależnione jest w całości od wartości aktywów netto danego subfunduszu. Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec okresu sprawozdawczego i na koniec poprzedniego roku obrotowego (Subfundusz rozpoczął działalność w roku 2008). Opis Wartość Aktywów Netto tys. zł tys. zł Wartość JU / Noty objaśniające (PL) - ZFA

53 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZAGRANICZNE FUNDUSZE AKCYJNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione w bieżącym sprawozdaniu finansowym. C Dokonane korekty błędów podstawowych W okresie sprawozdawczym nie dokonywano korekt błędów podstawowych. Ponadto: i. nie dokonywano korekt wycen Jednostek Uczestnictwa; ii. Jednostki Uczestnictwa były zbywane i odkupywane bez ograniczeń; iii. transakcje zawierane przez Fundusz na rzecz Subfunduszu były rozliczane zgodnie z zasadami rynkowymi, w tym w zakresie terminowości i prawidłowości. D Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Prezentowane jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu Zagraniczne Fundusze Akcyjne wydzielonego w Strategie Funduszowe Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym obejmuje okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku. Dniem bilansowym był dzień 31 grudnia 2009 roku. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu: 1 października 2008 roku. Opodatkowanie Funduszu w roku 2009 Fundusze inwestycyjne, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce. Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa W odniesieniu do uczestników Subfunduszu, będących osobami fizycznymi, dochód z odkupienia Jednostek Uczestnictwa subfunduszu podlega opodatkowaniu, chyba że odkupienie odbywa się w trybie zamiany jednostek uczestnictwa danego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w tym samym Funduszu. Fundusz jest płatnikiem tego podatku. Subfundusz pobrał (i przekazał w ustawowym terminie do Urzędu Skarbowego) z wypłat z tytułu odkupień kwotę podatku (tys. zł) Rok 2009 Rok 2008 od Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) jest spółką akcyjną prawa polskiego, której kapitał akcyjny w 100 % należy do Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM). Właścicielem 51 % akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A., a 49 % akcji jest w posiadaniu Banku Polska Kasa Opieki SA. Adres Towarzystwa: ul. Wołoska 5, Warszawa, bud. Taurus 5p., tel / Informacje dodatkowe (PL) - ZFA

54 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZAGRANICZNE FUNDUSZE AKCYJNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Towarzystwo zawarło umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania pakietem papierów wartościowych na zlecenie ze spółkami: (a) Pioneer Investments Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu pod adresem: Lassallestrasse 1, A Wiedeń, Austria (z zastrzeżeniem poniżej) oraz (b) Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wołoska 5. Pioneer Investments Austria GmbH zarządza częścią portfela inwestycyjnego Funduszu lokowaną w tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, w tym w szczególności w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Z datą 9 lipca 2009 roku (z końcem dnia) nastąpiło przekazanie zarządzania częścią portfela Funduszu lokowaną w tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania. Przed tą datą spółką zarządzającą była Asset Management GmbH (AMG) z siedzibą w Wiedniu pod adresem: Lassallestrasse 1, A Wiedeń, Austria. Pioneer Pekao Investment Management S.A. zarządza częścią portfela inwestycyjnego Funduszu lokowaną w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty krajowego rynku depozytowego, jak również realizuje transakcje wymiany walut, w tym terminowe.. Każdy z subfunduszy jest obciążany następującymi kosztami (przypisanymi do subfunduszu): 1) Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie subfunduszami. 2) Opłaty za transakcje portfelowe, opłaty za wykonywanie czynności bankowych w związku z aktywami bądź zobowiązaniami Funduszu, w tym w szczególności: (a) opłaty i prowizje maklerskie, oraz bankowe, (b) opłaty transakcyjne instytucji depozytowych (np. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Clearstream Banking Luxembourg), (c) koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz, (d) koszty likwidacji Funduszu. 3) Podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności: (a) (b) opłaty sądowe i notarialne, opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji (wcześniej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; obecnie: Komisji Nadzoru Finansowego) i Narodowego Banku Polskiego. Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem: Zagraniczne Fundusze Akcyjne Subfundusz Stawka statutowa Stawka obowiązująca obecnie 3.00 % 0,55 % stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem Zagraniczne Fundusze Akcyjne wynosiła od rozpoczęcia zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu ( ) 0.55 %. Z kwoty wpłat uczestników Subfundusz pobiera opłatę manipulacyjną, która jest przekazywana Towarzystwu. Zgodnie ze Statutem stawka opłaty manipulacyjnej pobieranej przy wpłatach uczestników na nabycie Jednostek Uczestnictwa wynosi maksymalnie 5.5 % (liczonej od kwoty wpłaty). Mające zastosowanie stawki opłat manipulacyjnych zależą od kwoty wpłaty, sytuacji szczególnej wynikającej np. z prawa do akumulacji oraz sposobu (w tym wskazania prowadzącego dystrybucję). Na dzień bilansowy obowiązują tabele opłat ze stawką maksymalną w wysokości 5,00 %. Szczegółową tabelę stawek opłat manipulacyjnych Towarzystwo prezentuje w materiałach informacyjnych. Zarządzanie subfunduszem zostało powierzone następującym osobom: Thomas Wehinger (współzarządzający funduszem od , zarządza częścią portfela inwestycyjnego funduszu lokowaną w jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty, tytuły uczestnictwa, etc., pracownik Pioneer Investments Austria GmbH), Josef Kerschbaumer (współzarządzający funduszem od , zarządza częścią portfela inwestycyjnego funduszu lokowaną w jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty, tytuły uczestnictwa, etc., pracownik Pioneer Investments Austria GmbH), Hubert Kmiecik (zarządzający funduszem od zarządza pozostałą częścią portfela, nie wskazaną jako zarządzana przez pracowników PIA bądź AMG, pracownik PPIM SA), - 2 / Informacje dodatkowe (PL) - ZFA

55 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZAGRANICZNE FUNDUSZE AKCYJNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Frank Gans (zarządzający funduszem od do , zarządzał częścią portfela inwestycyjnego funduszu lokowaną w jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty, tytuły uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibą za granicą, pracownik Asset Management GmbH), Cezary Iwański (zarządzający funduszem od do , zarządzał częścią portfela inwestycyjnego funduszu inną niż wskazaną dla zarządzającego z AMG, pracownik PPIM SA). Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Na dzień bilansowy ( 31 grudnia 2009 roku ) Prospekt Informacyjny Funduszu wskazywał 5 subfunduszy wydzielonych w Funduszu, spośród których jednostki uczestnictwa 2 subfunduszy były zbywane: 1. Polskie Fundusze Akcyjne + 2. Fundusze Polskie + 3. Zagraniczne Fundusze Akcyjne 4. Fundusze Zagraniczne 5. Strategia Total Return do dnia sporządzenia sprawozdania subfundusz nie rozpoczął działalności Metryka Subfunduszu Towarzystwo zapewnia uczestnikom Funduszu możliwość korzystania z telefonicznej linii informacyjnej: tel. w Polsce Istnieje także możliwość skorzystania z poczty elektronicznej: Ponadto Towarzystwo zarządza informacyjną stroną w Internecie: Innym źródłem informacji o codziennych wycenach Funduszy jest: Telegazeta TVP S.A. (str. 706). W zakresie elektronicznej informacji o stanie rachunków uczestników Towarzystwo oferuje systemy automatycznej obsługi i informacji: TelePioneer oraz e-pioneer. Nazwa Strategie Funduszowe SFIO Zagraniczne Fundusze Akcyjne Nazwa w j. angielskim Foreign Equity Funds (subfund of: Funds Strategies Specialized Open-End Investment Fund (OIF)) Rozpoczęcie wycen Wartość początkowa (zł) Oznaczenia NIP REGON W rejestrze funduszy W rejestrach RFi 412 ISIN JU IZFiA Ozn. wewnętrzne Ozn. w systemach PLPPTFI00352 PIO042 53FSINTE Warszawa, dnia 26 marca 2010 roku. - 3 / Informacje dodatkowe (PL) - ZFA

56 OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

57

58 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

59

60

61 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE SUBFUNDUSZU

62 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZE ZAGRANICZNE Subfunduszu w STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 ROKU Sprawozdanie jednostkowe jest załącznikiem do sprawozdania połączonego funduszu Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty FZ

63

64 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY subfundusz FUNDUSZE ZAGRANICZNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Spis treści Zestawienie lokat Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto Noty objaśniające Nota - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wartości szacunkowe Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego Nota - 2 Należności Subfunduszu Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota - 5 Ryzyka Nota - 6 Instrumenty pochodne Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym C D Dokonane korekty błędów podstawowych Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Opodatkowanie Funduszu w roku 2009 Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Metryka Subfunduszu FZ

65 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Zestawienia tabelaryczne subfunduszu wydzielonego w funduszu Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zestawienie lokat... Tabela główna... Tabele uzupełniające... Tabele dodatkowe... Bilans... Rachunek wyniku z operacji... Zestawienie zmian w aktywach netto / Spis tabel (PL) - FZ

66 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2009 Strategie Funduszowe SFIO - Fundusze Zagraniczne Tabela Główna (tysiące złotych) Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień Zestawienie lokat na dzień Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Razem / Tabele (PL) -

67 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2009 Strategie Funduszowe SFIO - Fundusze Zagraniczne Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające (tysiące złotych) Wartość według Procentowy udział Wartość według Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta wyceny na dzień w aktywach Akcje ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem Akcje - RAZEM III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany Inny aktywny rynek Nienotowane na rynku aktywnym Wartość według Procentowy udział Wartość według Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta wyceny na dzień w aktywach Warranty subskrypcyjne ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem Warranty subskrypcyjne - RAZEM % Wartość według Procentowy udział Wartość według Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta wyceny na dzień w aktywach Prawa do akcji ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem Prawa do akcji - RAZEM Wartość według Procentowy udział Wartość według Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta wyceny na dzień w aktywach ceny nabycia w tys. Prawa poboru bilansowy w tys. ogółem Prawa poboru - RAZEM Wartość według Procentowy udział Wartość według Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta wyceny na dzień w aktywach ceny nabycia w tys. Kwity depozytowe bilansowy w tys. ogółem Kwity depozytowe - RAZEM Wartość Procentowy Wartość według według Warunki udział w Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w wyceny na oprocentowania aktywach tys. dzień Listy zastawne ogółem bilansowy w Listy zastawne - RAZEM Wartość według Wartość według Procentowy udział ceny w Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość Nominalna Liczba nabycia tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem Dłużne papiery wartościowe - RAZEM O terminie wykupu do 1 roku a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne O terminie wykupu powyżej 1 roku a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne Aktywny rynek - rynek regulowany Inny aktywny rynek Nienotowane na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej - 2 / Tabele (PL) -

68 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2009 Strategie Funduszowe SFIO - Fundusze Zagraniczne Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające (tysiące złotych) Wartość według Wartość według Procentowy udział Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach (wystawcy) tys. bilansowy w tys. ogółem Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Forward Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska EUR Forward Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska USD Forward Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska EUR Forward Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska USD Wartość według Procentowy udział Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Udziały w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością Wartość według ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem 0 0 Wartość według Procentowy udział Wartość według wyceny na dzień w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem I. Jednostki uczestnictwa 0 0 II. Certyfikaty inwestycyjne Wartość według Wartość według Procentowy udział Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą tys. bilansowy w tys. ogółem Suma IE (BNY Mellon Global Funds PLC - Global Intrepid Fund) Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy BNY Mellon Global Funds PLC - Global Intrepid FIrlandia IE00B29M2H10 ( BNY Mellon Global Funds plc - Long-Term Global EquityNienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy BNY Mellon Global Funds plc - Long-Term Globa Irlandia IE ( PIMCO Total Return Bond Fund) Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy PIMCO Total Return Bond Fund Irlandia LU (Aberdeen Global - World Equity Fund) Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Aberdeen Global - World Equity Fund Luksemburg LU ( Credit Suisse Equity Fund Lux - Global Value) Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Credit Suisse Equity Fund Lux - Global Value Luksemburg LU ( Dexia Bonds - Euro Government) Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Dexia Bonds - Euro Government Luksemburg LU ( ING L Invest - Global High Dividend) Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy ING L Invest - Global High Dividend Luksemburg LU ( BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy BlackRock Global Funds - Global Dynamic EquityLuksemburg Fund) LU ( Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate BondNienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Morgan Stanley Investment Funds - Euro CorporaLuksemburg LU ( Parvest Euro Government Bond) Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Parvest Euro Government Bond Luksemburg LU ( Schroder International Selection Fund Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Schroder International Selection Luksemburg EURO Short Ter Fund - EURO S 4 LU ( Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond) Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Schroder International Selection Fund - US Dolla Luksemburg Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Weksle Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według Wartość według Wartość według Wartość według Procentowy udział Warunki oprocentowania wyceny na dzień Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta ceny nabycia w ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach bilansowy w danej danej walucie tys. bilansowy w tys. ogółem Depozyty walucie I. W walutach państw należacych do OECD Lokata w PLN Bank Pekao SA Polska PLN II. W walutach państw nienależacych do OECD Wartość według Wartość według Procentowy udział Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie wyceny na dzień ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem bilansowy w tys. Waluty I. W walutach państw należacych do OECD II. W walutach państw nienależacych do OECD - 3 / Tabele (PL) -

69 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2009 Strategie Funduszowe SFIO - Fundusze Zagraniczne Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe (tysiące złotych) Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art..107 ustawy Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem - 4 / Tabele (PL) -

70 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2009 Strategie Funduszowe SFIO - Fundusze Zagraniczne Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 7 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 2 7 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności 1 1 a) Zbyte lokaty 0 0 b) Zbyte jednostki uczestnictwa 0 0 c) Odsetki 0 1 d) Dywidendy 0 0 e) Należności inne Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania Nabyte lokaty Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna 0 1 III. Aktywa netto IV. Kapitał subfunduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytułu różnic kursowych VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych VII. Kapitał subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji Liczba jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 5 / Tabele (PL) -

71 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2009 Strategie Funduszowe SFIO - Fundusze Zagraniczne Rachunek Wyniku z Operacji (tysiące złotych) Rachunek wyniku z operacji od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 II. Koszty Subfunduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszu Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty subfunduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) 2 22 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zł) Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 6 / Tabele (PL) -

72 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2009 Zestawienie zmian w aktywach netto I. Zmiana wartości aktywów netto za okres od do za okres od do Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto 2 22 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) subfunduszu (razem) 0 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym Strategie Funduszowe SFIO - Fundusze Zagraniczne Zestawienie zmian w aktywach netto (tysiące złotych) a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności subfunduszu, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na początek działalności wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym (pa) minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym data wyceny IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto (pa) procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję procentowy udział opłat dla depozytariusza procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszy procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -

73 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Noty objaśniające W niniejszych notach zawarte są uzupełniające dane o pozycjach bilansu i rachunku wyniku z operacji subfunduszu oraz o zasadach prowadzenia rachunkowości funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Nota - 1 Polityka rachunkowości Funduszu... 1 Nota - 2 Należności Subfunduszu... 5 Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu... 5 Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty... 6 Nota - 5 Ryzyka... 6 Nota - 6 Instrumenty pochodne... 7 Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu... 8 Nota - 8 Kredyty i pożyczki... 9 Nota - 9 Waluty i różnice kursowe... 9 Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Nota - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona była w okresie sprawozdawczym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 249, poz. 1859) (dalej zwanym Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy). Zgodnie z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy, Księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono tylko najbardziej istotne elementy przyjętych zasad rachunkowości. Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie zostało sporządzone: W języku polskim i w walucie polskiej (kwoty w tysiącach złotych, z wyjątkiem wykazywania wartości na jednostkę uczestnictwa wówczas z dokładnością do 0,01 zł); Według stanu Ksiąg na dzień bilansowy, z uwzględnieniem zdarzeń następujących po tym dniu, dotyczących okresu sprawozdawczego; Zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy w zakresie ustalenia wyniku z operacji, obejmującego: (a) przychody z lokat netto oraz (b) zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat i (c) niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny lokat; Zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w polityce rachunkowości funduszu oraz metodami wyceny obowiązującymi na dzień bilansowy. Sprawozdanie jednostkowe subfunduszu składa się z części opisowej obejmującej: (a) noty objaśniające i (b) informacje dodatkowe. Wprowadzenie do sprawozdania sporządzane jest dla sprawozdania połączonego. W części tabelarycznej przedstawione zostały: (a) zestawienie lokat subfunduszu, (b) bilans subfunduszu, (c) rachunek wyniku z operacji dla subfunduszu, (d) zestawienie zmian w aktywach netto subfunduszu. W zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe w tabeli Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy o funduszach inwestycyjnych prezentowane są te składniki lokat (zarówno papiery wartościowe, jak i umowy mające za przedmiot prawa majątkowe), które były przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Funduszu, akcjonariuszem Towarzystwa (nie ma takich przypadków), podmiotami zależnymi bądź dominującymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza (nie było takich przypadków). Wskazanie odbywa się dla tej części posiadanego - 1 / Noty objaśniające (PL) - FZ

74 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku składnika lokat (paczek ujmowanych księgowo pozycji), gdzie drugą stroną transakcji (zakupu) był Depozytariusz Funduszu. Tabela Instrumenty rynku pieniężnego w zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe nie jest wypełniana, ponieważ dotyczy ona składników portfela wyłącznie funduszy inwestycyjnych typu funduszy rynku pieniężnego. Od sprawozdania półrocznego za okres kończący się 30 czerwca 2009 roku sprawozdanie finansowe specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie zawiera zestawienia tabelarycznego rachunek przepływów pieniężnych (zgodnie z przepisami art. 45 ust. 3a Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości [Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami]). Od sprawozdania półrocznego za okres kończący się 30 czerwca 2009 roku w zestawieniu rachunek wyniku z operacji zmieniony został algorytm ustalania wartości Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa. Wynik ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w odpowiednim okresie prezentowanym). Podejście takie wynika z faktu, że zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa jest efektem wyłącznie uzyskanego wyniku z inwestycji. Od sprawozdania półrocznego za okres kończący się 30 czerwca 2009 roku w zestawieniach zestawienie lokat nie są ujawniane posiadane środki pieniężne w walutach obcych (w pozycji waluty). Przyjęty sposób prezentacji wynika z faktu, że takie aktywa nie są przedmiotem lokat funduszu, wobec tego są ujmowane wyłącznie jako odpowiednie środki pieniężne w bilansie oraz notach objaśniających. Równocześnie w zestawieniach lokat oraz w odpowiedniej pozycji w bilansie ujawniane są depozyty bankowe. Od sprawozdania za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku uległa zmianie prezentacja instrumentów pochodnych w Zestawieniu lokat - Tabeli Głównej. Wcześniej prezentowana była wartość netto instrumentów pochodnych, a obecnie ujawniana jest wartość dodatnia, będąca sumą wartości tych instrumentów, na których Fundusz ma dodatni wynik z wyceny i takie pozycje stanowią aktywa Funduszu (prezentowane w tabeli Bilans w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku ). Od sprawozdania za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku uległa zmianie prezentacja pieniężnych lokat bankowych w bilansie Funduszu. Wcześniej prezentowane one były jako składnik Środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozycja 1.b). Obecnie takie depozyty ujmowane są w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku. Dane za okres porównawczy zostały zaprezentowane po przeliczeniu do obecnych zasad ujawniania. Sprawozdanie sporządzono w formacie zgodnym z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy. Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych 1) Księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie, a ponadto zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze oraz egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. 2) Transakcje portfelowe (nabycie oraz zbycie składników lokat) ujmuje się w Księgach rachunkowych w dacie ich dokonania (zawarcia umowy). 3) Datą wprowadzenia do Ksiąg transakcji na Jednostkach Uczestnictwa (zmian w kapitale wpłaconym lub kapitale wypłaconym) jest dzień zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Transakcje te nie są uwzględniane w wyliczeniu Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w dniu wprowadzenia ich do Ksiąg. 4) Nabyte papiery wartościowe wprowadzane są do ksiąg rachunkowych według ceny nabycia, obejmującej wszystkie koszty poniesione w związku z nabyciem (w szczególności: prowizje maklerskie). W przypadku papierów wartościowych otrzymanych nieodpłatnie ceną nabycia jest wartość 0. 5) Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych. 6) Zysk lub strata ze sprzedaży papierów wartościowych wyliczana jest metodą najdroższe sprzedaje się jako pierwsze, polegającą na przypisaniu sprzedanym papierom wartościowym najwyższej ceny nabycia danych papierów wartościowych. Zasada ta dotyczy także transakcji na walutach. 7) Przychody z odsetek ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 8) Koszty operacyjne Subfunduszu ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. - 2 / Noty objaśniające (PL) - FZ

75 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku 9) Wszystkie operacje Subfunduszu na aktywach i pasywach wyrażonych w walutach obcych wykazywane są w walucie rozliczenia oraz w złotych polskich, po przeliczeniu według odpowiedniego kursu średniego ogłaszanego przez NBP, na dzień ujęcia operacji w Księgach rachunkowych. Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wycena aktywów (w tym, w szczególności, papierów wartościowych) i ustalanie zobowiązań dokonywana jest każdego Dnia Wyceny Subfunduszu w wartości godziwej, z zastrzeżeniami zaprezentowanymi poniżej. W Dniu Wyceny wycena aktywów i ustalanie zobowiązań Subfunduszu odbywa się według ustalonych stanów, określonych kursów, cen i wartości z godziny 23:30. 1) Składniki lokat wyceniane są według następujących zasad: W przypadku, gdy notowania papierów wartościowych na aktywnym rynku cechuje brak stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia (lub analogicznego), a jest możliwość skorzystania z danych od wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się dostarczaniem wycen takich papierów wartościowych, subfundusz wykorzystuje do wyceny w wartości godziwej tak pozyskane kursy (od Dostawcy Cen wskazanego w Prospekcie Informacyjnym Funduszu i w pkt 2). Papiery wartościowe dłużne notowane na rynkach aktywnych, dla których nie ma możliwości stałego uzyskiwania kursów z tych rynków ani od Dostawców Cen są wyceniane w wartości godziwej z wykorzystaniem modelu wyceny dyskontującego czynnikami rynkowymi przyszłe przepływy pieniężne. Bony Skarbowe oraz nieskarbowe papiery wartościowe wierzycielskie, dla których nie ma możliwości uzyskiwania w sposób ciągły wartości rynkowej (w tym np. obligacje zamienne, bony handlowe i obligacje korporacyjne), wyceniane są metodą skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Instrumenty finansowe o charakterze jednostek uczestnictwa (jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą) są wyceniane jeśli nie odbywa się nimi obrót na rynku aktywnym - zgodnie z podawaną publicznie informacją o wartości aktywów netto na jednostkę (odpowiedniego typu / kategorii / klasy, w odpowiedniej walucie denominowania). Papiery wartościowe nabyte z udzielonym przez kontrahenta przyrzeczeniem odkupu, w transakcji mającej na celu zabezpieczenie przekazanego depozytu pieniężnego (transakcje typu buy-sell-back ), są wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia, przy czym korektę przeprowadza się z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej. W uzasadnionych przypadkach, gdy zdarzenia dotyczące posiadanych papierów wartościowych, którymi nie odbywa się obrót na rynku aktywnym, wymagają dokonania odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, po analizie przypadku dokonywany jest stosowny odpis (w ciężar niezrealizowanego wyniku z inwestycji) i w zestawieniu lokat Subfunduszu papiery wartościowe wykazywane są z uwzględnieniem odpisu. 2) Fundusz korzysta, na potrzeby uzyskiwania cen oraz informacji o instrumentach finansowych, z uznanych serwisów informacyjnych, w tym w szczególności: Financial Times Interactive Data (Europe) Limited ( FT ID ) Serwis: FTS Bloomberg L.P. ( Bloomberg ) Serwis: Bloomberg Professional Service 3) Modele wykorzystywane na potrzeby wyceny specyficznych instrumentów: Podstawowym modelem stosowanym w zakresie wyliczania wartości pozycji w instrumentach pochodnych typu swap (interest rate swap oraz cross-currency interest rate swap) oraz kontraktów terminowej wymiany walut (currency forward) oraz określonych instrumentów dłużnych jest metoda wyliczania zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 4) Wycena i wyliczanie wartości innych aktywów: Wycena kontraktów futures odbywa się zgodnie z notowaniami tych kontraktów na Giełdzie. Rozliczenia stanu rozrachunków z tytułu zmiany depozytu zabezpieczającego dokonywane są codziennie i zmiany ujmowane w rachunku wyniku z operacji są zgodne z wyciągami z rachunku zabezpieczającego. Należności z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych (w części poza wynagrodzeniem z tytułu udzielenia pożyczki) wycenia się według zasad dotyczących tych papierów wartościowych; Odsetki należne od obligacji Skarbu Państwa wylicza się zgodnie z podawanymi publicznie tabelami sponsora emisji; - 3 / Noty objaśniające (PL) - FZ

76 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Odsetki od papierów wartościowych dłużnych wyliczane są na każdy Dzień Wyceny, zgodnie z warunkami emisji; Aktywa wyrażone w innej niż polska walucie wyceniane są w danej walucie, a następnie wartości przeliczane są na polskie złote według odpowiedniego kursu średniego, ogłaszanego przez NBP na Dzień Wyceny. 5) Wartość pasywów walutowych Subfunduszu ustalana jest w sposób analogiczny do wyliczania wartości aktywów wyrażonych w walucie. Wartości szacunkowe Wycena aktywów i ustalanie wartości zobowiązań dokonywane są w zgodzie z zasadami ostrożnej wyceny. W szczególnych przypadkach (w szczególności przy braku danych z aktywnego rynku oraz w przypadku wystąpienia przesłanek utraty wartości) wycena ta wymagać może dokonania oszacowania opartego o subiektywne oceny, estymacje i przyjęcie założeń wpływających na stosowane zasady rachunkowości oraz na prezentowane wartości aktywów i zobowiązań oraz kwoty przychodów i kosztów. Oszacowania dokonywane są w oparciu o dostępne dane historyczne, dane możliwe do zaobserwowania na rynku oraz szereg innych czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach. W miarę możliwości w modelach wyceny wykorzystywane są dane możliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach oszacowania są niezbędne. Oszacowania i założenia stanowiące ich podstawę podlegają okresowym przeglądom. Korekty w wartościach szacunkowych są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany oszacowania, jeżeli korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano zmiany i okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieżący, jak i przyszłe okresy. Zmiany przyjętych założeń i oszacowań mogą mieć wpływ na wykazywane wartości godziwe składników lokat. Stosowane metody i modele wyceny są okresowo oceniane i weryfikowane, a przed wdrożeniem analizowane i przedstawiane Depozytariuszowi Funduszu wraz z uzasadnieniem użycia. Oszacowania dokonane na dzień bilansowy uwzględniają sytuacje i dane z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzień. Biorąc pod uwagę zmienność otoczenia gospodarczego istnieje niepewność w zakresie dokonanych szacunków. Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Na każdy Dzień Wyceny ustalane są: wartość portfela inwestycyjnego (składników lokat) Subfunduszu; bilans Subfunduszu, obejmujący wyliczenie wartości aktywów Subfunduszu oraz jego zobowiązań; ustalenie wartości wyniku z operacji Subfunduszu składającego się z ujętych przychodów z lokat, poniesionych kosztów Subfunduszu, zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat; Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, stanowiąca różnicę między wartością aktywów i zobowiązań; liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu oraz wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu. Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu 1) Wskazanie dostawców cen: Podstawowym Dostawcą Cen na potrzeby wycen Subfunduszu (w przypadku korzystania z wycen od dostawców cen) jest FTID, a Dostawcą Zapasowym jest Bloomberg. Powyższe wskazanie obowiązuje od wcześniej jedynym Dostawcą Cen był Bloomberg. 2) W przypadku wyceny instrumentów o wartości wyrażonej w walucie, dla której NBP nie ogłasza codziennie kursów, wykorzystywany jest kurs tej waluty w relacji do euro. - 4 / Noty objaśniające (PL) - FZ

77 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, poza wskazanymi w niniejszej nocie. Nota - 2 Należności Subfunduszu wyszczególnienie Subfunduszu Należności w złotych polskich w złotych polskich W tys. W tys Należności z tytułu zbytych lokat Należności z tytułu zbytych 0 0 jednostek uczestnictw a 3 Należności z tytułu dyw idend Należności z tytułu odsetek Należności pozostałe 1 0 Należności Subfunduszu razem 1 1 Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Wyszczególnienie Subfunduszu Zobowiązań w złotych polskich w złotych polskich W tys. W tys Zobow iązania z tytułu nabytych 0 0 aktyw ów 2 Zobow iązania z tytułu transakcji 0 0 przy zobow iązaniu się Subfunduszu do odkupu 3 Zobow iazania z tytułu 5 20 instrumentów pochodnych 4 Zobow iązania z tytułu w płat na 1 0 jednostki uczestnictw a 5 Zobow iązania z tytułu 0 0 odkupionych jednostek uczestnictw a 6 Zobow iązania pozostałe, w tym: 2 4 a Zobowiązania z tytułu opłaty 0 1 manipulacyjnej b Zobowiązania z tytułu 1 0 wynagrodzenia za zarządzanie Zobowiązania Subfunduszu razem / Noty objaśniające (PL) - FZ

78 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zestawienie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów: Wyszczególnienie aktywów / pasywów pozycji w walucie w złotych polskich w walucie w złotych polskich (w tys.) (w tys.) Środki pieniężne Środki pieniężne w Banku Polska Kasa Opieki SA, w tym: PLN Lokaty bankowe Lokaty bankow e w Banku Pekao SA, w tym PLN Średni w okresie spraw ozdaw czym poziom środków pieniężnych utrzymyw anych w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu Waluta Wartość w danej walucie Wartość w złotych polskich Rok 2009 (w tys.) Wartość w danej walucie Wartość w złotych polskich za okres od do r. (w tys.) PLN EUR JPY Nota - 5 Ryzyka Ryzyko inwestycyjne związane jest z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu. Szczegółowo ryzyko to zostało opisane w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III b, pkt 1.2. Subfundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych dokonujących inwestycji w instrumenty finansowe mogące nieść ze sobą ryzyko inwestycyjne związane z własną polityka inwestycyjną, w tym w szczególności ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe oraz ryzyko walutowe. Subfundusz nie dysponuje szczegółowymi danymi na temat składu portfeli inwestycyjnych funduszy, których jest uczestnikiem, dlatego też nie prezentuje w niniejszej nocie pośredniego obciążenia ryzykami. Dane wartościowe obrazujące ryzyka prezentowane są bez danych porównawczych. 1) Aktywa Subfunduszu obciążone ryzykiem stopy procentowej, w podziale na kategorie bilansowe. a) aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej lub ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej nie ma aktywów Subfunduszu bezpośrednio obciążonych tym ryzykiem. 2) Obciążenie aktywów Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe. Ryzyko kredytowe polega na niewywiązaniu się emitenta ze swoich zobowiązań wynikających z emisji instrumentu finansowego; dotyczy także sytuacji kiedy kontrpartner nie wywiązuje się z zawartej wcześniej umowy, w tym umowy, której przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Ryzyko rozliczeniowe wiąże się z wystąpieniem sytuacji, w której Fundusz wywiązał się ze swoich zobowiązań zanim zrobił to kontrpartner; dotyczy to szczególnie transakcji na rynku międzybankowym (OTC) oraz transakcji na rynkach, na których nie funkcjonuje system rozliczeń nadzorowanych przez niezależną izbę rozliczeniową (gdzie stosowana jest tzw. zasada free of payment, czyli transferu papierów wartościowych bez płatności, a nie delivery versus payment, czyli wydanie przy płatności). - 6 / Noty objaśniające (PL) - FZ

79 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku a) Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków (nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń) nie ma aktywów Subfunduszu obciążonych bezpośrednio tym ryzykiem. b) Na dzień bilansowy Subfundusz nie zabezpieczał ryzyka kontrahenta związanego z transakcjami pochodnymi wskazanymi w Nocie 6. 3) Poziom obciążenia aktywów Subfunduszu ryzykiem walutowym Ryzyko walutowe ma związek ze zmiennością kursów walut i potencjalną utratą wartości lokat wyrażoną w złotych, w przypadku, gdy Subfundusz ma część aktywów denominowanych w walutach obcych oraz odpowiednim zwiększeniem wartości (w złotych) zobowiązań wyrażonych w walutach. Lokaty Subfunduszu, z którymi związane jest ryzyko walutowe (denominowane są w walutach obcych): Kategoria lokat Udział w wartości aktywów Subfunduszu Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą % Waluty inne niż złote, wskazane w Nocie 4 stanowiły łącznie 0,0 % aktywów Subfunduszu. Subfundusz stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego (walut innych niż złote, względem złotego), poprzez dokonywanie transakcji terminowej wymiany walut po ustalonym kursie wymiany. Na dzień bilansowy niezabezpieczona (w sensie ryzyka walutowego) część aktywów netto (portfel inwestycyjny wraz z rozrachunkami w walutach obcych) stanowiła 4,5 %. Nota - 6 Instrumenty pochodne Na dzień 31 grudnia 2009 roku Fundusz posiadał w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu instrumenty pochodne wskazane poniżej. kontrakty FX forward (kontrakty terminowej wymiany walut). Zawierane kontrakty typu forward miały na celu ograniczenie ryzyka walutowego na posiadanych w portfelu inwestycyjnym zagranicznych papierach wartościowych, denominowanych w walutach obcych, poprzez zabezpieczenie wartości kursu wymiany walut na złote. Zawarcie kontraktów spowodowało, że przy idealnie efektywnym (100 %) zabezpieczeniu złożenie transakcji zabezpieczanej i zabezpieczającej ekonomicznie ma charakterystykę portfela papierów udziałowych denominowanych w złotych, o kursach zmieniających się zgodnie z tendencjami na odpowiednich aktywnych rynkach zagranicznych. Subfundusz dokonuje codziennej wyceny terminowych kontraktów walutowych. Wycena kontraktów forward dokonywana jest w formie określenia wartości godziwej według przyjętego na rynku modelu wyceny takich instrumentów finansowych, przy czym w modelu wyceny uwzględnia się sytuację na rynku terminowym. Wycena polega na określeniu bieżącej wartości zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, a czynniki dyskontowe opierają się na danych z aktywnego rynku instrumentów finansowych. Transakcje na niewystandaryzowane instrumenty pochodne zawierane były poza rynkiem regulowanym, z uznanymi bankami. Rodzaj instrumentu pochodnego / Kontrakty FX Forward Opis a. Typ zajętej pozycji Kontrakt terminowy na wymianę walut (sprzedaż waluty po ustalonym kursie wymiany) b. Rodzaj instrumentu pochodnego Kontrakt terminowy FWD - 7 / Noty objaśniające (PL) - FZ

80 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Rodzaj instrumentu pochodnego / Opis Kontrakty FX Forward c. Cel otwarcia pozycji Ograniczenie ryzyka walutowego portfela udziałowych papierów denominowanych w walutach d. Wartość otwartej pozycji Suma (w pln) wszystkich otwartych pozycji (NPV) 6 tys. zł e. Liczba kontraktów / wartości w walutach, w podziale na waluty f. Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych g. Podstawa obliczenia przyszłych płatności h. Termin zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu i. Termin wykonania instrumentu pochodnego 4 otwarte kontrakty Wartość bieżąca (PV) płatności walutowych EUR / pln 2 kontrakty 346 tys USD / pln 2 kontrakty 104 tys $ Płatności wskazane w treści umowy (FV) Płatności wykonywane: 346 tys. EUR 105 tys. USD Płatności do otrzymania: tys. PLN Rozliczenie w ustalonym w kontrakcie terminie Wszystkie płatności w terminie: 29 stycznia 2010 roku Kwoty ustalone w kontrakcie Termin zamknięcia pozycji 29 stycznia 2010 roku Termin zamknięcia transakcji (sprzedaż odpowiedniej waluty) 29 stycznia 2010 roku Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 1) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu (Buy-sell-back) a. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk; b. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk c. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na fundusz ryzyk Rok 2009 Nie miał zawartych Nie miał zawartych Nie miał zawartych Rok 2008 od Nie miał zawartych Nie miał zawartych Nie miał zawartych 2) Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu (Sell-buy-back) Transakcje typu Sell-buy-back nie miał zawartych nie miał zawartych 3) Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkodawcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji - 8 / Noty objaśniające (PL) - FZ

81 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku 4) Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkobiorcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji Nota - 8 Kredyty i pożyczki a. zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji b należności z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji Nota - 9 Waluty i różnice kursowe 1) Część aktywów, w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty, i część pasywów Subfunduszu była denominowana w walutach obcych zgodnie z poniższym zestawieniem walutowej struktury pozycji bilansu: Waluta w walucie w złotych polskich w walucie w złotych polskich wyszczególnienie pozycji aktywów / pasywów (w tys.) (w tys.) Euro, w tym: Środki pieniężne Lokaty Zobowiązania Dolary USA $, w tym: Lokaty Jeny Japońskie, w tym: Lokaty Pozostałe pozycje aktywów i pasywów są denominowane w złotych polskich. 2) Dodatnie i ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu, zgodnie z podziałem przedstawionym w zestawieniu lokat, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane: Różnice kursowe W przekroju lokat Subfunduszu Zrealizowane różnice kursowe Różnice kursowe niezrealizo wane Zrealizowan e różnice kursowe Różnice kursowe niezrealizow ane (w tys.) (w tys.) Róźnice netto Różnice dodatnie, w tym: Inne Różnice ujemne, w tym: Inne / Noty objaśniające (PL) - FZ

82 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja 1) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat oraz wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów zostały zaprezentowane w zestawieniu: Typ lokat Kategoria aktywów Wartość zrealizowaneg o zysku (straty) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizo wanego zysku z wyceny aktywów Wartość zrealizowan ego zysku (straty) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizo wanego zysku z wyceny aktywów (w tys.) (w tys.) Razem w okresie spraw ozdaw czym, w tym: 1. Składniki lokat notow ane na aktyw nym rynku, w tym: Akcje i inne udziałowe pw Papiery wartościowe dłużne Inne Składniki lokat nienotow ane na aktyw nym rynku, w tym: Akcje i inne udziałowe pw Papiery wartościowe dłużne Inne ) Subfundusz, zgodnie ze Statutem (rozdział IV, art. IV.1 i IV.2) nie wypłaca dywidend ani innych dochodów. Dochody Subfunduszu osiągnięte w wyniku dokonanych inwestycji, w tym odsetki oraz dywidendy, powiększają wartość aktywów danego subfunduszu, jak również zwiększają odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa tego subfunduszu. Nota - 11 Koszty Subfunduszu Towarzystwo nie pokrywa ani nie zwraca Funduszowi kosztów ponoszonych, przy czym część kosztów obsługi Funduszu (które, zgodnie ze Statutem, nie obciążają Funduszu) opłacana jest przez Zarządzającego (z wynagrodzenia Zarządzającego). Subfundusz, zgodnie ze Statutem, ponosi koszty wynagrodzenia Zarządzającego oraz koszty nie podlegające ograniczeniu limitowemu. Fundusze Zagraniczne Rok 2009 Rok 2008 od Subfundusz naliczył wynagrodzenie za zarządzanie w wysokości (tys. zł) 6 1 Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzaniem wskazanym subfunduszem uzależnione jest w całości od wartości aktywów netto danego subfunduszu. Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Subfundusz rozpoczął działalność w roku 2008 nie prezentuje danych porównawczych za poprzednie okresy. Wartość Netto Opis Aktywów tys. zł tys. zł Wartość JU / Noty objaśniające (PL) - FZ

83 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione w bieżącym sprawozdaniu finansowym. C Dokonane korekty błędów podstawowych W okresie sprawozdawczym nie dokonywano korekt błędów podstawowych. Ponadto: i. nie dokonywano korekt wycen Jednostek Uczestnictwa; ii. Jednostki Uczestnictwa były zbywane i odkupywane bez ograniczeń; iii. transakcje zawierane przez Fundusz na rzecz Subfunduszu były rozliczane zgodnie z zasadami rynkowymi, w tym w zakresie terminowości i prawidłowości. D Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Prezentowane jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu Fundusze Zagraniczne wydzielonego w Strategie Funduszowe Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym obejmuje okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku. Dniem bilansowym był dzień 31 grudnia 2009 roku. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu: 17 października 2008 roku. Opodatkowanie Funduszu w roku 2009 Fundusze inwestycyjne, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce. Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa W odniesieniu do uczestników Subfunduszu, będących osobami fizycznymi, dochód z odkupienia Jednostek Uczestnictwa subfunduszu podlega opodatkowaniu, chyba że odkupienie odbywa się w trybie zamiany jednostek uczestnictwa danego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w tym samym Funduszu. Fundusz jest płatnikiem tego podatku. Subfundusz pobrał (i przekazał w ustawowym terminie do Urzędu Skarbowego) z wypłat z tytułu odkupień kwotę podatku (tys. zł) Rok 2009 Rok 2008 od Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) jest spółką akcyjną prawa polskiego, której kapitał akcyjny w 100 % należy do Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM). Właścicielem 51 % akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A., a 49 % akcji jest w posiadaniu Banku Polska Kasa Opieki SA. Adres Towarzystwa: ul. Wołoska 5, Warszawa, bud. Taurus 5p., tel / Informacje dodatkowe (PL) - FZ

84 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Towarzystwo zawarło umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania pakietem papierów wartościowych na zlecenie ze spółkami: (a) Pioneer Investments Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu pod adresem: Lassallestrasse 1, A-1020 Wiedeń, Austria (z zastrzeżeniem poniżej) oraz (b) Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wołoska 5. Pioneer Investments Austria GmbH zarządza częścią portfela inwestycyjnego Funduszu lokowaną w tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, w tym w szczególności w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Z datą 9 lipca 2009 roku (z końcem dnia) nastąpiło przekazanie zarządzania częścią portfela Funduszu lokowaną w tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania. Przed tą datą spółką zarządzającą była Asset Management GmbH (AMG) z siedzibą w Wiedniu pod adresem: Lassallestrasse 1, A-1020 Wiedeń, Austria. Pioneer Pekao Investment Management S.A. zarządza częścią portfela inwestycyjnego Funduszu lokowaną w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty krajowego rynku depozytowego, jak również realizuje transakcje wymiany walut, w tym terminowe.. Każdy z subfunduszy jest obciążany następującymi kosztami (przypisanymi do subfunduszu): 1) Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie subfunduszami. 2) Opłaty za transakcje portfelowe, opłaty za wykonywanie czynności bankowych w związku z aktywami bądź zobowiązaniami Funduszu, w tym w szczególności: (a) opłaty i prowizje maklerskie, oraz bankowe, (b) opłaty transakcyjne instytucji depozytowych (np. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Clearstream Banking Luxembourg), (c) koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz, (d) koszty likwidacji Funduszu. 3) Podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności: (a) (b) opłaty sądowe i notarialne, opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji (wcześniej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; obecnie: Komisji Nadzoru Finansowego) i Narodowego Banku Polskiego. Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem: Fundusze Zagraniczne Subfundusz Stawka statutowa Stawka obowiązująca obecnie 2,50 % 0.45 % stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem Fundusze Zagraniczne wynosiła od rozpoczęcia zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu ( ) 0.45 %. Z kwoty wpłat uczestników Subfundusz pobiera opłatę manipulacyjną, która jest przekazywana Towarzystwu. Zgodnie ze Statutem stawka opłaty manipulacyjnej pobieranej przy wpłatach uczestników na nabycie Jednostek Uczestnictwa wynosi maksymalnie 5.5 % (liczonej od kwoty wpłaty). Mające zastosowanie stawki opłat manipulacyjnych zależą od kwoty wpłaty, sytuacji szczególnej wynikającej np. z prawa do akumulacji oraz sposobu (w tym wskazania prowadzącego dystrybucję). Na dzień bilansowy obowiązują tabele opłat ze stawką maksymalną w wysokości 4,00 %. Szczegółową tabelę stawek opłat manipulacyjnych Towarzystwo prezentuje w materiałach informacyjnych. Zarządzanie subfunduszem zostało powierzone następującym osobom: Thomas Wehinger (współzarządzający funduszem od , zarządza częścią portfela inwestycyjnego funduszu lokowaną w jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty, tytuły uczestnictwa, etc., pracownik Pioneer Investments Austria GmbH), Josef Kerschbaumer (współzarządzający funduszem od , zarządza częścią portfela inwestycyjnego funduszu lokowaną w jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty, tytuły uczestnictwa, etc., pracownik Pioneer Investments Austria GmbH), Hubert Kmiecik (zarządzający funduszem od zarządza pozostałą częścią portfela, nie wskazaną jako zarządzana przez pracowników PIA bądź AMG, pracownik PPIM SA), - 2 / Informacje dodatkowe (PL) - FZ

85 STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku Frank Gans (zarządzający funduszem od do , zarządzał częścią portfela inwestycyjnego funduszu lokowaną w jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty, tytuły uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibą za granicą, pracownik Asset Management GmbH), Cezary Iwański (zarządzający funduszem od do , zarządzał częścią portfela inwestycyjnego funduszu inną niż wskazaną dla zarządzającego z AMG, pracownik PPIM SA). Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Na dzień bilansowy ( 31 grudnia 2009 roku ) Prospekt Informacyjny Funduszu wskazywał 5 subfunduszy wydzielonych w Funduszu, spośród których jednostki uczestnictwa 2 subfunduszy były zbywane: 1. Polskie Fundusze Akcyjne + 2. Fundusze Polskie + 3. Zagraniczne Fundusze Akcyjne 4. Fundusze Zagraniczne 5. Strategia Total Return do dnia sporządzenia sprawozdania subfundusz nie rozpoczął działalności Metryka Subfunduszu Towarzystwo zapewnia uczestnikom Funduszu możliwość korzystania z telefonicznej linii informacyjnej: tel. w Polsce Istnieje także możliwość skorzystania z poczty elektronicznej: Ponadto Towarzystwo zarządza informacyjną stroną w Internecie: Innym źródłem informacji o codziennych wycenach Funduszy jest: Telegazeta TVP S.A. (str. 706). W zakresie elektronicznej informacji o stanie rachunków uczestników Towarzystwo oferuje systemy automatycznej obsługi i informacji: TelePioneer oraz e-pioneer. Nazwa Strategie Funduszowe SFIO Fundusze Zagraniczne Nazwa w j. angielskim Foreign Funds (subfund of: Funds Strategies Specialized Open-End Investment Fund (OIF)) Rozpoczęcie wycen Wartość początkowa (zł) Oznaczenia NIP REGON W rejestrze funduszy W rejestrach RFi 412 ISIN JU IZFiA Ozn. wewnętrzne Ozn. w systemach PLPPTFI00360 PIO043 54FSFF Warszawa, dnia 26 marca 2010 roku. - 3 / Informacje dodatkowe (PL) - FZ

86 OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

87

88 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

89

Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STRATEGII FUNDUSZOWYCH SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień (tysiące złotych)

Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY)

SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) SUBFUNDUSZ AVIVA OBLIGACJI* *Na dzień bilansowy Subfundusz Aviva Obligacji

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BNP Paribas Fundusz

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.25 251231 Bilans 251231 241231 I. Aktywa 866 77 593 179 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 22 1 384 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 92 1 384 b) Lokaty pieniężne

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Bilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN

Bilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN Bilans Lp Opis 4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku rok 2009 4 kwartał 2009 roku I. Aktywa 15 429 13 903 16 516,00 16 516,00 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 104 1 059 1 547,00 1 547,00 2) Należności

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku Depozytariusza Raport niezależnego

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU I. WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

PSF PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

PSF PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER STRATEGII FUNDUSZOWYCH SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu:

zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu: ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2 Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3 Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 4 Aviva Investors

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ZMIENNEJ ALOKACJI 2 subfunduszu w PIONEER STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 4 Z DNIA 4 KWIETNIA 2017 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumnę z danymi za okres od r. do r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumnę z danymi za okres od r. do r. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 19 MAJA 2016 ROKU

Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 19 MAJA 2016 ROKU PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ZMIENNEJ ALOKACJI RYNKU POLSKIEGO subfunduszu w PIONEER

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NISKIEGO RYZYKA (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DEPOZYT PLUS)

SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NISKIEGO RYZYKA (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DEPOZYT PLUS) AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NISKIEGO RYZYKA (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DEPOZYT PLUS) SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 23 LISTOPADA 2016 ROKU

Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 23 LISTOPADA 2016 ROKU PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ZMIENNEJ ALOKACJI 3 subfunduszu w PIONEER STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Bardziej szczegółowo

STATUT PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO. Rozdział I Przepisy ogólne Tekst jednolity statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego obowiązujący w dniu 14 kwietnia 2016 roku STATUT PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AMUNDI PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH

SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NISKIEGO RYZYKA SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KAPITAŁ PLUS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt w B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt w B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu: ANEKS NR 3 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia używać w nazwie skrótu FIZ. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 2 września 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu. I. Pkt III otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Ogłoszenie o zmianie statutu. I. Pkt III otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ogłoszenie o zmianie statutu Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-12-18 do 2017-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu: ANEKS NR 1 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 6 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 6 WRZEŚNIA 2017 ROKU PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ZMIENNEJ ALOKACJI RYNKI WSCHODZĄCE subfunduszu w PIONEER STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I ANEKS NR 4 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Poz ENERGA Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-18787/2016]

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Poz ENERGA Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-18787/2016] MSIG 226/2016 (5111) poz. 31122 31122 Poz. 31122. ENERGA Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-18787/2016] POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-22 do 2018-12-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2017-06-30

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 21 GRUDNIA 2016 ROKU

Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 21 GRUDNIA 2016 ROKU PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ZMIENNEJ ALOKACJI RYNKI EUROPY WSCHODNIEJ subfunduszu

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI ALTUS SUBFUNDUSZ ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU DŁUŻNY; ALTUS SUBFUNDUSZ SHORT; ALTUS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY;

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusze: Pioneer

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Informacja. o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku

Informacja. o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku W związku z wejściem w życie w dniu 2 lipca 2005 r. zmian w statucie Pioneer Obligacji Dolarowych Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PSF PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

PSF PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER STRATEGII FUNDUSZOWYCH SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia Warszawa, 17 stycznia 2018 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będące organem MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz), działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny Funduszy jest realizowany poprzez lokowanie w kategorie lokat wskazane w 2 i 3.

Cel inwestycyjny Funduszy jest realizowany poprzez lokowanie w kategorie lokat wskazane w 2 i 3. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (stan na dzień 1 lipca 2019 r.) Regulamin lokowania środków Funduszu: UFK Compensa 2025, UFK Compensa 2030, UFK Compensa 2035, UFK Compensa 2040, UFK

Bardziej szczegółowo

P SF SFIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P SF SFIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

P SF SFIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P SF SFIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI ALTUS SUBFUNDUSZ ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU DŁUŻNY; ALTUS SUBFUNDUSZ SHORT; ALTUS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY;

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia Warszawa, 17 stycznia 2018 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będące organem MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (Fundusz), działając na podstawie Decyzji Komisji

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 maja 2009 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 maja 2009 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 maja 2009 roku Działając na podstawie 28 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo