Potencjalna rola zasobników energii w procesie dobowego bilansowania KSE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potencjalna rola zasobników energii w procesie dobowego bilansowania KSE"

Transkrypt

1 Potencjalna rola zasobników energii w procesie dobowego bilansowania KSE Autor: Bogdan Czarnecki - Instytut Energetyki IB oddział Gdańsk, kierownik Zakładu Strategii i Rozwoju Systemu ("Energia Elektryczna" - 10/2016) Magazynowanie energii nie jest celem samym w sobie, a jedynie narzędziem dla osiągania celów, takich jak: obniżenie kosztów wytwarzania i dostaw energii, emisji zanieczyszczeń, unikania inwestycji w moce szczytowe i sieć elektroenergetyczną czy też bilansowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Za pojawiające się obecnie i mające tendencje wzrostową problemy związane z dobowym bilansowaniem KSE winą obarczana jest energetyka odnawialna. W rzeczywistości zagadnienie jest bardziej złożone. Roczna dynamika wzrostu szczytowego zapotrzebowania na moc wynosi od 0,5% zimą do 2,5% latem. Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc w dolinach krzywej obciążenia jest mniejsza i wynosi od -0,3% w grudniu do 1,7% w miesiącach letnich. Prowadzi to do rozchylenia dobowego zapotrzebowania na moc i w konsekwencji powoduje, że coraz większym wyzwaniem staje się pokrycie szczytowego zapotrzebowania na moc przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane (JWCD) pracujące w dolinie krzywej obciążenia. W ciągu kilkunastu ostatnich lat w KSE daje się zaobserwować wzrost zapotrzebowania na rezerwę wirującą, w tym interwencyjną. Analiza piętnastominutowych gradientów zmiany zapotrzebowania na moc wskazuje na sukcesywne zwiększanie gradientów rosnącego (do MW/15 min) i malejącego (do 1100 MW/15 min) zapotrzebowania na moc. Wzrasta również prawdopodobieństwo występowania dużych zmian zapotrzebowania na moc. Skutkiem coraz większej zmienności zapotrzebowania odbiorców na moc jest wzrost zapotrzebowania na usługi regulacyjne świadczone obecnie wyłącznie przez JWCD. Ze względu na coraz większą liczbę zastosowań energii elektrycznej pogarszają się warunki prognozowania zapotrzebowania na moc, co prowadzi do wzrostu błędów prognoz, a w konsekwencji do wzrostu zapotrzebowania na rezerwę wirującą. Podobnie jak w przypadku odbiorców energii, błędy prognoz i związane z nimi rosnące zapotrzebowanie na rezerwę wirującą dotyczą również odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności technologii uzależnionych od zmiennych i trudno prognozowalnych warunków pogodowych. Ponadto, wzrost mocy zainstalowanej OZE, wynikający jak dotąd głownie z rozwoju energetyki wiatrowej, a w przyszłości również wzrostu wykorzystania fotowoltaiki,

2 biomasy i biogazu, przyczynia się do sukcesywnego zmniejszania udziału jednostek konwencjonalnych w pokrywaniu zapotrzebowania na moc odbiorców, w szczególności w okresie niskiego zapotrzebowania (dolina nocna, dni świąteczne). W takich warunkach zagrożone może być utrzymanie minimalnej wymaganej liczby pracujących systemowych jednostek konwencjonalnych oraz wymaganego poziomu mocy dyspozycyjnej JWCD dla pokrycia zapotrzebowania na moc i zapewnienia rezerwy w kierunku zwiększania generacji. Konwencjonalne jednostki wytwórcze nie będące centralnie dysponowanymi (njwcd) również utrudniają prowadzenie dobowego bilansowania KSE. Dzieje się tak ze względu na ujemną korelację pomiędzy szczytami zapotrzebowania na ciepło sieciowe i energię elektryczną. Ze względu na bezpieczeństwo pracy KSE najistotniejsze jest utrzymanie w ruchu JWCD pracujących w reżimie wymuszeń systemowych oraz zapewnienie rezerwy mocy w kierunkach zwiększenia generacji systemowej w szczycie oraz zmniejszania generacji w dolinie zapotrzebowania 1. Planowana do pracy na dobę następną liczba i moc osiągalna JWCD wynika m.in. z: 1. minimalnej liczby pracujących bloków w wybranych węzłach sieci NN dla spełnienia kryteriów bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej (tzw. systemowe ograniczenia sieciowe); zgodnie z danymi publikowanymi przez PSE SA, suma minimów technicznych bloków systemowych posiadających status generacji wymuszonej systemowymi ograniczeniami sieciowymi wynosi w dolinie letniej około 3000 MW, a w dolinie zimowej około 4000 MW; 2. wymaganej regulacyjności źródeł systemowych, tj. zapewnienia gradientu zmian mocy oddawanej do sieci przez źródła systemowe nie mniejszego niż 100 MW/min (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej IriESP); mając na uwadze wymagania IRiESP dotyczące parametrów technicznych bloków systemowych (zdolność do zmiany mocy oddawanej do sieci na poziomie nie mniejszym niż 1% mocy zainstalowanej na minutę) oraz biorąc pod uwagę średni współczynnik mocy osiągalnej do mocy minimum technicznego bloków, zapewnienie wymaganej regulacyjności KSE może wymagać zapotrzebowania odbiorców na moc pokrywanego przez JWCD na poziomie 5000 MW; 3. wymaganej rezerwy regulacyjnej w kierunku zmniejszania lub zwiększania generacji bloków systemowych; zgodnie z IRiESP, OSP powinien dysponować rezerwą wirującą w ilości nie mniejszej niż 500 MW w kierunku zmniejszania generacji oraz 8% zapotrzebowania na moc w systemie, w kierunku zwiększenia generacji; o te wielkości należy powiększyć 1 w szczycie nie stanowi problemu obniżenie mocy JWCD pracujących z dużym obciążeniem, podobnie jak w dolinie nie stanowi problemu zwiększenia mocy JWCD pracujących z obciążeniem bliskim minimom technicznym

3 odpowiednio zapotrzebowanie na moc pokrywane przez JWCD w dolinie i moc osiągalną JWCD pracujących w szczycie obciążenia. Powyższe kryteria, ze względu na bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii, muszą zostać bezwzględnie spełnione. Jeżeli kryterium zapotrzebowanie na moc pokrywane przez JWCD nie jest spełnione w dolinie krzywej obciążenia, OSP po wyczerpaniu dostępnych środków zwiększających obciążenie (elektrownie szczytowo--pompowe ESP, łącznie ~1650 MW w trybie pompowym) będzie zmuszony do zredukowania mocy oddawanej do sieci przez jednostki njwcd, w szczególności źródła OZE, co wiąże się z kosztami utraconej produkcji. W przypadku kryterium wymagana moc osiągalna JWCD w szczycie OSP w razie niedostatecznych zasobów po stronie generacji (ESP, łącznie ~1750 MW w trybie generacyjnym oraz usługa redukcji obciążenia DR ~200 MW) jest zmuszony do przywołania do pracy dodatkowych bloków konwencjonalnych. Odstawianie jednostek wytwórczych w dolinie zapotrzebowania i ponowne włączanie do pracy w szczycie zapotrzebowania wpływa negatywnie na żywotność bloku energetycznego i jest związane z dodatkowymi kosztami, w szczególności zużycia paliwa pomocniczego. Reasumując, w pracy KSE dają się obserwować niekorzystne trendy stwarzające coraz większe wyzwania związane z dobowym bilansowaniem systemu. Sukcesywnie maleje zapotrzebowanie na moc do pokrycia przez JWCD w dolinie, natomiast rośnie zapotrzebowanie na moc do pokrycia przez JWCD w szczycie oraz rośnie poziom rezerw mocy wymaganych ze względu na bezpieczeństwo i niezawodność pracy KSE. Technologie magazynowania energii i możliwości ich zastosowania dla dobowego bilansowania KSE Wykorzystanie zasobników energii elektrycznej dla zwiększenia zapotrzebowania na moc w dolinie oraz zwiększenia generacji w szczycie stanowią jedno z rozwiązań problemu dobowego bilansowania KSE. Programowy tryb pracy zasobników przeciwdziała zagrożeniom związanym z niedostateczną liczbą JWCD pracujących w dolinie obciążenia i redukuje koszty związane z uruchomieniami dodatkowych JWCD w szczycie. Obecnie na świecie dostępnych jest szereg technologii magazynowania energii elektrycznej. Wielkość zastosowanego magazynu energii, wymagania eksploatacyjne, dominująca strategia wykorzystania mogą być rożne w zależności od lokalizacji, wymagań użytkownika etc. Kryteria wyboru odpowiedniego magazynu mogą być typowo techniczne lub ekonomiczne. Zastosowanie zasobników energii zależy w szczególności od: oferowanej mocy, czasu ładowania i rozładowania, poziomu napięcia w miejscu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Ze względu na cel, który ma być osiągnięty dzięki wykorzystaniu zasobników energii dobowe bilansowanie KSE podstawowym kryterium oceny technicznej poszczególnych

4 technologii jest czas ładowania (rozładowania), który powinien być porównywalny z czasami trwania doliny nocnej oraz okresu szczytowego zapotrzebowania na moc. Moc oferowana w poszczególnych technologiach magazynowania jest mniej istotna ze względu na technologie teleinformatyczne, pozwalające na agregację dużej liczby rozproszonych małych instalacji. Powyższe kryteria spełniają wybrane technologie elektrochemiczne (Batery Energy Storage System BESS), CAES, ESP i technologia Power-to-Gas. Rysunek 1. Zastosowanie magazynów energii ze względu moce oraz czasy ładowania i rozładowania Rysunek 2. Możliwości magazynowania energii w poszczególnych technologiach

5 Obok w formie tabelarycznej zestawiono podstawowe parametry techniczne wspomnianych technologii magazynowania energii elektrycznej. Spośród systemów BESS, kryterium czasów ładowania i rozładowania spełniają technologie litowo-jonowa i sodowo- -siarkowa. W tabeli 1 zestawiono ich parametry z punktu widzenia wykorzystania dla bilansowania KSE. Tabela 1 Parametry technologii magazynowania energii zasobników elektrochemicznych Parametry Bateria typu Li-ion Baterie NaS Zakres mocy, MW 0, Czas ładowania/rozładowania 0,5 2 h 5 8 h Liczba cykli pracy Sprawność (%) System magazynowania energii w technologii sprężonego powietrza (Compressed Air Energy Storage CAES) umożliwia, podobnie jak w elektrowniach szczytowo-pompowych, magazynowanie dużych ilości energii elektrycznej (od setek do tysięcy megawatogodzin) w dłuższych okresach (dziesiątki godzin). Technologia zakłada kompresję powietrza w dolinie obciążenia z wykorzystaniem energii elektrycznej, zmagazynowanie, a następnie produkcję energii elektrycznej w szczycie, z wykorzystaniem turbiny gazowej, bez utraty mocy na wale turbiny napędzającej sprężarkę. Obecnie realizowanych jest kilka projektów pilotażowych, głownie z wykorzystaniem nowej generacji CAES z magazynem ciepła w układzie adiabatycznym, o sprawności 70%. Magazynowanie energii w technologii Power-to-gas polega na wykorzystaniu energii elektrycznej (np. zmiennej generacji OZE) do produkcji niskoemisyjnego paliwa gazowego dającego się magazynować (wodór, syntetyczny gaz naturalny SNG), a w dalszej kolejności stabilnej i sterowalnej produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii turbin gazowych lub ogniw paliwowych. Technologia charakteryzuje się bardzo dużymi możliwościami magazynowania energii, co sprawia, że znajduje się w obszarze zainteresowań operatorów systemów z wielu krajów europejskich, m.in. Niemiec, Holandii czy Norwegii. Wadą jak na razie jest niska sprawność cyklu, a co za tym idzie wysokie koszty eksploatacji. Parametrem pozwalającym na porównanie technologii pod względem kosztowym jest wskaźnik LCOE (Levelized Cost of Electricity). Określa on całkowity, uśredniony koszt generowanej energii elektrycznej w całym okresie eksploatacji zasobnika, z uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych i operacyjnych.

6 Tabela 2 Parametry techniczne elektrowni CAES Huntorf oraz McIntosh Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Parametr CAES Huntorf Wartości parametrów CAES McIntosh Wartości parametrów min max min max Ciśnienie magazynowania [bar] Moc sprężarki [MW] Moc turbiny [MW] Czas ładowania [h] Czas rozładowania [h] 3 26 Sprawność CAES [%] Magazyn sprężonego powietrza (kawerny solne) Głębokość [m] Objętość łączna [m 3 ] Głębokość [m] Objętość [m 3 ] Dyspozycyjność [%] 99 99,5 Czas uruchomienia turbiny > 9 min. 14 min. Tabela 3 Parametry techniczne magazynów energii w technologii power to gas Magazynowany nośnik Parametry Wodór SNG Czas rozładowania godziny - tygodnie godziny tygodnie Czas odpowiedzi sekundy - minuty minuty Żywotność lat lat Liczba cykli Sprawność cyklu magazynowania % % Na rysunku 3 przedstawiono szacunkowe całkowite koszty poszczególnych technologii [w /kwh] wyrażone w postaci ceny energii oddawanej do sieci przez zasobnik.

7 Rysunek 3. Szacunkowe całkowite koszty poszczególnych technologii [ /kwh] Rysunek 4. Oczekiwane koszty inwestycyjne przypadające na jednostkę pojemności zasobnika energii do 2020 roku [2] Należy oczekiwać, że w przyszłości koszt magazynowania energii spadnie, jednakże tempo spadku oraz jego skala są trudne do przewidzenia. Przewidywany koszt elektrochemicznego

8 magazynowania energii wyniesie ok $/kwh. w 2020 roku, a w przypadku baterii litowo- -jonowej ok. 160 $/kwh do 2025 roku. [1] Na rysunku 4 przedstawiono nakład inwestycyjny na jednostkę pojemności rożnych typów zasobników elektrochemicznych. Z punktu widzenia dobowego bilansowania KSE znaczenie ma nie tylko koszt magazynowania energii wyrażony w zł/ MWh pojemności lub zł/mw mocy zainstalowanej, ale przede wszystkim koszt alternatywnych sposobów osiągnięcia założonego celu. Alternatywne środki bilansowania KSE Podstawowym sposobem zwiększenia elastyczności pracy KSE jest obniżanie minimów technicznych JWCD oraz zwiększanie dopuszczalnych gradientów zmian mocy oddawanej przez nie do sieci. Jest to jednak proces długotrwały, skorelowany z zastępowaniem wyeksploatowanych JWCD nowymi jednostkami, a przede wszystkim znacznie wolniejszy od tempa narastania niekorzystnych zjawisk w KSE. Alternatywnym rozwiązaniem dla magazynowania energii elektrycznej jest magazynowanie ciepła. Ze względu na ujemną korelację pomiędzy zapotrzebowaniem na energię elektryczną i ciepło sieciowe, energię elektryczną wytworzoną w szczycie zapotrzebowania na ciepło można zmagazynować i zużyć w szczycie zapotrzebowania na energię elektryczną lub ciepło wytworzone w szczycie zapotrzebowania na energię elektryczną zmagazynować i zużyć w szczycie zapotrzebowania na ciepło. Działania w tym kierunku są już prowadzone przez OSP. Oczywistym z technicznego punktu widzenia rozwiązaniem zwiększającym liczbę JWCD mogących pracować w dolinie obciążenia jest redukcja mocy oddawanej do sieci przez njwcd, w szczególności źródła OZE. Rozwiązanie zapobiega zarówno problemom niedostatecznej liczby JWCD w dolinie, jak i uruchomieniom JWCD szczycie. Prowadzi jednak do powstawania wysokich kosztów (utraconych korzyści operatorów OZE), w związku z czym powinno być traktowane jako ostateczność. Jednym ze sposobów zwiększenia liczby JWCD pracujących w dolinie obciążenia jest alokacja części rezerwy wirującej w kierunku zmniejszania generacji na jednostkach OZE. OSP utrzymuje pasmo 500 MW regulacji w dół, ale średni poziom wykorzystania stanowi niewielki procent całego pasma. Alokacja rzadko wykorzystywanej części pasma regulacyjnego na źródła OZE gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu, przy równoczesnym unikaniu redukcji mocy oddawanej przez nie do sieci, w szczególności prewencyjnego, głębokiego i długotrwałego redukowania mocy njwcd OZE. Jeżeli pasmo regulacji alokowane na OZE zostanie przez OSP wykorzystane, to redukcje będą precyzyjnie dostosowane do potrzeb i zniesione z chwilą ustąpienia przyczyn. Alokacja rezerwy wirującej na OZE pozwoli na pracę wszystkich JWCD z mocą bliską minimum technicznego, a w konsekwencji na zwiększenie liczby bloków mieszczących się pod krzywą obciążenia w

9 dolinie. Rozwiązanie zapobiega zarówno problemom niedostatecznej liczby JWCD w dolinie, jak i uruchomieniom JWCD w szczycie. Zarządzanie obciążeniem (Load Management LM) oraz odpowiedź strony popytowej (Demand Response DR) rozwiązują problem uruchomień JWCD w szczycie, ale ponieważ LM/DR nie definiują, kiedy i czy w ogóle ma zostać pobrana z sieci energia nie zużyta w szczycie, programy popytowe nie niwelują zagrożeń związanych z niedostateczną liczbą JWCD pracujących w dolinie obciążenia. Literatura 1. TEN/567 Magazynowanie energii czynnik integracji i bezpieczeństwa energetycznego; Bruksela, 1 lipca 2015 r. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Magazynowanie energii czynnik integracji i bezpieczeństwa energetycznego. 2. Battery storage for renewables: market status and technology outlook; IRENA International Renewable Energy Agency; Junuary C. Daniel, J. Besenhard; Handbook of Battery Materials, Weinheim, B. Elmegaard, W Brix; Efficiency of Compressed Air Energy Storage. 5. A. Weber, M. Mench, J. Meyers, P. Ross, J. Gostick, Q. Liu; Redox flow batteries: a review, Journal of Applied Electrochemistry Volume 41, Issue, październik 2011.

Rola i miejsce magazynów energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

Rola i miejsce magazynów energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym Rola i miejsce magazynów energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym Zakład Strategii i Rozwoju Systemu Instytut Energetyki (IEn) Oddział Gdansk Instytut Energetyki Oddział Gdańsk Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań zwiększające elastyczność KSE

Kierunki działań zwiększające elastyczność KSE Kierunki działań zwiększające elastyczność KSE Krzysztof Madajewski Instytut Energetyki Oddział Gdańsk Elastyczność KSE. Zmiany na rynku energii. Konferencja 6.06.2018 r. Plan prezentacji Elastyczność

Bardziej szczegółowo

Transformacja rynkowa technologii zmiennych OZE

Transformacja rynkowa technologii zmiennych OZE Transformacja rynkowa technologii zmiennych OZE Janusz Gajowiecki 8 SPOSOBÓW INTEGRACJI OZE / OZE w nowej polityce energetycznej Warszawa, 19 grudnia 2017 r. 1. Postęp technologiczny i możliwości nowych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ENERGETYKI ODDZIAŁ GDAŃSK. Zakład Strategii i Rozwoju Systemu

INSTYTUT ENERGETYKI ODDZIAŁ GDAŃSK. Zakład Strategii i Rozwoju Systemu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy ODDZIAŁ GDAŃSK Zakład Strategii i Rozwoju Systemu ul. Mikołaja Reja 27 80-870 Gdańsk tel.(+48 58) 349-82-00 fax (+48 58) 341-76-85 KRS 0000088963 PN-EN ISO 9001:2009

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie sprawności diabatycznych instalacji CAES

Wyznaczanie sprawności diabatycznych instalacji CAES Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wyznaczanie sprawności diabatycznych instalacji CAES Janusz KOTOWICZ Michał JURCZYK Rynek Gazu 2015 22-24 Czerwca 2015, Nałęczów

Bardziej szczegółowo

Problemy bilansowania mocy KSE w warunkach wysokiej generacji wiatrowej

Problemy bilansowania mocy KSE w warunkach wysokiej generacji wiatrowej Problemy bilansowania mocy KSE w warunkach wysokiej generacji wiatrowej Jerzy Dudzik Warszawa, lipiec 2012 Energia w dobrych rękach Aktualna struktura źródeł wytwórczych w KSE Typ źródła Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Moce interwencyjne we współczesnym systemie elektroenergetycznym Wojciech Włodarczak Wartsila Polska Sp. z o.o.

Moce interwencyjne we współczesnym systemie elektroenergetycznym Wojciech Włodarczak Wartsila Polska Sp. z o.o. Moce interwencyjne we współczesnym systemie elektroenergetycznym Wojciech Włodarczak Wartsila Polska Sp. z o.o. 1 Wärtsilä lipiec 11 Tradycyjny system energetyczny Przewidywalna moc wytwórcza Znana ilość

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym Witold Smolik 22 października 2015 Wymagania IRiESP - ogólne (1) 2.2.3.3.1. Podstawowe wymagania i zalecenia techniczne dla

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi. Maciej Przybylski 28 marca 2017 r.

Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi. Maciej Przybylski 28 marca 2017 r. Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi Maciej Przybylski 28 marca 2017 r. Agenda 1 Aktualne zapotrzebowanie na energię i moc 7 Kierunki zmian organizacji rynku 2

Bardziej szczegółowo

CATA ASPEKTY TECHNICZNE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII MAGAZYNOWANIA ENERGII. Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii MIECZYSŁAW KWIATKOWSKI

CATA ASPEKTY TECHNICZNE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII MAGAZYNOWANIA ENERGII. Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii MIECZYSŁAW KWIATKOWSKI CATA Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii ASPEKTY TECHNICZNE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII MAGAZYNOWANIA ENERGII MIECZYSŁAW KWIATKOWSKI CELE WYKORZYSTYWANIA TECHNOLOGII MAGAZYNOWANIA ENERGII 1. Technologie

Bardziej szczegółowo

OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. Karta aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. Karta aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi regulacyjnych usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej, o dodatkową usługę pod nazwą Interwencyjna rezerwa zimna, zapewniającą OSP dostęp do jednostek wytwórczych utrzymywanych w gotowości do

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Temat przewodni. Rozproszone cenotwórstwo na rynku energii elektrycznej. dr inż.

Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Temat przewodni. Rozproszone cenotwórstwo na rynku energii elektrycznej. dr inż. Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Konwersatorium Inteligentna Energetyka Temat przewodni Rozproszone cenotwórstwo na rynku energii elektrycznej Symulator WME Katalog kosztów referencyjnych

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Rola magazynowania energii. Operatora Systemu Przesyłowego

Rola magazynowania energii. Operatora Systemu Przesyłowego Rola magazynowania energii z perspektywy Operatora Systemu Przesyłowego Wojciech Lubczyński Dyrektor Projektu Smart Grid PSE Operator S.A. Energia Efekt - Środowisko Warszawa, 25 listopad 2011 Obszary

Bardziej szczegółowo

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU GENERACJI WIATROWEJ NA POZIOM REZERWY MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

ANALIZA WPŁYWU GENERACJI WIATROWEJ NA POZIOM REZERWY MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM ANALIZA WPŁYWU GENERACJI WIATROWEJ NA POZIOM REZERWY MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Autorzy: Zbigniew Połecki, Piotr Kacejko ("Rynek Energii" - luty 2017 r.) Słowa kluczowe: energetyka wiatrowa,

Bardziej szczegółowo

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013 Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce Dorota Gulbinowicz, Adam Oleksy, Grzegorz Tomasik 1 7-9 maja 2013 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Magazyn energii elektrycznej - definicja

Magazyn energii elektrycznej - definicja Przegląd najnowszych technologii magazynowania oraz rodzaje magazynów pozwalające na realizację strategii użytkownika, w tym parametry techniczne magazynów i energoelektroniki Józef Paska, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Energia z Bałtyku dla Polski pytań na dobry początek

Energia z Bałtyku dla Polski pytań na dobry początek 5 pytań na dobry początek Warszawa, 28 luty 218 r. 1 5 pytań na dobry początek 1. Czy Polska potrzebuje nowych mocy? 2. Jakich źródeł energii potrzebuje Polska? 3. Jakie technologie wytwarzania energii

Bardziej szczegółowo

Flex E. Elastyczność w nowoczesnym systemie energetycznym. Andrzej Rubczyński. Warszawa Warszawa r.

Flex E. Elastyczność w nowoczesnym systemie energetycznym. Andrzej Rubczyński. Warszawa Warszawa r. Flex E Elastyczność w nowoczesnym systemie energetycznym Warszawa Warszawa 28.03.2017 r. Andrzej Rubczyński Dlaczego system musi być elastyczny? Obecnie Elektrownie Odbiorcy Elektrownie podążają za popytem

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju systemów wytwórczych PKE S.A. w ramach Grupy TAURON w perspektywie roku 2020

Strategia rozwoju systemów wytwórczych PKE S.A. w ramach Grupy TAURON w perspektywie roku 2020 Strategia rozwoju systemów wytwórczych PKE S.A. w ramach Grupy TAURON w perspektywie roku 2020 Henryk TYMOWSKI Wiceprezes Zarządu PKE S.A. Dyrektor ds. Rozwoju Eugeniusz BIAŁOŃ Dyrektor Projektów Budowy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE AKUMULATORÓW W SYSTEMACH MAGAZYNOWANIA ENERGII

WYKORZYSTANIE AKUMULATORÓW W SYSTEMACH MAGAZYNOWANIA ENERGII WYKORZYSTANIE AKUMULATORÓW W SYSTEMACH MAGAZYNOWANIA ENERGII dr inż. Kazimierz Herlender ENERGETAB 2013 Bielsko-Biała 17 wrzesień 2013 PLAN PREZENTACJI 1. Odnawialne Źródła Energii wymagania prawne 2.

Bardziej szczegółowo

Magazyny energii, elektromobilność i uboczne korzyści magazynowania energii

Magazyny energii, elektromobilność i uboczne korzyści magazynowania energii Magazyny energii, elektromobilność i uboczne korzyści magazynowania energii Andrzej Habryń Konferencja Elektromobilność szansą rozwoju polskiej gospodarki www.geotrekk.pl email: sales@geotrekk.pl Magazynowanie

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

8 sposobów integracji OZE Joanna Maćkowiak Pandera Lewiatan,

8 sposobów integracji OZE Joanna Maćkowiak Pandera Lewiatan, 8 sposobów integracji OZE Joanna Maćkowiak Pandera Lewiatan, 19.12.2017 O nas Forum Energii to think tank zajmujący się energetyką Wspieramy transformację energetyczną Naszą misją jest tworzenie fundamentów

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie mocy w systemie dystrybucyjnym czynnikiem wspierającym rozwój usług systemowych

Bilansowanie mocy w systemie dystrybucyjnym czynnikiem wspierającym rozwój usług systemowych Bilansowanie mocy w systemie dystrybucyjnym czynnikiem wspierającym rozwój usług systemowych Autorzy: Adam Olszewski, Mieczysław Wrocławski - Energa-Operator ("Energia Elektryczna" - 3/2016) Funkcjonujący

Bardziej szczegółowo

Instytut Inżynierii Elektrycznej

Instytut Inżynierii Elektrycznej Instytut Inżynierii Elektrycznej Wpływu technologii Vehicle to Grid (V2G) na pracę systemu elektroenergetycznego Grzegorz Benysek Rzeszów, 24-25 kwietnia 2017 Stosowane rozwiązania Jednostki szczytoworegulacyjne

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka polska wybrane zagadnienia

Elektroenergetyka polska wybrane zagadnienia Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki Konwersatorium Elektroenergetyka polska wybrane zagadnienia Maksymilian Przygrodzki Katowice, 18.03.2015 r Zakres tematyczny System elektroenergetyczny Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A.

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 216 235 Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Konstancin-Jeziorna, 2 maja 216 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Trajektoria przebudowy polskiego miksu energetycznego 2050 dr inż. Krzysztof Bodzek

Trajektoria przebudowy polskiego miksu energetycznego 2050 dr inż. Krzysztof Bodzek Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Wydział Elektryczny Instytut Elektrotechniki i Informatyki Konwersatorium Inteligentna Energetyka Transformacja energetyki: nowy rynek energii, klastry

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie farm wiatrowych do operatywnej regulacji parametrów stanów pracy sieci dystrybucyjnej 110 kv

Wykorzystanie farm wiatrowych do operatywnej regulacji parametrów stanów pracy sieci dystrybucyjnej 110 kv VII Konferencja Przyłączanie i współpraca źródeł OZE z systemem elektroenergetycznym Warszawa 19.06-20.06.2018 r. Wykorzystanie farm wiatrowych do operatywnej regulacji parametrów stanów pracy sieci dystrybucyjnej

Bardziej szczegółowo

19 listopada 2015 Warszawa

19 listopada 2015 Warszawa 19 listopada 2015 Warszawa RAPORT z wizyty studialnej w Niemczech Karlsruhe, Walldorf (Badenia-Wirtembergia), Niemcy 26-28 października 2015 Kierunek: niskoemisyjna energetyka Emisja CO 2, OZE, Efektywność

Bardziej szczegółowo

WPŁYW REDUKCJI GENERACJI WIATROWEJ NA KOSZTY ROZRUCHÓW ELEKTROWNI KONWENCJONALNYCH

WPŁYW REDUKCJI GENERACJI WIATROWEJ NA KOSZTY ROZRUCHÓW ELEKTROWNI KONWENCJONALNYCH Michał POŁECKI Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej WPŁYW REDUKCJI GENERACJI WIATROWEJ NA KOSZTY ROZRUCHÓW ELEKTROWNI KONWENCJONALNYCH Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce oraz plany budowy

Bardziej szczegółowo

Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii. Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o.

Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii. Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o. Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o. Jachranka 24.09.2015 [MW] Czym jest DSR? 2 DEMAND SIDE RESPONSE odpłatne działania strony

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na moc i potrzeby regulacyjne KSE. Maciej Przybylski 6 grudnia 2016 r.

Zapotrzebowanie na moc i potrzeby regulacyjne KSE. Maciej Przybylski 6 grudnia 2016 r. Zapotrzebowanie na moc i potrzeby regulacyjne KSE Maciej Przybylski 6 grudnia 2016 r. Agenda Historyczne zapotrzebowanie na energię i moc Historyczne zapotrzebowanie pokrywane przez jednostki JWCD oraz

Bardziej szczegółowo

Realizacja koncepcji Smart Grid w PSE Operator S.A.

Realizacja koncepcji Smart Grid w PSE Operator S.A. Realizacja koncepcji Smart Grid w PSE Operator S.A. Wojciech Lubczyński Dyrektor Projektu Smart Grid PSE Operator S.A. VII Międzynarodowa Konferencja NEUF2011 New Energy User Friendly Biała a Księga Narodowy

Bardziej szczegółowo

Obszarowe bilansowanie energii z dużym nasyceniem OZE

Obszarowe bilansowanie energii z dużym nasyceniem OZE e-mail: ien@ien.gda.pl VIII Konferencja Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych" Obszarowe bilansowanie energii z dużym nasyceniem OZE Leszek Bronk Instytut Energetyki IB Oddział Gdańsk

Bardziej szczegółowo

z dnia w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata

z dnia w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata Projekt z dnia 3 sierpnia 2018 r., wersja 4.1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023 Na podstawie art. 34 ust.

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku

Aktualne wyzwania w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku Energetyka Przygraniczna Polski i Niemiec świat energii jutra Aktualne wyzwania w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku Sulechów, 29,30 listopada 2018 1 Celem polityki energetycznej Polski i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Paweł Bućko Konferencja Rynek Gazu 2015, Nałęczów, 22-24 czerwca 2015 r. Plan prezentacji KATEDRA ELEKTROENERGETYKI Stan

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Prognoza kosztów energii elektrycznej w perspektywie 2030 i opłacalność inwestycji w paliwa kopalne i w OZE

Prognoza kosztów energii elektrycznej w perspektywie 2030 i opłacalność inwestycji w paliwa kopalne i w OZE Debata Scenariusz cen energii elektrycznej do 2030 roku - wpływ wzrostu cen i taryf energii elektrycznej na opłacalność inwestycji w OZE Targi RE-energy Expo, Warszawa, 11 października 2018 roku Prognoza

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Zakres danych publikowanych przez GPI

Zakres danych publikowanych przez GPI Zakres danych publikowanych przez GPI I slide 1 RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ RYNEK GAZU Zakres danych publikowanych przez GPI I slide 2 Zakres publikowanych danych jest na etapie konsultacji. Zostanie doprecyzowany

Bardziej szczegółowo

Specjalność ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA. Nowe i odnawialne źródła energii

Specjalność ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA. Nowe i odnawialne źródła energii Specjalność ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA Nowe i odnawialne źródła energii Co wykładamy?? Prowadzimy również wykłady w języku angielskim! Konwersja energii, Nowoczesne źródła energetyki odnawialnej, Energetyka

Bardziej szczegółowo

Skutki wzrostu mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych Przykład USA

Skutki wzrostu mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych Przykład USA Skutki wzrostu mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych Przykład USA Jussi Heikkinen Director, Business Development 1 Wärtsilä JH 25.Feb.2009 Przykład amerykański charakterystyka systemu Wiele obszarów

Bardziej szczegółowo

Ramy prawne oraz dokumenty strategiczne stosowania magazynów energii w Polsce

Ramy prawne oraz dokumenty strategiczne stosowania magazynów energii w Polsce 1. Międzynarodowy Kongres: Magazynowanie Energii w Polsce Ramy prawne oraz dokumenty strategiczne stosowania magazynów energii w Polsce dr Christian Schnell, partner, radca prawny, Rechtsanwalt, SOLIVAN

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ Dr hab. Mariusz Swora, Uniwersytet Jagielloński Seminarium eksperckie Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie prasowe. Konstancin-Jeziorna 22 września 2016

Spotkanie prasowe. Konstancin-Jeziorna 22 września 2016 Spotkanie prasowe Konstancin-Jeziorna 22 września 2016 Kluczowe czynniki oddziaływujące na bieżący bilans mocy w KSE 1. Temperatura powietrza wpływa na poziom zapotrzebowania odbiorców (w skrajnych warunkach

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2017 rok

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

Integracja magazynów energii z OZE projekty PGE EO. Bartosz Starosielec Biuro Rozwoju i Innowacji PGE Energia Odnawialna S.A.

Integracja magazynów energii z OZE projekty PGE EO. Bartosz Starosielec Biuro Rozwoju i Innowacji PGE Energia Odnawialna S.A. Integracja magazynów energii z OZE projekty PGE EO Bartosz Starosielec Biuro Rozwoju i Innowacji PGE Energia Odnawialna S.A. 2 PGE Energia Odnawialna S.A. 1993 r. Powstaje spółka Elektrownie Szczytowo-Pompowe

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-12 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Instytut Inżynierii Elektrycznej

Instytut Inżynierii Elektrycznej Instytut Inżynierii Elektrycznej Wpływu technologii Vehicle to Grid (V2G) na pracę systemu elektroenergetycznego Grzegorz Benysek Warszawa, 5 lipca 2017 Stosowane rozwiązania Jednostki szczytoworegulacyjne

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie rozwoju OZE energetyką sterowalną ( systemową?)

Ubezpieczenie rozwoju OZE energetyką sterowalną ( systemową?) Ubezpieczenie rozwoju OZE energetyką sterowalną ( systemową?) Opartą o krajowe zasoby paliw Waldemar Szulc 1 Jakie maja być krajowe źródła energii? lityka klimatyczna UE powoduje, że wne nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy rynkowe Rynek Mocy Rozwiązanie dla Polski Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej Warszawa, r

Mechanizmy rynkowe Rynek Mocy Rozwiązanie dla Polski Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej Warszawa, r Mechanizmy rynkowe 1 Rynek Mocy Rozwiązanie dla Polski Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej Warszawa, 29.10.2014r W. Łyżwa, B. Olek, M. Wierzbowski, W. Mielczarski Instytut Elektroenergetyki, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka scenariusze

Polska energetyka scenariusze 27.12.217 Polska energetyka 25 4 scenariusze Andrzej Rubczyński Cel analizy Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe skutki realizacji 4 różnych scenariuszy rozwoju polskiej energetyki. Wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

CAES akumulator energii współpracujący z OZE, jako system racjonalnego zarządzania energią

CAES akumulator energii współpracujący z OZE, jako system racjonalnego zarządzania energią 1 CAES akumulator energii współpracujący z OZE, jako system racjonalnego zarządzania energią mgr inż. Damian Jakowski Politechnika Gdańska, WOiO, Katedra Automatyki i Energetyki Streszczenie Artykuł przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biomasy do produkcji elektroenergii i ciepła analiza potencjału

Wykorzystanie biomasy do produkcji elektroenergii i ciepła analiza potencjału 5. FORUM BIOGAZU Wykorzystanie biomasy do produkcji elektroenergii i ciepła analiza potencjału dr Christian Schnell, partner, radca prawny, Rechtsanwalt, SOLIVAN B. Miszkurka Adwokaci i Radcy Prawni sp.p.

Bardziej szczegółowo

Energia i moc krajowego systemu elektroenergetycznego w latach

Energia i moc krajowego systemu elektroenergetycznego w latach Materiały XXX Konferencji z cyklu Zagadnienie surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 9 12.10.2016 r. ISBN 978-83-62922-67-3 Zygmunt Maciejewski* Energia i moc krajowego systemu

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie energii w systemach generacji rozproszonej

Magazynowanie energii w systemach generacji rozproszonej VII Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2012 Kazimierz HERLENDER 1 Politechnika Wrocławska, Instytut Elektroenergetyki Magazynowanie energii w systemach generacji rozproszonej Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 13 Podsumowanie i wnioski W 755.13 2/7 I. Podstawowe zadania Aktualizacji założeń

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY ENERGII AKTUALNE POLSKIE REGULACJE PRAWNE NA TLE REGULACJI PRAWNYCH INNYCH KRAJÓW I UNII EUROPEJSKIEJ PRZEMYSŁAW KAŁEK

MAGAZYNY ENERGII AKTUALNE POLSKIE REGULACJE PRAWNE NA TLE REGULACJI PRAWNYCH INNYCH KRAJÓW I UNII EUROPEJSKIEJ PRZEMYSŁAW KAŁEK MAGAZYNY ENERGII AKTUALNE POLSKIE REGULACJE PRAWNE NA TLE REGULACJI PRAWNYCH INNYCH KRAJÓW I UNII EUROPEJSKIEJ PRZEMYSŁAW KAŁEK 3 PAŹDZIERNIKA 2016 AGENDA Wspólnotowe akty prawne dotyczące magazynów energii

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WPROWADZENIA OGRANICZENIA GENERACJI WIATROWEJ NA KOSZTY ROZRUCHÓW ELEKTROWNI KONWENCJONALNYCH

WPŁYW WPROWADZENIA OGRANICZENIA GENERACJI WIATROWEJ NA KOSZTY ROZRUCHÓW ELEKTROWNI KONWENCJONALNYCH WPŁYW WPROWADZENIA OGRANICZENIA GENERACJI WIATROWEJ NA KOSZTY ROZRUCHÓW ELEKTROWNI KONWENCJONALNYCH Autor: Michał Połecki ("Rynek Energii" - czerwiec 2017 r.) Słowa kluczowe: rynek mocy, farmy wiatrowe,

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY EFEKT EWOLUCJI I REWOLUCJI ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY - REALIZACJA MOŻLIWOŚCI

SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY EFEKT EWOLUCJI I REWOLUCJI ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY - REALIZACJA MOŻLIWOŚCI SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY EFEKT EWOLUCJI I REWOLUCJI ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY - REALIZACJA MOŻLIWOŚCI STYMULATORY ZMIAN W TECHNICE ŚRODKÓW TRANSPORTU Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryteria formalne

Dodatkowe kryteria formalne Załącznik do Uchwały nr 32/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 21 września 2015 r.. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2017 rok

Bardziej szczegółowo

Barbara Adamska ADM Poland Przewodnicząca Kongresu Magazynowania Energii w Polsce

Barbara Adamska ADM Poland Przewodnicząca Kongresu Magazynowania Energii w Polsce Magazyny energii w klastrach energii w obecnych i planowanych regulacjach a rzeczywistość rynkowa. Czy klastry energii mają możliwość samobilansowania? Barbara Adamska ADM Poland Przewodnicząca Kongresu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ROZPROSZONYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BEZPIECZEŃSTWO KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO W OKRESIE SZCZYTU LETNIEGO

WPŁYW ROZPROSZONYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BEZPIECZEŃSTWO KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO W OKRESIE SZCZYTU LETNIEGO WPŁYW ROZPROSZONYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BEZPIECZEŃSTWO KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO W OKRESIE SZCZYTU LETNIEGO dr inż. Robert Wójcicki Instytut Informatyki Politechnika Śląska Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Ustawa o promocji kogeneracji

Ustawa o promocji kogeneracji Ustawa o promocji kogeneracji dr inż. Janusz Ryk New Energy User Friendly Warszawa, 16 czerwca 2011 Ustawa o promocji kogeneracji Cel Ustawy: Stworzenie narzędzi realizacji Polityki Energetycznej Polski

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego

Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego Projekt w. 1.2 23.11.218 Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego załącznik nr 1 do Polityki energetycznej Polski do 24 roku (PEP24) Ministerstwo Energii Warszawa 218 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Strategia wykorzystania magazynów energii w systemie elektroenergetycznym. Rozwijamy się, aby być liderem. Kołobrzeg,

Strategia wykorzystania magazynów energii w systemie elektroenergetycznym. Rozwijamy się, aby być liderem. Kołobrzeg, Strategia wykorzystania magazynów energii w systemie elektroenergetycznym Rozwijamy się, aby być liderem. Kołobrzeg, 6-7.11.2018 Jeżeli nie włączymy się w wyścig innowacyjny w którym bierze udział cały

Bardziej szczegółowo

Przegląd technologii magazynowania energii elektrycznej. Mariusz Kłos

Przegląd technologii magazynowania energii elektrycznej. Mariusz Kłos Przegląd technologii magazynowania energii elektrycznej Mariusz Kłos Magazyn energii elektrycznej - definicja Zasobniki energii elektrycznej są instalacjami elektroenergetycznymi o dwukierunkowym przepływie

Bardziej szczegółowo

Oferowane zdolności przesyłowe - Przetarg miesięczny sierpień 2017 roku Przekrój techniczny PSE (50HzT+CEPS+SEPS)

Oferowane zdolności przesyłowe - Przetarg miesięczny sierpień 2017 roku Przekrój techniczny PSE (50HzT+CEPS+SEPS) Oferowane zdolności przesyłowe - Przetarg miesięczny sierpień 2017 roku Przekrój techniczny PSE (50HzT+CEPS+SEPS) A out (eksport) [MW] Data NTC AAC* Oferowane moce** NTC A in (import) [MW] AAC* Oferowane

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka scenariusze

Polska energetyka scenariusze Warszawa 10.10.2017 Polska energetyka 2050 4 scenariusze Dr Joanna Maćkowiak Pandera O nas Forum Energii to think tank działający w obszarze energetyki Naszą misją jest tworzenie fundamentów efektywnej,

Bardziej szczegółowo

Barbara Adamska. 11 czerwca 2019

Barbara Adamska. 11 czerwca 2019 Barbara Adamska 11 czerwca 2019 1 Agenda Magazyn energii: obcy element w KSE czy jeden z jego filarów? Wielozadaniowość magazynów energii Technologie, koszty Farmy wiatrowe i magazyny energii w klastrach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 z uwzględnieniem źródeł odnawialnych Poznań,, 22.05.2012 2012-05-31 1 Dokumenty Strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie lub komplementarne wykorzystywanie energii elektrowni wiatrowych. Leszek Katkowski Bogdan Płaneta

Magazynowanie lub komplementarne wykorzystywanie energii elektrowni wiatrowych. Leszek Katkowski Bogdan Płaneta Magazynowanie lub komplementarne wykorzystywanie energii elektrowni wiatrowych Leszek Katkowski Bogdan Płaneta 1 Plan prezentacji Zmienność wiatru (i sposoby unikania jej wpływu na energetykę wiatrową)

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości przesuwania obciążeń (DSM) dla odbiorców przemysłowych i wpływ na przebieg zapotrzebowania mocy KSE

Analiza możliwości przesuwania obciążeń (DSM) dla odbiorców przemysłowych i wpływ na przebieg zapotrzebowania mocy KSE Analiza możliwości przesuwania obciążeń (DSM) dla odbiorców przemysłowych i wpływ na przebieg zapotrzebowania mocy KSE Opracował Euro-Centrum Strona1 Wprowadzenie Dzienny przebieg zapotrzebowania KSE (rys.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII CAES A ENERGETYKA WIATROWA

SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII CAES A ENERGETYKA WIATROWA SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII CAES A ENERGETYKA WIATROWA Autor: Wojciech Radziewicz - Politechnika Opolska, Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych ( Energetyka nr 2-3/2011) 1. WPROWADZENIE Wzrost mocy

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI W XXI WIEKU. Prof. dr hab. Maciej Nowicki

DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI W XXI WIEKU. Prof. dr hab. Maciej Nowicki DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI W XXI WIEKU Prof. dr hab. Maciej Nowicki 1 POLSKI SYSTEM ENERGETYCZNY NA ROZDROŻU 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność ich wyłączenia z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ instrumentów wsparcia na opłacalność małej elektrowni wiatrowej

Wpływ instrumentów wsparcia na opłacalność małej elektrowni wiatrowej II Forum Małych Elektrowni Wiatrowych Warszawa, 13 marca 2012 Wpływ instrumentów wsparcia na opłacalność małej elektrowni wiatrowej Katarzyna Michałowska-Knap Instytut Energetyki Odnawialnej kmichalowska@ieo.pl

Bardziej szczegółowo

Raport. Przełom w magazynowaniu energii

Raport. Przełom w magazynowaniu energii Raport Przełom w magazynowaniu energii Przełom w magazynowaniu energii 1 2 3 Plan prezentacji: Rozwój technologii magazynowania energii Czy to się opłaca? Wysoka cena energii elektrycznej dla gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i środowiskowe skutki PEP2040

Ekonomiczne i środowiskowe skutki PEP2040 Ekonomiczne i środowiskowe skutki PEP24 Forum Energii O nas Forum Energii to think tank działający w obszarze energetyki Naszą misją jest tworzenie fundamentów efektywnej, bezpiecznej, czystej i innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Progi mocy maksymalnych oraz wymogi ogólnego stosowania NC RfG. Jerzy Rychlak Konstancin-Jeziorna

Progi mocy maksymalnych oraz wymogi ogólnego stosowania NC RfG. Jerzy Rychlak Konstancin-Jeziorna Progi mocy maksymalnych oraz wymogi ogólnego stosowania NC RfG Jerzy Rychlak 17.04.2019 Konstancin-Jeziorna Główne zadania OSP związane z implementacją Rozporządzenia 2016/631 (NC RfG) 1. Wyznaczenie,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Nowy segment biznesowy GK PGNiG

Nowy segment biznesowy GK PGNiG Nowy segment biznesowy GK PGNiG Krzysztof Gajewski Koordynator Projektów - Departamentu Wytwarzania Ryn, 23-24 września 2010 r. Stan obecny elektroenergetyka gazowa W 2008 roku 7,6 % całkowitej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

G-10.4(P)k. Sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego

G-10.4(P)k. Sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego MINISTERSTWO ENERGII Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G-10.4(P)k Sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego www.me.gov.pl Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r.

Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r. Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r. Integracja elektrowni jądrowej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

Bardziej szczegółowo

Koszty referencyjne technologii dedykowanych na rynek energii elektrycznej

Koszty referencyjne technologii dedykowanych na rynek energii elektrycznej P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI I STEROWANIA UKŁADÓW Koszty referencyjne technologii dedykowanych na rynek energii elektrycznej Henryk Kocot Gliwice,

Bardziej szczegółowo