WZÓR-UMOWA nr./2016. a. z siedzibą w.., wpisaną do rejestru.., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 1.., wspólnie zwane Stronami,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR-UMOWA nr./2016. a. z siedzibą w.., wpisaną do rejestru.., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 1.., wspólnie zwane Stronami,"

Transkrypt

1 WZÓR-UMOWA nr./2016 Załącznik nr 4a zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy: Gminą Gliwice - Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : 1. a. z siedzibą w.., wpisaną do rejestru.., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 1.., wspólnie zwane Stronami, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZDM na: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: Odbudowa połączenia drogowego w ciągu ul. Ziemięcickiej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu drogowego nad terenem kolejowym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową dokumentację projektową dla zadania: Odbudowa połączenia drogowego w ciągu ul. Ziemięcickiej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu drogowego nad terenem kolejowym 1. Szczegółowy zakres prac projektowych i wymogi Zamawiającego określa : Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oferta Wykonawcy oraz harmonogram płatności częściowych, które stanowią odpowiednio załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej umowy. 2. Strony oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy SIWZ oraz że zawarte w niej postanowienia są im znane i obowiązują na równi z postanowieniami niniejszej umowy. 2 Termin wykonania 1. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie.miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia. 2. Przez wykonanie umowy uważa się przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wraz z wszystkimi pozwoleniami (decyzjami administracyjnymi) niezbędnymi do rozpoczęcia robót. 3 Obowiązki stron 1. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych będące w jego posiadaniu, a mogące mieć wpływ na wykonanie prac projektowych i poprawę ich jakości. 2. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) opracowania projektów zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, wymaganiami ustawy prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

2 2 2) przedkładania, co miesiąc, poczynając od dnia obowiązywania umowy, sprawozdań z postępu prowadzonych prac projektowych, do dnia każdego miesiąca, 3) uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 4) uzyskania pisemnej zgody właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości na czasowe zajęcia terenu na potrzeby realizacji inwestycji, 5) zaopatrzenia dokumentacji projektowej w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że praca jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, 6) wykonania niezbędnych uzupełnień i poprawek do złożonych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych żądanych przez właściwy organ, 7) wykonania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, niezbędnych uzupełnień i poprawek do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych oraz złożenie wyjaśnień żądanych przez właściwy organ w trakcie prowadzonych postępowań. 2. Dokumentację projektową wymienioną w 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie i ilości zgodnej z opisem zawartym w SIWZ - Opis przedmiotu zamówieniazałącznik nr 9 do SIWZ. Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego za dodatkową opłatą. 3. W przypadku konieczności wykonania jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do ich zaktualizowania na wezwanie Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w 4 ust.1 umowy. 4. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego, a dokumentem potwierdzającym jej przyjęcie protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron umowy. 5. Dokumentacja, o której mowa w ust.2 stanowi własność Zamawiającego, a przekazywanie zawartych w niej informacji osobom trzecim wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, za cenę ryczałtową w wysokości :.. zł brutto.(słownie:.. zł). 7. Sposób pełnienia nadzoru autorskiego zostanie określone w odrębnej umowie. 8. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentacji i zgodność projektu z uzgodnieniami. O zauważonych wadach w dokumentacji projektowej Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, który usunie te wady bezpłatnie w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 9. Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych podlegają weryfikacji przez właściwy organ pod względem kompletności, zgodności z obowiązującym prawem. Żądane przez organ w trakcie postępowania uzupełnienia, poprawy i wyjaśnienia dotyczące złożonych wniosków Wykonawca wykona i udzieli zgodnie z warunkami niniejszej umowy obowiązującymi w zakresie usuwania wad w dokumentacji projektowej. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia weryfikacji projektowanych rozwiązań i dokumentacji niezależnej jednostce projektowej. 11. Wykonawca: 1) odpowiada przed Zamawiającym za podwykonawców, którym zlecił do wykonania części prac projektowych.

3 3 2) nie może podzlecać prac projektowych podwykonawcy, który nie posiada uprawnień do wykonania prac projektowych w budownictwie i/lub nie dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym. 4 Wynagrodzenie 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy. 2. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z ofertą wynosi: zł + zł VAT = zł brutto (słownie: zł ). 3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem pkt W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia Wykonawcy, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy. 5. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w pkt.4 należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. 6. Lista, o której mowa w pkt.5 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 7. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w pkt.6, również na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 8. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w pkt.4 będzie uznana za akceptowalną przez drugą stronę, jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia żądania takiej zmiany, druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń. 9. Strony zgłoszą w terminie określonym w pkt.8 pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia. Jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w pkt. 4 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia Wykonawcy. 10. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w pkt.4 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 11. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w pkt.3, a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w pkt.4 wymaga formy pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w pkt.3 i 4 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie Wykonawcy. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakturę stosując obowiązującą stawkę podatku VAT w dniu powstania obowiązku podatkowego stosownie obniżając wynagrodzenie brutto.

4 4 12. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 13. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o którym mowa w pkt.4, aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie unieważnionego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia. 14. Zasady, o których mowa w pkt będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto. 15. Prace projektowe, nie przewidziane w SIWZ, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy zastosowaniu stawki j.n.p. zgodnie z podaną stawką w formularzu oferty. 16. W przypadku, o którym mowa w ust.15 Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówienia, wyłącznie na zasadach opisanych postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. 5 Tryb fakturowania i forma zapłaty 1. Płatność końcowa za opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy zostanie uregulowana po złożeniu przez Wykonawcę kompletnej, uzgodnionej dokumentacji, odebranej przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń. 2. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktur częściowych zgodnie z załączonym harmonogramem płatności częściowych stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3. Płatność faktur częściowych będzie dokonywana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 21 dni licząc od dnia wpływu faktury do Zamawiającego. Płatność faktury końcowej będzie dokonywana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni licząc od dnia wpływu faktury do Zamawiającego. 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 6 Odpowiedzialność, odszkodowania 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji. 2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad dokumentacji w wyznaczonym przez siebie terminie.

5 5 3. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne. 4. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i w wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu określonego przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia. b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi oraz gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust.1. 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które winę ponosi Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody zgodnie z art Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach ogólnych, z tytułu innych wad niż wymienione w 7 niniejszej umowy. 6. W razie przerwania prac projektowych z winy Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ustalonej na podstawie oceny zaawansowania prac projektowych na dzień przerwania prac. Wykonane prace podlegają przekazaniu na rzecz Zamawiającego na zasadach opisanych w umowie. 7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 7 Inne postanowienia Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy, 3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie przedmiotu umowy, 4) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, 5) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. 6) w przypadku rażącego naruszenia postanowień umownych przez Wykonawcę. 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 1) Zamawiający nie wywiązuje się obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie. 2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokołu odbioru,

6 6 3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W wypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, 3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 8 Inne postanowienia 1. Do kierowania pracami projektowymi Wykonawca wyznacza:. nr uprawnień. tel... fax. 2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się:..tel.., fax... 9 Prawa autorskie 1. Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot niniejszej umowy, jest utworem w rozumieniu ustawy a dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) i podlega przewidzianej w niej ochronie. 2. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać majątkowe prawa autorskie do całości dokumentacji projektowej, która zostanie wykonana i przekazana Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy. 3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą odbioru dokumentacji projektowej, wyłączne, zbywalne autorskie prawa majątkowe do korzystania z dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a zwłaszcza następujących: 1) zastosowanie do realizacji inwestycji, 2) udostępnienie wykonawcom lub potencjalnym wykonawcom inwestycji oraz osobom trzecim w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 3) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, 4) wprowadzanie do obrotu w całości lub części, 5) wprowadzanie do pamięci komputera, 6) wykorzystywanie w publikacjach o charakterze informacyjnym z zaznaczeniem autorstwa projektu, 7) wykorzystywanie w całości lub części i w ustalonej przez Zamawiającego formie w celach marketingowych, 8) publiczne wykonywanie, odtwarzanie i udostępnianie w tym w Internecie z zaznaczeniem autorstwa projektu, w nieograniczonym czasie i przestrzeni. 4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust.1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego do dokumentacji projektowej, a w szczególności poprawiania, modyfikowania, rozwijania całości lub dowolnych elementów tej dokumentacji. Wykonawca oświadcza, że

7 7 przenosząc autorskie prawa majątkowe oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do dokumentacji projektowej, nie narusza praw osób trzecich. 10 Nabycie nośników Strony ustalają, że w momencie dokonania odbioru przez Zamawiającego poszczególnych części dokumentacji projektowej, Zamawiający nabywa również na własność, bez dodatkowego wynagrodzenia, wszystkie przekazane przez Wykonawcę egzemplarze nośników, na których je utrwalono. 11 Postanowienia końcowe 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 1) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy: a) z powodu wystąpienia konieczności wykonania prac uzupełniających lub dodatkowych niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy zamówienia, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy. b) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy wynikających z działania lub zaniechania organów administracji publicznej lub działań osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację prac. 2) w zakresie zmiany osób wymienionych w 8 umowy: a) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, 2. O wystąpieniu okoliczności o których mowa w ust.1.,wykonawca winien poinformować Zamawiającego na piśmie. 3. Uzgodnienia w zakresie zmian wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 7. Integralną część umowy stanowią załączniki : Zał. Nr 1 SIWZ, Zał. Nr 2 - Oferta Wykonawcy, Zał. Nr 3 - Harmonogram płatności częściowych. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

8 8 załącznik nr 3 do umowy nr z dnia HARMONOGRAM PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWYCH l.p. pozycja rozliczeniowa % ceny ryczałtowej termin realizacji 1 prace wstępne + analiza środowiskowa, zakończone uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (płatne po wydaniu decyzji) 15% 2 zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu 2% inwentaryzacja zieleni + plan wycinki, zakończone uzyskaniem decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla całości zadania, zakończone złożeniem wniosku/-ów (wraz ze wszystkimi załącznikami) o decyzję o pozwoleniu na budowę płatność po wydaniu przez organ admminstracji postanowienia o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę opracowanie projektu wykonawczego, dla całości zadania wszystkie branże, płatność możliwa nie wcześniej niż po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 3% 40% 30% 6 STWiORB, TER wraz z przedmiarem, kosztorys inwestorski, dokumentacja w wersji elektronicznej, dla całości zadania wszystkie branże, płatność końcowa po zakończeniu prac projektowych 10% suma: 100%

WZÓR - UMOWA nr./2015

WZÓR - UMOWA nr./2015 ZAŁACZNIK NR 4 WZÓR - UMOWA nr./2015 zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy: Gminą Gliwice - Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : 1.

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA nr./2014

WZÓR - UMOWA nr./2014 ZAŁACZNIK NR 4 WZÓR - UMOWA nr./2014 zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy: Gminą Gliwice - Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : 1.

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA nr./2014

WZÓR - UMOWA nr./2014 ZAŁACZNIK NR 4 WZÓR - UMOWA nr./2014 zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy: Gminą Gliwice - Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : 1.

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA NR. Załącznik nr 5

(wzór) UMOWA NR. Załącznik nr 5 (wzór) UMOWA NR. Załącznik nr 5 zawarta w dniu.. w Gliwicach zwana dalej Umową pomiędzy: Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP:6311006640 w imieniu i na rzecz którego działa:. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. /Wzór/ UMOWA nr...

ZAŁĄCZNIK NR 4. /Wzór/ UMOWA nr... /Wzór/ UMOWA nr... ZAŁĄCZNIK NR 4 zawarta w dniu...w., pomiędzy Gminą Gliwice - Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : 1....... 2... a...

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./ WZÓR

UMOWA nr./ WZÓR ZAŁACZNIK NR 4a UMOWA nr./2015 - WZÓR zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach, mającym swą siedzibę w Gliwicach przy ul. Płowieckiej 31, 44-121 Gliwice, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR - UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR - UMOWA NR.. WZÓR - UMOWA NR.. ZAŁĄCZNIK NR 5 zawarta w dniu.. w Gliwicach zwana dalej Umową pomiędzy: Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP:6311006640 w imieniu i na rzecz którego działa: Anna Gilner

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. WZÓR UMOWY dla części I zamówienia

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. WZÓR UMOWY dla części I zamówienia WZÓR UMOWY dla części I zamówienia Zawarta w dniu.. roku, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr... 1 Przedmiot umowy

(wzór) UMOWA nr... 1 Przedmiot umowy (wzór) UMOWA nr... ZAŁĄCZNIK NR 4 zawarta w dniu..., pomiędzy Miastem Gliwice Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach w imieniu którego działa: 1.. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31 w Gliwicach zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31 w Gliwicach zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a Zadanie pn.: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR zawarta w dniu.. w Gliwicach zwana dalej Umową pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR ZDM/ /2017

(wzór umowy) UMOWA NR ZDM/ /2017 Nr sprawy: ZDM.26.7.2017 (wzór umowy) UMOWA NR ZDM/ /2017 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Gliwicach zwana dalej Umową pomiędzy: Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP:6311006640, w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, o następującej treści:.

Umowa nr ZP na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, o następującej treści:. Projekt umowy Załącznik nr 5 do SIWZ ZP. 271.13.2015 Umowa nr ZP.272... zawarta w dniu... 2015 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, pomiędzy: Gminą Kalwaria Zebrzydowska, z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej,

Bardziej szczegółowo

SZPITALEM WOJEWÓDZKIM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE UL. T. CHAŁUBI

SZPITALEM WOJEWÓDZKIM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE UL. T. CHAŁUBI UMOWA zawarta w dniu...w Koszalinie pomiędzy: SZPITALEM WOJEWÓDZKIM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75-581 KOSZALIN reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części Zamawiającym"

Bardziej szczegółowo

Zadanie pn.: Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach WZÓR - UMOWA NR..

Zadanie pn.: Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach WZÓR - UMOWA NR.. WZÓR - UMOWA NR.. Załącznik nr 5 zawarta w dniu.. w Gliwicach zwana dalej Umową pomiędzy: Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP:6311006640 w imieniu i na rzecz którego działa:.. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: Wzór umowy ZAŁ. NR 5 UMOWA nr... zawarta w dniu..., pomiędzy Miastem Gliwice Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach w imieniu którego działa:... zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w... ul.... wpisanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: ZA ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 [Przedmiot umowy] 1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. Nadanie i aktualizacja międzynarodowej i krajowej oceny ratingowej Miastu Gliwice. Wymóg przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez..

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez.. Załącznik nr 3 ZA.271.1.2017 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu. 2017 roku, w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZDM/./2016. a z siedzibą.., wpisanym do rejestru., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:.., wspólnie zwane Stronami,

UMOWA nr ZDM/./2016. a z siedzibą.., wpisanym do rejestru., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:.., wspólnie zwane Stronami, Załącznik nr 4 UMOWA nr ZDM/./2016 zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy: Gminą Gliwice - Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :. a z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: zwanym w tekście umowy Wykonawcą.

UMOWA NR prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: zwanym w tekście umowy Wykonawcą. UMOWA NR.2019 zawarta w dniu. 2019 r. w Bogatyni pomiędzy: 1.Gminą Bogatynia, w imieniu której działa: Wojciech Błasiak Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zwaną w tekście umowy Zamawiającym, a 2... NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE UMOWA n/53/12/16 Zał. nr 4 Projekt umowy O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... pomiędzy:..., zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:..., a..., zwanym dalej Projektantem, reprezentowanym przez:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

ZA Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR

ZA Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR ZA.271.8.2018 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu.2018 roku, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony ZP/5/2015 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłówce - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej.

Przetarg nieograniczony ZP/5/2015 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłówce - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej. Zał. nr 5 Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu... pomiędzy Zamawiającym, tj. Gminą Sośnicowice, którą reprezentuje:..., a Wykonawcą tj. :..., (nazwa firmy, forma prawna, adres) reprezentowanym przez :...,

Bardziej szczegółowo

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3 ... podpis/y/ osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Załącznik nr 3 Umowa nr o wykonanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu.

Bardziej szczegółowo

SIWZ. Część II. Projekt umowy (PU) część nr 1

SIWZ. Część II. Projekt umowy (PU) część nr 1 str. 1 SIWZ Część II Projekt umowy (PU) część nr 1 str. 2 WZÓR UMOWY część 1 Zawarta w dniu... 2018 roku, w... pomiędzy... reprezentowaną przez: 1)..., zwaną dalej Zamawiającym" a... reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

:09:50 1/10

:09:50 1/10 WZÓR UMOWY Załącznik nr 4 Zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ. WZÓR UMOWY część 1,2

Załącznik do SIWZ. WZÓR UMOWY część 1,2 Załącznik do SIWZ WZÓR UMOWY część 1,2 Zawarta w dniu... 2018 roku, w... pomiędzy... reprezentowaną przez: 1)..., zwaną dalej Zamawiającym" a... reprezentowanym przez: 1)......, zwaną/ym dalej w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR ZDM/ /2017

(wzór umowy) UMOWA NR ZDM/ /2017 Nr sprawy: ZDM.26.13.2017 (wzór umowy) UMOWA NR ZDM/ /2017 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Gliwicach zwana dalej Umową pomiędzy: Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP:6311006640, w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZDP.ZP

Umowa Nr ZDP.ZP ZDP.ZP.271.24.2014 Załącznik B3 Umowa Nr ZDP.ZP.2720...2014 zawarta w dniu... w Wieliczce pomiędzy Powiatem Wielickim, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez mgr inż. Grzegorza Łętochę

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

RGG Załącznik nr 4 WZÓR UMOWA NR.

RGG Załącznik nr 4 WZÓR UMOWA NR. RGG.271.35.2019 Załącznik nr 4 WZÓR UMOWA NR. zawarta w dniu...2019r. w Sośnicowicach, pomiędzy Gminą Sośnicowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim, ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice, NIP: 969-142-26-87, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY NR GE/ Spisana w dniu... pomiędzy Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:... zwanym dalej Zamawiającym a... zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach U M O W A NR /2017 Załącznik nr 3 na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach 2017-2025 zawarta w dniu...2017 roku, pomiędzy Gminą Tuszyn z siedzibą w Tuszynie, 95-080

Bardziej szczegółowo

SIWZ. Część II. Projekt umowy (PU) część nr 2

SIWZ. Część II. Projekt umowy (PU) część nr 2 str. 1 SIWZ Część II Projekt umowy (PU) część nr 2 str. 2 WZÓR UMOWY część 2 Zawarta w dniu... 2018 roku, w... pomiędzy... reprezentowaną przez: 1)..., zwaną dalej Zamawiającym" a... reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 4) Dokonanie poprawek i uzupełnień w przedmiocie umowy, wynikających z oceny formalnej wniosku.

U M O W A. 4) Dokonanie poprawek i uzupełnień w przedmiocie umowy, wynikających z oceny formalnej wniosku. U M O W A Załącznik nr 2 zawarta dnia... r. w Nowym Żmigrodzie pomiędzy Gminą Nowy Żmigród, z siedzibą 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, w imieniu której działa Pan Grzegorz Bara - Wójt Gminy Nowy

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa nr../znw/13

Projekt umowy. Umowa nr../znw/13 Projekt umowy Umowa nr../znw/13 zawarta w dniu 2013r. w Lublinie, pomiędzy: I. Województwem Lubelskim reprezentowanym przez: Henrykę Strojnowską - Dyrektora Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

ROJEKT UMOWY. mającym swą siedzibę:.. zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą o treści następującej:

ROJEKT UMOWY. mającym swą siedzibę:.. zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą o treści następującej: ROJEKT UMOWY UMOWA Nr /2013 zawarta w dniu 2013 r. w Ostrowie wielkopolskim pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg, ul. Zamenhofa 2 B, 63-400 Ostrów Wielkopolski, reprezentowanym przez:.... zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego dot. opracowania PGN dla Gminy Biłgoraj Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR S0iO

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR S0iO WZÓR UMOWY ZAŁ. NR 4 DO SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR S0iO 272..2014 zawarta w dniu 2014 pomiędzy Gminą Ropczyce, z siedzibą w Ropczycach ul. Krisego 1, zwaną dalej w tekście,,zamawiającym, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./ P/2016. zawarta w dniu r. pomiędzy :

UMOWA Nr./ P/2016. zawarta w dniu r. pomiędzy : UMOWA Nr./ P/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z Lipnik Stargard do skrzyżowania z droga krajową nr 20 Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

Nr ew. FK... WZÓR UMOWA Nr...

Nr ew. FK... WZÓR UMOWA Nr... WZÓR UMOWA Nr... Nr ew. FK... W dniu..... r. pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, plac Ratuszowy 1, NIP: 9372686990, REGON: 072181741, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.46.2015.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

REGON..., NIP..., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą,

REGON..., NIP..., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą, Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Ochotnicza Strażą Pożarną w Łososinie Górnej ul. Łososińska 23, 34-600 Limanowa REGON 49070153300000, NIP 737-13-31-692

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

kwocie. złotych netto (słownie.. złotych./100) + VAT.. %, tj. łącznie. złotych brutto (słownie: :.. złotych. /100) zgodnie z przyjętą ofertą.

kwocie. złotych netto (słownie.. złotych./100) + VAT.. %, tj. łącznie. złotych brutto (słownie: :.. złotych. /100) zgodnie z przyjętą ofertą. UMOWA Nr. zawarta w dniu roku w Stalowej Woli pomiędzy Gminą Stalowa Wola z siedzibą ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865 239 87 25 Gminą Stalowa Wola Publiczną Szkołą Podstawową nr 11 im. Szarych

Bardziej szczegółowo

Formularz istotnych postanowień umowy Załącznik Nr 6do SIWZ UMOWA NR GK..2013

Formularz istotnych postanowień umowy Załącznik Nr 6do SIWZ UMOWA NR GK..2013 UMOWA NR GK..2013 Zawarta w dniu pomiędzy Powiatem Nowosolskim, reprezentowanym przez: 1. Starostę Nowosolskiego - Józefa Suszyńskiego 2. Wicestarostę Barbarę Wróblewską przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR. WZÓR. zawarta w dniu. w Kielcach pomiędzy: reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a. reprezentowaną przez:

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR. WZÓR. zawarta w dniu. w Kielcach pomiędzy: reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a. reprezentowaną przez: UMOWA NR. WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu. w Kielcach pomiędzy:. reprezentowaną przez:. zwaną dalej Zamawiającym a. reprezentowaną przez:. zwaną dalej Wykonawcą, zawarto umowę o następującej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./zk/2018. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

Umowa nr./zk/2018. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Umowa nr./zk/2018 zawarta w dniu.. r. w Limanowej, pomiędzy: Miastem Limanowa, zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Limanowa Władysława

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

UMOWA n/36/06/18 O PRACE PROJEKTOWE...., zwanym dalej Projektantem, reprezentowanym przez:...

UMOWA n/36/06/18 O PRACE PROJEKTOWE...., zwanym dalej Projektantem, reprezentowanym przez:... UMOWA n/36/06/18 Zał. nr 4 do SWNPO n/36/08/18 Projekt umowy O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu..., w Giżycku, pomiędzy: Szpitalem Giżyckim Sp. z o. o. w restrukturyzacji, z siedzibą w Giżycku ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR Inw: 342-8/08

PROJEKT UMOWY UMOWA NR Inw: 342-8/08 PROJEKT UMOWY UMOWA NR Inw: 342-8/08 zawarta w dniu 2008 r. w Damasławku pomiędzy Gminą Damasławek, z siedzibą ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.7.2016.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt o zamówienie publiczne na zadanie:

UMOWA - projekt o zamówienie publiczne na zadanie: UMOWA - projekt o zamówienie publiczne na zadanie: Załącznik nr 6 do SIWZ Docieplenie budynku metodą lekką mokrą w systemie CAPAROL CAPATECT w ramach zadania adaptacja budynku w Łodzi przy ul. Wygodnej

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy UMOWA NR

Projekt umowy UMOWA NR UMOWA NR Projekt umowy zawarta w dniu.2016 r. w Bogatyni pomiędzy: 1.Gminą Bogatynia, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia mgr Andrzej Grzmielewicz, zwaną w tekście umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR.

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. zawarta w dniu.. 2013 r. w Kolbuszowej pomiędzy: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 36-100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach Załącznik nr 3 do ogłoszenia WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr... Gminą Zalesie ul. Warszawska Zalesie zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Wzór umowy Umowa nr... Gminą Zalesie ul. Warszawska Zalesie zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Wzór umowy Umowa nr... zawarta dnia...r. w Zalesiu pomiędzy: Gminą Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 Zalesie zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: -... -, a firmą..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY NR...

UMOWA NA ROBOTY NR... UMOWA NA ROBOTY NR... Część 2. Wzór umowy W dniu. 2009 roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Jana Pawła II 15, 37 420 Rudnik nad Sanem zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ( wzór) nr... a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA ( wzór) nr... a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do IWZ UMOWA ( wzór) nr... Zawarta w dniu... w Bydgoszczy pomiędzy Muzeum Wojsk Lądowych z siedzibą przy ulicy Czerkaskiej 2, 85-641 Bydgoszcz, zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentują

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zawarta w dniu.. roku w Trzebnicy pomiędzy:

UMOWA Nr. zawarta w dniu.. roku w Trzebnicy pomiędzy: UMOWA Nr. na wykonanie usługi polegającej na ocenie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego z realizacji projektu Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2025, realizowanego

Bardziej szczegółowo

- 1 - Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY

- 1 - Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zawarta w dniu r. w Kolbuszowej pomiędzy: Przedszkolem Słoneczny Zakątek Ewelina Mokrzycka, 36-105 Cmolas 90C, NIP 8141565949, zwanym dalej w tekście umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę pod nazwą: Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic

UMOWA NR... 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę pod nazwą: Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic Wzór umowy projekt ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA NR... zawarta w dniu... 2010 r. w Gliwicach pomiędzy: Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice, NIP 631-100-66-40, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2010 roku Powiatem K trzy skim Zamawiaj cym Wykonawc

2010 roku Powiatem K trzy skim Zamawiaj cym  Wykonawc UMOWA NR /2010 zawarta w dniu 2010 roku w Kętrzynie, pomiędzy: Powiatem Kętrzyńskim, zwanym dalej Zamawiającym, pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A Załącznik nr 2 do SIWZ / oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE U M O W A nr... na roboty energetyczne zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R zawarta w Otwocku, dnia.2009 r. pomiędzy firmą:. działającą na podstawie wpisu do w. pod nr zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... NIP.. REGON a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1-2 - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

PU załącznik nr 3 WZÓR UMOWY

PU załącznik nr 3 WZÓR UMOWY PU.7021.4.7.2012 załącznik nr 3 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. roku, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

o wykonanie robót budowlanych.

o wykonanie robót budowlanych. UMOWA Nr /2010 Załącznik Nr 6 do SIWZ o wykonanie robót budowlanych. W dniu... r. w Kołbaskowie pomiędzy Gminą Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo Nr 106 NIP 851-29-08-333, regon 811685450 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

2 Termin wykonania. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 upływa w dniu r. 3 Obowiązki Stron

2 Termin wykonania. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 upływa w dniu r. 3 Obowiązki Stron WZÓR UMOWY (UMOWA NR.) zawarta w dniu.. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640 zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../szp/2016. Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z art. 4 ust8. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)- sprawa nr../2016

Umowa nr../szp/2016. Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z art. 4 ust8. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)- sprawa nr../2016 Umowa nr../szp/2016 Zawarta w dniu roku w Chrzanowie, pomiędzy: Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

Bardziej szczegółowo

. REGON.., NIP.., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą,

. REGON.., NIP.., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą, Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 Reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo