1 Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu"

Transkrypt

1 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów dla konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (Instytucja Pośrednicząca) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu Regionalny Program Operacyjny Lubuskie2020 (RPO-Lubuskie2020) Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 jest narzędziem, za pomocą którego realizowana jest polityka spójności na obszarze województwa lubuskiego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Nadrzędnym celem programu jest długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych. EFS jest to Fundusz Strukturalny Unii Europejskiej, najważniejszy finansowy instrument polityki społecznej, wspierający różnorodne programy i projekty związane z socjalnym aspektem integracji. Rozporządzenie ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 320). Ustawa wdrożeniowa Instytucja Zarządzająca Programem (IZ RPO-L2020) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 pkt. 11 Ustawy wdrożeniowej, jest to instytucja, o której mowa w 125 rozporządzenia ogólnego. Instytucja Pośrednicząca Programu (IP) W ramach VI Osi Priorytetowej Regionalny rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, RPO-L2020, rolę Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Lubuskiego (ZWL), której zadania wykonują merytoryczne komórki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, w tym zadanie w zakresie zarządzania RPO-L2020 realizuje Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, Zielona Góra. Zgodnie z art. 2 pkt. 9 Ustawy wdrożeniowej, jest to podmiot, któremu została powierzona, w drodze porozumienia albo umowy zawartej

2 z instytucją zarządzającą, realizacja zadań w ramach krajowego lub regionalnego programu operacyjnego. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) Komitet Monitorujący (KM) Komisja Oceny Projektów (KOP) Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (Regulamin) Ekspert Wnioskodawca Projekt Wniosek o dofinansowanie projektu Zadania IP dla Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie2020 realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 15, Instytucja odpowiedzialna za organizację i przeprowadzenie konkursu. Funkcję IOK dla Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie2020 pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 15, Komitet Monitorujący (KM) - niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze, powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Oparacyjnym-Lubuskie2020 (IZ RPO- Lubuskie2020). W jego skład wchodzą przedstawiciele strony samorządowej oraz organizacji spoza administracji (w tym przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, partnerzy społeczni). W pracach Komitetu Monitorującego biorą udział również przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniąc funkcję doradczą. Ponadto, w posiedzeniach mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji. Komisja, o której mowa w art. 44 Ustawy wdrożeniowej. Dokument określający a) procedurę przeprowadzania oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez IOK w województwie lubuskim w ramach Działania 6.2 RPO- Lubuskie2020, b) sposób pracy KOP i podejmowania decyzji, c) zadania KOP. Regulamin uwzględnia postanowienia aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata Osoba, o której mowa w art. 49 ust. 3 Ustawy wdrożeniowej. Podmiot, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z art. 2 pkt 18 Ustawy wdrożeniowej, przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Dokument, w którym zawarty jest opis projektu i na podstawie którego dokonuje się oceny spełniania kryteriów wyboru projektów przez ten projekt. 2

3 2 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przygotowany został w oparciu o zapisy ustawy wdrożeniowej, Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata Regulamin określa procedury przeprowadzania oceny formalnej oraz merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłaszony przez IOK w Województwie Lubuskim w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie Komisja Oceny Projektów stanowi niezależne, autonomiczne ogniwo w systemie oceny wniosków o dofinansowanie projektów. 4. Skład Komisji Oceny Projektów, wraz ze wskazaniem osób pełniących funkcję Przewodniczącego KOP oraz Sekretarza KOP, powoływany jest zarządzeniem Dyrektora WUP na wniosek Naczelnika Wydziału Obsługi Programów Europejskich/ innej osoby zastępującej. 5. Komisja Oceny Projektów działa od początku procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektów do rozstrzygnięcia konkursu/rozstrzygnięcia procedury odwoławczej. 6. Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów udostępniana jest równolegle z publikacją listy projektów wybranych do dofinansowania, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy wdrożeniowej i zamieszczana jest na stronie internetowej IOK. 7. Obsługą prac Komisji Oceny Projektów zajmuje się Wydział Obsługi Programów Europejskich Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. 3 Zadania Komisji Oceny Projektów 1. Do zadań Komisji Oceny Projektów należy w szczególności: a) poufne, rzetelne i bezstronne przeprowadzenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie2020, b) poufne, rzetelne i bezstronne przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie2020, c) poufne, rzetelne i bezstronne przeprowadzenie procesu negocjacyjnego wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie2020, d) poufne, rzetelne i bezstronne przeprowadzenie procedury odwoławczej, e) sporządzenie listy projektów zawierającej oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów, które podlegały ocenie w ramach konkursu, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, wskazującej, które projekty: zostały ocenione pozytywnie oraz zostały wybrane do dofinansowania, zostały ocenione negatywnie w rozumieniu art. 53 ust 2 ustawy wdrożeniowej i nie zostały wybrane do dofinansowania, f) sporządzenie listy projektów wybranych do dofinansowania. 4 Skład Komisji Oceny Projektów 1. Członkami Komisji, z prawem dokonywania oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów, są: a) pracownicy IOK; 3

4 2. Członkami Komisji, z prawem dokonywania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, są: b) pracownicy IOK; c) eksperci, o których mowa w 49 ustawy wdrożeniowej. 3. W posiedzeniach KOP w charakterze obserwatorów bez prawa dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie projektów mogą uczestniczyć: a) przedstawiciele ministra (ministrów) właściwego (właściwych) ds. związanych tematycznie z zakresem konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra bądź ministrów), b) przedstawiciele IZ (z inicjatywy IZ), c) przedstawiciele partnerów, o których mowa w art. 5 rozporządzenia ogólnego, w tym w szczególności partnerów wchodzących w skład KM (przy zachowaniu zasady bezstronności). 4. Liczba członków KOP z prawem dokonywania oceny wynosi nie mniej niż 3 osoby. 5. Oceny spełnienia przez dany projekt kryteriów formalnych i kryteriów dostępu dokonuje jeden członek KOP wybierany w drodze losowania przeprowadzonego przez Sekretarza KOP. 6. Oceny spełniania przez dany projekt poszczególnych kryteriów merytorycznych dokonuje dwóch członków KOP wybieranych w drodze losowania przeprowadzonego przez Sekretarza KOP na posiedzeniu KOP w obecności: a) co najmniej 3 członków KOP oraz b) obserwatorów, o których mowa w pkt Osoby wchodzące w skład KOP posiadają stosowną wiedzę, umiejętności i doświadczenie (ważny certyfikat potwierdzający ukończenie obligatoryjnego programu szkoleniowego dla osób dokonujących wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS.) 8. W składzie Komisji Oceny Projektów wyszczególnia się osoby pełniące funkcję: a) Przewodniczącego KOP i/lub w uzasadnionych przypadkach Zastępcy Przewodniczącego KOP, b) Sekretarza KOP. 5 Przewodniczący Komisji Oceny Projektów 1. Przewodniczącym KOP może być wyłącznie pracownik IOK. 2. Przewodniczący KOP w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć swojego zastępcę spośród członków KOP pracowników IOK. Wyznaczenie zastępcy następuje w formie pisemnego upoważnienia, wydanego przez Przewodniczącego KOP i zatwierdzanego przez Wicedyrektora ds. Funduszy Europejskich/inną osobę zastępującą. Pisemne upoważnienie wydaje się w przypadku nieobecności Przewodniczącego KOP, która mogłaby utrudniać funkcjonowania KOP, lub w przypadku konieczności wykluczenia osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego KOP z pracy KOP. Zastępca Przewodniczącego KOP ma takie same obowiązki i kompetencje jak Przewodniczący KOP. Wyznaczenie Zastępcy Przewodniczącego KOP nie wpływa na konieczność zmiany Zarządzenia Dyrektora WUP, o którym mowa w art. 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu. 3. Do zadań Przewodniczącego KOP należy w szczególności: a) kierowanie pracami KOP, w tym reprezentowanie KOP wobec kierownictwa IOK, b) nadzór nad sprawnym, terminowym, zgodnym z Regulaminem pracy KOP oraz Regulaminem konkursu, funkcjonowaniem KOP, c) wyznaczanie miejsca i terminu posiedzeń KOP, d) zatwierdzanie protokołu z prac KOP, e) przeciwdziałanie próbom ingerowania z zewnątrz w dokonywaną ocenę przez podmioty niebiorące w niej udziału, f) podpisywanie wewnętrznej korespondencji w sprawach dotyczących KOP, 4

5 g) akceptacja oraz przedłożenie do wiadomości Wicedyrektorowi ds. Funduszy Europejskich /innej osobie zastępującej list projektów, o których mowa w 3 pkt 1 ppkt e) i f) niniejszego Regulaminu, h) weryfikacja i zatwierdzenie Kart oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO-Lubuskie2020, których wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu, i) ocena spełnienia przez projekt warunków negocjacyjnych w oparciu o Kartę oceny wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO-Lubuskie2020 w zakresie spełnienia warunków negocjacyjnych, której wzór stanowi załącznik nr 13 do niniejszego Regulaminu. j) zatwierdzenie oceny pracy eksperta w oparciu o Kartę oceny pracy eksperta oceniającego wnioski złożone w ramach RPO-Lubuskie2020, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu, dokonanej przez Sekretarza KOP. 4. Do kompetencji Przewodniczącego KOP należy rozstrzyganie rozbieżności: w dokonanej ocenie projektów przez dwóch oceniających, w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów dostępu (jeżeli dotyczy), horyzontalnych oraz premiujących, zaproponowanych przez dwóch oceniających różnych zakresów negocjacji. lub podjęcie decyzji o innym sposobie ich rozstrzygnięcia. 5. Decyzja Przewodniczącego, w zakresie, o którym mowa w pkt 4, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu oraz jest dokumentowana w protokole prac KOP. 6. Przewodniczący KOP podpisuje deklarację poufności, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz oświadczenie pracownika IOK o bezstronności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 6 Sekretarz Komisji Oceny Projektów 1. Sekretarzem KOP może być wyłącznie pracownik IOK. 2. Do zadań Sekretarza KOP należy w szczególności: a) dostarczanie niezbędnych do oceny materiałów członkom KOP, b) obsługa organizacyjno-techniczna KOP, c) sporządzanie protokołu z prac KOP, zawierającego informacje o przebiegu i wynikach oceny projektów oraz wynikach przeprowadzonych negocjacji, d) weryfikacja prawidłowości wypełnienia Kart oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO-Lubuskie 2020, stanowiących załącznik nr 8 i 9 do niniejszego Regulaminu, e) nadzór nad terminowością dokonywanych ocen wniosków o dofinansowanie projektów przez członków KOP i informowanie Przewodniczącego KOP o wystąpieniu nieprawidłowości w tym zakresie, f) sporządzenie list projektów, o których mowa w 3 pkt 1 ppkt e) i f) niniejszego Regulaminu i przedstawienie ich Przewodniczącemu KOP, g) gromadzenie i przekazanie do archiwum dokumentacji związanej z pracami KOP, h) współpraca z ekspertami wchodzącymi w skład KOP w zakresie technicznej obsługi ich pracy, i) przeprowadzanie czynności związanych z procesem negocjacji, zgodnie z 11 niniejszego Regulaminu oraz czynności związanych z procedurą odwoławczą, opisaną w 12 niniejszego Regulaminu, j) ocena pracy ekspertów. 3. Sekretarz KOP podpisuje deklarację poufności, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 5

6 7 Prawa i obowiązki członków KOP 1. Członek KOP jest niezależny co do treści swoich ocen. 2. Członek KOP zobowiązany jest do: a) podpisania deklaracji poufności oraz oświadczenia o bezstronności, stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i 2 lub 3 do regulaminu, zanim przystąpi do oceny wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku braku możliwości podpisania ww. dokumentów, członek KOP nie zostanie dopuszczony do oceny wniosków o dofinansowanie projektów, b) wypełniania swoich obowiązków rzetelnie, sprawnie, w sposób bezstronny, z należytą starannością, c) dokonania obiektywnej, rzetelnej oceny z wykorzystaniem swojej wiedzy w danym obszarze, d) znajomości dokumentów regulujących wdrażanie RPO-Lubuskie2020, e) podnoszenia swojej wiedzy zgodnie z polityką szkoleniową określoną przez IZ RPO- Lubuskie2020, f) stosowania się do aktualnie obowiązujących dokumentów w ramach RPO-Lubuskie2020, g) zawiadomienia Przewodniczącego KOP o próbie wywierania nacisku na niego, związanego z wykonywaniem obowiązków członka KOP, w szczególności o próbie wpływania na jego ocenę, h) zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji oraz dokumentów mu ujawnionych lub przygotowanych i wytworzonych przez niego oraz zapewnienia, że zostaną one użyte tylko dla celów oceny i nie zostaną ujawnione, i) dokonania oceny formalnej wszystkich wylosowanych wniosków o dofinansowanie projektów, nie później niż w terminie wskazanym przez Przewodniczącego KOP, j) dokonania oceny merytorycznej wszystkich wylosowanych wniosków o dofinansowanie projektów, nie później niż w terminie wskazanym przez Przewodniczącego KOP, k) usunięcia stwierdzonych błędów technicznych i/lub formalnych lub innych uchybień wskazanych przez Przewodniczącego KOP/Sekretarza KOP w złożonej Karcie oceny formalnej/merytorycznej, w terminie wskazanym przez Przewodniczącego KOP/Sekretarza KOP, l) przedstawienia wyczerpującego pisemnego uzasadnienia wystawionej oceny w odpowiednich miejscach Karty oceny formalnej/ merytorycznej, m) oceny formalnej protestu n) rozpatrzenia protestu, 3. Zabrania się członkom KOP: a) zatrzymywania wniosków o dofinansowanie projektów lub ich kopii, kart oceny formalnej/merytorycznej oraz wszelkich materiałów roboczych bezpośrednio związanych z oceną wniosków o dofinansowanie projektów, b) podejmowania jakichkolwiek kontaktów z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie projektów w zakresie oceny złożonych przez niego projektów do czasu ostatecznego zakończenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie projektów. 8 Zasady wykonywania obowiązków przez ekspertów powołanych do składu KOP 1. Eksperci powołani do składu KOP wybierani są spośród osób ujętych w Wykazie kandydatów na ekspertów w obszarze zatrudnienia (Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy), który jest dostępny na stronie internetowej 2. Sposób wyboru ekspertów z Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu określa Procedura powoływania ekspertów do 6

7 oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. 3. Ekspert w ramach prac KOP może zostać zaangażowany w następujące czynności związane z wyborem wniosku o dofinansowanie projektu: a) ocenę merytoryczną, b) procedurę odwoławczą. 4. Z wybranym do oceny wniosków o dofinansowanie projektów ekspertem zawarta zostaje umowa, której wzór określony został w Procedurze powoływania ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, o której mowa w pkt Ekspert, w uzgodnieniu z IOK, może dokonać oceny osobiście na posiedzeniu KOP, jak również drogą elektroniczną. Decyzja, w jaki sposób ekspert dokonuje oceny, podejmowana jest przez Przewodniczącego KOP z uwzględnieniem interesów obu stron (IOK oraz eksperta). Ekspert dokonuje oceny w terminie wyznaczonym przez IOK. Przekazywanie dokumentów następuje w ogólnie przyjętych i stosowanych formach, w zależności od wyboru dokonanego przez IOK. 9 Posiedzenia KOP 1. Posiedzenia KOP odbywają się w terminach zapewniających terminowość prac KOP. 2. W ramach prac KOP organizowane są co najmniej dwa spotkania KOP: a) rozpoczynające ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów. Przewodniczący KOP zawiadamia jej członków o miejscu i terminie spotkania w terminie umożliwiającym wzięcie w nim udziału. Zawiadomienie zawiera listę wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów skierowanych do oceny formalnej. b) rozpoczynające ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów. Przewodniczący KOP zawiadamia jej członków o miejscu i terminie spotkania w terminie umożliwiającym wzięcie w nim udziału. Zawiadomienie zawiera listę wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów poprawnych pod względem formalnym, skierowanych do oceny merytorycznej. 3. Posiedzenia KOP mogą odbywać się w trybie stacjonarnym i/lub w trybie niestacjonarnym. 4. Przed przystąpieniem do oceny formalnej: a) członkowie KOP, którzy będą dokonywać oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów podpisują: listę obecności, deklarację poufności członka KOP, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oświadczenie pracownika IOK o bezstronności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, b) obserwator podpisuje deklarację poufności, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 5. Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej: a) członkowie KOP, którzy będą dokonywać oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów podpisują: listę obecności, deklarację poufności członka KOP, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oświadczenie pracownika IOK o bezstronności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub, oświadczenie eksperta o bezstronności, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, 7

8 b) obserwator podpisuje deklarację poufności, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 i 5: a) w przypadku trybu stacjonarnego podpisywane są na posiedzeniu KOP, b) w przypadku trybu niestacjonarnego podpisane dokumenty przekazywane są do IOK drogą korespondencyjną w terminie wskazanym przez IOK. 7. Przed rozpoczęciem oceny projektów oraz przed podpisaniem oświadczeń i deklaracji, o których mowa w pkt 4 i 5, Przewodniczący KOP/Sekretarz KOP przekazuje osobom wchodzącym w skład KOP: a) listę wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów skierowanych do oceny formalnej (w przypadku posiedzenia, o którym mowa w pkt 4), b) listę wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów poprawnych pod względem formalnym, skierowanych do oceny merytorycznej (w przypadku posiedzenia, o którym mowa w pkt 5), c) informacje dotyczące wymogów, które muszą spełniać projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach danego konkursu, w tym w szczególności informacje na temat procedury oceny oraz obowiązujących w ramach danego konkursu kryteriów wyboru projektów (w przypadku posiedzeń, o których mowa w pkt 4 i 5). Przekazanie powyższych informacji może nastąpić w drodze elektronicznej na wskazane przez członków KOP adresy lub na służbowe adresy pracowników IOK. 8. Podczas posiedzenia KOP, Sekretarz KOP przeprowadza proces losowania polegający na przyporządkowaniu do każdego złożonego wniosku o dofinansowanie projektu osób oceniających (w przypadku oceny formalnej jednego oceniającego, natomiast w przypadku oceny merytorycznej dwóch oceniających). Opis sposobu przeprowadzenia procedury losowania zawarty jest w załączniku nr 11 do niniejszego Regulaminu: a) w przypadku trybu stacjonarnego, papierowe wersje wylosowanych wniosków o dofinansowanie projektów przekazywane są członkom KOP, b) przypadku trybu niestacjonarnego, wylosowane wnioski o dofinansowanie projektów przekazywane są członkom KOP w wersji elektronicznej (zabezpieczone hasłem). 9. W wyniku losowania wniosków o dofinansowanie projektów do oceny merytorycznej, każdy wniosek przyporządkowany może być wyłącznie: do dwóch pracowników IOK lub pracownika IOK oraz eksperta. 10. W przypadku dokonywania oceny drogą elektroniczną obowiązują zasady: a) IOK wysyła na adres wskazany przez członków KOP wylosowane wnioski o dofinansowanie projektów w dniu rozpoczęcia posiedzenia KOP lub w dniu następnym. Wnioski wysyłane są zgodnie z zasadą poufności danych, tj. plik z wnioskami zabezpieczony jest hasłem, natomiast hasło przekazywane jest osobnym em, b) członek KOP zobowiązany jest do odesłania wypełnionych Kart oceny formalnej/kart oceny merytorycznej w terminie wskazanym przez Przewodniczącego KOP, jednak nie później niż w terminach wskazanych w 10 niniejszego Regulaminu. Członek KOP odsyła wypełnione Karty oceny formalnej/karty oceny merytorycznej w formie elektronicznej i papierowej, przy czym za termin wpływu dokumentów uznaje się datę ich wpływu do IOK w wersji papierowej. W przypadku rozbieżności wersji papierowej i wersji elektronicznej za obowiązującą uznaje się wersję papierową. Wypełnione Karty oceny formalnej/karty oceny merytorycznej wysyłane są zgodnie z zasadą poufności danych, tj. plik z wnioskami zabezpieczony jest hasłem. Hasło przesyłane jest osobnym em. 11. Zakończenie oceny przez członka KOP: a) po zakończeniu oceny wniosku o dofinansowanie projektu członek KOP przekazuje Sekretarzowi KOP wypełnioną Kartę oceny formalnej/kartę oceny merytorycznej w wersji 8

9 elektronicznej oraz papierowej. Ostatecznym terminem oddania wersji papierowej jest termin wskazany przez Przewodniczącego KOP, b) w przypadku przekazywania do oceny wniosków o dofinansowanie projektów drogą elektroniczną członek KOP po wykonaniu oceny przedkłada Sekretarzowi KOP oświadczenie stwierdzające, że dokonał trwałego zniszczenia wniosków, dokumentów otrzymanych drogą elektroniczną. Osoba otrzymująca dokumenty drogą elektroniczną zobowiązana jest do zapewnienia poufności danych i informacji w nich zawartych. 12. Podczas dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie projektów stosuje się następujące standardy: a) dostęp do dokumentów związanych z oceną mogą mieć jedynie osoby uczestniczące w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów (jeżeli zapewnienie dostępu do tych dokumentów jest uzasadnione wykonywanymi przez daną osobę czynnościami) oraz osoby biorące udział w posiedzeniu KOP (członkowie KOP oraz obserwatorzy biorący udział w posiedzeniu KOP), b) informacje o przebiegu i wynikach oceny, do momentu jej zakończenia, powinny być udzielane wyłącznie osobom uczestniczącym w organizacji konkursu, obserwatorom (o ile uczestniczyli w posiedzeniu KOP) oraz członkom KOP, c) dokumenty i informacje przedstawione przez wnioskodawców, a także dokumenty wytworzone lub przygotowane w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców do czasu rozstrzygnięcia konkursu albo zamieszczenia informacji o projektach wybranych do dofinansowania, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), d) przebieg całego procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektów (w tym w szczególności zdarzenia niestandardowe) jest rejestrowany (protokoły, notatki, itp.) w sposób umożliwiający jego późniejsze odtworzenie, e) Karta oceny formalnej/karta oceny merytorycznej musi być wypełniona komputerowo, zawierać datę jej wypełnienia oraz czytelny podpis oceniającego, zawierać wyczerpujące uzasadnienie każdego stanowiska oceniającego powodującego: obniżenie oceny, odrzucenie wniosku, nieprzyznanie dofinansowania, obniżenie lub podwyższenie dofinansowania, nieprzyznanie punktów za kryteria premiujące. 13. W przypadku zaistnienia problemów, w szczególności zagrożeń terminowości czy rzetelności, Przewodniczący KOP informuje o tym fakcie Wicedyrektora ds. Funduszy Europejskich/inną osobę zastępującą i/lub Dyrektora WUP. Kierownictwo IOK może uzyskiwać od Przewodniczącego KOP informacje dotyczące przebiegu prac KOP z zastrzeżeniem, że informacje te nie mogą dotyczyć wyników oceny poszczególnych projektów do momentu zakończenia prac KOP. 10 Ocena wniosków o dofinansowanie projektów 1. Ocenie formalnej podlega każdy złożony w trakcie trwania naboru wniosek o dofinansowanie projektu (o ile nie został wycofany przez wnioskodawcę albo pozostawiony bez rozpatrzenia zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej). 2. Ocenie merytorycznej podlega każdy wniosek o dofinansowanie projektu poprawny pod względem formalnym, skierowany do oceny merytorycznej. 3. Negocjacjom podlega każdy wniosek o dofinansowanie projektu oceniony pozytywnie pod względem merytorycznym, skierowany do negocjacji. 4. Ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia: a) ogólne kryteria formalne, 9

10 b) kryteria dostępu (o ile zostały określone dla danego konkursu we właściwym Rocznym Planie Działania), 5. Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia: a) ogólne kryteria horyzontalne, b) ogólne kryteria merytoryczne oraz c) kryteria premiujące (o ile zostały określone dla danego konkursu we właściwym Rocznym Planie Działania). 6. Ocena formalna dokonywana jest w terminie: a) nie dłuższym niż 21 dni od daty zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów, z zastrzeżeniem wniosków zwróconych do Wnioskodawców w celu poprawy braków formalnych lub oczywistych omyłek. b) nie dłuższym niż 28 dni (w przypadku oceny od 201 do 400 wniosków) c) nie dłuższym niż 35 dni od daty zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów, niezależnie od liczby wniosków ocenianych w ramach KOP, z zastrzeżeniem przypadku wystąpienia oczywistych omyłek/braków formalnych. 7. Ocena merytoryczna dokonywana jest w terminie: a) nie dłuższym niż 60 dni od daty dokonania oceny formalnej wszystkich projektów, które podlegały ocenie formalnej (w przypadku oceny do 200 wniosków) b) nie dłuższym niż 90 dni od daty dokonania oceny formalnej wszystkich projektów, które podlegały ocenie formalnej (w przypadku oceny do 201 do 400 wniosków) c) nie dłuższym niż 120 dni niezależnie od liczby ocenianych projektów. 8. Ocena formalna oraz merytoryczna rozumiana jest jako podpisanie przez oceniających Kart oceny formalnej/kart oceny merytorycznej. 9. Oceny formalnej dokonuje się przy pomocy Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO-Lubuskie2020, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu. Oceny merytorycznej dokonuje się przy pomocy Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO- Lubuskie2020, której wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu. 10. Po rozstrzygnięciu konkursu wnioski o dofinansowanie projektów wybranych do dofinansowania przekazywane są do Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w celu podpisania umów o dofinansowanie, natomiast wnioski o dofinansowanie projektów, które nie zostały wybrane do dofinansowania są przechowywane w IOK w celach archiwizacyjnych. 11. Członkowie KOP ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich, w tym Wnioskodawców, w przypadku naruszenia deklaracji poufności. 12. Członkowie KOP zobowiązani są do zachowania zasad wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U r. poz. 922 z późń. zm.), w tym do zapewnienia technicznych środków ochrony tych danych. 11 Negocjacje 1. Skierowanie projektu do etapu negocjacji jest możliwe tylko w sytuacji spełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów ocenianych na wcześniejszych obligatoryjnych etapach oceny formalnej i merytorycznej. 2. Negocjacje obejmują wszystkie kwestie wskazane przez członków KOP w kartach oceny merytorycznej projektu związane z oceną kryteriów wyboru projektów oraz ewentualnie dodatkowe kwestie wskazane przez Przewodniczącego KOP związane z oceną kryteriów wyboru projektów. 10

11 3. Negocjacje prowadzone są przez członków KOP (co do zasady Sekretarza KOP, Przewodniczącego KOP) w trakcie trwania posiedzenia KOP. 4. Negocjacje prowadzone są do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie poczynając od projektu, który uzyskał najlepszą ocenę na etapie oceny merytorycznej i został skierowany do negocjacji. 5. Po wpłynięciu do IOK informacji o podjęciu przez Wnioskodawcę negocjacji oraz stanowiska negocjacyjnego, Sekretarz KOP analizuje dokument pod kątem spełnienia przez niego wymogów formalnych, tj.: a) czy dokument został podpisany przez upoważnione do tego osoby, b) czy dokument jest kompletny, tj. zawiera zarówno informację o podjęciu negocjacji, jak i stanowisko negocjacyjne, c) czy dokument został przekazany we wskazanym przez IOK terminie. 6. W przypadku gdy dokument nie spełnia warunku opisanego w pkt 5 ppkt c), IOK informuje Wnioskodawcę o niepodjęciu/przerwaniu negocjacji. Jest to jednoznaczne z negatywnym wynikiem negocjacji, co oznacza niespełnienie zerojedynkowego kryterium wyboru projektów określanego w zakresie spełnienia warunków postawionych przez członków KOP i Przewodniczącego KOP ocenianego na podstawie Karty oceny wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO Lubuskie2020 w zakresie spełnienia warunków negocjacyjnych, której wzór stanowi załącznik nr 13 do niniejszego Regulaminu. 7. W przypadku gdy dokumenty nie spełniają warunków opisanych w pkt 5 ppkt a), b), IOK wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów. W przypadku gdy dokumenty nie zostały uzupełnione, zostały uzupełnione fragmentarycznie lub wpłynęły po upływie wyznaczonego terminu, IOK informuje Wnioskodawcę o negatywnym wyniku negocjacji, co oznacza niespełnienie zerojedynkowego kryterium wyboru projektów określanego w zakresie spełnienia warunków postawionych przez członków KOP i Przewodniczącego KOP. 8. W przypadku gdy informacja o podjęciu negocjacji oraz stanowisko negocjacyjne spełniają określone w pkt 5 wymogi formalne, Przewodniczący KOP wraz z Sekretarzem KOP dokonują analizy stanowiska negocjacyjnego. 9. W przypadku akceptacji stanowiska negocjacyjnego przekazanie Wnioskodawcy pisma zawierającego ostateczne stanowisko negocjacyjne IOK oraz protokół ustaleń. 10. Jeżeli w trakcie negocjacji: do wniosku nie zostaną wprowadzone korekty wskazane przez oceniających w kartach oceny projektu lub przez Przewodniczącego KOP lub inne zmiany wynikające z ustaleń dokonanych podczas negocjacji lub KOP nie uzyska od wnioskodawcy informacji i wyjaśnień dotyczących określonych zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach oceny projektu lub Przewodniczącego KOP, do wniosku zostały wprowadzone inne zmiany niż wynikające z kart oceny projektu lub uwag Przewodniczącego KOP lub ustaleń wynikających z procesu negocjacji, negocjacje kończą się z wynikiem negatywnym, co oznacza niespełnienie zerojedynkowego kryterium wyboru projektów określanego w zakresie spełnienia warunków postawionych przez członków KOP i Przewodniczącego KOP. 11. Oceny wprowadzonych przez Wnioskodawcę zmian do wniosku o dofinansowanie projektu, zawierającego ustalenia poczynione w trakcie negocjacji, dokonuje Sekretarz KOP lub w uzasadnionych przypadkach inny członek KOP wskazany przez Przewodniczącego KOP. 12. Przebieg negocjacji opisywany jest w protokole z prac KOP, o którym mowa w Procedura odwoławcza 11

12 1. Wnioskodawcy, którego wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał ocenę negatywną, przysługuje zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy wdrożeniowej, prawo wniesienia protestu do IOK, w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach oceny. 2. Po wpłynięciu protestu, Dyrektor WUP/inna osoba zastępująca, dekretuje protest na Sekretarza KOP. 3. Sekretarz KOP niezwłocznie przekazuje członkowi KOP, który nie brał udziału w ocenie danego wniosku o dofinansowanie projektu, protest do oceny formalnej na podstawie Karty oceny formalnej protestu w ramach RPO-Lubuskie2020, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu. 4. Ocena dotyczy spełnienia przez protest wymogów formalnych wskazanych w art. 54 ust. 2 ustawy: a) oznaczenia instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, b) oznaczenia Wnioskodawcy, c) numeru wniosku o dofinansowanie projektu, d) wskazania kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem, e) wskazania zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem, f) podpisu Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy. 5. Członek KOP, dokonujący oceny formalnej protestu, przekazuje do weryfikacji i zatwierdzenia Sekretarzowi KOP Kartę oceny formalnej protestu w ramach RPO-Lubuskie W przypadku, gdy protest nie spełnia wymogów formalnych lub zawiera oczywiste omyłki, Sekretarz KOP, na podstawie Karty oceny formalnej protestu w ramach RPO-Lubuskie2020, wzywa pisemnie Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, bądź poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. 7. Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych wskazanych w pkt 4 ppkt a), b), c) i f). 8. W przypadku gdy dokumenty nie zostały uzupełnione zgodnie z pkt 6 protest pozostaje bez rozpatrzenia. 9. IOK pozostawia bez rozpatrzenia protest, który pomimo prawidłowego pouczenia został wniesiony: a) po terminie, b) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, c) bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 ustawy wdrożeniowej, d) w przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, e) w przypadku, o którym mowa w pkt W przypadku gdy Wnioskodawca uzupełnił lub poprawił dokumenty zgodnie z wezwaniem Sekretarz KOP powtarza procedurę oceny formalnej protestu. 11. W przypadku gdy wniesiony protest jest poprawny pod względem formalnym, Sekretarz KOP przekazuje protest do rozpatrzenia członkowi KOP, który nie brał udziału w ocenie danego wniosku o dofinansowanie projektu. Może to być członek KOP, który dokonał oceny formalnej protestu. 12. Członek KOP rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu w zakresie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem oraz zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem. 12

13 13. W przypadku gdy członek KOP odpowiedzialny za rozpatrzenie protestu podtrzymuje pierwotne stanowisko IOK, przekazuje przedmiotową informację Sekretarzowi KOP, który wysyła pisemną informację do Wnioskodawcy o podjętym rozstrzygnięciu. 14. W przypadku gdy członek KOP odpowiedzialny za rozpatrzenie protestu, rozstrzyga protest na korzyść Wnioskodawcy, przekazuje przedmiotową informację Sekretarzowi KOP, który wysyła pisemną informację do Wnioskodawcy o podjętym rozstrzygnięciu i przekazaniu wniosku o dofinansowanie projektu do właściwego etapu oceny lub o zmianie miejsca na liście projektów zawierającej oceny wniosków o dofinansowanie projektów, które podlegały ocenie w ramach konkursu. 15. Sekretarz KOP przeprowadza losowanie wśród członków KOP (którzy nie brali udziału w ocenie danego wniosku) w celu wyboru 2 oceniających do przeprowadzenia ponownej oceny wniosku o dofinansowanie projektu. Przebieg losowania opisany jest w notatce dołączonej do protokołu z prac KOP. 16. Po zakończeniu ponownej oceny wniosku o dofinansowanie projektu, do Wnioskodawcy przekazywana jest pisemna informacja o wyniku ponownej oceny wniosku o dofinansowanie projektu. 17. Sekretarz KOP sporządza aneks do protokołu po zakończonej procedurze odwoławczej oraz korektę list projektów, o których mowa w 3 pkt. 1 ppkt. e) i f) (o ile dotyczy) uwzględniającą procedurę odwoławczą i przekazuje do akceptacji Przewodniczącemu KOP. 18. Listy, o których mowa w pkt 17, zatwierdzane są przez Wicedyrektora ds. Funduszy Europejskich/inną osobę zastępującą. 13 Udzielanie informacji o przebiegu i wynikach oceny formalnej i merytorycznej 1. Udzielanie informacji o przebiegu i/lub wynikach oceny może mieć miejsce wyłącznie na zasadach określonych poniżej. 2. Jakiekolwiek udzielenie informacji o przebiegu i/lub wynikach oceny w okresie między rozpoczęciem oceny a podaniem jej wyników do publicznej wiadomości z naruszeniem zasad określonych w niniejszym paragrafie stanowi niedochowanie deklaracji poufności. 3. Członek KOP udziela informacji o tym, które wnioski o dofinansowanie projektów oceniał i jaki był wynik oceny wyłącznie Przewodniczącemu oraz Sekretarzowi KOP. 4. Sekretarz KOP udostępnia informacje związane z przebiegiem oceny wyłącznie Przewodniczącemu KOP. 5. Ocena formalna i merytoryczna oraz etap negocjacji dokonywane przez KOP stanowią podstawę do ułożenia listy zawierającej wyniki oceny wszystkich projektów, które podlegały ocenie w ramach konkursu oraz listy projektów wybranych do dofinansowania. Listy przekazywane są do akceptacji Przewodniczącemu KOP, a zatwierdzane są przez Wicedyrektora ds. Funduszy Europejskich/inną osobę zastępującą. 6. Lista projektów wybranych do dofinansowania dostępna jest w siedzibie IOK, na stronie internetowej IOK oraz na stronie internetowej a wszyscy Wnioskodawcy informowani są o losach złożonych przez nich wniosków o dofinansowanie projektów pisemnie, zgodnie z adresem siedziby wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu. 7. Równolegle z listą, o której mowa w pkt 6, publikowana jest informacja o składzie KOP, zawierająca wyróżnienie członka KOP jako pracownika IOK albo eksperta oraz wskazanie Przewodniczącego i Sekretarza KOP. 13

14 14 Protokół 1. Po zakończeniu prac KOP sporządzany jest przez Sekretarza KOP protokół z przeprowadzonych czynności związanych z oceną formalną i merytoryczną, negocjacjami oraz procedurą odwoławczą wniosków o dofinansowanie projektów, zawierający co najmniej następujące informacje: a) termin i miejsce posiedzenia, b) podpisane listy obecności członków KOP, c) decyzję o powołaniu Komisji Oceny Projektów w określonym składzie; d) listę członków KOP oraz zestawienie deklaracji poufności oraz oświadczeń o bezstronności członków KOP i ekspertów, e) deklaracje poufności Przewodniczącego KOP, jego Zastępcy, o ile został powołany, i Sekretarza KOP, f) deklaracje poufności osób uczestniczących w posiedzeniu KOP w charakterze obserwatora (o ile takie osoby uczestniczyły w posiedzeniu KOP), g) opis sposobu i wyników losowania członków KOP dokonujących oceny formalnej i merytorycznej każdego z projektów przeprowadzonego przez Sekretarza KOP na posiedzeniu KOP, h) wypełnione Karty oceny formalnej, i) wypełnione Karty oceny merytorycznej, j) wypełnione Karty oceny w zakresie spełnienia warunków negocjacyjnych, k) wyniki oceny formalnej, w postaci listy projektów poprawnych pod względem formalnym, skierowanych do oceny merytorycznej, l) wyniki oceny merytorycznej w postaci list, o których mowa w 3 ppkt e) i f) niniejszego Regulaminu, m) opis przebiegu pracy KOP sporządzony w sposób umożliwiający jego późniejsze odtworzenie, zawierający w szczególności opis zdarzeń niestandardowych, które zaszły w trakcie prac KOP, do których należą zwłaszcza: ujawnienie istniejącego konfliktu interesów i innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez osoby uczestniczące w pracach KOP, wywieranie nacisków na członków KOP ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych, wykrycie innych nieprawidłowości przebiegu pracy KOP, różnica stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego dotyczących oceny wniosku o dofinansowanie projektu, czynności weryfikacyjno-sprawdzające Kart oceny formalnej i merytorycznej, n) informacja o regulaminie konkursu i jego zmianach (jeśli dotyczy), o) informacje dotyczące przeprowadzonych negocjacji, p) dokumenty dotyczące przeprowadzonej procedury odwoławczej, zgodnie z 12 niniejszego Regulaminu, q) inne istotne elementy postępowania oceniającego, r) miejsce przechowywania dokumentów związanych z przeprowadzoną oceną. 2. Protokół z prac KOP zatwierdzany jest przez Przewodniczącego KOP przed sporządzeniem list, o których mowa w 3 ppkt e) i f) niniejszego regulaminu. 3. Protokół z prac KOP sporządzany jest dla każdego konkursu i jest przechowywany w siedzibie Instytucji Pośredniczącej. 14

15 15 Postanowienia końcowe Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. 16 Wykaz załączników do Regulaminu Komisji Oceny Projektów 1. Załącznik nr 1: Wzór Deklaracji poufności członka KOP. 2. Załącznik nr 2: Wzór Oświadczenia pracownika IOK o bezstronności. 3. Załącznik nr 3: Wzór Oświadczenia eksperta o bezstronności. 4. Załącznik nr 4: Wzór Deklaracji poufności obserwatora. 5. Załącznik nr 5: Wzór Decyzji Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO-L Załącznik nr 6: Wzór Karty oceny pracy eksperta oceniającego wnioski złożone w ramach RPO-Lubuskie Załącznik nr 7: Procedura powoływania ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu. 8. Załącznik nr 8: Wzór Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO-Lubuskie Załącznik nr 9: Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO-Lubuskie Załącznik nr 10: Wzór Karty oceny formalnej protestu w ramach RPO-Lubuskie Załącznik nr 11: Opis procedury losowania projektów do oceny merytorycznej w ramach posiedzenia Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski o dofinansowanie projektów. 12. Załącznik nr 12: Opis procedury losowania projektów do oceny formalnej w ramach posiedzenia Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski o dofinansowanie projektów. 13. Załącznik nr 13: Wzór Karty oceny wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO-Lubuskie2020 w zakresie spełnienia warunków negocjacyjnych. 15

1 Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu

1 Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów dla konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (Instytucja Pośrednicząca) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

1 Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu

1 Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18, ogłoszonego w dniu 28 września 2018 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (Instytucja Pośrednicząca) w

Bardziej szczegółowo

1 Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu

1 Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów dla konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (Instytucja Pośrednicząca) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regulamin prac Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Postanowienia Ogólne

Regulamin prac Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Postanowienia Ogólne Regulamin prac Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 1 Postanowienia Ogólne 1. Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez, zwana dalej Komisją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW powołanej w ramach RPO WP w zakresie osi priorytetowych I - VI.

Załącznik nr REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW powołanej w ramach RPO WP w zakresie osi priorytetowych I - VI. Załącznik nr 3.18 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW powołanej w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych I - VI Strona 1 z 9 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Zasady wyboru i oceny

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-009/17 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Załącznik nr 7 do Regulaminu naboru nr POWR.01.01.01-IP.15-12-009/18 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 zgodne z Minimalnym

Bardziej szczegółowo

Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P

Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P 2014-2020 Podstawy prawne Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności(dz.u. poz.378),

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM Regulamin konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Proces wyboru projektów w trybie konkursowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH

REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej 4 Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa -1- 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3.23 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

Załącznik nr 3.23 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 3.23 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Spis treści Wykaz stosowanych skrótów i pojęć... 3 Postanowienia ogólne... 4 Skład Komisji oceny projektów... 5 Zasada bezstronności i poufności...

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-069/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Skład i sposób powoływania Komisji Oceny Projektów 1. Komisję Oceny Projektów (KOP) ds. oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Regulamin pracy Komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Załącznik do uchwały Nr 51/1866/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 Regulamin pracy Komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-055/17 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2031/17 Zarządu Wojewódzka Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 829/17 Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW. oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFS RPO WŚ na lata

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW. oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFS RPO WŚ na lata Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 623/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFS RPO WŚ na lata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu ds. oceny projektów

Regulamin Zespołu ds. oceny projektów Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.3 e-pionier wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD PROCEDURA WNIESIENIA I ROZPATRZENIA PROTESTU W PROCEDURZE KONKURSOWEJ DLA PROJEKTÓW PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD ORAZ ODWOŁANIA W PROJEKTACH OBJĘTYCH GRANTEM (P3) 1 Postanowienia ogólne Terminy użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-12-005/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu zamkniętego w ramach konkursu nr RPMA IP /18 w ramach RPO WM

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu zamkniętego w ramach konkursu nr RPMA IP /18 w ramach RPO WM Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu zamkniętego w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 w ramach RPO WM 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje o dokonaniu aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1.

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-022/19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-011/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-103/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 9 do regulaminu naboru Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Projekty pozakonkursowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU NR POWER IP /17

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU NR POWER IP /17 Załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-008/17 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU NR POWER.01.02.01-IP.15-12-008/17 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków ZAŁACZNIK NR 18 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Plan prezentacji 1. Podstawa prawna i dokumenty programowe; 2. Protest Co to jest protest? Komu przysługuje? Sposób złożenia protestu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Regulamin. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. pracy Komisji oceny projektów

REGULAMIN. pracy Komisji oceny projektów Załącznik nr 11 do Regulaminu Konkursu nr POIS/1.7.1/1/2016 REGULAMIN pracy Komisji oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Łódzkiego na lata

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Łódzkiego na lata Załącznik do Uchwały Nr 1576/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 07.11.2017 Regulamin naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie środków finansowych na założenie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej/wsparcia pomostowego 1 w ramach Poddziałania 7.2.2

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD PROCEDURA WNIESIENIA I ROZPATRZENIA PROTESTU W PROCEDURZE KONKURSOWEJ DLA PROJEKTÓW PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD ORAZ ODWOŁANIA W PROJEKTACH OBJĘTYCH GRANTEM (P3) 1 Postanowienia ogólne Terminy użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Komunikat. Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA IP /18

Komunikat. Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA IP /18 Komunikat Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Bardziej szczegółowo

Komunikat. Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA IP /18

Komunikat. Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA IP /18 Komunikat Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-075/18 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r.

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r. Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY

Bardziej szczegółowo

d) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru, e) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy

d) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru, e) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy Uchwała Zarządu Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu nr 8/2016 z dnia 28.09.2016 w sprawie przyjęcia zaktualizowanych Procedur wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) Spis treści 1. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja wymogów formalnych)... 3 1.1 Złożenie wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Minimalny zakres regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Minimalny zakres regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Minimalny zakres regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wersja 1.7 Warszawa, 24 kwietnia 2017 r. 1 Spis treści Wykaz skrótów... 3 Słownik pojęć... 4 1. Zakres dokumentu

Bardziej szczegółowo

Minimalny zakres regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Minimalny zakres regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Minimalny zakres regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wersja 1.3 Warszawa, 6 lipca 2015 r. 1 Spis treści Wykaz skrótów... 3 Słownik pojęć... 4 1. Zakres dokumentu

Bardziej szczegółowo

Białystok, r.

Białystok, r. Białystok, 24.01.2018 r. Komunikat nr 6 dotyczący konkursu o nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 ogłoszonego 17.11.2017 r. w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 ETAPY KONKURSU (EFS)

Załącznik nr 1 ETAPY KONKURSU (EFS) ETAPY KONKURSU (EFS) Załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych Spis treści 1. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie)...3 2. Etap II ocena

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) Spis treści 1. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja wymogów formalnych)... 3 1.1 Złożenie wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 12 października 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 12 października 2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 12 października 2016 r. REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Załącznik do Uchwały nr 1/2016 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 22.09.2016 r. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 1 Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin powoływania, odwoływania ekspertów Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w Województwie Lubuskim

Regulamin powoływania, odwoływania ekspertów Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w Województwie Lubuskim Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia Regulamin powoływania, odwoływania ekspertów Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013 w Województwie

Bardziej szczegółowo

Instytucji Organizującej Konkurs - IP usunięto oraz adres strony

Instytucji Organizującej Konkurs - IP usunięto oraz adres strony Rejestr zmian regulaminu konkursu - RPZP.02.07.00-IP.01-32-K02/17 Lp. Dokument, w którym wprowadzane są zmiany Rozdział / Podrozdzia ł / Punkt /Strona 1. Regulamin konkursu Strona tytułowa /strona 34 Dotychczasowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 57/1242/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015r.

Załącznik do Uchwały Nr 57/1242/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015r. Załącznik do Uchwały Nr 57/1242/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015r. ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ PROWADZENIA WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW UCZESTNICZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH 1 OSI PRIORYTETOWEJ GOSPODARKA WIEDZY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Kierunek:Przedsiebiorczość

Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Kierunek:Przedsiebiorczość Załącznik nr 11 Regulamin Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Kierunek:Przedsiebiorczość Regulamin ustala zasady działania Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: ... Akceptuję: ... Sporządził: ... MINISTERSTWO ENERGII Departament Funduszy Europejskich wersja 1.0 styczeń 2016 r.

Zatwierdzam: ... Akceptuję: ... Sporządził: ... MINISTERSTWO ENERGII Departament Funduszy Europejskich wersja 1.0 styczeń 2016 r. Regulamin naboru ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach poddziałań 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 16 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, - o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - o przyznanie przedłużonego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu. Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu. Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Plan prezentacji 1. Podstawa prawna i dokumenty programowe; 2. Protest Co to jest protest? Komu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWO nr 3843/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r Rozpatrzenie pozytywne Rozpatrzenie negatywne

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWO nr 3843/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r Rozpatrzenie pozytywne Rozpatrzenie negatywne Wykaz zmian do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 przyjętych przez Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA

REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA Załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu nr RPWM.07.02.02-IZ.00-28-001/16 ( ) z dnia.. 2016 r r. REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Zadania Komisji Kwalifikacyjnej

Postanowienia ogólne. 2 Zadania Komisji Kwalifikacyjnej Załącznik Nr 3 do Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Regulamin

Bardziej szczegółowo

Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie. Warszawa, 21 grudnia 2015 r.

Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie. Warszawa, 21 grudnia 2015 r. Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie Warszawa, 21 grudnia 2015 r. Etapy wyboru projektu wstępna weryfikacja wniosku ocena formalna wniosku ocena merytoryczna wniosku (w tym negocjacje)

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów. powołanej do oceny. wniosków o dofinansowanie projektów. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów. powołanej do oceny. wniosków o dofinansowanie projektów. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Załącznik do Zarządzenia nr 97/17 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 9 października 2017 r. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie projektów

Bardziej szczegółowo

10 1. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach, w których uczestniczą osoby bezstronne wobec rozpatrywanego wniosku.

10 1. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach, w których uczestniczą osoby bezstronne wobec rozpatrywanego wniosku. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego Nr VI/2016 z dnia 19.09.2016 w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza od decyzji Rady

Procedura odwoławcza od decyzji Rady Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej Procedura odwoławcza od decyzji Rady Procedura odwoławcza składa się z dwóch części załączników:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) Wersja 1 Opole, Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie projektów (składanie wniosków oraz weryfikacja wymogów formalnych)...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFS RPOWŚ na lata

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFS RPOWŚ na lata Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 1390/16 z dnia 27 kwietnia 2016r.. REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFS RPOWŚ na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów ostatecznych/beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.04.02-IZ.00-28-001/16 z 30 maja 2016 r. REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW DZIAŁANIE 4.4 Zrównoważony transport miejski, PODDZIAŁANIE 4.4.2 poprawa mobilności

Bardziej szczegółowo

Projekt Spółdzielnie socjalne nowej ery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Spółdzielnie socjalne nowej ery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie/przystąpienie pienie do spółdzielni socjalnej, - o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - o przyznanie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój Załącznik do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5172/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 marca 2018 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020 dotyczy konkursowej

Bardziej szczegółowo

do naboru nr RPMP IP /19 8 Oś Priorytetowa RYNEK PRACY Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty Powiatowych Urzędów Pracy

do naboru nr RPMP IP /19 8 Oś Priorytetowa RYNEK PRACY Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty Powiatowych Urzędów Pracy Załącznik nr 7 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-004/19 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny 1. Prawo do protestu 1. Prawo do protestu przysługuje podmiotom ubiegającym się o wsparcie (dalej: wnioskodawcom ), jeśli operacja,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Recepta na zwolnienie POKL.08.01.02-14-072/13 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie Komisji

Bardziej szczegółowo

Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim Załącznik Nr 4 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim PROCEDURY ODWOŁAWCZE W RAMACH WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 35 UST. 1 LIT. B ROZPORZĄDZENIA NR 1303/2013,

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Załącznik do Uchwały nr 14/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 16.10.2017 r. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 1 Użyte

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) Wersja 1 Opole, 1 Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie projektów (składanie wniosków oraz weryfikacja wymogów formalnych)...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. ETAPY KONKURSU (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 1. ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) Wersja nr 1 październik 2016 r. Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5775 /2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 09 lipca 2018 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020 dotyczy konkursowej

Bardziej szczegółowo

Przewidywany kształt procesu wyboru projektów w ramach Poddziałań RPO WM 2014-2020 wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT

Przewidywany kształt procesu wyboru projektów w ramach Poddziałań RPO WM 2014-2020 wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT Warszawa 22.05.2015 r. Przewidywany kształt procesu wyboru projektów w ramach Poddziałań RPO WM 2014-2020 wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT Spotkanie dotyczące trybów wyboru projektów w ZIT dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ PROWADZENIA WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW

ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ PROWADZENIA WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW Załącznik do Uchwały Nr 481/10161/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 października 2018 r. ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ PROWADZENIA WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) w Województwie Małopolskim

Regulamin pracy Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) w Województwie Małopolskim Załącznik do Uchwały nr 4/2015 Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Małopolskiego z dnia 27 lipca 2015 r. Regulamin pracy Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL)

Bardziej szczegółowo