1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /17 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Do naboru nr RPMP IP /17 (projekty pozakonkursowe) 8 Oś Priorytetowa RYNEK PRACY Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty Powiatowych Urzędów Pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Komisji Oceny Projektów Pozakonkursowych (KOPP) oceniającej wnioski złożone w naborze projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy na rok 2017 nr RPMP IP /17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Za zapewnienie prawidłowej organizacji pracy KOPP, w tym za określenie planu pracy KOPP oraz obsługę administracyjną KOPP, odpowiedzialny jest Kierownik Zespołu Promocji Konkursów i Naboru Projektów. 3. Ocena projektów aplikujących o dofinansowanie w ramach naboru, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 4. W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków formalnych, WUP może przed przekazaniem wniosku do oceny w ramach KOPP, wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych na podstawie art. 43 Ustawy, w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy Ustawy, Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata , a także

2 inne postanowienia dokumentów programowych i przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 2 Skład Komisji Oceny Projektów Pozakonkursowych 1. W skład KOPP, z prawem dokonywania oceny wniosków, wchodzą pracownicy WUP z Zespołu Promocji Konkursów i Naboru Projektów (PKN). 2. Członkowie KOPP powoływani są na podstawie Polecenia służbowego Dyrektora WUP spośród pracowników wyznaczonych przez Kierownika Zespołu PKN, o których mowa w ust. 1. Polecenie służbowe przygotowane jest przez Kierownika Zespołu PKN. 3. Wszelkie zmiany w składzie KOPP wynikające, w szczególności z konieczności wyłączenia członka KOPP, mogą być wprowadzane w drodze Polecenia służbowego Dyrektora WUP, o którym mowa w ust Pracownicy powołani do pracy w KOPP powinni posiadać kwalifikacje zawodowe odpowiadające specyfice i zakresowi odpowiedniego Działania RPO WM, a każdy wniosek oceniany jest przez pracownika, którego wiedza i posiadane doświadczenie zawodowe umożliwiają jego poprawną ocenę. 5. Przewodniczący KOP oraz członkowie KOP muszą posiadać certyfikat uprawniający do dokonywania oceny. Certyfikat potwierdza zrealizowanie obligatoryjnego programu szkoleniowego udostępnionego na platformie e-learningowej, dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych z EFS. 3 Sposób powołania KOPP Powołanie KOPP następuje w drodze Polecenia służbowego Dyrektora WUP. 1. Polecenie Służbowe Dyrektora WUP powołujące KOPP określa w szczególności: a) numer naboru, b) nazwę Działania/Poddziałania oraz numer Osi Priorytetowej RPO WM, c) imiona i nazwiska członków KOPP, d) imiona i nazwiska osób pełniących funkcje Przewodniczącego KOPP oraz Sekretarza KOPP, 2

3 e) planowany termin przewidziany na dokonanie oceny. 2. KOPP powoływana jest na okres od momentu rozpoczęcia procesu oceny projektów do ostatecznego rozstrzygnięcia naboru. 3. Liczba członków KOPP powoływanych do oceny wniosków o dofinansowanie projektów jest uzależniona od potrzeb, w szczególności od prognozowanej liczby wniosków złożonych w naborze. 4. Dopuszcza się możliwość zmiany składu KOPP. Zmiany te muszą być wprowadzane w drodze Polecenia służbowego Dyrektora WUP. 4 Cele, zadania i zakres odpowiedzialności KOPP 1. Celem powołania KOPP jest zapewnienie rzetelnej i bezstronnej oceny projektów dokonywanej przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności z dziedziny, której dotyczy nabór. 2. Członkowie KOPP zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z prawem, sumiennie, sprawnie, rzetelnie i bezstronnie. 3. Zadaniem KOPP jest ocena spełnienia kryteriów wyboru projektów, w tym w szczególności: a) ocena formalna i merytoryczna, b) wskazanie wnioskodawcy ewentualnych nieprawidłowości we wniosku, c) ponowna ocena poprawionego wniosku, do chwili przygotowania przez wnioskodawcę wniosku spełniającego wszystkie kryteria oceny. 4. Ocena wniosków dokonywana przez KOPP odbywa się m.in. zgodnie z: a) przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, b) kryteriami wyboru projektów, c) Regulaminem naboru oraz Regulaminem pracy KOPP, d) wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, wytycznymi IZ. 5. Przewodniczący KOPP jest odpowiedzialny w szczególności za: a) zapewnienie prawidłowego i terminowego przebiegu oceny projektów, w tym m.in. zgodności pracy KOPP z Regulaminem naboru oraz Regulaminem pracy KOPP, b) zapewnienie poufności i bezstronności prac członków KOPP poprzez zebranie od nich stosownych oświadczeń, c) zapewnienie niezależności oceny formalnej i merytorycznej dokonywanej przez każdego z oceniających, 3

4 d) właściwe przygotowanie członków KOPP do oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, e) przeciwdziałanie próbom ingerowania w dokonywaną ocenę przez osoby i podmioty zewnętrzne, niebiorące w niej udziału. 6. Do zadań Przewodniczącego KOPP należy w szczególności: a) zwoływanie posiedzeń KOPP zgodnie z ustalonym harmonogramem, b) koordynacja posiedzeń KOPP, w szczególności przez organizowanie spotkań członków KOPP, c) organizowanie przed rozpoczęciem oceny w danym naborze spotkań członków KOPP, na których przekazywane są informacje dotyczące wymogów, jakie musi spełniać projekt złożony w ramach naboru, w tym informacji na temat procedur oceny oraz obowiązujących w ramach danego naboru kryteriów wyboru projektów; d) przydzielenie przekazywanych wniosków do oceny poszczególnym członkom KOPP; e) bieżące monitorowanie postępów pracy członków KOPP, w tym monitorowanie liczby dokonanych ocen przez poszczególnych członków KOPP i informowanie o ewentualnym niewykonywaniu obowiązków przez poszczególnych członków KOPP; f) ocenę pracy poszczególnych członków KOPP i przekazywanie informacji w tym zakresie Kierownikowi Zespołu PKN, w tym informacji o potrzebach szkoleniowych; g) przygotowywanie zestawień dotyczących pracy KOPP i jej członków; h) weryfikowanie prawidłowości dokonanych ocen przez członków KOPP i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wypełnienia Karty oceny formalnej lub Karty oceny merytorycznej (tj. niekompletnego wypełnienia karty, niewystarczającego uzasadnienia wniosku skierowanego do poprawy) zwrócenie Karty oceny formalnej lub Karty oceny merytorycznej do poprawy przez oceniającego, który dokonał nieprawidłowej oceny lub skierowanie wniosku do ponownej oceny do innego oceniającego; i) sporządzenie Protokołu z oceny i przedłożenie go w formie rekomendacji Dyrektorowi WUP; j) nadzorowanie i koordynowanie ponownej oceny formalnej i oceny merytorycznej wniosków złożonych po dokonaniu poprawek lub uzupełnień. 7. Przewodniczący KOPP niezwłocznie zawiadamia Kierownika Zespołu PKN o wszelkich nieprawidłowościach i problemach dotyczących pracy KOPP, w szczególności o potrzebie wyłączenia z prac KOPP pracowników niedających gwarancji bezstronności. Kierownik Zespołu PKN podejmuje działania celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania KOPP, w szczególności przygotowując projekt stosownego Polecenia służbowego Dyrektora WUP w sprawie zmiany składu KOPP. 8. Do zadań Sekretarza KOPP należy w szczególności: a) koordynacja działań organizacyjno-logistycznych, związanych z pracami KOPP, w szczególności zapewnienie warunków technicznych, udostępnienie członkom KOPP złożonych projektów; 4

5 b) przygotowywanie bieżącej korespondencji z członkami KOPP, związanej z pracami KOPP, w tym dostarczanie członkom KOPP materiałów niezbędnych podczas oceny, w szczególności dokumentów programowych, opracowań i raportów; c) przyjmowanie od członków KOPP kart oceny formalnej i merytorycznej i innych dokumentów związanych z oceną, wprowadzanie danych z kart do baz danych; d) sporządzenie protokołu z prac KOPP, zawierającego informacje o przebiegu i wynikach oceny projektów; e) sporządzenie i zamieszczenie na stronach oraz www. funduszeeuropejskie.gov.pl list rankingowych; f) wprowadzanie danych do baz danych; g) kompletowanie i zabezpieczenie dokumentacji związanej z pracami KOPP. 7. Zadaniem członka KOPP jest: a) przeprowadzenie oceny formalnej i oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, b) wskazanie wnioskodawcy ewentualnych nieprawidłowości we wniosku, c) ponowna ocena poprawionego wniosku, do chwili przygotowania przez wnioskodawcę wniosku spełniającego wszystkie kryteria oceny. 8. Członek KOPP zobowiązany jest w szczególności do: a) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, co potwierdza podpisem na oświadczeniu o gotowości do oceny, bezstronności i poufności; b) przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w oparciu o kryteria obowiązujące w danym naborze; c) przedstawienia wyczerpującego, odnoszącego się do przyznanej punktacji, pisemnego uzasadnienia wystawionej oceny w odpowiednich miejscach karty oceny formalnej i merytorycznej; d) wypełniania swoich obowiązków w sposób rzetelny, bezstronny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W razie powzięcia informacji o istnieniu jakichkolwiek okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w odniesieniu do przekazanego do oceny projektu, członek KOPP zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Przewodniczącemu KOPP i wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w procesie oceny; e) sprawdzenia racjonalności i efektywności wydatków zaplanowanych w projekcie w związku z realizacją poszczególnych zadań w tym kosztów dóbr i usług; f) terminowego dostarczenia do WUP podpisanych kart oceny projektów; g) niezatrzymywania jakichkolwiek kopii pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z wykonywaniem zadań w ramach KOPP; h) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów związanych z wykonywaniem zadań w ramach KOPP; i) informowania Przewodniczącego KOPP o zaistniałych próbach wywierania nacisku; j) udziału w organizowanych szkoleniach i spotkaniach KOPP; k) stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 5

6 5 Organizacja i tryb pracy KOPP 1. Ocena dokonywana przez KOPP odbywa się w ramach posiedzeń KOPP. 2. Przez posiedzenie KOPP rozumie się okres, jaki upływa od momentu przeprowadzenia przyznania wniosków do oceny do momentu zatwierdzenia Protokołu z prac KOPP. 3. Ocena formalna i ocena merytoryczna każdego z projektów jest dokonywana przez jednego oceniającego, spośród pracowników powołanych do KOPP (z wyłączeniem Przewodniczącego, który nie dokonuje oceny projektów), którego wiedza i posiadane kwalifikacje zawodowe umożliwiają prawidłową pod względem formalnym i merytorycznym ocenę projektu. 4. Wnioski do oceny przyznawane są przez Przewodniczącego KOPP poszczególnym członkom KOPP, przy uwzględnieniu rekomendacji Kierownika Zespołu PKN 5. Przed rozpoczęciem prac KOPP, Sekretarz KOPP sporządza listę wszystkich projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony nabór, wraz z nazwą wnioskodawcy oraz tytułem projektu i przedstawia ją do wiadomości członkom KOPP, przed podpisaniem przez nich oświadczenia o gotowości do oceny, bezstronności i poufności. 6. Przed przystąpieniem do oceny projektu członek KOPP podpisuje oświadczenie o gotowości do oceny, bezstronności i poufności, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu naboru. 7. Wnioski do oceny przekazywane są członkom KOPP w formie elektronicznej. W przypadku awarii systemu e-rpo, Przewodniczący KOPP przyznaje wnioski w wersji papierowej do czasu ponownego uruchomienia systemu. 8. Wraz z otrzymanym do oceny wnioskiem, Członek KOPP otrzymuje informację o dokumentach niezbędnych do prawidłowej oceny wniosku, tj. Regulamin pracy KOPP, Regulamin naboru. 9. Ocena spełnienia przez dany projekt kryteriów dokonywana jest na podstawie wniosku o dofinansowanie. 10. Członkowie KOPP są zobowiązani do pisemnego, wyczerpującego przedstawienia w Karcie oceny formalnej i Karcie oceny merytorycznej uzasadnienia wyniku oceny każdego kryterium ocenionego negatywnie, a w przypadku kryteriów punktowych - do uzasadnienia powodu nieprzyznania maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów (wskazania wszystkich okoliczności, które przesądziły o negatywnym wyniku oceny lub o obniżeniu punktacji). Uzasadnienie powinno wskazywać na konkretne, stwierdzone przez oceniającego braki i nieprawidłowości we wniosku. 11. Okolicznościami uzasadniającymi zmiany osób oceniających wnioski mogą być w szczególności: zdarzenia losowe (np. wypadek, choroba itp.), 6

7 wyłączenie członka KOPP z udziału w ocenie projektów w związku ze stwierdzeniem okoliczności budzących wątpliwości co do jego bezstronności, zadeklarowanie przez oceniającego niemożności dokonania oceny w terminie z powodu innych istotnych przyczyn, rezygnacja członka KOPP z oceny projektu lub całkowity brak kontaktu z osobą oceniającą przez okres 3 dni w trakcie trwania procedury oceny. 6 Zasada bezstronności i standard prac Komisji Oceny Projektów Pozakonkursowych 1. Ocena merytoryczna dokonywana przez KOPP odbywa się przy zachowaniu następujących standardów: 1) poufności dokumentacji związanej z oceną dostęp do dokumentów związanych z oceną mają wyłącznie członkowie KOPP; 2) zobowiązania członków KOPP do zachowania poufności danych i informacji zawartych w dokumentach związanych z oceną; 3) poufności informacji o przebiegu i wynikach oceny merytorycznej do momentu zakończenia oceny w ramach naboru; 4) zobowiązania członków KOPP do pełnienia swoich funkcji zgodnie z prawem, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie; 5) niezależności członków KOPP odnośnie treści dokonywanych przez nich ocen; 6) rejestrowania procesu oceny wniosków. 2. Członkowie KOPP nie mogą być związani z projektodawcami stosunkiem osobistym, faktycznym lub służbowym tego rodzaju, że mogłoby to wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności. 3. Członkowie KOPP dokonujący oceny formalnej oraz oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie podczas posiedzenia KOPP podpisują oświadczenie o gotowości do oceny, bezstronności i poufności. 7 Ocena wniosków 1. Przedmiotem oceny KOPP są wyłącznie wnioski, które zostały złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór. 2. Wnioski do oceny przekazywane są członkom KOPP w formie elektronicznej. 7

8 3. Ocena formalna wniosku dokonywana jest na podstawie Karty oceny formalnej, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy na rok 2017 w ramach 8 Osi priorytetowej RYNEK PRACY Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Dokonanie oceny członek KOPP potwierdza własnoręcznym podpisem na Karcie oceny formalnej. 4. Ocena formalna wniosków polega na weryfikacji spełniania przez wniosek kolejno następujących kryteriów: 1) ogólnych kryteriów formalnych; 2) szczegółowych kryteriów dostępu. 5. Ocenę każdego kryterium formalnego oraz kryterium dostępu oceniający uzasadniania w Karcie oceny formalnej. 6. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów formalnych bądź kryteriów dostępu, oceniający w Karcie oceny formalnej wskazuje błąd lub uchybienie wraz z jego dokładnym opisem. 7. Wnioski spełniające kryteria formalne oraz kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej są przekazywane do oceny merytorycznej. 8. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest na podstawie Karty oceny merytorycznej, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy na rok 2017 w ramach 8 Osi priorytetowej RYNEK PRACY Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Dokonanie oceny członek KOPP potwierdza własnoręcznym podpisem na Karcie oceny merytorycznej. 9. Ocena merytoryczna wniosków polega na weryfikacji spełniania przez wniosek kolejno następujących kryteriów: 1) ogólnych kryteriów horyzontalnych; 2) ogólnych kryteriów merytorycznych. 10. W przypadku, gdy oceniający stwierdzi, że wniosek nie spełnia ogólnych kryteriów formalnych bądź kryteriów dostępu, których weryfikacja dokonywana była na etapie oceny formalnej, a uchybienia te nie zostały zauważone na etapie oceny formalnej, wniosek, jako niepodlegający ocenie merytorycznej trafia ponownie do oceny formalnej. Oceniający odnotowuje ten fakt w Karcie oceny merytorycznej. Ponowna ocena formalna odbywa się w ciągu 14 dni od daty podpisania Karty oceny merytorycznej. 11. Wnioski spełniające kryteria formalne i dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej są sprawdzane pod kątem spełniania kryteriów horyzontalnych, w tym standardu minimum 8

9 równości szans kobiet i mężczyzn. Wyniki weryfikacji wszystkich kryteriów horyzontalnych oceniający odnotowuje w Karcie oceny merytorycznej. 12. Następnie oceniający weryfikuje spełnienie przez projekt ogólnego kryterium merytorycznego, przy czym ocena przedstawiana jest w postaci 0-1, przy czym 1 oznacza spełnienie kryterium, a 0 niespełnienie kryterium. 13. Ocenę każdego kryterium horyzontalnego i kryterium merytorycznego oceniający uzasadniania w Karcie oceny merytorycznej. 14. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny, Oceniający w Karcie oceny merytorycznej wskazuje błąd lub uchybienie wraz z jego dokładnym opisem. 15. W przypadku stwierdzenia błędu lub uchybienia we wniosku na etapie oceny formalnej lub oceny merytorycznej wnioskodawca jest informowany o konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w wyznaczonym terminie. 16. Wypełnione przez oceniających Karty oceny formalnej oraz Karty oceny merytorycznej weryfikowane są pod względem prawidłowości wypełnienia kart przez Przewodniczącego KOPP. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub wątpliwości Przewodniczący KOPP podejmuje decyzję w zakresie konieczności zwrotu karty do poprawy przez oceniającego. 17. Karty oceny formalnej oraz Karty oceny merytorycznej są zatwierdzane przez Przewodniczącego KOPP. 18. Projekt może zostać przyjęty do dofinansowania, jeśli spełnia wszystkie kryteria zawarte w Karcie oceny merytorycznej. 8 Lista projektów zatwierdzonych do realizacji, Protokół z oceny 1. Po zakończeniu prac KOPP sporządzany jest Protokół zawierający: 1) informację o sposobie powołania KOPP oraz miejscu przechowywania polecenia służbowego o powołaniu KOPP w określonym składzie, 2) informację o miejscu przechowywania Kart oceny formalnej i Kart oceny merytorycznej, 3) listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru, z przyporządkowaniem osób oceniających wnioski, 4) zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci projektu Listy projektów zatwierdzonych do realizacji, 9

10 5) opis przebiegu pracy KOPP sporządzony w sposób umożliwiający jego późniejsze odtworzenie, zawierający w szczególności opis zdarzeń niestandardowych, które zaszły w trakcie prac KOPP, do których należą zwłaszcza: a) ujawnienie istniejącego konfliktu interesów i innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego wykonywania zadań przez pracowników uczestniczących w pracach KOPP; b) wywieranie nacisków na członków KOPP ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych; c) wykrycie innych nieprawidłowości w przebiegu pracy KOPP. 2. Protokół z oceny zatwierdzany jest przez Przewodniczącego KOPP przed sporządzeniem Listy projektów zatwierdzonych do realizacji. 3. Ocena dokonana przez KOPP stanowi podstawę do sporządzenia Listy projektów zatwierdzonych do realizacji. Lista przygotowywana jest przez Przewodniczącego KOPP po zakończeniu oceny wszystkich wniosków w ramach naboru. Lista projektów zatwierdzonych do realizacji wraz z Protokołem z oceny jest przedkładana do zatwierdzenia Dyrektorowi WUP. 2. W terminie nie późniejszym niż 7 dni od zakończenia oceny merytorycznej projektów, które zostały wybrane do dofinansowania, zatwierdzona Lista podlega ogłoszeniu na stronie internetowej WUP i na portalu internetowym dostarczającym informacje na temat wszystkich programów operacyjnych w Polsce. Osobą odpowiedzialną za ogłoszenie Listy jest Przewodniczący KOPP. 3. Dyrektor WUP zatwierdza Listę projektów zatwierdzonych do realizacji na podstawie Protokołu z oceny i jednocześnie informuje IZ o projektach pozakonkursowych przyjętych do realizacji. 4. Kierownik Zespołu PKN informuje pisemnie Beneficjenta o przyznaniu dofinansowania. 5. Dokumentacja dotycząca naboru i oceny wniosków składanych w odpowiedzi na nabór projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 8.1. przechowywana jest w Zespole PKN. 10

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Załącznik nr 7 do Regulaminu naboru nr POWR.01.01.01-IP.15-12-009/18 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 zgodne z Minimalnym

Bardziej szczegółowo

do naboru nr RPMP IP /19 8 Oś Priorytetowa RYNEK PRACY Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty Powiatowych Urzędów Pracy

do naboru nr RPMP IP /19 8 Oś Priorytetowa RYNEK PRACY Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty Powiatowych Urzędów Pracy Załącznik nr 7 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-004/19 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW powołanej w ramach RPO WP w zakresie osi priorytetowych I - VI.

Załącznik nr REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW powołanej w ramach RPO WP w zakresie osi priorytetowych I - VI. Załącznik nr 3.18 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW powołanej w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych I - VI Strona 1 z 9 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Zasady wyboru i oceny

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Regulamin pracy Komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Załącznik do uchwały Nr 51/1866/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 Regulamin pracy Komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.04.01-IP.02-12-010/17 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.08.04.01-IP.02-12-010/17 w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH

REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej 4 Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa -1- 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin prac Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Postanowienia Ogólne

Regulamin prac Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Postanowienia Ogólne Regulamin prac Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 1 Postanowienia Ogólne 1. Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez, zwana dalej Komisją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3.23 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

Załącznik nr 3.23 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 3.23 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Spis treści Wykaz stosowanych skrótów i pojęć... 3 Postanowienia ogólne... 4 Skład Komisji oceny projektów... 5 Zasada bezstronności i poufności...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU NR POWER IP /17

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU NR POWER IP /17 Załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-008/17 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU NR POWER.01.02.01-IP.15-12-008/17 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM Regulamin konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Proces wyboru projektów w trybie konkursowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu ds. oceny projektów

Regulamin Zespołu ds. oceny projektów Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.3 e-pionier wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1457/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 829/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów ostatecznych/beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO OCENIAJĄCEJ WNIOSKI ZŁOŻONE W KONKURSIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO OCENIAJĄCEJ WNIOSKI ZŁOŻONE W KONKURSIE Załącznik nr 6 do Regulaminu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-007/19 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO OCENIAJĄCEJ WNIOSKI ZŁOŻONE W KONKURSIE NR RPMP.08.02.00-IP.02-12-007/19 W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Obowiązek udziału kandydatów na eksperta w szkoleniach

Postanowienia ogólne. Obowiązek udziału kandydatów na eksperta w szkoleniach Załącznik do Uchwały Nr 1007/83/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 października 2015 roku Regulamin powoływania ekspertów i ich wynagradzania za udział w ocenie projektów dofinansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW OCENIAJĄCEJ WNIOSKI ZŁOŻONE W KONKURSIE NR RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17 W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 57/1242/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015r.

Załącznik do Uchwały Nr 57/1242/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015r. Załącznik do Uchwały Nr 57/1242/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015r. ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ PROWADZENIA WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW UCZESTNICZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 9 do regulaminu naboru Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Projekty pozakonkursowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Skład i sposób powoływania Komisji Oceny Projektów 1. Komisję Oceny Projektów (KOP) ds. oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU NR POWR IP /18

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU NR POWR IP /18 Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-010/18 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU NR POWR.01.02.01-IP.15-12-010/18 1 Słownik stosowanych pojęć i skrótów Ekspert

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH 1 OSI PRIORYTETOWEJ GOSPODARKA WIEDZY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Recepta na zwolnienie POKL.08.01.02-14-072/13 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie Komisji

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Spis treści Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-012/16 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-012/16 w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. pracy Komisji oceny projektów

REGULAMIN. pracy Komisji oceny projektów Załącznik nr 11 do Regulaminu Konkursu nr POIS/1.7.1/1/2016 REGULAMIN pracy Komisji oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu Własna firma przepustką do świata biznesu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie środków finansowych na założenie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej/wsparcia pomostowego 1 w ramach Poddziałania 7.2.2

Bardziej szczegółowo

Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie. Warszawa, 21 grudnia 2015 r.

Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie. Warszawa, 21 grudnia 2015 r. Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie Warszawa, 21 grudnia 2015 r. Etapy wyboru projektu wstępna weryfikacja wniosku ocena formalna wniosku ocena merytoryczna wniosku (w tym negocjacje)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW składanych w TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /19 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW MAŁOPOLSKIEGO NA LATA

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /19 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-015/19 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW OCENIAJĄCEJ WNIOSKI ZŁOŻONE W KONKURSIE NR RPMP.08.06.01-IP.02-12-015/19 W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW. oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFS RPO WŚ na lata

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW. oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFS RPO WŚ na lata Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 623/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFS RPO WŚ na lata

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych

1 Postanowienia ogólne. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach Działania 6.2 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubelskim 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.03.00-IP.01-12-029/17 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH 1 OSI PRIORYTETOWEJ GOSPODARKA WIEDZY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5. Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy/beneficjentów ostatecznych o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Poddziałania 8.1.2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16 w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW w ramach Osi priorytetowej I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ PROWADZENIA WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW

ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ PROWADZENIA WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW Załącznik do Uchwały Nr 404/8459/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 marca 2018 r. ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ PROWADZENIA WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-060/18 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW OCENIAJĄCEJ WNIOSKI ZŁOŻONE W KONKURSIE NR RPMP.08.06.02-IP.02-12-060/18 W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA

REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA Załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu nr RPWM.07.02.02-IZ.00-28-001/16 ( ) z dnia.. 2016 r r. REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16 w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-027/17 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-027/17 w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-031/18 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW OCENIAJĄCEJ WNIOSKI ZŁOŻONE W KONKURSIE NR RPMP.08.06.02-IP.02-12-031/18 W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Załącznik do Zarządzenia Nr./ 2017 r. Prezydenta Miasta Konina z dnia Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pn. Bądź przedsiębiorcą w Koninie dotacja czeka w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zespołu ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Zespołu ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Postanowienia ogólne Załącznik 2 do Uchwały 27/435/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. Regulamin Pracy Zespołu ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO Załącznik nr 9 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-004/19 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-075/17 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH 3 OSI PRIORYTETOWEJ PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

1 Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu

1 Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18, ogłoszonego w dniu 28 września 2018 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (Instytucja Pośrednicząca) w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-029/18 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH 3 OSI PRIORYTETOWEJ PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1.

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-116/17 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH 1 OSI PRIORYTETOWEJ GOSPODARKA WIEDZY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.04.02-IZ.00-28-001/16 z 30 maja 2016 r. REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW DZIAŁANIE 4.4 Zrównoważony transport miejski, PODDZIAŁANIE 4.4.2 poprawa mobilności

Bardziej szczegółowo

1 Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu

1 Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów dla konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (Instytucja Pośrednicząca) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WP 2014-2020. KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ PROWADZENIA WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW

ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ PROWADZENIA WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW Załącznik do Uchwały Nr 481/10161/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 października 2018 r. ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ PROWADZENIA WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRACY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ ds. wyboru ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złoŝone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH 1 OSI PRIORYTETOWEJ GOSPODARKA WIEDZY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w projekcie Twój biznes na Lubelszczyźnie

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w projekcie Twój biznes na Lubelszczyźnie REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w projekcie Twój biznes na Lubelszczyźnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Wersja nr 4. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 382/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późniejszymi zmianami

Wersja nr 4. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 382/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późniejszymi zmianami REGULAMIN PRACY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ ds. wyboru kandydatów 1 na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Wersja nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.03.02.00-IP.01-12-065/16 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH 3 OSI PRIORYTETOWEJ PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH 1 OSI PRIORYTETOWEJ GOSPODARKA WIEDZY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój Załącznik do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 18 Regulaminu Komisji Oceny 1. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-0038/16 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH 1 OSI PRIORYTETOWEJ GOSPODARKA WIEDZY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI DO OCENY, BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI EKSPERTA

WZÓR OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI DO OCENY, BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI EKSPERTA Załącznik nr 2a do Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projekt Własna firma moja droga do integracji zawodowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1

Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 Załącznik nr 16. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 w ramach Działania 7.3 Zakładanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) Spis treści 1. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja wymogów formalnych)... 3 1.1 Złożenie wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-066/17 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH 3 OSI PRIORYTETOWEJ PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 1255/2017 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 marca 2017 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Cel powstania i działania Zespołu Ekspertów

Cel powstania i działania Zespołu Ekspertów Regulamin Prac Zespołu Ekspertów oceniającego projekty złoŝone w ramach Działania 1.4 i 1.6 oraz Poddziałania 1.5.2 Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-094/16 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH 3 OSI PRIORYTETOWEJ PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

2 Zasady ogłaszania naboru wniosków o dofinansowanie

2 Zasady ogłaszania naboru wniosków o dofinansowanie 1 Postanowienia ogólne Terminy użyte w niniejszej Procedurze oznaczają: a) LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA b) LSR Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia NASZA KRAJNA; c) RLKS Rozwój Lokalny Kierowany

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O. PROWADZONYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY PARWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO Załącznik nr 8 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-009/17 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 9/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2017. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi. z dnia 20 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 19/2017. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi. z dnia 20 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr 19/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi z dnia 20 listopada 2017 r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej dla przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 12 września 2016 roku REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH 3 OSI PRIORYTETOWEJ PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu zamkniętego w ramach konkursu nr RPMA IP /18 w ramach RPO WM

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu zamkniętego w ramach konkursu nr RPMA IP /18 w ramach RPO WM Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu zamkniętego w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 w ramach RPO WM 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje o dokonaniu aktualizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-039/16 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH 1 OSI PRIORYTETOWEJ GOSPODARKA WIEDZY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Informacja dotycząca naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 RYNEK PRACY Działanie 8.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /19 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW MAŁOPOLSKIEGO NA LATA

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /19 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW OCENIAJĄCEJ WNIOSKI ZŁOŻONE W KONKURSIE NR RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo