Formularz oferty na. Częśd 1: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz oferty na. Częśd 1: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1.1. Formularz oferty na / 2018 r. Centrum Kultury 105 w Koszalinie ul. Zwycięstwa Koszalin Częśd 1: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej Dane Wykonawcy (w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, należy podad wszystkich wykonawców oraz dane lidera): Numer telefonu i numer faksu do kontaktów do kontaktów adres Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa Amfiteatru im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie (działka nr 119 obr. 20) wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - realizowanego w ramach Projektu INT77 o tytule Event- und Kulturpark Neubrandenburg und Koszalin - "Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie". Realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia / Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w branży konstrukcyjno - budowlanej. 1. Składam/y niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla części 1 za: Cenę (brutto):... zł (słownie:. ) wyliczoną przy założeniu: - 25 miesięcy pełnienia nadzoru dla branży konstrukcyjno- budowlanej i - wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc nadzoru w wysokości... zł (słownie:. ) 2. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania tej części zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 3. Informuję/emy, że (właściwe zakreślid x ):

2 UWAGA! wybór oferty nie będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. wybór oferty będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):. Wartośd towaru usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to zł netto. 1. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy właściwego przyjmuje się, że wybór oferty nie będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 2. Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generowad obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 4. Deklaruję/emy, że osoba pełniąca funkcję inspektora danej branży stawi się na placu budowy w siedzibie Zamawiającego w czasie: (należy zaznaczyd x deklarowany czas reakcji na wezwanie Zamawiającego na stawienie się na placu budowy w siedzibie Zamawiającego osoby pełniącej funkcję inspektora danej branży) 24 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego 48 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego 72 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego 5. Oświadczam/y, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy. 6. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeo. 7. Oświadczam/y, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 8. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty wyznaczonego terminu składania ofert. 9. Oświadczam/y, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 10. Podwykonawcom zamierzam/y powierzyd: Częśd zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcy Firma/nazwa i adres podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyd częśd zamówienia 11. Deklarujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia po zawarciu umowy od dnia przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej do analizy do dnia koocowego rozliczenia

3 robót, jednak nie dłużej niż do roku, przy założeniu 25 miesięcznego okresu sprawowania nadzoru, a w tym 1 m-c pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury przetargowej na roboty budowlane oraz 24 miesiące faktyczny nadzór nad realizacją inwestycji 12. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty oświadczenia /i dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzieo otwarcia ofert (art. 233 k.k.). 13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 14. Oferta wraz z oświadczeniami /i dokumentami zawiera... ponumerowanych stron. 15. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia /i dokumenty: 1)... 2).... miejscowośd, dnia czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z , str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)..

4 Załącznik nr 1.2. Formularz oferty na / 2018 r. Centrum Kultury 105 w Koszalinie ul. Zwycięstwa Koszalin Częśd 2: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Dane Wykonawcy (w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, należy podad wszystkich wykonawców oraz dane lidera): Numer telefonu i numer faksu do kontaktów do kontaktów adres Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa Amfiteatru im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie (działka nr 119 obr. 20) wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - realizowanego w ramach Projektu INT77 o tytule Event- und Kulturpark Neubrandenburg und Koszalin - "Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie". Realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia / Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w części dotyczącej branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 1. Składam/y niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla części 2 za: Cenę (brutto):... zł (słownie:. ) wyliczoną przy założeniu: - 24 miesięcy pełnienia nadzoru dla dla branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i - wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc nadzoru w wysokości... zł (słownie:. )

5 2. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania tej części zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 3. Informuję/emy, że (właściwe zakreślid x ): wybór oferty nie będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. wybór oferty będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):. Wartośd towaru usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to zł netto. UWAGA! 1. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy właściwego przyjmuje się, że wybór oferty nie będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 2. Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generowad obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT 4. Deklarujemy, że osoba pełniąca funkcję inspektora danej branży stawi się na placu budowy w siedzibie Zamawiającego w czasie: (należy zaznaczyd x deklarowany czas reakcji na wezwanie Zamawiającego na stawienie się na placu budowy w siedzibie Zamawiającego osoby pełniącej funkcję inspektora danej branży) 24 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego 48 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego 72 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego 5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy. 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeo. 7. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty wyznaczonego terminu składania ofert. 9. Oświadczamy, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyd: Częśd zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcy Firma/nazwa i adres podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyd częśd zamówienia

6 11. Deklarujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia po zawarciu umowy od dnia przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej do analizy do dnia koocowego rozliczenia robót, jednak nie dłużej niż do roku, przy założeniu 24 miesięcznego okresu faktycznie sprawowanego nadzoru nad realizacją inwestycji. 12. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty oświadczenia /i dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzieo otwarcia ofert (art. 233 k.k.). 13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 14. Oferta wraz z oświadczeniami /i dokumentami zawiera... ponumerowanych stron. 15. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia /i dokumenty: 1)... 2).... 3). miejscowośd, dnia czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z , str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

7 Załącznik nr 1.3. Formularz oferty na / 2018 r. Centrum Kultury 105 w Koszalinie ul. Zwycięstwa Koszalin Częśd 3: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo elektrycznych i elektroenergetycznych Dane Wykonawcy (w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, należy podad wszystkich wykonawców oraz dane lidera): Numer telefonu i numer faksu do kontaktów do kontaktów adres Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa Amfiteatru im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie (działka nr 119 obr. 20) wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - realizowanego w ramach Projektu INT77 o tytule Event- und Kulturpark Neubrandenburg und Koszalin - "Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie". Realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia / Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w części dotyczącej branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo elektrycznych i elektroenergetycznych. 1. Składam/y niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla części 3 za: Cenę (brutto):... zł (słownie:. ) wyliczoną przy założeniu: - 24 miesięcy pełnienia nadzoru dla branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo elektrycznych i elektroenergetycznych i - wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc nadzoru w wysokości... zł (słownie:. ) 2. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania tej części zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 3. Informuję/emy, że (właściwe zakreślid x ):

8 wybór oferty nie będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. wybór oferty będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):. Wartośd towaru usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to zł netto. UWAGA! 1. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy właściwego przyjmuje się, że wybór oferty nie będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 2. Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generowad obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 4. Deklarujemy, że osoba pełniąca funkcję inspektora danej branży stawi się na placu budowy w siedzibie Zamawiającego w czasie: (należy zaznaczyd x deklarowany czas reakcji na wezwanie Zamawiającego na stawienie się na placu budowy w siedzibie Zamawiającego osoby pełniącej funkcję inspektora danej branży) 24 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego 48 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego 72 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego 5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy. 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeo. 7. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty wyznaczonego terminu składania ofert. 9. Oświadczamy, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyd: Częśd zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcy Firma/nazwa i adres podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyd częśd zamówienia 11. Deklarujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia po zawarciu umowy od dnia przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej do analizy do dnia koocowego rozliczenia robót, jednak nie dłużej niż do roku, przy założeniu 24 miesięcznego okresu faktycznie sprawowanego nadzoru nad realizacją inwestycji

9 12. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty oświadczenia /i dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzieo otwarcia ofert (art. 233 k.k.). 13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 14. Oferta wraz z oświadczeniami /i dokumentami zawiera...ponumerowanych stron. 15. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia /i dokumenty: 1)... 2).... 3). miejscowośd, dnia czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z , str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

10 Załącznik nr 1.4. Formularz oferty na Częśd 4: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej / 2018 r. Centrum Kultury 105 w Koszalinie ul. Zwycięstwa Koszalin Dane Wykonawcy (w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, należy podad wszystkich wykonawców oraz dane lidera): Numer telefonu i numer faksu do kontaktów do kontaktów adres Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa Amfiteatru im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie (działka nr 119 obr. 20) wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - realizowanego w ramach Projektu INT77 o tytule Event- und Kulturpark Neubrandenburg und Koszalin - "Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie". Realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia / Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w części dotyczącej branży drogowej. 1. Składam/y niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla części 4 za: Cenę (brutto):... zł (słownie:. ) wyliczoną przy założeniu: - 9 miesięcy pełnienia nadzoru dla branży drogowej i - wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc nadzoru w wysokości... zł (słownie:. ) 2. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania tej części zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 3. Informuję/emy, że (właściwe zakreślid x ): wybór oferty nie będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

11 wybór oferty będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):. Wartośd towaru usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to zł netto. UWAGA! 1. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy właściwego przyjmuje się, że wybór oferty nie będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 2. Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generowad obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT 4. Deklarujemy, że osoba pełniąca funkcję inspektora danej branży stawi się na placu budowy w siedzibie Zamawiającego w czasie: (należy zaznaczyd x deklarowany czas reakcji na wezwanie Zamawiającego na stawienie się na placu budowy w siedzibie Zamawiającego osoby pełniącej funkcję inspektora danej branży) 24 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego 48 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego 72 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego 5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy. 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeo. 7. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty wyznaczonego terminu składania ofert. 9. Oświadczamy, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyd: Częśd zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcy Firma/nazwa i adres podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyd częśd zamówienia 11. Deklarujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia po zawarciu umowy od dnia przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej do analizy do dnia koocowego rozliczenia robót, jednak nie dłużej niż do roku, przy założeniu 9 miesięcy faktycznie sprawowanego nadzoru w tej branży (2 m-ce nadzoru nad pracami rozbiórkowymi oraz 7 miesięcy nadzoru nad realizacją prac nawierzchniowych) 12. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty oświadczenia /i dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzieo otwarcia ofert (art. 233 k.k.). 13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 art. 14 RODO 1)

12 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 14. Oferta wraz z oświadczeniami /i dokumentami zawiera... ponumerowanych stron. 15. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia /i dokumenty: 1)... 2).... 3). miejscowośd, dnia czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z , str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

13 Załącznik nr 1.5. Formularz oferty na Częśd 5: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży zieleni / 2018 r. Centrum Kultury 105 w Koszalinie ul. Zwycięstwa Koszalin Dane Wykonawcy (w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, należy podad wszystkich wykonawców oraz dane lidera): Numer telefonu i numer faksu do kontaktów do kontaktów adres Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa Amfiteatru im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie (działka nr 119 obr. 20) wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - realizowanego w ramach Projektu INT77 o tytule Event- und Kulturpark Neubrandenburg und Koszalin - "Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie". Realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia / Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w części dotyczącej branży zieleni 1. Składam/y niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla części 5 za: Cenę (brutto):... zł (słownie:. ) wyliczoną przy założeniu: - 4 miesięcy pełnienia nadzoru dla branży zieleni i - wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc nadzoru w wysokości... zł (słownie:. ) 2. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania tej części zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 3. Informuję/emy, że (właściwe zakreślid x ): wybór oferty nie będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

14 wybór oferty będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):. Wartośd towaru usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to zł netto. UWAGA! 1. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy właściwego przyjmuje się, że wybór oferty nie będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 2. Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generowad obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT 4. Deklarujemy, że osoba pełniąca funkcję inspektora danej branży stawi się na placu budowy w siedzibie Zamawiającego w czasie: (należy zaznaczyd x deklarowany czas reakcji na wezwanie Zamawiającego na stawienie się na placu budowy w siedzibie Zamawiającego osoby pełniącej funkcję inspektora danej branży) 24 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego 48 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego 72 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego 5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy. 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeo. 7. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty wyznaczonego terminu składania ofert. 9. Oświadczamy, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyd: Częśd zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcy Firma/nazwa i adres podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyd częśd zamówienia 11. Deklarujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia po zawarciu umowy od dnia przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej do analizy do dnia koocowego rozliczenia robót, jednak nie dłużej niż do roku, przy założeniu 4 miesięcy faktycznie sprawowanego nadzoru w tej branży (4 m-ce sprawowania nadzoru przy pracach polegających na wycince drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeo).) 12. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty oświadczenia /i dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzieo otwarcia ofert (art. 233 k.k.). 13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

15 14. Oferta wraz z oświadczeniami /i dokumentami zawiera... ponumerowanych stron. 15. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia /i dokumenty: 1)... 2).... 3). miejscowośd, dnia czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z , str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

16 Załącznik nr 1.6. Formularz oferty na Częśd 6: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży architektonicznej / 2018 r. Centrum Kultury 105 w Koszalinie ul. Zwycięstwa Koszalin Dane Wykonawcy (w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, należy podad wszystkich wykonawców oraz dane lidera): Numer telefonu i numer faksu do kontaktów do kontaktów adres Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa Amfiteatru im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie (działka nr 119 obr. 20) wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - realizowanego w ramach Projektu INT77 o tytule Event- und Kulturpark Neubrandenburg und Koszalin - "Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie". Realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia / Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w części dotyczącej branży architektonicznej 1. Składam/y niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla części 6 za: Cenę (brutto):... zł (słownie:. ) wyliczoną przy założeniu: - 12 miesięcy pełnienia nadzoru dla branży architektonicznej i - wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc nadzoru w wysokości... zł (słownie:. ) 2. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania tej części zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 3. Informuję/emy, że (właściwe zakreślid x ): wybór oferty nie będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

17 wybór oferty będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):. Wartośd towaru usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to zł netto. UWAGA! 1. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy właściwego przyjmuje się, że wybór oferty nie będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 2. Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generowad obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT 4. Deklarujemy, że osoba pełniąca funkcję inspektora danej branży stawi się na placu budowy w siedzibie Zamawiającego w czasie: (należy zaznaczyd x deklarowany czas reakcji na wezwanie Zamawiającego na stawienie się na placu budowy w siedzibie Zamawiającego osoby pełniącej funkcję inspektora danej branży) 24 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego 48 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego 72 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego 5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy. 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeo. 7. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty wyznaczonego terminu składania ofert. 9. Oświadczamy, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyd: Częśd zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcy Firma/nazwa i adres podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyd częśd zamówienia 11. Deklarujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia po zawarciu umowy od dnia przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej do analizy do dnia koocowego rozliczenia robót, jednak nie dłużej niż do roku, przy założeniu 12 miesięcy faktycznie sprawowanego nadzoru w tej branży (tj. przede wszystkim nadzór nad robotami wykooczeniowymi i wyposażeniem obiektu) 12. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty oświadczenia /i dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzieo otwarcia ofert (art. 233 k.k.).

18 13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 14. Oferta wraz z oświadczeniami /i dokumentami zawiera... ponumerowanych stron. 15. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia /i dokumenty: 1)... 2).... 3). miejscowośd, dnia czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z , str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

INFORMACJE ZGODNE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.

INFORMACJE ZGODNE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm. ZP/PN/1/4/2018 Tytuł postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa Amfiteatru im. Ignacego Jana Paderewskiego w

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. Nr umowy RPOP /17-00 z r.

Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. Nr umowy RPOP /17-00 z r. Beneficjent Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. Nr umowy RPOP. 0.0.00-6-007/7-00 z 8.0.08 r. Tytuł projektu Świadczenie e-usług w obszarze mieszkalnictwa i rekreacji przez Agencję Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

Nazwa (firma)/imię nazwisko. Adres... Adres do korespondencji... Nr telefonu/nr faksu osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy:...

Nazwa (firma)/imię nazwisko. Adres... Adres do korespondencji... Nr telefonu/nr faksu osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy:... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczątka Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie) Pełne dane adresowe Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie: Nazwa (firma)/imię nazwisko Adres.... Adres do korespondencji.

Bardziej szczegółowo

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na OFERTA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Do: Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała ul. Michała Grażyńskiego 10 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie FORMULARZ OFERTOWY Gmina Ciechanowiec ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanowiec W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 1) Składamy ofertę na realizację zamówienia zgodnie ze SIWZ za cenę:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 tys. euro w 3 częściach na usługi odbioru odpadów z PPNT Gdynia

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 tys. euro w 3 częściach na usługi odbioru odpadów z PPNT Gdynia Załącznik nr 1 do SIWZ DO.2800.31.2018 pieczątka firmowa Wykonawcy Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: Nazwa (firma)/imię nazwisko Adres. Adres do korespondencji. Nr telefonu/nr faksu Nr NIP (przedsiębiorca)...

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wyrażamy chęd uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

OFERTA. Wyrażamy chęd uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Załącznik nr 1 OFERTA Wyrażamy chęd uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 1. DANE WYKONAWCY Firma (nazwa) / Imię i nazwisko NIP REGON Adres ulica nr domu kod miejscowośd

Bardziej szczegółowo

a) Dodaje się punkt XXI. DANE OSOBOWE OBOWIĄZEK INFORMACYJNY w brzmieniu:

a) Dodaje się punkt XXI. DANE OSOBOWE OBOWIĄZEK INFORMACYJNY w brzmieniu: DZ 2710-16/18 Dotyczy: Kraków, dnia 29 maja 2018r. Przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną polegającą na przebudowie części hali budynku B wraz z malowaniem w Oddziale Krosno Instytutu Nafty i Gazu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO SIWZ NR 1 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

ZMIANA DO SIWZ NR 1 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32 65-042 Zielona Góra tel. 68 328 03 00, fax. 68 328 03 32 e-mail: zdw@zdw.zgora.pl Zielona Góra, 29.05.2018 r. ZDW-ZG-WZA-3310-54/2018 ZMIANA

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO SIWZ NR 1. Zamawiający dokonuje zmiany w formularzu ofertowym poprzez dodanie pkt. 18 o treści:

ZMIANA DO SIWZ NR 1. Zamawiający dokonuje zmiany w formularzu ofertowym poprzez dodanie pkt. 18 o treści: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32 65-042 Zielona Góra tel. 68 328 03 00, fax. 68 328 03 32 e-mail: zdw@zdw.zgora.pl Zielona Góra, 29.05.2018 r. ZDW-ZG-WZA-3310-56/2018 ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór Formularza Ofertowego FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór Formularza Ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór Formularza Ofertowego Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Noworudzkie Usługi Komunalne Spółka z o. o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa Ruda FORMULARZ OFERTOWY 1. Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

OFERTA (formularz ofertowy) 1. Składam/y ofertę na remont lokali mieszkalnych (pustostanów 1) w następujących kwotach:

OFERTA (formularz ofertowy) 1. Składam/y ofertę na remont lokali mieszkalnych (pustostanów 1) w następujących kwotach: Załącznik nr 1 Nazwa i adres firmy (Wykonawcy).. NIP:. REGON:. Tel/fax. Tel komórkowy... e-mail... OFERTA (formularz ofertowy) 1. Składam/y ofertę na remont lokali mieszkalnych (pustostanów 1) w następujących

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY

ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Do: Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała ul. Michała Grażyńskiego 10 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

FORMULARZ OFERTOWY. Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Załącznik nr 2 do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Pełne dane adresowe Wykonawcy /Wykonawców 1 : Nazwa (firma)/imię

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY.

FORMULARZ OFERTY. Załącznik nr 2 do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy NADZORU FORMULARZ OFERTY Pełne dane adresowe Wykonawcy NADZORU/Wykonawców NADZORU 1 : Nazwa (firma)/imię nazwisko Adres: Adres do korespondencji: Nr telefonu/nr

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI WZORY DOKUMENTÓW SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI WZORY DOKUMENTÓW SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI WZORY DOKUMENTÓW SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NR 2 + ZMIANA DO SIWZ NR 3

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NR 2 + ZMIANA DO SIWZ NR 3 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32 65-042 Zielona Góra tel. 68 328 03 00, fax. 68 328 03 32 e-mail: zdw@zdw.zgora.pl Zielona Góra, 29.05.2018 r. ZDW-ZG-WZA-3310-40/2018 PRZEDŁUŻENIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

FORMULARZ OFERTOWY. Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Załącznik nr 2 do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy NADZORU FORMULARZ OFERTOWY Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Pełne dane adresowe Wykonawcy NADZORU/Wykonawców NADZORU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Załącznik nr 1...,...

FORMULARZ OFERTOWY. Załącznik nr 1...,... Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie ul. Wojska Polskiego 48, 18 500 Kolno tel./fax.: (86) 278 29 16 e-mail: pzd@powiatkolno.pl FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1...,... miejsce dnia Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY

ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Do: Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała ul. Michała Grażyńskiego 10 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy /IZ/49/U/PN ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY

oznaczenie sprawy /IZ/49/U/PN ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Do: Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała ul. Michała Grażyńskiego 10 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO SIWZ NR 1. oraz zamieszczając klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 RODO o treści j.n. Klauzula informacyjna zgodnie z art.

ZMIANA DO SIWZ NR 1. oraz zamieszczając klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 RODO o treści j.n. Klauzula informacyjna zgodnie z art. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32 65-042 Zielona Góra tel. 68 328 03 00, fax. 68 328 03 32 e-mail: zdw@zdw.zgora.pl Zielona Góra, 29.05.2018 r. ZDW-ZG-WZA-3310-55/2018 ZMIANA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. a. Wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego (tam i z powrotem) na

FORMULARZ OFERTY. a. Wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego (tam i z powrotem) na Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221.000 euro na usługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych. Załącznik nr 1 do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Oznaczenie sprawy: ZA OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 1. Oznaczenie sprawy: ZA OFERTA Oznaczenie sprawy: ZA.271.84.2018 ZAŁĄCZNIK NR 1 (nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) (siedziba albo adres prowadzenia działalności) (tel./faks,

Bardziej szczegółowo

OR IG FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca:

OR IG FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca: Załącznik Nr 1 do SIWZ OR.272.6.2019.IG FORMULARZ OFERTOWY (pełna nazwa/firma i adres/ pieczęć Wykonawcy) Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze

Bardziej szczegółowo

Tajemnice militarnych podziemi zaprojektowanie i wykonanie budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wejścia do sztolni

Tajemnice militarnych podziemi zaprojektowanie i wykonanie budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wejścia do sztolni FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres).. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

W trosce o bagna i ludzi

W trosce o bagna i ludzi W trosce o bagna i ludzi Osowiec-Twierdza 8 19-110 Goniądz tel. (0 85) 738 30 00 fax. (0 85) 738 30 21 www.biebrza.org.pl e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl Załącznik nr 1 do SIWZ Nr referencyjny Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA w sprawie przetargu nieograniczonego (nr ZP/PN/30/2019).

OFERTA w sprawie przetargu nieograniczonego (nr ZP/PN/30/2019). OFERTA w sprawie przetargu nieograniczonego (nr ZP/PN/30/2019). Nazwa i siedziba Wykonawcy......... Adres do korespondecji:... Numer REGON.NIP:... Reprezentowany przez: (należy podać imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

Bardziej szczegółowo

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich Etap 1.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich Etap 1. Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY (pełna nazwa/firma i adres/ pieczęć Wykonawcy) Przedmiot zamówienia: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich Etap

Bardziej szczegółowo

Nazwa (firma)/imię nazwisko. Adres do korespondencji... Nr telefonu/nr faksu osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy:...

Nazwa (firma)/imię nazwisko. Adres do korespondencji... Nr telefonu/nr faksu osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy:... ZP.2500.4.2018 Załącznik nr 1 do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie: Nazwa (firma)/imię nazwisko Adres.....

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 284 w miejscowości Grzmiąca

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 284 w miejscowości Grzmiąca Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres) FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1.. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ formularz oferty Załącznik nr 3 do SIWZ formularz oferty Wykonawca: (pełna nazwa Wykonawcy, adres oraz adres do korespondencji) KRS/CEiDG.. NIP. tel./fax..... e-mail. Kategoria przedsiębiorstwa: małe / średnie / inne*

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. L.P. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP

Formularz ofertowy. L.P. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP DOA-ZP-III.271.61.2019 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego Formularz ofertowy W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Załącznik nr 1...,... miejsce dnia Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie ul. Wojska Polskiego 48, 18 500 Kolno tel./fax.: (86) 278 29 16 e-mail: pzd@powiatkolno.pl FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór formularza ofertowego Przebudowa nawierzchni dróg gminnych A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO. Gmina Wielkie Oczy ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy NIP 7931505467, REGON: 650900588

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

FORMULARZ OFERTOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała NIP 547-18-42-468, REGON 070621590 tel. 33 810 01 43, fax 33 810 21 01 Załącznik Nr 1 do siwz FORMULARZ OFERTOWY w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. ... (nazwa Wykonawcy) ... (dokładny adres (siedziba) Wykonawcy) ...

FORMULARZ OFERTOWY. ... (nazwa Wykonawcy) ... (dokładny adres (siedziba) Wykonawcy) ... Załącznik nr 2 do SIWZ. (nazwa lub pieczęć Wykonawcy) 21WOG-SZP.2712.29.2018 FORMULARZ OFERTOWY... (nazwa Wykonawcy)... (dokładny adres (siedziba) Wykonawcy). (nr KRS lub CEiDG)... (telefon, fax, adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór formularza ofertowego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór formularza

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI WZORY DOKUMENTÓW SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Jednocześnie oświadczamy, że: 1) na wykonaną dokumentację udzielamy gwarancji jakości na okres (należy wpisać liczbę miesięcy)..

FORMULARZ OFERTY. Jednocześnie oświadczamy, że: 1) na wykonaną dokumentację udzielamy gwarancji jakości na okres (należy wpisać liczbę miesięcy).. Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy / Wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia:............. Adres:........ REGON:....... NIP:...... Nr telefonu:...... adres e-mail lub

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Załącznik nr 2. Dowódca 1. Bazy Lotnictwa Transportowego ul. Żwirki i Wigury 1C Warszawa. Nazwa wykonawcy:... Adres wykonawcy:...

OFERTA. Załącznik nr 2. Dowódca 1. Bazy Lotnictwa Transportowego ul. Żwirki i Wigury 1C Warszawa. Nazwa wykonawcy:... Adres wykonawcy:... OFERTA Załącznik nr 2 Nazwa wykonawcy:... Adres wykonawcy:... Województwo:... NIP.... REGON... Numer telefonu... Numer faksu... Adres e-mailowy... Dowódca 1. Bazy Lotnictwa Transportowego ul. Żwirki i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ ZP 04/2018. Formularz Oferty

Załącznik nr 7 do SIWZ ZP 04/2018. Formularz Oferty Formularz Oferty (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) O F E R TA Do Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY po zmianach z dnia r.

FORMULARZ OFERTY po zmianach z dnia r. Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY po zmianach 04.03.2019r. OFERTA WYKONAWCY:.. ul. - _ W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie

Bardziej szczegółowo

W trosce o bagna i ludzi

W trosce o bagna i ludzi W trosce o bagna i ludzi Osowiec-Twierdza 8 19-110 Goniądz tel. (0 85) 738 30 00 fax. (0 85) 738 30 21 www.biebrza.org.pl e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl Załącznik nr 1 do SIWZ Nr referencyjny Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ OFERTY Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głuszyca

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głuszyca Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres).. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie plac Bankowy 3/5, Warszawa FORMULARZ OFERTY. część V zamówienia (wypełnić jeśli dotyczy)

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie plac Bankowy 3/5, Warszawa FORMULARZ OFERTY. część V zamówienia (wypełnić jeśli dotyczy) Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy / Wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia:............. Adres:........ REGON:....... NIP:...... Nr telefonu:...... adres e-mail lub

Bardziej szczegółowo

Zamówienie na usługi społeczne w trzech częściach zgodnie z art. 138o upzp w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych FORMULARZ OFERTY

Zamówienie na usługi społeczne w trzech częściach zgodnie z art. 138o upzp w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych FORMULARZ OFERTY Zamówienie na usługi społeczne w trzech częściach zgodnie z art. 138o upzp w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych Załącznik nr 1 do Ogłoszenia pieczątka firmowa Wykonawcy Pełne dane adresowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa

FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema Warszawa pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa, siedziba,

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: L.p. Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP

OFERTA PRZETARGOWA. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: L.p. Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP OFERTA PRZETARGOWA WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: L.p. Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP 1. 2. OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY: Imię

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. województwo: telefon/ telefax:.. Internet:

FORMULARZ OFERTY. ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. województwo: telefon/ telefax:.. Internet: Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY... pieczęć firmowa Wykonawcy W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego DA.ER.232.41.2019 pn. Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a faks:

FORMULARZ OFERTY Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a faks: Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY: Akademia Pomorska w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a faks: 59 84-05-380 e-mail: zampub@apsl.edu.pl WYKONAWCA: (pełna nazwa/firma, adres,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tak / Nie * Zadanie częściowe nr. Cena oferty

FORMULARZ OFERTY. Tak / Nie * Zadanie częściowe nr. Cena oferty Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy FORMULARZ OFERTY Szpital w Knurowie Sp. z o.o. Niepodległości 8 44-190 Knurów Przystępując do toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: ZP Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY

numer postępowania: ZP Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY numer postępowania: ZP.271.40.2019 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY 1. Nazwa Wykonawcy: (w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. województwo: telefon/ telefax:.. Internet:

FORMULARZ OFERTY. ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. województwo: telefon/ telefax:.. Internet: Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY... pieczęć firmowa Wykonawcy W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego DA.PM.232.35.2019 pn. Dostawa urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w obiektach oraz na terenach należących do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w obiektach oraz na terenach należących do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie Numer postępowania: ZEO/ZP/R/68/8 Załącznik nr do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY OFERTA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór formularza ofertowego Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór formularza ofertowego A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO. Gmina Prószków zwana dalej Zamawiającym ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, NIP: 9910284648, REGON: 531413248, Poczta elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Nazwa:.. Państwo:. Skrót lit.:. Siedziba:... Województwo: */.. Nr NIP:. Nr REGON:.. Nr telefonu:... Nr faksu:... Adres owy:..

Nazwa:.. Państwo:. Skrót lit.:. Siedziba:... Województwo: */.. Nr NIP:. Nr REGON:.. Nr telefonu:... Nr faksu:... Adres  owy:.. Załącznik nr 5 do siwz znak: PZD-ZP-IU.26.5.30.2018 OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka Skawa Naprawa w miejscowości Skawa etap II Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY wzór

FORMULARZ OFERTOWY wzór FORMULARZ OFERTOWY wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Znak sprawy MCPS.ZP/AM/35-7/208/U Imię i nazwisko lub nazwa (firmy) wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie Adres wykonawcy: Kraj, województwo, kod pocztowy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 2 Formularz oferty OFERTA Zarejestrowana nazwa firmy: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę: Adres firmy: Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. ... (nazwa Wykonawcy) ... (dokładny adres (siedziba) Wykonawcy) ...

FORMULARZ OFERTOWY. ... (nazwa Wykonawcy) ... (dokładny adres (siedziba) Wykonawcy) ... Załącznik nr 2 do SIWZ. (nazwa lub pieczęć Wykonawcy) 2WOG-SZP.272.25.208 FORMULARZ OFERTOWY... (nazwa Wykonawcy)... (dokładny adres (siedziba) Wykonawcy). (nr KRS lub CEiDG)... (telefon, fax, adres e-mail.).

Bardziej szczegółowo

Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Głuszyca

Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Głuszyca Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres).. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

OFERTA w sprawie przetargu nieograniczonego (nr ZP/PN/03/2019).

OFERTA w sprawie przetargu nieograniczonego (nr ZP/PN/03/2019). OFERTA w sprawie przetargu nieograniczonego (nr ZP/PN/03/2019). Nazwa i siedziba Wykonawcy......... Adres do korespondecji:... Numer REGON.NIP:... Reprezentowany przez: (należy podać imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Modernizacja układu pomp wody chłodzącej Znak sprawy: ZP/EEO/170/2018/DK

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Modernizacja układu pomp wody chłodzącej Znak sprawy: ZP/EEO/170/2018/DK Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ Oferta (pieczęć Wykonawcy) Zamawiający: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ul. Elektryczna 5 07-401 Ostrołęka Składając ofertę w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Ciechanowcu

Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Ciechanowcu FORMULARZ OFERTOWY Urząd Miejski w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanowiec W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Ciechanowcu 1) Składamy

Bardziej szczegółowo

Nazwa (firma)/imię nazwisko.. Adres... Adres do korespondencji... Adres skrzynki epuap Wykonawcy.. Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy:...

Nazwa (firma)/imię nazwisko.. Adres... Adres do korespondencji... Adres skrzynki epuap Wykonawcy.. Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy:... Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie: Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa (firma)/imię nazwisko.. Adres.... Adres do korespondencji... Adres skrzynki epuap Wykonawcy.. Nr telefonu Osoba

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta: Adres:... NIP:... REGON:... Tel... fax:... e mail:...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta: Adres:... NIP:... REGON:... Tel... fax:... e mail:... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Oferenta:...... Adres:... NIP:... REGON:... Tel.... fax:... e mail:... Zgłaszam przystąpienie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zobowiązuję

Bardziej szczegółowo

Nazwa (firma)/imię nazwisko.. Adres... Adres do korespondencji... Adres skrzynki epuap Wykonawcy.. Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy:...

Nazwa (firma)/imię nazwisko.. Adres... Adres do korespondencji... Adres skrzynki epuap Wykonawcy.. Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy:... Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie: Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa (firma)/imię nazwisko.. Adres.... Adres do korespondencji... Adres skrzynki epuap Wykonawcy.. Nr telefonu Osoba

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. Nazwa i siedziba Wykonawcy:... NIP... REGON... Nr telefonu... Nr fax... Nr w KRS lub ewidencji działalności gospodarczej

FORMULARZ OFERTY. 1. Nazwa i siedziba Wykonawcy:... NIP... REGON... Nr telefonu... Nr fax... Nr w KRS lub ewidencji działalności gospodarczej ... /Pieczęć firmowa wykonawcy/ Załącznik Nr 1 do siwz... /miejscowość i data / FORMULARZ OFERTY GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 Sławno

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI WZORY DOKUMENTÓW SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. /pełna nazwa i adres siedziby wykonawcy/ /numer rachunku bankowego należy podać, jeśli wadium wniesiono w pieniądzu/

FORMULARZ OFERTOWY. /pełna nazwa i adres siedziby wykonawcy/ /numer rachunku bankowego należy podać, jeśli wadium wniesiono w pieniądzu/ Załącznik nr 2 do SIWZ Nr referencyjny zamówienia: Wigierski Park Narodowy Krzywe 82 16-402 Suwałki FORMULARZ OFERTOWY Działając w imieniu i na rzecz: /pełna nazwa i adres siedziby wykonawcy/ NIP:.. REGON:

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy /IZ/63/U/PN ZADANIE NR 1 ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY

oznaczenie sprawy /IZ/63/U/PN ZADANIE NR 1 ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY oznaczenie sprawy 335-18/IZ/63/U/PN ZADANIE NR 1 ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Do: Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała ul.

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE. Lp. Nazwa Adres II.

Formularz oferty I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE. Lp. Nazwa Adres II. Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz oferty I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE Lp. Nazwa Adres 1 2 3 II. OSOBA DO KONTAKTU Imię i Nazwisko Funkcja Adres Telefon

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Choszczno 12.09.2018 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa w formie leasingu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór formularza ofertowego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór formularza

Bardziej szczegółowo

Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku

Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres).. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR dnia... Zamawiający: ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. ul. Rotterdamska Gdynia

OFERTA FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR dnia... Zamawiający: ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. ul. Rotterdamska Gdynia ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY... (pieczęć firmowa Wykonawcy)... dnia... Zamawiający: ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. ul. Rotterdamska 9 81-337 Gdynia *Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa... Siedziba...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a faks:

FORMULARZ OFERTY Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a faks: Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY: Akademia Pomorska w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a faks: 59 84-05-380 e-mail: zampub@apsl.edu.pl WYKONAWCA: (pełna nazwa/firma, adres,

Bardziej szczegółowo

Zakup wozu strażackiego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej

Zakup wozu strażackiego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres) FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1.. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

FORMULARZ OFERTY. 1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont pomieszczeń natrysków i sanitariatów

Bardziej szczegółowo

(pieczęć firmowa Wykonawcy) dane dotyczące Wykonawcy*: Nazwa:

(pieczęć firmowa Wykonawcy) dane dotyczące Wykonawcy*: Nazwa: ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie przebudowy nawierzchni parkingu samochodów osobowych wraz z uzbrojeniem podziemnym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI WZORY DOKUMENTÓW SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oświadczam(y), że (zaznaczyć i wypełnić tylko i wyłącznie jeżeli dotyczy):

FORMULARZ OFERTY. 2. Oświadczam(y), że (zaznaczyć i wypełnić tylko i wyłącznie jeżeli dotyczy): Załącznik Nr 1 do SIWZ dla Zadania nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy: FORMULARZ OFERTY NIP REGON: Nr konta bankowego TEL Faks: E-mail Zamawiający: Miasto Brzeziny 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza nr 16 W związku

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO SIWZ NR 1. Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 289 w m. Nowogród Bobrzański

ZMIANA DO SIWZ NR 1. Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 289 w m. Nowogród Bobrzański Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32 65-042 Zielona Góra tel. 68 328 03 00, fax. 68 328 03 32 e-mail: zdw@zdw.zgora.pl ZDW-ZG-WZA-3310-47 /2018 Zielona Góra, 30.04.2018 r. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA MIASTA KONINA. Załącznik nr 2 NAZWA WYKONAWCY/ÓW...

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA MIASTA KONINA. Załącznik nr 2 NAZWA WYKONAWCY/ÓW... Załącznik nr 2 NAZWA WYKONAWCY/ÓW.... (e-mail.. Tel. Fax ) w przypadku składania oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców CZĘŚĆ II OFERTA MIASTO KONIN Plac Wolności 1 62-500 Konin Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE JAKOŚCIOWEGO BADANIA CZŁONKÓW KLUBU KOPERNIKA ORAZ BADANIA JAKOŚCI OBSŁUGI TYPU TAJEMNICZY KLIENT (CZĘŚCI NR 1 I 2)

PRZEPROWADZENIE JAKOŚCIOWEGO BADANIA CZŁONKÓW KLUBU KOPERNIKA ORAZ BADANIA JAKOŚCI OBSŁUGI TYPU TAJEMNICZY KLIENT (CZĘŚCI NR 1 I 2) FORMULARZ OFERTY PRZEPROWADZENIE JAKOŚCIOWEGO BADANIA CZŁONKÓW KLUBU KOPERNIKA ORAZ BADANIA JAKOŚCI OBSŁUGI TYPU TAJEMNICZY KLIENT (CZĘŚCI NR 1 I 2) DANE WYKONAWCY 1 :.., dnia Nazwa: Adres: Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy Część I zamówienia

FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy Część I zamówienia , Nr: ZP.271.2.2019 FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy Część I zamówienia W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 16-100 Sokółka ul. Gen. Sikorskiego 40 sekretariat 0857220463 e-mail i tel. kontakt. na stronie www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html Klauzula informacyjna

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 2 Formularz oferty OFERTA Zarejestrowana nazwa firmy: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę: Adres firmy: Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

Bardziej szczegółowo

Projekt Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu współfinansowany ze środków RPO WŁ

Projekt Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu współfinansowany ze środków RPO WŁ Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkól nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Pułaskiego Otwock. Otwock, dnia 11 luty 2019 r. Numer sprawy ZS.26.1.

Zespół Szkól nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Pułaskiego Otwock. Otwock, dnia 11 luty 2019 r. Numer sprawy ZS.26.1. Zespół Szkól nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock Numer sprawy ZS.26.1.2019 Otwock, dnia 11 luty 2019 r. Dotyczy przetargu nr ZS.26.1.2019 na Budowę hali sportowej w Zespole

Bardziej szczegółowo

Nr NIP (przedsiębiorca)... Nr PESEL (osoba fizyczna)... FORMULARZ OFERTY

Nr NIP (przedsiębiorca)... Nr PESEL (osoba fizyczna)... FORMULARZ OFERTY Przetarg nieograniczony w trzech częściach o wartości powyżej 209 000 euro na usługę transportu, montażu i demontażu stoisk targowych wraz z zapewnieniem obsługi technicznej. Załącznik nr 1 do SIWZ pieczątka

Bardziej szczegółowo

TM.ZP/271-12/18 załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

TM.ZP/271-12/18 załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY Do: nazwa i siedziba Zamawiającego Teatr Muzyczny ul. Niezłomnych 1 e, 61-894 Poznań A. Dane Wykonawcy Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy... Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres

Bardziej szczegółowo

Pakiet załączników dla części 4 składający się:

Pakiet załączników dla części 4 składający się: Pakiet załączników dla części 4 składający się: Załącznik Nr 1 formularz,,oferta ( 3 str.). Załącznik Nr 2 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania ( 2 str.). Załącznik Nr 3 Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. pn.: Dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach

FORMULARZ OFERTY. pn.: Dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach FORMULARZ OFERTY załącznik nr 1 do SIWZ Dane Wykonawcy/Lidera Konsorcjum: Nazwa...... Adres.... telefon.......... fax..... e-mail...... Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą TAK/NIE Członek Konsorcjum/Członkowie:

Bardziej szczegółowo