UCHWAŁA NR 698/XLV/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 15 lutego 2018 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 698/XLV/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 15 lutego 2018 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 698/XLV/2018 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 271/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie Przyjęcia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata Na podstawie: - art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.), - art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. W załączniku do Uchwały Nr 271/XVI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Przyjęcia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata zmienia się pkt 2-8, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Jan Mura Id: 38AA92A8-73C AD7F-66A3ABFF1C24. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do uchwały Nr 698/XLV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2018 r. 2. Cele Programu Tabela nr 1. Cele Programu Podniesienie funkcjonowania społecznego i zawodowego, integracja społeczna osób usamodzielnianych z terenu Rybnika, w szczególności osób wymagających pełnego włączenia w życie społeczne w latach Cel szczegółowy Wskaźnik pomiar celu * Wartość wskaźnika** K M O Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru*** Zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy, nauka łączenia życia zawodowego z życiem rodzinnym, poprawa stanu zdrowia oraz podwyższenie statusu zawodowego poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych Liczba osób, które podwyższyły kwalifikacje poprzez kursy, szkolenia ułatwiające podjęcie zatrudnienia Liczba osób, która zwiększyła wiedzę z zakresu poruszania się po rynku pracy Liczba certyfikatów, ankieta (początek i koniec realizacji wsparcia) Lista obecności z zajęć, ankieta (początek i koniec realizacji wsparcia) Wzmocnienie potencjału osobowościowego poprzez zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne siły, wytworzenie umiejętności interpersonalnych oraz poprawa funkcjonowania w społeczeństwie Liczba osób, które podniosły kompetencje społeczne po udziale w projekcie Liczba certyfikatów z uczestnictwa, opinia pracownika socjalnego (początek i koniec realizacji wsparcia) * Wskaźniki pomiar celu dotyczy drugiego okresu finansowania Programu * Wskaźniki pomiar celu dotyczy drugiego okresu finansowania Programu ** Wartość wskaźnika dotyczy drugiego okresu finansowania Programu *** Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru dotyczy drugiego okresu finansowania Programu Wskaźniki Wskaźniki realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielniania dotyczą drugiego okresu finansowania Programu : 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie 4 kobiety i 6 mężczyzn łącznie 10 osób. Id: 38AA92A8-73C AD7F-66A3ABFF1C24. Podpisany Strona 1

3 Weryfikacja statusu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie będzie następowała poprzez zbadanie w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie czy osoba przebywa w pieczy zastępczej lub opuszcza pieczę zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. Przynależność do grup zostanie określona w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Dokumentacja potwierdzająca status uczestnika znajdować się będzie w dokumentacji uczestnika. Sposób pomiaru: wywiad środowiskowy pracownika socjalnego, oświadczenie uczestnika. 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu Programu - 3 kobiety, 1 mężczyzna, łącznie 4 osoby. Wskaźnik pomiaru celu mierzony na zakończenie udziału w projekcie w celu dokonania oceny wzrostu kwalifikacji. Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość dokument potwierdzający zdobycie kwalifikacji z uprawnionej do tego instytucji zakończonej formalnym egzaminem. Uczestnik projektu wyraża zgodę na monitorowanie po zakończeniu udziału w projekcie oraz zobligowany jest do doniesienia dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wskaźnika. Jedna osoba wykazywana będzie jeden raz we wskaźniku. Wykazywać będziemy wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w wyniku operacji Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu Programu - 1 kobiet, 1 mężczyzna, łącznie 2 osób. Wskaźnik pomiaru celu mierzony dwukrotnie na rozpoczęcie udziału w projekcie, w celu określenia statusu na rynku pracy, na zakończenie udziału w projekcie w celu sprawdzenia osiągnięcia rezultatu. Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość wywiad pracownika socjalnego na wejście i zakończenie udziału w projekcie, ankieta przed i po zakończeniu udziału w projekcie pozwalająca zbadać postęp w poszukiwaniu pracy. O osiągnięciu rezultatu świadczy zmiana statusu zatrudnienia po opuszczeniu programu w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS (uczestnik bierny zawodowo i nieposzukujący pracy w chwili wejścia do programu EFS) na status osoby zarejestrowanej w PUP. Uczestnik projektu wyraża zgodę na monitorowanie po zakończeniu udziału w projekcie. Wskaźnik: wywiad pracownika socjalnego, zaświadczenie. 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 1 kobieta, 1 mężczyzna, łącznie 2 osoby. Wskaźnik pomiaru celu mierzony będzie narastająco od początku realizacji projektu w następujący sposób: a) na rozpoczęcie udziału w projekcie w celu określenia, czy w/w osoba momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu była bezrobotna lub bierna zawodowo, b) w momencie podjęcia pracy, w momencie opuszczenia projektu, ale nie później niż 4 tygodnie od zakończenia udziału w projekcie. Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwości: oświadczenie i dokumentacja potwierdzająca status osoby na rynku pracy. Uczestnik projektu wyraża zgodę na monitorowanie po zakończeniu udziału w projekcie oraz zobligowany jest do doniesienia dokumentacji potwierdzającej podjęcie pracy (m.in. kopia umowy o pracę lub cywilnoprawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej). Wskaźnik dotyczy wyłącznie Id: 38AA92A8-73C AD7F-66A3ABFF1C24. Podpisany Strona 2

4 tych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu były bezrobotne lub bierne zawodowo. 5. Wskaźniki efektywności społecznej i zatrudnieniowej. Program realizuje następujące minimalne poziomy efektywności społecznej i zatrudnieniowej: w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 22%, w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 12%. Kryterium efektywności społecznej odnosi się do odsetka uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie dokonali postępu w procesie aktywizacji społecznozatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp powinien być rozumiany m.in. jako: rozpoczęcie nauki, wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie, zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności, poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów, podjęcie wolontariatu, poprawa stanu zdrowia, ograniczenie nałogów, doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami), podjęcie dalszej aktywizacji w formie, która obrazuje postęp w procesie aktywizacji społecznej i zmniejsza dystans do zatrudnienia. Nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał przed projektem i nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał w ramach projektu, chyba że nie jest ona finansowana ze środków EFS i że stanowi postęp w stosunku do sytuacji uczestnika projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Pomiar efektywności społecznej dotyczy: osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób pracujących, bezrobotnych lub biernych zawodowo, osób dorosłych i dzieci, usług aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej. Do kryterium efektywności społecznej wliczani są uczestnicy, którzy dokonali postępu w procesie aktywizacji społecznej i zmniejszyli dystans do zatrudnienia lub podjęli dalszą aktywizację. Zakończenie udziału w projekcie rozumiane jest jako zakończenie udziału zgodnie z wyznaczoną ścieżką oraz przerwanie udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia. Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie podjęli zatrudnienie. Kryterium efektywności zatrudnieniowej dotyczy: osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, osób pełnoletnich, usług aktywizacji zawodowej. Id: 38AA92A8-73C AD7F-66A3ABFF1C24. Podpisany Strona 3

5 4. Grupy docelowe Program w latach jest skierowany łącznie do 10 osób usamodzielnianych, w tym młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii (kobiet i mężczyzn), ich rodzin oraz otoczenia zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych i dyskryminowanych na rynku pracy, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Przewiduje się zastosowanie w ramach Programu instrumentów aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej. Zastosowane instrumenty zależne będą od indywidualnej sytuacji osoby objętej Programem i stworzonej ścieżki reintegracji. Wybór odpowiednich instrumentów będzie efektem współpracy pracownika socjalnego, animatora z uczestnikiem, jednakże zależeć będzie także od konsultacji z trenerem pracy i doradcą zawodowym. Nabór uczestników do projektu przeprowadza OPS poprzez ogłoszenia na stronach internetowych, plakaty, instytucje pomocowe i ważne dla kobiet, osoby pracujące z osobami usamodzielnianymi, niepełnosprawnymi i pracowników socjalnych. Określony będzie termin naboru, który może zostać przedłużony z uwagi na taką konieczność. Etap 1 kryteria naboru formalne: zgłoszenie chęci udziału w projekcie w wyznaczonym terminie rekrutacji, wypełnienie ankiety rekrutacyjnej. Etap 2 kryteria merytoryczne powołana komisja ds. rekrutacji wyodrębni grupę uczestników spełniającą kryteria waga punktowa 1 pkt: a) kobieta (uwzględnienie zasady równych szans), b) status os. usamodzielnianej. Etap 3 - rozmowa kwalifikująca kandydata na uczestnika projektu waga punktowa 1 pkt: a) motywacja kandydata/ki do udziału w projekcie, b) sytuacja dotycząca obszaru jego wykluczenia, c) posiadanie własnych zasobów / ich brak do przezwyciężenia utrwalonej niekorzystnej sytuacji społeczno zawodowej, d) występowanie wielowymiarowego wykluczenia społecznego. Na podstawie indywidualnych rozmów w oparciu o diagnozę sytuacji komisji ds. rekrutacji dokona ostatecznej weryfikacji uczestnika. Końcowym etapem będzie podpisanie kontraktu socjalnego, umowy, zawierającej zasady współdziałania w rozwiązywaniu problemów osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz określenie planu reintegracji. Stworzona zostanie także lista rezerwowa uczestników, w razie potrzeby przeprowadzony będzie dodatkowy nabór. 5. Sposób i metody realizacji W ramach Programu stosowane i finansowane będą instrumenty o charakterze aktywizacyjnym, mające doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Id: 38AA92A8-73C AD7F-66A3ABFF1C24. Podpisany Strona 4

6 Zestaw instrumentów aktywnej integracji dostosowany będzie do potrzeb konkretnych uczestników Programu na postawie stworzonej ścieżki reintegracji. W ramach Programu realizować się będzie usługi aktywnej integracji, których celem jest: a) odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub b) zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Do w/w usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze: a) społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji, b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy. W momencie realizacji zadań aktywnej integracji finansowane mogą być również: a) koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć), poniesione przez osobę będącą uczestnikiem zajęć lub koszty zorganizowania zajęć z dziećmi lub osobami zależnymi osób będących uczestnikami zajęć, b) koszty pobytu dziecka uczestnika projektu w świetlicach i klubach, c) koszty ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika projektu, d) koszty dojazdów uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które korzystają z instrumentów aktywnej integracji, a w przypadku niepełnosprawnych uczestników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności również ich opiekunów, związane z uczestnictwem w kursach, poradnictwie, szkoleniach, konsultacjach i innych zajęciach w ramach projektu, związanych z realizacją projektu, e) koszty wyżywienia dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które korzystają z instrumentów aktywnej integracji, a w przypadku niepełnosprawnych uczestników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności także ich opiekunów, podczas zajęć wynikających z zaplanowanej ścieżki reintegracji, f) kierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych, w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia, g) koszty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu. 6. Zadania 6.1. Zadanie I. Aktywna Integracja Aktualizacja Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika - przyjęcie Programu uchwałą Rady Miasta Rybnika Realizacja Programu a) zaplanowanie indywidualnej ścieżki reintegracji w porozumieniu pracownika socjalnego z animatorem Indywidualnego Programu Usamodzielniania wsparcie dla każdego uczestnika: trener, psycholog, instrumenty zawodowoedukacyjne, Id: 38AA92A8-73C AD7F-66A3ABFF1C24. Podpisany Strona 5

7 b) kompleksowe wsparcie pracownika socjalnego prowadzenie indywidualnej pracy z uczestnikiem, diagnoza oraz ewaluacja zachodzących zmian w porozumieniu z animatorem, trenerem pracy, c) działania reintegracji społecznej dla uczestników projektu (budowanie poczucia własnej wartości, motywacji do zmian, wytworzenie asertywności, umiejętności walki ze stresem, zmiany postawy na aktywną pozwalającą wejść na rynek pracy) poprzez: organizację i przeprowadzenie warsztatu aktywizującego i motywującego ( 5 godz.), organizację i prowadzenie grup społeczności przez animatora oraz specjalistów zgodnie z zapotrzebowaniem ( 30 spotkań), indywidualne wsparcie animatora zgodnie z potrzebami uczestników 2280 godzin tzn. 76 godzin 30 mc, indywidualne wsparcie specjalistów zgodnie z potrzebami uczestników, d) działania zmieniające styl życia: zmiana wizerunku do poszukiwania pracy, e) działania poprawiające funkcjonowanie społeczne i zwiększające motywację dla uczestników i najbliższego otoczenia: organizacja wyjść kulturalnych w ramach treningu społecznego Ocena realizacji działań w ramach Programu W zakresie grupowym i indywidualnym, w trakcie trwania Programu oraz na zakończenie Zadanie II. Zasiłki Wypłata zasiłków zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 6.3. Zadanie III. Instrumenty reintegracji zawodowej W ramach zadania znajdują się koszty związane z realizacją ścieżki reintegracji uczestnik projektu zgodnie z w/w ścieżką będzie miał możliwość skorzystać z instrumentów reintegracji zawodowej: a) zaplanowanie indywidualnej ścieżki reintegracji Indywidualnego wsparcie dla każdego uczestnika: instrumenty zawodowo edukacyjne przy współpracy z Liderem i pracownikiem socjalnym. Uczestnik projektu zgodnie z wymienioną ścieżką będzie miał możliwość skorzystać z instrumentów reintegracji zawodowej, b) organizacja staży zawodowych skierowanie uczestnika na staż zawodowy, stypendium szkoleniowe, płatnych praktyk zawodowych (3 lub 6 miesięcy) zgodnie z potrzebami uczestników, c) organizacja usług wspierających trener pracy, doradca zawodowy zgodnie z potrzebami uczestników, d) wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe: organizacja szkoleń zawodowych, organizacja instrumentów edukacyjnych, organizacja usług asystenckich, e) monitorowanie działań zmierzających do podjęcia pracy. Id: 38AA92A8-73C AD7F-66A3ABFF1C24. Podpisany Strona 6

8 6.4. Zadanie IV. Zarządzanie, organizacja oraz promocja Programu Zadanie Zarządzanie, organizacja oraz promocja Programu ma na celu sprawną realizację Programu poprzez monitoring i ewaluację, co pozwoli na prawidłowe rozliczenie środków finansowych. Realizowane będą także wszelkie zadania związane z promowaniem realizowanych działań. W ramach zadanie realizowana będzie: a) obsługa administracyjno-księgowa, b) promocja Programu, c) monitoring i ewaluacja Programu. 7.Budżet Programu Budżet Programu zabezpieczony jest w ramach projektu Alternatywa II, współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania Koszt Programu w latach określony jest we wniosku o dofinansowanie projektu i wynosi ,60 zł. Zakłada się także wsparcie ze strony sponsorów. Kwota przeznaczona na Program może ulec zmianie, ze względu na możliwe przesunięcia w ramach projektu Alternatywa II, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata Zadania: Zarządzanie, organizacja oraz promocja Programu nie są wyszczególnione w ramach wyżej wymienionego budżetu, gdyż ujęte są w całości wniosku aplikacyjnego Alternatywa II w ramach kosztów pośrednich. Tabela nr 2 Budżet Programu L.p. Zadanie Jednost ka miary Ilość AKTYWNA INTEGRACJA Wydatki Lider Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku Cena jednostk owa (w zł.) Łącznie 1. Zatrudnienie animatora osób usamodzielnianych godzina , ,00 2. Koszt materiałów do dokonania napraw w mieszkaniu chronionym dla usamodzielnianych zestaw , ,00 3. Koszt zakupów środków czystości do mieszkania chronionego dla osób usamodzielnianych zestaw , , Zakup wyposażenia kołdra, poduszka Zakup drobnego sprzętu AGD zestaw zestaw , , , ,00 6. Zakup poczęstunku na społeczności mieszkańców osoba , ,00 Id: 38AA92A8-73C AD7F-66A3ABFF1C24. Podpisany Strona 7

9 7. Zmiana wizerunku do poszukiwania pracy - usługa osoba , ,00 8. Zatrudnienie specjalistów na społeczności mieszkańców zgodnie z potrzebami uczestników (prawnik, dietetyk, lekarz) umowy zlecenia godzina 20 70, ,00 9. Zatrudnienie specjalistów zgodnie z potrzebami uczestników do pracy indywidualnej (psycholog, terapeuta itp.) umowy zlecenia godzina 20 70, , Organizacja wyjść kulturalnych w ramach treningu społecznego wejściówki Zatrudnienie specjalistów warsztat motywacyjnouspołeczniający umowa zlecenie osoby godzina ZASIŁKI Wydatki Lider Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku , , ,00 350, Zgodnie z potrzebami uczestników osoba , ,00 INSTRUMENTY REINTEGRACJI ZAWODOWEJ Wydatki Lider Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku 13. Trener pracy miesiąc Zatrudnienie doradcy zawodowego lub brokera edukacyjnego Organizacja szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami uczestników godzina osoba , , , , , , Organizacja staży zawodowych 17. Koszt dojazdów na szkolenia, staże miesiąc , ,00 zestaw , , Koszt badań lekarskich na praktyki, staże 19. Zakup poczęstunku na szkolenia 20. osoba 4 150,00 600,00 osoba/ rok 4 62,00 248,00 Zatrudnienie specjalisty ds. organizacji staży i przygotowania zawodowego miesiąc , , Koszt szkoleń edukacyjnych osoba 4 900, ,00 ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA ORAZ PROMOCJA PROGRAMU Wydatki Lider Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku ŁĄCZNA SUMA PROGRAMU ,60 Id: 38AA92A8-73C AD7F-66A3ABFF1C24. Podpisany Strona 8

10 8. Harmonogram Programu Tabela nr 3 Harmonogram realizacji Programu Działanie w ramach programu 1.Aktualizacja Indywidualnego Programu Usamodzielniania dla Miasta Rybnika 2.Realizacja Programu 2.1.Zaplanowanie indywidualnej ścieżki reintegracji 2.2.Kompleksowe wsparcie pracownika socjalnego 2.3.Działania reintegracji społecznej 2.4.Działania zmieniające styl życia 2.5.Działania poprawiające funkcjonowanie społeczne i zwiększające motywacje 3. Ocena realizacji program 1.Wypłata zasiłków HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU PODZIAŁ NA LATA PÓŁROCZA I II I II I II ZADANIE I AKTYWNA INTEGRACJA ZADANIE II ZASIŁKI ZADANIE III INSTRUMENTY REINTEGRACJI ZAWODOWEJ 1.1 Zaplanowanie indywidualnej ścieżki reintegracji 1.2. Organizacja staży zawodowych 1.3 Organizacja usług wspierających 1.4 Wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe 1.5.Monitorowanie działań zmierzających do podjęcia pracy ZADANIE IV ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA ORAZ PROMOCJA PROGRAMU 1. Zarządzanie, organizacją oraz promocją programu Druga część Programu realizowana będzie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku, w ramach projektu Alternatywa II, współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania W następnych latach ponownie będzie się składać wniosek o dofinansowanie Programu. Zasoby niezbędne do uzyskania założonych celów, realizatorzy i podział odpowiedzialności. Id: 38AA92A8-73C AD7F-66A3ABFF1C24. Podpisany Strona 9

11 9. Zasoby niezbędne do uzyskania założonych celów, realizatorzy i podział odpowiedzialności Odpowiedzialność za realizację Programu przejmuje Zespół Pracy ze Społecznością Lokalną Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, który zajmuje się realizacją całości projektu Alternatywa II. Do realizacji Programu zaangażowani także zostaną pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Program w latach realizowany jest także przez Dział Pieczy Zastępczej. Korzystać się będzie również z pomocy organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych Miasta, instytucji działających na terenie Rybnika oraz wolontariuszy, którzy dobrowolnie zobowiążą się do współpracy. Id: 38AA92A8-73C AD7F-66A3ABFF1C24. Podpisany Strona 10

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

Katowice r.

Katowice r. Zmiany do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OŚ 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE

OŚ 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE Załącznik do Regulaminu konkursu nr XII OŚ 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA i EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA

Bardziej szczegółowo

Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej

Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej Załącznik nr 12 Metodologia pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej 1. Beneficjent będzie zobowiązany do zobligowania uczestników

Bardziej szczegółowo

OŚ 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE

OŚ 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE Załącznik do Regulaminu konkursu nr XIII OŚ 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE METODOLOGIA POMIARU EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZATRUDNIENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku ogłasza nabór na partnerów projektu ALTERNATYWA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku ogłasza nabór na partnerów projektu ALTERNATYWA Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku ogłasza nabór na partnerów projektu ALTERNATYWA Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych

Bardziej szczegółowo

OŚ 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM METODOLOGIA POMIARU EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZATRUDNIENIOWEJ

OŚ 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM METODOLOGIA POMIARU EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZATRUDNIENIOWEJ Załącznik do regulaminu konkursu nr XIII OŚ 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM METODOLOGIA POMIARU EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZATRUDNIENIOWEJ 1. W odniesieniu do wszystkich projektów przewidujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

OŚ 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE

OŚ 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE Załącznik do Regulaminu konkursu nr XII OŚ 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE METODOLOGIA POMIARU EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ i EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO

IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO Załącznik nr 32 Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społeczno- zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO Zgodnie z Wytycznymi w

Bardziej szczegółowo

IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO

IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO Załącznik nr 29 Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO Zgodnie

Bardziej szczegółowo

IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO

IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO Załącznik nr 12 do ogłoszenia o naborze wniosków Konkurs LGD nr 1/2018/PG Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO

IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO Załącznik nr 11 do ogłoszenia o naborze wniosków Konkurs LGD nr 1/2019/EFS Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO

IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO Załącznik nr 11 do ogłoszenia o naborze wniosków Konkurs LGD nr 2/2018/EFS/PG Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Zasady naboru projektów w konkursie nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Toruń, 22-25 września 2017 r. Wsparciem mogą zostać objęte: Działa na rzecz osób zagrożonych ubóstwem

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata

Gdańsk, r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Specyfika i cel konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2 Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Efektywność społeczno-zatrudnieniowa Pomiar: względem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Sposób i metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społeczno - zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania 7.1 Aktywna Integracja WRPO 2014+ Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO

AKTYWNI ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym AKTYWNI ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO projekt systemowy PCPR Głogów realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie w okresie od 01 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Twój wybór - lepsze jutro Nr RPLD A005/17

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Twój wybór - lepsze jutro Nr RPLD A005/17 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Twój wybór - lepsze jutro Nr RPLD.09.01.01-10-A005/17 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

Bardziej szczegółowo

1. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa mierzy efekt realizacji projektu względem uczestników projektu w dwóch wymiarach ich funkcjonowania:

1. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa mierzy efekt realizacji projektu względem uczestników projektu w dwóch wymiarach ich funkcjonowania: Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społeczno- zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem ( Działanie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE

AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 70 361 Szczecin AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2013 R. Szczecin, luty 2014 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE

AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2014 R. Szczecin, styczeń 2015 r. Aktywna integracja w Szczecinie to projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Projekt zakłada osiągnięcie wśród uczestników projektu wskaźników efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej:

Projekt zakłada osiągnięcie wśród uczestników projektu wskaźników efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej: Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA Załącznik do Uchwały Nr 35 / VI / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2019 ROK

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2019 ROK ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2019 ROK 1. WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2019/1 2. INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 3. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Instytucja IX Włączenie społeczne Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa Działanie VIII Integracja społeczna 8.2 Włączenie społeczne Kryteria merytoryczne szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Klub Integracji Społecznej we Fromborku RPWM.11.01.01-28-0025/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu grantowego EFS. Świecie, 15 grudzień 2017

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu grantowego EFS. Świecie, 15 grudzień 2017 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu grantowego EFS Świecie, 15 grudzień 2017 ZADANIE 2 Typy projektu: 1 c i 1 f Utworzenie klubu młodzieżowego (1c) i inne działania z obszaru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników na poziomie projektu

Lista wskaźników na poziomie projektu Lista wskaźników na poziomie projektu Opracowanie: Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opole, sierpień 2015 r 2 Tabela 1 Zestawienie wskaźników EFS

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Zawodowe i społeczne perpetuum mobile niepełnosprawnych w rodzinach" w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia r. Projekt z dnia 18 czerwca 2019 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 174/XII/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie przyjęcia Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie pt. Razem w przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PUŁAWY

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PUŁAWY Projekt z dnia 20 lutego 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 2012 r. w sprawie w sprawie przyjęcia i wprowadzenia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej (PAL) dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Metodologa pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej

Metodologa pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej Załącznik nr 12 Metodologia pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej Metodologa pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej 1. Beneficjent będzie zobowiązany do zobligowania uczestników

Bardziej szczegółowo

Zadania i formy wsparcia uczestników w projekcie

Zadania i formy wsparcia uczestników w projekcie W związku z realizacją projektu Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim aktywizacja społeczno - zawodowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt. Rada Miasta Rybnika

Projekt. Rada Miasta Rybnika Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... 2015-104291 Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Projekt zakłada osiągnięcie wśród uczestników projektu wskaźników efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej:

Projekt zakłada osiągnięcie wśród uczestników projektu wskaźników efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej: Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 15 lipca 2015 r. Oś priorytetowa Działanie 1. VIII Integracja społeczna 8.2 Włączenie społeczne Kryteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2. Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawowe informacje o konkursie Kwota alokacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 4. Typy projektu: 2 a, 2 b, 2 c

ZADANIE 4. Typy projektu: 2 a, 2 b, 2 c ZADANIE 4 Typy projektu: 2 a, 2 b, 2 c Usługi wzajemnościowe, samopomocowe (2a), lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej (2b), rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Projekt pn. NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 03.06.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Gdańsk, 03.06.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Typy operacji i kryteria wyboru projektówkonkurs Oś Priorytetowa 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 03.06.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wartość alokacji przeznaczonej na nabór:

Wartość alokacji przeznaczonej na nabór: Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przeprowadza Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie od dnia 09.11.2015 r. do dnia 20.11.2015

Bardziej szczegółowo

efektywność społeczna efektywność zatrudnieniowa ZASADY OGÓLNE spełnienie kryterium społecznego spełnienie kryterium zatrudnieniowego

efektywność społeczna efektywność zatrudnieniowa ZASADY OGÓLNE spełnienie kryterium społecznego spełnienie kryterium zatrudnieniowego POMIAR EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZATRUDNIENIOWEJ W CELU TEMATYCZNYM 9 WG ZNOWELIZOWANYCH WYTYCZNYCH W ZAKRESIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO (NOWELIZACJA: PAŹDZIERNIK 2016 R.) I ZNOWELIZOWANYCH WYTYCZNYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Konkurs Katowice r.

Konkurs Katowice r. Konkurs 9.1.6 Katowice 29.06.2017 r. Tryb wyboru projektów Konkurs Ocena formalna (poprzedzona wymogami formalnymi) Brak możliwości poprawy kryteriów formalnych Możliwe wyjaśnienia i negocjacje Ocena merytoryczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/144/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/144/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/144/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012 2013 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium Załącznik do Uchwały Nr 52/2016 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 28 czerwca 2016 r. Kryteria wyboru projektów Działanie: 9.2 Włączenie społeczne Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

JAK MIERZYĆ EF EKT YWNOŚĆ SPOŁECZNO - Z ATRUDNIENIOWĄ W PROJEKTACH EFS

JAK MIERZYĆ EF EKT YWNOŚĆ SPOŁECZNO - Z ATRUDNIENIOWĄ W PROJEKTACH EFS JAK MIERZYĆ EF EKT YWNOŚĆ SPOŁECZNO - Z ATRUDNIENIOWĄ W PROJEKTACH EFS 2014-2020 W kryteriach wyboru projektów dotyczących aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE INFORMACJE OGÓLNE

DEFINICJE INFORMACJE OGÓLNE Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Szansa na rozwój realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 CZCHÓW, LUTY 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ III.CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Efektywność społeczną i efektywność zatrudnieniową należy liczyć wśród osób, które zakończyły udział w projekcie:

Efektywność społeczną i efektywność zatrudnieniową należy liczyć wśród osób, które zakończyły udział w projekcie: POMIAR EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZATRUDNIENIOWEJ W CELU TEMATYCZNYM 9 WG ZNOWELIZOWANYCH WYTYCZNYCH W ZAKRESIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO (NOWELIZACJA: PAŹDZIERNIK 2016 R.) I ZNOWELIZOWANYCH WYTYCZNYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie z dn.14.05.2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie OPS.0101.01.2014 Pszów 03.01.2014r. Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP Załącznik 4 Ramowe plany działań ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2018 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2016

Plan działania na rok 2016 Plan działania na rok 2016 dla poszczególnych działań i poddziałań Osi Priorytetowej 7 RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS INFORMACJE O INSTYTUCJI Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARUNKÓW UCZESTNICTWA

REGULAMIN WARUNKÓW UCZESTNICTWA REGULAMIN WARUNKÓW UCZESTNICTWA Niniejszy dokument określa warunki uczestnictwa w projekcie Najtrudniejszy pierwszy krok" nr RPPM.06.01.02-22- 0066/15, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 1 Załącznik do uchwały Nr 43/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie TRYB WYBORU PROJEKTÓW:

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie TRYB WYBORU PROJEKTÓW: KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

MOJA DROGA DO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH RPO WSL

MOJA DROGA DO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH RPO WSL MOJA DROGA DO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH RPO WSL 2014-2020 MOJA DROGA DO MISJA Droga to nie tylko wędrówka, podróż, proces zmiany to także sposób przeżywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projektach BĄDŹMY AKTYWNI RAZEM! i BĄDŹ AKTYWNY WŁĄCZ SIĘ!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projektach BĄDŹMY AKTYWNI RAZEM! i BĄDŹ AKTYWNY WŁĄCZ SIĘ! Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projektach BĄDŹMY AKTYWNI RAZEM! i BĄDŹ AKTYWNY WŁĄCZ SIĘ! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w Projektach: a) BĄDŹMY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Gotowi na zmiany!

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Gotowi na zmiany! REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Gotowi na zmiany! 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Gotowi na zmiany! 2. Projekt współfinansowany jest przez Unię

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie Aktywność i współpraca popłaca

Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie Aktywność i współpraca popłaca Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie Aktywność i współpraca popłaca Realizowanego w ramach Umowy nr RPMA.09.01.00-14-6119/16-00 zawartej pomiędzy: Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA 2016 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA 1 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

2 Zakres projektu. Projekt finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach 10% przeznaczonych na realizację programów specjalnych dla powiatu w 2014r.

2 Zakres projektu. Projekt finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach 10% przeznaczonych na realizację programów specjalnych dla powiatu w 2014r. Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Gotowi na zmiany finansowanym ze środków Funduszu Pracy w ramach 10% przeznaczonych na realizację programów specjalnych dla powiatu w 2014 r. 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia konkursu

Podstawowe założenia konkursu Podstawowe założenia konkursu Konkurs zamknięty nr: RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/18 Konkurs ogólny i rewitalizacyjny ZIT Olsztyn Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne:

1. Informacje ogólne: REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KIS OTWARTE DRZWI II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nie dla wykluczenia aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Opinogóra Górna

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nie dla wykluczenia aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Opinogóra Górna Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nie dla wykluczenia aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Opinogóra Górna Październik 2017 Spis treści I Postanowienia ogólne II Definicje III Cele projektu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 16 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 49/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 16 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 49/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Projekt OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI uczestników do projektu Otwórz się na siebie Kutno, dnia 03.01.2011 r. Niniejszy regulamin stanowi wytyczne do stosowania w procesie rekrutacji uczestników do projektu Otwórz się na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo