prawnej: nazwy Funduszu, nazwy (firmy) Uczestnika, numeru właściwego rejestru albo REGON, numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prawnej: nazwy Funduszu, nazwy (firmy) Uczestnika, numeru właściwego rejestru albo REGON, numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz."

Transkrypt

1 Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytułowa: W ostatnim zdaniu dodaje się: 1 października 2007 r. II. Rozdział III 1. Pkt ppkt. a) otrzymuje brzmienie: Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń w każdym Dniu Wyceny. Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia zlecenia w Funduszu. Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje przez złożenie zlecenia otwarcia rejestru i dokonania wpłaty środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu wskazany przez Fundusz. Przez złożenie zlecenia należy rozumieć również przekazanie dokumentu do punktu obsługi klienta, prowadzonego i wskazanego przez Towarzystwo lub Dystrybutora, za pośrednictwem poczty lub kurierem (zwanego drogą korespondencyjną) Warunki i tryb składania zleceń drogą korespondencyjną określa regulamin. O zaoferowaniu Uczestnikom możliwości składania zleceń drogą korespondencyjną Fundusz poinformuje na stronie Warunkiem uznania wpłaty jest podanie na dokumencie wpłaty danych wystarczających do identyfikacji osoby na rzecz której nabywane są Jednostki, w szczególności: w przypadku osób fizycznych: nazwy Funduszu, imienia i nazwiska, numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku obcokrajowców nie posiadających numeru PESEL) oraz numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: nazwy Funduszu, nazwy (firmy), numeru REGON, numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz. Zlecenie powinno zostać sporządzone na piśmie wyłącznie przy wykorzystaniu formularzy zaakceptowanych przez Fundusz oraz wypełnione w sposób czytelny. Zlecenia wypełnione nieczytelnie lub nieprawidłowo, jeżeli istnieją wątpliwości co do jego treści lub autentyczności nie będą uznane za ważne. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę z Dnia Wyceny pod warunkiem, że nie później niż do godziny dnia poprzedzającego ten Dzień Wyceny Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz Depozytariusz przekazał informację Agentowi Transferowemu o wpłacie środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa na rachunek Funduszu do godziny W przypadku, gdy Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa później niż do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny lub środki na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynęły na rachunek Funduszu później niż do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę z następnego Dnia Wyceny przypadającego po danym Dniu Wyceny. Kolejne nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez dokonanie bezpośredniej wpłaty środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu wskazany przez Fundusz. Wpływ środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu jest równoznaczny ze złożeniem zlecenia nabycia. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po uzyskaniu przez Agenta Transferowego informacji przekazanej przez Depozytariusza do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny o dokonaniu wpłaty na rachunek danego Funduszu w kwocie nie niższej niż minimalna kwota jednorazowej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę z Dnia Wyceny. Warunkiem uznania wpłaty jest podanie, na dokumencie wpłaty środków, danych wystarczających do identyfikacji Uczestnika Funduszu, a w szczególności: w przypadku osób fizycznych: nazwy Funduszu, imienia i nazwiska Uczestnika, numeru właściwego rejestru lub numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku obcokrajowców nie posiadających numeru PESEL) oraz numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: nazwy Funduszu, nazwy (firmy) Uczestnika, numeru właściwego rejestru albo REGON, numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz. W przypadku Uczestników, dla których prowadzony jest więcej niż jeden Rejestr w Funduszu, jeżeli nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w trybie ust. 7 lub ust.8 art.26 i dokument nie zawiera

2 wskazania Rejestru, nabycie Jednostek Uczestnictwa zostaje zapisane w ostatnim otwartym, na rzecz Uczestnika, Rejestrze. Liczba zbywanych Jednostek Uczestnictwa ustalana jest z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna nie mniej niż 50 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą wpłatę i kolejną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w Pracowniczych Programach Emerytalnych lub PSO dodatkowo zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty. Uczestnik Funduszu może zawrzeć z Funduszem umowę o składanie zleceń za pomocą telefonu,telefaksu lub Internetu w przypadku, gdy Fundusz zaoferuje możliwość składania zleceń za ich pomocą. O zaoferowaniu Uczestnikom możliwości składania zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu Fundusz poinformuje na stronie Zawarcie powyższej umowy jest warunkiem składania zleceń za pomocą urządzeń, o których mowa powyżej. 2. Pkt ppkt. b) otrzymuje brzmienie: Odkupienie Jednostek Uczestnictwa może nastąpić: wskutek złożenia przez Uczestnika zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, w przypadku ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, w przypadku kiedy zlecenie odkupienia opiewa na liczbę Jednostek Uczestnictwa większą niż liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze lub na kwotę wyższą niż wartość Jednostek Uczestnictwa znajdujących się w Rejestrze lub gdy w wyniku realizacji zlecenia odkupienia albo umorzenia Jednostek Uczestnictwa ich wartość spadłaby poniżej 100 zł, odkupieniu podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa, z wyłączeniem Planów Systematycznego Oszczędzania oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych. Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 lat, może składać zlecenie jedynie poprzez przedstawiciela ustawowego, zaś po ukończeniu 13 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego. Fundusz przyjmuje, że czynnością nie przekraczającą zwykłego zarządu majątkiem małoletniego jest złożenie zlecenia odkupienia do kwoty 1.000,00 zł (słownie: tysiąca złotych) jeden raz w miesiącu kalendarzowym. Jednostki Uczestnictwa są odkupywane w chwili wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa, na podstawie złożonego przez Uczestnika i otrzymanego przez Fundusz zlecenia odkupienia. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę z Dnia Wyceny, pod warunkiem, że nie później niż do godziny dnia poprzedzającego ten Dzień Wyceny Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa później niż do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny, odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę z następnego Dnia Wyceny, przypadającego po danym Dniu Wyceny. Wypłata środków pieniężnych, wynikająca z realizacji zlecenia odkupienia, następuje niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż drugiego Dnia Roboczego po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa, poprzez złożenie polecenia przelewu kwoty należnej Uczestnikowi, na rachunek należący do Uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego, w przypadku Uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych w banku krajowym lub zagranicznym działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Fundusz nie realizuje przelewów transgranicznych. 3. Pkt ppkt. c) otrzymuje brzmienie: W ramach konwersji Uczestnik Funduszu ma prawo na podstawie jednego zlecenia żądać odkupienia Jednostek jednego Funduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, Jednostek innego Funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem, że odkupienie Jednostek Funduszu i nabycie Jednostek Funduszu Docelowego następuje w tym samym Dniu Wyceny. Konwersja podlega opłacie składającej się z części ruchomej i części stałej zgodnie z Tabelą Opłat. Stawka części ruchomej opłaty stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek według Tabeli Opłat dla Funduszu Docelowego, a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnika Funduszu. Uczestnik jest zwolniony z części ruchomej opłaty, jeżeli opłata manipulacyjna pobrana w Funduszu jest większa niż opłata manipulacyjna w Funduszu Docelowym. Podstawę naliczenia części ruchomej opłaty stanowi wartość Jednostek posiadanych przez Uczestnika w Funduszu w Dniu Wyceny. Opłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym pobierana jest od wartości Jednostek podlegających konwersji. Część stała opłaty nie może wynosić więcej niż 1% wartości środków, uzyskanych w wyniku odkupienia Jednostek, będących przedmiotem konwersji i pomniejszonych o opłatę ruchomą. Towarzystwo może zwolnić z powyższych opłat lub obniżyć ich stawkę w przypadkach określonych w art. 29 ust. 7 Statutu. O promocjach Towarzystwo informować będzie Uczestników za pośrednictwem strony internetowej

3 4. Pkt ppkt. 5) otrzymuje brzmienie: - przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną, składającą się z części stałej wynoszącej 25 złotych i procentowej, która nie może być wyższa niż 4,5% wartości środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Opłata stała pobierana jest przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w roku kalendarzowym od wszystkich Uczestników Funduszu, którzy dokonają po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym nabycia Jednostek Uczestnictwa. Fundusz może nie częściej niż raz w roku dokonać podwyższenia stałej opłaty manipulacyjnej o kwotę nie wyższą aniżeli kwota wynikająca ze wskaźnika wzrostu cen towarów i usług publikowanego przez GUS za rok poprzedni. Podwyższenie stałej opłaty manipulacyjnej stanowi zmianę Statutu. Pierwsza waloryzacja może być dokonana po 1 stycznia 2006 r. - przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej. Za odkupienie Jednostek Uczestnictwa w ramach PSO Fundusz może pobierać Opłatę Wyrównawczą na zasadach określonych w PSO. Skala i wysokość stawek opłat manipulacyjnych określona jest w Tabeli Opłat, ustalonej przez Towarzystwo, znajdującej się na stronie internetowej Towarzystwo może obniżyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić z obowiązku jej ponoszenia w przypadkach takich jak: kampania promocyjna Towarzystwa lub Funduszu. Wysokość udzielonego zwolnienia z opłaty manipulacyjnej uzależniona jest od warunków promocji. W przypadku niedotrzymania warunków promocji Fundusz ma prawo pobrać opłatę wyrównawczą w wysokości nie wyższej niż wartość niepobranej uprzednio opłaty manipulacyjnej od kwoty rzeczywiście wpłaconej. nabycie przez jednego nabywcę jednorazowo Jednostek Uczestnictwa za kwotę co najmniej ,00 złotych lub złożenie deklaracji nabycia Jednostek Uczestnictwa za taką kwotę w określonym czasie. Wysokość udzielonego zwolnienia z opłaty manipulacyjnej może być uzależniona od deklaracji Uczestnika, w której zobowiąże się do utrzymania inwestycji przez określony czas. Po upływie zadeklarowanego czasu, w przypadku niedotrzymania warunków deklaracji, przy realizacji następnych zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo ma prawo pobrać dodatkową opłatę wyrównawczą w wysokości nie wyższej od uprzednio niepobranej opłaty manipulacyjnej. nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego lub Planów Systematycznego Oszczędzania, nabywanie Jednostek Uczestnictwa przez Towarzystwo, akcjonariuszy Towarzystwa, członków organów i pracowników Towarzystwa, podmiotów współpracujących z Towarzystwem oraz członków ich organów i ich pracowników, w stosunku do osób, których reklamacje zostały uwzględnione. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej w wypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa do wysokości odpowiadającej kwocie, jaką Uczestnik Funduszu otrzymał w wyniku odkupienia od niego części lub całości Jednostek Uczestnictwa, o ile od dnia żądania odkupienia Jednostek do dnia złożenia zlecenia nabycia nowych Jednostek Uczestnictwa nie upłynęło więcej niż 90 dni. - przy konwersji Jednostek Uczestnictwa Fundusz pobiera opłatę składającą się z części stałej i części ruchomej zgodnie z Tabelą Opłat. Stawka części ruchomej opłaty stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek według Tabeli Opłat dla Funduszu Docelowego, a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnika Funduszu. Uczestnik jest zwolniony z części ruchomej opłaty, jeżeli opłata manipulacyjna pobrana w Funduszu jest większa niż opłata manipulacyjna w Funduszu Docelowym. Podstawę naliczenia części ruchomej opłaty stanowi wartość Jednostek posiadanych przez Uczestnika w Funduszu w Dniu Wyceny. Opłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym pobierana jest od wartości Jednostek podlegających konwersji. Część stała opłaty nie może wynosić więcej niż 1% wartości środków, uzyskanych w wyniku odkupienia Jednostek, będących przedmiotem konwersji i pomniejszonych o opłatę ruchomą. Towarzystwo może zwolnić z powyższych opłat w okresie promocji, o czym poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej 5. Pkt ppkt. a) otrzymuje brzmienie: Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń w każdym Dniu Wyceny. Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia zlecenia w Funduszu. Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje przez złożenie zlecenia otwarcia rejestru i dokonania wpłaty środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu wskazany przez Fundusz. Przez złożenie zlecenia należy rozumieć również przekazanie dokumentu do punktu obsługi klienta, prowadzonego i wskazanego przez Towarzystwo lub Dystrybutora, za pośrednictwem poczty lub kurierem (zwanego drogą korespondencyjną ). Warunki i tryb składania zleceń drogą korespondencyjną określa regulamin. O zaoferowaniu Uczestnikom możliwości składania

4 zleceń drogą korespondencyjną Fundusz poinformuje na stronie Warunkiem uznania wpłaty jest podanie na dokumencie wpłaty danych wystarczających do identyfikacji osoby, na rzecz której nabywane są Jednostki, w szczególności: w przypadku osób fizycznych: nazwy Funduszu, imienia i nazwiska, numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku obcokrajowców nie posiadających numeru PESEL) oraz numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: nazwy Funduszu, nazwy (firmy) numeru REGON, numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz. Zlecenie powinno zostać sporządzone na piśmie wyłącznie przy wykorzystaniu formularzy zaakceptowanych przez Fundusz oraz wypełnione w sposób czytelny. Zlecenia wypełnione nieczytelnie lub nieprawidłowo, jeżeli istnieją wątpliwości co do jego treści lub autentyczności nie będą uznane za ważne. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę z Dnia Wyceny pod warunkiem, że nie później niż do godziny dnia poprzedzającego ten Dzień Wyceny Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz Depozytariusz przekazał informację Agentowi Transferowemu o wpłacie środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa na rachunek Funduszu do godziny W przypadku, gdy Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa później niż do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny lub środki na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynęły na rachunek Funduszu później niż do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę z następnego Dnia Wyceny przypadającego po danym Dniu Wyceny. Kolejne nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez dokonanie bezpośredniej wpłaty środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu wskazany przez Fundusz. Wpływ środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu jest równoznaczny ze złożeniem zlecenia nabycia. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po uzyskaniu przez Agenta Transferowego informacji przekazanej przez Depozytariusza do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny o dokonaniu wpłaty na rachunek danego Funduszu w kwocie nie niższej niż minimalna kwota jednorazowej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę z Dnia Wyceny. Warunkiem uznania wpłaty jest podanie, na dokumencie wpłaty środków, danych wystarczających do identyfikacji Uczestnika Funduszu, a w szczególności: w przypadku osób fizycznych: nazwy Funduszu, imienia i nazwiska Uczestnika, numeru właściwego rejestru lub numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku obcokrajowców nie posiadających numeru PESEL) oraz numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: nazwy Funduszu, nazwy (firmy) Uczestnika,, numeru właściwego rejestru albo REGON, numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz. Liczba zbywanych Jednostek Uczestnictwa ustalana jest z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna nie mniej niż 50 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą wpłatę i kolejną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w Pracowniczych Programach Emerytalnych lub PSO dodatkowo zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty. W przypadku Uczestników, dla których prowadzony jest więcej niż jeden Rejestr w Funduszu, jeżeli nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w trybie ust. 7 lub ust.8 art.26 i dokument nie zawiera wskazania Rejestru, nabycie Jednostek Uczestnictwa zostaje zapisane w ostatnim otwartym, na rzecz Uczestnika, Rejestrze. Uczestnik Funduszu może zawrzeć z Funduszem umowę o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu w przypadku, gdy Fundusz zaoferuje możliwość składania zleceń za ich pomocą. O zaoferowaniu Uczestnikom możliwości składania zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu Fundusz poinformuje na stronie Zawarcie powyższej umowy jest warunkiem składania zleceń za pomocą urządzeń, o których mowa powyżej. 6. Pkt ppkt. b) otrzymuje brzmienie: Odkupienie Jednostek Uczestnictwa może nastąpić: wskutek złożenia przez Uczestnika zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, w przypadku ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, w przypadku kiedy zlecenie odkupienia opiewa na liczbę Jednostek Uczestnictwa większą niż liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze lub na kwotę wyższą niż wartość Jednostek Uczestnictwa znajdujących się w Rejestrze lub gdy w wyniku realizacji zlecenia odkupienia albo umorzenia Jednostek Uczestnictwa ich wartość spadłaby poniżej 100 zł,

5 odkupieniu podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa, z wyłączeniem Planów Systematycznego Oszczędzania oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych. Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 lat, może składać zlecenie jedynie poprzez przedstawiciela ustawowego, zaś po ukończeniu 13 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego. Fundusz przyjmuje, że czynnością nie przekraczającą zwykłego zarządu majątkiem małoletniego jest złożenie zlecenia odkupienia do kwoty 1.000,00 zł (słownie: tysiąca złotych) jeden raz w miesiącu kalendarzowym. Jednostki Uczestnictwa są odkupywane w chwili wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa, na podstawie złożonego przez Uczestnika i otrzymanego przez Fundusz zlecenia odkupienia. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę z Dnia Wyceny, pod warunkiem, że nie później niż do godziny dnia poprzedzającego ten Dzień Wyceny Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa później niż do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny, odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę z następnego Dnia Wyceny, przypadającego po danym Dniu Wyceny. Wypłata środków pieniężnych, wynikająca z realizacji zlecenia odkupienia, następuje niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż drugiego Dnia Roboczego po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa, poprzez złożenie polecenia przelewu kwoty należnej Uczestnikowi, na rachunek należący do Uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego, w przypadku Uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych w banku krajowym lub zagranicznym działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Fundusz nie realizuje przelewów transgranicznych. 7. Pkt ppkt. c) otrzymuje brzmienie: W ramach konwersji Uczestnik Funduszu ma prawo na podstawie jednego zlecenia żądać odkupienia Jednostek jednego Funduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, Jednostek innego Funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem, że odkupienie Jednostek Funduszu i nabycie Jednostek Funduszu Docelowego następuje w tym samym Dniu Wyceny. Konwersja podlega opłacie składającej się z części ruchomej i części stałej zgodnie z Tabelą Opłat. Stawka części ruchomej opłaty stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek według Tabeli Opłat dla Funduszu Docelowego, a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnika Funduszu. Uczestnik jest zwolniony z części ruchomej opłaty, jeżeli opłata manipulacyjna pobrana w Funduszu jest większa niż opłata manipulacyjna w Funduszu Docelowym. Podstawę naliczenia części ruchomej opłaty stanowi wartość Jednostek posiadanych przez Uczestnika w Funduszu w Dniu Wyceny. Opłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym pobierana jest od wartości Jednostek Uczestnictwa podlegających konwersji. Część stała opłaty nie może wynosić więcej niż 1% wartości środków, uzyskanych w wyniku odkupienia Jednostek, będących przedmiotem konwersji i pomniejszonych o opłatę ruchomą. Towarzystwo może zwolnić z powyższych opłat lub obniżyć ich stawkę w przypadkach określonych w art. 29 ust. 7 Statutu. O promocjach Towarzystwo poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej 8. Pkt ppkt. 5) otrzymuje brzmienie: - przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną, składającą się z części stałej wynoszącej 25 złotych i procentowej, która nie może być wyższa niż 3% wartości środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Opłata stała pobierana jest przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w roku kalendarzowym od wszystkich Uczestników Funduszu, którzy dokonają po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym nabycia Jednostek Uczestnictwa. Fundusz może nie częściej niż raz w roku dokonać podwyższenia stałej opłaty manipulacyjnej o kwotę nie wyższą aniżeli kwota wynikająca ze wskaźnika wzrostu cen towarów i usług publikowanych przez GUS za rok poprzedni. Podwyższenie stałej opłaty manipulacyjnej stanowi zmianę Statutu. Pierwsza waloryzacja może być dokonana po 1 stycznia 2006 r. - przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej. Za odkupienie Jednostek Uczestnictwa w ramach PSO Fundusz może pobierać Opłatę Wyrównawczą na zaadach określonych w PSO. Skala i wysokość stawek opłat manipulacyjnych określona jest w Tabeli Opłat, ustalonej przez Towarzystwo, znajdującej się na stronie internetowej Towarzystwo może obniżyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić z obowiązku jej ponoszenia w przypadkach takich jak: kampania promocyjna Towarzystwa lub Funduszu. Wysokość udzielonego zwolnienia z opłaty manipulacyjnej uzależniona jest od warunków promocji. W przypadku niedotrzymania warunków promocji Fundusz ma prawo pobrać opłatę wyrównawczą w wysokości nie wyższej niż wartość niepobranej uprzednio opłaty manipulacyjnej od kwoty rzeczywiście wpłaconej.

6 nabycie przez jednego nabywcę jednorazowo Jednostek Uczestnictwa za kwotę co najmniej ,00 złotych lub złożenie deklaracji nabycia Jednostek Uczestnictwa za taką kwotę w określonym czasie. Wysokość udzielonego zwolnienia z opłaty manipulacyjnej może być uzależniona od deklaracji Uczestnika, w której zobowiąże się do utrzymania inwestycji przez określony czas. Po upływie zadeklarowanego czasu, w przypadku niedotrzymania warunków deklaracji, przy realizacji następnych zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo ma prawo pobrać dodatkową opłatę wyrównawczą w wysokości nie wyższej od uprzednio niepobranej opłaty manipulacyjnej. nabywanie Jednostek Uczestnictwa odbywa się w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego lub Planów Systematycznego Oszczędzania, nabywanie Jednostek Uczestnictwa przez Towarzystwo, akcjonariuszy Towarzystwa, członków organów i pracowników Towarzystwa, podmiotów współpracujących z Towarzystwem oraz członków ich organów i ich pracowników, w stosunku do osób, których reklamacje zostały uwzględnione przez Towarzystwo. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej w wypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa do wysokości odpowiadającej kwocie, jaką Uczestnik Funduszu otrzymał w wyniku odkupienia od niego części lub całości Jednostek Uczestnictwa, o ile od dnia żądania odkupienia Jednostek do dnia złożenia zlecenia nabycia nowych Jednostek Uczestnictwa nie upłynęło więcej niż 90 dni. - przy konwersji Jednostek Uczestnictwa Fundusz pobiera opłatę składającą się z części stałej i części ruchomej zgodnie z Tabelą Opłat. Stawka części ruchomej opłaty stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek według Tabeli Opłat dla Funduszu Docelowego, a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnika Funduszu. Uczestnik jest zwolniony z części ruchomej opłaty, jeżeli opłata manipulacyjna pobrana w Funduszu jest większa niż opłata manipulacyjna w Funduszu Docelowym. Podstawę naliczenia części ruchomej opłaty stanowi wartość Jednostek posiadanych przez Uczestnika w Funduszu w Dniu Wyceny. Opłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym pobierana jest od wartości Jednostek Uczestnictwa podlegających konwersji. Część stała opłaty nie może wynosić więcej niż 1% wartości środków, uzyskanych w wyniku odkupienia Jednostek, będących przedmiotem konwersji i pomniejszonych o opłatę ruchomą. Towarzystwo może zwolnić z powyższych opłat lub obniżyć ich stawkę w przypadkach określonych w art. 29 ust. 7 Statutu. O promocjach Towarzystwo informować będzie Uczestników za pośrednictwem strony internetowej III. Rozdział V 1. Pkt otrzymuje brzmienie: Imiona i nazwiska doradców inwestycyjnych podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące funduszu, ze wskazaniem numerów licencji doradców oraz części portfela, którym zarządzają Tomasz Karsznia licencja doradcy inwestycyjnego nr 227, całość portfela IV. Rozdział Załączniki 1. W pkt Statut SKOK FIO Aktywny ZA wprowadzono następujące zmiany: 1. Art. 3 otrzymuje brzmienie: Definicje i skróty Użyte w niniejszym Statucie wyrazy i wyrażenia pisane z dużej litery są każdorazowo używane w następującym znaczeniu: 1) Agent Transferowy podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Funduszem prowadzi Rejestr Uczestników Funduszu oraz wykonuje inne czynności zlecone przez Fundusz. 2) Aktywa Funduszu - mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw. 3) Audytor - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Funduszu, stosownie do ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 ze zmian.). Audytor sprawdza zgodność raportów rocznych z dokumentacją księgową Funduszu. 4) CeTO Centralna Tabela Ofert Spółka Akcyjna, spółka prowadzącą na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd regulowany rynek pozagiełdowy w Rzeczypospolitej

7 Polskiej. 5) Depozytariusz podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Funduszem, prowadzi rejestr Aktywów Funduszu i wykonuje inne obowiązki określone w Ustawie. 6) Dystrybutorzy Fundusz, Towarzystwo, podmioty prowadzące działalność maklerską, inne podmioty, w tym osoby fizyczne, za pośrednictwem których prowadzone jest zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. Fundusz może zbywać i odkupywać Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem podmiotu nie prowadzącego działalności maklerskiej, który posiada zezwolenie Komisji na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa. 7) Dywersyfikacja lokat - rozproszenie ryzyka inwestycji poprzez odpowiednie ukształtowanie składu portfela inwestycji. 8) Dzień Roboczy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych i CeTO są otwarte dla dokonywania zwykłych transakcji na prowadzonych przez nie rynkach; 9) Dzień Wyceny dzień, określony w Statucie Funduszu, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustala się wartość zobowiązań Funduszu, ustala się Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa. Dla Funduszu Dniem Wyceny jest każdy Dzień Roboczy; 10) Efektywna Stopa Procentowa stopę, przy zastosowaniu której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub zobowiązań funduszu przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników o zmiennej stopie procentowej do najbliższego terminu oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, stanowiącą wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów lub zobowiązania w danym okresie. 11) Giełda Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. 12) Jednostka Uczestnictwa lub Jednostka - tytuł prawny Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu. Przy zakupie Jednostek Uczestnictwa otrzymuje się ich liczbę dzieląc sumę powierzonych środków (pomniejszoną o opłatę manipulacyjną) przez aktualną wartość Jednostki. 13) Komisja lub KNF - Komisja Nadzoru Finansowego, organ administracji publicznej sprawujący nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór ubezpieczeniowy, emerytalny oraz uzupełniający nad konglomeratami finansowymi, w skład których wchodzą nadzorowane podmioty: 14) OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; 15) Opłata wyrównawcza opłata za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania, pobierana przez Fundusz jeśli Uczestnik Funduszu nie spełni warunków określonych w regulaminach PSO, zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy. 16) Plany Systematycznego Oszczędzania (PSO) plany systematycznego oszczędzania realizowane na zasadach określonych w art. 4 ust. 4 Statutu; 17) Pracownicze Programy Emerytalne programy realizowane w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1207) na zasadach określonych w tej ustawie, Statucie oraz umowie z pracodawcą. 18) Pracownik - pracownik Towarzystwa lub inna osoba upoważniona przez Towarzystwo do działania na rzecz Funduszu. 19) Prawo o Publicznym Obrocie - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 ze zmian.). 20) Rejestr - elektroniczna ewidencja danych dotyczących jednego Uczestnika Funduszu, stanowiąca część Rejestru Uczestników. 21) Rejestr Uczestników Funduszu lub Rejestr Uczestników - elektroniczna ewidencja danych dotyczących Uczestników Funduszu, prowadzona przez Agenta Transferowego w imieniu Funduszu. 22) Rynek aktywny rynek spełniający łącznie następujące kryteria: instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne; zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy; ceny są podawane do publicznej wiadomości. 23) Rynek Zorganizowany wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym, działający regularnie system, zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o tych transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym obrót ten jest dokonywany. 24) Skorygowana cena nabycia aktywów i zobowiązań cenę nabycia, w jakiej składnik aktywów lub zobowiązań został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa), pomniejszoną o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowaną o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy pomiędzy wartością początkową składnika a jego wartością w terminie zapadalności, wyliczoną przy zastosowaniu efektywnej stopy. 25) Statut niniejszy Statut SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Zmiennej Alokacji. 26) Tabela Opłat - zestawienie opłat pobieranych przez Towarzystwo za zbywanie lub odkupywanie

8 Jednostek Uczestnictwa, udostępniane w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej wskazanej w prospekcie informacyjnym. 27) Towarzystwo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie. 28) Uczestnik Funduszu lub Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której w Rejestrze zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części. 29) Ustawa ustawa z dn. 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz ). 30) Wartość Aktywów Netto Funduszu - wartość Aktywów Funduszu, pomniejszona o zobowiązania Funduszu. 31) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny, podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa, które w danym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu. 32) Wartość Godziwa - wartość, o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmian.).; 2. W art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu uprawniony jest Prezes Zarządu Towarzystwa samodzielnie, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie albo Wiceprezes Zarządu łącznie z Prokurentem. 3. W art. 18 ust. 1 po wyrażeniu chyba że dodaje się słowo pełnomocnik ; 4. Art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, z wyjątkiem sytuacji gdy pełnomocnictwo jest udzielane na rzecz Dystrybutora. Dystrybutor ma prawo udzielić dalszego pełnomocnictwa osobom, z którymi pozostaje w stosunku pracy. ; 5. W art. 19 ust. 1 po słowie notarialnie dodaje się wyrażenie lub w innej formie zaakceptowanej przez Towarzystwo oraz po słowie zastrzeżeniem dodaje się wyrażenie treści umowy, o której mowa w ; 6. W art. 19 ust. 2 po słowie poświadczonym dodaje się wyrażenie lub w innej formie zaakceptowanej przez Towarzystwo ; 7. W art. 26 ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: Zlecenie takie może być złożone za pośrednictwem Towarzystwa, podmiotów prowadzących działalność maklerską i innych podmiotów uprawnionych do zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, a także za pośrednictwem telefaksu, telefonu i Internetu, na warunkach określonych w art. 31 Statutu. ; 8. W art. 26 ust. 3 pkt. 1) pakt a) słowo dystrybutora zastępuje się słowem Dystrybutora ; 9. Art. 26 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje według wartości aktywów netto na Jednostkę z Dnia Wyceny pod warunkiem, że nie później niż do godziny dnia poprzedzającego ten Dzień Wyceny Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz Depozytariusz przekazał informację Agentowi Transferowemu o wpłacie środków pieniężnych na rachunek Funduszu do godziny W przypadku, gdy Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa później niż do godziny dnia poprzedzającego dany dzień Wyceny lub środki na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynęły na rachunek Funduszu później niż do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wycen, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje, według wartości aktywów netto na jednostkę z następnego Dnia Wyceny przypadającego po danym Dniu Wyceny. Postanowienie powyższe nie dotyczy wpłat bezpośrednich, o których mowa w ust. 8 niniejszego artykułu. 10. Art. 26 ust. 8 otrzymuje brzmienie: Nabycia, o których mowa w ust. 3 pkt 2), dokonywane są poprzez bezpośrednie dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu prowadzony na rzecz Funduszu przez Depozytariusza. Wpływ środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu równoznaczny jest ze złożeniem zlecenia nabycia. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po uzyskaniu przez Agenta Transferowego informacji od Depozytariusza o dokonaniu wpłaty na rachunek danego Funduszu w kwocie nie niższej niż minimalna kwota jednorazowej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje według wartości Aktywów Netto na Jednostkę z Dnia Wyceny. Warunkiem

9 uznania wpłaty jest podanie, na dokumencie wpłaty środków, danych wystarczających do identyfikacji Uczestnika Funduszu, w szczególności: 11. W art. 26 ust. 8 pkt 1) po słowie PESEL dodaje się wyrażenie lub daty urodzenia (w przypadku obcokrajowców nie posiadających numeru PESEL) 12. W art. 26 ust. 9 wyrażenie nie zostanie zastępuje się wyrażeniem może nie zostać ; 13. W art. 28 ust. 7 wyrażenie nie później niż do końca zastępuje się wyrażeniem nie później niż do godziny oraz wyrażenie później niż z końcem zastępuje się wyrażeniem później niż do godziny ; 14. Art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie Stała opłata manipulacyjna w wysokości 25 złotych, pobierana jest przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w roku kalendarzowym od wszystkich Uczestników Funduszu, którzy dokonają po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Fundusz może nie częściej niż raz w roku dokonać podwyższenia stałej opłaty manipulacyjnej o kwotę nie wyższą aniżeli kwota wynikająca ze wskaźnika wzrostu cen towarów i usług publikowanego przez GUS za rok poprzedni. Podwyższenie stałej opłaty manipulacyjnej stanowi zmianę Statutu Pierwsza waloryzacja wartości stałej opłaty manipulacyjnej może być dokonana po 1 stycznia 2006 roku. ; 15. W art. 29 ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: Za odkupienie Jednostek Uczestnictwa w ramach PSO Fundusz może pobierać Opłatę Wyrównawczą na zasadach określonych w regulaminach PSO ; 16. W art. 29 ust. 7 pkt. 1 przecinek zastępuje się kropką oraz dodaje się zdanie drugi i trzecie w brzmieniu: Wysokość udzielonego zwolnienia z opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od warunków promocji. W przypadku niedotrzymania warunków promocji Fundusz ma prawo pobrać opłatę wyrównawczą w wysokości nie wyższej niż wartość niepobranej uprzednio opłaty manipulacyjnej od kwoty rzeczywiście wpłaconej. 17. W art. 29 wykreśla się ust. 8; 18. Art. 31 otrzymuje brzmienie: 1. Uczestnik Funduszu może zawrzeć z Funduszem umowę o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu w przypadku, gdy Fundusz zaoferuje taką możliwość. Warunki i tryb składanie zleceń w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, określa regulamin. O zaoferowaniu Uczestnikom możliwości składania zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu Fundusz poinformuje w sposób określony w art. 42 ust Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 jest warunkiem składania zleceń za pomocą urządzeń, o których mowa w ust Przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 1, może być w szczególności: nabycie, odkupienie Jednostek Uczestnictwa, odwołanie pełnomocnictwa oraz ustanowienie i odwołanie blokady Rejestru. Ponadto umowa określa warunki techniczne składania zleceń oraz sposób identyfikacji Uczestnika. Umowa nie może ograniczać uprawnień Uczestników Funduszu i odpowiedzialności Funduszu wynikających z niniejszego Statutu i przepisów prawa. 4. Warunkami przyjęcia przez Fundusz zlecenia składanego za pośrednictwem telefaksu są: 1) przesłanie zlecenia na zaakceptowanych przez Fundusz formularzach, 2) wypełnienie zlecenia w sposób prawidłowy, czytelny i nie wywołujący jakichkolwiek wątpliwości co do jego treści lub autentyczności, 3) podpisanie zlecenia przez Uczestnika Funduszu lub jego pełnomocnika. 5. Fundusz ma prawo odmówić przyjęcia dyspozycji telefonicznej, telefaksowej lub składanej za pomocą internetu w przypadku nieprawidłowego działania odpowiedniego urządzenia, za pomocą którego przekazywane są dane. 6. Dokumentacja dyspozycji, składanych przez Uczestników Funduszu za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub internetu jest przechowywana dla celów dowodowych przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. ; 19. Art. 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie: Zmiany w Rejestrze, polegające na zamknięciu Rejestru zmarłego Uczestnika i otwarciu rejestrów na rzecz spadkobierców, dokonywane są wyłącznie na podstawie prawomocnego postanowienia sądu w przedmiocie działu spadku albo prawomocnego orzeczenia sądu

10 stwierdzającego nabycie spadku oraz umowy o dział spadku w formie pisemnej, zawartej przez osoby przedstawiające orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku. ; 20. W art. 35 ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: Opłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym pobierana jest od wartości Jednostek Uczestnictwa podlegających konwersji. ; 21. W art. 46 ust. 2 po nawiasie dodaje się wyrażenie oraz do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, z którymi Towarzystwo zawarło umowę umożliwiającą składanie zleceń drogą korespondencyjną. ; 22. W art. 46 ust. 9 słowo uczestnictwem zastępuje się słowem uczestnictwa. 2. W pkt Statut SKOK FIO Stabilny ZA wprowadzono następujące zmiany: 1. Art. 3 otrzymuje brzmienie: Definicje i skróty Użyte w niniejszym Statucie wyrazy i wyrażenia pisane z dużej litery są każdorazowo używane w następującym znaczeniu: 1) Agent Transferowy podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Funduszem prowadzi Rejestr Uczestników Funduszu oraz wykonuje inne czynności zlecone przez Fundusz. 2) Aktywa Funduszu - mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw. 3) Audytor - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Funduszu, stosownie do ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 ze zmian.). Audytor sprawdza zgodność raportów rocznych z dokumentacją księgową Funduszu. 4) CeTO Centralna Tabela Ofert Spółka Akcyjna, spółka prowadzącą na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd regulowany rynek pozagiełdowy w Rzeczypospolitej Polskiej. 5) Depozytariusz podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Funduszem, prowadzi rejestr Aktywów Funduszu i wykonuje inne obowiązki określone w Ustawie. 6) Dystrybutorzy Fundusz, Towarzystwo, podmioty prowadzące działalność maklerską, inne podmioty, w tym osoby fizyczne, za pośrednictwem których prowadzone jest zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. Fundusz może zbywać i odkupywać Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem podmiotu nie prowadzącego działalności maklerskiej, który posiada zezwolenie Komisji na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa. 7) Dywersyfikacja lokat - rozproszenie ryzyka inwestycji poprzez odpowiednie ukształtowanie składu portfela inwestycji. 8) Dzień Roboczy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych i CeTO są otwarte dla dokonywania zwykłych transakcji na prowadzonych przez nie rynkach; 9) Dzień Wyceny dzień, określony w Statucie Funduszu, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustala się wartość zobowiązań Funduszu, ustala się Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa. Dla Funduszu Dniem Wyceny jest każdy Dzień Roboczy; 10) Efektywna Stopa Procentowa stopę, przy zastosowaniu której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub zobowiązań funduszu przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników o zmiennej stopie procentowej do najbliższego terminu oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, stanowiącą wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów lub zobowiązania w danym okresie. 11) Giełda Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. 12) Jednostka Uczestnictwa lub Jednostka - tytuł prawny Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu. Przy zakupie Jednostek Uczestnictwa otrzymuje się ich liczbę dzieląc sumę powierzonych środków (pomniejszoną o opłatę manipulacyjną) przez aktualną wartość Jednostki. 13) Komisja lub KNF - Komisja Nadzoru Finansowego, organ administracji publicznej sprawujący nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór ubezpieczeniowy, emerytalny oraz uzupełniający nad konglomeratami finansowymi, w skład których wchodzą nadzorowane podmioty: 14) OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju;

11 15) Opłata wyrównawcza opłata za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania, pobierana przez Fundusz jeśli Uczestnik Funduszu nie spełni warunków określonych w regulaminach PSO, zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy. 16) Plany Systematycznego Oszczędzania (PSO) plany systematycznego oszczędzania realizowane na zasadach określonych w art. 4 ust. 4 Statutu; 17) Pracownicze Programy Emerytalne programy realizowane w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1207) na zasadach określonych w tej ustawie, Statucie oraz umowie z pracodawcą. 18) Pracownik - pracownik Towarzystwa lub inna osoba upoważniona przez Towarzystwo do działania na rzecz Funduszu. 19) Prawo o Publicznym Obrocie - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 ze zmian.). 20) Rejestr - elektroniczna ewidencja danych dotyczących jednego Uczestnika Funduszu, stanowiąca część Rejestru Uczestników. 21) Rejestr Uczestników Funduszu lub Rejestr Uczestników - elektroniczna ewidencja danych dotyczących Uczestników Funduszu, prowadzona przez Agenta Transferowego w imieniu Funduszu. 22) Rynek aktywny rynek spełniający łącznie następujące kryteria: instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne; zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy; ceny są podawane do publicznej wiadomości. 23) Rynek Zorganizowany wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym, działający regularnie system, zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o tych transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym obrót ten jest dokonywany. 24) Skorygowana cena nabycia aktywów i zobowiązań cenę nabycia, w jakiej składnik aktywów lub zobowiązań został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa), pomniejszoną o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowaną o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy pomiędzy wartością początkową składnika a jego wartością w terminie zapadalności, wyliczoną przy zastosowaniu efektywnej stopy. 25) Statut niniejszy Statut SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Zmiennej Alokacji. 26) Tabela Opłat - zestawienie opłat pobieranych przez Towarzystwo za zbywanie lub odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, udostępniane w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej wskazanej w prospekcie informacyjnym. 27) Towarzystwo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie. 28) Uczestnik Funduszu lub Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której w Rejestrze zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części. 29) Ustawa ustawa z dn. 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz ). 30) Wartość Aktywów Netto Funduszu - wartość Aktywów Funduszu, pomniejszona o zobowiązania Funduszu. 31) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny, podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa, które w danym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu. 32) Wartość Godziwa - wartość, o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmian.).;

12 2. W art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu uprawniony jest Prezes Zarządu Towarzystwa samodzielnie, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie albo Wiceprezes Zarządu łącznie z Prokurentem. 3. W art. 18 ust. 1 po wyrażeniu chyba że dodaje się słowo pełnomocnik ; 4. Art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, z wyjątkiem sytuacji gdy pełnomocnictwo jest udzielane na rzecz Dystrybutora. Dystrybutor ma prawo udzielić dalszego pełnomocnictwa osobom, z którymi pozostaje w stosunku pracy. ; 5. W art. 19 ust. 1 po słowie notarialnie dodaje się wyrażenie lub w innej formie zaakceptowanej przez Towarzystwo oraz po słowie zastrzeżeniem dodaje się wyrażenie treści umowy, o której mowa w ; 6. W art. 19 ust. 2 po słowie poświadczonym dodaje się wyrażenie lub w innej formie zaakceptowanej przez Towarzystwo ; 7. W art. 26 ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: Zlecenie takie może być złożone za pośrednictwem Towarzystwa, podmiotów prowadzących działalność maklerską i innych podmiotów uprawnionych do zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, a także za pośrednictwem telefaksu, telefonu i Internetu, na warunkach określonych w art. 31 Statutu. ; 8. W art. 26 ust. 3 pkt. 1) pakt a) słowo dystrybutora zastępuje się słowem Dystrybutora ; 9. Art. 26 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje według wartości aktywów netto na Jednostkę z Dnia Wyceny pod warunkiem, że nie później niż do godziny dnia poprzedzającego ten Dzień Wyceny Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz Depozytariusz przekazał informację Agentowi Transferowemu o wpłacie środków pieniężnych na rachunek Funduszu do godziny W przypadku, gdy Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa później niż do godziny dnia poprzedzającego dany dzień Wyceny lub środki na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynęły na rachunek Funduszu później niż do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wycen, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje, według wartości aktywów netto na jednostkę z następnego Dnia Wyceny przypadającego po danym Dniu Wyceny. Postanowienie powyższe nie dotyczy wpłat bezpośrednich, o których mowa w ust. 8 niniejszego artykułu. 10. Art. 26 ust. 8 otrzymuje brzmienie: Nabycia, o których mowa w ust. 3 pkt 2), dokonywane są poprzez bezpośrednie dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu prowadzony na rzecz Funduszu przez Depozytariusza. Wpływ środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu równoznaczny jest ze złożeniem zlecenia nabycia. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po uzyskaniu przez Agenta Transferowego informacji od Depozytariusza o dokonaniu wpłaty na rachunek danego Funduszu w kwocie nie niższej niż minimalna kwota jednorazowej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje według wartości Aktywów Netto na Jednostkę z Dnia Wyceny. Warunkiem uznania wpłaty jest podanie, na dokumencie wpłaty środków, danych wystarczających do identyfikacji Uczestnika Funduszu, w szczególności: 11. W art. 26 ust. 8 pkt 1) po słowie PESEL dodaje się wyrażenie lub daty urodzenia (w przypadku obcokrajowców nie posiadających numeru PESEL) 12. W art. 26 ust. 9 wyrażenie nie zostanie zastępuje się wyrażeniem może nie zostać ; 13. W art. 28 ust. 7 wyrażenie nie później niż do końca zastępuje się wyrażeniem nie później niż do godziny oraz wyrażenie później niż z końcem zastępuje się wyrażeniem później niż do godziny ; 14. Art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie Stała opłata manipulacyjna w wysokości 25 złotych, pobierana jest przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w roku kalendarzowym od wszystkich Uczestników Funduszu, którzy dokonają po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Fundusz może nie częściej niż raz w roku dokonać podwyższenia stałej opłaty manipulacyjnej o kwotę nie wyższą aniżeli kwota wynikająca ze wskaźnika wzrostu cen towarów i usług publikowanego przez GUS za rok poprzedni. Podwyższenie stałej opłaty manipulacyjnej stanowi

13 zmianę Statutu Pierwsza waloryzacja wartości stałej opłaty manipulacyjnej może być dokonana po 1 stycznia 2006 roku. ; 15. W art. 29 ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: Za odkupienie Jednostek Uczestnictwa w ramach PSO Fundusz może pobierać Opłatę Wyrównawczą na zasadach określonych w PSO ; 16. W art. 29 ust. 7 pkt. 1 przecinek zastępuje się kropką oraz dodaje się zdanie drugi i trzecie w brzmieniu: Wysokość udzielonego zwolnienia z opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od warunków promocji. W przypadku niedotrzymania warunków promocji Fundusz ma prawo pobrać opłatę wyrównawczą w wysokości nie wyższej niż wartość niepobranej uprzednio opłaty manipulacyjnej od kwoty rzeczywiście wpłaconej. 17. W art. 29 wykreśla się ust. 8; 18. Art. 31 otrzymuje brzmienie: 1. Uczestnik Funduszu może zawrzeć z Funduszem umowę o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu w przypadku, gdy Fundusz zaoferuje taką możliwość. Warunki i tryb składanie zleceń w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, określa regulamin. O zaoferowaniu Uczestnikom możliwości składania zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu Fundusz poinformuje w sposób określony w art. 42 ust Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 jest warunkiem składania zleceń za pomocą urządzeń, o których mowa w ust Przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 1, może być w szczególności: nabycie, odkupienie Jednostek Uczestnictwa, odwołanie pełnomocnictwa oraz ustanowienie i odwołanie blokady Rejestru. Ponadto umowa określa warunki techniczne składania zleceń oraz sposób identyfikacji Uczestnika. Umowa nie może ograniczać uprawnień Uczestników Funduszu i odpowiedzialności Funduszu wynikających z niniejszego Statutu i przepisów prawa. 4. Warunkami przyjęcia przez Fundusz zlecenia składanego za pośrednictwem telefaksu są: 1) przesłanie zlecenia na zaakceptowanych przez Fundusz formularzach, 2) wypełnienie zlecenia w sposób prawidłowy, czytelny i nie wywołujący jakichkolwiek wątpliwości co do jego treści lub autentyczności, 3) podpisanie zlecenia przez Uczestnika Funduszu lub jego pełnomocnika. 5. Fundusz ma prawo odmówić przyjęcia dyspozycji telefonicznej, telefaksowej lub składanej za pomocą internetu w przypadku nieprawidłowego działania odpowiedniego urządzenia, za pomocą którego przekazywane są dane. 6. Dokumentacja dyspozycji, składanych przez Uczestników Funduszu za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub internetu jest przechowywana dla celów dowodowych przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. ; 19. Art. 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie: Zmiany w Rejestrze, polegające na zamknięciu Rejestru zmarłego Uczestnika i otwarciu rejestrów na rzecz spadkobierców, dokonywane są wyłącznie na podstawie prawomocnego postanowienia sądu w przedmiocie działu spadku albo prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku oraz umowy o dział spadku w formie pisemnej, zawartej przez osoby przedstawiające orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku. ; 20. W art. 35 ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: Opłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym pobierana jest od wartości Jednostek Uczestnictwa podlegających konwersji. ; 21. W art. 46 ust. 2 po nawiasie dodaje się wyrażenie oraz do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, z którymi Towarzystwo zawarło umowę umożliwiającą składanie zleceń drogą korespondencyjną. ; 22. W art. 46 ust. 9 słowo uczestnictwem zastępuje się słowem uczestnictwa. Sopot, dnia r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Rynku Pieniężnego

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Rynku Pieniężnego Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Rynku Pieniężnego I. Strona tytułowa: W ostatnim zdaniu dodaje się: 1 października 2007 r. II. Spis treści: W spisie treści

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji I. Strona tytułowa: W ostatnim zdaniu dodaje się: 1 października 2007 r. II. Rozdział III 1. Pkt.3.1.9. ppkt.

Bardziej szczegółowo

I. Strona tytułowa: W ostatnim zdaniu dodaje się: 1 października 2007 r.

I. Strona tytułowa: W ostatnim zdaniu dodaje się: 1 października 2007 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Funduszy oraz SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji I. Strona tytułowa: W ostatnim zdaniu dodaje

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku PienięŜnego.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku PienięŜnego. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku PienięŜnego. I. Strona tytułowa: W ostatnim zdaniu dodano: 12 grudnia 2006 r. II. Rozdział III 1. W pkt 3.9. a)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 2 lipca 2018 r. Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki Uczestnictwa kategorii A) otrzymuje następującą treść:

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki Uczestnictwa kategorii A) otrzymuje następującą treść: Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 18 stycznia 2019 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, które wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia oraz

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: - Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 2 października 2018 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu: 1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Siedzibą Funduszu jest miasto Gdańsk (Polska), przy ulicy Pilotów 21. Organem Funduszu jest:

Bardziej szczegółowo

Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa powyżej, Fundusz pokrywa następujące nielimitowane koszty w związku z prowadzoną działalnością:

Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa powyżej, Fundusz pokrywa następujące nielimitowane koszty w związku z prowadzoną działalnością: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 2 kwietnia 2013 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA m-indeks Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA m-indeks Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 15 luty 2013 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA m-indeks Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia: 1. W art.

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Chiny i Indie USD ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rosja EUR Poniższe zmiany statutów

Bardziej szczegółowo

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.6 (Jednostki Uczestnictwa kategorii F) otrzymuje następującą treść:

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.6 (Jednostki Uczestnictwa kategorii F) otrzymuje następującą treść: Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 18 października 2018 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu: 1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: ,

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: , Zasady Uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: 801 350 000, www.bphtfi.pl 1. Definicje 1. Wyrażenia użyte w niniejszym Zasadach Uczestnictwa oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 6/2013) PKO AKCJI - fundusz inwestycyjny otwarty. informuje o następujących zmianach w treści statutu:

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 6/2013) PKO AKCJI - fundusz inwestycyjny otwarty. informuje o następujących zmianach w treści statutu: Warszawa, dnia 1 maja 2013 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 6/2013) I. PKO AKCJI - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w artykule 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO Strona tytułowa: w ostatnim zdaniu dodaje się:, 28 maja 2010 r. Rozdział I: w pkt 1 wykreśla się wyrażenie: Rafał Matusiak Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2013 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2013 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2013 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo )

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego ( Funduszu )

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego ( Funduszu ) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego ( Funduszu ) Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 3 grudnia 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 3 grudnia 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 3 grudnia 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo.

Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. Definicje

1 Postanowienia ogólne. Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Celem utworzenia Programu Inwestycyjnego Superior, oferowanego przez BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul Bielańskiej 12,

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji ( Funduszu )

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji ( Funduszu ) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji ( Funduszu ) Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 listopada 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 listopada 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 listopada 2010 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ( Towarzystwo ), działając

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA STRATEG. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA STRATEG. Postanowienia ogólne 1 W związku ze zmianą firmy ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Towarzystwo ), a także zastąpieniem występującej w nazwach

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w statucie Funduszu: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego.

Przytoczenie zmian w statucie Funduszu: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego. Przytoczenie zmian w statucie Funduszu: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego. - w Artykule 1 ust. 3 wyrażenie ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1) Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia

Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia 16 lipca 2009 r. nastąpiła zmiana Statutów następujących Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.: DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS Polska

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 26 lipca 2016 roku o zmianach Statutu BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 26 lipca 2016 roku o zmianach Statutu BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 26 lipca 2016 roku o zmianach Statutu BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2018 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2018 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2018 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A.

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w DWS Polska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU LEGG MASON PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU LEGG MASON PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa www.leggmason.pl OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU LEGG MASON PARASOL FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel Regulamin Programu Inwestycyjnego Wybierz Swój Portfel (oferowany w ramach BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) obowiązujący od dnia 24.11.2016 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne. 1. Z Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 2/2008/

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 2/2008/ INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 2/2008/2008.02.11 PKO/CREDIT SUISSE Akcji fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w prospekcie informacyjnym: 1. W Rozdziale

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 13 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MILLENNIUM

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MILLENNIUM REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MILLENNIUM obowiązujący od dnia 15 lutego 2019 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin Programu Inwestycyjnego Millennium TFI ( Regulamin ) określa zasady przystąpienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U.

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. Zarząd OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Warszawa, aktualizacja z dnia 11-03-2011 Spis

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO QUERCUS PARASOLOWY SFIO tekst jednolity z dnia 31 października 2013 r. 1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

o zmianie statutu AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r.

o zmianie statutu AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. Ogłoszenie o zmianie statutu AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 4) statutu AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA z dnia 14 lipca 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

AKTUALIZACJA z dnia 14 lipca 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AKTUALIZACJA z dnia 14 lipca 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO QUERCUS PARASOLOWY SFIO tekst jednolity z dnia 30 maja 2014 r. 1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego informacja dotycząca daty i

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy.

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy. Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia 27 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana Statutów następujących Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.: DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Esaliens Parasol Zagranicznego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Esaliens Parasol Zagranicznego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ESALIENS TFI S.A. T +48 (22) 337 66 00 Bielańska 12 (Senator) F +48 (22) 337 66 99 00-085 Warszawa www.esaliens.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Esaliens Parasol Zagranicznego Specjalistycznego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 12 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 12 grudnia 2017 r. Ogłoszenie o zmianie statutu AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 12 grudnia 2017 r. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 4) statutu AXA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych obję tych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 05 marca 2006 roku

Informacja o zmianach danych obję tych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 05 marca 2006 roku Informacja o zmianach danych obję tych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 05 marca 2006 roku W związku z wejściem w życie w dniu 05 marca 2005 r. zmian w statucie Pioneer Akcji Europejskich

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 30.04.2014 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Niniejszym Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PZU Portfele Kapitałowe

PZU Portfele Kapitałowe PZU Portfele Kapitałowe Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe (Regulamin) 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 [Definicje] 1) Program wyspecjalizowany Program

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul. Twardej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Informacja o istotnych zmianach w treści Informacji dla Klientów Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego

Informacja o istotnych zmianach w treści Informacji dla Klientów Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego Informacja o istotnych zmianach w treści Informacji dla Klientów Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego Data zmian: 19.06.2019 r. Dotyczy: GAMMA Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA Portfel VIP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2018 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA Portfel VIP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2018 r. Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA Portfel VIP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2018 r. GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ GAMMA Portfel

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 07 marca 2019 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 5 września 2008 r.

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 5 września 2008 r. Działając na podstawie 28 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH REGULAMINU PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności

OGŁOSZENIE O ZMIANACH REGULAMINU PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności OGŁOSZENIE O ZMIANACH REGULAMINU PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności Uczestników, którzy zawarli z Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (poprzednia nazwa Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 października 2016 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 października 2016 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 października 2016 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU LEGG MASON SENIOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU LEGG MASON SENIOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa www.leggmason.pl OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU LEGG MASON SENIOR FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 26 czerwca 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Prospektu. Informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 26 czerwca 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Prospektu. Informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 26 czerwca 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Prospektu Informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego TFI BNP Paribas Polska S.A. działające jako organ BNP Paribas Funduszu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacji podlega OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Aktualizacji podlega OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Protokół zmian z dnia 30 maja 2016 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) W związku z wymogami zawartymi w 28 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej z dnia r.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej z dnia r. Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej z dnia 20-07-2018 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 20 lipca

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia r.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia r. Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 20-07-2018 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2018 r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 MAJA 2015 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 MAJA 2015 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 MAJA 2015 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Niniejszy dokument ( Informacji dla Klienta ) został sporządzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa. Program

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 2 września 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA EMERYTURA Z LWEM. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA EMERYTURA Z LWEM. Postanowienia ogólne 1 W związku ze zmianą firmy ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Towarzystwo ) oraz zmianą Firmy ING Usługi Finansowe S.A. na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20. Program Program Systematycznego

Bardziej szczegółowo

PZU Sejf+ z ochroną kapitału

PZU Sejf+ z ochroną kapitału PZU Sejf+ z ochroną kapitału Data wejścia w życie Regulaminu: 27.06.2018 r. Regulamin uczestnictwa w Programie PZU Sejf+ z ochroną kapitału Definicje 1. 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1) Dzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1 International

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dodaje się datę bieżącej aktualizacji: 04 października 2013r.

1. Na stronie tytułowej dodaje się datę bieżącej aktualizacji: 04 października 2013r. Protokół zmian z dnia 27 września 2013 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) W związku z wymogami zawartymi w 28 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 Załącznik nr 8 do Umowy dystrybucyjnej Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION 1 1. WyraŜenia uŝyte

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo