REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA EMERYTURA Z LWEM. Postanowienia ogólne 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA EMERYTURA Z LWEM. Postanowienia ogólne 1"

Transkrypt

1 W związku ze zmianą firmy ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Towarzystwo ) oraz zmianą Firmy ING Usługi Finansowe S.A. na Nationale- -Nederlanden Usługi Finansowe S.A., a także zastąpieniem występującej w nazwach zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (dalej Fundusze ) marki ING marką, treść poniższego regulaminu została zaktualizowana w zakresie wskazania aktualnej firmy Towarzystwa, aktualnej firmy Dystrybutora oraz nazwy Funduszu i wydzielonych w jego ramach y, a także zmiany określenia Fundusze Inwestycyjne ING na Fundusze Inwestycyjne. W związku z aktualizacją nie uległy zmianie żadne warunki poniższego Regulaminu. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA EMERYTURA Z LWEM Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1) skreślony 1a) Fundusz Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 2) skreślony 3) skreślony 4) skreślony 5) e subfundusz lub subfundusze wydzielone w ramach Funduszu i oferowane w ramach Programu, których lista stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, 6) jeden z y, 7) Statut Statut Funduszu, 7a) Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Funduszu, 8) Towarzystwo Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 9) Opłata Dystrybucyjna dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S opłata pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Jednostek Uczestnictwa kategorii S y w ramach Programu, 10) Umowa umowa o uczestnictwo w Programie Systematycznego Inwestowania Emerytura z Lwem, 11) Regulamin regulamin uczestnictwa w Programie Systematycznego Inwestowania Emerytura z Lwem, 12) Program Program Systematycznego Inwestowania Emerytura z Lwem, w którym uczestnictwo regulowane jest niniejszym Regulaminem, 13) Uczestnik Programu Uczestnik Funduszu, który zawarł z Funduszem Umowę, 14) Wartość Rejestru iloczyn bieżącej wartości aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa kategorii S i liczby Jednostek Uczestnictwa kategorii S zapisanych na rejestrze Uczestnika Programu prowadzonym w ramach Programu, 15) Suma Zadeklarowanych Wpłat iloczyn zadeklarowanej wysokości miesięcznych wpłat i liczby miesięcy zadeklarowanego okresu trwania Programu, powiększony o 2-krotność zadeklarowanej wysokości miesięcznych wpłat, 16) Saldo Wpłat suma wszystkich wpłat dokonanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii S w ramach Programu, pomniejszona o kwoty wypłacone Uczestnikowi Programu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii S nabytych w ramach Programu, bez uwzględniania dokonanych zamian Jednostek Uczestnictwa, 17) Dystrybutor Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. 2. Pozostałe wyrażenia użyte w Regulaminie mają takie znaczenie, jakie nadają im Statut i Prospekt Informacyjny Program jest oferowany przez Fundusz i obejmuje wydzielone w jego ramach e wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu. 2. Uczestnikami Programu mogą być jedynie osoby fizyczne. 3. Uczestnikami Programu mogą być również małżonkowie, na zasadach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego W ramach Programu Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii S. 2. Jednostki Uczestnictwa kategorii S nabyte w ramach Programu podlegają zamianie wyłącznie w ramach Programu na Jednostki Uczestnictwa kategorii S y objętych Programem. Uczestnik może dokonać zamiany wyłącznie wszystkich Jednostek Uczestnictwa kategorii S nabytych w ramach Programu. Zlecenia zamiany nie spełniające warunku określonego w zdaniu poprzednim nie będą realizowane. 3. Uczestnik Programu może zawrzeć Umowę oraz składać zlecenia i dyspozycje dotyczące Programu wyłącznie za pośrednictwem Dystrybutora. Strona 1

2 4. Po zawarciu Umowy Jednostki Uczestnictwa kategorii S mogą być nabywane przez Uczestników Programu poprzez bezpośrednią wpłatę środków pieniężnych na dedykowane do Programu rachunki bankowe y. 5. Fundusz nie realizuje zleceń zamiany i konwersji przychodzących na Rejestr w ramach Programu z Rejestrów poza Programem lub w ramach Programu prowadzonego w ramach innego Numeru Uczestnika Prawa i obowiązki Uczestników Programu są określone w Regulaminie oraz Statucie i Prospekcie Informacyjnym. 2. Uczestnictwo w Programie nie ogranicza możliwości nabywania Jednostek Uczestnictwa na zasadach ogólnych i uczestniczenia w innych programach systematycznego inwestowania oferowanych przez Fundusz lub inne Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Jednostki Uczestnictwa kategorii S zapisywane na rejestrze Uczestnika, identyfikowanym według jednego numeru Uczestnika, mogą być nabywane wyłącznie ma podstawie jednej Umowy. 2. Uczestnik posiadający kilka numerów Uczestnika może zawrzeć jedną Umowę w ramach każdego numeru Uczestnika. Dla każdej Umowy jest otwierany nowy Numer Uczestnika. 3. Jeżeli Uczestnik Programu posiada kilka numerów Uczestnika, wówczas jest zobowiązany w każdym zleceniu lub dyspozycji podać numer Uczestnika, którego dotyczy zlecenie lub dyspozycja. 4. Jeżeli nie będzie możliwe ustalenie, którego rejestru dotyczy zlecenie lub dyspozycja złożona przez Uczestnika Programu zlecenie lub dyspozycja nie zostanie zrealizowana. 5. Programy prowadzone na podstawie kolejnych Umów traktowane są odrębnie, w szczególności nie są sumowane wpłaty dokonane przez Uczestnika Programu i Wartości Rejestrów. Zawarcie Umowy i wybór Funduszu 6 1. Umowa zostaje zawarta poprzez złożenie przez osobę zamierzającą rozpocząć Program deklaracji przystąpienia do Programu oraz oświadczenia, że przyjmuje warunki Programu określone w Regulaminie. 2. Zawierając Umowę Uczestnik Programu składa również pisemną deklarację wysokości miesięcznych wpłat i czasu trwania Programu. Deklaracja wysokości miesięcznych wpłat i czasu trwania Programu nie może być zmieniona w czasie trwania Programu. 3. Zawierając Umowę, Uczestnik Programu zobowiązuje się do dokonywania wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii S zgodnie z zasadami określonymi w 8 oraz do nie składania w czasie trwania Programu zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii S nabytych w ramach Programu powodujących spadek Wartości Rejestru poniżej kwoty (dwa tysiące) złotych. 4. Umowa jest zawierana przez Fundusz, z tym że Uczestnik Programu może w danym momencie posiadać w ramach Programu funkcjonującego w ramach jednej Umowy Jednostki Uczestnictwa kategorii S tylko jednego, wybranego u. 5. Uczestnik Programu dokonuje po raz pierwszy wyboru u, którego Jednostki Uczestnictwa kategorii S będzie nabywał w ramach Programu poprzez dokonanie pierwszej wpłaty na rachunek bankowy wybranego u. 6. Uczestnik Programu może zmienić wybrany poprzez dokonanie zamiany wszystkich Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa kategorii S innego u. 7. Po dokonaniu przez Uczestnika Programu wyboru nowego u, w sposób określony w ust. 6, Uczestnik Programu powinien dokonywać kolejnych wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii S na rachunek bankowy nowo wybranego u. Uczestnik Programu może w każdym czasie ponownie dokonać wyboru nowego u, w sposób określony w ust Wpłaty na rachunek bankowy u innego niż wybrany przez Uczestnika Programu będą zwracane na rachunek bankowy, z którego zostały przelane, a jeżeli wpłata nie nastąpiła przelewem wówczas zostanie zwrócona przekazem pocztowym. dokona zwrotu wpłaty, jeżeli w dniu jej otrzymania Uczestnik Programu nie będzie posiadał Jednostek Uczestnictwa kategorii S tego u, nabytych w ramach Programu. Czas trwania Programu 7 1. Czas trwania Programu wynosi trzy, pięć lub dziesięć lat i jest równy okresowi zadeklarowanemu przez Strona 2

3 Uczestnika Programu. 2. Każdy kolejny rok trwania Programu upływa z ostatnim dniem ostatniego z 12 kolejnych miesięcy. 3. Czas trwania Programu liczony jest od dnia realizacji pierwszego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii S na podstawie zawartej Umowy. Prawa i obowiązki Uczestników Programu 8 1. Zawierając Umowę Uczestnik Programu deklaruje wysokość miesięcznych wpłat przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii S, z tym że minimalna pierwsza wpłata wynosi trzykrotność zadeklarowanej wysokości miesięcznej wpłaty. 2. Uczestnik może zadeklarować wysokość miesięcznych wpłat będącą wielokrotnością 50 (pięćdziesięciu) złotych, z tym że wysokość zadeklarowanych miesięcznych wpłat nie może być niższa niż 150 (sto pięćdziesiąt) złotych. 3. Maksymalna wysokość deklarowanych miesięcznych wpłat nie może być wyższa niż podana w załączonej do Regulaminu tabeli wysokość miesięcznych wpłat, dla której określona jest wysokość Opłaty Dystrybucyjnej dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S. 4. Zawierając Umowę Uczestnik podejmuje zobowiązanie, że suma wpłat przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii S w ramach Programu w pierwszym roku trwania Programu będzie nie niższa niż (dwa tysiące) złotych. 5. Uczestnik Programu może zadeklarować dokonywanie wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii S raz w miesiącu lub nieregularnie, z tym że pierwsza wpłata musi wynosić co najmniej trzykrotność zadeklarowanej wysokości miesięcznych wpłat. 6. Uczestnik Programu może dokonywać wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii S w wysokości i terminach innych niż zadeklarowane, z tym że jednorazowa wpłata nie może być niższa niż 450 zł w przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii S w ramach Programu oraz 150 zł w przypadku każdego następnego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii S. Wpłaty w wysokości niższej niż określone w zdaniu poprzednim będą zwracane na rachunek bankowy, z którego zostały przelane, a jeżeli wpłata nie nastąpiła przelewem wówczas zostanie zwrócona przekazem pocztowym. Fundusz informuje Uczestnika Programu listownie o przyczynach zwrotu wpłaty.* 7. Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii S w ramach Programu nie może spowodować iż Saldo Wpłat przekroczy Sumę Zadeklarowanych Wpłat. Zasady określonej w zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii S.* 8. Wpłaty w ramach Programu powodujące, iż Saldo Wpłat przekroczy Sumę Zadeklarowanych Wpłat będą, w części powodującej to przekroczenie, zwracane na rachunek bankowy, z którego zostały przelane, (a jeżeli wpłata nie nastąpiła przelewem wówczas zostanie zwrócona przekazem pocztowym.) Fundusz informuje Uczestnika Programu listownie o przyczynach zwrotu wpłaty (części wpłaty). 9. Potwierdzenia transakcji dotyczących Jednostek Uczestnictwa kategorii S będą wysyłane Uczestnikowi Programu listownie, jednorazowo, za każdy rok obowiązywania Programu, nie później niż w terminie 1 miesiąca od zakończenia danego roku obowiązywania Programu oraz jednorazowo, po pierwszej wpłacie na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii S. Opłata Dystrybucyjna i Opłata za Zamianę 9 1. Z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii S w ramach Programu Towarzystwo pobiera z pierwszej wpłaty Uczestnika Programu Opłatę Dystrybucyjną dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S w wysokości określonej w Tabeli Opłat Programu stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. Kolejne wpłaty do wysokości Sumy Zadeklarowanych Wpłat nie są obciążone Opłatą Dystrybucyjną dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S. 2. W przypadku pierwszej zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa u o wyższej Opłacie Dystrybucyjnej dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera w u, do którego nastąpiła zamiana (u Docelowym) Opłatę Dystrybucyjną stanowiącą różnicę pomiędzy Opłatą Dystrybucyjną dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S w u Docelowym i dotychczas pobranymi Opłatami Dystrybucyjnymi dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S. 3. W przypadku zamiany do u o niższej Opłacie Dystrybucyjnej dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S różnica w Opłatach Dystrybucyjnych nie jest zwracana. 4. W wypadku rozwiązania Umowy Opłata Dystrybucyjna nie podlega zwrotowi. 5. Z tytułu zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy ami w ramach Programu nie będzie pobierana Opłata za Zamianę. Strona 3

4 10 1. Dokument przelewu / wpłaty, oprócz danych osobowo-adresowych Uczestnika Programu, powinien zawierać następujące informacje: 1) w polu właściciel rachunku: pełna nazwa lub skrót nazwy wybranego u, 2) w polu adres: Ul. Topiel 12, Warszawa, 3) w polu numer rachunku: numer rachunku wybranego u wskazany w załączniku nr 1 do Regulaminu, 4) w polu tytuł wpłaty: odpowiedni zapis według poniższego schematu: a) osoby fizyczne: numer Uczestnika / nazwisko i pierwsza litera imienia Uczestnika / nabycie JU np /Kowalski J/nabycie JU lub w przypadku braku numeru Uczestnika PESEL / nazwisko i pierwsza litera imienia Uczestnika / nabycie JU np /Kowalski J/nabycie JU b) Wspólny Rejestr Małżeński (WRM): Skrót WRM / numer Uczestnika / nazwisko (nazwiska) i pierwsze litery imion współmałżonków / nabycie JU np. WRM / 999/Kowalscy J i M / nabycie JU lub w przypadku braku numeru Uczestnika Skrót WRM / PESEL, PESEL / nazwisko (nazwiska) i pierwsze litery imion współmałżonków / nabycie JU np. WRM/ , /Kowalscy J i M/nabycie JU. 2. Dokumenty przelewu / wpłaty wypełnione w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny albo w inny sposób wywołujący wątpliwości co do treści lub autentyczności mogą nie być uznane za ważne pisemne zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii S. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 środki pieniężne wpłacone na rachunki y będą zwracane na rachunek bankowy, z którego zostały przelane, a jeżeli wpłata nie nastąpiła przelewem wówczas zostanie zwrócona przekazem pocztowym. Fundusze informują Uczestnika Programu listownie o przyczynach zwrotu wpłaty. 4. Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego, w szczególności niezgodnego z zasadami określonymi w ust. 1 wypełnienia przez Uczestnika Programu dokumentu przelewu / wpłaty. 5. O ewentualnych zmianach rachunków bankowych y Uczestnik Programu zostanie poinformowany listownie co najmniej na 30 dni przed zamknięciem dotychczasowego rachunku. Zmiana rachunków bankowych nie stanowi zmiany Regulaminu. Niewykonanie obowiązków wynikających z Umowy Jeżeli Uczestnik Programu nie dokona w pierwszym roku wpłat w wysokości co najmniej (dwa tysiące) złotych Fundusz wezwie Uczestnika listownie (listem zwykłym) do dokonania dopłaty. 2. Jeżeli dopłata nie zostanie dokonana przez Uczestnika w terminie 3 miesięcy od zakończenia pierwszego roku trwania Programu, Fundusz może zakończyć Program informując o tym pisemnie Uczestnika Programu. 3. Zakończenie Programu z przyczyn, o których mowa w ust. 2 jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Programu dyspozycji odkupienia przez Fundusz wszystkich Jednostek Uczestnictwa kategorii S nabytych w ramach Programu. 4. Jeżeli Wartość Rejestru Uczestnika Programu spadnie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii S poniżej kwoty (dwa tysiące) złotych Fundusz dokona odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa kategorii S nabytych przez Uczestnika Programu. Opłata Umorzeniowa 12 W ramach Programu nie jest pobierana Opłata Umorzeniowa. Rozwiązanie Umowy Umowa ulega rozwiązaniu na skutek: 1) upływu okresu trwania Programu, 2) wypowiedzenia Umowy przez Uczestnika, w przypadku zmiany przez Fundusz Regulaminu, 3) wypowiedzenia Umowy przez Fundusz, 4) odkupienia przez Fundusze Jednostek Uczestnictwa kategorii S nabytych w ramach Programu wskutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w 11, 5) wypowiedzenia Umowy przez Uczestnika z przyczyn innych niż zmiana przez Fundusz Regulaminu. 2. Uczestnik Programu upoważnia Fundusz, aby po rozwiązaniu Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 dokonał zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii S znajdujących się na rejestrze Uczestnika Strona 4

5 Programu na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. 3. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 i zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii S na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, Uczestnik Programu nie zostanie obciążony z tego tytułu dodatkowymi opłatami. 3a. Przy późniejszej konwersji lub zamianie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, o których mowa w ust. 2, będzie pobierana Opłata Dystrybucyjna w takiej wysokości, jakby przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu została pobrana Opłata Dystrybucyjna w wysokości określonej w Tabeli Opłat obowiązującej dla nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A na zasadach ogólnych. 4. Wypowiedzenie Umowy przez Uczestnika z przyczyn innych niż zmiana przez Fundusz Regulaminu dokonywane jest przez złożenie zlecenie odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa kategorii S zgromadzonych w Programie. Postanowienia końcowe Fundusz może w każdym czasie zaprzestać oferowania Programu bez rozwiązania dotychczas zawartych Umów. 2. Fundusz może w każdym czasie zaprzestać oferowania Programu i rozwiązać wszystkie, bądź niektóre dotychczas zawarte Umowy za miesięcznym wypowiedzeniem. 3. Fundusz może rozwiązać Umowę w każdym czasie, jeżeli zaproponuje Uczestnikowi Programu inny program systematycznego inwestowania, a Uczestnik Programu zaakceptuje ten program oraz warunki zamiany programu systematycznego inwestowania. Termin rozwiązania Umowy określa regulamin programu systematycznego inwestowania, który zastąpi niniejszy Program Fundusz może jednostronnie dokonać zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmian Statutu lub zmiany przepisów prawa, a także zmiany innych usług lub produktów oferowanych przez Fundusz. 2. O zmianie Regulaminu Fundusz zawiadamia Uczestników Programu listem zwykłym, z zastrzeżeniem ust Zmiana Regulaminu, o której mowa w ust. 2, staje się skuteczna wobec Uczestnika Programu, jeżeli nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu. 4. Zmiany Regulaminu polegające na rozszerzeniu listy y oferowanych w ramach Programu lub rozszerzeniu zakresu usług lub produktów oferowanych przez Fundusz będą udostępniane w punktach obsługi klientów Dystrybutora. Zmiany takie nie stanowią podstawy do wypowiedzenia Umowy przez Uczestnika Programu Korespondencja dotycząca Umowy będzie kierowana na adres korespondencyjny Uczestnika Programu, zawarty w rejestrze uczestników Funduszu. Korespondencja będzie wysyłana listem zwykłym. 2. Uczestnik Programu jest zobowiązany poinformować Fundusz o zmianie swojego adresu korespondencyjnego. 3. Jeżeli Uczestnik zaniedba obowiązku poinformowania o zmianie adresu korespondencyjnego, korespondencja kierowana na ten adres będzie traktowana jako dostarczona. 17 skreślony Regulamin 18 Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 21 czerwca 2010 r. Obligacji (uprzednio ING Obligacji), Stabilnego Wzrostu (uprzednio ING Stabilnego Wzrostu), Zrównoważony (uprzednio ING Zrównoważony) oraz Akcji (uprzednio ING Akcji) powstały z przekształcenia, na podstawie art. 240 ust. 1 pkt. 2) i art. 240 ust. 2 pkt. 3) Ustawy o funduszach inwestycyjnych, odpowiednio ING FIO Obligacji, ING FIO Stabilnego Wzrostu, ING FIO Zrównoważonego oraz ING FIO Akcji w e ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Funduszu i y dotyczące okresu przed przekształceniem dotyczą ING FIO Obligacji, ING FIO Stabilnego Wzrostu, ING FIO Zrównoważonego oraz ING FIO Akcji. * W 10 informacji o zmianie Regulaminu, która weszła w życie r. zmianę w 8 Regulaminu, która powinna dotyczyć ust. 7, omyłkowo oznaczono jako zmianę w ust. 6, a w 11 informacji o zmianie Regulaminu zmianę 8 Regulaminu, która powinna dotyczyć ust. 6, omyłkowo oznaczono jako zmianę ust. 7. W tekście jednolitym zastosowano poprawną numerację. Strona 5

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Inwestowania Emerytura z Lwem Lista y oferowanych w ramach Programu Systematycznego Inwestowania Emerytura z Lwem Lp Nazwa u Obligacji Stabilnego Wzrostu Zrównoważony Akcji Nr rachunku bankowego do nabyć Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Inwestowania Emerytura z Lwem Tabela Opłat Dystrybucyjnych Programu Systematycznego Inwestowania Emerytura z Lwem Zadeklarowany czas trwania programu 3 lata 5 lat 10 lat Zadeklarowana miesięczna wpłata Obligacji Stabilnego Wzrostu Zrównoważony i Akcji Obligacji Stabilnego Wzrostu Zrównoważony i Akcji Obligacji Stabilnego Wzrostu Zrównoważony i Akcji Strona 6

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA STRATEG. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA STRATEG. Postanowienia ogólne 1 W związku ze zmianą firmy ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Towarzystwo ), a także zastąpieniem występującej w nazwach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1) Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 Załącznik nr 8 do Umowy dystrybucyjnej Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION 1 1. WyraŜenia uŝyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres Postanowienia ogólne 1 1. UŜyte w niniejszym Regulaminie wyraŝenia mają następujące znaczenie: Fundusz Allianz FIO - fundusz zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

Pewny Start Dziecka Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego

Pewny Start Dziecka Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w specjalnym programie inwestycyjnym Pewny Start Dziecka (Program) i jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W CELOWYM PLANIE INWESTYCYJNYM ELASTYCZNY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W CELOWYM PLANIE INWESTYCYJNYM ELASTYCZNY REGULAMIN UCZESTNICTWA W CELOWYM PLANIE INWESTYCYJNYM ELASTYCZNY Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Plan Celowy Plan Inwestycyjny ELASTYCZNY, będący Programem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W CELOWYM PLANIE INWESTYCYJNYM IPOPEMA SFIO

REGULAMIN UCZESTNICTWA W CELOWYM PLANIE INWESTYCYJNYM IPOPEMA SFIO REGULAMIN UCZESTNICTWA W CELOWYM PLANIE INWESTYCYJNYM IPOPEMA SFIO Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Plan Celowy Plan Inwestycyjny IPOPEMA SFIO, będący Programem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA PEWNY START DZIECKA program oparty o Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA PEWNY START DZIECKA program oparty o Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA PEWNY START DZIECKA program oparty o Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO Poznań, dnia 13 września 2010 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka

Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w specjalnym programie inwestycyjnym Pewny Start Dziecka (Program) i jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A.

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w DWS Polska

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: ,

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: , Zasady Uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: 801 350 000, www.bphtfi.pl 1. Definicje 1. Wyrażenia użyte w niniejszym Zasadach Uczestnictwa oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W CELOWYM PLANIE INWESTYCYJNYM

REGULAMIN UCZESTNICTWA W CELOWYM PLANIE INWESTYCYJNYM REGULAMIN UCZESTNICTWA W CELOWYM PLANIE INWESTYCYJNYM Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Plan Celowy Plan Inwestycyjny, będący Programem Specjalnym w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość (Program) i jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość (Program) i jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel Regulamin Programu Inwestycyjnego Wybierz Swój Portfel (oferowany w ramach BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) obowiązujący od dnia 24.11.2016 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne. 1. Z Programu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. Definicje

1 Postanowienia ogólne. Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Celem utworzenia Programu Inwestycyjnego Superior, oferowanego przez BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA STRATEG

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA STRATEG REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA STRATEG Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Alokacja wpłaty wskazany przez Uczestnika procentowy podział wpłat

Bardziej szczegółowo

Fundusze Inwestycyjne Arka

Fundusze Inwestycyjne Arka REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA PEWNY START DZIECKA program oparty o Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka

Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w specjalnym programie inwestycyjnym Pewny Start Dziecka (Program) i jest

Bardziej szczegółowo

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.6 (Jednostki Uczestnictwa kategorii F) otrzymuje następującą treść:

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.6 (Jednostki Uczestnictwa kategorii F) otrzymuje następującą treść: Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 18 października 2018 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu: 1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

Fundusze Inwestycyjne Arka

Fundusze Inwestycyjne Arka REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA PEWNY START DZIECKA program oparty o Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A.

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 3. ISO... 2 Zasady

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

PZU Portfele Kapitałowe

PZU Portfele Kapitałowe PZU Portfele Kapitałowe Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe (Regulamin) 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 [Definicje] 1) Program wyspecjalizowany Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA IFM MOJA PRZYSZŁOŚĆ Z BONUSEM

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA IFM MOJA PRZYSZŁOŚĆ Z BONUSEM REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA IFM MOJA PRZYSZŁOŚĆ Z BONUSEM 1 DEFINICJE 1. W niniejszym regulaminie użyto następujących wyrażeń skrótowych i definicji: 1) Dystrybutor podmioty wskazane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin Funduszu z Lokatą stan na dzień 25.07.2015 Str. 1 / 8 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20. Program Program Systematycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Inwestycyjnego Przyszłość +

REGULAMIN. Programu Inwestycyjnego Przyszłość + REGULAMIN Programu Inwestycyjnego Przyszłość + Z DNIA 28 STYCZNIA 2017 ROKU DEFINICJE 1 1. Pojęcie użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1) Program Program Inwestycyjny Przyszłość

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia: 1. W postanowieniu 15 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH REGULAMINU PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności

OGŁOSZENIE O ZMIANACH REGULAMINU PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności OGŁOSZENIE O ZMIANACH REGULAMINU PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności Uczestników, którzy zawarli z Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (poprzednia nazwa Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

1. W niniejszym regulaminie użyto następujących wyrażeń skrótowych i definicji:

1. W niniejszym regulaminie użyto następujących wyrażeń skrótowych i definicji: REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA IFM ŻELAZNY KAPITAŁ Z BONUSEM 1 DEFINICJE 1. W niniejszym regulaminie użyto następujących wyrażeń skrótowych i definicji: 1) Dystrybutor podmioty wskazane

Bardziej szczegółowo

PZU Sejf+ z ochroną kapitału

PZU Sejf+ z ochroną kapitału PZU Sejf+ z ochroną kapitału Data wejścia w życie Regulaminu: 27.06.2018 r. Regulamin uczestnictwa w Programie PZU Sejf+ z ochroną kapitału Definicje 1. 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1) Dzień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER 1 Definicje Użytym w niniejszym regulaminie wyrażeniom nadano następującą treść: 1) Agent Transferowy - podmiot pełniący funkcję agenta transferowego dla

Bardziej szczegółowo

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 2 października 2018 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu: 1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 13 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki Uczestnictwa kategorii A) otrzymuje następującą treść:

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki Uczestnictwa kategorii A) otrzymuje następującą treść: Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 18 stycznia 2019 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, które wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady Uczestnictwa. Planu Inwestycyjnego BPH DuoPlan w BPH Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym (Zasady Uczestnictwa)

Zasady Uczestnictwa. Planu Inwestycyjnego BPH DuoPlan w BPH Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym (Zasady Uczestnictwa) Zasady Uczestnictwa Planu Inwestycyjnego BPH DuoPlan w BPH Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym (Zasady Uczestnictwa) info: 801 350 000, www.bphtfi.pl 1 Celem utworzenia Planu Inwestycyjnego o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Art. 1. Postanowienia Ogólne 1 Subfundusz z Lokatą (Produkt) jest ofertą pozwalającą

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy.

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy. Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia 27 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana Statutów następujących Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.: DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności (aktualny na dzień roku)

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności (aktualny na dzień roku) REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności (aktualny na dzień 20.05.2019 roku) 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ogłasza zmiany w statucie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia 1. W postanowieniu 15 części I statutu ING Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 30 maja 2018 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul. Twardej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla Uczestników Funduszy, którzy złożyli zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem ING BankOnLine lub Dyspozycji Regularnego Inwestowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 2 lipca 2018 r. Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin )

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin ) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r.

Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Niniejszy wykaz zawiera informacje o zapisach zmodyfikowanych,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 26 lipca 2016 roku o zmianach Statutu BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 26 lipca 2016 roku o zmianach Statutu BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 26 lipca 2016 roku o zmianach Statutu BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO Tabela Opłat obowiązująca dla Uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o. I. Jednostki Uczestnictwa kategorii A 1. Opłaty Dystrybucyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA SKARBIEC PSO Z PREMIĄ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA SKARBIEC PSO Z PREMIĄ PSO Z PREMIĄ 1. Postanowienie ogólne 1. Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków w Planie. 2. Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: 1) Agent Transferowy podmiot, który

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Inwestorze

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych NN

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych NN Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych NN NN Investment Partners TFI S.A. uprzejmie informuje, że Fundusze Inwestycyjne NN posiadają różne rachunki w zależności od Dystrybutora, za pośrednictwem którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 12.05.2011 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa powyżej, Fundusz pokrywa następujące nielimitowane koszty w związku z prowadzoną działalnością:

Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa powyżej, Fundusz pokrywa następujące nielimitowane koszty w związku z prowadzoną działalnością: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego TFI BNP Paribas Polska S.A. działające jako organ BNP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa. Program

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Chiny i Indie USD ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rosja EUR Poniższe zmiany statutów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Starfunds sp. z o.o. nr 1/2019 z dnia 1 marca 2019 r.

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Starfunds sp. z o.o. nr 1/2019 z dnia 1 marca 2019 r. Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 1/2019 z dnia 1 marca 2019 r. TARYFA OPŁAT STARFUNDS SP. Z O.O. dla klientów zawierających umowę o świadczenie usług przez od dnia 15 lutego 2018 r. Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 r.

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 r. Działając na podstawie 28 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA DEFINICJE 1. 1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym Autolokacja oferowanym przez fundusze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKE )

Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKE ) Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKE ) 1. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin IKE określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 00-844 Warszawa www.bpstfi.pl Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A.

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A. Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A. I. Jednostki Uczestnictwa kategorii A 1. Opłaty Dystrybucyjne

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady )

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady ) ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1. 1. Użyte w Zasadach Uczestnictwa określenia

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego ( Funduszu )

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego ( Funduszu ) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego ( Funduszu ) Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ( Towarzystwo ), działając

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Lokaty z Funduszem. obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, Katowice Str.

Regulamin. Lokaty z Funduszem. obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, Katowice   Str. Regulamin Lokaty z Funduszem obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Str. 1 / 9 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO QUERCUS PARASOLOWY SFIO tekst jednolity z dnia 31 października 2013 r. 1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Dotyczy Klientów Indywidualnych data:02.01.2016r. Spis treści I. Opłaty i prowizje w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

OGŁOSZENIE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY OGŁOSZENIE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Niniejszym, Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Funduszu )

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Funduszu ) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Funduszu ) I. Stosownie do art. 239 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKZE )

Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKZE ) Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKZE ) 1. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin IKZE określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ mbank

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji ( Funduszu )

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji ( Funduszu ) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji ( Funduszu ) Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE,

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE, REGULAMIN prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA Rozdział I Postanowienia ogólne Zakres regulacji 1. 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 listopada 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 listopada 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 listopada 2010 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Arka Optima

Regulamin Programu Arka Optima Regulamin Programu Arka Optima Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Arka Optima (Program) i jest integralną częścią Umowy uczestnictwa w Programie (Umowa) zawartej przez Fundusz

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Banku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 20 marca 2013 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Bardziej szczegółowo

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych ING

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych ING Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych ING ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA uprzejmie informuje, że Fundusze Inwestycyjne ING posiadają różne rachunki w zależności od dystrybutora, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin. TFI Jak inwestować. z czymś zawiłym. W BPH TFI staramy. z czymś zawiłym. W BPH TF

Regulamin. Regulamin. TFI Jak inwestować. z czymś zawiłym. W BPH TFI staramy. z czymś zawiłym. W BPH TF BPH TFI TFI BPH TFI Jak BPH Inwestować TFI Jak inwestować Jak inwestować Regulamin Regulamin Inwestowanie Inwestowanie zawsze kojarzyło zawsze mi kojarzy się z czymś zawiłym. W BPH TF Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKZE )

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKZE ) Regulamin prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKZE ) 1 Postanowienia Ogólne 1. Regulamin IKZE określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin. TFI Jak inwestować. z czymś zawiłym. W BPH TFI staramy. z czymś zawiłym. W BPH TF

Regulamin. Regulamin. TFI Jak inwestować. z czymś zawiłym. W BPH TFI staramy. z czymś zawiłym. W BPH TF BPH TFI TFI BPH TFI Jak BPH Inwestować TFI Jak inwestować Jak inwestować Regulamin Regulamin Inwestowanie Inwestowanie zawsze kojarzyło zawsze mi kojarzy się z czymś zawiłym. W BPH TF Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 3 grudnia 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 3 grudnia 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 3 grudnia 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo