2).. zwaną w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM" a... reprezentowaną przez: 1)... 2) PRZEDMIOT UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2).. zwaną w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM" a... reprezentowaną przez: 1)... 2)... 1. PRZEDMIOT UMOWY"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ WZÓR UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. na: Dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu PICK-UP 4 x 4 dla Portowej Straży Pożarnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. UMOWA Nr... zawarta w Gdyni w dniu roku pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, wpisaną pod numerem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy, posiadającą numer NIP , w pełni wpłacony kapitał zakładowy w wysokości ,00 PLN, reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwaną w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM" a reprezentowaną przez: 1)... 2).. zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczo typu PICK-UP 4 x 4 dla Portowej Straży Pożarnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., zwanego dalej samochodem. 2. Marka, model, parametry techniczne i wyposażenie samochodu stanowiącego przedmiot umowy określone zostały w załączniku do oferty Wykonawcy, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. 3. Zamawiający kupuje samochód od Wykonawcy za cenę i na warunkach określonych w niniejszej umowie z zastrzeżeniem 5. ust. 10. niniejszej umowy. 4. Dostarczony samochód: 1) spełnia wymagania określone w SIWZ i niniejszej umowie,

2 2) jest fabrycznie nowy, zakupiony w oficjalnej sieci sprzedaży na rynek polski, 3) spełnia wymagania obowiązujących w Polsce norm PN-EN i PN-EN , posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP w Jozefowie k/otwocka, 4) nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 2. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 1. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Zamawiającego. 2. Wykonawca oświadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjałem i wiedzą techniczną oraz odpowiednimi uprawnieniami, umożliwiającymi mu wykonanie umowy. 3. Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i w całości je akceptuje. 4. Wykonawca oświadcza, ze przedstawione przez Zamawiającego dokumenty i informacje są dla należytego wykonania umowy w pełni wystarczające i nie jest konieczne ich uzupełnienie. 5. Wykonawca oświadcza, że żadne z urządzeń, systemów lub części, albo ich części, wymienionych w opisie przedmiotu umowy, nie stanowią urządzenia odrębnego, ale są częścią składową przedmiotu umowy. 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt przedmiot umowy do siedziby Portowej Straży Pożarnej Zamawiającego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 15/17 w terminie (nie później niż 4 miesiące od dnia podpisania umowy). 2. Termin określony w ust. 1. uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w tym dniu nastąpi odbiór, o którym mowa w 5. umowy, potwierdzony stosownym protokołem. 4. INSPEKCJA TECHNICZNO-JAKOŚCIOWA 1. Przed przystąpieniem do odbioru, o którym mowa w 5. umowy, Zamawiający (minimum 3 przedstawicieli Zamawiającego) wykona inspekcję techniczno-jakościową w siedzibie Wykonawcy, celem sprawdzenia zgodności wykonania przedmiotu umowy z umową, w tym w szczególności sprawdzenia wymagań co do urządzeń, wyposażenia i dokumentacji. 2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przystąpienia do inspekcji technicznojakościowej nie później niż 7 dni przed datą jej przeprowadzenia. 3. Z inspekcji techniczno-jakościowej Strony sporządzą protokół, zawierający w szczególności stwierdzenie zgodności wykonania przedmiotu umowy z warunkami umowy lub stwierdzenie niezgodności wykonania przedmiotu umowy z umową, wskazując wady i usterki przedmiotu umowy lub jego części. 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania przedmiotu umowy z umową, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy maksimum 7 dniowy termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości lub na wymianę przedmiotu umowy na wolny od wad.

3 5. W zależności od wyboru Zamawiającego, stwierdzenie usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 4., nastąpi w odrębnym protokole lub poprzez uczynienie odpowiedniej wzmianki w protokole z inspekcji techniczno-jakościowej, potwierdzonej podpisem każdej ze stron. 6. Wszelkie koszty związane z inspekcją techniczno-jakościową oraz koszty usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 4. ponosi Wykonawca. 5. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo, w siedzibie Portowej Straży Pożarnej w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 15/17 w dniu uzgodnionym z Wykonawcą na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy z zastrzeżeniem 3. ust. 1. umowy. 2. Wykonawca powinien dostarczyć przedmiot umowy na miejsce wskazane w ust. 1. i wydać go z pełnym zbiornikiem paliwa, zarejestrować na czas określony nie krótszy niż 30 dni od dnia dokonania odbioru oraz na ten okres ubezpieczyć przedmiot umowy w pełnym zakresie, tj. wyrobić polisę ubezpieczeniową w zakresie OC, AC i NW ważną przez okres nie krótszy niż 30 dni od dnia dokonania odbioru. 3. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy jest dokonanie inspekcji techniczno-jakościowej bez uwag i zastrzeżeń, potwierdzone protokołem wykonania przedmiotu umowy z warunkami umowy, o którym mowa w 4. ust. 3. umowy oraz przekazanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów, o których mowa w 7. umowy, w tym ważnego świadectwa dopuszczenia CNBOP. 4. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy potwierdzone zostanie Protokołem odbioru. Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej i innych dokumentów, o których mowa w 7. umowy oraz dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków Wykonawcy wskazanych w ust. 2., a także wydanie Zamawiającemu wszystkich kompletów kluczy. 5. Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu umowy ze stanem z dnia dokonania inspekcji techniczno-jakościowej bez uwag i zastrzeżeń. W takim przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości (wad i usterek) lub wymianę przedmiotu umowy na wolny od wad. 6. Stwierdzenie usunięcia wad i usterek, o których mowa w ust. 5., będzie potwierdzone stosownym wpisem w protokole odbioru. 7. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie nieprawidłowości (wad i usterek) albo nie wymieni przedmiotu umowy na wolny od wad Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 8. Wszelkie koszty związane z odbiorem, w tym w szczególności koszty dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca odbioru, ponosi Wykonawca. 9. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru samochodu, bez uwag i zastrzeżeń.

4 10. Własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą dokonania odbioru. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy do chwili odbioru przedmiotu umowy, w tym w szczególności odpowiedzialność za przypadkową jego utratę lub uszkodzenie. 6. SZKOLENIE 1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ustalonego w 8. wynagrodzenia, do przeszkolenia (ilość osób) pracowników Portowej Straży Pożarnej wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy udokumentowanego wydaniem odpowiedniego zaświadczenia. 2. Szkolenie Wykonawca przeprowadzi w ciągu 3 dni roboczych, w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy. 7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże wszelką dokumentację techniczną związaną z przedmiotem umowy, w tym: 1) świadectwo dopuszczenia do użytkowania sprzętu przez jednostki ochrony przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie k/otwocka, 2) pełną instrukcję obsługi i konserwacji samochodu (podwozia i zabudowy) oraz wyposażenia w języku polskim w formie pisemnej i elektronicznej, 3) książkę gwarancyjną pojazdu oraz wyposażenia dostarczanego przez sprzedającego, 4) dokumenty wymagane ustawą Prawo o ruchu drogowym niezbędne do zarejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji właściwym dla siedziby Kupującego, 5) zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych dla pojazdów specjalnych. 8. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Za wykonanie całości umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ryczałtową..zł netto (słownie:.... zł),.. brutto (słownie:.zł), w tym: należny podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie.. zł (słownie:...zł), (stawka podatku VAT %). 2. Wyżej wskazany ryczałt stanowi wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy i zawiera wszystkie koszty, które poniesie Wykonawca celem należytego wykonania umowy. 3. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą, która będzie wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy oraz przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w 6. umowy. 4. Podstawą wystawienia faktury VAT, stanowiącej rozliczenie za wykonanie umowy będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru oraz potwierdzenie odbycia szkolenia przez Zamawiającego.

5 5. Prawidłowo wystawiona faktura VAT będzie płatna w terminie 30 dni, od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 4., przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na jego fakturze. 6. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy Zamawiającego. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wierzytelności kwoty kar umownych, o których mowa w 11., o ile nie dokona zapłaty kary w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej z tytułu jej naliczenia. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z bieżącego wynagrodzenia kwoty równej wartości zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i/lub usterek ujawnionych po odbiorze końcowym w razie jego nie dostarczenia przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 9. GWRANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 1. Wykonawca oświadcza, że na samochód będący przedmiotem umowy udziela Zamawiającemu miesięcznej gwarancji jakości wraz z pakietem usług gwarancyjnych oraz rękojmi za wady w rozumieniu przepisów k.c. (zwanych dalej odpowiednio: gwarancją i rękojmią), na okres.. miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. 2. Zakres udzielonej gwarancji jakości obejmuje w szczególności: 1) cały przedmiot umowy, tj. podwozie wraz z zabudową, łącznie z wyposażeniem, bez ograniczeń i wyłączeń, w tym w szczególności bez limitu kilometrów, godzin i warunków eksploatacji, 2) poszczególne części, podzespoły lub elementy przedmiotu umowy. 3. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady wszystkie wymagane przeglądy i naprawy przeprowadzane będą bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowany serwis, na koszt Wykonawcy, w ciągu 24 godzin od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia o wadzie lub usterce albo zgłoszenia samochodu do przeglądu przez Zamawiającego. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. 4. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji lub rękojmi konieczności przemieszczenia samochodu celem usunięcia wad i usterek lub wykonania przeglądu, których/którego nie można wykonać w siedzibie Zamawiającego, przemieszczenia pojazdu dokona wg wyboru Zamawiającego, Zamawiający lub Wykonawca, na koszt Wykonawcy. 5. Adresy punktów serwisowych uprawnionych do wykonywania napraw i przeglądów w ramach gwarancji i rękojmi zostały podane przez Wykonawcę w załączniku nr 6 do umowy. 6. W ramach uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany danej części zamiast jej naprawy, jeżeli zgłoszenie wad lub usterek

6 co do tej części nastąpiło wcześniej dwukrotnie. Wykonawca stosować będzie tylko nowe, nieregenerowane części w przypadku wymiany. 7. Okres gwarancji i rękojmi przedłuża się każdorazowo o okres naprawy pojazdu lub przeglądu technicznego z zastrzeżeniem ust. 9 i Jeżeli wykonując obowiązki wynikające z gwarancji lub rękojmi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast pojazdu wadliwego, pojazd wolny od wad lub dokona istotnych napraw pojazdu, okres gwarancji i rękojmi biegnie na nowo, od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej bez dodatkowych warunków. 9. W przypadku wymiany poszczególnych części, elementów lub podzespołów pojazdu, okres gwarancji i rękojmi co do wymienionej części, elementu lub podzespołu, biegnie na nowo, od dnia zakończenia naprawy, w ramach której nastąpiła wymiana bez dodatkowych warunków. 10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi, także po upływie okresu gwarancji lub rękojmi określonego w niniejszej umowie, jeżeli w tym okresie Zamawiający dokona zgłoszenia wad lub usterek. 10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w 8. ust. 1. umowy tj. w wysokości... zł (słownie:...złotych). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione do Zamawiającego w dniu... w formie Z zastrzeżeniem ust. 4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego całości prac bez zastrzeżeń. 4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wyniesie 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Kwotę, o której mowa w ust.4., Zamawiający zwróci nie później niż w 30 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający ma prawo opłacenia zastępczego wykonania robót związanych z usunięciem tych wad i usterek, z części zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. W takim przypadku, zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza, pomniejszone zostanie o koszt zastępczego usunięcia. 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON KARY UMOWNE

7 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: 1) opóźnienia w wykonaniu umowy Zamawiającemu w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w 8. ust. 1. umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu dostawy określonego w 3. ust. 1. umowy; 2) opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i/lub gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w 8. ust. 1. za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad i usterek; 3) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie odpowiada w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 8. ust. 1.; 4) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 8. ust Jeżeli opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 4 tygodnie w stosunku do terminu określonego w 3. ust. 1. umowy, Zamawiający ma prawo bez dodatkowych warunków odstąpić od umowy z zastrzeżeniem ust. 1. pkt Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań aby ewentualne spory jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane polubownie. 2. Jeżeli polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, nie wyłączając zmiany tego paragrafu, dla swej ważności będą wymagały formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 4. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które mają być składane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą doręczenia ich na adres Wykonawcy. 5. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy, które mają być składane Zamawiającemu w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane za skutecznie doręczone odbiorcy do rąk własnych lub osobie uprawnionej do odbioru korespondencji w siedzibie Zamawiającego w chwili ich faktycznego otrzymania. Jednakże wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy otrzymane w dniu wolnym od pracy lub po godzinie w siedzibie Zamawiającego będą uważane za doręczone dopiero w następnym dniu roboczym. 6. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac określonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów: 1) umowa; 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

8 3) oferta Wykonawcy. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 8. Umowa podlega prawu polskiemu. 13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 14. Następujące załączniki stanowią integralną część umowy: 1) zawiadomienie o wyborze oferty; 2) SIWZ nr ZU-227/SIWZ-31/LD/DZP-IV/221/959/13; 3) odpowiedzi na pytania wykonawców udzielone przez Zamawiającego; 4) oferta Wykonawcy z dnia ; 5) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa (wzór); 6) lista adresów punktów serwisowych uprawnionych do wykonywania napraw i przeglądów (zamieszczona w Formularzu oferty Wykonawcy). ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... zawarta w Gdyni w dniu roku pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... zawarta w Gdyni w dniu roku pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr... zawarta w Gdyni w dniu... 2018 roku pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska numer 9, wpisaną pod numerem 0000082699

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Znak sprawy: PT.2370/02/2012

UMOWA NR. Znak sprawy: PT.2370/02/2012 Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA NR. Znak sprawy: zawarta w dniu roku w Pruszkowie pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, ul. Staszica 4, 05-800 Pruszków, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UMOWY

PRZEDMIOT UMOWY Załącznik Nr 6 UMOWA nr...(wzór) w dniu..w Klonowej, pomiędzy: Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 reprezentowaną przez Wójta Stanisława Ryła, zwaną w dalszej części

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Przedmiot umowy

UMOWA NR Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA NR zawarta w dniu 2018 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w Skierniewicach (96-100) wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Umowa zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Spółką Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie adres: ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Załącznik Nr 8 do SIWZ. UMOWA (projekt)

Projekt Umowy Załącznik Nr 8 do SIWZ. UMOWA (projekt) Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w dniu...2017 r. w Strzelinie pomiędzy: Gminą Strzelin z siedzibą przy ul. Ząbkowickiej 11, 57-100 Strzelin, NIP 9140006467, REGON 931934957, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.. UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski, reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk.

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. Załącznik nr 6 UMOWA zawarta w dniu. roku w Brańsku pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa. W oparciu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta niniejsza umowa (Umowa) o następującej treści:

Umowa. W oparciu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta niniejsza umowa (Umowa) o następującej treści: Załącznik nr 7 Do SIWZ Umowa zawarta w Lublinie w dniu 2012 r. pomiędzy: Spółką Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie adres: ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr...

UMOWA SPRZEDAŻY Nr... Wzór Umowy UMOWA SPRZEDAŻY Nr... Zawarta w dniu... 2015 r. w Stanisławowie pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Stanisławowie, ul. Szkolna 10, 05-304 Stanisławów reprezentowaną przez: Prezesa OSP Stanisławów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. dostawę lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Alfredówce, zwarta została umowa o następującej treści:

UMOWA NR. dostawę lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Alfredówce, zwarta została umowa o następującej treści: UMOWA NR. zawarta w dniu. roku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM Gminą Nowa Dęba którą reprezentuje: Burmistrz Wiesław Ordon przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Alicji Furgał a " WYKONAWCĄ"- którego reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA NR.. PRZEDMIOT UMOWY Załącznik nr 7 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WZÓR UMOWY- UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną RATOWNIK w Świeciu z siedzibą ul. Laskowicka 2, 86-100 Świecie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa. NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości zł opłaconym w całości reprezentowaną przez

Umowa. NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości zł opłaconym w całości reprezentowaną przez Umowa zawarta w Lublinie w dniu 2013 r. pomiędzy: Spółką Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Adres do doręczeń: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21 040 Świdnik, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

U M O W A D O S T A W Y NR 26/ZP/2016

U M O W A D O S T A W Y NR 26/ZP/2016 U M O W A D O S T A W Y NR 26/ZP/2016 Załącznik do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2013 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2013 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2013 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. kujawsko-pomorskie, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, NIP 897-017-81-03, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- UMOWA nr...

- PROJEKT- UMOWA nr... Sprawa nr: 3/2019/PN Załącznik nr 2 do SIWZ - PROJEKT- UMOWA nr... zawarta w dniu.. 2019r. w Bielsku-Białej pomiędzy Galerią Bielską BWA z siedzibą ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8 ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr-.( wzór) zał. nr 2

UMOWA Nr-.( wzór) zał. nr 2 UMOWA Nr-.( wzór) zał. nr 2 zawarta w dniu.2014 r w Wierzbicy pomiędzy Gminą Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Wójta Gminy Dariusza Myśliwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy. Umowa nr...

Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy. Umowa nr... Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy Umowa nr... Zawarta w dniu... roku, w Nowej Rudzie pomiędzy Gminą Miejską Nowa Ruda, reprezentowaną przez: 1)..., (przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Nowa Ruda),

Bardziej szczegółowo

2 CENA I ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

2 CENA I ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UMOWA Nr.. WZÓR Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski, reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr..

Umowa sprzedaży nr.. Załącznik do SIWZ Umowa sprzedaży nr.. zawarta w dniu.2017 r. w Świnoujściu pomiędzy: Uzdrowisko Świnoujście Spółką Akcyjną z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Nowowiejskiego 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../TT/2017

U M O W A N R.../TT/2017 14 Załącznik nr B do SIWZ P R O J E K T U M O W A N R.../TT/2017 zawarta w dniu... pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR z dnia 25 października 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR z dnia 25 października 2018 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 12/CBR/2018: Wzór umowy UMOWA NR. /2018 zawarta w dniu...2018 r. w Lublinie (dalej zwana jako: Umowa ) pomiędzy: EnergoTech Lublin Sp. z o.o. Al. Witosa 16B 20-315

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... - projekt. zawarta w Iwoniczu-Zdroju w dniu. pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój, reprezentowaną przez: a... reprezentowaną przez:

UMOWA NR... - projekt. zawarta w Iwoniczu-Zdroju w dniu. pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój, reprezentowaną przez: a... reprezentowaną przez: Znak: IZ.271.1.2016 Gmina Iwonicz-Zdrój UMOWA NR... - projekt Załącznik nr 5 zawarta w Iwoniczu-Zdroju w dniu. pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój, reprezentowaną przez: 1. Pana Witolda Kocaja Burmistrza Gminy

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.10.2015 Umowa sprzedaży MK.2371.10.2015 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/4/2018 zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim, pomiędzy: reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA NR 2/4/2018 zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim, pomiędzy: reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA NR 2/4/2018 zawarta w dniu..... w Radzyniu Podlaskim, pomiędzy:., reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanych Stronami

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. UMOWA Nr-...

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. UMOWA Nr-... Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 UMOWA Nr-... Załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1-2 - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. 1. Przedmiot umowy. 2. Termin wykonania umowy

Umowa nr. 1. Przedmiot umowy. 2. Termin wykonania umowy Umowa nr zawarta w dniu r. w Popielowie pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Starych Siołkowicach, zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Zarząd w imieniu którego występują: 1)..

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia do umowy

Istotne postanowienia do umowy Istotne postanowienia do umowy W dniu.. 2013 roku w Gryfinie pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie mającym swoją siedzibę przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Załącznik Nr 3 UMOWA NR./2014 W dniu... w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ***

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO *** Zamówienie publiczne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ ZA.27.9.2018 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu..w Katowicach pomiędzy Górnośląsko Zagłębiowską Metropolią z siedzibą w Katowicach 40-053 ul. Barbary 21a, NIP: 6342901873, REGON:

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 1... 2...

U M O W A. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 1... 2... Załącznik Nr 5 do SIWZ U M O W A Zawarta w dniu...zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty, pomiędzy Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RCZ/PRO/./2019

UMOWA nr RCZ/PRO/./2019 UMOWA nr RCZ/PRO/./2019 zawarta w dniu..... 2019 roku, pomiędzy: Regionalnym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. ul. Gen. Józefa Bema 5-6, 59-300 Lubin zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SU IV zawarta w dniu r. w Kołobrzegu pomiędzy:

UMOWA NR SU IV zawarta w dniu r. w Kołobrzegu pomiędzy: Załącznik nr 4.1. Projekt umowy UMOWA NR SU.252.8.2014.IV zawarta w dniu... 2014 r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1/ Powiatem Kołobrzeskim Zarządem Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY W dniu.. 2012 roku w Gryfinie pomiędzy: Skarbem Państwa Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie mającym swoją siedzibę przy ul.

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. na dostawę łodzi ratunkowej wraz z osprzętem dla OSP Konin Cukrownia-Gosławice.

Umowa Nr.. na dostawę łodzi ratunkowej wraz z osprzętem dla OSP Konin Cukrownia-Gosławice. Umowa Nr.. na dostawę łodzi ratunkowej wraz z osprzętem dla OSP Konin Cukrownia-Gosławice. zawarta w dniu..2017 roku Urzędzie Miejskim w Koninie, 62-500 konin, plac Wolności 1, pomiędzy: Miastem Konin,

Bardziej szczegółowo

Tom II WARUNKI UMOWY. Rozdział 1 Wzór Umowy

Tom II WARUNKI UMOWY. Rozdział 1 Wzór Umowy Tom II WARUNKI UMOWY Rozdział 1 Wzór Umowy Wzór Umowy UMOWA NR zawarta w Wąsewie, w dniu.2016 roku, pomiędzy: Gminą Wąsewo z siedzibą: ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, NIP: 759-163-09-59 REGON 550667899,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów dostawczych

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów dostawczych Załącznik nr B do SIWZ P R O J E K T U M O W A N R.../TT/2016 zawarta w dniu... pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu 2018 r. w Warszawie pomiędzy;

UMOWA. zawarta w dniu 2018 r. w Warszawie pomiędzy; ZAŁĄCZNIK NR 5.2 UMOWA zawarta w dniu 2018 r. w Warszawie pomiędzy; Polską Operą Królewską, z siedzibą w Warszawie, (00-695) ul. Nowogrodzka 49, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..PROJEKT. zawarta w Krośnie w dniu. 2017r., pomiędzy

UMOWA NR..PROJEKT. zawarta w Krośnie w dniu. 2017r., pomiędzy Załącznik nr 4do SIWZ UMOWA NR..PROJEKT zawarta w Krośnie w dniu. 2017r., pomiędzy Powiatem Krośnieńskim, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, NIP: 684-237-79-32 - Powiatowy Zarząd Dróg w Krośniereprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt nr.. Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Projekt nr.. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Projekt nr.. zawarta dnia... 2011 roku w Świeciu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, z siedzibą przy ul. Laskowickiej 2, 86-100 Świecie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ATZ/ / Politechniką Świętokrzyską, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, Kielce, NIP

Umowa nr ATZ/ / Politechniką Świętokrzyską, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, Kielce, NIP Załącznik nr 3 Sporządzona w dniu w Kielcach pomiędzy: Umowa nr ATZ/ / Politechniką Świętokrzyską, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, 25-314 Kielce, NIP- 657-000-97-74 reprezentowaną przez: zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą.

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą. WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2011 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr -../2017. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: firmą :

UMOWA nr -../2017. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : Wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr -../2017 zawarta w dniu.. 2016 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu 2017 roku, w Krakowie, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu 2017 roku, w Krakowie, pomiędzy Znak postępowania: SP-271-6/17 zał. nr 4 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu 2017 roku, w Krakowie, pomiędzy. w imieniu którego działają:. zwanym dalej Zamawiającym, a. z siedzibą w..,.., zarejestrowana w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez:

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez: UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu r., pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2 UMOWA NR. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z upoważnienia którego działa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Przedmiot umowy

Umowa nr.. Przedmiot umowy ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY Umowa nr.. na dostawę prasy dla komórek organizacyjnych ZMPG S.A. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-337), ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA NR. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA NR zawarta w dniu 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA NR. reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

- WZÓR - UMOWA NR. reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, Załącznik nr 5 do SIWZ - WZÓR - UMOWA NR. zawarta w Bojszowach dnia. 1/. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bojszowach przy ul. Św. Jana 52, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../. - PROJEKT

UMOWA nr.../. - PROJEKT w dniu... 2016 r. w Otwocku pomiędzy: UMOWA nr.../. - PROJEKT Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSW w Otwocku z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr ZP 1 /2015

UMOWA SPRZEDAŻY nr ZP 1 /2015 UMOWA SPRZEDAŻY nr ZP 1 /2015 Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : zwaną dalej Wykonawcą a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego

Projekt umowy. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego Załącznik numer 5 do SIWZ na Dostawę echokardiografu Projekt umowy Umowa o udzielenie zamówienia publicznego Umowa zawarta w dniu... r. w wyniku postępowania przetargowego o zamówienie publiczne nr 4398/2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu... 2018 roku w Krakowie, między: Gminą Miejską Kraków NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, z siedzibą w Krakowie, (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3/4,

Bardziej szczegółowo

Umowa. W oparciu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta niniejsza umowa (Umowa) o następującej treści:

Umowa. W oparciu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta niniejsza umowa (Umowa) o następującej treści: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa zawarta w Lublinie w dniu 2012 r. pomiędzy: Spółką Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie adres: ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa nr EZ / //2013

WZÓR. Umowa nr EZ / //2013 Załącznik nr 2 do SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/08-3/13 WZÓR Umowa nr EZ / //2013 Dnia.2013 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2013

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2013 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 78/2013/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2013 zawarta w Rzeszowie dnia... r. roku pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R 29/DT/S/2017

U M O W A N R 29/DT/S/2017 U M O W A N R 29/DT/S/2017 PROJEKT zawarta w dniu... pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka 41, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy:

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Załącznik nr 4a Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice z siedzibą ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. z siedzibą NIP:..

UMOWA. z siedzibą NIP:.. UMOWA NR zawarta w dniu.. 2017 r. w Kowiesach pomiędzy: Gminą Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy, NIP: 836-18-32-418, REGON:750148294, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Jarosława

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. a firmą:

PROJEKT UMOWY. a firmą: Załącznik nr 3 do SZ PROJEKT UMOWY zawarta w dniu 2014 r. w Środzie Śląskiej, pomiędzy: Skarbem Państwa Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa nr EZ / /2014

WZÓR. Umowa nr EZ / /2014 Załącznik nr 2 do SIWZ nr EUEZ4-Ez1a-4202/32/2014 WZÓR Umowa nr EZ / /2014 Dnia.2014 r. w Kielcach, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY (Projekt)

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY (Projekt) Załącznik nr... UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY (Projekt) Zawarta w dniu... w Chrzanowie, pomiędzy: Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, ul. Kubusia Puchatka 2, 32-500 Chrzanów, NIP 628-214-68-57, REGON: 120384460,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - PROJEKT zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego

UMOWA - PROJEKT zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego UMOWA - PROJEKT zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Załącznik nr 5 W dniu..., w Ciechanowie pomiędzy: Zakładem Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o. 06-400 Ciechanów,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY NR. ... Przedmiot dostawy

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY NR. ... Przedmiot dostawy PROJEKT UMOWY NR. Załącznik nr 9 do SIWZ Zawarta w Olsztynie w dniu. pomiędzy: Gminą Olsztyn Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, NIP 739-384-70-26 Szkołą Podstawową nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr../2017

PROJEKT UMOWY nr../2017 Załącznik Nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY nr../2017 Zawarta w dniu... w Siennicy Różanej po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne nr SR.10/2017/PU w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu 2018 r. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu 2018 r. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu 2018 r. pomiędzy: LIMATHERM S.A., ul. Tarnowska 1, 34-600 Limanowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział

Bardziej szczegółowo