Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych"

Transkrypt

1 Efekty kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz. U. nr 253 poz. 1521). Efekty kształcenia dla nauk humanistycznych i społecznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. nr 253 poz. 1520). Efekty kształcenia dla zawodu nauczyciela, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: pedagogika Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: praktyczny Symbol efektu kształcenia dla kierunku Odniesienie do Odniesienie do efektów kształcenia efektów kształcenia w zawartych w Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia obszarach kształcenia standardach na kierunku studiów pedagogika absolwent: w zakresie nauk kształcenia humanistycznych, przygotowującego do społecznych wykonywania zawodu nauczyciela WIEDZA PEP1_W01 ma podstawową wiedzę specyfice przedmiotowej i H1P_W02 metodologicznej pedagogiki, jej podstawowych subdyscyplinach oraz o jej związkach z innymi dyscyplinami naukowymi S1P_W01 PEP1_W02 zna podstawową terminologię używaną w pedagogice H1P_W01 i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych, zorientowaną na H1P_W03 zastosowanie praktyczne w obszarze studiowanej specjalności

2 PEP1_W03 ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu H1P_W02 NW_c wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw, zorientowaną na zastosowanie praktyczne w powiązaniu ze studiowaną specjalnością PEP1_W04 ma podstawową wiedzę na w zakresie wybranych H1P_W02 filozoficznych, psychologicznych i społecznych koncepcji człowieka oraz jego rozwoju S1P_W05 (biologicznego, psychologicznego i społecznego), stanowiącą teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej PEP1_W05 posiada ogólną znajomość budowy i funkcji H1P_W02 NW_a organizmu ludzkiego, zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze S1P_W05 zdrowiem, jego ochroną i promocją w zakresie niezbędnym dla wybranej działalności praktycznej powiązanej ze studiowaną specjalnością, PEP1_W06 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi S1P_W04 społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach w obszarze związanym z działalnością edukacyjną PEP1_W07 ma elementarną wiedzę o wybranych rodzajach S1P_W02 struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, S1P_W03 zorientowaną na wykorzystanie w praktycznej działalności pedagogicznej w obszarze wybranej specjalności PEP1_W08 ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów S1P_W05 NW_b komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń, odnosi ją do wybranych obszarów działalności pedagogicznej PEP1_W09 zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, S1P_W03 NW_d uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów, w powiązaniu ze studiowaną specjalnością PEP1_W10 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o S1P_W02 NW_e środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, zorientowaną na S1P_W03 zastosowanie w praktyce pedagogicznej S1P_W08 H1P_W04 PEP1_W11 zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i H1P_W02 systemy pedagogiczne istotne dla studiowanej specjalności, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania PEP1_W12 ma elementarną wiedzę o projektowaniu i S1P_W06 NW_f prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i H1P_W03 narzędziach badawczych; ukierunkowaną na wybrany obszar działalności pedagogicznej

3 PEP1_W13 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach S1P_W09 NW_g systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, ekonomicznych organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji związanych z obszarem działalności pedagogicznej wybranej specjalności H1P_W06 PEP1_W14 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności H1P_W08 NW_h, pedagogicznej, zorientowaną na zastosowanie w praktycznej działalności pedagogicznej w obszarze S1P_W04 studiowanej specjalności NW_i PEP1_W15 ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania H1P_W07 NW_j typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w wybranych obszarach działalności pedagogicznej związanych ze studiowana specjalnością PEP1_W16 ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie H1P_W09 NW_k pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, zna elementarne metody oceny stanu zdrowia, objawy i przyczyny wybranych zaburzeń oraz techniki udzielania niezbędnej pomocy w powiązaniu ze studiowaną specjalnością PEP1_W17 ma elementarną wiedzę na temat projektowania NW_l ścieżki własnego rozwoju PEP1_W18 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm S1P_W07 NW_m etycznych PEP1_W19 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu H1P_W10 ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego S1P_W10 UMIEJĘTNOŚCI PEP1_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk S1P_U01 NU_a społecznych; analizuje ich powiązania z działalnością pedagogiczną w ramach studiowanej specjalności S1P_U08 PEP1_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę S1P_U01 NU_b teoretyczną z zakresu pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin oraz praktyki dla analizowania i S1P_U02 interpretowania wybranych problemów pedagogicznych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań S1P_U06 H1P_U09 PEP1_U03 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę H1P_U03 NU_c teoretyczną z zakresu pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin oraz praktyki do diagnozowania, H1P_U09 NU_e projektowania i realizowania działań pedagogicznych związanych ze studiowaną specjalnością S1P_U01 S1P_U02 S1P_U06 PEP1_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami H1P_U10 teoretycznymi w celu analizowania motywów i

4 wzorów ludzkich zachowań oraz wzbudzania S1P_U03 motywacji u innych S1P_U08 PEP1_U05 potrafi diagnozować i prognozować sytuację życiową H1P_U10 NU_k jednostek oraz planować i realizować działania praktyczne w wybranym obszarze działalności S1P_U03 pedagogicznej S1P_U08 PEP1_U06 potrafi zdiagnozować sytuację uczniów ze S1PU02 NU_e specjalnymi potrzebami edukacyjnymi PEP1_U07 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać H1P_U01 NU_d swoje profesjonalne umiejętności związane z wybranym obszarem działalności pedagogicznej, H1P_U02 NU_h korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) H1P_U14 S1P_U11 PEP1_U08 potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać S1P_U06 ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu PEP1_U09 potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju NU_o zawodowego PEP1_U10 posiada podstawowe umiejętności badawcze H1P_U05 pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań S1P_U01 pedagogicznych w odniesieniu do wybranego obszaru działalności pedagogicznej; potrafi opracować i S1P_U02 zaprezentować wyniki, opracować wnioski oraz wskazywać kierunki dalszych badań PEP1_U11 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji H1P_U11 NU_f interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób H1P_U14 precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie S1P_U10 pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, w języku ojczystym i obcym S1P_U11 PEP1_U12 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się H1P_U11 NU_l w mowie i na piśmie, prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją H1P_U12 w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi H1P_U13 S1P_U09 PEP1_U13 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami S1P_U04 NU_ c teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych H1P_U03 w obrębie wybranej specjalności PEP1_U14 potrafi rozwiązywać konkretne problemy S1P_U06 NU_n pedagogiczne, prognozować przebieg ich rozwiązywania, przewidywać skutki planowanych S1P_U07 działań, organizować i realizować działania pedagogiczne, dokonywać analizy wspomnianych

5 działań ukierunkowanej na ich modyfikację oraz H1P_U04 eksperymentować w określonym obszarze praktyki pedagogicznej PEP1_U15 potrafi ocenić przydatność i zastosować typowe H1P_U06 NU_g metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z wybranymi obszarami H1P_U09 działalności pedagogicznej, potrafi podjąć elementarne działania diagnostyczne, profilaktyczne, S1P_U06 pielęgnacyjne i ratownicze odpowiednie do potrzeb uczestnika działalności pedagogicznej S1P_U07 PEP1_U16 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi S1P_U05 NU_l w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne w powiązaniu z działalnością praktyczną; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych PEP1_U17 potrafi animować prace nad rozwojem osobistym S1P_U06 NU_j uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie PEP1_U18 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie H1P_U04 NU_i przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację NU_m celów i zadań pedagogicznych PEP1_U19 ma umiejętności językowe w zakresie studiowanego H1A_U10 NU4_b kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu S1A_U11 Opisu Kształcenia Językowego PEP1_U20 posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej KOMPETENCJE SPOŁECZNE PEP1_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i H1P_K01 NK_a umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, H1P_K04 dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia S1P_K01 S1P_K06

6 PEP1_K02 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie S1P_K03 NK_b podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań H1P_K03 NK_g zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki PEP1_K03 odpowiedzialnie przygotowuje się do swej pracy, S1P_K02 NK_f projektuje i wykonuje działania pedagogiczne S1P_K05 S1P_K07 PEP1_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób S1P_K04 NK_d profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej S1P_K06 H1P_K04 PEP1_K05 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy H1P_K04 etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z S1P_K04 zasadami etyki PEP1_K06 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w S1P_K04 NK_e badaniach naukowych i praktycznej działalności pedagogicznej H1P_K04 PEP1_K07 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w S1P_K02 grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania H1P_K02 się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie PEP1_K08 docenia znaczenie dbałości o kulturę fizyczną PEP1_K09 wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz S1A_K04 NK_c osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski oraz ma przekonanie konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2.2. Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia Efekty kształcenia w obszarze nauk humanistycznych Symbol efektu Efekty kształcenia w obszarze nauk humanistycznych obszarowego Realizacja na poziomie efektów kierunkowych WIEDZA

7 H1P_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk PEP1_W01 humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej H1P_W02 zna elementarną terminologię nauk humanistycznych PEP1_W02 H1P_W03 ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą wybrane PEP1_W02 obszary z zakresu dyscyplin studiowanego kierunku studiów PEP1_W04 PEP1_W11 PEP1_W12 PEP1_W18 H1P_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w niektórych obszarach PEP1_W03 dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów PEP1_W04 PEP1_W08 PEP1_W09 PEP1_W12 PEP1_W13 PEP1_W12 PE1P_W15 PEP1_W18 H1P_W05 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju PEP1_W04 i najważniejszych nowych osiągnięciach w obszrze studiowanej dyscypliny humanistycznej PEP1_W05 H1P_W06 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony PEP1_W19 własności przemysłowej i prawa autorskiego UMIEJĘTNOŚCI H1P_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować PEP1_U01 i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów PEP1_U02 H1P_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności PEP1_U07 badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego H1P_U03 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące PEP1_U07 formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, PEP1_U10 pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

8 H1P_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, PEP1_U02 paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych PEP1_U03 PEP1_U04 PEP1_U05 PEP1_U13 PEP1_U14 PEP1_U15 PEP1_U16 H1P_U05 posiada podstawowe umiejętności organizaycjne pozwalające na PEP1_U05 planowanie i realizacje zadań związanych z wybrana swerą działalności kulturalnej PEP1_U18 H1P_U06 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, PEP1_U11 z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków PEP1_U12 H1P_U07 umie formułować i wyrażać własne poglądy i idee w sprawach PEP1_U11 społecznych i światopoglądowych PEP1_U12 H1P_U08 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów PEP1_U07 i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego PEP1_U08 kierunku studiów, w języku polskim i w języku obcym PEP1_U11 H1P_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych PEP1_U12 w języku polskim i w języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U10 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku PEP1_U12 polskim i w języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U11 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin PEP1_U19 naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE H1P_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie PEP1_K01 PEP1_K04

9 H1P_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne PE1_K07 role H1P_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji PE1_K02 określonego przez siebie lub innych zadania PE1_K07 H1P_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane PE1_K04 z wykonywaniem zawodu PE1_K05 PE1_K07 H1P_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa PE1_K02 kulturowego regionu, kraju, Europy Efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych Symbol Efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych Realizacja na poziomie efektów efektu obszarowego kierunkowych WIEDZA S1P_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich PEP1_W01 miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk S1P_W02 ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji PEP1_W07 społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach PEP1_W10 S1P_W03 ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami PEP1_W07 i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej PEP1_W09 PEP1_W10 S1P_W04 zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki PEP1_W06 i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku PEP1_W10 studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości S1P_W05 ma podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i PEP1_W03 podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach PEP1_W04

10 PEP1_W05 PEP1_W14 S1P_W06 zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, PEP1_W12 właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące S1P_W07 ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, PEP1_W18 moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania S1P_W08 ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych PEP1_W10 oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian S1P_W09 ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych PEP1_W11 oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji PEP1_W13 S1P_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony PEP1_W19 własności przemysłowej i prawa autorskiego S1P_W11 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości UMIEJĘTNOŚCI S1P_U01 S1P_U02 potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczne PEP1_U01 (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać PEP1_U01 dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, PEP1_U02 gospodarczych) PEP1_U03 PEP1_U04 PEP1_U10 S1P_U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych PEP1_U03 procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) ) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin PEP1_U04 naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów PEP1_U05 PEP1_U06

11 PEP1_U10 S1P_U04 potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów PEP1_U13 i zjawisk społecznych (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów S1P_U05 prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz PEP1_U12 wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu PEP1_U14 dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów PEP1_U16 S1P_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów PEP1_U02 pojawiających się w pracy zawodowej PEP1_U03 PEP1_U15 S1P_U07 analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów PEP1_U08 i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia PEP1_U14 PEP1_U15 S1P_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk PEP1_U01 społecznych PEP1_U04 S1P_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych PEP1_U12 w języku polskim i w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł S1P_U10 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku PEP1_U11 polskim i w języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł S1P_U11 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin PEP1_U19 naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE S1P_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie PEP1_K01

12 S1P_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne PEP1_K07 role S1P_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji PEP1_K03 określonego przez siebie lub innych zadania S1P_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane PEP1_K04 z wykonywaniem zawodu PEP1_K05 PEP1_K06 S1P_K05 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych PEP1_K09 (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne S1P_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności PEP1_K01 PEP1_K04 S1P_K07 bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania PEP1_K03 S1P_K08 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy PEP1_K01

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 68/2012 z dnia 14.06.2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

3.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

3.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych 3. Efekty kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DRUGIEGO STOPNIA POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI DLA KIERUNKU: NAUKI O RODZINIE

CHARAKTERYSTYKA DRUGIEGO STOPNIA POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI DLA KIERUNKU: NAUKI O RODZINIE CHARAKTERYSTYKA DRUGIEGO STOPNIA POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI DLA KIERUNKU: NAUKI O RODZINIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (POZIOM 6) PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie oznaczeń: P6S kod składnika opisu kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA Zał. nr 5 do uchwały nr 79/V/VI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19.06.2012 w spr. przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO

Bardziej szczegółowo

NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA

NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA Nazwa kierunku studiów: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia: studia I stopnia kierunkowy Efekt kształcenia dla kierunku NAUKI HUMANISTYCZNE profil kształcenia: praktyczny Odniesienie efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 4 Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów pedagogika

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk Społecznych. Efekty kształcenia

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk Społecznych. Efekty kształcenia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Załącznik nr 74 do uchwały nr Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2012 r. Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Pracy Socjalnej EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PRACA SOCJALNA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Pracy Socjalnej EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PRACA SOCJALNA Zał. nr 9 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do Uchwały Senatu nr 34/2019 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek studiów pedagogika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. 1. Odniesienie efektów obszarowych do efektów kierunkowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA. 1. Odniesienie efektów obszarowych do efektów kierunkowych Załącznik do uchwały nr 522 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 listopada 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Odniesienie efektów obszarowych do efektów kierunkowych Efekty kształcenia dla kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA SPECJALNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA SPECJALNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik do uchwały nr 72 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Administracja Obszar kształcenia: obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe Efekty Kształcenia

Kierunkowe Efekty Kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 Kierunkowe Efekty Kształcenia zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta Obszar wiedzy Dziedzina Dyscyplina studia I stopnia praktyczny licencjat obszar nauk

Bardziej szczegółowo

Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych

Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 540 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARACH KSZTAŁCENIA Kierunek studiów pedagogika

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ. WIEDZA, absolwent zna i rozumie: KA6_WG1

EFEKTY UCZENIA SIĘ. WIEDZA, absolwent zna i rozumie: KA6_WG1 EFEKTY UCZENIA SIĘ dla kierunku PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w dyscyplinie/dyscyplinach naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się: Pedagogika,

Bardziej szczegółowo

Symbol EKO S2A_W01 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08, S2A_W09 S2A_W10

Symbol EKO S2A_W01 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08, S2A_W09 S2A_W10 Załącznik do uchwały nr 73 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Administracja 1. Odniesień efektów kierunkowych do

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA KIERUNEK: pedagogika OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki humanistyczne i nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent ma WIEDZĘ: ogólnopedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika.

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W KIELCACH Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Po ukończeniu studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

POLITOLOGIA Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki

POLITOLOGIA Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki Opis efektów kształcenia dla kierunku politologia I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. oraz 25 maja 2015 r. Efekty

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia r. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYNIKAJĄCYCH Z OPISU SYLWETKI ABSOLWENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia r. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYNIKAJĄCYCH Z OPISU SYLWETKI ABSOLWENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia 27.02.2017 r. Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika, Specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 383 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2014 r. Szczegółowe EFEKTY KSZTAŁCENIA związane z kwalifikacjami uprawniającymi

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe dla Zarządzania W wiedza

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Załącznik 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Kierunek studiów: animacja kultury należy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 Po ukończeniu studiów absolwent:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika wczesnej edukacji

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika wczesnej edukacji Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów psychologia należy do obszaru kształcenia nauki społeczne.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PROFIL PRAKTYCZNY i OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PROFIL PRAKTYCZNY i OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PROFIL PRAKTYCZNY i OGÓLNOAKADEMICKI NAU2/3 efekty kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela MODUŁY 2 i 3 Po podkreślniku:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna Wydział Zamiejscowy w Puławach

Administracja publiczna Wydział Zamiejscowy w Puławach symbole efektów kształcenia na kierunku Administracja publiczna Wydział Zamiejscowy w Puławach I stopień profil praktyczny kierunkowe efekty kształcenia - opis słowny odniesienie do obszarowych efektów

Bardziej szczegółowo

3.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

3.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Efekty kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 50/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 50/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów LOGISTYKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów LOGISTYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów LOGISTYKA Poziom i profil kształcenia STUDIA I STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów STUDIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia i ich powiązanie z efektami obszarowymi nauk społecznych

Kierunkowe efekty kształcenia i ich powiązanie z efektami obszarowymi nauk społecznych Załącznik nr 1 do uchwały Nr AR001 8 III/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian efektów kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH Załącznik nr 4 do Uchwały nr 492/05/2015 Senatu UR z dnia 28 maja 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Poziom kształcenia PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 88/2017/2018. z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 88/2017/2018. z dnia 24 kwietnia 2018 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 88/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów politologia - studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. dla Programu Kształcenia. Studiów Podyplomowych. Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. dla Programu Kształcenia. Studiów Podyplomowych. Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Załącznik do uchwały nr538 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu OPIS

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Nazwa kierunku PEDAGOGIKA Poziom I STOPIEŃ Profil PRAKTYCZNY Symbole Efekty - opis słowny Odniesienie do efektów Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów europeistyka naleŝy do obszarów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek kształcenia pedagogika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych oraz nauk społecznych.

Kierunek kształcenia pedagogika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych oraz nauk społecznych. Efekty kształcenia dla kierunku PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Umiejscowienie kierunku w

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU FINANSE MENEDŻERSKIE obowiązuje od roku akad. 2017/18

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU FINANSE MENEDŻERSKIE obowiązuje od roku akad. 2017/18 AD/ 13 RW w dniu 29.06.2017 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU FINANSE MENEDŻERSKIE obowiązuje od roku akad. 2017/18 STUDIA LICENCJACKIE -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia (symbole)** nauki humanistyczne (H) nauki społeczne (S)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia (symbole)** nauki humanistyczne (H) nauki społeczne (S) Załącznik nr 2 do Uchwały nr 27 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2013 r. E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Odniesienie do efektów kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych

Efekty kształcenia. Odniesienie do efektów kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych Załącznik do Uchwały nr 10/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r. Efekty kształcenia Obszar kształcenia/dziedzina nauki: nauki humanistyczne (H), nauki społeczne (S)/ Kierunek: Rewalidacja uczniów ze specjalnymi

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA TURYSTYCZNA

GOSPODARKA TURYSTYCZNA Efekty kształcenia dla kierunku GOSPODARKA TURYSTYCZNA - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 16/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: utworzenia kierunku studiów Pedagogika, poziom drugi, profil praktyczny oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie oznaczeń:

Objaśnienie oznaczeń: Efekty kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A symbol efektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA

NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA Nazwa kierunku studiów: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia: studia II stopnia Symbol kierunkowy Efekt kształcenia dla kierunku NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA profil kształcenia: ogólnoakademicki Odniesienie efektów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ANIMACJA KULTURY POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ANIMACJA KULTURY POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu Nr XXII 38.4/12 z dnia 21 marca 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ANIMACJA KULTURY POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI STACJONARNE LICENCJAT

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI STACJONARNE LICENCJAT DOKUMENTACJA PODSTAWOWA PROGRAMU KSZTAŁCENIA będąca podstawą do podjęcia przez Senat PWSZ w Elblągu uchwały w sprawie określenia efektów dla prowadzonego w jednostce organizacyjnej programu na określonym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik do uchwały nr 218 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 18 grudnia 2013 r Nazwa kierunku studiów: Psychologia Obszar kształcenia: Obszar nauk społecznych Poziom kształceni: jednolite studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUKI O RODZINIE prowadzonego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUKI O RODZINIE prowadzonego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUKI O RODZINIE prowadzonego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach nr 82 z dnia 26 kwietnia 2012 r EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I. Efekty kształcenia 1. Ogólne efekty kształcenia - absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Efekty wynikające ze Standardów Kształcenia Nauczycieli

Efekty wynikające ze Standardów Kształcenia Nauczycieli Załącznik 3. Efekty wynikające ze Standardów Kształcenia Nauczycieli Symbol Opis efektu kształcenia Kod składnika opisu s-w-1 s-w-2 s-u-1 s-u-2 s-u-3 s-k-1 s-k-2 Wiedza: absolwent ma uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna Załącznik do Uchwały nr 46/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03 Załącznik nr 3 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ Pedagogika, studia pierwszego stopnia

EFEKTY UCZENIA SIĘ Pedagogika, studia pierwszego stopnia EFEKTY UCZENIA SIĘ Pedagogika, studia pierwszego stopnia Odniesienie do uniwersalnej charakterystyki poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji Zna i rozumie: w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

Treść. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym,

Treść. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, Efekty kształcenia dla specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Po ukończeniu studiów I stopnia kierunku Pedagogika specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna absolwent: Symbol efektu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika,

Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika, Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika, Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna Profil kształcenia: praktyczny(p) forma studiów :stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki uniwersalnych charakterystyk dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (ustawa o ZSK) charakterystyk drugiego stopnia dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (rozporządzenie MNiSW) charakterystyk

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

WIEDZA. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent: Załącznik do Uchwały nr 21/2016 RWNHiS z dnia 28.11.2016 r. Obszar kształcenia/dziedzina nauki: nauki humanistyczne (H), nauki społeczne (S)/ pedagogika, socjologia, zarządzanie Kierunek: Organizacja i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Dziennik Ustaw Nr 253 14722 Poz. 1520 1520 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Lp. K_W01 K_W02 K_W06 K_W08 K_W09 Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych zna terminologię używaną w pedagogice a w szczególności w oraz jej zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 253 14722 Poz. 1520 Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo