WYMAGANIA EDUKACYJNE Rok szkolny 2018/2019

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Rok szkolny 2018/2019"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Rok szkolny 2018/2019 Przedmiot Klasa Nauczyciele uczący Poziom matematyka 1j Łukasz Jurczak rozszerzony 1. Wprowadzenie do matematyki. Pojęcia podstawowe ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Uczeń: potrafi odróżnić definicję od twierdzenia; Uczeń opanował wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: na ocenę dostateczną oraz: potrafi zbudować na ocenę dobrą oraz: potrafi podać przykłady na ocenę bardzo dobrą oraz: potrafi stosować rozumie budowę potrafi zbudować twierdzenie odwrotne do zbiorów A i B, jeśli dana jest wiadomości z logiki do twierdzenia twierdzenie odwrotne do danego oraz ocenić suma A B, iloczyn A B wnioskowania matematycznego potrafi danego; prawdziwość twierdzenia albo różnica A B; matematycznego; wskazać jego założenie i zna takie pojęcia, jak: prostego i odwrotnego; potrafi przeprowadzić potrafi stosować działania tezę; zbiór pusty, zbiory równe, potrafi sprawnie proste dowody, w tym na zbiorach do rozumie takie pojęcia, jak: podzbiór zbioru; posługiwać się symboliką dowody nie wprost, wnioskowania na temat zbiór pusty, zbiory równe, zna definicję sumy, matematyczną dotyczącą dotyczące własności liczb własności tych podzbiór zbioru; iloczynu, różnicy oraz zbiorów; rzeczywistych; potrafi podać przykłady dopełnienia zbioru; zbiorów potrafi wyznaczyć zbiorów (w tym przykłady potrafi sprawnie wyznaczyć potrafi określić dziedzinę i dopełnienie przedziału lub zbiorów skończonych oraz sumę, iloczyn i różnicę zbiór elementów dopełnienie zbioru nieskończonych); zbiorów skończonych; spełniających równanie z liczbowego w przestrzeni potrafi określać relacje potrafi wyznaczyć jedną niewiadomą, R; pomiędzy zbiorami dopełnienie przedziału zawierające wyrażenia potrafi wyznaczyć

2 (równość zbiorów, zawieranie się zbiorów, rozłączność zbiorów); potrafi określać relację pomiędzy elementem i zbiorem; zna symbolikę matematyczną dotyczącą zbiorów (,,,,,, ); potrafi wyznaczyć sumę, iloczyn i różnicę zbiorów skończonych; potrafi rozróżniać liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne; umie zamienić ułamek o rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym okresowym na ułamek zwykły; rozumie pojęcie przedziału, rozpoznaje przedziały ograniczone i nieograniczone; potrafi zaznaczyć na osi liczbowej podany przedział liczbowy; potrafi wyznaczyć sumę, różnicę oraz część wspólną przedziałów; potrafi wyznaczyć sumę, różnicę oraz część wspólną podzbiorów zbioru liczb rzeczywistych: N, C, NW, W; potrafi zapisać za pomocą przedziałów zbiory opisane nierównościami; potrafi zaznaczyć liczby wymierne na osi liczbowej; wie, co to jest równanie (nierówność) z jedną niewiadomą; potrafi określić dziedzinę równania; zna definicję rozwiązania równania (nierówności) z jedną niewiadomą; wie, jakie równanie nazywamy równaniem sprzecznym, a jakie równaniem tożsamościowym; wie, jaką nierówność nazywamy sprzeczną, a jaką nierównością tożsamościową; dziedzinę równania z jedną niewiadomą, w przypadku, gdy trzeba rozwiązać koniunkcję warunków; potrafi przeprowadzić proste dowody dotyczące własności liczb całkowitych; potrafi podać przykład równania sprzecznego oraz równania tożsamościowego; potrafi wskazać przykład nierówności sprzecznej oraz nierówności tożsamościowej; wymierne lub pierwiastek stopnia drugiego.

3 2. Działania w zbiorach liczbowych ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Uczeń: odróżnia liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste; Uczeń opanował wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: potrafi określić, o ile na ocenę dostateczną oraz: potrafi zapisać symbolicznie na ocenę dobrą oraz: zna definicję liczb względnie na ocenę bardzo dobrą oraz: zadania potrafi wskazać liczby procent dana wielkość jest zbiór na podstawie pierwszych; tekstowe o podwyższonym pierwsze i liczby złożone; większa (mniejsza) od innej informacji zna i stosuje w obliczeniach stopniu trudności, dotyczące zna i potrafi stosować wielkości; o jego elementach; zależność dotyczącą liczb własności liczb cechy potrafi odczytywać dane wie, kiedy dwa równania naturalnych różnych od zera: rzeczywistych; podzielności liczb przedstawione w tabeli lub (dwie nierówności) są NWD(a, b) NWW(a, b) = zna własności wartości naturalnych na diagramie i równoważne i potrafi a b; bezwzględnej i potrafi je przez 2, 3, 4, 5, 9, 10; przeprowadzać analizę wskazać potrafi wykonać dzielenie z stosować w rozwiązywaniu potrafi podać zapis procentową równania (nierówności) resztą w zbiorze liczb zadań oraz równań i symboliczny wybranych liczb, przedstawionych danych; równoważne; całkowitych ujemnych; nierówności z wartością np. liczby parzystej, liczby zna i potrafi stosować potrafi rozwiązać równania bezwzględną o nieparzystej, liczby cechy wymierne typu: zadania tekstowe o podwyższonym stopniu podzielnej podzielności liczb podwyższonym stopniu trudności; przez daną liczbę całkowitą, naturalnych wielokrotności danej liczby; przez 6, 8; rozumie zmiany trudności, w których jest potrafi zbadać liczbę potrafi rozłożyć liczbę potrafi podać zapis liczby, bankowych mowa o własnościach liczb rozwiązań równania typu naturalną na czynniki która w wyniku dzielenia stóp procentowych i umie całkowitych; x a + b x = m, gdzie a pierwsze przez daną liczbę całkowitą wyrażać je w punktach potrafi dowodzić i b potrafi wyznaczyć daje wskazaną resztę; procentowych i bazowych; twierdzenia dotyczące są danymi liczbami, zaś m największy wspólny dzielnik i zna definicję liczby zna własności wartości własności liczb całkowitych jest parametrem. bezwzględnej i potrafi je (np. dzielenie z resztą, najmniejszą wspólną całkowitej parzystej oraz stosować w rozwiązywaniu podzielność liczb całkowitych wielokrotność liczb nieparzystej; zadań oraz równań i itp.); naturalnych; potrafi wymienić elementy nierówności z wartością zna własności wartości potrafi wykonać dzielenie z zbioru zapisanego bezwzględną o średnim bezwzględnej i potrafi je

4 resztą w zbiorze liczb naturalnych; potrafi sprawnie wykonywać działania na ułamkach zwykłych i na ułamkach dziesiętnych; potrafi stosować w obliczeniach kolejność działań i prawa działań w zbiorze liczb rzeczywistych; potrafi porównywać liczby rzeczywiste; potrafi stosować proporcje do rozwiązywania prostych równań równania z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych; nierówności z jedną niewiadomą metodą nierówności równoważnych; potrafi obliczyć procent danej liczby, a także wyznaczyć liczbę, gdy dany jest jej procent; potrafi obliczyć, jakim procentem danej liczby jest druga dana liczba; symbolicznie; zna własność proporcji i potrafi stosować ją do rozwiązywania równań zawierających proporcje; zna twierdzenia pozwalające przekształcać w sposób równoważny równania i nierówności; potrafi odczytywać dane w postaci tabel i diagramów, a także przedstawiać dane w postaci diagramów procentowych; rozumie pojęcie punktu procentowego i potrafi się nim posługiwać; zna definicję wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej i jej interpretację geometryczną; potrafi zaznaczyć na osi liczbowej zbiory opisane za pomocą równań i nierówności typu: cx a = b, cx a < b, cx a > b, cx a b, cx a b; potrafi na podstawie zbioru rozwiązań nierówności, zapisać tę nierówność w stopniu trudności; płynnie stosować w rozwiązywaniu zadań oraz równań i nierówności z wartością bezwzględną;

5 potrafi odczytywać dane przedstawione w tabeli lub na diagramie; potrafi posługiwać się procentem w prostych zadaniach tekstowych; potrafi obliczyć wartość bezwzględną liczby; umie obliczyć odległość na osi liczbowej między dwoma dowolnymi punktami; potrafi wyznaczyć przybliżenie dziesiętne liczby rzeczywistej z żądaną dokładnością; potrafi obliczyć błąd bezwzględny i błąd względny danego przybliżenia; postaci nierówności z wartością bezwzględną; potrafi obliczyć błąd procentowy przybliżenia; potrafi szacować wartości wyrażeń; 3.Wyrażenia algebraiczne ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Uczeń: potrafi wykonywać na ocenę dopuszczającą na ocenę dostateczną oraz: na ocenę dobrą oraz: na ocenę bardzo dobrą oraz: działania oraz: sprawnie przekształca sprawnie przekształca potrafi sprawnie działać na na potęgach o wykładniku zna prawa działań na wyrażenia algebraiczne wyrażenia zawierające wzory wyrażeniach zawierających naturalnym, całkowitym potęgach o wykładnikach zawierające potęgi i skróconego mnożenia; potęgi i pierwiastki i wymiernym; wymiernych; pierwiastki; potrafi usunąć z zastosowaniem wzorów potrafi wyłączać wspólny potrafi sprawnie sprawnie zamienia niewymierność z skróconego mnożenia; czynnik z różnych wyrażeń wykonywać działania na pierwiastki arytmetyczne na mianownika ułamka, potrafi sprawnie rozkładać poza nawias; potęgach o wykładniku potęgi o wykładniku stosując wzór skróconego wyrażenia zawierające potęgi potrafi posługiwać się naturalnym, całkowitym i wymiernym i odwrotnie; mnożenia na i wzorami skróconego potrafi sprawnie pierwiastki na czynniki,

6 mnożenia i wykonuje działania na wyrażeniach, które zawierają wymienione wzory skróconego mnożenia; potrafi usuwać niewymierność z mianownika ułamka, w tym, stosując wzór skróconego mnożenia (różnicę kwadratów dwóch wyrażeń); potrafi obliczać pierwiastki stopnia nieparzystego z liczb ujemnych; potrafi obliczać logarytm z danej liczby; potrafi obliczyć średnią arytmetyczną, średnią ważoną i średnią geometryczną liczb; przekształca proste wzory matematyczne, fizyczne i chemiczne; wymiernym; zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego z liczby nieujemnej oraz zna i potrafi stosować prawa działań na pierwiastkach w obliczeniach; zamienia pierwiastki arytmetyczne na potęgi o wykładniku wymiernym i odwrotnie; potrafi zapisać liczbę w notacji wykładniczej; zna i potrafi posługiwać się wzorami skróconego mnożenia; sprawnie sprowadza wyrażenia algebraiczne do najprostszej postaci i oblicza ich wartości dla podanych wartości zmiennych; potrafi rozłożyć proste wyrażenia na czynniki metodą grupowania wyrazów lub za pomocą wzorów skróconego mnożenia; potrafi sprawnie obliczać logarytm z danej liczby; zna i potrafi stosować własności logarytmów w prostych obliczeniach; potrafi dowodzić proste twierdzenia; wykonywać działania na potęgach o wykładniku rzeczywistym; zna i potrafi sprawnie posługiwać się wzorami skróconego mnożenia; potrafi sprawnie rozłożyć wyrażenia na czynniki metodą grupowania wyrazów lub za pomocą wzorów skróconego mnożenia; zna i potrafi stosować własności logarytmów w obliczeniach; stosuje średnią arytmetyczną, średnią ważoną i średnią geometryczną w zadaniach tekstowych; dowodzi twierdzeń z zakresu podzielności liczb całkowitych; sumę (różnicę) sześcianów; potrafi oszacować wartość potęgi o wykładniku rzeczywistym; potrafi dowodzić twierdzenia, posługując się dowodem wprost oraz dowodem nie wprost; stosując jednocześnie wzory skróconego mnożenia i metodę grupowania wyrazów; potrafi wykorzystać pojęcie logarytmu (a także cechy i mantysy logarytmu dziesiętnego) w zadaniach praktycznych.

7 sprawnie przekształca wzory matematyczne, fizyczne i chemiczne; 4. Geometria płaska pojęcia wstępne ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Uczeń: zna figury podstawowe (punkt, prosta, płaszczyzna, przestrzeń) i potrafi zapisać relacje między nimi; umie określić położenie na ocenę dopuszczającą oraz: rozumie pojęcie figury wypukłej i wklęsłej oraz ograniczonej i na ocenę dostateczną oraz: wie, że suma miar kątów zewnętrznych wielokąta wypukłego jest stała i stosuje tą własność w zadaniach; na ocenę dobrą oraz: zna i potrafi stosować twierdzenie dotyczące sumy miar kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego; na ocenę bardzo dobrą oraz: potrafi udowodnić twierdzenie dotyczące sumy miar kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego; prostych na płaszczyźnie; nieograniczonej i potrafi sprawnie posługuje się potrafi udowodnić, że rozumie pojęcie odległości, podać przykłady takich figur; wzorem na liczbę suma miar kątów nietypowe zadania o potrafi wyznaczyć odległość zna i potrafi stosować wzór przekątnych wielokąta zewnętrznych wielokąta podwyższonym stopniu między dwoma punktami, na liczbę przekątnych wypukłego w zadaniach; wypukłego jest stała; trudności dotyczące punktu od prostej, dwóch wielokąta wypukłego; zna i stosuje prawa zna przekształcenia odcinków, prostych, prostych równoległych; wie, jaki wielokąt dotyczące działań na nieizometryczne rzut półprostych, kątów i kół, w zna podział kątów ze nazywamy foremnym; wektorach; równoległy na prostą oraz tym z zastosowaniem względu na ich miarę oraz zna określenie kąta, podział powinowactwo prostokątne; poznanych twierdzeń; położenie i potrafi kątów ze względu na ich zadania o średnim stopni u umie udowodnić własności zastosować własności tych miarę oraz położenie i trudności z zastosowaniem zadania złożone, figur geometrycznych w kątów w rozwiązywaniu sprawnie umie zastosować poznanych twierdzeń; wymagające wykorzystania oparciu o poznane prostych zadań; własności tych wie, co to jest punkt stały równocześnie kilku twierdzenia. zna własności kątów kątów w rozwiązywaniu przekształcenia poznanych własności; utworzonych między dwiema zadań; geometrycznego prostymi równoległymi zna własności kątów wie, jakie przekształcenie przeciętymi trzecią prostą i utworzonych między dwiema geometryczne jest umie zastosować je w prostymi równoległymi tożsamościowe; rozwiązywaniu prostych przeciętymi trzecią prostą i wie, jakie przekształcenie

8 zadań; rozumie pojęcie dwusiecznej kąta i symetralnej odcinka i potrafi zastosować własność dwusiecznej kąta oraz symetralnej odcinka w rozwiązywaniu prostych zadań, umie skonstruować dwusieczną danego kąta i symetralną danego odcinka; potrafi wskazać oś symetrii figury (figurę osiowosymetryczną); potrafi wskazać środek symetrii figury (figura środkowosymetryczna); potrafi stosować twierdzenie Talesa do podziału odcinka w danym stosunku, do konstrukcji odcinka o danej długości, do obliczania długości odcinka w prostych zadaniach; potrafi stosować wnioski z twierdzenia Talesa w rozwiązywaniu prostych zadań; rozumie pojęcie koła i okręgu, poprawnie posługuje się terminami: promień, środek okręgu, cięciwa, średnica, łuk okręgu; sprawnie umie zastosować je w rozwiązywaniu zadań; potrafi uzasadnić równoległość dwóch prostych znajdując równe kąty odpowiadające; stosuje twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa do uzasadniania równoległości odpowiednich odcinków lub prostych; posługuje się terminami: kąt wpisany w koło, kąt środkowy koła oraz zna twierdzenia dotyczące kątów wpisanych i środkowych i umie je zastosować przy rozwiązywaniu prostych zadań; wie, co to jest kąt dopisany do okręgu; zna twierdzenie o kątach wpisanym i dopisanym do okręgu, opartych na tym samym łuku; zna twierdzenie o odcinkach stycznych i potrafi je stosować w rozwiązywaniu prostych zadań; zna twierdzenie o stycznej do okręgu i potrafi wykorzystywać je przy rozwiązywaniu prostych geometryczne jest izometrią; zna definicje i własności takich przekształceń izometrycznych, jak: przesunięcie równoległe o wektor, symetria osiowa względem prostej, symetria środkowa względem punktu; zadania o średnim stopniu trudności dotyczące okręgów, stycznych, kątów środkowych, wpisanych i dopisanych, z zastosowaniem poznanych twierdzeń;

9 potrafi określić wzajemne położenie prostej i okręgu oraz dwóch okręgów na płaszczyźnie; rozróżnia kąty wpisane i środkowe w kole oraz stosuje twierdzenia dotyczące tych kątów do wyznaczania miar; zna definicję wektora na płaszczyźnie (bez układu współrzędnych); wie, jakie wektory są równe, a jakie przeciwne; zadań; zna i stosuje w zadaniach warunki dotyczące położenia prostej i okręgu oraz dwóch okręgów na płaszczyźnie potrafi wektory dodawać, odejmować i mnożyć przez liczbę; 5. Geometria płaska trójkąty ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Uczeń: potrafi sklasyfikować trójkąty ze względu na boki i kąty; Uczeń opanował wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: umie określić na na ocenę dostateczną oraz: potrafi udowodnić proste własności trójkątów, na ocenę dobrą oraz: potrafi udowodnić twierdzenie o odcinku na ocenę bardzo dobrą oraz: potrafi udowodnić twierdzenie dotyczące potrafi ocenić, czy z danych podstawie wykorzystując cechy łączącym środki boków wysokości w trójkącie odcinków można zbudować długości boków trójkąta, czy przystawania trójkątów; w trójkącie; prostokątnym, trójkąt; trójkąt jest ostrokątny, czy potrafi obliczyć długość poprowadzonej na stosuje w zadaniach rozwartokątny; promienia okręgu wpisanego zadania przeciwprostokątną; twierdzenie o sumie kątów w zna twierdzenie o w trójkąt równoramienny i o podwyższonym stopniu trójkącie; środkowych w trójkącie oraz długość promienia okręgu trudności, dotyczących nietypowe zadania dotyczące stosuje w zadaniach potrafi je zastosować przy opisanego na trójkącie trójkątów, z wykorzystaniem trójkątów z wykorzystaniem twierdzenie o odcinku rozwiązywaniu prostych równoramiennym, mając poznanych twierdzeń; poznanych twierdzeń. dane długości boków łączącym środki boków zadań; trójkąta z wykorzystaniem trójkąta; tw. Pitagorasa; - zna twierdzenie Pitagorasa i zadania o średnim stopniu potrafi stosować cechy umie je zastosować w trudności dotyczące okręgów podobieństwa trójkątów do

10 rozwiązywaniu prostych zadań; zna twierdzenie odwrotne do tw. Pitagorasa i wykorzystuje je do sprawdzenia, czy dany trójkąt jest prostokątny; umie narysować wysokości w trójkącie i wie, że wysokości lub ich przedłużenia przecinają się w jednym punkcie; zna pojęcie środka ciężkości trójkąta; potrafi stosować tw. o symetralnych boków w trójkącie; wie, że punkt przecięcia symetralnych boków trójkąta jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie; potrafi stosować tw. o dwusiecznych kątów w trójkącie; wie, że punkt przecięcia dwusiecznych kątów trójkąta jest środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt; zna i stosuje przy rozwiązywaniu prostych zadań własności trójkąta równobocznego: długość wysokości w zależności od wpisanych w trójkąt i okręgów opisanych na trójkącie; zadania o średnim stopniu trudności dotyczące trójkątów, z zastosowaniem poznanych do tej pory twierdzeń; zna trzy cechy przystawania trójkątów i stosuje je do rozwiązywania zadań; zna cechy podobieństwa trójkątów i stosuje je do rozpoznawania trójkątów podobnych i przy rozwiązywaniu zadań; zna twierdzenie o stycznej i siecznej oraz potrafi je stosować w rozwiązywaniu prostych zadań geometrycznych; umie udowodnić twierdzenie o odcinkach stycznych; rozwiązania zadań z wykorzystaniem innych, wcześniej poznanych własności; zna twierdzenie o stycznej i siecznej oraz potrafi je stosować w rozwiązywaniu zadań geometrycznych; potrafi uzasadnić, że symetralna odcinka jest zbiorem punktów płaszczyzny równoodległych od końców odcinka; potrafi uzasadnić, że każdy punkt należący do dwusiecznej kąta leży w równej odległości od ramion tego kąta;

11 długości boku, długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie, długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt; stosuje własności trójkąta prostokątnego; zna podstawowe własności trójkąta równoramiennego i stosuje je przy rozwiązywaniu prostych zadań; stosuje trzy cechy przystawania trójkątów do rozwiązywania prostych zadań; potrafi zastosować cechy podobieństwa trójkątów do rozpoznawania trójkątów podobnych i przy rozwiązywaniu prostych zadań; umie obliczyć skalę podobieństwa trójkątów podobnych; 6. Trygonometria ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Uczeń: Uczeń opanował potrafi obliczyć wartości wymagania na ocenę na ocenę dostateczną oraz: na ocenę dobrą oraz: na ocenę bardzo dobrą oraz:

12 funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym o danych długościach boków; potrafi korzystać z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych z tablic lub obliczonych za pomocą kalkulatora); zna wartości funkcji trygonometrycznych kątów o miarach 30, 45, 60 ; trójkąty prostokątne; potrafi obliczać wartości wyrażeń zawierających funkcje trygonometryczne kątów o miarach 30, 45, 60 ; zna definicje sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa dowolnego kata wypukłego; stosuje proste zależności między funkcjami trygonometrycznymi: sin 2 α+cos 2 α=1, sin(90 -α)= cosα oraz ; znając wartość jednej z funkcji: sinus lub cosinus, wyznacza wartości dopuszczającą oraz: zna wartości funkcji trygonometrycznych ( o ile istnieją) kątów o miarach: 0, 90, 180 ; potrafi obliczyć wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta, gdy dana jest jedna z nich; potrafi stosować poznane wzory redukcyjne w obliczaniu wartości wyrażeń; potrafi zastosować poznane wzory redukcyjne w zadaniach geometrycznych; potrafi zbudować kąt znając wartość jednej z funkcji trygonometrycznych tego kąta; zna twierdzenie sinusów, potrafi je zastosować do wyznaczania długości boku trójkąta, sinusa kąta lub długości promienia okręgu opisanego na trójkącie; zna twierdzenie cosinusów, potrafi je zastosować do wyznaczania długości boku trójkąta lub cosinusa kąta w trójkącie; potrafi rozwiązywać proste zadania geometryczne z zna i potrafi stosować podstawowe tożsamości trygonometryczne (dla dowolnego kąta, dla którego funkcje trygonometryczne są określone) zna i potrafi stosować wzory redukcyjne; potrafi dowodzić różne tożsamości trygonometryczne; zna twierdzenie sinusów i potrafi je stosować w zadaniach geometrycznych; zna twierdzenie cosinusów i potrafi stosować je w zadaniach geometrycznych; potrafi rozwiązywać zadania o średnim stopniu trudności, wykorzystując także wcześniej poznaną wiedzę o figurach geometrycznych; zna i potrafi stosować podstawowe tożsamości trygonometryczne (dla dowolnego kąta, dla którego funkcje trygonometryczne są określone) zna i potrafi stosować wzory redukcyjne; potrafi dowodzić różne tożsamości trygonometryczne; zna twierdzenie sinusów i potrafi je stosować w różnych zadaniach geometrycznych; zna twierdzenie cosinusów i potrafi stosować je w zadaniach geometrycznych; zadania o różnym stopniu trudności, wykorzystując także wcześniej poznaną wiedzę o figurach geometrycznych; potrafi udowodnić twierdzenie sinusów; potrafi udowodnić twierdzenie cosinusów; zadania o podwyższonym stopniu trudności, wymagające niekonwencjonalnych pomysłów i metod.

13 pozostałych funkcji tego samego kąta ostrego; zna pojęcie kąta skierowanego; umie podać znaki wartości funkcji trygonometrycznych w poszczególnych ćwiartkach; zastosowaniem twierdzenia sinusów i twierdzenia cosinusów; 7. Geometria płaska pole koła, pole trójkąta. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Uczeń: rozumie pojęcie pola figury; zna wzór na pole kwadratu i pole prostokąta; potrafi obliczyć pole trójkąta korzystając z następujących wzorów na pole trójkąta: na ocenę dopuszczającą oraz: zna i potrafi stosować następujące wzory na pole trójkąta:, gdzie a to długość, gdzie a to długość boku trójkąta równobocznego;, ; gdzie,, proste zadania geometryczne dotyczące trójkątów, wykorzystując wzory na pole trójkąta i poznane wcześniej boku trójkąta równobocznego;, ; gdzie,, proste zadania geometryczne dotyczące trójkątów, wykorzystując wzory na ich pola i poznane wcześniej twierdzenia, w szczególności twierdzenie Pitagorasa oraz Uczeń opanował wymagania na ocenę dostateczną oraz: zadania geometryczne o średnim stopniu trudności, stosując wzory na pola trójkątów, w tym również z wykorzystaniem poznanych wcześniej własności trójkątów; zadania geometryczne, wykorzystując cechy podobieństwa trójkątów, twierdzenie o polach figur podobnych; rozwiązuje zadania dotyczące trójkątów, Uczeń opanował wymagania na ocenę dobrą oraz: potrafi wyprowadzić wzory na pole trójkąta; potrafi dowodzić twierdzenia, w których wykorzystuje pojęcie pola; Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: nietypowe zadania geometryczne o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem wzorów na pola figur i innych twierdzeń.

14 twierdzenia; potrafi obliczyć wysokość trójkąta, promień okręgu opisanego i promień okręgu wpisanego w trójkąt korzystając ze wzoru na pole; zna twierdzenie o polach figur podobnych; potrafi je stosować przy rozwiązywaniu prostych zadań; zna wzór na pole koła i pole wycinka koła, umie zastosować te wzory przy rozwiązywaniu prostych zadań; 8. Funkcja i jej własności. własności okręgu wpisanego w trójkąt i okręgu opisanego na trójkącie; zna wzory na długość okręgu i długość łuku okręgu, umie zastosować te wzory do rozwiązywania prostych zadań; w których wykorzystuje twierdzenia poznane wcześniej ( tw. Pitagorasa, tw.talesa, tw. sinusów, tw.cosinusów, twierdzenia o kątach w kole, itp.); ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Uczeń: potrafi odróżnić funkcję od innych przyporządkowań; potrafi podawać przykłady funkcji; potrafi opisywać funkcje na na ocenę dopuszczającą oraz: potrafi wyznaczać dziedzinę funkcji oraz miejsca zerowe funkcji na ocenę dostateczną oraz: potrafi określić dziedzinę oraz miejsca zerowe funkcji liczbowej danej wzorem w przypadku, gdy wyznaczenie na ocenę dobrą oraz: posługuje się wykresami funkcji np.: y = reszta z dzielenia x przez 3, na ocenę bardzo dobrą oraz: rozwiązuje zadania dotyczące funkcji o podwyższonym stopniu trudności; różne sposoby: wzorem, liczbowej opisanej wzorem; dziedziny funkcji wymaga gdzie x C, y = sgn x, sprawnie posługuje się tabelką, grafem, opisem sporządza wykres funkcji rozwiązania koniunkcji y = [x], y = x [x], językiem matematycznym i słownym oraz zbiorem par spełniającej podane warunki warunków, dotyczących y =max(5, x ), symbolika matematyczną. uporządkowanych; (w prostych przykładach); mianowników lub y = min (x, 2x + 1); potrafi naszkicować wykres sprawdza równość funkcji; pierwiastków stopnia szkicuje wykres funkcji funkcji liczbowej określonej umie na podstawie drugiego, występujących we określonej w różnych słownie, grafem, tabelką, wykresów funkcji f i g podać wzorze; przedziałach różnymi wzorem oraz zbiorem par zbiór rozwiązań równania zna pojęcie funkcji wzorami, odczytuje uporządkowanych; f(x) = g(x) oraz nierówności parzystej oraz nieparzystej; własności takiej funkcji;

15 potrafi odróżnić wykres funkcji od krzywej, która wykresem funkcji nie jest; potrafi narysować wykresy takich funkcji jak:,,,, ; stosuje poznane wykresy funkcji do rozwiązywania równań i nierówności; potrafi wyznaczyć dziedzinę funkcji liczbowej danej wzorem (w prostych przypadkach); potrafi obliczyć miejsce zerowe funkcji liczbowej (w prostych przypadkach); - potrafi wyznaczyć współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji i osi OY; - potrafi obliczyć wartość funkcji liczbowej dla danego argumentu, a także obliczyć argument funkcji, gdy dana jest jej wartość; potrafi określić zbiór wartości funkcji w prostych przypadkach np. w przypadku, gdy dziedzina funkcji jest zbiorem skończonym potrafi na podstawie wykresu funkcji liczbowej typu: f(x) < g(x), f(x) g(x). potrafi interpretować informacje na podstawie wykresów funkcji lub ich wzorów (np. dotyczące różnych zjawisk przyrodniczych, ekonomicznych, socjologicznych, fizycznych); potrafi przetwarzać informacje dane w postaci wzoru lub wykresu funkcji; wie, jaką funkcję nazywamy okresową; potrafi podać własności funkcji okresowej na podstawie jej wykresu; sporządza wykres funkcji spełniającej podane warunki; szkicuje wykres funkcji określonej w różnych przedziałach różnymi wzorami, odczytuje własności takiej funkcji ( w prostych przykładach); potrafi zbadać na podstawie definicji monotoniczność danej funkcji; potrafi zbadać na podstawie definicji parzystość (nieparzystość) danej funkcji. potrafi stosować wiadomości o funkcji do opisywania zależności w przyrodzie, gospodarce i życiu, codziennym;

16 odczytać jej własności, takie jak: --dziedzina funkcji --zbiór wartości funkcji --miejsce zerowe funkcji -- argument funkcji, gdy dana jest wartość funkcji -- wartość funkcji dla danego argumentu -- przedziały, w których funkcja jest rosnąca, malejąca, stała -- zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie, ujemne, niedodatnie, nieujemne -- najmniejszą oraz największą wartość funkcji; - odczytuje informacje na podstawie wykresów funkcji, dotyczące różnych zjawisk, np. przyrodniczych, ekonomicznych, socjologicznych, fizycznych, chemicznych; Nauczyciel przedmiotu uwzględnia zalecenia zawarte w opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Możliwe sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności to: sprawdziany, Kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe, aktywność na lekcji, praca w grupach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE rok szkolny 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE rok szkolny 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE rok szkolny 2018/2019 Przedmiot Klasa Nauczyciel uczący Poziom matematyka 1a Zuzanna Durlak rozszerzony 1. Wprowadzenie do matematyki. Pojęcia podstawowe ocena dopuszczająca ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W 3 LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W 3 LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W 3 LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasa pierwsza A, B, C, D, E, G, H zakres podstawowy. LICZBY RZECZYWISTE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą jeśli: podaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zakres podstawowy. Klasa 1

Wymagania edukacyjne z matematyki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zakres podstawowy. Klasa 1 Wymagania edukacyjne z matematyki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zakres podstawowy. Klasa 1 Liczby rzeczywiste: Uczeń otrzymuje ocenę ( jeśli rozumie i stosuje podpowiedź nauczyciela)oraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI (zakres podstawowy) Rok szkolny 2017/2018 - klasa 1a, 1b, 1c 1, Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie I poziom rozszerzony

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie I poziom rozszerzony Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie I poziom rozszerzony Na ocenę dopuszczającą, uczeń: podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki zakres podstawowy nowa podstawa programowa

Wymagania edukacyjne z matematyki zakres podstawowy nowa podstawa programowa Wymagania edukacyjne z matematyki zakres podstawowy nowa podstawa programowa Wymagania stawiane przed uczniem podzielone są na trzy grupy: wymagania podstawowe; wymagania dopełniające; wymagania wykraczające.

Bardziej szczegółowo

Matematyka zakres rozszerzony, klasa I PLO. Niezbędne wymagania edukacyjne: Wprowadzenie do matematyki. Pojęcia podstawowe. Wymagania podstawowe:

Matematyka zakres rozszerzony, klasa I PLO. Niezbędne wymagania edukacyjne: Wprowadzenie do matematyki. Pojęcia podstawowe. Wymagania podstawowe: Matematyka zakres rozszerzony, klasa I PLO Niezbędne wymagania edukacyjne: Wprowadzenie do matematyki. Pojęcia podstawowe odróżnia zdanie logiczne od innej wypowiedzi; określa wartość logiczną zdania prostego;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY PIERWSZEJ LICEUM - podstawa I. ELEMENTY LOGIKI dopuszczającą dostateczną potrafi odróżnić zdanie logiczne od innej wypowiedzi; umie określić wartość logiczną

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym.

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Matematyka. Poznać, zrozumieć Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 1 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki zakres rozszerzony nowa podstawa programowa

Wymagania edukacyjne z matematyki zakres rozszerzony nowa podstawa programowa Wymagania edukacyjne z matematyki zakres rozszerzony nowa podstawa programowa Wymagania stawiane przed uczniem podzielone są na trzy grupy: wymagania podstawowe; wymagania dopełniające; wymagania wykraczające.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA - PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) Rok szkolny 2014/2015- klasa 1 a, b

MATEMATYKA - PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) Rok szkolny 2014/2015- klasa 1 a, b MATEMATYKA - PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) Rok szkolny 04/05- klasa a, b Wymagania wykraczające zawierają w sobie wymagania dopełniające, te zaś zawierają wymagania podstawowe. Ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KL. 1 POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KL. 1 POZIOM PODSTAWOWY 1. Wprowadzenie do matematyki. Pojęcia podstawowe Tematyka zajęć: Zdanie. Zaprzeczenie zdania Koniunkcja zdań. Alternatywa zdań Implikacja. Równoważność zdań. Definicja. Twierdzenie Prawa logiczne. Prawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. z matematyki dla uczniów klasy I LO poziom podstawowy

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. z matematyki dla uczniów klasy I LO poziom podstawowy Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Nauczyciel: mgr Karolina Bębenek z matematyki dla uczniów klasy I LO poziom podstawowy 1. Wprowadzenie do matematyki.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI (zakres podstawowy) klasa 1LO

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI (zakres podstawowy) klasa 1LO KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI (zakres podstawowy) klasa 1LO Wymagania stawiane przed uczniem podzielone są na trzy grupy: Wymagania podstawowe (zawierają wymagania konieczne); Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

Uczeń: rozumie budowę twierdzenia matematycznego;

Uczeń: rozumie budowę twierdzenia matematycznego; WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KL. 1 (zakres podstawowy) 1. Wprowadzenie do matematyki. Pojęcia podstawowe Tematyka zajęć: Zdanie. Zaprzeczenie zdania Zbiór. Działania na zbiorach Zbiory liczbowe.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Pogrubieniem oznaczono wymagania, które wykraczają poza podstawę programową dla zakresu podstawowego.

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Pogrubieniem oznaczono wymagania, które wykraczają poza podstawę programową dla zakresu podstawowego. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Pogrubieniem oznaczono wymagania, które wykraczają poza podstawę programową dla zakresu podstawowego. 1. LICZBY RZECZYWISTE podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych,

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 technikum. Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne:

Klasa 1 technikum. Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne: Klasa 1 technikum Przedmiotowy system oceniania wraz z wymaganiami edukacyjnymi Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 1. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony Klasa pierwsza

MATeMAtyka 1. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony Klasa pierwsza MATeMAtyka 1 Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Zakres podstawowy i rozszerzony Klasa pierwsza Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY PIERWSZEJ. zakres podstawowy

WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY PIERWSZEJ. zakres podstawowy WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY PIERWSZEJ zakres podstawowy 1. Wprowadzenie do matematyki. Pojęcia podstawowe. Stopień Wiadomości i umiejętności potrafi odróżnić

Bardziej szczegółowo

1. LICZBY RZECZYWISTE. Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli:

1. LICZBY RZECZYWISTE. Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE POZIOM PODSTAWOWY KLASA 1 1. LICZBY RZECZYWISTE podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI dla klasy I ba Rok szk. 2012/2013

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI dla klasy I ba Rok szk. 2012/2013 Dział LICZBY RZECZYWISTE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES ROZSZERZONY I. Wprowadzenie do matematyki. Pojęcia podstawowe dopuszczającą jeżeli: potrafi odróżnić zdanie logiczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KL. 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KL. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KL. 1 (zakres podstawowy i rozszerzony) 1. Wprowadzenie do matematyki. Pojęcia podstawowe Tematyka zajęć: Zdanie. Zaprzeczenie zdania Koniunkcja zdań. Alternatywa

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki dla klasy I C LO (Rok szkolny 2015/16) Wykaz zakładanych osiągnięć ucznia klasy I liceum

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki dla klasy I C LO (Rok szkolny 2015/16) Wykaz zakładanych osiągnięć ucznia klasy I liceum Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki dla klasy I C LO (Rok szkolny 05/6) Wykaz zakładanych osiągnięć ucznia klasy I liceum (osiągnięcia ucznia w zakresie podstawowym) I. Liczby rzeczywiste. Język

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 1

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 1 Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 1 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego działu, aby uzyskać poszczególne stopnie. Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI (zakres podstawowy) Rok szkolny 2018/2019 - klasa 1a, 1b, 1c 1, Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas

Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas klasa I 1)Działania na liczbach: dopuszczający: uczeń potrafi poprawnie wykonać cztery podstawowe działania na ułamkach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 1a i 1n zakres rozszerzony

WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 1a i 1n zakres rozszerzony WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 1a i 1n zakres rozszerzony I Wprowadzenie do matematyki. Pojęcia podstawowe. Stopień Wiadomości i umiejętności Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY PIERWSZEJ M,A. zakres rozszerzony

WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY PIERWSZEJ M,A. zakres rozszerzony WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY PIERWSZEJ M,A. zakres rozszerzony Wprowadzenie do matematyki. Pojęcia podstawowe. Stopień Wiadomości i umiejętności Uczeń: potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki - klasa I (poziom podstawowy) wg programu nauczania Matematyka Prosto do matury

Wymagania edukacyjne z matematyki - klasa I (poziom podstawowy) wg programu nauczania Matematyka Prosto do matury LICZBY RZECZYWISTE Na poziomie wymagań koniecznych - na ocenę dopuszczającą (2) uczeń potrafi: zamieniać ułamek zwykły na ułamek dziesiętny podać przykłady liczb niewymiernych podać przybliżenie dziesiętne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, zatem powinny być

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z SENSEM. Ryszard Kalina Tadeusz Szymański Marek Lewicki. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych.

MATEMATYKA Z SENSEM. Ryszard Kalina Tadeusz Szymański Marek Lewicki. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. MATEMATYKA Z SENSEM Ryszard Kalina Tadeusz Szymański Marek Lewicki Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Klasa I Zakres podstawowy i rozszerzony Wymagania konieczne (K)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I zakres podstawowy Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I zakres podstawowy Program nauczania zgodny z: Kurczab M., Kurczab E., Świda E., Program nauczania w liceach i technikach. Zakres Podstawowy., Oficyna Edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I zakres podstawowy Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I zakres podstawowy Program nauczania zgodny z: Kurczab M., Kurczab E., Świda E., Program nauczania w liceach i technikach. Zakres Podstawowy., Oficyna Edukacyjna

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY PIERWSZEJ

MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY PIERWSZEJ MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1. LICZBY RZECZYWISTE DLA KLASY PIERWSZEJ 1. Podawanie przykładów liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka cz.1. Zakres podstawowy

MATeMAtyka cz.1. Zakres podstawowy MATeMAtyka cz.1 Zakres podstawowy Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza program nauczania (W). Wymienione

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne klasa 1. Wstęp

Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne klasa 1. Wstęp Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne klasa 1. (zakres podstawowy) Wstęp Plan wynikowy kształcenia matematycznego jest dostosowany do programu nauczania matematyki w liceach i technikach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - matematyka - poziom rozszerzony Dariusz Drabczyk

WYMAGANIA EDUKACYJNE - matematyka - poziom rozszerzony Dariusz Drabczyk WYMAGANIA EDUKACYJNE - matematyka - poziom rozszerzony Dariusz Drabczyk str 1 Klasa 1d: wpisy oznaczone jako: LICZBY RZECZYWISTE, JĘZYK MATEMATYKI, FUNKCJA LINIOWA, (F) FUNKCJE, FUNKCJA KWADRATOWA. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY 1LO i 1TI ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY 1LO i 1TI ROK SZKOLNY 2018/2019 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY 1LO i 1TI ROK SZKOLNY 2018/2019 Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy 1 Liceum zakres podstawowy i rozszerzony

Wymagania edukacyjne dla klasy 1 Liceum zakres podstawowy i rozszerzony Wymagania edukacyjne dla klasy Liceum zakres podstawowy i rozszerzony Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne: ocena dopuszczająca (K) ocena dostateczna (K) i (P) ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile. Kl. I poziom rozszerzony

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile. Kl. I poziom rozszerzony Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile. LICZBY RZECZYWISTE Kl. I poziom rozszerzony podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Matematyka XI LO w Krakowie. Klasa pierwsza. Poziom podstawowy.

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Matematyka XI LO w Krakowie. Klasa pierwsza. Poziom podstawowy. Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Matematyka XI LO w Krakowie. Klasa pierwsza. Poziom podstawowy. Wymagania ogólne interpretuje tekst matematyczny, po rozwiązaniu

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY Warszawa 2019 LICZBY RZECZYWISTE stosować prawidłowo pojęcie zbioru, podzbioru, zbioru pustego; zapisywać zbiory w różnej postaci

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Klasa pierwsza zakres rozszerzony. LICZBY RZECZYWISTE podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz przyporządkowuje liczbę do odpowiedniego zbioru

Bardziej szczegółowo

Matematyka wykaz umiejętności wymaganych na poszczególne oceny

Matematyka wykaz umiejętności wymaganych na poszczególne oceny Matematyka wykaz umiejętności wymaganych na poszczególne oceny KLASA I 1.Liczby rzeczywiste 1. Podawanie przykładów liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Matematyka Poznać, zrozumieć Kształcenie w zakresie podstawowym Klasa 1 (4 godziny tygodniowo) Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki z zakresu klasy drugiej TECHNIKUM

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki z zakresu klasy drugiej TECHNIKUM Zespól Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 23 czerwca 2017r. Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki z zakresu klasy drugiej TECHNIKUM Strona 1 z 9 1. Geometria płaska trójkąty zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Rok szkolny 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Rok szkolny 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Rok szkolny 2018/2019 Przedmiot Klasa Nauczyciele uczący Poziom matematyka 3e Łukasz Jurczak rozszerzony 6. Ułamki algebraiczne. Równania i nierówności wymierne. Funkcje wymierne.

Bardziej szczegółowo

2) R stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu.

2) R stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu. ZAKRES ROZSZERZONY 1. Liczby rzeczywiste. Uczeń: 1) przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg); 2)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne klasa 1. (zakres podstawowy i rozszerzony)

Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne klasa 1. (zakres podstawowy i rozszerzony) Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne klasa 1. (zakres podstawowy i rozszerzony) Wstęp Plan wynikowy kształcenia matematycznego jest dostosowany do programu nauczania matematyki w liceach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki klasa I i II ZSZ 2013/2014

Przedmiotowy system oceniania z matematyki klasa I i II ZSZ 2013/2014 I. Liczby rzeczywiste K-2 P-3 R-4 D-5 W-6 Rozpoznaje liczby: naturalne (pierwsze i złożone),całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste Stosuje cechy podzielności liczb przez 2, 3,5, 9 Podaje dzielniki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania klasa I TH matematyka PP 2015/16

Przedmiotowy System Oceniania klasa I TH matematyka PP 2015/16 Przedmiotowy System Oceniania klasa I TH matematyka PP 2015/16 PROPOZYCJA POZIOMÓW WYMAGAŃ Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 1. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

MATeMAtyka 1. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony Marian Łuniewski MATeMAtyka 1 Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Zakres podstawowy i rozszerzony Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM OCENA ŚRÓDROCZNA: NIEDOSTATECZNY ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 1b zakres rozszerzony

WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 1b zakres rozszerzony WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 1b zakres rozszerzony Stopień I Wprowadzenie do matematyki. Pojęcia podstawowe. Wiadomości i umiejętności Uczeń:

Bardziej szczegółowo

I. LICZBY RZECZYWISTE I/1 1 Liczby naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne.

I. LICZBY RZECZYWISTE I/1 1 Liczby naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne. Dział/l.p. Ilość godz. Typ szkoły: TECHNIKUM Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Rok szkolny 2016/2017 Przedmiot: MATEMATYKA Klasa: I 80 godzin numer programu T5/O/5/12 Rozkład materiału nauczania Temat

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2 Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego działu, aby uzyskać poszczególne stopnie. Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym.

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Matematyka. Poznać, zrozumieć Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA - klasa I Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Zakres podstawowy i rozszerzony

MATEMATYKA - klasa I Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Zakres podstawowy i rozszerzony MATEMATYKA - klasa I Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Zakres podstawowy i rozszerzony Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki dla klasy I A LO (Rok szkolny 2015/16)

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki dla klasy I A LO (Rok szkolny 2015/16) Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki dla klasy I A LO (Rok szkolny 05/6) Wykaz zakładanych osiągnięć ucznia klasy I liceum (osiągnięcia ucznia w zakresie podstawowym) I. Liczby rzeczywiste. Język

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: - umie zapisać i odczytać w

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY DRUGIEJ

MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY DRUGIEJ MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1. SUMY ALGEBRAICZNE DLA KLASY DRUGIEJ 1. Rozpoznawanie jednomianów i sum algebraicznych Obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 2. Potęgi o wykładnikach naturalnych i całkowitych. Poziom wymagań edukacyjnych:

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 2. Potęgi o wykładnikach naturalnych i całkowitych. Poziom wymagań edukacyjnych: Wymagania programowe na poszczególne oceny Poziom wymagań edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra) D dopełniający (ocena bardzo dobra)

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 wymagania edukacyjne

Klasa 1 wymagania edukacyjne Klasa wymagania edukacyjne Zakres podstawowy i rozszerzony Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki z zakresu klasy pierwszej TECHNIKUM

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki z zakresu klasy pierwszej TECHNIKUM Zespól Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 3 czerwca 017r. Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki z zakresu klasy pierwszej TECHNIKUM Strona 1 z 8 1. Wprowadzenie do matematyki. Pojęcia

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KL I LO zakres podstawowy i rozszerzony

MATEMATYKA KL I LO zakres podstawowy i rozszerzony MATEMATYKA KL I LO zakres podstawowy i rozszerzony Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne stopnie szkolne w klasie trzeciej gimnazjum

Wymagania z matematyki na poszczególne stopnie szkolne w klasie trzeciej gimnazjum Wymagania z matematyki na poszczególne stopnie szkolne w klasie trzeciej gimnazjum I LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE podawanie przykładów liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych i niewymiernych; porównywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Warszawa 2019 LICZBY RZECZYWISTE Na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TEORETYCZNE Z MATEMATYKI

PYTANIA TEORETYCZNE Z MATEMATYKI Zbiory liczbowe: 1. Wymień znane Ci zbiory liczbowe. 2. Co to są liczby rzeczywiste? 3. Co to są liczby naturalne? 4. Co to są liczby całkowite? 5. Co to są liczby wymierne? 6. Co to są liczby niewymierne?

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Zakres rozszerzony Wymagania stawiane przed uczniem podzieliliśmy na trzy grupy: Wymagania podstawowe (zawierają wymagania konieczne); Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

K P K P R K P R D K P R D W

K P K P R K P R D K P R D W KLASA I TECHNIKUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY PROPOZYCJA POZIOMÓW WYMAGAŃ Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VIII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VIII Uczeń na ocenę dopuszczającą: - zna znaki używane do zapisu liczb w systemie rzymskim, - umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ I PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLASY DRUGIEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ I PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLASY DRUGIEJ KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ I PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLASY DRUGIEJ TREŚCI KSZTAŁCENIA WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Liczby wymierne i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY

PLAN WYNIKOWY PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY PLAN WYNIKOWY PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Warszawa 019 Liczba godzin TEMAT ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Język matematyki 1 Wzory skróconego mnożenia 3 Liczby pierwsze,

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. Szkoła sprzyja:

Wymagania ogólne. Szkoła sprzyja: Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Matematyka XI LO w Krakowie. Klasa pierwsza. Poziom podstawowy i rozszerzony. Wymagania ogólne używa języka matematycznego do

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 1. wymagania edukacyjne. Zakres podstawowy i rozszerzony. Autorzy Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 1. wymagania edukacyjne. Zakres podstawowy i rozszerzony. Autorzy Dorota Ponczek, Karolina Wej MATeMAtyka wymagania edukacyjne Zakres podstawowy i rozszerzony Autorzy Dorota Ponczek, Karolina Wej Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R),

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski. KLASA I Wymagania

MATEMATYKA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski. KLASA I Wymagania MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski Treści zapisane kursywą (i oznaczone gwiazdką) wykraczają poza podstawę programową. Nauczyciel może je realizować,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI Szkoła Branżowa I Stopnia

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI Szkoła Branżowa I Stopnia WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI Szkoła Branżowa I Stopnia KLASA I 1. Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne 1) Liczby naturalne, cechy podzielności stosuje cechy podzielności liczby przez 2, 3,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy VIII

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy VIII Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy VIII Temat 1. System rzymski. 2. Własności liczb naturalnych. 3. Porównywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY 1. FUNKCJA KWADRATOWA rysuje wykres funkcji i podaje jej własności sprawdza algebraicznie, czy dany punkt należy

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. LICZBA TEMAT GODZIN LEKCYJNYCH Potęgi, pierwiastki i logarytmy (8 h) Potęgi 3 Pierwiastki 3 Potęgi o wykładnikach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM LICZBY, WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym; umie obliczyć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń umie : WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM stosować cztery podstawowe działania na liczbach wymiernych, zna kolejność wykonywania działań

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Katalog wymagań programowych

MATEMATYKA Katalog wymagań programowych MATEMATYKA Katalog wymagań programowych KLASA 1H LICZBY RZECZYWISTE Na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych - na ocenę dopuszczającą () lub dostateczną przedstawiać liczby rzeczywiste w różnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. (zakres podstawowy) klasa 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. (zakres podstawowy) klasa 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY (zakres podstawowy) klasa 2 1. Funkcja liniowa Tematyka zajęć: Proporcjonalność prosta Funkcja liniowa. Wykres funkcji liniowej Miejsce zerowe funkcji liniowej.

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 1. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

MATeMAtyka 1. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony Dorota Ponczek, Karolina Wej MATeMAtyka Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Zakres podstawowy i rozszerzony Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe:

Bardziej szczegółowo

str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE ( ) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk

str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE ( ) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE (2017-2018) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk Klasa 2c: wpisy oznaczone jako: (PI) PLANIMETRIA I, (SA) SUMY ALGEBRAICZNE, (FW) FUNKCJE WYMIERNE, (FWL) FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Matematyka. Plan wynikowy Klasa 1. Zakres podstawowy + rozszerzony

Matematyka. Plan wynikowy Klasa 1. Zakres podstawowy + rozszerzony Matematyka. Plan wynikowy Klasa 1. Zakres podstawowy + rozszerzony Wymagania stawiane przed uczniem dzielimy na trzy grupy: wymagania podstawowe (zawierają wymagania konieczne); wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z matematyki w kl. III gimnazjum. (Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego)

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z matematyki w kl. III gimnazjum. (Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego) Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z matematyki w kl. III gimnazjum. (Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego) Ocena DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Uczeń: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej. rozumie rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w ZSZ Klasa I

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w ZSZ Klasa I Przedmiotowy system oceniania z matematyki w ZSZ Klasa I Dopuszczający Uczeń z potrafi : -zamienić ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie -rozróżnia liczby wymierne i niewymierne -zna definicję liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 8 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 8 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 8 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA zna znaki używane do zapisu liczb w systemie rzymskim; zna zasady zapisu liczb w systemie rzymskim; umie zapisać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny Podstawa programowa z 23 grudnia 2008r. do nauczania matematyki w zasadniczych szkołach zawodowych Podręcznik: wyd.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY 1. ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA W ZBIORZE LICZB RZECZYWISTYCH

PODSTAWOWY 1. ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA W ZBIORZE LICZB RZECZYWISTYCH 1. ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA W ZBIORZE LICZB RZECZYWISTYCH stosuje ogólny zapis liczb naturalnych parzystych, nieparzystych, podzielnych przez 3 itp. wykorzystuje dzielenie z resztą do przedstawienia

Bardziej szczegółowo