WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA Materiały uzupełniające do wykładu profesora Jacka Stupnickiego w dniu inauguracji roku akademickiego 2000/2001 Warszawa, 2000

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Początki kształcenia w kierunkach technicznych na ziemiach polskich Możliwości kształcenia w latach okupacji hitlerowskiej Wydziały mechaniczne Politechniki Warszawskiej po II wojnie światowej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Wybrane przykłady osiągnięć Zespołów Wydziału MEiL Sylwetki dziekanów Rektorzy Politechniki Warszawskiej wywodzący się z Wydziału MEiL Członkowie PAN profesorowie Wydz. MEiL Doktorat honorowy Politechniki Warszawskiej nadany w 1999 r. profesorowi Januszowi Przemienieckiemu Migawki ze Zjazdu Absolwentów Wydziału MEiL w roku Literatura

3 1. WPROWADZENIE Wyczerpujące informacje na temat Politechniki Warszawskiej, wszystkich wydziałów i instytutów znajdą zainteresowani w Internecie pod adresem http// Tam przedstawiono organizację uczelni, informacje o możliwości studiów, o badaniach naukowych, o usługach uczelni względem gospodarki narodowej, o współpracy międzynarodowej. Tam też reklamowany jest miesięcznik Politechniki Warszawskiej opisujący aktualności PW. Osoby zainteresowane Wydziałem MEiL znajdą na odpowiednich stronach Internetu informacje o wydziale, o aktualnie istniejących kierunkach kształcenia, tj. mechanice i budowie maszyn, automatyce i robotyce i ochronie środowiska. W ramach najbardziej rozbudowanego kierunku mechanika i budowa maszyn kultywowane są specjalności lotnictwo, technika cieplna, technika jądrowa, inżynieria chemiczna, mechanika stosowana i biomechanika. Podane są programy kształcenia oraz liczby godzin zajęć i rygory konieczne do uzyskania dyplomu wybranego kierunku. Podane są również informacje o studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich. Na stronach Internetu znaleźć można również informacje o obydwu instytutach tworzących MEiL, a więc o Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki stosowanej oraz Instytucie Techniki Cieplnej. Podane są nazwy zakładów dydaktycznych, ich obsada kadrowa, stopnie naukowe, tytuły, publikacje, nagrody i odznaczenia. Przedstawiona jest również działalność badawcza, współpraca międzynarodowa. Dane podane w Internecie są bardzo obszerne i łatwo dostępne. Myślę, że nie ma potrzeby aby w tym krótkim wykładzie poświęcać czas na omówienie aktualnego stanu Wydziału MEiL. Korzystając z okazji obecnego jubileuszu Wydziału MEiL przedstawię pokrótce drogę, jaką przeszło kształcenie inżynierów mechaników w Warszawie na przestrzeni zaledwie 100 lat, w których ostatnie 50 lat przebiegało z udziałem naszych sławnych i zasłużonych nauczycieli, z czego 40 lat z naszym udziałem tj. kadry nauczającej Wydziału MEiL. 3

4 Dziekani w obecnej kadencji: DziekanWydziału MEiL, prof. dr hab. inż. Tadeusz. Rychter Prodziekani: prof. dr hab. inż. prof. nzw. dr hab. inż. dr inż. Zdobysław Goraj Piotr Furmański Zbigniew Walczak Prodziekan ds. Nauki Prodziekan ds. Nauczania Prodziekan ds. Studenckich 4

5 2. POCZĄTKI KSZTAŁCENIA W KIERUNKACH TECHNICZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX wieku na ziemiach polskich nie było popularne kształcenie w kierunkach technicznych, większe uznanie miały studia uniwersyteckie, o kierunkach humanistycznych lub prawniczych, dające dostęp do służby państwowej. Dopiero procesy industrializacji a także stopniowa modernizacja rolnictwa wpłynęły na odrzucenie tradycyjnego systemu wartości. Rozwój techniki podważył monopol uniwersytetów w dziedzinie kształcenia wyższego, zaczęły pojawiać się szkoły wyższe rolnicze, leśne, górnicze, budowlane a wreszcie politechniki. W Polsce zasady użyteczności nauki były głównym przesłaniem Stanisława Staszica, inspiratora i jednego z twórców Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego. Stanisław Staszic wspominając swoje wystąpienia do młodzieży pisał: nabyte nauki są największym i najpewniejszym jej dobrem, przestrzegałem zarazem, że w nabywaniu nauk na samej teorii poprzestawać nie należy, owszem by zostać użytecznym społeczeństwa członkiem trzeba usiłować i umieć nabyte nauki i umiejętności zastosować do potrzeb krajowych, do wynalazków, kunsztów, do użytku publicznego i dalej Uczony tylko teoretyk może być próżniakiem i jeszcze tylko społeczeństwa ciężarem [1]. Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego otwarta w 1826 r. istniała jedynie pięć lat, została zamknięta 19 listopada 1831 r., gdyż młodzież i młodsi profesorowie przystąpili do Powstania Listopadowego. W następstwie tego trzy pokolenia Polaków nie miały możliwości kształcenia się w zakresie nauk technicznych w kraju. Dopiero w 1895 r. powstała Szkoła Mechaniczno- Techniczna im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda, a w trzy lata później w roku 1898 Warszawski Instytut Politechniczny im. Mikołaja II z rosyjskim językiem wykładowym. Po burzliwych wystąpieniach antyrosyjskich w 1905 r. Instytut zamknięto. Ponownie otwarty w 1908 r. przetrwał zaledwie siedem lat, gdyż przed wkroczeniem wojsk niemieckich w 1915 r. w czasie I wojny światowej Instytut wraz z częścią kadr i wyposażeniem ewakuowano w głąb Rosji. W czasie I wojny światowej pod okupacją niemiecką, działania polityczne mające na celu zdobycie przychylności społeczeństwa polskiego doprowadziły do otwarcia Politechniki pod protektoratem władz okupacyjnych 15 listopada 1915 r. Kuratorem ze strony władz był pułkownik Bogdan Hutten-Czapski arystokrata z Prus o polskim pochodzeniu. 5

6 W nowo otwartej Politechnice utworzono cztery wydziały i powołano dziekanów. Strukturę Politechniki w chwili jej utworzenia przedstawia Tabela 1. Politechnika Warszawska, 1915 rok rektorem mianowanym został inż. Zygmunt Straszewicz, prorektorem prof. Julius von Braun Tabela 1 Wydz. Inżynierii Bu-dowlanej i Inżynierii Rolnej dziekan: inż. Henryk Czopowski Wydz. Architektury dziekan: arch. Józef Dziekoński Wydz. Chemiczny dziekan: dr Tadeusz Miłobędzki Wydz. Budowy Maszyn i Elektrotechniczny dziekan: inż. Stanisław Patschke Ograniczając nasze zainteresowania do ewolucji wydziałów mechanicznych, z których tradycji MEiL korzysta, wspomnijmy, że w 1916 r. po roku istnienia, Wydział Budowy Maszyn i Elektrotechniczny został przemianowany na Wydział Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Dziekanem został inż. Czesław Witoszyński, który obowiązki te pełnił do roku Wydział w roku 1916 liczył 273 studentów, co stanowiło blisko 45% wszystkich studentów Politechniki. Pierwszy dziekan Wydziału Mechanicznego inż. Stanisław Patschke został rektorem PW, co świadczy o pozycji mechaników i uznaniu w społeczności akademickiej. W roku akademickim 1918/19 zajęcia trwały jedynie dwa miesiące, gdyż w listopadzie zostały zawieszone aby młodzież mogła wstąpić do wojska, trwała bowiem wojna polsko-bolszewicka. W pierwszym prowadzonym w warunkach pokojowych, roku akademickim 1920/21 liczba studentów PW przekroczyła 3 tysiące. Nastąpiło oddzielenie od Wydziału Mechanicznego katedr związanych z kierunkiem elektrycznym, została zmieniona nazwa: powstał Wydział Mechaniczny, który w owym czasie miał blisko 1000 studentów. Rzeczpospolita zaraz po wojnie i kilka lat po odzyskaniu niepodległości miała ograniczone możliwości a bardzo wiele potrzeb, rozwój Politechniki w tym czasie wymagał ogromnych nakładów. Ówczesne opracowania mówią: Dzięki zapobiegliwości i wkładowi pracy profesorów i innych pracowników, dzięki prowadzeniu prac dla przemysłu i innych działów gospodarki narodowej oraz wojska, trudna sytuacja materialna PW uległa poprawie i w kolejnych latach wznoszono nowe gmachy i uzupełniano wyposażenie. 6

7 W tym czasie Politechnika, a również Wydział Mechaniczny zaczyna przyciągać wybitnych profesorów polskiego pochodzenia rozsianych po całym świecie, mających wiedzę i doświadczenie zdobyte w Austrii, Francji, Niemczech, Rosji, Stanach Zjednoczonych, a również w kraju na Politechnice we Lwowie. Skład profesorów Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej na początku lat dwudziestych był następujący: Michał Broszko (konstruktor turbin wodnych i ich teoretyk, twórca nowej teorii przepływu cieczy lepkich), Wiesław Chrzanowski (autor wielu prac z dziedziny silników tłokowych, znany konstruktor turbin parowych), Stanisław Garlicki (matematyk, autor prac z dziedziny rachunku wektorowego, autor oryginalnych metod z geometrii wykreślnej), Wacław Suchowiak (ceniony konstruktor dźwignic), Maksymilian Tytus Huber (znakomity uczony, twórca oryginalnej teorii wytrzymałości materiałów), Henryk Mierzejewski (konstruktor obrabiarek i autor wybitnych prac z zakresu teorii skrawania i mechaniki plastyczności), Witold Pogorzelski (wybitny matematyk, autor licznych prac naukowych), Bohdan Stefanowski (termodynamik, organizator i twórca nowoczesnego doświadczalnictwa termoenergetycznego w Polsce), Zygmunt Straszewicz (mechanik teoretyk, autor podstawowego działu mechaniki ogólnej, ekonomista i pierwszy rektor politechniki Warszawskiej), Karol Taylor (znany konstruktor silników spalinowych), Bolesław Tołłoczko (konstruktor i teoretyk kotłów parowych), Czesław Witoszyński (światowej sławy aerodynamik), Stanisław Zwierzchowski (konstruktor największych w świecie turbin wodnych). Z tej grupy tylko niektórzy reprezentowali nauki podstawowe: Witold Pogorzelski, Michał Broszko, Stanisław Garlicki, Maksymilian Tytus Huber, Zugmunt Straszewicz, Czesław Witoszyński. Większość kadry nauczającej miała bogate doświadczenia przemysłowe lub doświadczenia z pracy na uczelniach zagranicznych. Wśród profesorów Wydziału były bardzo różne poglądy na sposób kształcenia, sposób egzekwowania wiadomości, zawartości programów studiów. Profesorowie, którzy przybyli ze szkół rosyjskich, austriackich i francuskich kładli nacisk na nauczanie matematyki i przedmiotów podstawowych, grupa profesorów ze szkół niemieckich kładła nacisk na przedmioty specjalistyczne, naukę rysunku technicznego, poznanie części i zespołów maszyn, wiedzę o technologii, o procesach obróbki. Drugi kierunek przeważył, przyjęto system zbliżony do systemu niemieckiego, powodując, że absolwenci Wydziału Mechanicznego byli dobrze przygotowani do pracy na stanowiskach konstruktorów maszyn i urządzeń niezbędnych dla szybko rozwijającego się przemysłu. Uwagi o specjalności i pozycji naukowej profesorów podano za wypowiedzią Mieczysława Arkuszewskiego w [8], str

8 W tym czasie sformułowana zostaje fundamentalna dla Wydziału Mechanicznego zasada kształcenia. Przyjęto, że Politechnika musi dążyć do rozwoju sił twórczych studentów. Profesor Bohdan Stefanowski w swoim wystąpieniu w 1919 roku stwierdził: przygotowanie do twórczego czynu stawiać należy na pierwszym miejscu przy kształceniu inżynierów [2], a w roku 1933 prof. Cz. Witoszyński pisał: Politechnika nie może kształcić specjalistów (...) natomiast można na przykładach zaczerpniętych z różnych dziedzin nauczyć studenta samodzielnie technicznie myśleć, a zatem przysposobić go do samodzielnej pracy technicznej [3]. Ze względu na wykształcenie i doświadczenia kadry, najbardziej istotny etap procesu nauczania odbywał się w kreślarniach, tam wykonywano liczne prace konstrukcyjne, przejściowe i dyplomowe, udział w konsultacjach i ocenach profesorów o światowych nazwiskach, zespołowa wymiana informacji, stanowiły jeden z głównych czynników skutecznego kształcenia. W początku lat trzydziestych ze składek zbieranych przez Ligę Obrony Powietrznej Państwa powstał u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Topolowej (obecnie Al. Niepodległości) Instytut Aerodynamiczny. Tam przeniosła się Sekcja Lotnicza Wydziału Mechanicznego. W roku 1935 wyposażenie Instytutu Aerodynamicznego tworzyły tunele aerodynamiczne: pierwszy o średnicy pomiarowej 1 m i trzy następne o średnicach przestrzeni pomiarowej 2,5 m. W Instytucie Aerodynamicznym wykonywane były prace dla potrzeb szybko rozwijającego się przemysłu. Rysunek1 przedstawia zdjęcie Instytutu Aerodynamicznego od strony ul. Nowowiejskiej z roku Znaczenia powstania Instytutu Aerodynamicznego dla rozwoju lotnictwa w Polsce w latach międzywojennych trudno przecenić. Na Wydziale prowadzono badania na poziomie światowym, prace naukowe M.T. Hubera, W. Moszyńskiego, Cz. Witoszyńskiego prezentowane były na międzynarodowych konferencjach i publikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Pierwsza praca doktorska na Wydziale Mechanicznym wykonana została przez Bolesława Szczeniowskiego pod kierunkiem prof. Bohdana Stefanowskiego. Dr B. Szczeniowski następnie przygotował rozprawę habilitacyjną dotyczącą właściwości paliw wieloskładnikowych. (Profesor Szczeniowski w czasie wojny znalazł się poza krajem i został profesorem na uniwersytecie w Montrealu). Pierwszy doktorat w dziedzinie aerodynamiki uzyskał w 1930 r. inż. Stefan Neumark za pracę Profile lotnicze o stałym środku parcia, następnym był inż. Julian Bonder. Obydwaj potem uzyskali stopnie doktorów habilitowanych. Dalsze stopnie habilitacyjne w zakresie budowy płatowców uzyskali inż. Jerzy Bukowski i inż. Stanisław Rogalski. W oparciu o przepis ustawy zezwalający 8

9 Rys. 1. Widok gmachu Instytutu Aerodynamicznego od strony ul. Nowowiejskiej. Zdjęcie wykonane prawdopodobnie w roku 1934 (ze zbiorów A. Szyszkowskiego). na habilitację bez doktoratu osób, które osiągnęły wybitne rezultaty w twórczej pracy zawodowej. W roku akademickim 1938/39 dziekanem Wydz. Mechanicznego został prof. dr Witold Pogorzelski. Wydział liczył wówczas 1281 studentów, w tym 20 kobiet. Wybuch wojny w 1939 roku zastał Wydział Mechaniczny w trakcie rozbudowy i w trakcie aktywnej działalności dydaktycznej. Jak wspomniano powyżej, Wydział Mechaniczny Politechniki Warszawskiej powstał i został uformowany w wyniku ścierania się poglądów na sposób kształcenia, zakres przekazywanej wiedzy, sposób egzekwowania wiadomości profesorów przybyłych do Warszawy z przemysłu i różnych uczelni zagranicznych. Postać Wydziału Mechanicznego była efektem uzgodnionego stanowiska ówczesnej Rady Wydziału, która miała w tym zakresie całkowitą autonomię. Z perspektywy 60 lat możemy obecnie ocenić jak słuszne były te decyzje, jak przydatni dla gospodarki narodowej w latach międzywojennych i w okresie powojennym byli absolwenci Wydziału Mechanicznego. 9

10 Każdy z członków Rady Wydziału miał swój udział w tych dyskusjach, jednakże wydaje się, że dzięki autorytetowi, pozycji naukowej, doświadczeniu, opinie kilku osób miały decydujące znaczenie i były brane pod uwagę. Osoby, które miały wpływ na postać Wydziału Mechanicznego na jego pozycję w PW i którzy nadali mu międzynarodową sławę to wybitni profesorowie: Czesław Witoszyński, Bohdan Stefanowski, Maksymilian Tytus Huber, Wacław Moszyński. Cytując za opracowaniem prof. Zdzisława Rytla Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa [7] przypomnijmy sylwetki tych profesorów. CZESŁAW WITOSZYŃSKI (Maciej Czesław Piecewicz-Witoszyński) urodził się 24 lutego 1875 r. w Horoszkach na Podlasiu. W 1893 r. C. Witoszyński wstąpił na Wydział Matematyczny Uniwersytetu Petersburskiego, który ukończył w 1897 r. W tymże roku udał się na studia techniczne do Belgii, gdzie po dwóch latach zdobył z odznaczeniem dyplom inżyniera mechanika na uniwersytecie w Leodium. Po powrocie do kraju zaczął pracować w fabryce maszyn i konstrukcji stalowych Borman i Szwede. Kontakty ze szkolnictwem technicznym inż. Czesław Witoszyński nawiązał już w okresie swej pracy w przemyśle; w 1910 r. rozpoczął wykłady w szkole H. Wawelberga i S. Rotwanda. W 1915 r. był jednym ze współorganizatorów Politechniki Warszawskiej, na której prowadził następnie wykłady z części maszyn i hydrauliki, oraz piastował przez kilka lat stanowisko dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Elektrotechniki. W roku 1920/21 podjął prof. C. Witoszyński zorganizowanie studiów lotniczych na Wydziale Mechanicznym. W ten sposób, w r. ak. 1922/23 powstała w Politechnice Rys. 2. Prof. Czesław Witoszyński Warszawskiej Sekcja Lotnicza. Od tego czasu poświęcił prof. C. Witoszyński wszystkie swoje siły studiom lotniczym oraz rozwojowi badań naukowych w dziedzinie lotnictwa, a także zabiegom o rozwój produkcji lotniczej opartej na polskich konstrukcjach. Podjął budowę małego laboratorium aerodynamicznego w gmachu mechaniki. Miała to być przede wszystkim próbna instalacja tunelowa o średnicy strumie- 10

11 nia powietrza w przestrzeni pomiarowej 1m, przeznaczona do ćwiczeń laboratoryjnych. Dalsze starania doprowadziło do zbudowania Instytutu Aerodynamicznego, który w decydujący sposób przyczynił się do rozwoju lotnictwa. Dzięki swej wytrwałej działalności na tym polu zasłużył sobie prof. C. Witoszyński na miano ojca lotnictwa polskiego. Prof. C. Witoszyński opublikował szereg prac teoretycznych m.in. z zakresu profili lotniczych, wentylatorów i śmigieł. Szeroki rozgłos i zainteresowanie wywołała jego modyfikacja teorii Żukowskiego powstawania siły nośnej. Prof. Czesław Witoszyński wypromował wielu świetnych naukowców jak Julian Bonder, Stefan Neumark, Jerzy Bukowski i wielu innych. Prof. C. Witoszyński był członkiem wielu towarzystw naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zjednywał sobie trwałą sympatię nie tylko jako uczony, lecz również jako wybitny pedagog i wielki przyjaciel młodzieży. Podczas okupacji niemieckiej w latach II wojny światowej udało mu się kontynuować swoje prace naukowe w Instytucie Aerodynamicznym. Po wojnie, wraz z grupą profesorów Wydziału Mechanicznego działał w Politechnice Łódzkiej, gdzie prowadził działalność dydaktyczną, naukową i popierał poczynania młodych konstruktorów lotniczych. Choroba uniemożliwiła planowany powrót Profesora do Warszawy. Zmarł w Łodzi 13 września 1948 r.; pochowany został w Warszawie na cmentarzu Powązkowskim. Na krótko przed śmiercią Politechnika Gdańska nadała prof. C. Witoszyńskiemu tytuł doktora honoris causa. MAKSYMILIAN TYTUS HUBER, urodzony 4 stycznia 1872 r. w Krościenku, po ukończeniu w 1894 r. studiów na Wydziale Inżynierii Szkoły Politechnicznej we Lwowie, uzupełnił swoje wykształcenie matematyczne w uniwersytecie w Berlinie. Od 1898 r. zaczął pracować jako asystent w Szkole Politechnicznej we Lwowie, skąd na krótko przeniósł się do Krakowa, by w 1906 r. wrócić do rodzimej uczelni jako wykładający, a od 1908 r. jako profesor mechaniki technicznej. Lata te cechuje szczególnie owocna i twórcza praca naukowa w dziedzinie teorii sprężystości i wytrzymałości materiałów. W tej ostatniej dziedzinie sformułował w 1904 r. kryterium wytężenia, zwane kryterium Hubera-Misesa, które po dziś dzień stanowi podstawę teorii 11 Rys. 3. Prof. Maksymilian Tytus Huber

12 plastyczności i które przyniosło mu światowe uznanie. W latach prof. dr M.T. Huber był dziekanem Wydziału Inżynierii, a w 1914 r. został wybrany rektorem lwowskiej uczelni. W wyniku działań wojennych dostał się w r do niewoli rosyjskiej, z której wrócił w 1918 r. Lata pobytu w Rosji, pomimo trudnych warunków, wypełnione były aktywną działalnością naukową i dydaktyczną. Lata poświęcił M.T. Huber intensywnej działalności w organizacji krajowego szkolnictwa technicznego i kierowaniu Politechniką Lwowską na stanowisku rektora. Po okresie lat wypełnionych twórczą pracą naukową w różnych działach wytrzymałości, a w szczególności w dziedzinie płyt anizotropowych, przeniósł się prof. dr M.T. Huber z Politechniki Lwowskiej do Politechniki Warszawskiej, gdzie objął Katedrę Mechaniki Technicznej II Wydziału Mechanicznego. W okresie okupacji M.T. Huber uczestniczył w tajnym nauczaniu Politechniki Warszawskiej. Rysunek 4 przedstawia kopię zaświadczenia zdania egzaminu ze statyki lotniczej, wydanego studentowi Ryszardowi Lewandowskiemu w dniu 17 marca 1940 roku. Rys. 4. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze statyki lotniczej wydane przez prof. Tytusa Hubera w czasie okupacji niemieckiej. ( ze zbiorów R. Lewandowskiego). W 1945 r. objął kierownictwo Katedry Wytrzymałości Materiałów w Politechnice Gdańskiej oraz kierownictwo Instytutu Wytrzymałości. Po trzyletniej pracy w tym ośrodku, prof. dr M.T. Huber przeniósł się w 1948 r. do Akademii 12

13 Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w której jako kierownik stworzonej dla niego ad personam Katedry, prowadził wykłady teorii sprężystości nieomal aż do samej śmierci w dniu 9 grudnia 1950 r. Równolegle do działalności naukowej i pedagogicznej w obrębie uczelni, prof. dr M.T. Huber był niezmiernie aktywny w życiu technicznym kraju, między innymi jako kierownik prac naukowo-badawczych w dziedzinie lotnictwa, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, członek rady do spraw badań naukowych w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Działalność naukowa prof. dr. M.T. Hubera obejmowała swym zasięgiem całą prawie dziedzinę mechaniki, gdyż sięgała w mechanikę ciał stałych odkształcalnych, a dorywczo nawet w dziedzinie mechaniki płynów. jej częściowy obraz daje liczba 17 książek i około 230 opublikowanych artykułów. Wiele jego prac, a w szczególności wspomniane już prace w dziedziny teorii sprężystości, płyt anizotropowych oraz z dziedziny wytężenia, stanowi trwały dorobek w nauce światowej. Wykładając przez ponad 50 lat wytrzymałość materiałów, a w pewnym okresie również i mechanikę ogólną, prof. dr M.T. Huber był wychowawcą całych pokoleń różnych specjalności inżynierów, którym zaszczepił zarówno umiejętność ścisłego traktowania zagadnień, jak i umiłowanie wiedzy. Z grona jego słuchaczy rekrutuje się duża część obecnych pracowników naukowych, w których prof. dr M.T. Huber umiał wzbudzić zainteresowanie problematyką mechaniki poparte zawsze dużą osobistą życzliwością i uczynnością. Zadowalający obecnie stan mechaniki w Polsce zawdzięczamy w dużej mierze tej działalności Profesora jako pedagoga i wychowawcy i z tego tytułu może on być bez przesady uważany za duchowego twórcę polskiej szkoły mechaniki. BOHDAN STEFANOWSKI urodził się w 1883 r. w Lublinie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej, następnie po studiach w Politechnice w Dreźnie i w Charlottenburgu oraz odbyciu praktyk fabrycznych w kraju i za granicą, pracował jako inżynier w latach w Zakładach Przemysłowych Müllera (Hirschfelde-Lichtenberg) oraz Krima, po czym objął przy Katedrze Teorii Silników Cieplnych w Politechnice Lwowskiej stanowisko asystenta, a następnie adiunkta. Na tym stanowisku zapoczątkował organizację i urządzenie laboratorium maszyn, w którym prowadził prace studentów, obejmując w związku z tym w 1912 r. nowo utworzoną docenturę pomiarów maszyn. Jednocześnie opracował projekt nowego gmachu laboratorium maszyn, którego realizację rozpoczęto, jednak wybuch wojny w 1914 r. przerwał roboty budowlane. W czerwcu 1914 r. B. Stefanowski uzyskał na Politechnice Lwowskiej dyplom doktora nauk technicznych i w tymże roku został powołany przez władze 13

14 Politechniki na stanowisko profesora na Katedrę Pomiarów Maszyn po zamianie docentury na katedrę. W 1918 r. po powrocie z Rosji, został powołany na stanowisko wykładającego termodynamikę techniczną na wydziałach mechanicznym, a następnie Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, zaś w 1919 r. został profesorem tego przedmiotu oraz kierownikiem zorganizowanego przez siebie Laboratorium Maszyn i katedry Termodynamiki Technicznej. W 1923 r. był mianowany profesorem zwyczajnym. W tym samym roku został członkiem-korespondentem Akademii Nauk Technicznych, zaś w 1937 r. jej członkiem zwyczajnym. W okresie II wojny światowej zajmował się nauczaniem studentów na tajnych kursach oraz w państwowej Wyższej Szkole Technicznej w Warszawie. po zakończeniu wojny otrzymał w 1945 r. zadanie utworzenia Politechniki w Łodzi, której został pierwszym rektorem. W 1948 r. powrócił do Warszawy, gdzie objął kierownictwo Katedry Teorii Maszyn Cieplnych i odbudował zniszczone Rys. 5. Prof. Bohdan Stefanowski pracownie przedwojennego laboratorium, a następnie zaprojektował i zrealizował budowę gmachu Instytutu Techniki Cieplnej wraz z kompletnym wyposażeniem laboratoryjnym. Na stanowisku kierownika Katedry pozostawał do momentu przejścia na emeryturę w 1960 r. jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, kilkunastu podręczników i monografii. Prof. dr B. Stefanowski został wybrany w 1949 r. członkiem Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, w 1952 r. zaś członkiem zwyczajnym PAN. W latach był także kierownikiem Zakładu Termoenergetyki PAN. W 1949 r. Politechnika Łódzka, a w 1960 r. Politechnika Warszawska nadały mu tytuł doktora honoris causa. Prof. dr B. Stefanowski otrzymał liczne wysokie odznaczenia państwowe oraz dwukrotnie nagrodę państwową za działalność dydaktyczną i naukową. 14

15 Decyzją Senatu Politechniki Warszawskiej Gmach Instytutu Techniki Cieplnej został nazwany jego imieniem, na wniosek Rady Wydziału MEiL. Rys. 6. Gmach Instytutu Techniki Cieplnej im. Bohdana Stefanowskiego WACŁAW MOSZYŃSKI urodził się w 1892 r. w Warszawie. Studia odbywał w Instytucie Elektrotechniki i Mechaniki Stosowanej w Nancy w latach , gdzie uzyskał w 1914 r. dyplom inżyniera elektryka, a w 1915 r. dyplom inżyniera mechanika z wynikiem bardzo dobrym, stanowiącym wyróżnienie. Pracę zawodową rozpoczął w 1918 r. jako asystent kopalniany w Borysławiu w wiertnictwie ropy naftowej, w latach pracował w Państwowej Wyższej szkole Budowy Maszyn w Poznaniu jako nauczyciel obróbki metali i kierownik warsztatów szkolnych. W latach pracował na stanowisku kierownika technicznego Państwowej Wytwórni Aparatów Telegraficznych i Telefonicznych w Warszawie, a później przy projektowaniu przebudowy warszawskiego węzła telekomunikacyjnego. Od 1932 r. był kierownikiem wydziału technicznego Insty- 15 Rys. 7. Prof. Wacław Moszyński

16 tutu Technicznego Uzbrojenia, gdzie pracował do 1938 roku, tj. do chwili objęcia kierownictwa Katedry Części Maszyn Politechniki Warszawskiej. W 1931 r. inż. W. Moszyński uzyskał nostryfikację dyplomu inżyniera mechanika na Politechnice Warszawskiej. W 1933 r. złożył pracę doktorską pt. Zasady tolerancji (geometria tolerancji) i w 1936 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych z odznaczeniem. W 1937 r. dr W. Moszyński został członkiem korespondentem Akademii Nauk Technicznych w Warszawie, a kilka lat wcześniej członkiem zwyczajnym Instytutu Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Warszawie. W r. 1937/38 dr W. Moszyński objął wykłady i ćwiczenia zlecone z części maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej, a następnie w 1938 r. został mianowany profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry Części Maszyn. Podczas II wojny światowej w okresie od 1939 do 1941 roku prof. W. Moszyński pracował jako wykładowca obróbki i części maszyn w Państwowym Liceum Technicznym w Wilnie. W 1941 r. wrócił do Warszawy i pracował jako wykładowca części maszyn na Kursach Rysunku Technicznego S. Leśniewskiego, a od 1942 r. również w Państwowej Wyższej Szkole Technicznej (do 1944 r.). W 1945 r. profesor brał udział w pracach związanych z uruchomieniem Politechniki Warszawskiej, a następnie w r. 1945/46 w organizowaniu Politechniki Łódzkiej. W 1946 r. wrócił do Warszawy i kierował Katedrą Części Maszyn aż do śmierci, tj. do 18 października 1953 r. Prof. dr W. Moszyński opublikował około 85 prac o dużym znaczeniu naukowym bądź dydaktycznym, z czego 25 prac przypada na okres powojenny. Wśród prac powojennych należy wymienić czterotomowy Wykład elementów maszyn, oraz dzieło: Wytrzymałość zmęczeniowa. Profesor przygotował materiały do książki Podstawy budowy Maszyn, ale niestety przedwczesna śmierć nie pozwoliła na ukończenie pracy. We wspomnieniu o prof. W. Moszyńskim prof. Zdzisław Rytel napisał: Działalność naukowa Profesora Wacława Moszyńskiego stanowi chlubną kartę w dziejach Polskiej Nauki i Techniki. Zakres Jego zainteresowań naukowych był olbrzymi. Obejmował bowiem podstawy budowy maszyn, a w szczególności konstrukcję, wytrzymałość i normalizację elementów maszyn oraz zagadnienia obróbki części maszynowych, a więc metody obróbki, narzędzia i obrabiarki do metali. W tych dziedzinach, w których działalność naukowa Profesora miała charakter zdobywczy, prekursorski, niezwykłe cechy Jego umysłu przejawiały się w jasności i logiczności rozumowania, oryginalności i głębi ujęcia zagadnień oraz wyjątkowej oszczędności słowa i zwartości wykładu. 16

17 Umiłowaną dziedziną pracy Profesora Moszyńskiego była normalizacja w budowie maszyn. I tak zagadnieniu tolerancyj średnic i pasowań w budowie maszyn poświęcił szereg artykułów w prasie technicznej, przygotowując podłoże do dyskusji nad projektami polskiego układu tolerancyj średnic i polskiego układu pasowań, którego był autorem (1927 r.). Profesorowi Moszyńskiemu zawdzięczamy również opracowanie teoretycznych podstaw tolerancyj wymiarów na zasadzie wymienności (1935 r.) i opracowanie zasad wymiarowania i tolerowania rysunków części maszynowych (1938 r.). Całkowity dorobek wieloletniej współpracy Profesora Moszyńskiego z Polskim Komitetem Normalizacyjnym obejmuje ponadto setki projektów norm, które walnie przyczyniły się do rozwoju polskiego przemysłu budowy maszyn. Profesor Moszyński był również wybitnym znawcą języka polskiego. Wprawdzie nie opracował własnej teorii tworzenia wyrazów naukowych, jednakże zarówno w swym dziele pt. Wykład elementów maszyn jak i w artykułach ogłaszanych na łamach czasopism technicznych był zdecydowanym zwolennikiem oparcia twórczości w tej dziedzinie o kryterium zgodności słownictwa z zasadami logiki. 17

18 3. MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA W LATACH OKUPACJI HITLEROWSKIEJ Dzieje uczelni w okresie okupacji były ściśle związane z losami Warszawy. Oblężenie Warszawy w 1939 r. spowodowało poważne zniszczenia. W połowie listopada 1939 r. władze okupacyjne zarządziły zamknięcie wszystkich szkół wyższych w Warszawie. W następnych miesiącach różne komisje rzeczoznawców, w towarzystwie władz okupacyjnych odwiedzały laboratoria Politechnik konfiskując co bardziej cenne urządzenia. Pomimo istnienia nakazu zamknięcia wszystkich uczelni na początku 1940 r. władze Politechniki uzyskały zgodę na przeprowadzenie egzaminów dyplomowych dla studentów, którzy przed rozpoczęciem wojny uzyskali absolutorium. Zgoda została cofnięta w maju 1940 r. nakazem przerwania wszelkich prac dydaktycznych, natomiast wyrażono zgodę na utworzenie 9 zakładów badawczych dla celów praktycznych dla odbudowy gospodarki miasta. We wrześniu 1940 r. część uczelni została udostępniona trzem dwuletnim szkołom zawodowym o kierunkach: elektrycznym, metaloznawczo-odlewniczym, budowlanym. Szkoły te działały do lata 1944 r. Władze okupacyjne zwracały baczną uwagę aby do szkół tych nie uczęszczali byli studenci PW. W październiku 1941 r. władze Generalnej Guberni postanowiły na miejsce zakładów badawczych powołać szkolę techniczną typu wyższego niż średni, nadającą stopień inżyniera. Szkoła została otwarta w kwietniu 1942 r., jej dyrektorem został profesor Alfred Güttinger z Norymbergii. Zastepcą dyrektora (do spraw dydaktycznych) był profesor Kazimierz Drewnowski (były rektor PW), a po jego aresztowaniu i wywiezieniu do Dachau, jego obowiązki przejął w grudniu 1942 r. prof. B. Tołłoczko. Władze Polski Podziemnej wyraziły zgodę na udział pracowników PW w tworzeniu PWST i prowadzenie zajęć dydaktycznych, mając na uwadze konieczność kształcenia młodzieży oraz przewidując możliwość dzięki utworzeniu PWST rozszerzenia konspiracyjnej działalności dydaktycznej. Na Wydziale Budowy Maszyn PWST studiowało niejawnie 255 byłych studentów PW. Dziekanem Wydziału Mechanicznego był prof. B. Tołłoczko, kierownikiem Zakładu Badawczego Techniki Cieplnej prof. Bohdan Stefanowski. Wielu profesorów Politechniki prowadziło działalność dydaktyczną w konspiracji, prowadzono wykłady, seminaria, egzaminy i prace dyplomowe. Była to Państwowa Wyższa Szkoła Techniczna (PWST). 18

19 działalność niesłychanie niebezpieczna zarówno dla młodzieży studiującej jak i kadry nauczającej, jednak służyła słusznej sprawie. W latach wydano 55 dyplomów inżynierskich Politechniki Warszawskiej, na innych wydziałach prowadzono również prace doktorskie i habilitacyjne. Po ukończeniu wojny osoby, które ukończyły studia, lub zdobyły stopnie naukowe zasiliły kadry PW. Instytut Aerodynamiczny nie został włączony do PWST, został podporządkowany Herman Göring Werke z siedzibą w Brunszwiku. Pozostawanie pod zarządem w Brunszwiku dawało pewnego rodzaju zabezpieczenie przed zbytnią ingerencją władz okupacyjnych. Za zgodą i poparciem prof. C. Witoszyńskiego w Instytucie powstała baza grupy Armii Krajowej Dural uznawanej przez komendę Główną za zalążek przyszłego Instytut Technicznego Lotnictwa [4]. W skład grupy wchodzili inż. Romuald Romicki, inż. Zbigniew Brzoska, inż. Stanisław Madejski, inż. Jan Paczoski, inż. Zdzisław Brodzki, inż. Ryszard Lewandowski, w przyszłości profesorowie Wydz. Lotniczego i MEiLu oraz pracownicy Instytutu Lotnictwa. 19

20 4. WYDZIAŁY MECHANICZNE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ Zniszczenie gmachów Politechniki Warszawskiej (jak szacowano w 70%) oraz rozproszenie kadry uniemożliwiło natychmiastowe reaktywowanie wszystkich wydziałów PW. Od grudnia 1944 r. przyjęto, że tymczasową siedzibą PW będzie Lublin, a po nastaniu odpowiednich warunków uczelnia będzie przeniesiona na teren Warszawy bądź jej najbliższych okolic. Obowiązki dziekana Wydz. Elektryczno-Mechanicznego pełnił dr Paweł Szulkin, dla obsadzenia etatów brakowało 85% kadry. Rys. 7. Gmach Główny Politechniki w roku

21 Ministerstwo Oświaty podzielone w tym czasie pomiędzy trzy miasta Lublin, Kraków i Warszawę miało trudności z podjęciem decyzji, które warszawskie uczelnie reaktywować, a które przenieść do innych miast. Uruchomienie działalności SGGW i SGH przekreśliło ostatecznie propozycję ministerstwa utworzenia w Warszawie jednej uczelni pod nazwą Szkoły Głównej. Przedstawiciele uczelni warszawskich optowali za odbudową szkolnictwa wyższego w Warszawie w postaci przedwojennej zarówno dla dobra nauki, młodzieży studiującej jak i państwa, gdyż jak twierdzili, konieczne jest istnienie w stolicy gremiów pracowników nauki przydatnych przy podejmowaniu decyzji w sprawach gospodarczych i politycznych. W memoriale do Ministerstwa Oświaty odpowiadając na argument o braku w Warszawie bazy materialnej pisano Uczelni nie stanowią piękne mury lecz ludzie... Jeśli Politechnika Warszawska zemrze, zespół ludzi stanowiący treść istotną rozproszy się,... czas i siły żywotne tych ludzi zostaną w wielkim stopniu zmarnowane. Po zaniechaniu reaktywowania PW w Lublinie powstała koncepcja przeniesienia PW do Łodzi. W marcu 1945 r. minister oświaty mianował inż. Władysława Kuczewskiego, byłego wykładowcy AGH, pełnomocnikiem dla utworzenia PW w Łodzi z kompetencjami rektora i senatu. Nie bez znaczenia dla tych działań była nieufność władzy ludowej do profesury uczelni warszawskich mającej powiązania w okresie okupacji i tajnego nauczania z podziemiem Armii Krajowej oraz Delegaturą rządu londyńskiego. Zdecydowana postawa środowisk akademickich spowodowała powołanie w maju 1945 r. Komisji Odbudowy Uczelni pod przewodnictwem byłego rektora prof. Edwarda Warchałowskiego, który w sierpniu tegoż roku został wybrany rektorem PW na kadencję W początku października 1945 r. zajęcia uruchomił Wydział Inżynierii w pomieszczeniach szkoły im. T. Rejtana na Rakowieckiej, Wydział Elektryczny w sali Poczty Głównej przy ul. Nowogrodzkiej. Na reaktywowanie Wydziału Mechanicznego nie było szans. Pracownicy Wydziału Mechanicznego wraz z prof. Bohdanem Stefanowskim zostali oddelegowani w celu organizacji Politechniki Warszawskiej w Łodzi. Społeczność Łodzi i władze miasta miały ambicje aby w Łodzi powstała Politechnika Łódzka. Był to okres gdy pewne kręgi optowały za przeniesieniem stolicy do Łodzi, która miała w tym czasie wiele nie zniszczonych pałaców i budynków mieszkalnych. W roku 1945 niezależnie od oficjalnych zarządzeń Ministerstwa Oświaty, delegowani do Łodzi profesorowie byłego Wydziału Mechanicznego zorganizowali tam Radę Wydziału z prof. Bolesławem Tołłoczko jako dziekanem 21

22 i rozpoczęli działalność, prowadząc przerwane prace dyplomowe i przyznając przedwojennym studentom Wydziału Mechanicznego dyplomy PW. Działania społeczności akademickiej PW w 1945 roku przebiegały w oparciu o przepisy Ustawy o szkołach Akademickich w jej brzmieniu z 1937 r., co oznaczało obieralność rektora i dziekanów oraz możliwość powrotu do dawnej struktury organizacyjnej uczelni. Ustawę tę zastąpił Dekret o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego z r., który wprowadzał ograniczenie samorządności uczelni, gdyż zgodnie z treścią Dekretu rektorzy, prorektorzy, dziekani i prodziekani winni być mianowani przez ministra. Dekret ten, w grudniu 1951 r., został zastąpiony Ustawą o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki, która dawała jeszcze większe uprawnienia ministrowi dotyczące wewnętrznej organizacji uczelni oraz dawała większe uprawnienia mianowanym przez ministra rektorom. Starania o wznowienie zajęć Wydziału Mechanicznego w Warszawie zakończyły się sukcesem w grudniu 1945 r. Dziekanem został wybrany przybyły na wiosnę 46 roku z Anglii, prof. Stanisław Płużański. Przyjęto przedwojenny czteroletni program studiów z kierunkami: energetyczno-konstrukcyjnym, komunikacyjnym, lotniczym, technologicznym i uzbrojenia. W skład Rady Wydziału Mechanicznego PW w r. ak. 1946/47 weszli między innymi prof. Wacław Moszyński, prof. Witold Pogorzelski, prof. Bolesław Tołłoczko, doc. Jerzy Bukowski. W następnych latach z Łodzi powrócili prof. Bohdan Stefanowski i prof. Kazimierz Zembrzuski. Wykłady w charakterze zastępców profesorów podjęli Władysław Fiszdon, Franciszek Misztal, Zdzisław Rytel, Kornel Wesołowski. Niestety trzej wybitni profesorowie Wydziału Mechanicznego: Maksymilian Tytus Huber, Michał Broszko, Karol Taylor przenieśli się do Politechniki Gdańskiej, gdzie warunki życia i pracy były znacznie lepsze niż w zrujnowanej Warszawie, a budowa Politechniki Gdańskiej też była ważnym wyzwaniem. W roku 1948/49 został wprowadzony dwustopniowy system studiów, trzy lub trzy i pół letni kurs inżynierski plus półroczna praktyka przeddyplomowa, drugi stopień kurs magisterski był dostępny dla kończących studia inżynierskie z wynikiem dobrym. Od roku 1954 następowało stopniowe przechodzenie na jednostopniowy system kształcenia. Na Wydziale Lotniczym kurs magisterski trwał 5,5 roku. W 1951 r. podjęta została decyzja o połączeniu kilku wydziałów Politechniki Warszawskiej z odpowiednimi wydziałami Szkoły Inżynierskiej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. Szkoła ta o długiej tradycji gdyż powstała w 1895 r. z funduszu utworzonego przez Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda dla uczczenia pamięci ich ojca i teścia Henryka Wawelberga, dzięki pozycji średniej szkoły mechaniczno-technicznej miała szczęście do nieprzer- 22

23 wanej działalności nawet w okresie okupacji, skupiła grono świetnych wykładowców i reprezentowała wysoki poziom. Według wypowiedzi prof. Jerzego Bukowskiego [6] w kierownictwach obydwu szkół nie było jednomyślności co do celowości połączenia. Rektor PW prof. Warchałowski był zdecydowanym rzecznikiem połączenia, rektor Szkoły Wawelberga, prof. Ludwik Uzarowicz był zdecydowanie przeciwny.... Po 56 latach nieprzerwanej działalności szkoła była właściwym modelem wyższej technicznej szkoły zawodowej... Profesura PW była raczej przeciwna połączeniu, wśród młodych pracowników szkoły Wawelberga istniały tendencje do jej rozwoju w drugą Politechnikę. Argumenty za połączeniem były ważkie, istniały luki kadrowe i braki wyposażenia w wielu specjalnościach mechanicznych i elektrycznych obydwu szkół, dublowanie inwestycji było niecelowe. Abstrahując od względów politycznych, które wówczas odgrywały istotna rolę, było wiele czynników merytorycznych, które skłoniły Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki do podjęcia decyzji o połączeniu.... Kilkudziesięcioosobowe grono wykładowców Szkoły Inżynierskiej zasiliło wydziały mechaniczne i elektryczne PW.... CKK zaaprobowała większość wniosków (profesorskich), dość liczne jednak były wypadki powołań tylko na stanowiska docentów... Takie obniżenie tytułów do wniosków miało miejsce nie tylko wobec profesorów kontraktowych powołanych spośród kadry Szkoły Wawelberga, uległ mu również niejeden wniosek Politechniki dotyczący własnych pracowników. Komisja powołana do spraw połączenia obu uczelni pracująca pod przewodnictwem prof. J. Bukowskiego zaproponowała powstanie w Politechnice Warszawskiej pięciu wydziałów mechanicznych: Mechaniczno-Konstrukcyjnego, Lotniczego, Mechaniczno-Technologiczno-Konstrukcyjnego, Mechaniczno-Technologicznego i Agromechanicznego. Na interesujących nas wydziałach Mechanicznym Konstrukcyjnym i Lotniczym utworzono następujące Katedry. Na Wydziale Mechanicznym Konstrukcyjnym: Matematyki, Części Maszyn, Teorii Maszyn Cieplnych, Dźwignic, Kotłów Parowych, Turbin Cieplnych, Silników Spalinowych, Budowy Lokomotyw, Maszyn Budowlanych i Drogowych, Chłodnictwa, Silników Wodnych i Pomp, Teorii Mechanizmów oraz Urządzeń i Aparatury Przemysłowej. Na Wydziale Lotniczym utworzono Katedry: Mechaniki Lotu, Aerodynamiki, Wytrzymałości Konstrukcji Lotniczych, Technologii Lotniczej, Budowy Samolotów, Wytwarzania Silników Lotniczych, Silników Lotniczych i Osprzętu Lotniczego. 23

24 Nowe wydziały rozpoczęły rekrutację na pierwszy rok studiów w roku 1951, starsze roczniki kończyły studia według starych programów. Rysunek 8 przed Dziekanami wydziałów w okresie od 1951 do 1960 r. byli: Kadencja Wydział Mechaniczny-Konstrukcyjny Lotniczy 51/52 prof. Ignacy Brach doc. Leon Niemand 52/54 prof. Zdzisław Rytel doc. Leon Niemand 54/56 doc. Mieczysław Arkuszewski prof. Franciszek Misztal 56/58 prof. Zdzisław Rytel prof. Zbigniew Brzoska 58/60 prof. Stanisław Król prof. Zbigniew Brzoska stawia grupę profesorów Wydziału Mechanicznego Konstrukcyjnego wraz z absolwentami z roku W okresie wybudowano dwa ważne dla Wydziału gmachy: Gmach Nowy Lotniczy i Gmach Techniki Cieplnej. Poza własną rekrutacją w latach na Wydział Lotniczy PW przeszła znaczna liczba studentów drugiego i trzeciego roku w związku z likwidacją studiów lotniczych na Politechnice Wrocławskiej a wcześniej na Politechnice Łódzkiej i w AGH. W okresie od roku 1951 do 1960 wydziały mechaniczne PW podlegały różnym przemianom. Schemat tych przemian przedstawia rys. 9. Osobą, która odegrała decydującą rolę w przemianach wydziałów Mechanicznych Politechniki Warszawskiej i która przez wiele lat wpływała na losy Politechniki i przyszłego Wydziału MEiL był profesor Jerzy Bukowski. Współpracownik Czesława Witoszyńskiego po wojnie aktywnie uczestniczył w odbudowie Instytutu Aerodynamicznego, jako rektor PW miał swój udział w tworzeniu bazy dydaktycznej i badawczej Wydziału Lotniczego. JERZY BUKOWSKI ur r. w Bugaju (woj., kieleckie) rozpoczął studia na Wydz. Mechanicznym PW w październiku 1921 r., w r został asystentem w Katedrze Aerodynamiki kierowanej przez prof. Czesława Witoszyńskiego. W latach kierował rozbudową Instytutu Aerodynamicznego. W październiku 1935 r. rozpoczął pracę jako konstruktor i kierownik techniczny jedynej w kraju Fabryki Śmigieł W. Szomański i Sp.. W latach prowadził w oddziale lotniczym Wydz. Mechanicznego PW wykład projektowania śmigieł oraz wykładał aerodynamikę w szkole oficerów lotnictwa w Warszawie. W 1938 r. Wydz. Mechaniczny przeprowadza przewód habilitacyjny inż. Bukowskiego w oparciu o przepis ustawy zezwalający na habilitację bez doktoratu osób, które mają wybitne osiągnięcia twórcze w pracy zawodowej. 24

25 Przed wojną Jerzy Bukowski opublikował książkę Technika laboratoryjna pomiarów aerodynamicznych oraz skrypt Projekt śmigła. Nie ukazał się, niestety, będący w sierpniu 1939 r. w drukarni Zeszyt prac Instytutu Aerodynamicznego zawierający opis instalacji do pomiarów śmigieł. 25

26 26 Rys.8. Grupa profesorów Wydziału Mechanicznego Konstrukcyjnego wraz z absolwentami z roku Od prawej siedzą profesorowie: W. Szymanowski, Z. Brzoska, K. Wesołowski, F. Misztal, E. Oska, B. Stefanowski, Z. Rytel, J. Bukowski, J. Brach, A. Pilch, S. Szczawiński

27 27

28 W czasie wojny pracował (z przymusu) w fabryce śmigieł (d. fabryka Szomańskiego). W czasie ewakuacji fabryki wywieziony do Niemiec. Od czerwca 1945 r. wykłada aerodynamikę i organizację pracy na Wydziale Elektro-mechanicznym Politechniki Warszawskiej z siedzibą w Lublinie. W 1946 r. wykłada mechanikę lotu na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej; niezależnie od tego zostaje kierownikiem Katedry Aerodynamiki w Warszawie i członkiem Rady Wydziału Mechanicznego PW. W tym czasie z wielką energią przystępuje do Rys. 10. Prof. Jerzy Bukowski odbudowy Instytutu Aerodynamicznego. W latach 1950/51 i 51/52 pełni funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego i w maju 1951 r. zostaje powołany przez Ministra na pełnomocnika ds. przygotowania połączenia Szkoły im. H. Wawelberga i S. Rotwanda z niektórymi wydziałami PW. W roku 1951/52 zostaje mianowany prorektorem ds. dydaktyki a od 1 września 1952 r. rektorem PW na miejsce rektora Warchałowskiego. Jako Rektor PW staje na czele Zespołu Głównego PW dla rozbudowy Politechniki. Od 1952 r. działał w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, do 1958 r jako przewodniczący Sekcji Technicznej, do 1961 roku jako sekretarz Rady, a do 1968 roku jako członek Prezydium Rady. W 1957 r. zostaje wybrany posłem na Sejm PRL, jako kandydat wysunięty przez Politechnikę Warszawską i NOT. Mandat piastuje przez cztery kadencje do 1969 r. Ponownie posłem na Sejm PRL zostaje w 1972 r. W maju 1959 r. zostaje ponownie wybrany Rektorem PW i funkcję tę pełni dwie trzyletnie kadencje do 1965 r. Jako Rektor, mediując pomiędzy władzami a samorządem studentów wielokrotnie przyczynił się do rozładowania napięć w trakcie strajków i wieców, które w tym czasie często miały miejsce w Warszawie z aktywnym udziałem studentów PW. Poza obowiązkami Rektora, prof. J. Bukowski działał w Głównej Komisji Kwalifikacyjnej przy PAN, w Komitecie Nagród Państwowych, był członkiem jury konkursu Mistrza Techniki, w Komitecie Budowy Maszyn PAN, w Komitecie Historii Nauki i Techniki przy Wydz. I PAN. Działał również w Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki, będąc przewodniczącym Komitetu 28

29 Mikołaja Kopernika i przygotowując obchody 500-lecia wielkiego astronoma. Był działaczem ruchu PUGWASH gromadzącego intelektualistów propagujących idee rozbrojenia i współpracy międzynarodowej. Prof. Jerzy Bukowski był działaczem NOT; uczestniczył w organizacji Kongresów Techników Polskich, w latach pełnił funkcję Przewodniczącego Rady NOT, a od 1971 r. Prezesa Zarządu Głównego NOT. Działalność polityczna, społeczna i organizacyjna w Politechnice i organizacjach naukowotechnicznych nie uniemożliwiła mu działalności naukowo-dydaktycznej w PW. Jako kierownik Katedry dbał o jej rozwój, w roku 1959 wydał obszerny podręcznik Mechanika płynów, a następnie Kurs mechaniki płynów (współautorem był dr P.Kijkowski). Profesor J.Bukowski był promotorem 8 doktoratów i recenzentem stu kilkudziesięciu prac doktorskich, prac habilitacyjnych i wniosków awansowych. W Instytucie Aerodynamicznym, z którym był stale związany również po przejściu na emeryturęw roku 1973, skupił grono zdolnych współpracowników naukowych, którzy oddziaływali na rozwój mechaniki cieczy i gazów w Polsce. Prof. Jerzy Bukowski zmarł r. W okresie swojej wieloletniej działalności uzyskał szereg nagród i odznaczeń, a pośmiertnie otrzymał najwyższe odznaczenie owego okresu, tj. medal Budowniczy Polski Ludowej. 29

30 5. WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA Na jesieni 1960 roku nastąpiło połączenie wydziałów: Mechanicznego Konstrukcyjnego i Lotniczego. Powstał Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, którego 40-lecie właśnie obchodzimy. Stan obydwu wydziałów przed połączeniem i strukturę nowoutworzonego Wydz. MEiL opisuje prof. Zdzisław Rytel w [7]. W opisie tym zawarto wiele szczegółowych informacji, podano: nazwy katedr i zakładów, kto nimi kierował i jaką prowadziły działalność dydaktyczną i naukową. Tutaj ograniczę się do wymienienia nazw katedr i tworzących je zakładów, podania nazwisk ich kierowników i składu kadry dydaktycznej wg stanu w 1965 r. oraz bardzo skrótowych informacji. Katedra Matematyki kierownik: prof. Witold Pogorzelski, a po jego śmierci (3 stycznia 1963 r.) prof. Janina Wolska-Bochenek. Pracownikami dydaktycznymi Katedry byli: dr Andrzej Borzymowski, mgr Jerzy Chmaj, mgr Teodozja Dubrawska, : mgr inż. Jan Pękalski, mgr Romuald Stańczyk, dr Magdalena Tryjarska, mgr Genowefa Warowna. Katedra Mechaniki (z trzema zakładami: Mechaniki Ogólnej, Mechaniki Lotu i Geometrii Wykreślnej) kierownik: prof. Władysław Fiszdon. Pracownikami dydaktycznymi Katedry byli: dr Rościsław Aleksandrowicz, mgr inż. Maciej Bossak, mgr inż. Jan Fredro, mgr inż. Ludomir Laudański, dr inż Wiesław Łucjanek, mgr inż. Wiesława Makaruk, mgr inż. Jerzy Maryniak, mgr inż. Wacław Mierzejewski, mgr inż. Eugeniusz Mzyk, mgr inż. Miron Nowak, mgr inż. Romuald Romicki, mgr inż. Tomasz Jan Szuster. Katedra czerpała z przedwojennych doświadczeń Katedr Mechaniki I i II, w której wykładali prof. M. Broszko i prof. Maksymilian Tytus Huber, a w zakresie Mechaniki Lotu prof. Gustaw Mokszycki. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji kierownik: prof. Zbigniew Brzoska. Pracownikami dydaktycznymi Katedry byli: mgr inż. Leon Adamiec, mgr inż Marek Bijak, dr inż Andrzej Jaworski, mgr inż. Robert Jedrzejczyk, dr inż. Jacek Kapkowski, dr inż. Stanisław Łukasiewicz, dr inż. Jarosław Sobieszczański, dr inż. Jacek Stupnicki, dr inż Zdzisław Tereszkowski. 30

31 Katedra korzystała z wielkiego dorobku prof. Maksymiliana Tytusa Hubera, jego współpracowników profesorów Rejnolda Kurowskiego i Jerzego Leyko. Katedra Materiałoznawstwa kierownik: prof. dr Michał Śmiałowski, p.o. kier. doc. Jerzy Łobzowski, od 1965 r. prof.dr Stanisław Jaźwiński. Pracownikami dydaktycznymi katedry byli: mgr inż. Jacek Baszkiewicz, dr inż. Jerzy Gałązka, dr inż. Ludomir Kalinowski, mgr inż. Jerzy Linkowski, mgr inż. Cecylia Malicka-Pieniążek, mgr inż. Jerzy Pełka, doc. dr hab. Zdzisław Poniewierski, mgr inż. Tadeusz Radomski, dr inż. Andrzej Szummer. Katedra Teorii Maszyn i Mechanizmów (z dwoma zakładami: Teorii Mechanizmów i Maszyn oraz Miernictwa Wielkości Mechanicznych) kierownik: prof. dr Jan Oderfeld Pracownikami dydaktycznymi katedry byli: dr inż. Marek Dietrich, dr inż. Jan Goliński, mgr inż. Krzysztof Kędzior, mgr inż. Tadeusz Kopyt, doc. dr inż. Adam Morecki, mgr inż. Kazimierz Nazarczuk, dr inż. Andrzej Olędzki, mgr inż. Włodzimierz Ozimowski, mgr inż. Zbigniew Walczak. Nauczanie w tej dziedzinie w Politechnice Warszawskiej zainicjował prof. dr Wacław Moszyński. Katedra Aerodynamiki (z dwoma zakładami: Aerodynamiki i Dynamiki Gazów) oraz z Instytutem Aerodynamicznym kierownik: prof. Jerzy Bukowski. Pracownikami dydaktycznymi katedry byli: mgr inż. Czesław Gołębiewski, dr inż. Wiktor Jungowski, mgr inż. Piotr Kijkowski, mgr inż. Maria Klonowska, mgr inż. Eugeniusz Łuczywek, dr inż. Jerzy Ostrowski, prof. dr Włodzimierz Prosnak, mgr inż. Andrzej Szumowski, mgr inż. Aleksander Szyszkowski, mgr inż. Antoni Tarnogrodzki, mgr inż. Jan Wojciechowski. Katedra czerpała z bogatych doświadczeń prof. Czesława Witoszyńskiego, zwanego ojcem lotnictwa polskiego za zasługi w zakresie aerodynamiki. Utworzony przez niego Instytut Aerodynamiczny wywarł wpływ na rozwój lotnictwa w Polsce i miał swój udział w dwukrotnym zwycięstwie w Challangach w latach 1932 i Współpracownikami Witoszyńskiego byli dr S. Neumark, dr J. Bonder. Katedra Teorii Maszyn Cieplnych (z dwoma zakładami: Termoenergetyki i Układów Energetycznych) Kierownik: prof. Bohdan Stefanowski, po jego odejściu w 1963 r. kierownikiem został doc. dr hab. Bogumił Staniszewski. Pracownikami dydaktycznymi katedry byli: mgr inż. Bogusław Abramowski, mgr inż. Jacek Bzowski, mgr inż. Andrzej Chmielowski, mgr inż. Stanisław Chrościel, dr inż. Bogusław Ferens, mgr inż. Jerzy Gąsiorowski, mgr inż. Elżbieta Gogół, dr inż. 31

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI 1915-2001 Wybitny uczony, niestrudzony pedagog i organizator odbudowy energetyki polskiej po II wojnie światowej. Zbigniew Jasicki urodził się 16 sierpnia 1915 roku

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jan Henryk Obrąpalski. wspaniały naukowiec wybitny organizator życia gospodarczego na Górnym Śląsku

Prof. dr hab. inż. Jan Henryk Obrąpalski. wspaniały naukowiec wybitny organizator życia gospodarczego na Górnym Śląsku Prof. dr hab. inż. Jan Henryk Obrąpalski wspaniały naukowiec wybitny organizator życia gospodarczego na Górnym Śląsku 1881-1958 Profesor Jan Obrąpalski urodził się 13.07.1885 roku w Warszawie ojciec Erazm

Bardziej szczegółowo

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW..

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. 1 1. Wydziały a).., b).., c).., zwane dalej Wydziałami prowadzącymi, prowadzą na Uniwersytecie Rzeszowskim kształcenie na międzywydziałowym

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasina Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Prof. dr hab. Józef Myjak Wydz. Matematyki Stosowanej

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasina Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Prof. dr hab. Józef Myjak Wydz. Matematyki Stosowanej UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 9/10/11/12/13/14/15/2010 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Rektora o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania o nadanie tytułu profesora na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania o nadanie tytułu profesora na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN postępowania o nadanie tytułu profesora na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej. Poczet dziekanów 19/21

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej. Poczet dziekanów 19/21 Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej Poczet dziekanów 19/21 Profesor Kazimierz IDASZEWSKI Lata urzędowania: 1945 Został powołany na pierwszego dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Marian ŁAPIŃSKI ( )

Marian ŁAPIŃSKI ( ) IX Seminarium WEP Marian ŁAPIŃSKI (1909-1992) Andrzej Marusak Warszawa, 26 IV 2017 r. Marian ŁAPIŃSKI (1909-1992) Dr inżynier elektronik i teletechnik, profesor Politechniki Warszawskiej, wynalazca i konstruktor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY PRACY SOCJALNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMIA POMORSKA SŁUPSK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY PRACY SOCJALNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMIA POMORSKA SŁUPSK REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY PRACY SOCJALNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMIA POMORSKA SŁUPSK Podstawa prawna: 1. Statut Akademii Pomorskiej w Słupsku 2. Zarządzenie P. Rektora o powołaniu Katedry

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Chemii Na podstawie 24 ust. 3 statutu UPH, po

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab.inż.czesław Józefaciuk

Prof.dr hab.inż.czesław Józefaciuk Prof.dr hab.inż.czesław Józefaciuk Prof.dr hab.inż.czesław Józefaciuk urodził się 1 lutego 1931 r. w Studziance. Był synem Mikołaja i Ludwiki z domu Kulicka. Okres jego dzieciństwa przypadł na pierwsze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-37/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2007 r.

Zarządzenie Nr R-37/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2007 r. Projekt Zarządzenie Nr R-37/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim zatrudnionym

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/2017/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr 7/2017/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r. Uchwała Nr 7/2017/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 196 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2016 Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 5/2016 Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych z dnia 14 kwietnia 2016 r. Uchwała nr 5/2016 Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych z dnia 14 kwietnia 2016 r. REGULAMIN KOLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5. Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni

ROZDZIAŁ 5. Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni 27 ROZDZIAŁ 5 Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni 39 Mianowanie po raz pierwszy na dane stanowisko w uczelni pracownika naukowo-dydaktycznego i naukowego oraz starszego wykładowcy i wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2018/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr 23/2018/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2018 r. Uchwała Nr 23/2018/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/2013. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 listopada 2013 roku

UCHWAŁA NR 51/2013. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 listopada 2013 roku UCHWAŁA NR 51/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie: określenia wzoru Arkusza Oceny Nauczyciela Akademickiego Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 21 /2007/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 21 /2007/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 czerwca 2007 r. Uchwała Nr 21 /2007/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim zatrudnionym w Politechnice Lubelskiej Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Szparkowski ( )

Zygmunt Szparkowski ( ) X Seminarium WEP Zygmunt Szparkowski (1902-1988) Andrzej Marusak Warszawa, 21 VI 2017 ZYGMUNT SZPARKOWSKI (1902-1988). Mgr inż. elektryk, teletechnik, automatyk, telemechanik. Profesor i rektor Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 21/2010 z 1 września 2010 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 21/2010 z 1 września 2010 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 21/2010 z 1 września 2010 r. w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziałach: Architektury, Mechanicznym oraz Zarządzania i Ekonomii. Na podstawie art. 66 ustawy

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA 5 6 Słupskie Prace Geograficzne 1 2003 MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN I PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY NAUKOWEJ I PEDAGOGICZNEJ Mieczysław Świekatowski urodził się 2 września

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA Ryszard Parkitny Podstawa oceny 1. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

7 XII 2016 r. VII Seminarium SAiP OW SEP Andrzej Marusak

7 XII 2016 r. VII Seminarium SAiP OW SEP Andrzej Marusak Bolesław DUBICKI (1906-1990) Inżynier i naukowiec, organizator, projektant, konstruktor. Profesor Politechniki Warszawskiej i Łódzkiej. Członek honorowy SEP i PTETiS. Inicjator i założyciel PTETiS, przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Kolbiński. Kazimierz Kolbiński Prezes SEP w latach

Kazimierz Kolbiński. Kazimierz Kolbiński Prezes SEP w latach Kazimierz Kolbiński Kazimierz Kolbiński 1901 1989 Prezes SEP w latach 1952-1959 Kazimierz Marian Kolbiński urodził się 21 listopada 1901 r. w Warszawie jako syn Augustyna, urzędnika Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej

Bardziej szczegółowo

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W dniu 21 czerwca 2007 roku Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni /5 Obowiązuje od grudnia 006 r. PREZENTACJA UCZELNI. Historia uczelni W 953 roku Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejsze Zakłady Mechaniczne Zamech

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie

REGULAMIN KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie Przyjęty Uchwałą Rady Kolegium Gospodarki Światowej z dnia 19.04.2017 r. REGULAMIN KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie 1 1. Kolegium Gospodarki Światowej (zwane dalej Kolegium)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2011 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymiar pensum dydaktycznego. adiunkt, asystent 240 starszy wykładowca, wykładowca 360 lektor, instruktor 540

Wymiar pensum dydaktycznego. adiunkt, asystent 240 starszy wykładowca, wykładowca 360 lektor, instruktor 540 Uchwała nr 125/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 maja 2013 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 67/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 67/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/2010 Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/39/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 14 lipca 2011 roku

UCHWAŁA NR 3/39/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 14 lipca 2011 roku UCHWAŁA NR 3/39/0 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia lipca 0 roku > w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr //00 z dnia 9 kwietnia 00 roku w sprawie ustalenia zasad Parametrycznej oceny działalności

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA Senat Akademii Medycznej w Łodzi w dniu 12 XII 1996 r. podjął Uchwałę (11/96), w której zapisano, że z dniem 1 X 1997 r. zostaje powołany

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMU STUDIÓW

KARTA PROGRAMU STUDIÓW KARTA PROGRAMU STUDIÓW Załącznik nr 13 do Księgi Jakości Kształcenia Nazwa programu (kierunku studiów): INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Nazwa wydziału: WYDZIAŁ MECHANICZNY program uchwała Rady Wydziału z dnia obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Słowo "magister znaczy po łacinie " mistrz.

Słowo magister znaczy po łacinie  mistrz. Słowo "magister znaczy po łacinie " mistrz. W średniowieczu prawna organizacja uniwersytetów wzorowana była na cechach rzemieślniczych. Ukończenie pełnego cyklu szkolenia przez czeladnika, oznaczało przemianę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Warszawa, 18-10-2012 1 Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Przewodniczący: Prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski, tkowale@ippt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim

Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim Załącznik nr 3 do protokołu nr 8 posiedzenia Senatu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/2013. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 18 kwietnia 2013 roku. Postanowienia ogólne

UCHWAŁA NR 20/2013. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 18 kwietnia 2013 roku. Postanowienia ogólne UCHWAŁA NR 20/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie: Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród rektora nauczycielom

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW DOKTORANCKICH prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi:

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW DOKTORANCKICH prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Załącznik Nr 4 do Uchwały nr /2018 z dnia.... 2018 r. Rady Wydziału. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW DOKTORANCKICH prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi: 1. Nazwa: studia doktoranckie 2. Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

swoich doktorantów. Doktoranci przyporządkowani są administracyjnie do jednostki, z której pochodzi opiekun naukowy.

swoich doktorantów. Doktoranci przyporządkowani są administracyjnie do jednostki, z której pochodzi opiekun naukowy. REGULAMIN Środowiskowych studiów doktoranckich prowadzonych przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie przy udziale Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI DO ROKU 2020 Politechnika Opolska Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI DO ROKU 2020 Opole, maj 2014 r. Krótka informacja o nas Historia Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9: Oferta edukacyjna na nowej specjalności Pomiary technologiczne i biomedyczne na kierunku Elektrotechnika, WEAIiE

Zadanie 9: Oferta edukacyjna na nowej specjalności Pomiary technologiczne i biomedyczne na kierunku Elektrotechnika, WEAIiE Zadanie 9: Oferta edukacyjna na nowej specjalności Pomiary technologiczne i biomedyczne na kierunku Elektrotechnika, WEAIiE W ramach zadania nr 9 pt. Utworzenie nowej specjalności Pomiary technologiczne

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia)

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia) Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia) Łódź, 17 października 2012 1 1. Nazwa studiów: Środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUKOWYCH WYDZIAŁU IV NAUK TECHNICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUKOWYCH WYDZIAŁU IV NAUK TECHNICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUKOWYCH WYDZIAŁU IV NAUK TECHNICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2018

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2018 Załącznik do Uchwały Rady Wydziału z dnia roku Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2018 I. Wprowadzenie 1. Regulamin przyznawania premii i nagród na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Uwagi Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Politechnice Wrocławskiej

Uwagi Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Politechnice Wrocławskiej Uwagi Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Politechnice Wrocławskiej do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH. imienia generała Tadeusza Kościuszki. ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DOKTORANCKIEGO na Wydziale Zarządzania

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH. imienia generała Tadeusza Kościuszki. ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DOKTORANCKIEGO na Wydziale Zarządzania AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DOKTORANCKIEGO na Wydziale Zarządzania WROCŁAW 2017 I. Postanowienia ogólne 1. Na Wydziale Zarządzania Akademii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku W dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Gabinecie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 30 października 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 30 października 2006 r. R /DOP-014/49/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 49/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Załącznik do uchwały RW nr 4/D/2013 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 1 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania,

Bardziej szczegółowo

12 milionów na nowe kierunki, staże oraz szkolenia dla Politechniki Białostockiej

12 milionów na nowe kierunki, staże oraz szkolenia dla Politechniki Białostockiej 12 milionów na nowe kierunki, staże oraz szkolenia dla Politechniki Białostockiej Blisko 12 milionów złotych otrzyma Politechnika Białostocka z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Oprócz

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania Nagród Rektora na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH

Regulamin przyznawania Nagród Rektora na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH Regulamin przyznawania Nagród Rektora na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH Zasady Ogólne 1 1. Nagroda Rektora jest przyznawana na podstawie Uchwały Senatu AGH nr 80/2014 z dnia 3 lipca 2014 oraz Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dn. 1 kwietnia 2016 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dn. 1 kwietnia 2016 r. Załącznik nr do zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dn. kwietnia 06 r. Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia sierpnia 04 r. w sprawie zasad organizowania

Bardziej szczegółowo

Główne pomieszczania Katedry Inżynierii Produkcji, w tym sekretariat, znajdują się w budynku D przy ul. Racławickiej.

Główne pomieszczania Katedry Inżynierii Produkcji, w tym sekretariat, znajdują się w budynku D przy ul. Racławickiej. Katedra Inżynierii Produkcji Politechnika Koszalińska ul. Racławicka 15-17 75-620 Koszalin Główne pomieszczania Katedry Inżynierii Produkcji, w tym sekretariat, znajdują się w budynku D przy ul. Racławickiej.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR - gospodarki opartej na wiedzy

INFORMATOR - gospodarki opartej na wiedzy Projekt,,ATH ŁĄCZY - droga do wspólnego celu INFORMATOR - gospodarki opartej na wiedzy Katedra Inżynierii Produkcji Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Protokół Zebrania Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów Komitetu Budowy Maszyn PAN dnia 28 czerwca 2017 r. w Warszawie

Protokół Zebrania Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów Komitetu Budowy Maszyn PAN dnia 28 czerwca 2017 r. w Warszawie Protokół Zebrania Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów Komitetu Budowy Maszyn PAN dnia 28 czerwca 2017 r. w Warszawie Miejsce spotkania: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Automatyka i Robotyka opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r.

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 22/2011/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Warunki ukończenia studiów obowiązujące na. Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego REGULAMIN STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM

Warunki ukończenia studiów obowiązujące na. Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego REGULAMIN STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM 37 Warunki ukończenia studiów obowiązujące na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego REGULAMIN STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM (załącznik do uchwały nr 19/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 czerwca 2008 roku

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 czerwca 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/35/2008 Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 czerwca 2008 roku w sprawie: regulaminów nagród dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Tekst przyjęty przez Zarząd Edukacyjnej Jednostki Wspólnej Politechniki Warszawskiej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 19.08.2008 r. (z późn. zm. z dnia 25.02.2011

Bardziej szczegółowo

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów 48 1. Studia I stopnia odbywane w Uczelni kończą się złożeniem pracy dyplomowej (licencjackiej lub inżynierskiej) i egzaminu dyplomowego na kierunkach/specjalnościach,

Bardziej szczegółowo

1. Ocena procesu kształcenia

1. Ocena procesu kształcenia Tabela 1.1 Liczba studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Forma kształcenia Liczba studentów Liczba uczestników studiów doktoranckich Liczba słuchaczy studiów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Uchwała Nr 16/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R.

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin studiów doktoranckich opracowany

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-61/04 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-61/04 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-61/04 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Nr kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres REGON,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia Załącznik 3 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Mechaniczny PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Energetyka studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do efektów Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2017/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr 10/2017/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. Uchwała Nr 10/2017/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na międzynarodowe studia doktoranckie w dyscyplinie mechanika w roku akademickim 2017/2018

Bardziej szczegółowo

XV Seminarium WEP Mieczysław Pożaryski ( ) Andrzej MARUSAK Warszawa, 21 II 2018

XV Seminarium WEP Mieczysław Pożaryski ( ) Andrzej MARUSAK Warszawa, 21 II 2018 XV Seminarium WEP Mieczysław Pożaryski (1875-1945) Andrzej MARUSAK Warszawa, 21 II 2018 Mieczysław Pożaryski (1875-1945) Inż. technolog i inż. elektryk. Absolwent szkół technicznych w Petersburgu i Darmstadt.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 80/2014. Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r.

Uchwała nr 80/2014. Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r. Uchwała nr 80/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE /FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE /FORMULARZ OFERTOWY WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. (81) 551 74 55; fax (81) 551 74 52 Dęblin, 15 września 2014 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Studia Dualne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jest filarem edukacji w regionie Leszczyńskim. Uczelnię powołała do życia Rada

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym

Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym 1 Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej "kandydatem", wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI 1/6 PREZENTACJA UCZELNI.1 Historia uczelni Państwowa Wyższa Szkoła została utworzona na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 czerwca

Bardziej szczegółowo