Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dn. 1 kwietnia 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dn. 1 kwietnia 2016 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr do zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dn. kwietnia 06 r. Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia sierpnia 04 r. w sprawie zasad organizowania i prowadzenia kształcenia nauczycieli na studiach wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. (tekst jednolity) Na podstawie art. 66 ust. ustawy z dnia 7 lipca 005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 0 r., poz. 57, z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 stycznia 0 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 0 r., poz. 3) oraz uchwały nr 43 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 5 czerwca 03 r. w sprawie określenia efektów kształcenia bloku kształcenia nauczycielskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zarządzam, co następuje: W Uniwersytecie Śląskim w Katowicach kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela odbywa się wyłącznie: ) w ramach kierunków lub specjalności studiów realizujących kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. Kształcenie to realizowane jest zgodnie z programem studiów obowiązującym na danym kierunku; ) w ramach programu Bloku Kształcenia Nauczycielskiego, zwanego dalej programem BKN-u, realizowanego w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przez studentów niebędących na specjalności nauczycielskiej, którzy na danym kierunku uzyskują przygotowanie merytoryczne do nauczania danego przedmiotu (moduł.); 3) w ramach podyplomowych studiów kwalifikacyjnych powołanych odrębnym zarządzeniem Rektora.. Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w formach określonych w pkt i 3 prowadzi do zrealizowania efektów kształcenia określonych w załączniku nr do uchwały nr 43 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 czerwca 03 r., a zdefiniowanych na podstawie efektów zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 stycznia 0 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 0 r., poz. 3), zwanego dalej Rozporządzeniem.

2 . Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w formie określonej w pkt prowadzi do zrealizowania efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu. 3. Program studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich wymienionych w formach powinien zapewniać liczbę punktów ECTS oraz liczbę godzin dydaktycznych przewidzianą dla modułów. i 3., szczegółowo, opisanych w Rozporządzeniu. 3 Realizacja modułu. i 3. powinna trwać łącznie nie mniej niż 3 semestry. Realizacja modułu 3. może rozpocząć się po realizacji komponentu. modułu. (Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne). Realizacja modułu. na studiach pierwszego stopnia na specjalności nauczycielskiej zaczyna się najpóźniej w semestrze trzecim. 4 Za kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w ramach kierunków i specjalności nauczycielskich, a także studiów podyplomowych, odpowiadają jednostki organizacyjne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, tj. wydziały i jednostki dydaktyczne niebędące wydziałami, zwane dalej wydziałami. 5. Za organizację procesu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (moduł. i 3.), na kierunkach i specjalnościach niezapewniających tego kształcenia w ramach planu studiów, odpowiedzialne jest Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w którym realizowany jest program BKN-u.. Za przygotowanie i modyfikowanie programu BKN-u oraz przygotowanie, a także modyfikowanie opisów przedmiotów odpowiedzialni są pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Nauczycieli oraz członkowie Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli w Uniwersytecie Śląskim (w tym szczególnie koordynator programu z ramienia Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz wyznaczeni koordynatorzy zajęć w programie BKN-u). 3. Warianty programu, formy i zasady studiowania w programie BKN-u stanowi załącznik nr do niniejszego zarządzenia. W ramach programu BKN-u: 6 ) Moduł. psychologiczno-pedagogicznym jest realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; str.

3 ) Moduł 3. dydaktycznym na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich realizowany jest na wydziałach a w przypadku braku takiej możliwości, może być organizowany w programie BKN-u; 3) Zajęcia dydaktyczne realizowane są zgodnie z zaleceniami Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach określonymi uchwałą nr 380 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 grudnia 04 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w planów studiów i programów kształcenia, z późn. zm. 6 wskaźnik BUNA. 7. W ramach programu BKN-u student realizuje kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela odpłatnie, z uwzględnieniem postanowień 8 i 9.. Wysokość opłat na dany rok akademicki i zasady ich wnoszenia ustala Rektor. 8. Studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia przygotowującym się do wykonywania zawodu nauczyciela umożliwia się w ramach programu BKN-u odpłatne kształcenie w ramach zajęć z dydaktyki kolejnego przedmiotu / prowadzenia zajęć (moduł 4.).. Komponenty. i 3. modułu 4. mogą być realizowane równolegle z realizacją modułu 3. albo po zakończeniu realizacji modułu 3. 9 Student studiów niestacjonarnych może realizować kształcenie, o którym mowa w odpłatnie. 0. Studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela w ramach programu BKN-u obowiązuje rozliczenie zajęć zgodnie z organizacją roku akademickiego, określoną w zarządzeniu rektora na dany rok akademicki.. Zaliczenie przedmiotów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w ramach programu BKN-u jest niezależne od zajęć realizowanych zgodnie z tokiem studiów na kierunku macierzystym i wpisywane na kartę słuchacza. Kompletność zaliczeń na karcie, poświadczona przez Koordynatora BKN-u w druku zaświadczenia stanowiącego załącznik nr do niniejszego zarządzenia, jest podstawą do uzupełnienia przez wydział suplementu do dyplomu (wpisem potwierdzającym przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela). str. 3

4 Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich formach kształcenia jest potwierdzone suplementem do dyplomu.. Studentom, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na mocy przepisów obowiązujących przed wejściem w życie Rozporządzenia i kontynuują kształcenie na studiach drugiego stopnia na specjalności nauczycielskiej lub w innych formach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zalicza się do danego etapu edukacyjnego tę część efektów (modułów i praktyk) osiągniętych na studiach pierwszego stopnia.. Studentom jednolitych studiów magisterskich (5-letnich), którzy uzupełniają swoje wykształcenie o przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w formach prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zalicza się tę część efektów, które zrealizowali w dotychczasowej edukacji w ramach swego kierunku i które są zgodne z efektami wpisanymi w standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w programie BKN-u. 3. Warunki i tryb przeniesienia efektów (zajęć) osiągniętych (zaliczonych) przez studenta w ramach dotychczas ukończonych studiów / zrealizowanej części studiów oraz sposób dokonania transferu zdobytych za nie punktów, określają na wniosek studenta i na podstawie dostarczonej przez studenta dokumentacji: ) dziekan wydziału / kierownik jednostki dydaktycznej w modułów. i 3. (realizowanych przez wydział); ) koordynatorzy zajęć w programie BKN-u wyznaczeni przez pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia Nauczycieli w modułów. i 3. (realizowanych w programie BKN-u). 3 Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kształcenia i Studentów. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od października 04 r. R E K T O R Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś str. 4

5 Załącznik nr do zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dn. kwietnia 06 r. Załącznik nr do zarządzenia nr 5 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dn. sierpnia 04 r. WARIANTY BLOKU KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH (zgodne z rozporządzeniem MNiSW z dn. 7 stycznia 0 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. z , poz. 3) BKN Blok Kształcenia Nauczycielskiego bkn.us.edu.pl

6 WARIANT KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELSKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA RÓŻNE KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW Moduł Komponenty modułu Liczba godzin Moduł. Przygotowanie w psychologicznopedagogicznym Moduł 3. Przygotowanie w dydaktycznym Ogólne przygotowanie psychologicznopedagogiczne 90 Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na II etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa) 60 Liczba punktów 0 NAZWA ZAJĘĆ W BKN /WYMIAR GODZIN/ RYGORY ECTS Podstawy psychologii dla nauczycieli /5W, 30 Ćw./ Pedagogiczne podstawy edukacji szkolnej /5W, 30 Ćw./ Potrzeby edukacyjne uczniów szkoły podstawowej /30 Ćw./ Pedagogika szkoły podstawowej Emisja głosu /5W 5 Ćw./ Kultura języka i komunikacja w szkole /5W 5 Ćw./ Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna /30 godzin/, 4 Podstawy dydaktyki ogólnej 30 Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na II etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa) 90 Praktyka nauczycielska specjalnościowa na II etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa) 5 Podstawy dydaktyki ogólnej /5W 5 Ćw./ Dydaktyka przedmiotowa /30 W 60 Ćw./ 3 0 Praktyka nauczycielska w szkole podstawowej /0 godzin/ 4 Rozporządzenie MNiSW z dn (Dz.U. z , poz. 3, s.7) przewiduje realizację treści kształcenia z zakresu emisji głosu, kultury języka i komunikacji. Ze względu na specyfikę tych przedmiotów i konieczność ich realizacji przez specjalistów wydzielono oddzielną pulę godzin wraz z punktami ECTS. 3 4 Realizowana pod opieką pedagoga. Realizowane przez dydaktyków przedmiotowych poszczególne kierunki/specjalności studiów. Co najmniej 80 godzin praktyk (w tym 30h praktyk psychologiczno-pedagogicznych, jeśli realizowane są w trakcie roku akademickiego) odbywa się równolegle z realizacją programu BKN-u, aby student miał możliwość konsultacji prowadzonych działań z opiekunem praktyk na uczelni oraz omawiania zgromadzonych doświadczeń w grupie studenckiej. 7 6

7 WARIANT KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELSKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA (RÓŻNE KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW), KTÓRZY UKOŃCZYLI KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELSKIE NA STUDIACH I STOPNIA (KONTYNUACJA) Moduł Komponenty modułu Liczba godzin Moduł. psychologicznopedagogicznym Przygotowanie psychologicznopedagogiczne do nauczania na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) Liczba punktów 60 4 NAZWA ZAJĘĆ W BKN /WYMIAR GODZIN/ RYGORY ECTS Potrzeby edukacyjne uczniów na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) Pedagogika szkolna na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) Moduł 3. dydaktycznym Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i kształcenie w zawodzie) 30 5 Dydaktyka przedmiotowa 3 Praktyka nauczycielska specjalnościowa na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i kształcenie w zawodzie) Realizowana na III i IV etapie edukacyjnym przez dydaktyków przedmiotowych. Praktyka samodzielna w wybranej przez studenta placówce (na III i IV etapie edukacyjnym). 30 Praktyka nauczycielska /30 godzin/ 3

8 WARIANT 3 KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELSKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA (RÓŻNE KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW), KTÓRZY NIE UZYSKALI UPRAWNIEŃ NAUCZYCIELSKICH NA STUDIACH I STOPNIA ORAZ STUDENTÓW JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH UWAGA! Wariant ten pozwala na uzyskanie uprawnień nauczycielskich tym studentom, których przygotowanie merytoryczne zawiera przedmioty realizowane w szkołach na., 3. i 4. etapie nauczania. Moduł Komponenty modułu Liczba godzin Moduł. psychologicznopedagogicznym Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne 90 Przygotowanie psychologicznopedagogiczne do nauczania na II, III, i IV etapie edukacyjnym Liczba punktów 5 NAZWA ZAJĘĆ W BKN /WYMIAR GODZIN/ RYGORY ECTS Podstawy psychologii dla nauczycieli /5W 30 Ćw./ Pedagogiczne podstawy edukacji szkolnej /5W 30 Ćw./ Potrzeby edukacyjne uczniów szkoły podstawowej Potrzeby edukacyjne uczniów na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) Pedagogika szkoły podstawowej Pedagogika szkolna na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) Emisja głosu /5W 5 Ćw./ Praktyka psychologicznopedagogiczna Kultura języka i komunikacja w szkole /5W 5 Ćw./ 30 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna /30 godzin/, 4 4

9 Moduł 3. dydaktycznym Podstawy dydaktyki ogólnej 30 5 Podstawy dydaktyki ogólnej /5W 5 Ćw./ Rozporządzenie MNiSW z dn (Dz.U. z , poz. 3, s.7) przewiduje realizację treści kształcenia z zakresu emisji głosu, kultury języka i komunikacji. Ze względu na specyfikę tych przedmiotów i konieczność ich realizacji przez specjalistów wydzielono oddzielną pulę godzin wraz z punktami ECTS. Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na II etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa) Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i kształcenie w zawodzie) Praktyka nauczycielska specjalnościowa na II etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa) Praktyka nauczycielska specjalnościowa na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i kształcenie w zawodzie) Realizowana pod opieką pedagoga. 3 Realizowana przez dydaktyków przedmiotowych Dydaktyka przedmiotowa /30W 60 Ćw./ 3 Dydaktyka przedmiotowa 3 Praktyka nauczycielska /60 godzin/ 4 Praktyka nauczycielska /60 godzin/ 4 4 Co najmniej 80 godzin praktyk (w tym 30h praktyk psychologiczno-pedagogicznych, jeśli realizowane są w trakcie roku akademickiego) odbywa się równolegle z realizacją programu BKN-u, aby student miał możliwość konsultacji prowadzonych działań z opiekunem praktyk na uczelni oraz omawiania zgromadzonych doświadczeń w grupie studenckiej

10 WARIANT 3 A KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELSKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA Moduł Komponenty modułu Liczba godzin Moduł. psychologicznopedagogicznym Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne 90 Przygotowanie psychologicznopedagogiczne do nauczania na II, III i IV etapie edukacyjnym Liczba punktów 5 NAZWA ZAJĘĆ W BKN /WYMIAR GODZIN/ RYGORY ECTS Podstawy psychologii dla nauczycieli /5W 30 Ćw./ Pedagogiczne podstawy edukacji szkolnej /5W 30 Ćw./ Potrzeby edukacyjne uczniów szkoły podstawowej Potrzeby edukacyjne uczniów na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) Pedagogika szkoły podstawowej Pedagogika szkolna na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) Emisja głosu /5W 5 Ćw./ Praktyka psychologicznopedagogiczna Kultura języka i komunikacja w szkole /5W 5 Ćw./ 30 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna /30 godzin/, 4 6

11 Moduł Komponenty modułu Liczba godzin Moduł 3. dydaktycznym Podstawy dydaktyki ogólnej 30 Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na II etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa) Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i kształcenie w zawodzie) Praktyka nauczycielska specjalnościowa na II etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa) Praktyka nauczycielska specjalnościowa na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i kształcenie w zawodzie) Liczba punktów 5 NAZWA ZAJĘĆ W BKN /WYMIAR GODZIN/ RYGORY ECTS Podstawy dydaktyki ogólnej /5W 5 Ćw./ Dydaktyka psychologii w szkole podstawowej 3 /5W 30Ćw/ Dydaktyka psychologii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych /5W 60 Ćw./ Praktyka nauczycielska w szkole podstawowej (40 godzin) 4 Praktyka nauczycielska w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (80 godzin, w tym 40 w gimnazjum i 40 w szkole ponadgimnazjalnej) 4 4 Rozporządzenie MNiSW z dn (Dz.U. z , poz. 3, s.7) przewiduje realizację treści kształcenia z zakresu emisji głosu, kultury języka i komunikacji. Ze względu na specyfikę tych przedmiotów i konieczność ich realizacji przez specjalistów wydzielono oddzielną pulę godzin wraz z punktami ECTS. Preorientacyjna, realizowana pod opieką psychologa zatrudnionego w placówce podlegającej MEN. 3 4 W ramach dydaktyki psychologii student rozszerza wiedzę oraz nabywa umiejętności i kompetencje konieczne do pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-psychologa. Praktyka adekwatna do kolejnych etapów edukacyjnych, realizowana pod opieką nauczyciela-psychologa w szkole podstawowej (40 godzin,), w gimnazjum (40 godzin) i szkole ponadgimnazjalnej (40 godzin); co najmniej 80 godzin wszystkich praktyk odbywa się równolegle do realizacji programu BKN-u, aby student miał możliwość konsultacji prowadzonych działań z opiekunem praktyk na uczelni oraz omawiania zgromadzonych doświadczeń w grupie studenckiej. 7

12 WARIANT 3 B KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELSKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA KIERUNKÓW PRZYRODNICZNYCH (biologia, chemia, geografia, fizyka) UWAGA! W tym wariancie istnieje możliwość odrębnej realizacji modułów. i 3. pozwalających na uzyskanie przygotowania do nauczania biologii, chemii, geografii i fizyki w szkołach ponadpodstawowych. Jeżeli student chce uzyskać uprawnienia do nauczania przyrody w szkole podstawowej, powinien poza realizacją modułów:., 3. i 4. uzupełnić swe przygotowanie o komponenty niezbędne do nauczania przyrody (moduł. merytoryczny). Komponenty te realizowane są przez wydział, z którego rekrutują się uczestnicy BKN-u. Moduł Komponenty modułu Liczba godzin Moduł. psychologicznopedagogicznym Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne 90 Przygotowanie psychologicznopedagogiczne do nauczania na II, III i IV etapie edukacyjnym Liczba punktów 5 NAZWA ZAJĘĆ W BKN /WYMIAR GODZIN/ RYGORY ECTS Podstawy psychologii dla nauczycieli /5W 30 Ćw./ Pedagogiczne podstawy edukacji szkolnej /5W 30 Ćw./ Potrzeby edukacyjne uczniów szkoły podstawowej Potrzeby edukacyjne uczniów na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) Pedagogika szkoły podstawowej Pedagogika szkolna na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) Emisja głosu /5W 5 Ćw./ Praktyka psychologicznopedagogiczna Kultura języka i komunikacja w szkole /5W 5 Ćw./ 30 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (30 godzin), 4 8

13 Moduł 3. dydaktycznym Podstawy dydaktyki ogólnej 30 Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i do kształcenia w zawodzie) 5 Podstawy dydaktyki ogólnej /5W 5 Ćw./ 90 Dydaktyka przedmiotowa (w przygotowania do nauczania przedmiotu zgodnego z kierunkiem studiów /30 W 60 Ćw./ 3 0 Moduł 4. Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) edukacyjnym (szkoła podstawowa) Praktyka nauczycielska specjalnościowa na III i IV etapie 0 edukacyjnym (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i kształcenie w zawodzie) Dydaktyka przedmiotu przyroda w 60 szkole podstawowej Praktyka nauczycielska w przedmiotu przyroda w szkole podstawowej 60 0 Dydaktyka przedmiotu PRZYRODA w szkole podstawowej /60 Ćw./ 3 Praktyka nauczycielska (w przedmiotu PRZYRODA w szkole podstawowej) 5 Rozporządzenie MNiSW z dn (Dz.U. z , poz. 3, s.7) przewiduje realizację treści kształcenia z zakresu emisji głosu, kultury języka i komunikacji. Ze względu na specyfikę tych przedmiotów i konieczność ich realizacji przez specjalistów wydzielono oddzielną pulę godzin wraz z punktami ECTS; Praktyka nauczycielska specjalnościowa na II etapie Realizowana pod opieką pedagoga. 3 Realizowana przez dydaktyków przedmiotowych. 4 Co najmniej 80 godzin praktyk (w tym 30h praktyk psychologiczno-pedagogicznych, jeśli realizowane są w trakcie roku akademickiego) odbywa się równolegle z realizacją programu BKN-u, aby student miał możliwość konsultacji prowadzonych działań z opiekunem praktyk na uczelni oraz omawiania zgromadzonych doświadczeń w grupie studenckiej. 5 Realizowana samodzielnie w wybranej przez studenta placówce. Praktyka nauczycielska (w przygotowania do nauczania przedmiotu zgodnego z kierunkiem studiów) /0 godzin/

14 WARIANT 4 KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELSKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA (RÓŻNE KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW), KTÓRZY CHCĄ NABYĆ UPRAWNIENIA DO NAUCZANIA DRUGIEGO PRZEDMIOTU (studiują drugą specjalność lub drugi kierunek studiów) Moduł Komponenty modułu Liczba godzin Liczba punktów NAZWA ZAJĘĆ W BKN /WYMIAR GODZIN/ RYGORY ECTS Moduł 3: Dydaktyka przedmiotu (rodzaju Dydaktyka przedmiotowa A /30 W 30 Ćw./ 7 zajęć) na II lub III i IV etapie 60 edukacyjnym dydaktycznym do Praktyka nauczycielska 60 Praktyka nauczycielska A /60 godzin/ 3 nauczania drugiego specjalnościowa na II lub III i IV 0 przedmiotu etapie edukacyjnym Dydaktyka w przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu zgodnego z kierunkiem studiów. Przygotowanie specjalnościowe lub kierunkowe powinno realizować treści objęte podstawą programową kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie. Realizowana samodzielnie w wybranej przez studenta placówce. 0

15 Załącznik nr do zarządzenia nr 5 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia sierpnia 04 r. UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach Centrum Kształcenia Ustawicznego Blok Kształcenia Nauczycielskiego ZAŚWIADCZENIE Pan(i) urodzony/ urodzona. student/ absolwent Wydziału w latach w celu uzyskania przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela zaliczył(a) przedmioty i odbył(a) praktyki psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 7 stycznia 0 r. (Dz.U. z 0 r., poz. 3), w wymiarze następującym: Moduł : Lp. Wykaz przedmiotów Liczba godzin Moduł 3: Lp. Wykaz przedmiotów Liczba godzin

WARIANTY BLOKU KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

WARIANTY BLOKU KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik nr do zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dn. kwietnia 06 r. Załącznik nr do zarządzenia nr 5 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dn. sierpnia 04 r. WARIANTY

Bardziej szczegółowo

WARIANTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO

WARIANTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO WARIANTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO BKN Blok Kształcenia Nauczycielskiego bkn.us.edu.pl WARIANT 1 KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELSKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA RÓŻNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 62/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie 62/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. Zarządzenie 62/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wdrożenia Wytycznych Senatu dla podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji standardów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 99/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie 99/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. Zarządzenie 99/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wytycznych dla podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie dostosowania programu

Bardziej szczegółowo

REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO. w Siedlcach

REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO. w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 12/2015 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu kształcenia w ramach modułu przygotowującego do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Studia pierwszego stopnia (nabycie kwalifikacji do II etapu edukacyjnego) Formy zajęć, liczba godzin zajęć

Studia pierwszego stopnia (nabycie kwalifikacji do II etapu edukacyjnego) Formy zajęć, liczba godzin zajęć Załącznik do zarządzenie nr 64 Rektora UMK z dnia maja 0 r. Model kształcenia nauczycieli na studiach wyższych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Studia pierwszego stopnia (nabycie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

1) w 1 dodaje się pkt w brzmieniu:

1) w 1 dodaje się pkt w brzmieniu: Uchwała nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/10/2014

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/10/2014 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/10/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 1 października 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 1 1. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne ( Studium ) prowadzone jest jako wyodrębniona jednostka międzywydziałowa

Bardziej szczegółowo

Psychologia moduł 2.1 I 1 w 30 zal 2. Pedagogika moduł 2.1 I 1 w 30 zal 2. Pierwsza pomoc moduł 2.1 I 2 ćw 3 zal 0

Psychologia moduł 2.1 I 1 w 30 zal 2. Pedagogika moduł 2.1 I 1 w 30 zal 2. Pierwsza pomoc moduł 2.1 I 2 ćw 3 zal 0 SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA informacja ogólna obowiązuje od 1.10.017 Od roku akademickiego 01/013 studenci pierwszego roku filologii germańskiej realizują program wybranej specjalizacji studiów z aktualnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 41 z dnia 27 czerwca 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM PEDAGOGICZNEGO na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

REGULAMIN STUDIUM PEDAGOGICZNEGO na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu REGULAMIN STUDIUM PEDAGOGICZNEGO na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 1 1. Studium Pedagogiczne ( Studium ) na Wydziale Edukacji Artystycznej ( WEA ) Uniwersytetu Artystycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 53/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 marca 2012 r.

Zarządzenie 53/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 marca 2012 r. Zarządzenie 53/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wdrożenia Wytycznych Senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych- pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Studenci Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 r.

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 r. Uchwała nr /IX/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 41 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2014

ZARZĄDZENIE NR 8/2014 ZARZĄDZENIE NR 8/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych i wynagrodzenia dla kierowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny WYDZIAŁOWY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I. Postanowienia ogólne 1. Wydział Pedagogiczny Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne & 1

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne & 1 REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne & 1 1. Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią trzyletnich studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 107 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin praktyk studenckich na studiach podyplomowych (3 sem.) pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Wydział Pedagogiczny Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. Regulamin praktyk studenckich na studiach podyplomowych (3 sem.) przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Wydział Pedagogiczny Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 17/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 17/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: II stopnia (studia magisterskie) Forma studiów: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2012 roku

Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2012 roku DO-0130/31/2012 Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2012 roku w sprawie: zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wdrożenia wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie

Regulamin Praktyk Studenckich Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie Regulamin Praktyk Studenckich Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie &1. Postanowienia ogólne 1. Praktyki studenckie są integralną częścią kształcenia w ramach danego kierunku bądź specjalności i są

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i art. 99 ust. 1 pkt 1,

Bardziej szczegółowo

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Informacje na temat punktów ECTS w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie Wyższym, w rozporządzeniach do tego aktu wykonawczego, oraz w dokumentach uniwersyteckich. Wykaz dokumentów, które traktują

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2016

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 ZARZĄDZENIE NR 7/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych i wynagrodzenia dla kierowników

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Rok akademicki 2015/2016 KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Praktyki pedagogiczne stanowią integralną część procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik do Uchwały nr 9/2015 Senatu WSAP z dnia 21.11.2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Potwierdzania Efektów Uczenia Się REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ w Wyższej Szkole Administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018 r. Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Na podstawie art. 66 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 482 Senatu UŚ z dnia 23 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 482 Senatu UŚ z dnia 23 czerwca 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 482 Senatu UŚ z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała nr 380 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KOSZALINIE

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KOSZALINIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE Załącznik do Zarządzenia Nr 20 A/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 24 czerwca 2015 r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 114/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie Nr 114/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Studium Praktyk Zawodowych oraz wprowadzenia Regulaminu Praktyk w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych- pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. (Tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Przedmioty kształcenia nauczycielskiego realizowane dodatkowo 2019/2020

Przedmioty kształcenia nauczycielskiego realizowane dodatkowo 2019/2020 ostatnia aktualizacja: 16.10.2019 r. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego realizowane dodatkowo 2019/2020 (poza programem danego kierunku i specjalności) przez studentów specjalności antropologiczno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB nr 1/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Dziekana WNB nr 1/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku Zarządzenie Dziekana WNB nr 1/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury realizowania modułowego przygotowania do zawodu nauczyciela (MPN) Na podstawie Uchwały Senatu UWr nr 109/2011

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

ORGANIZACJA PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Strona1 ORGANIZACJA PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Organizacja pedagogicznych praktyk studenckich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne Zarządzenie Nr 38/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne WSZJK w IM

Podstawy prawne WSZJK w IM Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania WSZJK w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku Podstawy prawne WSZJK w IM Podstawy prawne MNiSW: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 19/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Kierunek: FILOLOGIA SYLABUS. Nazwa przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA PEDAGOGICZNA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Kierunek: FILOLOGIA SYLABUS. Nazwa przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA PEDAGOGICZNA Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin praktyk studenckich na studiach podyplomowych (3 sem.) pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2014/2015 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej Wydział Pedagogiczny Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do tworzenia planów i programów studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim

ZARZĄDZENIE Nr 48/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim ZARZĄDZENIE Nr 48/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i oraz art. 99 ust. 2w związku

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) dyrektor szkoły lub placówki jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 13 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 13 maja 2019 r. DN-40-2/2019 Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem kierunku studiów Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 44/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

przez właściwą Radę Samorządu.

przez właściwą Radę Samorządu. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/15/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie dokumentacji i szczegółowego harmonogramu dostosowania profili i programów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

Regulamin studiów podyplomowych w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Załącznik do Uchwały Nr 34/2017 Senatu CM z dnia 29 września 2017 r. Regulamin studiów podyplomowych w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin Studiów Podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne Przygotowanie Pedagogiczne WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - studia na WSB w Gdyni Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne.

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne. Uchwała nr 515 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 000-1/2/2008 Senatu PRad. z dnia r.

Załącznik do uchwały Nr 000-1/2/2008 Senatu PRad. z dnia r. Załącznik do uchwały Nr 000-1/2/2008 Senatu PRad. z dnia 31.01.2008r. I. Wytyczne Senatu Politechniki Radomskiej dla rad wydziałów w zakresie uchwalania planów studiów i programów nauczania studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, który opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia PROCEDURA - ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE PROCESU KSZTAŁCENIA WZDJK_3 Data ostatniej zmiany:

Bardziej szczegółowo

1) w 2 ust. 5 uchyla się pkt. 11 i 12; 2) 5 otrzymuje brzmienie:

1) w 2 ust. 5 uchyla się pkt. 11 i 12; 2) 5 otrzymuje brzmienie: Uchwała nr 229 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących

Bardziej szczegółowo

20 R 40 K Zastosowanie matematyki w chemii K 7 7 Fizyka I K 30 L

20 R 40 K Zastosowanie matematyki w chemii K 7 7 Fizyka I K 30 L Lp Nazwa przedmiotu 06/07 I rok; 07/08 II rok, III rok, IV rok, V rok; 08/09 III rok, IV rok, V rok; 09/10 IV rok, V rok; 10/11 V rok. 06/07 II,III,IV i V rok z wyjątkiem języka angielskiego. Język angielski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Szkota Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie Wydział Pedagogiczny. I. Postanowienia ogólne

WYDZIAŁOWY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Szkota Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie Wydział Pedagogiczny. I. Postanowienia ogólne WYDZIAŁOWY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Szkota Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie Wydział Pedagogiczny I. Postanowienia ogólne 1 Wydział Pedagogiczny Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany wytycznych do tworzenia programów kształcenia, programów i planów w Politechnice Wrocławskiej (dla rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI),

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Instytut Kultury Fizycznej RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Rodzaj praktyki: praktyka zawodowa (instruktorska) z zakresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: wytycznych dla rad wydziałów dotyczących tworzenia i modyfikowania programów studiów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 236/2019/XXIV z 16 stycznia 2019 r.

Uchwała Senatu PG nr 236/2019/XXIV z 16 stycznia 2019 r. Uchwała Senatu PG nr 236/2019/XXIV z 16 stycznia 2019 r. w sprawie: dostosowania organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik do Uchwały Senatu Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi Nr 6 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Społecznej Akademii Nauk z siedzibą

Bardziej szczegółowo

III. Organizacja praktyk

III. Organizacja praktyk REGULAMIN studenckich praktyk zawodowych w Instytucie Ekonomii i Administracji Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Podstawy prawne Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: II stopnia (studia magisterskie) Forma studiów: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad wyliczania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

1. Założenia ogólne. 2. Praktyka nauczycielska I. Praktyka śródroczna w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego na II semestrze studiów

1. Założenia ogólne. 2. Praktyka nauczycielska I. Praktyka śródroczna w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego na II semestrze studiów REGULAMIN PRAKTYK w Instytucie Neofilologii PWSZ w Nysie I. Regulamin praktyk zawodowych nauczycielskich Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska specjalizacja nauczycielska - studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Regulamin Stosowania Systemu ECTS w Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik do Uchwały nr 82/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 czerwca 2017 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 1 Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej INFORMACJE O PRAKTYKACH Zał. nr 1 Regulamin praktyk..str. 2 Zał. nr 2 Opis modułu kształcenia: praktyki zawodowe str. 4 Zał.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r.

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r. Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 100/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 100/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 100/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie planowania zajęć dydaktycznych oraz wprowadzenia ich do systemu USOSweb. Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 25/2017 Dziekana Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 4 grudnia 2017 r.

Decyzja Nr 25/2017 Dziekana Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 4 grudnia 2017 r. Decyzja Nr 25/2017 Dziekana Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Społeczno-Technicznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik do zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lutego 2014 r. REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w od roku akad. 2016/2017. Ogólna charakterystyka studiów

P r o g r a m s t u d i ó w od roku akad. 2016/2017. Ogólna charakterystyka studiów P r o g r a m s t u d i ó w od roku akad. 2016/2017 Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć liczba godzin W K S Ć 90 (150) 4 4 0,5 zaliczenie ,5 zaliczenie

Forma zajęć liczba godzin W K S Ć 90 (150) 4 4 0,5 zaliczenie ,5 zaliczenie I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 018/019 SEMESTR ZIMOWY (1) Praktyczna nauka języka rosyjskiego I (wariant 0 I) Fonetyka praktyczna języka rosyjskiego I Historia literatury

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 23/2013/2014. z dnia 26 listopada 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 23/2013/2014. z dnia 26 listopada 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 23/2013/2014 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu Nr 153/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA Załącznik do Protokołu Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 13 kwietnia 2015 r. (dostosowanie programu studiów w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 3 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 137/XXVI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. FILOLOGIA FRANCUSKA studia stacjonarne studia magisterskie. specjalność FILOLOG FRANCUSKI W ŚWIECIE CYFROWYM 1

PLAN STUDIÓW. FILOLOGIA FRANCUSKA studia stacjonarne studia magisterskie. specjalność FILOLOG FRANCUSKI W ŚWIECIE CYFROWYM 1 specjalizacyjne kierunkowe PLAN STUDIÓW FILOLOGIA FRANCUSKA studia stacjonarne studia magisterskie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 i kolejnych (PROJEKT zaakceptowany przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały Uchwała Nr 24/2017 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania i zmiany programów kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Kierunek: FILOLOGIA SYLABUS. Nazwa przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA PEDAGOGICZNA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Kierunek: FILOLOGIA SYLABUS. Nazwa przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA PEDAGOGICZNA Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI. KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna. SPECJALNOŚĆ: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

SYLABUS PRAKTYKI. KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna. SPECJALNOŚĆ: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: Praktyka asystencko- pedagogiczna w szkołach podstawowych lub gimnazjach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (0-2P-2a)

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: II stopnia (studia magisterskie) Forma studiów: stacjonarna

Bardziej szczegółowo