Politechnika Częstochowska Wydział Budownictwa. Ćwiczenie projektowe z Fizyki Budowli Studia Dzienne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Częstochowska Wydział Budownictwa. Ćwiczenie projektowe z Fizyki Budowli Studia Dzienne"

Transkrypt

1 Politechnika Częstochowska Wydział Budownictwa Ćwiczenie projektowe z Fizyki Budowli Studia Dzienne 1

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do projektu 1.1. Cel projektu 1.2. Dane projektowe obiektu 2. Wykaz oznaczeń użytych w projekcie 3. Zestawienie zależności i metod obliczeniowych zastosowanych w projekcie 3.1. Współczynnik przenikania ciepła (wg PN-EN ISO 6946/2004) Liniowe mostki cieplne. (wg PN- EN ISO 14683) 3.2. Rozkład temperatur w przegrodzie pionowej 3.3. Głębokości przemarzania przegrody pionowej. 3.4 Czynnik temperaturowy dla przegrody pionowej 3.5 Opór filtracji przegrody pionowej: 3.6. Stateczność cieplna przegrody pionowej dla okresu letniego 3.7. Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna 3.8. Obliczenie kondensacji międzywarstwowej stropodachu odpowietrzanego 3.9. Ciepłochłonność podłogi 4. Dane i obliczenia projektowe: 4.1. Przegroda zewnętrzna pionowa Współczynnik przenikania ciepła Liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ k (mostki cieplne) Rozkład temperatur, głębokość przemarzania Czynnik temperaturowy Opór filtracji Stateczność cieplna przegrody dla okresu letniego. 2

3 4.2. Przegroda przeźroczysta okno Współczynnik przenikania ciepła Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej Przegroda zewnętrzna pozioma stropodach odpowietrzany Współczynnik przenikania ciepła Obliczenie kondensacji międzywarstwowej stropodachu odwróconego 4.4. Podłoga na gruncie Opór cieplny, współczynnik przenikania ciepła Ciepłochłonność podłogi 5. Wnioski 6. Normy i ustawy powołane w projekcie 7. Załączniki 3

4 1. Wprowadzenie do projektu 1.1. Cel projektu Celem projektu jest opracowanie wymagań cieplno wilgotnościowych i stateczności cieplnej wybranych przegród budowlanych w budynku użyteczności publicznej restauracja w Zakopanem. Obiekt ten powinien spełniać określone wymagania, zgodnie z normą PN-EN ISO 6946/2008 oraz Dziennikiem Ustaw nr 75/2002. Materiały użyte do warstw konstrukcyjnych i dociepleniowych są powszechnie dostępne na rynku budowlanym oraz spełniają wymagania określone polskimi normami. Budynek usytuowany jest w V strefie klimatycznej. Wartości temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz parametry cieplno -wilgotnościowe zostały przyjęte zgodnie z obowiązującymi normami Dane projektowe obiektu Miejscowość Zakopane Rodzaj budynku Restauracja Wysokość budynku H 0 =10m Szerokość/ wysokość okna: 1,8m x 4,0m Szerokość/ długość podłogi na gruncie: 19m x 24m Zagłębienie podłogi poniżej poziomu terenu: 1,8m Do obliczeń przyjęto następujące wartości: - temperatura wewnątrz t i = 20 o C (zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690 ) - temperatura na zewnątrz w zimie t e = -24 o C (wg PN-82/B-02403) - wilgotność względna powietrza wewnątrz i = 55% (wg. PN-EN ISO 6946) - wilgotność względna powietrza na zewnątrz e = 85% - prędkość wiatru v e = 24 m/s (wg PN-77/B-02011) Projektowane przegrody to: - ściana zewnętrzna nośna, - przegroda przeźroczysta okno, - stropodach odpowietrzany, - podłoga na gruncie. Do projektu załączono kartę tematu. 4

5 2. Wykaz oznaczeń użytych w projekcie. LP. OZNACZENIE JEDNOSTKA ZNACZENIE 1 W/(mK) Współczynnik przewodzenia ciepła 2 R n (m 2. K)/W Opór przejmowania ciepła 3 d m Grubość warstwy 4 U W/(m 2. K) Współczynnik przenikania ciepła 5 R T (m 2. K)/W Całkowity opór przegrody 6 U c W/(m 2. K) Skorygowany współczynnik przenikania ciepła 7 U W/(m 2. K) Człon korekcyjny 8 U g W/(m 2. K) Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 9 U f W/(m 2. K) Poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne 10 U r W/(m 2. K) Poprawka z uwagi napływ opadów dla dachu o odwróconym układzie warstw 11 U W/(m 2. K) poprawka na nieszczelności 12 R k (m 2. K)/W opór cieplny warstwy zawierającej nieszczelności 13 W/(m. K) współczynnik przewodzenia ciepła łącznika f 14 A f m 2 pole przekroju poprzecznego jednego łącznika 15 n f liczba łączników na m 2 powierzchni przegrody 16 d 0 m grubość warstwy izolacji zawierającej łącznik 17 p mm/dzień śr. Wielkość opadu podczas sezonu grzewczego na podst. danych odpowiednich dla miejsca 18 f współczynnik filtracji 19 x (Wdzień)(m 2 Kmm) wsp. Dla zwiększonych strat ciepła spowodowanych przez wodę płynącą po membranie i e si se C C C C x C 5 temperatura wewnątrz pomieszczenia temperatura na zewnątrz temperatura na wewnętrznej powierzchni przegrody temperatura na zewnętrznej powierzchni przegrody temperatura x-owej warstwy 25 d p m głębokość przemarzania 26 R f (m 2. h. Pa)/kg opór filtracji 27 i f kg/(m. h. Pa) współczynnik filtracji 28 R f min (m 2. h. Pa)/kg minimalny opór filtracji 29 P Pa różnica ciśnienia wewn. i na zewn. przegrody 30 G kg/(m 2. h) zalecana maksymalna przepuszczalność powietrza dla przegrody 31 H 0 m wysokość budynku 32, Pa/m ciężar objętościowy powietrza wewn. i na zewn. i e 33 V e m/s prędkość wiatru 34 wilgotność względna powietrza na zewn. 35 e p Pa ciśnienie pary wodnej e 36 p Pa nadwyżka wewn. ciśnienia pary wodnej 37 Pa wilgotność powietrza wewn. p i p sat Rsi si Pa ciśnienie pary nasyconej f czynnik temperaturowy na wewn. powierzchni 40 U g W/(m 2 K) współczynnik przenikania ciepła dla oszklenia 41 A g m 2 pole powierzchni oszklenia 42 U f W/(m 2 K) współczynnik przenikania ciepła ramy 43 A f m 2 pole powierzchni ramy

6 44 g W/(mK) liniowy współczynnik przenikania mostka cieplnego (okno) 45 l g m długość mostka (szyby) 46 U w W/(m 2 K) współczynnik przenikania ciepła okna 47 g c współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna 48 f c współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ( z uwagi na urządzenia przeciwsłoneczne) 49 g G współczynnik przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia 50 f G udział powierzchni okien w powierzchni ściany 51 B m parametr charakterystyczny podłogi 52 d t m całkowita grubość ekwiwalentna podłogi podziemia 53 R f (m 2. K)/W opór cieplny płyty podłogi 54 w m grubość ściany 55 A m 2 pole podłogi 56 P m obwód podłogi 57 h e,i W/m 2 współczynnik przyjmowania ciepła dla okresu letniego 58 I ś r W/m 2 średnia moc promienio wania słonecznego 59 I m a x W/m 2 moc promienio wania słonecznego 60 z m głębokość podłogi podziemia poniżej poziomu gruntu 61 k W/(mK) liniowy współczynnik przenikania mostka cieplnego 62 l m długość mostka 63 R u (m 2. K)/W opor cieplny z niewentylowana warstwa powietrza 64 R v (m 2. K)/W opor cieplny z dobrze wentylowana warstwa powietrza 6

7 3. Zestawienie zależności i metod obliczeniowych zastosowanych w projekcie 3.1. Współczynnik przenikania ciepła(wg PN-EN ISO 6946/2004) Obliczeniowe opory cieplne poszczególnych komponentów obliczono ze wzoru w którym R d d - grubość warstwy materiału w komponencie λ - Współczynniki przewodzenia ciepła przyjęte zostały z złącznika NC do normy PN-EN ISO 6946/2004 oraz materiałów reklamowych. lub na podstawie informacji producenta. Całkowity opór cieplny przegród liczono ze wzoru w ktorym R T = R si + R 1 + R R n + R se R si - opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przyjęty zgodnie z Tablicą 1 PN-EN 6946/2004 R 1, R 2 R n - obliczeniowe opory cieplne każdej warstwy R se - opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przyjęty zgodnie z Tablicą 1 PN-EN 6946/2004. Współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej, stropodachu i podlogi na gruncie obliczono jako: U 1 R T Zgodnie z załącznikiem D normy PN-EN ISO 6946/2004 obliczono poprawkę do współczynnika przenikania ciepła z uwagi na nieszczelności w warstwie izolacyjnej, jako U g U" R n R T 2 7

8 gdzie ΔU" - poprawka na nieszczelnościprzyjęta zgodnie z Tablicą D.1 załącznika D w/w normy R n - opór cieplny warstwy zawierającej nieszczelności Poprawkę z uwagi na łączniki mechaniczne przebijające warstwę izolacyjną określono ze wzoru U f f A d f 0 n f R R k T 2 w którym α - przyjęte zgodnie z załącznikiem NC normy PN-EN ISO 6946/1999 λ f - współczynnik przewodzenia ciepła łącznika, wg załącznika NC normy PN-EN ISO 6946/1999 n f - liczba łączników na metr kwadratowy A f - pole przekroju poprzecznego jednego łącznika d o - grubość przebijanej warstwy izolacyjnej R k - opór cieplny warstwy przebitej przez łącznik mechaniczny R T - całkowity opór cieplny projektowanej przegrody Skorygowany współczynnik przenikania ciepła obliczono na podstawie wzoru U c = U + ΔU g + ΔU f Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody przeźroczystej obliczono ze wzoru: U w U g A g U A f f A f A g g l g 8

9 Liniowe mostki cieplne. (wg PN- EN ISO 14683) Obliczono liniowy współczynnik przenikania ciepła z uwzględnieniem mostków termicznych, według wzorów: ( Ψ k l k )/A k U k = U c +[( Ψ k l k )/A k ] Zostały przyjęte współczynniki przenoszenia ciepła przez dwuwymiarowe mostki cieplne obliczone z zastosowaniem wymiarów zewnętrznych zgodnie z tabelą B Rozkład temperatur w przegrodzie pionowej. t U ( t t ) R i i e i - temperatura wewnętrznej powierzchni przegrody bez mostków termicznych t - temperatura obliczeniowa powietrza wewnętrznego i t - temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego e U- współczynnik przenikania ciepła przegrody R - opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody i 3.3. Głębokość przemarzania przegrody pionowej. Obliczono grubość części warstwy izolacji, w której panuje temperatura dodatnia, wg wzoru x x 0 U R R R... i i e si 1 2 x Głębokość przemarzania wyznaczono ze wzoru 0 d p = d (d 1 + d x 0) 3.4. Czynnik temperaturowy dla przegrody pionowej wg PN-EN ISO13788/2001. Przyjęto do obliczeń średnie miesięczne temperatury powietrza zewnętrznego t e na podstawie danych statystycznych, i wilgotności względne- średnia dla kraju. Przyjęto temperaturę obliczeniową powietrza wewnętrznego t i, zgodnie z Dz.U.Nr 75, poz.690. Określono ciśnienie pary nasyconej w temperaturze powietrza zewnętrznego p sat (t e ), przy pomocy tablicy NA.3 załącznika NA do normy PN-EN ISO 6946/

10 Wyznaczono średnie miesięczne wartości ciśnienia pary wodnej ze wzoru p e = φ e p sat (t e ) Przyjęto wartości Δp na podstawie nomogramu w załączniku A, PN-EN 13788/2003, dla właściwej obiektowi klasy wilgotności i przemnożono je przez współczynnik bezpieczeństwa 1,10. Ciśnienie pary wodnej po wewnętrznej stronie przegrody uzyskano ze wzoru p i = p e + Δp*1,10 Obliczono minimalne dopuszczalne ciśnienie pary nasyconej przyjmując maksymalną dopuszczalną wilgotność względną na powierzchni wewnętrznej 80% p sat (θ i ) = p i. 0,8 Na podstawie PN-EN 13788/2003 obliczono minimalną dopuszczalną temperaturę powierzchni wewnętrznej, θ i,min. Obliczono minimalny dopuszczalny czynnik temperaturowy na powierzchni wewnętrznej, korzystając ze wzoru f Rsi,min i,min te t i te Ustalono wartość czynnika temperaturowego f Rsi,max, jako największą z miesięcznych wartości f Rsi,min. Obliczono efektywną wartość f Rsi z równania w którym f ( U 1 R ) / U 1 Rsi si, R si - opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej, przyjęty zgodnie z Tablicą 2 PN-EN ISO13788/

11 3.5. Opór filtracji przegrody pionowej. Obliczono minimalną wartość oporu filtracji dla przegrody wg wzoru: gdzie: γ i = 3463/(273+t i ) γ e = 3463/(273-t e ) ΔP = 0,55 H ( γ i - γ e )+0,03 γ e v e 2 G = 0,5 kg/(m 2 h) Sprawdzono warunek : gdzie: R f =d i /i f opór filtracji gdzie: d i oraz i f wartości przyjęte z tabeli. R fmin= ΔP/ G R f > R fmin 3.6. Stateczność cieplna przegrody pionowej dla okresu letniego. Obliczono zalecaną dobową amplitudę temperatur na wewnętrznej powierzchni przegrody zgodnie ze wzorem A θi(zal) = 2,5 0,1 ( t e 2,1) gdzie t e lipca 30 K- wg. PN-EN PN-B-03420:1976 Wyznaczono dobową amplitudę obliczeniową temperatury zewnętrznej ze wzoru A te(obl) = 0,5 A te + ( I max I śr ) h se gdzie Ɛ współczynnik absorpcji promieniowania słonecznego, przyjęty zgodnie z załącznikiem 1 normy PN-86/B I max, I śr współczynniki przyjęte zgodnie z normą PN-86/B A te różnica między maksymalną a minimalną dobową wartością temperatury wg. wg PN-B-03420:

12 h se - współczynnik przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej przegrody obliczony według wzoru h se = 1,16 ( v e, min ) przyjęto minimalną prędkość wiatru po stronie zewnętrznej przegrody v e,min 1 m/s Obliczono współczynniki przyswajania ciepła dla wszystkich materiałów przegrody, zgodnie ze wzorem s 24 = 0, c w Obliczono wskaźniki bezwładności cieplnej warstw materiału wg wzoru: D j = R λ s j. Wyznaczono współczynniki przyswajania ciepła warstw komponentu w zależności od wartości wskaźników bezwładności: - dla D > 1 u = s 24j - dla D < 1 u 1 = 2 R s h 1 1 si u j = 1 R 1 h si 2 s j u j1 1 R j u j1 R j Obliczono współczynnik tłumienia wahań temperatury ze wzoru: D ( s h ν = 0,9 exp si s u s n u n h se u n 1 ) ( 2 1 )... ( 1 ) ( ). 2 ( s 1 u 1 )( s 2 u 2 )... ( s n u n ) h se Obliczono amplitudę temperatur na powierzchni wewnętrznej przegrody ze wzoru: A θi = A te( obl) v Sprawdzono warunek stateczności przegrody w okresie letnim A θi < A θi(zal) 12

13 3.7. Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna. Sprawdzono warunek nieprzekroczenia wartości współczynnika przenikania ciepła przez przegrody. g c f c g G Wartości poszczególnych współczynników przyjęto zgodnie z Dz.U. z 2008r. Nr 201, poz Obliczenie kondensacji międzywarstwowej stropodachu odpowietrzanego. Obliczono opory cieplne przestrzeni od strony zewnętrznej do każdej powierzchni stykowej n wg wzoru R ' n R se n R j 1 j gdzie R se - opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej przegrody, wg Tablicy 2 PN-EN ISO13788/2001 R j - opory cieplne obliczeniowe poszczególnych warstw Obliczono grubość warstwy nieruchomego powietrza o takim samym oporze dyfuzyjnym przestrzeni od strony zewnętrznej do każdej powierzchni stykowej n wg wzoru gdzie s ' d, n n s j 1 d, j s d,j - dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza, określona zgodnie z PN-EN Wyznaczono całkowity opór cieplny i grubość warstwy nieruchomego powietrza o takim samym oporze dyfuzyjnym ze wzorów R ' T R si N R j 1 j Rse s ' d, T N s j 1 d, j 13

14 Obliczono temperaturę na każdej powierzchni styku materiałów, zgodnie ze wzorem n t e R n ' ( t R ' i T t e ) Wyznaczono ciśnienie pary nasyconej (p sat ) na każdej powierzchni styku materiałów, wg tablicy E.1 załącznika E do normy PN-EN ISO 13788/2001. Przyjęto wartości Δp na podstawie nomogramu w załączniku A, PN-EN ISO13788/2001, dla właściwej obiektowi klasy wilgotności i przemnożono je przez współczynnik bezpieczeństwa 1,10. Wyznaczono średnie miesięczne wartości ciśnienia pary wodnej po zewnętrznej i wewnętrznej stronie przegrody ze wzorów: p e = φ e p sat (t e ) p i = p e + Δp W przypadku, gdy na którejś z powierzchni styku istnieje kondensat, wartość ciśnienia pary wodnej na tej powierzchni powinna być równa wartości ciśnienia pary nasyconej. Dokonano oceny przegrody pod kątem możliwości wystąpienia kondensacji międzywarstwowej Ciepłochłonność podłogi Sprawdzono ile warstw podłogi ma wpływ na jej aktywność cieplną. 1. pierwsza warstwa warunek V1>3 a = / (cw ) v = d 2 / (a ) Wartości poszczególnych współczynników przyjęto wg normy : PN-EN 12524:2003. Druga warstwa: v1 + v2 3 b < b max b = 1 ( 1 + A 1-2 ) < b max 14

15 gdzie: 1- wsp. aktywności cieplnej materiału warstwy A1-2 wartość odczytana z tabeli na podstawie V1 i 1/ 15

16 4. Dane i obliczenia projektowe: 4.1. Przegroda zewnętrzna pionowa ściana nośna Nr Rodzaj materiału, d R warstwy m W /( m K) ( m K) / W R si tynk cem.-wap cegła silikatowa wełna szklana cegła pełna tynk cem.-wap R se ,313 16

17 współczynnik przenikania ciepła 1 U 0,232 W/( m 2 K) 4,313 Poprawka z uwagi na pustki powietrzne Ug: 2 3,636 U g 0,04 0,028 W/( m 2 K) 4,313 Poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne Uf: U f 5 1,26 * ,636 0,8 0,12 4,313 2 = 0,021 W/( m 2 K) Człon korekcyjny U: U U U g U f 0, ,021 =0,049 W/( m 2 K) U 3%U 3%U= 0,00696 W/( m 2 K) 0,0049 W/( m 2 K) 0,00696 W/( m 2 K) U c = 0, , ,021 = 0,281 W/( m 2 K) Przegroda spełnia wymagania w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła U c < U max = 0,30 W/( m 2 K) 17

18 Liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ k : Lp. Mostek cieplny Typ mostka cieplnego Ψ l k Ψ l k- [W/(m 2 K)] [m] [W/K] 1. Ściana/ściana C2-0,1 2*10-2,0 2. Ściana/ podłoga na gruncie GF6 0, ,8 3. Nadproże/podokiennik/ ościeże W8 1,0 11,6 11,6 4. Ściana zewnętrzna/ strop IF6 0, ,6 42 Współczynnik przenikania ciepła przegród z mostkami cieplnymi: ( Ψ k l k )/A k = 42/456 = 0,094 W/(m 2 K) U k = U c +[( Ψ k l k )/A k ] = 0,232+0,0,094 = 0,326W/(m 2 K) 18

19 Rozkład temperatur, głębokość przemarzania. 20 i si se e 24 C 20 0, , , , , , ,232 C ,67 C ,018 18,49 C ,018 0,313 15,30 C ,018 0,313 3,636 21,73 C ,018 0,313 3,636 0, ,018 0,313 3,636 0,158 0, ,59 C 23,34 C 23,52 C Głębokość przemarzania przegrody X ( ). ( ,313+ x o = 0,05m x 0 0,033 ) = 0 d p = 0,52-(0,015+0,25+0,05)= 0,205 19

20 20

21 21

22 Czynnik temperaturowy. Projektowanie pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni: I. PROJEKTOWANIE POD KĄTEM UNIKNIĘCIA ROZWOJU PLEŚNI NA WEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI PRZEGRODY wg PN-EN ISO 13788:2003 Miejscowość: Zakopane Budynek: Restauracja Klasa wilgotności wewnętrznej: 4 Wymaganie: f Rsi > f Rsi, min(max) Θi = 20 U = 0,232 W/m 2 *K Miesiąc θ e φ e p sat, e p e Δpsat p i p sat (θ si ) θ si, min θi f Rsi, min f Rsi (=0,25) f Rsi (=0,35) f Rsi (=0,5) C Pa Pa Pa Pa Pa C C I -2,8 0, ,3 20 0,881 0,942 0,919 0,884 II -2,3 0, ,2 20 0,873 0,942 0,919 0,884 III 1,1 0, ,7 20 0,878 0,942 0,919 0,884 IV 5 0, ,2 20 0,811 0,942 0,919 0,884 V 9,8 0, ,9 20 0,695 0,942 0,919 0,884 VI 12,7 0, ,5 20 0,521 0,942 0,919 0,884 VII 14,3 0, ,0 20 0,476 0,942 0,919 0,884 VIII 13,1 0, ,2 20 0,451 0,942 0,919 0,884 IX 11,2 0, ,5 20 0,720 0,942 0,919 0,884 X 4,6 0, ,6 20 0,712 0,942 0,919 0,884 XI 1,5 0, ,9 20 0,834 0,942 0,919 0,884 XII -3 0, ,3 20 0,883 0,942 0,919 0,884 Wymaganie zostało spełnione: f Rsi = 0,942 (oraz 0,919 i 0,884) > f Rsi, min(max) = 0,883 Ekstremalnym miesiącem, z maksymalnym z minimalnych czynników temperaturowych f Rsi, min(max) jest grudzień 22

23 ROZKŁAD CIŚNIEŃ PARY WODNEJ: t i = 20 C t e = -2,8 C φ i = 55% φ e = 85% Dla stycznia t i = 20 C => p ni = 23,40 hpa => p i = 23,40*55/100 =12,78 hpa t e = -2,8 C => p ne = 4,84 hpa => p e = 4,84*85/100 = 4,11 hpa 20 i si se e C 20 0, , , , , ,232 2,8 0,232 2,8 C p si = 22,41hPa p 12 = 22,27 hpa p 23 = 20,08 hpa p 34 = 5,34 hpa p 45 = 4,99 hpa p 56 = 4,94 hpa p Se = 4,92 hpa p e = 4,84 hpa 20 2, ,31 C 20 2, ,018 19,21 C 20 2, ,018 0,313 17,56 C 20 2, ,018 0,313 3,636 1,62 C 20 2, ,018 0,313 3,636 0,158 2, , ,018 0,313 3,636 0,158 0, , ,59 C p ( r ) < p n ( r ) 12,87 hpa < 22,41 hpa 4,11 hpa < 4,84 hpa C 2,55 C p(r) < p n (r) hpa Przegroda spełnia warunek rzeczywiste ciśnienie pary wodnej nie przekracza ciśnienia pary w stanie nasycenia. 23

24 Opór filtracji. Nr Rodzaj materiału, warstwy R si d m R i f kg/(m*h* Pa) *10-5 R f (m 2 *h*pa )/kg 1 tynk cem.-wap , cegła silikatowa wełna szklana cegła pełna tynk cem.-wap , R se W /( m K ) ( m 2 K ) / W Σ , R f > R fmin Opór filtracji: H o = 10m v e = 24 m/s => III strefa wiatrowa γ i = 3463/(273+20) = 11,82 Pa/m γ e = 3463/(273-24) = 13,91 Pa/m R f =d i /i f ΔP = 0,55 10 (13,91-11,82)+0,03 13, = 11, ,3648 = 251,86 Pa G = 0,5 kg/(m 2 h) R fmin = 251,86/0,5 = 503,72 (m 2 h Pa)/kg R f = =772 (m 2 h Pa)/kg 772 (m 2 h Pa)/kg > R fmin = 503,72 (m 2 h Pa)/kg Przegroda spełnia warunek. 24

25 Stateczność cieplna przegrody dla okresu letniego. Ai obl. = 0,5 Ate + [ I ( Imax + Iśr ) / he ] Ate 14 K I 0,7 tynk cem.- wap. Imax 668 W/m 2 Iśr 222 W/m 2 ve min = 1 m/s I strefa obciążenia wiatrem te = 30 o C II strefa klimatyczna ( okres letni ) he = 1,16 ( ve min ) he = 1,16 [ 5 + ( 10 1) = 17,4 W/(m 2 K) Ai obl. = ( 0,5 14)+ [ 0,7 ( ) / 17,4 ] = 42,80 K Ai = Ai obl. / = 0,9 e (D/ 2 ) [ ( s1 +hi ) / ( s1 + u1 )] [ ( s2 +u1 ) / ( s2 + u2 )]... [ ( sn +un-1 ) / ( sn + un )] [ ( he +un ) / he )] V = 0,9 * e 5,925/ 2 * [(9, ,7) / (17,807)] * [(18,043) / (19,662)] * [(10,114) / (0,566)] * [( 9,609) / ( 18,652)] * [19,921/17,699]*[(25,504) / 17,4] = 0,9 *65,996*0, * 0,91766 * 17,975 * 0, * 1, * 1,46574 = = 870,404 Rsi = 0,13 (m 2 K)/W h i = 1/R si = 1/0,130 = 7,7 W/(m 2 *K) hi = 7,7 W/(m 2 K) 25

26 Ai= 42,80/870,404=0,049 K Obliczenie współczynnika tłumienia temperatury Ai zal. = 2,5 0,1 ( )=1,6 K Ai zal. = 2,5 0,1 ( te 21 ) Ai Ai zal. Ai = 0,049 K < Ai zal = 1,6 K Warunek został spełniony. Wnioski Przegroda spełnia wymagania cieplne według normy PN-EN ISO 6946: 2004 oraz według Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz

27 rodzaj materiału, warstwy d R if10-5 Rf cw s24 D u sn+un sn+un-1 nr Rsi (m2k)/w (m2hpa)/kg kg/m3 W/(m2K) W/(m2K) m W/(mK) kg/(mhpa) J/(kgK) 0,13 1 tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0, ,595 0,173 8,212 17,807 17,699 2 cegła silikatowa 0,25 0,8 0, ,831 3,077 9,831 19,662 18,043 3 wełna szklana 0,12 0,033 3, ,283 1,029 0,283 0,566 10,114 4 cegła pełna 0,12 0,76 0, ,326 1,474 9,326 18,652 9,609 5 tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0, ,595 0,173 8,104 17,699 18,921 Rse 0,04 17,4 25,504 0,52 4, ,925 27

28 4.2. Przegroda przeźroczysta okno Nr rodzaj materiału, warstwy U g U f ψ g g G f c W/(m 2 K) W/(m 2 K) W/(m2 K) Przeszklenie 3x 0,5-0,04 0,5 2 Rama metalowa - 2,08 0, zasłony białe 0,65 U g =0,5 [W/m 2 *K] U f =1,2 [W/m 2 *K] A=1,8*4,0=7,2 [m 2 ] A g =6*(0,5*1,9)=5,7 [m 2 ] A f =(A-A g )=7,2-5,7 =1,5 [m 2 ] I g =6*2*(0,5+1,9)=28,8 m 28

29 Współczynnik przenikania ciepła. U w =(Σ U g A g + Σ U f A f + Σ ψ g I g )/A U w ==(0,5 5,7+ 2,08 1,5+ 0,04 28,8)/(7,2) U w =0,989 W/(m 2 K) U w =0,989 W/(m 2 K) U max =1,8 W/(m 2 K) Wymaganie zostało spełnione Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej. g C= f c g G 0,5 g C= 0,65 0,5=0,325 g C =0,325 0,5 Wymaganie zostało spełnione. Udział powierzchni okien w powierzchni ściany - f G 50% Wnioski Przegroda spełnia wymagania wg PN EN ISO :2007 oraz Dz.U.201 poz.1238 :

30 4.3. Przegroda zewnętrzna pozioma stropodach odpowietrzany d λ Ru Rv Nr Rodzaj materiału m W/(m*K ) (m 2 *K)/W (m 2 *K)/W R si 0,1 0,1 1 Tynk cem.-wapienny 0,02 0,82 0,024 0,024 2 Strop Teriva I 0,24-0,370 0,37 3 Folia paroizolacyjna Styropian 0,15 0,038 3,947 3,947 5 warstwa powietrza słabo wentylowana 0,03-0,160-6 betonowa warstwa wyrównawncza 0,05 1 0,050-7 papa Rse 0,04-0,49 4,692 4,441 30

31 Współczynnik przenikania ciepła. A v =1000 mm 2 R u =4,692 (m 2 *K)/W R v= 4,410 (m 2 *K)/W R=[(1500-Av)/1000]*R u + [(A v -500)/1000]*R v = [( )/1000]*4,692+ [( )/1000]*4,411= 4,552 (m 2 *K)/W R= 4,552 (m 2 *K)/W U 1 4,552 0,219 U< U max =0,25(m 2 *K)/W warunek został spełniony. Poprawka z uwagi na pustki powietrzne Ug: 2 3,947 U g 0,01 0,008 W/( m 2 K) 4,552 Człon korekcyjny U: U U g U 0,008 W/( m 2 K) U 3%U 3%U= 0,00657 W/( m 2 K) 0,008 W/( m 2 K) 0,00657W/( m 2 K) U c = U + ΔU = 0, ,008 = 0,227 W/(m 2* K) U c = 0,227 W/( m 2 K) Przegroda spełnia wymagania w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła U c < U max = 0,25 W/( m 2 K) 31

32 4.3.2.Obliczenie kondensacji międzywarstwowej stropodachu odpowietrzanego. d λ Ru Rv ƍ u Sd Zp ΣSd Nr Rodzaj materiału m W/(m*K) (m 2 *K)/W (m 2 *K)/W g/m*h*hpa m m²*h*hpa/g m R si 0,1 0,1 1 Tynk cem.-wapienny 0,02 0,82 0,024 0,024 0, ,3 4,44 0,3 2 Strop Teriva I 0,24-0,370 0,37 0, ,2 72,73 25,5 3 Folia paroizolacyjna ,00 135,5 4 Styropian 0,15 0,038 3,947 3,947 0, ,5 125, warstwa powietrza słabo wentylowana 0,03-0,160-0, ,03 0,00 140,03 6 betonowa warstwa wyrównawncza 0,05 1 0,050-0, ,5 11,11 140,53 7 papa R se 0,040 0,49 4,692 4, ,53 32

33 Warunki na zewnątrz i wewnątrz I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII θe -2,8-2,3 1,1 5,0 9,8 12,7 14,3 13,1 11,2 4,6 1,5-3,0 φe 0,92 0,88 0,85 0,80 0,78 0,80 0,82 0,84 0,87 0,89 0,91 0,92 psat, 484,0 504,0 661,0 872,0 1210,0 1467,0 1628,0 1506,0 1329,0 680,0 475,0 e 848,0 pe 445,0 444,0 562,0 697,0 944,0 1173,0 1335,0 1265,0 1156,0 754,0 619,0 437,0 θi 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Δp 1030,0 1020,0 960,0 790,0 540,0 298,0 196,0 190,0 406,0 600,0 840,0 1040,0 pi 1578,0 1566,0 1618,0 1566,0 1538,0 1501,0 1550,0 1474,0 1603,0 1414,0 1543,0 1581,0 Rozkład temperatury w przegrodzie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII θ i θ si 19,51 19,52 19,59 19,68 19,78 19,84 19,88 19,85 19,81 19,67 19,60 19,50 θ 12 19,39 19,41 19,50 19,60 19,73 19,81 19,85 19,82 19,77 19,59 19,51 19,39 θ 23 17,59 17,65 18,01 18,42 18,92 19,23 19,40 19,27 19,07 18,38 18,05 17,57 θ 34 17,59 17,65 18,01 18,42 18,92 19,23 19,40 19,27 19,07 18,38 18,05 17,57 θ 45-1,59-1,11 2,11 5,80 10,34 13,09 14,60 13,47 11,67 5,42 2,49-1,77 θ 56-2,36-1,87 1,46 5,29 10,00 12,84 14,41 13,23 11,37 4,90 1,85-2,56 θ se -2,61-2,11 1,26 5,13 9,89 12,76 14,35 13,16 11,28 4,73 1,66-2,80 θ e -2,8-2,3 1,1 5,0 9,8 12,7 14,3 13,1 11,2 4,6 1,5-3,0 33

34 Rozkład ciśnienia cząstkowego pary wodnej nasyconej I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII P sat i 2325,0 2325,0 2325,0 2325,0 2325,0 2325,0 2325,0 2325,0 2325,0 2325,0 2325,0 2325,0 P sat si 2255,5 2257,0 2267,3 2279,1 2293,7 2302,5 2307,4 2303,8 2298,0 2277,9 2268,5 2254,9 P sat ,3 2241,2 2253,8 2268,3 2286,3 2297,2 2303,3 2298,8 2291,6 2266,8 2255,2 2238,6 P sat ,7 2008,3 2054,0 2107,5 2175,1 2216,8 2240,1 2222,6 2195,2 2102,0 2059,4 1999,0 P sat ,7 2008,3 2054,0 2107,5 2175,1 2216,8 2240,1 2222,6 2195,2 2102,0 2059,4 1999,0 P sat ,5 557,0 710,3 920,2 1252,4 1500,5 1655,0 1537,9 1367,2 896,5 729,7 536,3 P sat ,9 522,9 678,3 888,2 1223,7 1476,3 1634,4 1514,5 1340,4 864,3 697,6 506,1 P sat se 491,8 512,6 668,6 878,4 1214,8 1468,8 1628,1 1507,3 1332,2 854,5 687,9 497,0 P sat e 483,9 504,6 660,9 870,7 1207,8 1462,9 1623,0 1501,5 1325,6 846,7 680,2 489,8 Rozkład ciśnienia cząsteczkowego pary wodnej rzeczywistej I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII P i 1578,0 1566,0 1618,0 1566,0 1538,0 1501,0 1550,0 1474,0 1603,0 1414,0 1543,0 1581,0 P ,6 1563,6 1615,7 1564,1 1536,7 1500,3 1549,5 1473,6 1602,0 1412,6 1541,0 1578,6 P ,3 1363,3 1427,2 1409,0 1430,7 1441,7 1511,2 1436,2 1522,2 1294,8 1376,1 1374,3 P ,7 480,3 596,2 725,1 963,2 1183,6 1342,0 1271,8 1170,5 775,4 648,9 474,0 P ,3 448,2 566,0 700,3 946,2 1174,2 1335,8 1265,8 1157,7 756,5 622,5 441,3 P ,0 448,0 565,8 700,1 946,1 1174,2 1335,8 1265,7 1157,6 756,3 622,3 441,1 P e 445,0 444,0 562,0 697,0 944,0 1173,0 1335,0 1265,0 1156,0 754,0 619,0 437,0 Nie przewiduje się kondensacji na żadnej powierzchni stykowej w żadnym miesiącu. Konstrukcja jest wolna od kondensacji międzywarstwowej. 34

35 4.4. Podłoga na gruncie d R Nr Rodzaj materiału, warstwy m W/(mK) (m 2 K)/W Rsi 0,17 1 Panele drewniane (dębowe) 0,015 0,28 0,054 2 Wylewka betonowa 0,05 1 0,050 3 Papa Wełna mineralna 0,08 0,033 2,424 5 Hydroizolacja Żużlobeton (żużel paleniskowy) 0,05 0,85 0,059 7 Gruzobeton 0,15 1,3 0,115 Rse 0,040 PN-EN ISO ,345 2,872 PN EN ISO : ,912 Rf 2,702 35

36 Opór cieplny, współczynnik przenikania ciepła Współczynnik przenikania ciepła wg normy PN EN ISO 12831:2006 R= 2,872> R min =1,5 (m 2 K)/W U=1/RT=1/2,872=0,348 W/(m 2 K) Parametr charakterystyczny B z=1,8m Ag= 1924=456m 2 P= =86m B =456/(0,586)=10,61m Uequiv,bf = 0,19 W/(m 2 K) < Umax = 0,45 W/(m 2 K) Podłoga słabo izolowana Według normy PN EN ISO : 2008 Współczynnik przenikania ciepła podłogi podziemia: z=1,8 m B = 10,61 m glina=1,5 W/(mK) Rsi =0,17 W/(m 2 K) Rse=0,04 W/(m 2 K) w= 0,52m Izolacja podłogi dt=w+( Rsi + Rf+ Rse) dt=0,52+1,5(0,17+2,702+0,04)= 4,89m Całkowita grubość ekwiwalentna podłogi podziemia 4,89+0,5*1,8= 5,79 m <10,61 m d t + 0,5z <B Podłoga jest słabo izolowana, ponieważ spełniony został warunek d t + 0,5z <B 36

37 Ubf=[21,5/(10,61+4,89+0,51,8)]ln[(10,61)/(4,89+0,51,8)+1]=0,15 U bf =0,15 W/(m 2 K) < Umax = 0,45 W/(m 2 K) Przegroda spełnia wymagania norm. 37

38 Ciepłochłonność podłogi AKTYWNOŚĆ CIEPLNA PODŁÓG b < b max 1. pierwsza warstwa warunek W/(m K) c w =2510 (J/kg K) 800 kg/m 3 a = / (cw ) a= 0,28/(2510 m 2 /s d=0,015 s v = d 2 / (a ) v 1 =0,015 2 /( v1 3 V2 = [(0,05) 2 /(5, ) ] = 5,84 v1 + v2 3 2,24+5,84=8,08 Na aktywność cieplną podłogi ma wpływ warstwa pierwsza i warstwa druga 38

39 b = 1 ( 1 + A 1-2 ) < b max v1 = 2,24 2 / 1 = 1,728 A1-2= 0,02 b = 749,83 ( 1 + 0,02 ) = 764,82 (Ws 1/2 )/(m 2 K) Nr b = 764,82 (Ws 1/2 )/(m 2 K) < bmax = 1260 (Ws 1/2 )/(m 2 K) Rodzaj materiału, warstwy d R cw a10-7 m W/(mK) (m 2 K)/W kg/m3 J/(kgK) m2/s (Ws1/2)/ (m2k) Rsi 0,17 1 Panele drewniane 0,015 0,28 0, , ,827 2 Wylewka betonowa 0,05 1 0, , ,148 39

40 5. Wnioski Przegrody zostały zaprojektowane zgodnie z wszelkimi wymaganiami techniczno-prawnymi oraz sztuką budowlaną. Wykonanie obiektu zgodnie z projektem zapewni optymalne zużycie energii w okresie zimowym oraz zapewni prawidłowy przepływ pary wodnej przez przegrody. Odpowiednia stateczność przegród zapewni akceptowalne dobowe amplitudy temperatur, a ciepłochłonność podłogi na gruncie utrzymana poniżej zalecanej wartości uchroni użytkowników obiektu przed odczuwaniem zimna spowodowanym niską temperaturą podłoża. 40

41 6. Normy i ustawy powołane w projekcie PN-EN ISO 6946:2008 PN-EN ISO 13788:2003 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania PN-EN ISO :2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. PN-EN ISO 13370: 2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Przenoszenie ciepła przez grunt. PN EN ISO 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. PN-EN ISO 14683: 2008 PN-EN 12524:2003 PN-86/B PN-86/B PN-86/B PN-B-03420:1976 PN-77/B Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplnowilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe Ogrzewnictwo. Temperatury Obliczeniowe zewnętrzne. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego Obciążenia w obliczeniach statycznych Obciążenie wiatrem Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2008r. Nr 201, poz.1238 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 41

42 7. Załączniki karta tematu materiały informacyjne nt. własności technicznych materiałów użytych przy projektowaniu przegród. 42

Podstawy projektowania cieplnego budynków

Podstawy projektowania cieplnego budynków Politechnika Gdańsk Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Podstawy projektowania cieplnego budynków Zadanie projektowe Budownictwo Ogólne, sem. IV, studia zaoczne ETAP I Współczynnik przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

Raport - Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO

Raport - Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO Raport - Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO 13788 1 1) PN-EN ISO 13788: Cieplno - wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 31 Poz WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

Dziennik Ustaw 31 Poz WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII Dziennik Ustaw 31 Poz. 2285 Załącznik nr 2 WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII 1. Izolacyjność cieplna przegród 1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

Raport -Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO

Raport -Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO Raport -Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO 13788 1 1) PN-EN ISO 13788: Cieplno - wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów

Bardziej szczegółowo

Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO )

Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO ) Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788 1) 1) PN-EN ISO 13788: Cieplno - wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni

Bardziej szczegółowo

Raport -Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO

Raport -Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO Raport -Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO 13788 1 1) PN-EN ISO 13788: Cieplno - wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów

Bardziej szczegółowo

Wynik obliczeń dla przegrody: Dach bez ocieplenia

Wynik obliczeń dla przegrody: Dach bez ocieplenia Wynik obliczeń dla przegrody: Dach bez ocieplenia Opis przegrody Nazwa przegrody Typ przegrody Dach bez ocieplenia Strop nad ostatnią kondygnacją Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego) Materiał λ

Bardziej szczegółowo

Wynik obliczeń dla przegrody: Stropodach

Wynik obliczeń dla przegrody: Stropodach Wynik obliczeń dla przegrody: Stropodach Opis przegrody Nazwa przegrody Typ przegrody Położenie przegrody Kierunek przenikania ciepła Stropodach Stropodach tradycyjny Przegroda zewnętrzna w górę Warstwy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu FIZYKA BUDOWLI

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu FIZYKA BUDOWLI Ćwiczenie projektowe z przedmiotu FIZYKA BUDOLI 1. spółczynnik przenikania ciepła U k dla ściany wewnętrznej dzielącej wiatrołap od innych pomieszczeń ogrzewanych Przyjęto: Opór przejmowania ciepła po

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI WYMIANA CIEPŁA

BUDYNKI WYMIANA CIEPŁA BUDYNKI WYMIANA CIEPŁA Współczynnik przenikania ciepła (p. 1.1 i 3.1 ćwiczenia projektowego) Rozkład temperatury w zadanej przegrodzie (p. 1.2 ćwiczenia projektowego) Współczynnik przenikania ciepła ściany

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja a mostki cieplne w budownictwie

Termomodernizacja a mostki cieplne w budownictwie Termomodernizacja a mostki cieplne w budownictwie Data wprowadzenia: 07.06.2018 r. Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi) powstają w wyniku połączenia przegród budynku jako naruszenie

Bardziej szczegółowo

Przenikanie ciepła obliczanie współczynników przenikania ciepła skrót wiadomości

Przenikanie ciepła obliczanie współczynników przenikania ciepła skrót wiadomości obliczanie współczynników przenikania ciepła skrót wiadomości 10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 1 Definicja ciepła Ciepło jest to forma energii przekazywana między dwoma układami (lub układem i

Bardziej szczegółowo

Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO )

Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO ) Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788 1) 1) PN-EN ISO 13788: Cieplno - wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni

Bardziej szczegółowo

ISOVER DACH PŁASKI Omówienie rozwiązań REVIT

ISOVER DACH PŁASKI Omówienie rozwiązań REVIT ISOVER DACH PŁASKI Omówienie rozwiązań REVIT Rozwiązania dachu płaskiego z izolacją termiczną z wełny mineralnej ISOVER zostały podzielone na dwie grupy i zestawione w pliku ISOVER_Dach płaski. Plik zawiera

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM WIEDZY. Opracowanie: BuildDesk Polska CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE NOWE PRZEPISY.

KOMPENDIUM WIEDZY. Opracowanie: BuildDesk Polska CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE NOWE PRZEPISY. Sprawdzanie warunków cieplno-wilgotnościowych projektowanych przegród budowlanych (wymagania formalne oraz narzędzie: BuildDesk Energy Certificate PRO) Opracowanie: BuildDesk Polska Nowe Warunki Techniczne

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W NORMALIZACJI KT 179

ZMIANY W NORMALIZACJI KT 179 XVII FORUM TERMOMODERNIZACJA WARSZAWA, 25.04.2017 ZMIANY W NORMALIZACJI KT 179 Dariusz HEIM, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych Katedra Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka WPROWADZENIE Normy przywołane

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU Projekt : Projekt termomodernizacji Biblioteki Gminnej w Mniowie - stan istniejący Inwestor : Gmina Mniów Ulica: Centralna 9 Kod i miasto: 26-080 Mniów Kraj: Polska - 1

Bardziej szczegółowo

Podkład podokienny "ISOBLAT"

Podkład podokienny ISOBLAT Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o. ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych ul. Wrocławska 142 B, 58-306 Wałbrzych (Stacjonarna działalność techniczna) Typy wyrobów: Przekroje

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU Projekt : Projekt termomodernizacji Biblioteki Gminnej w Mniowie - stanpo wykonaniu termomodernizacji Inwestor : Gmina Mniów Ulica: Centralna 9 Kod i miasto: 26-080 Mniów

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYW CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

PRZEPŁYW CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE PRZEPŁYW CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE dr inż. Andrzej Dzięgielewski 1 OZNACZENIA I SYMBOLE Q - ciepło, energia, J, kwh, (kcal) Q - moc cieplna, strumień ciepła, J/s, W (kw), (Gcal/h) OZNACZENIA I SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU. NAZWA OBIEKTU: Gminny Ośrodek Kultury ADRES: Nawojowa 333, KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Nawojowa

CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU. NAZWA OBIEKTU: Gminny Ośrodek Kultury ADRES: Nawojowa 333, KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Nawojowa 1 CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU NAZWA OBIEKTU: Gminny Ośrodek Kultury ADRES: Nawojowa 333, KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 33-335, Nawojowa NAZWA INWESTORA: Gminny Ośrodek Kultury ADRES: Nawojowa 333, KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Normy Budownictwo Pasywne i Energooszczędne

Normy Budownictwo Pasywne i Energooszczędne Normy Budownictwo Pasywne i Energooszczędne PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze

Bardziej szczegółowo

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U 3. PRZYKŁAD OBLICZANIA SPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U PRZYKŁAD Obliczyć współczynnik przenikania ciepła U dla ścian wewnętrznych o budowie przedstawionej na rysunkach. 3 4 5 3 4 5.5 38.5 [cm] Rys..

Bardziej szczegółowo

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia mib.gov.pl i kierunek dalszych Tomasz Gałązka Departament Budownictwa Prawo krajowe Prawo europejskie Krajowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U 3. PRZYKŁAD OBLICZANIA SPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U PRZYKŁAD Obliczyć współczynnik przenikania ciepła U dla ścian wewnętrznych o budowie przedstawionej na rysunkach. 3 4 5 3 4 5.5 38.5 [cm] Rys..

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Zakład Budownictwa Ogólnego Obliczanie przegród z warstwami powietrznymi

Politechnika Poznańska Zakład Budownictwa Ogólnego Obliczanie przegród z warstwami powietrznymi Obliczanie przegród z warstwami powietrznymi Wykonał: Rafał Kamiński Prowadząca: dr inż. Barbara Ksit MUR SZCZELINOWY Mur szczelinowy składa się z dwóch warstw wymurowanych w odległości 5-15 cm od siebie

Bardziej szczegółowo

Ocena Projektu Budowlanego Szkoły Pasywnej w Siechnicach.

Ocena Projektu Budowlanego Szkoły Pasywnej w Siechnicach. Wrocław 06.04.2016 Ocena Projektu Budowlanego Szkoły Pasywnej w Siechnicach. dotyczy: opinii do Projektu budowlanego szkoły pasywnej w Siechnicach. Zgodnie z zawartą umową poddano ocenie Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2. Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle)

Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2. Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle) 1 Dane ogólne: Opis obiektu obliczeń Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2 Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle) m m Kubatura ogrzewana (całkowita)

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA II ETAP - ADAPTACJA DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR.4 PROJEKT TERMOIZOLACJI PRZEGRÓD BUDOWLANYCH DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR.

PRZEBUDOWA II ETAP - ADAPTACJA DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR.4 PROJEKT TERMOIZOLACJI PRZEGRÓD BUDOWLANYCH DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR. Projekt: DDPS NR.4 - TERMOZOLACJA PRZEGRÓD Strona 1 PRZEBUDOWA II ETAP - ADAPTACJA DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR.4 Temat: PROJEKT TERMOIZOLACJI PRZEGRÓD BUDOWLANYCH Obiekt: DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W] ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Projekt: Docieplenie budynku ORiOP Strona 1 OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Temat: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U 3. PRZYKŁAD OBLICZANIA SPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U PRZYKŁAD Obliczyć współczynnik przenikania ciepła U dla ścian wewnętrznych o budowie przedstawionej na rysunkach. 3 4 5 3 4 5.5 38.5 [cm] Rys..

Bardziej szczegółowo

tynk gipsowy 1,5cm bloczek YTONG 24cm, odmiana 400 styropian 12cm tynk cienkowarstwowy 0,5cm

tynk gipsowy 1,5cm bloczek YTONG 24cm, odmiana 400 styropian 12cm tynk cienkowarstwowy 0,5cm Ściana zewnętrzna stykająca się z powietrzem zewnętrznym ściana dwuwarstwowa (ti>16 C) w budynku jednorodzinnym tynk gipsowy 1,5cm bloczek YTONG 24cm, odmiana 400 styropian 12cm tynk cienkowarstwowy 0,5cm

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii

Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii Lp. Miejsce powołania normy Numer normy PN-B-02171:1988 Tytuł normy (zakres powołania) Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 68 326 ust. 5 PN-EN ISO 354:2005 Akustyka Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie izolacyjności cieplnej dachów w świetle obowiązujących polskich norm i przepisów prawa budowlanego

Wyznaczanie izolacyjności cieplnej dachów w świetle obowiązujących polskich norm i przepisów prawa budowlanego Wyznaczanie izolacyjności cieplnej dachów w świetle obowiązujących polskich norm i przepisów prawa budowlanego ozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA Z UWZGLĘDNIENIEM POPRAWEK OD PUNKTOWYCH MOSTKÓW TERMICZNYCH.

INSTRUKCJA OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA Z UWZGLĘDNIENIEM POPRAWEK OD PUNKTOWYCH MOSTKÓW TERMICZNYCH. LIDER PASYNYCH ROZIĄZAŃ 2017 2017 INSTRUKCJA OBLICZANIA SPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA Z UZGLĘDNIENIEM POPRAEK OD PUNKTOYCH MOSTKÓ TERMICZNYCH. YROBY ZASTRZEŻONE : 1. EUIPO URZĄD UNI EUROPEJSKIEJ DS.

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość:

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Sucha Beskidzka Adres: ul. Szpitalna 22 Projektant: mgr inŝ. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

A N E K S DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

A N E K S DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO A N E K S DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO OPRACOWANIE: Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wielorodzinnego przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego 6 w Złocieńcu OCIEPLENIE STROPODACHU OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO. 48-100 Głubczyce, ul. Sobieskiego 14/9

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO. 48-100 Głubczyce, ul. Sobieskiego 14/9 Projekt: Starostwo Prudnik Strona 1 Temat: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO Obiekt: BUDYNEK BIUROWY Adres: 48-370 Prudnik ul. Kościuszki 76 Jednostka proj.: Projektowanie i Nadzór Budowlany inż. Artur

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady eksploatacji i obsługi maszyn i urządzeń energetycznych. Podstawy diagnostyki maszyn i urządzeń energetycznych

Zasady eksploatacji i obsługi maszyn i urządzeń energetycznych. Podstawy diagnostyki maszyn i urządzeń energetycznych Temat nr 1 : Przewodzenie ciepła Temat nr 2,3 : Zasady eksploatacji i obsługi maszyn i urządzeń energetycznych Temat nr 4: Podstawy diagnostyki maszyn i urządzeń energetycznych mgr inż. Alina Jeszke-Tymkowska

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Aktualne wymagania wartości U(max) wg WT dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. od 1 stycznia 2017 r.

Tabela 1. Aktualne wymagania wartości U(max) wg WT dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. od 1 stycznia 2017 r. Przykłady obliczenia wartości współczynników przenikania ciepła U C 1. Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa 2. Ściana wewnętrzna między piwnicą ogrzewaną a nieogrzewaną 3. Połać dachowa (przegroda niejednorodna)

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH ASPEKTACH PROJEKTOWANIA ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD PEŁNYCH

O PEWNYCH ASPEKTACH PROJEKTOWANIA ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD PEŁNYCH Hanna Jędrzejuk, dr hab. inż. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa Piotr Kowalewski Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa O PEWNYCH

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Żłobek w Mścicach Szkolna Mścice, działka nr 138 Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1 Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.203.926 z dnia 203.08.3 Status: Akt jednorazowy Wersja od: 3 sierpnia 203 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Optymalizacja energetyczna budynków Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego

Bardziej szczegółowo

PRZENIKANIE = PRZEJMOWANIE = Wymiana ciepła złożona. przewodzenie + przejmowanie ciepła + promieniowanie. konwekcja + przewodzenie

PRZENIKANIE = PRZEJMOWANIE = Wymiana ciepła złożona. przewodzenie + przejmowanie ciepła + promieniowanie. konwekcja + przewodzenie Ogrzewnictwo W 3 1. PRZEWODZENIE - przenoszenie energii wewnątrz materiału przegrody, 2. UNOSZENIE (konwekcja) - poszczególne cząstki ciała, w którym przenosi się ciepło, zmieniają swoje położenie. - wymuszona

Bardziej szczegółowo

COLORE budynek energooszczędny

COLORE budynek energooszczędny Analiza zużycia energii cieplnej budynku COLOE przy ul. Karmelkowej we Wrocławiu na tle budynku referencyjnego (wg WT 2008) Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (Prawo Budowlane (Dz.U. nr 191 z 18.10.2007,

Bardziej szczegółowo

2. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U

2. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U . PRZYKŁAD OBLICZANIA SPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA PRZYKŁAD Obliczyć współczynnik przenikania ciepła dla ścian wewnętrznych o budowie przedstawionej na rysunkach. 3 4 5 3 4 5.5 38.5 [cm] Rys.. Ściana

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu...

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu... Załącznik nr 1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku /zgodnie z 329 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA CIEPŁA WYBRANYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH IV PIĘTRA ORAZ PODDASZA BUDYNKU DOMU ZDROJOWEGO W ŚWIERADOWIE ZDROJU

OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA CIEPŁA WYBRANYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH IV PIĘTRA ORAZ PODDASZA BUDYNKU DOMU ZDROJOWEGO W ŚWIERADOWIE ZDROJU OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA CIEPŁA WYBRANYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH IV PIĘTRA ORAZ PODDASZA BUDYNKU DOMU ZDROJOWEGO W ŚWIERADOWIE ZDROJU OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. PIOTR GOŁUB SPIS TREŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku z lokalami socjalnymi Adres obiektu 68-210 Nowe Czaple Chwaliszowice dz. nr 55/3 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Powierzchnia użytkowa o regulowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii

Załącznik 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii Załącznik 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii ważne 1 stycznia 2014 r. Pstawa prawna: DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporządzenie Ministra Transportu,

Bardziej szczegółowo

Problem mostków cieplnych w budynkach - sposoby ich likwidacji

Problem mostków cieplnych w budynkach - sposoby ich likwidacji Problem mostków cieplnych w budynkach - sposoby ich likwidacji Mostek cieplny zdefiniowano w normie PN EN ISO 10211-1 jako część obudowy budynku, w której jednolity opór cieplny jest znacznie zmieniony

Bardziej szczegółowo

OCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ - OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA PRZENIKANIA CIEPŁA

OCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ - OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA PRZENIKANIA CIEPŁA Należy zwrócić uwagę na akt, że większość wykonawców podaje wyliczoną przez siebie grubość izolacji termicznej i porównuje jej współczynnik przenikania ciepła z wartością 0,5 /(m K). Jest to błąd, gdyż

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Optymalizacja energetyczna budynków Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ MAŁOPOLSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA DOBRA TERMOMODERNIZACJA W PRAKTYCE PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno-wilgotnościowe / Andrzej Dylla. Warszawa, cop Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń

Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno-wilgotnościowe / Andrzej Dylla. Warszawa, cop Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno-wilgotnościowe / Andrzej Dylla. Warszawa, cop. 2015 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń Przedmowa XIII XVII 1. Procedury obliczeń cieplno-wilgotnościowych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2011 pierwszy raz w historii polskiego sądownictwa z powodu wadliwie sporządzonej charakterystyki energetycznej budynku sąd uchylił zaskarżoną decyzję pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Ocieplanie od wewnątrz. 20.10.2011, Warszawa

Ocieplanie od wewnątrz. 20.10.2011, Warszawa Ocieplanie od wewnątrz 20.10.2011, Warszawa Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 24.10.2011 Xella Polska Mineralne płyty izolacyjne Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego Bloki wapienno-piaskowe

Bardziej szczegółowo

Dokumenty referencyjne:

Dokumenty referencyjne: 1 Wyznaczenie liniowych współczynników przenikania ciepła, mostków cieplnych systemu IZODOM. Obliczenia średniego współczynnika przenikania ciepła U oraz współczynnika przewodzenia ciepła λeq dla systemów

Bardziej szczegółowo

Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań. Dział X

Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań. Dział X Załącznik do pisma z dnia 2 listopada 2012 r. Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań Dział X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Bardziej szczegółowo

Obliczenia kontrolne izolacyjności cieplnej ścian.

Obliczenia kontrolne izolacyjności cieplnej ścian. Projekt: EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Strona 1 Załącznik Nr.. Obliczenia kontrolne izolacyjności cieplnej ścian. Temat: EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE PARAMETRÓW FIZYKALNYCH ZŁĄCZY STROPODACHÓW W ŚWIETLE NOWYCH WYMAGAŃ CIEPLNYCH

KSZTAŁTOWANIE PARAMETRÓW FIZYKALNYCH ZŁĄCZY STROPODACHÓW W ŚWIETLE NOWYCH WYMAGAŃ CIEPLNYCH Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(20) 2017, s. 9-14 DOI: 10.17512/bozpe.2017.2.01 Krzysztof PAWŁOWSKI, Marek RAMCZYK, Joanna CIUBA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla termomodernizacji budynku wielorodzinnego w Bydgoszczy przy ul. Bielickiej Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek wielorodzinny Adres obiektu - Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

MOSTKI TERMICZNE. mostki termiczne a energochłonność budynku. Karolina Kurtz dr inż., arch.

MOSTKI TERMICZNE. mostki termiczne a energochłonność budynku. Karolina Kurtz dr inż., arch. MOSTKI TERMICZNE Karolina Kurtz dr inż., arch. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA DRÓG, MOSTÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 1 mostki termiczne

Bardziej szczegółowo

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA STOLARKI BUDOWLANEJ

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA STOLARKI BUDOWLANEJ IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA STOLARKI BUDOWLANEJ Założenia do oceny w oparciu o energię użytkową Ocena energetyczna stolarki budowlanej w różnych krajach dotyczy energii użytkowej EU Bilans dla stolarki w budynkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz YTONG MULTIPOR Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 Izolacja od wnętrza Zazwyczaj powinno wykonać się izolację zewnętrzną. Pokrywa ona wówczas mostki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

Projekt termomodernizacji istniejącego budynku jednorodzinnego d kątem zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania

Projekt termomodernizacji istniejącego budynku jednorodzinnego d kątem zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania Projekt termomodernizacji istniejącego budynku jednorodzinnego d kątem zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania nż. Elżbieta Rudczyk-Malijewska Zakres opracowania Przegląd literatury dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PARAMETRÓW LINIOWEGO MOSTKA CIEPLNEGO W WYBRANYM WĘŹLE BUDOWLANYM

ANALIZA PARAMETRÓW LINIOWEGO MOSTKA CIEPLNEGO W WYBRANYM WĘŹLE BUDOWLANYM Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym Adrian WASIL, Adam UJMA Politechnika Częstochowska ANALIZA PARAMETRÓW LINIOWEGO MOSTKA CIEPLNEGO W WYBRANYM WĘŹLE BUDOWLANYM The article describes

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Obliczenie rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku dociepleniu istniejącego dachu płaskiego płytą TR26FM

Obliczenie rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku dociepleniu istniejącego dachu płaskiego płytą TR26FM Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski NIP: 898-18-28-138 Regon: 932015342 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11 tel.:(+48 71) 326 13 43 fax:(+48 71) 326 13 22

Bardziej szczegółowo

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01]

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01] 2 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych uŝytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla kaŝdej strefy 4) Tabela

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADANIA

SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIE Z BADANIA Tłumaczenie z języka niemieckiego. Miarodajna jest niemiecka wersja oryginalna Wnioskodawca: HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH A-9913 Abfaltersbach Nr. 125 Treść wniosku:

Bardziej szczegółowo

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna na przykładzie szkoły pasywnej w Budzowie dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska ZADANIA PRZEGRÓD PRZEŹROCZYSTYCH Przegrody przeźroczyste

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Grabowskiego 5 w Lidzbarku Warmińskim Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu -00

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA CIEPLNE DLA BUDYNKU APTEKI

OBLICZENIA CIEPLNE DLA BUDYNKU APTEKI OBLICZENIA CIEPLNE DLA BUDYNKU APTEKI Str 3 RAPORT OBLICZEŃ ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGIĘ CIEPLNĄ BUDYNKU DANE OGÓLNE Nazwa budynku: Typ budynku: Rok budowy: 986 Miejscowość: Stacja meteorologiczna:

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego tynk c-w 0,015 0,82 0,018 D = 30 m cegła cer. pełna 0,38 0,77 0,494 S = 12 m styropian 0,12 0,04 3,000 H = 12,4 m Rsi+Rse 0,17 R T

Bardziej szczegółowo

3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione

3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione 8. CHARAKTERYSTYKA ENERGRTYCZNA BUDYNKU І. Zakres opracowania. - Sprawdzenie zgodności projektu z wymaganiami określonymi w: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

Sposób na ocieplenie od wewnątrz

Sposób na ocieplenie od wewnątrz Sposób na ocieplenie od wewnątrz Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 Budynki użytkowane stale 1 Wyższa temperatura powierzchni ściany = mniejsza wilgotność powietrza Wnętrze (ciepło) Rozkład

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 11.2017 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-270

Bardziej szczegółowo

Ocieplanie od wewnątrz

Ocieplanie od wewnątrz Ocieplanie od wewnątrz Ocieplenie od wewnątrz alternatywa czy ratunek? Istnieje grupa budynków, które z różnych względów nie mogą lub nie powinny być ocieplone od zewnątrz: obiekty zabytkowe obiekty o

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Optymalizacja energetyczna budynków Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne (dane budynku) Data:

Dane ogólne (dane budynku) Data: Nazwa projektu: Sala Zagwizdzie ogrzewanie1 Dane ogólne (dane budynku) Data: 2016-04-12 Parametry budynku Konstrukcja budynku [ ] Jednorodzinny [ ] Wielorodzinny [ X ] Niemieszkalny Masa budynku [ ] Lekka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu Zdjęcie budynku Adres obiektu 11-300 Biskupiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1/01 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-100 Tychy ul.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

ZAPIS OBLICZEŃ ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ZAPIS OBLICZEŃ ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ZAPIS OBLICZEŃ ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Adres: Pogodna 11 50-100 Wrocław Data wykonania obliczeń: 2009-03-20 Spis treści 1. Obliczenia dla lokalu: Dom Jednorodzinny 1.1. MOSTKI LINIOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Obliczenia zapotrzebowania ciepła dla modernizacji instalacji grzewczej Miejscowość: Wrocław Adres: ul. Horbaczewskiego 61 Projektant: Rafał Piernikarczyk

Bardziej szczegółowo