OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 ID /2009 Jaktorów, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID /2009. Nazwa zadania: Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz i zm. z 2008 r. nr 171, poz.1058) Gmina Jaktorów- Wójt Gminy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Jaktorów - Wójt Gminy Warszawska Jaktorów pon , wt.- czw , pt II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych. III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Jaktorowie pok. nr 4 ul. Warszawska 33, Jaktorów w godzinach pracy Urzędu. IV. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci na terenie Gminy Jaktorów z domu do Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie przy ul. Staszica 5 i z powrotem do domu, we wszystkie dni nauki szkolnej, w roku Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie: z miejscowości: Trasa I -Budy Michałowskie, Stare Budy, Sade Budy. Trasa II- Henryszew, Grądy. Szczegółowy opis tras i ilość kursów : Trasa I przebiega z miejscowości: pierwszy przystanek o godz. 7.00, w Budach Michałowskich nr 77 ( budynek dawnej szkoły), następnie przejazd ul. Radziejowicką przez 1

2 Stare Budy ul. Żyrardowską, Sade Budy ul. Kościuszki do Szkoły w Międzyborowie przy ul.staszica 5. Dowożenie do szkoły : kurs I na godz dzieci kurs II na godz dzieci kurs III na godz dzieci Odwożenie do domu po zajęciach szkolnych : kurs I o godz dzieci kurs II o godz dzieci kurs III o godz dzieci Trasa II przebiega z miejscowości : pierwszy przystanek o godz w Henryszewie przy ul. Topolowej następnie przejazd ul. Walecznych do wsi Grądy, ul. 3 Maja do Międzyborowa, ul. Armii Ludowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Partyzantów do Szkoły w Międzyborowie przy ul. Staszica 5. Dowożenie do szkoły : kurs I na godz dzieci. kurs II na godz dzieci kurs III na godz dzieci Odwożenie do domu po zajęciach szkolnych : kursy I o godz dzieci kurs II o godz dzieci kurs III o godz dzieci kurs IV o godz dzieci Łącznie przedmiot zamówienia obejmuje: 150 km dziennie. Łączna ilość dzieci dowożonych: 145 UWAGA!!! Z uwagi na fakt, że Zamawiający dysponuje jednym opiekunem dla wszystkich dowożonych dzieci, wymaga się aby usługa była realizowana jednym autobusem. Zakres realizacji zamówienia: 1. zabieranie dzieci z wyznaczonego przystanku przez Zamawiającego z tras, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia i dowóz do szkoły na określoną godzinę zgodnie z harmonogramem dowozu, 2. dyspozycyjność w okresie świadczenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem, dopuszczającym możliwość nagłych zmian w terminach dowozu, wynikających m. in. ze zwolnień lekarskich dzieci, choinki, festynu, skrócenia lekcji czy zamknięcia szkoły itp. W takiej sytuacji Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego na piśmie. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość opóźnienia dowozu dzieci z powodu wystąpienia siły wyższej tzn. w przypadku nagłego wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych np. śnieżyca oraz przypadków, które nie są spowodowane z winy Wykonawcy i nie dało się ich przewidzieć. 4. kurs nie może być odwołany 5. płynność jazdy, tzn. w przypadku awarii pojazdu uruchomienie natychmiast zastępczego, 6. dbałość o czystość oraz o właściwy stan techniczny pojazdów zapewniający odpowiedni komfort jazdy. 7. kierowcy w czasie wykonywania usługi powinni być wyposażeni w telefony komórkowe. 2

3 Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży, z uwzględnieniem następujących założeń: 1. Dziecko powinno być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie zajęć lekcyjnych o czasie i zabieranie dziecka po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania. 2. Wstępny harmonogram przewozu dzieci, wykonawca przedstawi zamawiającemu na dzień przed rozpoczęciem świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia. 3. Szczegółowy harmonogram przewozu dzieci wykonawca przekaże zamawiającemu w terminie 10 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia, po dokonaniu uzgodnień z dyrektorem szkoły, do której uczęszczają dzieci. 4. Harmonogram dowozu dzieci musi zawierać: 1) opis trasy, 2) szczegółowe godziny kursów z uwzględnieniem ustaleń o których mowa w punkcie 3, 3) godzinę i miejsce zabrania opiekuna z trasy 4) informacje dotyczące: a) kierowców do obsługi trasy, b) numeru telefonu komórkowego kierowcy. Świadczenie usługi musi odbywać się autobusami: 1. dopuszczonymi do ruchu zgodnie z prawem polskim z możliwością przewozu minimum pasażerów, w tym co najmniej 21 miejsc siedzących, 2. wysokość stopnia w drzwiach wejściowych nie może być wyższa niż 36 cm, z drzwiami automatycznymi 3. autobusy muszą być sprawne technicznie, gwarantujące bezpieczny przewóz, 4. odpowiednio oznakowane. Wspólny Słownik Zamówień: usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VI. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych VII. Termin wykonania zamówienia: 1) Termin realizacji zamówienia: od r. do r. w dni nauki szkolnej. VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, które obejmują swym zakresem przedmiot zamówienia. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1) Wykonawca musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 3

4 krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę obejmującą przewóz dzieci w okresie 12 miesięcy. Zamawiający wymaga, aby usługa wykazana przez wykonawcę była na kwotę brutto minimum ,00 zł. 2) Kierowca posiada minimum 3 letnie doświadczenie w przewozie osób. 3) Wykonawca musi dysponować minimum 1 autobusem, odpowiednio oznakowanym, dopuszczonym do ruchu zgodnie z prawem polskim z możliwością przewozu minimum pasażerów, w tym co najmniej 21 miejsc siedzących, 4) wysokość stopnia w drzwiach wejściowych nie może być wyższa niż 36 cm, z drzwiami automatycznymi 5) autobusy muszą być sprawne technicznie, gwarantujące bezpieczny przewóz, 6) odpowiednio oznakowane. 7) Wykonawca musi dysponować minimum 1 kierowcą. 8) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej ,00 zł. 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonywana będzie wg formuły: spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V SIWZ. IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualną na dzień składania ofert licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 poz ze zm.) 4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług wraz z informacjami tj.: przedmiot usługi, całkowita wartość, termin wykonywania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Z wykazu powinno wynikać spełnienie warunków postawionych przez zamawiającego w części IV ust. 2 pkt 1 SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. 5. Wykaz autobusów przewidzianych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Z wykazu powinno wynikać spełnienie warunków postawionych przez zamawiającego w części IV ust. 2 pkt 3 SIWZ. Do wykazu należy dołączyć: Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia wskazanych autobusów do wykonania zamówienia, jeśli wykonawca wskazał takie samochody w wykazie. 6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Z wykazu powinno wynikać spełnienie warunków postawionych przez zamawiającego w części IV ust. 2 pkt 2 SIWZ. Do wykazu należy dołączyć: 4

5 1) Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia wskazanych osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeśli wykonawca wskazał takie osoby w wykazie. 8. Aktualną na dzień składania ofert polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej ,00 zł., V-2. Inne oświadczenia i dokumenty. 1. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 2. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. X. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium Waga cena 100% XII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Jaktorowie Warszawska Jaktorów Pokój nr 8 XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego Gmina Jaktorów- Wójt Gminy Warszawska Jaktorów Pokój nr 8 XIV. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. XV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy XVI. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów nie dotyczy XVII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 5

6 aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej adres strony internetowej - nie dotyczy XVIII. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6. XIX. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych poz dnia r. Wójt Gminy Maciej Śliwerski 6

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jaktorów, ul. Warszawska 33, Jaktorów, woj. mazowieckie, tel , , faks (046)

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jaktorów, ul. Warszawska 33, Jaktorów, woj. mazowieckie, tel , , faks (046) Jaktorów: Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2011 Numer ogłoszenia: 325287-2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

GMINA JAKTORÓW 96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 33 powiat grodziski, woj. mazowieckie tel. 46 856-40-26, 46 856-40-60 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja. NTf^8^W-*^4(«:P rnetowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID. 3410-17/2009 Jaktorów, 2009-12-09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID 3410-17/2009. Nazwa zadania: Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do

Bardziej szczegółowo

GMINA JAKTORÓW 96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 33 powiat grodziski, woj. mazowieckie tel. 46 856-40-26, 46 856-40-69 http://bzp0.portal.u2p.gov.pl/index.php?ogloszeme=show&pozycja.., NIP Ś8fieą4tEtgivi.j

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, woj. mazowieckie, tel. 046 8564026, 8564069, faks (046) 855 21 88.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, woj. mazowieckie, tel. 046 8564026, 8564069, faks (046) 855 21 88. Jaktorów: świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów z domu do szkoły/placówki oświatowej i z powrotem do domu, we wszystkie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID. 3410-19/2009 Jaktorów, 2009-12-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID 3410-19/2009. Nazwa zadania: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID. 3410-16/2009 Jaktorów, 2009-11-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID 3410-16/2009. Nazwa zadania: Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

&9Pe^ ItPćftryffrtternetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

&9Pe^ ItPćftryffrtternetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: GMINA JAKTORÓW http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja. 96-313 jaktorów, ul. Warszawska 33 powiat grodziski, woj. mazowieckie tel. 46 856-40-26, 46 856-40-69 tel./fax 46 855-21-88

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: TAKTORÓW lagrów ul Warszawska 33 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja. powiat grodziski', woj. mazowieckie tel 46 856-40-26, 46 856-40-69 tel./fax 46 855-21 -88 NIP 838-14-26-443

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID 3410-16/2008 Jaktorów, 2008-08-11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID 3410-16/2008. Nazwa zadania: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID. 3410-12/2009 Jaktorów, 2009-10-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID 3410-6/2009. Nazwa zadania: Dostawa materiałów wraz z mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zabiawola.bip.gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zabiawola.bip.gmina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zabiawola.bip.gmina.pl Żabia Wola: Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Żabia

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Brzeziny z siedzibą w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16A.

I. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Brzeziny z siedzibą w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16A. Brzeziny, dnia 16 stycznia 2013r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej wartości określonych na podstawie Art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. nr ogłoszenia w B.Z.P. 23886-2013 z

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA. telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

GMINA TURAWA. telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BRVII/341-14/07 Turawa, 02-08-2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Usługa szkoleniowa dla przewidywanej ogółem ilości 98 osób w Dębicy na uzyskanie kwalifikacji zawodowych do pracy w transporcie drogowym osób, rzeczy, przewożących towary niebezpieczne w ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nowinka, Nowinka, woj. podlaskie, tel , , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nowinka, Nowinka, woj. podlaskie, tel , , faks Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-07-13 o godzinie 12:51 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-07-13 o godzinie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, Wadowice Górne, woj. podkarpackie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, Wadowice Górne, woj. podkarpackie, tel , faks Wadowice Górne: Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017. Numer ogłoszenia: 143425-2016; data zamieszczenia: 19.07.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Murów: Dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów w roku szkolnym 2012/2013 Numer ogłoszenia: 332020-2012; data zamieszczenia: 05.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Docieplenie elewacji frontowej budynku głównego oznaczonego nr 1 styropianem wraz z wymianą obróbek blacharskich.

Docieplenie elewacji frontowej budynku głównego oznaczonego nr 1 styropianem wraz z wymianą obróbek blacharskich. Łódź, 2012-07-17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2012. Nazwa zadania: Docieplenie frontu elewacji budynku głównego wraz z wymianą obróbek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 176650-2009 data zamieszczenia: 02.06.2009

Numer ogłoszenia: 176650-2009 data zamieszczenia: 02.06.2009 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach projektu systemowego Otwórz się na siebie. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Andrychów: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Filia w Kętach, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kaczynie, Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach -

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Topolowej w Zbąszyniu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Topolowej w Zbąszyniu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Topolowej w Zbąszyniu. OZPP.ZP/I/341-4/07 Zbąszyń, 2007-08-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jastkow.pl Jastków: Transport dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy

Bardziej szczegółowo

Klembów: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Klembów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Klembów: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Klembów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2016-03-17 14:48 Klembów: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Klembów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza-Józefów 60, Chotcza, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza-Józefów 60, Chotcza, woj. mazowieckie, tel , faks Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Chotczy i Szkoły Podstawowej w Tymienicy w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ` Trzebnica, dnia 23.09.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dostawa szczepionek do Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica Zdrój Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl 1 z 6 2015-08-14 15:20 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 209662-2015 z dnia 2015-08-14 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Wołów Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomiechowek.pl Pomiechówek: Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w Pomiechówku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Murów: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół z zapewnieniem im opieki w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogłoszenia:

Murów: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół z zapewnieniem im opieki w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogłoszenia: Murów: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół z zapewnieniem im opieki w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogłoszenia: 211932-2011; data zamieszczenia: 22.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Czarnia: Dowóz dzieci i młodzieŝy szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnia

Czarnia: Dowóz dzieci i młodzieŝy szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnia 1 z 5 2008-06-05 16:15 Czarnia: Dowóz dzieci i młodzieŝy szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnia Numer ogłoszenia: 121464-2008; data zamieszczenia: 05.06.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci

Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz do Zespołu Szkół Nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) , faks (061)

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) , faks (061) Swarzędz: Przewóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Swarzędz do placówek specjalnych w roku 2012 Numer ogłoszenia: 329141-2011; data zamieszczenia: 13.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Rząśnia dnia 27.07.2015 r Znak sprawy UGB.ZP.271.17.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług dowozu dzieci do szkół Numer ogłoszenia w BZP : 190462-2015; data

Bardziej szczegółowo

Radzymin, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Radzymin, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Radzymin, 2018-06-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/9/2018/05/28. Nazwa zadania: Zakup i dostawa szczepionek dla Centrum Medycznego im.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GOPS3410-5/09 Jaktorów, 2009-12-02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GOPS3410-5/09 Nazwa zadania: dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.radzymin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.radzymin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.radzymin.pl Radzymin: Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie "Razem Łatwiej", ul. 5 Stycznia 14, Wolsztyn, woj. wielkopolskie, tel , faks 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Razem Łatwiej, ul. 5 Stycznia 14, Wolsztyn, woj. wielkopolskie, tel , faks 68 1 z 5 2015-12-14 11:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wtz-wolsztyn.pl/index.php/przetargi Wolsztyn: USŁUGA STAŁEGO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona1 Wołów: Przewóz uczniów wraz z zapewnioną opieką w trakcie przewozu do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie Gminy Wołów Numer ogłoszenia: 327246-2013; data zamieszczenia: 13.08.2013

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów, Przewóz, woj. lubuskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów, Przewóz, woj. lubuskie, tel. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/ugprzewoz/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/ Przewóz:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastarnia.pl Jastarnia: Przewozy autobusowe uczniów z terenu Gminy Jastarnia w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) , faks (061)

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) , faks (061) Swarzędz: Przewóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Swarzędz do placówek specjalnych w 2014r. Numer ogłoszenia: 263491-2013; data zamieszczenia: 05.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ZEAS 3410-1/11 Świerzowa Polska, dnia 20.06.2011 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości powyżej 14.000 euro Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach oraz do Gimnazjum Nr 5 w Zespole Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2012/2013 - Trasa Nr 9 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ze zmianą elewacji, położonego w Nowej Wsi nr 7.

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ze zmianą elewacji, położonego w Nowej Wsi nr 7. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ze zmianą elewacji, położonego w Nowej Wsi nr 7. OZPP.ZP/I/341-12/09 Zbąszyń, 01.10.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania

Bardziej szczegółowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie Ogłoszenie nr 300739-2016 z dnia 2016-08-10 r. Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamawiającego Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920r w Radzyminie - SPZZOZ Adres zamawiającego Konstytucji 3 Maja 17

Nazwa zamawiającego Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920r w Radzyminie - SPZZOZ Adres zamawiającego Konstytucji 3 Maja 17 Radzymin, 2018-07-13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: II PN/11/2018/07/02. Nazwa zadania: Drugi przetarg nieograniczony na zakup i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp116.edupage.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp116.edupage.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp116.edupage.org.pl Łódź: Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 116 w Łodzi Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i opieka w czasie przewozu.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i opieka w czasie przewozu. Strona1 Czeladź: Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i opieka w czasie przewozu Numer ogłoszenia: 431168-2013; data zamieszczenia: 23.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ do obiektów PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. w roku 2016

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ do obiektów PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. w roku 2016 DT 2/D/2015 Łęczyca, 2015-09-22 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ do obiektów PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. w roku 2016

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2013/2014 - Trasa Nr 4 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie ODN.333.1.2013.DAG Kalisz, 2013-06-06 Kalisz, 2013-06-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ODN.333.3.2013.DAG. Nazwa zadania: pn. Usługi prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce- Leszczynach w roku szkolnym 2015/ Trasa Nr 7

Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce- Leszczynach w roku szkolnym 2015/ Trasa Nr 7 Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce- Leszczynach w roku szkolnym 2015/2016 - Trasa Nr 7 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Sprawa nr 341/13/2009 I. Nazwa i adres Zamawiającego: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10 a, 99 300 Kutno tel.: (024) 355-23-45, 355-23-46;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Dowóz i odwóz dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2013/ Trasa Nr 2

Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2013/ Trasa Nr 2 Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2013/2014 - Trasa Nr 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Olsztyn, 2016.10.04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: NO.332.4.2016. Nazwa zadania: Remont placu manewrowego WORD Olsztyn przy ul. Towarowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lagiewniki.pl,bip-zakładka przetargi Łagiewniki: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: DOWÓZ DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ULHÓWKU W RAMACH PROJEKTU pn. PRZEDSZKOLAKI Z NASZEJ PAKI

Nazwa zadania: DOWÓZ DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ULHÓWKU W RAMACH PROJEKTU pn. PRZEDSZKOLAKI Z NASZEJ PAKI Nr sprawy: ZSP /III/13 OGŁOSZENIE O PRZETARGU w ramach projektu pn. Przedszkolaki z naszej paki realizowanego przez Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku w ramach - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-07-13 13:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zukowo.pl śukowo: USŁUGI PRZEWOZOWE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-12/Z/09 Turawa, 21 październik 2009r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zssp8g3trzebinia.edu.pl/ Trzebinia: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.liszki.pl Liszki: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Czułowie i Gimnazjum w Mnikowie wraz

Bardziej szczegółowo

Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2014/ Trasa Nr 6

Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2014/ Trasa Nr 6 Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2014/2015 - Trasa Nr 6 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer referencyjny postępowania: NT/23/2019. Nazwa zadania: Dostawa skanera optycznego 3D. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gogolin.pl Gogolin: Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie

Bardziej szczegółowo

Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data

Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.tuliszkow.pl Tuliszków: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE DOWOZU I ODWOZU DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kowary.pl Kowary: Przewóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Ożarów: DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA I GMINY OŻARÓW W ROKU

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bogatynia: Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia Numer ogłoszenia: 157847-2012; data zamieszczenia: 19.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

POŚ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: jozefow.bip.eur.

POŚ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: jozefow.bip.eur. POŚ.271.35.2016 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: jozefow.bip.eur.pl/public/ Józefów: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Łęczna: Dowóz dzieci i młodzieży do Gimnazjum nr 1 w Łęcznejw roku 2015

Łęczna: Dowóz dzieci i młodzieży do Gimnazjum nr 1 w Łęcznejw roku 2015 Łęczna: Dowóz dzieci i młodzieży do Gimnazjum nr 1 w Łęcznejw roku 2015 Numer ogłoszenia: 255057-2014; data zamieszczenia: 09.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zswgromadce.pl/ Gromadka: DOWÓZ UCZNIÓW Z GMINY GROMADKA DO ZESPOŁU SZKÓŁ W GROMADCE W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ w KOZŁOWIE BISKUPIM oraz

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 2. Adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-12-01 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwierzyniec.bip-gov.eu Zwierzyniec: Dowożenie dzieci do szkół specjalnych

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Szpital Ogólny zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Szpital Ogólny zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 32/2006 Wysokie Mazowieckie, 2006-11-16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pomp infuzyjnych objętościowych, pomp infuzyjnych strzykawkowych, defibrylatora,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mieleszyn.nowoczesnagmina.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mieleszyn.nowoczesnagmina. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mieleszyn.nowoczesnagmina.pl Mieleszyn: Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół w Mieleszynie,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325. Ostrołęka: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych miasta Ostrołęki, ich transport i przetrzymywanie w schronisku Numer ogłoszenia: 213898-2009; data zamieszczenia: 30.06.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Dopiewo: Nr sprawy: ROA.271. 27.2012 Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie Gminy Dopiewo w roku szkolnym 2012/2013. Numer ogłoszenia: 299620-2012; data zamieszczenia: 13.08.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowasucha.bip.pl Nowa Sucha: DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ w KOZŁOWIE BISKUPIM oraz

Bardziej szczegółowo

Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dziecka z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach w roku

Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dziecka z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach w roku Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dziecka z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach w roku szkolnym 2014/2015 - Trasa Nr 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych uczniów niepełnosprawnych..

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych uczniów niepełnosprawnych.. Strona1 Grodziczno: Świadczenie usług transportowych uczniów niepełnosprawnych. Numer ogłoszenia: 369592-2013; data zamieszczenia: 12.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslp.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslp.edu.pl Kozienice: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia młodzieży na praktyki do Elektrownii Kozienice S.A. Numer ogłoszenia: 206327-2010; data zamieszczenia: 02.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011. Kiszkowo: Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo na okres od 1.09.2015 roku do 31.12.2016 roku w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, woj. wielkopolskie, tel. 61 29 15 065, faks 61 29 15 264.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, woj. wielkopolskie, tel. 61 29 15 065, faks 61 29 15 264. Kwilcz: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Międzychodzie w roku szkolnym 2010/2011 Numer ogłoszenia: 178868-2010; data zamieszczenia: 23.06.2010 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

dowóz uczniów w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 do: Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Szkoły

dowóz uczniów w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 do: Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Szkoły http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&poz>''cja^... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tesniowicce.lubelskie.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na odwozie uczniów ze szkoły w ramach projektu Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw.caritas.pl Wrocław: USŁUGI STAŁEGO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - UCZESTNIKÓW WARSZTATU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Gmina Suchy Dąb, Suchy Dąb, ul. Gdańska 17.

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Gmina Suchy Dąb, Suchy Dąb, ul. Gdańska 17. Suchy Dąb, dnia 28.01. 2009 r. OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Suchy Dąb, 83 022 Suchy Dąb, ul. Gdańska

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

Sadlno: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sadlno: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Sadlno: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Numer ogłoszenia: 192298-2015; data zamieszczenia: 29.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ozarow-mazowiecki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ozarow-mazowiecki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ozarow-mazowiecki.pl Ożarów Mazowiecki: Dowóz dzieci z zapewnieniem opieki w czasie przewozu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 4 Zakopane: ZP/341/43/09 dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2009/2010 Numer ogłoszenia: 239138-2009; data zamieszczenia: 15.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.tulowice.pl Tułowice: Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Santok do szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp..

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Santok do szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp.. Strona1 Santok: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Santok do szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp. Numer ogłoszenia: 328548-2013; data zamieszczenia: 14.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.biskupice.pl Tomaszkowice: PRZEWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Numer ogłoszenia: 85219-2016; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminakwidzyn.pl, zakładka Przetargi Kwidzyn: Dowóz uczniów z terenu Gminy Kwidzyn do placówek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sasipslupca.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sasipslupca.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Słupca: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY SŁUPCA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Numer ogłoszenia: 155514-2015; data zamieszczenia: 25.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo