ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 3 czerwca 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 3 czerwca 2016 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zasad dowozu oraz zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Ruda Śląska do placówek oświatowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.), art. 14a ust. 4, art. 17 ust. 3a, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.), zarządza się, co następuje 1. Ustala się zasady korzystania przez niepełnosprawne dzieci i niepełnosprawną młodzież z bezpłatnego dowożenia do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację rocznego wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 1) placówce oświatowej - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 2) niepełnosprawnym uczniu należy przez to rozumieć: a) niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci powyżej sześciu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono obowiązek szkolny, uczęszczające do przedszkoli, b) niepełnosprawni uczniowie, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjów, c) uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, d) dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczający do ośrodków umożliwiających realizację obowiązku rocznego przygotowania

2 przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. 3) rodzicu należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego, 4) dowozie - należy przez to rozumieć bezpłatny transport ucznia niepełnosprawnego i opiekę w czasie przewozu do placówki oświatowej oraz z powrotem do miejsca zamieszkania, 5) zwrocie kosztów dowozu - należy przez to rozumieć zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem do placówki oświatowej oraz przejazdu ze szkoły do miejsca zamieszkania ucznia środkami komunikacji publicznej lub prywatnym samochodem osobowym Uprawnionymi do korzystania z dowozu do placówki oświatowej lub zwrotu kosztów dowozu są niepełnosprawni uczniowie zamieszkali w Rudzie Śląskiej. 2. Realizacja dowozu lub zwrot kosztów dowozu do placówki oświatowej odbywa się zgodnie z organizacją roku szkolnego Wniosek o zapewnienie dowozu lub o zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia do placówki oświatowej składa jego rodzic. 2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 3. W przypadku ubiegania się o zapewnienie dowozu niepełnosprawnego ucznia do placówki oświatowej wniosek powinien obejmować cały okres wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku gdy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obejmuje okres dłuższy niż jeden rok szkolny w każdym kolejnym roku, na które została wydana zgoda Gminy na zapewnieniu dowozu niepełnosprawnego ucznia do placówki oświatowej, rodzic zobowiązany jest złożyć oświadczenie woli kontynuowania korzystania z dowozu swego niepełnosprawnego dziecka do placówki oświatowej. Brak złożenia oświadczenia woli będzie traktowany jako rezygnacja z dowozu. 4. Wzór oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 3 określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 5. W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów dowozu wniosek składa się na okres jednego roku szkolnego. 6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć: 1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych, 2) zaświadczenie wydane przez placówkę oświatową o przyjęciu ucznia, w przypadku, gdy uczeń będzie realizował obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w placówce oświatowej mającej swoją siedzibę poza Rudą Śląską. 7. W przypadku, gdy uczeń uczęszcza do placówki oświatowej mającej swoją siedzibę poza Rudą Śląską do oświadczenia, o którym mowa w ust 3 należy dołączyć zaświadczenie wydane przez placówkę oświatową o kontynuowaniu realizacji obowiązku rocznego przygotowania szkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

3 8. Wnioski o których mowa w ust. 1 oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powinny być złożone w terminie do 15 lipca w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia do placówki oświatowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Ruda Śląska a rodzicem niepełnosprawnego ucznia. 2. Wzory umów stanowią załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. 3. Koszt dowozu ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej organizowanego środkami komunikacji publicznej ustala się w wysokości kosztu zakupu biletów dla niepełnosprawnego ucznia i jego rodzica w czasie wspólnego przejazdu z miejsca zamieszkania niepełnosprawnego ucznia do placówki oświatowej i z powrotem do miejsca zamieszkania niepełnosprawnego ucznia za dni obecności niepełnosprawnego ucznia w placówce oświatowej w danym miesiącu. 4. Koszt dowozu ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej organizowanego prywatnym samochodem osobowym ustala się jako iloczyn liczby kilometrów od miejsca zamieszkania niepełnosprawnego ucznia do placówki oświatowej i z powrotem do miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego oraz stawki za 1 kilometr w wysokości 0,40 PLN i liczby dni obecności niepełnosprawnego ucznia w placówce oświatowej w danym miesiącu. 5. Do wyliczenia liczby kilometrów przebytych od miejsca zamieszkania niepełnosprawnego ucznia do placówki oświatowej i z powrotem przyjmuje się najkrótszą z możliwych tras przejazdu. 6. Podstawą zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia do placówki oświatowej jest rachunek składany w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska w Rudzie Śląskiej w terminie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowano dowóz. 7. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia do placówki oświatowej będzie następować w terminie 14 dni od dnia złożenia prawidłowo sporządzonego rachunku. 8. Wzory rachunków stanowią załącznik nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia. 6. Do wniosków złożonych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia do zwrotu kosztu dowozu ucznia niepełnosprawnego prywatnym samochodem stosuje się stawki za 1 km ustalone w zarządzeniu nr SP Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 maja 2012r. 7. Traci moc zarządzenie nr SP Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania przez niepełnosprawne dzieci i niepełnosprawną młodzież z bezpłatnego dowożenia do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka. 8. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikowi Wydziału Oświaty.

4 społecznych. 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Zastępca Prezydenta Miasta do spraw 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA Grażyna Dziedzic

5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr SP z dnia 3 czerwca 2016 r.... (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (adres wnioskodawcy, numer telefonu) Wniosek Zwracam się z prośbą o*: 1) zapewnienie bezpłatnego dowożenia niepełnosprawnego ucznia do przedszkola/szkoły/ ośrodka*, 2) zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia oraz jego opiekuna do przedszkola/szkoły/ ośrodka*. Imię i nazwisko ucznia... Data urodzenia ucznia... Adres zamieszkania ucznia Nazwa i adres przedszkola/szkoły/ośrodka*, do którego/ej uczęszcza uczeń... Odległość z miejsca zamieszkania do przedszkola/szkoły/ośrodka*... Dodatkowe informacje o dziecku, o których powinien być poinformowany przewoźnik (np. czy porusza się samodzielnie czy na wózku, informacje o potrzebach lub specyficznych zachowaniach dziecka):...

6 Oświadczam, że 1) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 2) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z organizacją dowozu uczniów do przedszkola, szkoły lub ośrodka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.). Dokumenty dołączone do wniosku*: 1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych, 2) aktualne zaświadczenie wydane przez przedszkole/szkołę/ośrodek o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w tej placówce, w przypadku, gdy uczeń uczęszcza do przedszkola, szkoły lub ośrodka z siedzibą poza Rudą Śląską. W przypadku rezygnacji z dowozu zobowiązuję się do powiadomienia o tym fakcie w formie pisemnej Wydział Oświaty w ciągu 3 dni od dnia rezygnacji.... (data)... (podpis wnioskodawcy) * niepotrzebne skreślić PREZYDENT MIASTA Grażyna Dziedzic

7 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr SP z dnia 3 czerwca 2016 r.... (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (adres wnioskodawcy, numer telefonu) Oświadczenie woli kontynuowania korzystania z bezpłatnego dowozu do placówek oświatowych Deklaruję, że dziecko/uczeń.. w roku szkolnym (imię i nazwisko ucznia) będzie korzystać z bezpłatnego dowożenia do zgodnie ze (nazwa i adres przedszkola/szkoły/ośrodka) zgodą wyrażoną na piśmie nr z dnia. Oświadczam, że 1) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, 2) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla celów związanych z organizacją dowozu uczniów do przedszkola, szkoły lub ośrodka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.).... (data i podpis wnioskodawcy) * niepotrzebne skreślić PREZYDENT MIASTA Grażyna Dziedzic

8 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr SP z dnia 3 czerwca 2016 r. przewóz niepełnosprawnego ucznia prywatnym środkiem transportu rodzica/opiekuna prawnego Umowa nr... w sprawie zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia wraz z opiekunem do... zawarta w dniu... w Rudzie Śląskiej pomiędzy: Gminą Ruda Śląska, Ruda Śląska Plac Jana Pawła II 6 reprezentowaną przez... zwanym dalej Gminą a Panią/Panem... zamieszkałym..., zwaną/zwanym dalej Uprawnioną/nym 1 Pani/Pan... oświadcza, że: (imię i nazwisko) 1) jest...niepełnosprawnego ucznia... (matką/ojcem/opiekunem prawnym) (imię i nazwisko) urodzonego..., uczęszczającego do... (data) (nazwa przedszkola/szkoły/ośrodka)..., zwanego/zwanej dalej.... (przedszkolem/szkołą/ośrodkiem) 2) sprawuje nieograniczoną władzę rodzicielską i opiekę nad dzieckiem, o którym mowa w 1 pkt Pani/Pan zobowiązuje się zapewnić uczniowi, o którym mowa w 1 pkt 1, dowóz na obowiązkowe zajęcia... (edukacyjne/rewalidacyjno-wychowawcze) z ul.... nr... w Rudzie Śląskiej do... (nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki) oraz z powrotem do miejsca zamieszkania, pojazdem marki... o numerze rejestracyjnym..., i numerze dowodu rejestracyjnego Strony przyjmują, że odległość z miejsca zamieszkania do..., rozumiana (przedszkola/szkoły/ośrodka) jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca wynosi... km.

9 3. Stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu wynosi 0,40 zł. 4. Dowóz odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność Uprawnionej/Uprawnionego Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia wraz z opiekunem obliczana jest, jako podwojony iloczyn odległości z miejsca zamieszkania ucznia do..., stawki za 1 kilometr oraz liczby dni obecności ucznia w... (przedszkola/szkoły/ ośrodka) (przedszkolu/szkole/ośrodku) w miesiącu rozliczeniowym. 2. Podstawą wypłaty zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia wraz z opiekunem jest rachunek, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy. 3. Uprawniona/ny składa rachunek w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska nie później niż do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowożenie ucznia. 4. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów dowozu następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia prawidłowo sporządzonego rachunku, o którym mowa w ust (w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska/na rachunek bankowy Uprawnionej/go nr...) 5. Za dni nieobecności ucznia w... zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego (przedszkolu/szkole/ośrodku) ucznia wraz z opiekunem nie przysługuje. 4 1.Umowa zostaje zawarta na okres od dnia... do dnia Każda ze stron może z ważnych powodów rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 3. Gmina może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia postanowień umowy. 5 Umowa wygasa: 1) w przypadku śmierci ucznia/dziecka, 2) w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia/dziecka z Rudy Śląskiej na inną Gminę. Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy Gminy. 6 7 Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności muszą mieć formę pisemną. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10 9 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.... (podpis Prezydenta Miasta Ruda Śląska)... (podpis Uprawnionej/go) PREZYDENT MIASTA Grażyna Dziedzic

11 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr SP z dnia 3 czerwca 2016 r. przewóz niepełnosprawnego ucznia środkami transportu zbiorowego Umowa nr... w sprawie zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia wraz z opiekunem do... zawarta w dniu... w Rudzie Śląskiej pomiędzy: Prezydentem Miasta Ruda Śląska... a Panią/Panem... zamieszkałym..., zwaną/zwanym dalej Uprawnioną/nym 1 Pani/Pan... oświadcza, że: (imię i nazwisko) 1) jest...niepełnosprawnego ucznia... (matką/ojcem/opiekunem prawnym) (imię i nazwisko) urodzonego..., uczęszczającego do... (data) (nazwa przedszkola/szkoły/ośrodka)..., zwanego/zwanej dalej.... (przedszkolem/szkołą/ośrodkiem) 2) sprawuje nieograniczoną władzę rodzicielską i opiekę nad dzieckiem, o którym mowa w pkt 1. 2 Pani/Pan... zobowiązuje się dowozić ucznia, o którym mowa w 1 pkt 1, dowóz na obowiązkowe zajęcia... (edukacyjne/rewalidacyjno-wychowawcze) z ul.... nr... w Rudzie Śląskiej do... (nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki) i z powrotem środkami transportu zbiorowego.... (kolej/autobus)

12 3 1. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia wraz z opiekunem obliczana jest jako podwojony iloczyn sumy ceny biletów jednorazowych ucznia i jego opiekuna z miejsca zamieszkania ucznia do oraz liczby dni obecności ucznia (przedszkola/szkoły/ ośrodka) w... w miesiącu rozliczeniowym. (przedszkolu/szkole/ośrodku) 2. Podstawą wypłaty zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia wraz z opiekunem jest rachunek, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy. 3. Uprawniona/ny składa rachunek w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska w Rudzie Śląskiej nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowożenie ucznia. 4. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów dowozu następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia prawidłowo sporządzonego rachunku, o którym mowa w ust (w kasie Urzędu Miast Ruda Śląska/na rachunek bankowy Uprawnionej/go nr...) 5. Za dni nieobecności ucznia w... zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia wraz z opiekunem nie przysługuje. (przedszkolu/szkole/ośrodku) 4 1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia... do dnia Każda ze stron może z ważnych powodów rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 3. Gmina może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia postanowień umowy. 5 Umowa wygasa: 1) w przypadku śmierci ucznia/dziecka, 2) w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia/dziecka z Rudy Śląskiej na inną Gminę. Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy Gminy. 6 Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności muszą mieć formę pisemną. 7

13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 8 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy (podpis Prezydenta Miasta Ruda Śląska)... (podpis Uprawnionej/go) PREZYDENT MIASTA Grażyna Dziedzic

14 Załącznik nr 5 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr SP z dnia 3 czerwca 2016 r. Ruda Śląska,.... (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka). (adres) Rachunek Przedkładam rachunek za dowóz ucznia do... (nazwa przedszkola/szkoły/ośrodka) w okresie od... do... na trasie:... (miejsce zamieszania) (nazwa i adres przedszkola/szkoły/ośrodka) (miejsce zamieszania)... (podpis rodzica/opiekuna prawnego) Zaświadczenie dyrektora przedszkola/szkoły/placówki Liczba dni obecności ucznia w... w wyżej wymienionym okresie wynosi... dni.... (podpis i pieczątka dyrektora przedszkola/szkoły/ośrodka)

15 Rozliczenie 2 x odległość z miejsca zamieszkania do przedszkola/szkoły/ośrodka... km x stawka 0,40 zł/km x liczba dni dowozu... =... zł.... (podpis rodzica/opiekuna prawnego) Zatwierdza do wypłaty kwotę... zł. (słownie......). Ruda Śląska, (podpis i pieczątka działającej w imieniu Prezydenta) PREZYDENT MIASTA Grażyna Dziedzic

16 Załącznik nr 6 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr SP z dnia 3 czerwca 2016 r.... (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka) Ruda Śląska, (adres) Rachunek Przedkładam rachunek za dowóz ucznia do... (nazwa przedszkola/szkoły/ośrodka) w okresie od... do... na trasie:... (nazwa stacji/przystanku w miejscu zamieszkania) (nazwa i adres przedszkola/szkoły/ośrodka) (nazwa stacji/przystanku w miejscu zamieszkania)... (podpis rodzica/opiekuna prawnego) Zaświadczenie dyrektora przedszkola/szkoły/placówki Liczba dni obecności ucznia w... w wyżej wymienionym okresie wynosi... dni.... (podpis i pieczątka dyrektora przedszkola/szkoły/ośrodka)

17 Rozliczenie 2 x (suma ceny biletu jednorazowego ucznia i jego opiekuna... zł +... zł) x liczba dni obecności ucznia w dni =... zł. (przedszkolu/szkole/ośrodku)... (podpis rodzica/opiekuna prawnego) Zatwierdza do wypłaty kwotę... zł. (słownie......). Ruda Śląska, (podpis i pieczątka działającej w imieniu Prezydenta) PREZYDENT MIASTA Grażyna Dziedzic

ZARZĄDZENIE NR SP.PM /10 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 5 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR SP.PM /10 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 5 lipca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR SP.PM.0151-1897/10 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania przez niepełnosprawne dzieci i niepełnosprawną młodzieŝ z bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE. z dnia 21 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE. z dnia 21 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3805/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3805/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3805/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Malechowo /-/ Radosław Nowakowski

Wójt Gminy Malechowo /-/ Radosław Nowakowski Zarządzenie Nr 253/2016 Wójta Gminy Malechowo z dnia 01.09.2016 r. w sprawie dowozu i zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Malechowo Na podstawie art. 14a ust. 4 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 170/14 Wójta Gminy Mogilany z dnia 10 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 170/14 Wójta Gminy Mogilany z dnia 10 października 2014 roku ZEAS.020-46/14 Zarządzenie Nr 170/14 Wójta Gminy Mogilany z dnia 10 października 2014 roku W sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON-0151/2930/09/MZO PREZYDENTA MIASTA BIELSKA BIAŁEJ Z DNIA 9 LIPCA 2009 ROKU w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci w wieku 3-4 lat uczęszczających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 40/18 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY. z dnia 30 sierpnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 40/18 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY. z dnia 30 sierpnia 2018 roku ZARZĄDZENIE NR 40/18 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.64.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 19 października 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.64.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 19 października 2012 roku WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE (Pieczątka organu) ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.64.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 19 października 2012 roku w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 03 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 72/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 03 października 2017 roku ZARZĄDZENIE NR 72/17 z dnia 03 października 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Vl/304/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie Nr Vl/304/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 sierpnia 2012 roku Zarządzenie Nr Vl/304/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Zwrot kosztów przejazdu ucznia środkami komunikacji własnej lub komunikacji publicznej.

Rozdział 2 Zwrot kosztów przejazdu ucznia środkami komunikacji własnej lub komunikacji publicznej. Załącznik do zarządzenia nr 26/2018 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 czerwca 2018 r Regulamin dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska objętych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Parchowo z dnia 24 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Parchowo z dnia 24 lipca 2012r. Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Parchowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z terenu Gminy Parchowo do szkoły lub ośrodka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 85/2013. Wójta Gminy Orły. z dnia 30 sierpnia 2013

ZARZĄDZENIE nr 85/2013. Wójta Gminy Orły. z dnia 30 sierpnia 2013 ZARZĄDZENIE nr 85/2013 i Wójta Gminy Orły z dnia 30 sierpnia 2013 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 149/2016. z dnia 4 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2016. z dnia 4 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 149/2016 WÓJTA GMINY TUŁOWICE z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/15 WÓJTA GMINY POZEZDRZE. z dnia 30 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/15 WÓJTA GMINY POZEZDRZE. z dnia 30 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 163/15 WÓJTA GMINY POZEZDRZE w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr

Zarządzenie Nr Zarządzenie Nr 0050.21.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci (uczniów) niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania szkoły

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 77/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2012r.

Zarządzenie nr 77/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2012r. Zarządzenie nr 77/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 215/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 20 września 2013 r.

Zarządzenie nr 215/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 20 września 2013 r. Zarządzenie nr 215/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46 /2013 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 21 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie nr 46 /2013 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 21 sierpnia 2013 roku Zarządzenie nr 46 /2013 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 37/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr 37/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 roku Zarządzenie nr 37/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/08 Burmistrza 0zimka z dnia 16 października 2008r.

Zarządzenie Nr 70/08 Burmistrza 0zimka z dnia 16 października 2008r. Zarządzenie Nr 70/08 Burmistrza 0zimka z dnia 16 października 2008r. w sprawie zasad organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz zasad zawierania umów dotyczących zwrotu kosztów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 279/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 279/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 grudnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 279/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy do szkół (placówek).

REGULAMIN. dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy do szkół (placówek). Załącznik do zarządzenia Nr 113/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 31 grudnia 2013 r. REGULAMIN dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy do szkół (placówek).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dowozu i dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz do szkół (przedszkoli, ośrodków)

REGULAMIN dowozu i dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz do szkół (przedszkoli, ośrodków) Załącznik do Zarządzenia Nr 8/VI/2014 REGULAMIN dowozu i dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz do szkół (przedszkoli, ośrodków) 1 Uprawnione do korzystania z dowozu lub

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Kurów z dnia 13 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Kurów z dnia 13 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Kurów z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 153/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 30 października 2009 roku

ZARZADZENIE Nr 153/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 30 października 2009 roku ZARZADZENIE Nr 153/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 25 lutego 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 380/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 25 lutego 2008 roku ZARZĄDZENIE NR 380/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 25 lutego 2008 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia r.

Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia r. Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 27.07.2016r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr 82.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację

Bardziej szczegółowo

37/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW

37/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW Zarządzenie Nr 37/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 8 marca 2016 roku. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówek umożliwiających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2013/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów do szkół

ZARZĄDZENIE NR 207/2013/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów do szkół ZARZĄDZENIE NR 207/2013/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów do szkół Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 54/2014 Wójta Gminy Sochaczew z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54/2014 Wójta Gminy Sochaczew z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 54/2014 Wójta Gminy Sochaczew z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OA BURMISTRZA SULĘCINA. z dnia 24 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OA BURMISTRZA SULĘCINA. z dnia 24 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OA.0050.65.2015 BURMISTRZA SULĘCINA w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom szkoła dom.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2011. Wójta Gminy Krasne. z dnia 21 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 43/2011. Wójta Gminy Krasne. z dnia 21 października 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 43/2011 Wójta Gminy Krasne z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Poraj do szkół i przedszkoli.

Regulamin dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Poraj do szkół i przedszkoli. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 52.2015 Wójta Gminy Poraj z dnia 11.08.2015 Regulamin dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Poraj do szkół i przedszkoli. 1 Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/14 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/14 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ZARZĄDZENIE Nr 69/14 ul. Mickiewicza 2 a Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2014 roku. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 213 /14 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 21.08.2014 r.

Zarządzenie Nr 213 /14 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 21.08.2014 r. Zarządzenie Nr 213 /14 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 21.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umoŝliwiających realizację

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Radłowa. 1. Imię i nazwisko dziecka: 2. Data urodzenia:.. 3. Adres zamieszkania:..

Burmistrz Radłowa. 1. Imię i nazwisko dziecka: 2. Data urodzenia:.. 3. Adres zamieszkania:.. Załącznik nr 1 Imię i nazwisko wnioskodawcy.. miejscowość, data Adres zamieszkania Tel. Burmistrz Radłowa Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/ przedszkola/ ośrodka własnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 1 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 1 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 54/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 6 /2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 6 /2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE nr 6 /2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców

Bardziej szczegółowo

RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW

RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2018 r. REGULAMIN DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I OŚRODKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 40/2017 WÓJTA GMINY GNIEZNO. z dnia 1 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 40/2017 WÓJTA GMINY GNIEZNO. z dnia 1 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 40/2017 WÓJTA GMINY GNIEZNO z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówek umożliwiających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI Z DNIA 13 sierpnia 2012 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 125/12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI Z DNIA 13 sierpnia 2012 ROKU ZARZĄDZENIE NR 125/12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI Z DNIA 13 sierpnia 2012 ROKU w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do najbliższego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 21 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 21 maja 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA w sprawie zasad zapewnienia dowozu dzieciom i uczniom niepełnosprawnym z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły, ośrodka lub przedszkola w roku szkolnym..

W N I O S E K w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły, ośrodka lub przedszkola w roku szkolnym.. ... (imię i nazwisko)... (adres zamieszkania)...... (nr telefonu) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2016 Wójt Gminy Łubnice z dnia 3 października 2016 r.... (miejscowość, data) W N I O S E K w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr~~/2012 Burmistrza Sokółki z dnia 11 ~.,.d roku

Zarządzenie Nr~~/2012 Burmistrza Sokółki z dnia 11 ~.,.d roku Zarządzenie Nr~~/2012 Burmistrza Sokółki z dnia 11 ~.,.d7.... 2012 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczmow niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr OR Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr OR.0050.50.2016 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 682/2014 Burmistrza Wołczyna z dnia 19 listopada 2014 roku. i obowiązku nauki, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez opiekunów.

Zarządzenie nr 682/2014 Burmistrza Wołczyna z dnia 19 listopada 2014 roku. i obowiązku nauki, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez opiekunów. Zarządzenie nr 682/2014 Burmistrza Wołczyna z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania na terenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 206/2008 z dnia 2 października 2008 r. Muszyna,...... (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (adres wnioskodawcy)... (nr telefonu) Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/2012 WÓJTA GMINY LIP NIK z dnia 23 kwietnia 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 7/2012 WÓJTA GMINY LIP NIK z dnia 23 kwietnia 2012 roku .-, Wójt Gminy Lipnik woj. świętckrzvskie ZARZĄDZENIE Nr 7/2012 WÓJTA GMINY LIP NIK z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/81/2018 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Zarządzenie nr 0050/81/2018 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31 sierpnia 2018 roku Zarządzenie nr 0050/81/2018 w sprawie ustalenia organizacji i zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz/lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU/DOWOZU* UCZNIA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ LUB SZKOŁY

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU/DOWOZU* UCZNIA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ LUB SZKOŁY Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/2014 Wójta Gminy Limanowa z dnia 7 sierpnia 2014 r...., dnia... (miejscowość)... (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (adres wnioskodawcy)... (nr telefonu) WNIOSEK O ZWROT

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 173/2009 Wójta Gminy Suwałki z dnia 4 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 173/2009 Wójta Gminy Suwałki z dnia 4 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 173/2009 Wójta Gminy Suwałki z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /20. Zawarta w Krasiczynie dnia.. pomiędzy Gminą Krasiczyn reprezentowaną przez Wójta Gminy

UMOWA Nr.. /20. Zawarta w Krasiczynie dnia.. pomiędzy Gminą Krasiczyn reprezentowaną przez Wójta Gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2014 UMOWA Nr.. /20 określająca zasady zwrotu kosztów przejazdów ucznia niepełnosprawnego jego rodziców opiekunów lub opiekunów prawnych do szkoły lub ośrodka samochodem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/107/2015 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 22 grudnia 2015 roku

Zarządzenie nr 0050/107/2015 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 22 grudnia 2015 roku Zarządzenie nr 0050/107/2015 w sprawie ustalenia organizacji i zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 427/2079/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 listopada 2013 roku

Zarządzenie nr 427/2079/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządzenie nr 427/2079/13 w sprawie sposobu dowozu oraz zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Koszalina do szkół i placówek oświatowych. Na podstawie 16 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Dębski. ORiN/MW/MW

Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Dębski. ORiN/MW/MW Zarządzenie nr 171/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 września 2008r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu

Bardziej szczegółowo

10. 13. 14. Wykonanie zarządzenia powierzam Panu Tomaszowi Tyszka - dyrektorowi Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża. 15.

10. 13. 14. Wykonanie zarządzenia powierzam Panu Tomaszowi Tyszka - dyrektorowi Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża. 15. 5. 10. Rodzic, opiekun lub opiekun prawny, który podpisał umowę, o której mowa w 6, aby otrzymać zwrot kosztów przejazdu,w przypadku dowożenia ucznia prywatnym samochodom osobowym składa odpowiedni rachunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 roku

Zarządzenie Nr OR Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 roku Zarządzenie Nr OR. 102. 2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola,

Bardziej szczegółowo

zawarta dnia r. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Szczecin imię i nazwisko Panem/Panią*, imię i nazwisko

zawarta dnia r. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Szczecin imię i nazwisko Panem/Panią*, imię i nazwisko UMOWA nr zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców/opiekunów prawnych* prywatnym samochodem osobowym pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY STARA BIAŁA. z dnia 25 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY STARA BIAŁA. z dnia 25 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 47.2018 WÓJTA GMINY STARA BIAŁA z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkół, przedszkoli lub ośrodków umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 sierpnia 2017 roku Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 224/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 października 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 224/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 października 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 224/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 października 2013 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom z miejsca zamieszkania do najbliższej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 9 marca 2016r.

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 9 marca 2016r. Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Stanisławów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 255/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 1 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 255/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 1 września 2017 roku Zarządzenie Nr 255/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zasad transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka organizowanego przez Gminę Suwałki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/2019 WÓJTA GMINY GNIEZNO. z dnia 22 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/2019 WÓJTA GMINY GNIEZNO. z dnia 22 lipca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 57/2019 WÓJTA GMINY GNIEZNO z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 349/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 05 lipca 2018 roku

Zarządzenie Nr 349/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 05 lipca 2018 roku Zarządzenie Nr 349/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 05 lipca 2018 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów dojazdu dzieci bądź uczniów z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych na terenie Gminy Suwałki i

Bardziej szczegółowo

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców/opiekunów prawnych

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców/opiekunów prawnych Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście http://bip.um.swinoujscie.pl/sprawa-do-zalatwienia/24717/dowoz-dzieci-niepelnosprawnych-do-szkolprzez-rodzicow-opiekunow-prawnych Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 256/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 1 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 256/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 1 września 2017 roku Zarządzenie Nr 256/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów dojazdu dzieci bądź uczniów do szkół na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałk Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY STARA BIAŁA. z dnia 9 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY STARA BIAŁA. z dnia 9 sierpnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 68.2019 WÓJTA GMINY STARA BIAŁA z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna prywatnym samochodem osobowym z miejsca

Bardziej szczegółowo

zawarta dnia r. Prezydentem Miasta Szczecin, imię i nazwisko Panem/Panią*, imię i nazwisko

zawarta dnia r. Prezydentem Miasta Szczecin, imię i nazwisko Panem/Panią*, imię i nazwisko UMOWA nr zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców/opiekunów prawnych* prywatnym samochodem osobowym pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39/2017 WÓJTA GMINY GNIEZNO. z dnia 1 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 39/2017 WÓJTA GMINY GNIEZNO. z dnia 1 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 39/2017 WÓJTA GMINY GNIEZNO w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno do szkół i oddziałów przedszkolnych. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2018 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA. z dnia 13 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2018 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA. z dnia 13 listopada 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2018 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz ich rodziców,

Bardziej szczegółowo

w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska

w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska ZARZĄDZENIE Nr SP.0050.2.366.2016 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 29.07.2016 w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół

Bardziej szczegółowo

zawarta dnia r. Prezydentem Miasta Szczecin, imię i nazwisko Panem/Panią*, imię i nazwisko

zawarta dnia r. Prezydentem Miasta Szczecin, imię i nazwisko Panem/Panią*, imię i nazwisko UMOWA nr zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców/opiekunów prawnych* środkami publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

Dowóz do szkół i placówek oświatowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Dowóz do szkół i placówek oświatowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych Dowóz do szkół i placówek oświatowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych Wnioskodawca/adresat procedury: Rodzice/prawni opiekunowie dziecka/ucznia niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Wggw zarządzen E NR 1/2018 WOJTA GMINY GŁOWNO

Wggw zarządzen E NR 1/2018 WOJTA GMINY GŁOWNO Wggw zarządzen E NR 1/2018 WOJTA GMINY GŁOWNO z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Kęty z dnia..2013r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Kęty z dnia..2013r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Kęty z dnia..2013r. UMOWA NR. zawarta w dniu roku w Kętach pomiędzy Gminą Kęty, reprezentowaną przez Pana.. przy kontrasygnacie Pana. Skarbnika Gminy Kęty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 347/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 03 lipca 2018 roku

Zarządzenie Nr 347/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 03 lipca 2018 roku Zarządzenie Nr 347/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie organizacji bezpłatnego transportu dzieci bądź uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej organizowanego

Bardziej szczegółowo

System oświaty. Ustawa z komentarzem do zmian

System oświaty. Ustawa z komentarzem do zmian art. 16 etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA DZIECI PORTAL MIESZKAŃCA :38 Edukacja POMOC DLA DZIECI PORADNIA PSCYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

POMOC DLA DZIECI PORTAL MIESZKAŃCA :38 Edukacja POMOC DLA DZIECI PORADNIA PSCYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Portal Image not Mieszkańca found or type unknown PORTAL MIESZKAŃCA POMOC DLA DZIECI 2019-01-21 13:38 Edukacja POMOC DLA DZIECI PORADNIA PSCYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Publiczne poradnie psychologiczno pedagogiczne,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Świdnik, 12 lipca 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Informacje ogólne: Planowana wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż wyrażona w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. 2016r., poz. 35)

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. 2016r., poz. 35) USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016r., poz. 35) od 1.09. 2016r. Obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego- art. 14 ust. 3 (nowe

Bardziej szczegółowo

~~~~)peo. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Skwlerzvna, a Gminą. z dnia 17 września 2015 r.

~~~~)peo. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Skwlerzvna, a Gminą. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/90/15 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Skwlerzvna, a Gminą Międzychód w sprawie przekazania przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/312/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2004 r.

Uchwała Nr XXVII/312/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2004 r. Uchwała Nr XXVII/312/2004 W sprawie: zmiany uchwały w przedmiocie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Nowego Sącza przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 Gniezno, dnia (imię i nazwisko wnioskodawcy) (miejsce zamieszkania) (telefon do kontaktu z wnioskodawcą) (PESEL) Dyrektor Nr (nazwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej i stawek za jeden kilometr przejazdu pojazdem nie stanowiącym własności pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim, objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE

RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 9 września 2015 r. Zatwierdzony przez. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Skwierzyna, a Gminą Międzychód w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLEGO Olszewo Borki, dnia... Nr ewidencyjny wniosku... UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJA Zgodnie z art. 90 b ust.3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 26 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 26 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.442.2014 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenie usług w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/539/08 RADY MIASTA GDYNI z 27 sierpnia 2008 roku

UCHWAŁA NR XXII/539/08 RADY MIASTA GDYNI z 27 sierpnia 2008 roku UCHWAŁA NR XXII/539/08 RADY MIASTA GDYNI z 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/329/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 druk nr 3

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 druk nr 3 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 druk nr 3 dotyczy ucznia niepełnosprawnego (słabowidzącego, niesłyszącego, niedosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

Bardziej szczegółowo

NIE UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY GMINY KOŚCIELISKO. z dnia 28 maja 2015 roku

NIE UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY GMINY KOŚCIELISKO. z dnia 28 maja 2015 roku Uchwała nr VII/52/15 w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 września 2016 r. Poz. 4879 UCHWAŁA NR 17.148.2016 RADY GMINY PANKI z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/184/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 12 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/184/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 12 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 3708 UCHWAŁA NR XX/184/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXIII/598/2014 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 21 lipca 2014 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXIII/598/2014 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 21 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2014 r. Poz. 2522 UCHWAŁA NR LXIII/598/2014 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3501 UCHWAŁA NR 60/X/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 28 maja 2015 roku

Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3501 UCHWAŁA NR 60/X/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 28 maja 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3501 UCHWAŁA NR 60/X/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 28 maja 2015 roku W sprawie przyjęcia programu osłonowego

Bardziej szczegółowo