Technologie informacyjne: Excel i VBA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie informacyjne: Excel i VBA"

Transkrypt

1 Wrocław, Technologie informacyjne: Excel i VBA Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej Andrzej Giniewicz

2 Dzisiaj na zajęciach... Makra w pakiecie Excel, część 1: język VBA. 1/41

3 Co to makra? Makro to zestaw komend, zapisanych do późniejszego wykonania przez pewną aplikację. Zwykle makr używa się w celu automatyzacji czynności często poważanych lub ułatwienia czynności trudnych do wykonania innymi metodami. Makra najczęściej pisane są w skryptowych językach programowania, co przyśpiesza proces ich tworzenia. 2/41

4 Języki, dialekty, API... Do najpopularniejszych języków służących do pisania makr należą Basic oraz Python. Każda aplikacja, nawet jeśli posługuje się tym samym językiem, może mieć własne API (Application Programming Interface) definiujące sposób komunikacji oraz nazwy funkcji udostępnionych językowi makr przez aplikację. Do tego dochodzą jeszcze różne dialekty języków. Przykładowo w języku Python różnice składniowe biorą się najczęściej z faktu równoległego istnienia wersji 2 oraz 3 języka. Czy to dużo? 3/41

5 Dialekty Basica Język Basic dziś posiada między innymi dialekty takie, jak: Microsoft Visual Basic.NET, Microsoft Visual Basic for Applications, OpenOffice.org BASIC, LibreOffice.org BASIC, Gambas, FreeBASIC, Monkey X, Xojo, i dziesiątki innych! 4/41

6 Dialekty Basica Język Basic dziś posiada między innymi dialekty takie, jak: Microsoft Visual Basic.NET, Microsoft Visual Basic for Applications, OpenOffice.org BASIC, LibreOffice.org BASIC, Gambas, FreeBASIC, Monkey X, Xojo, i dziesiątki innych! Uwaga: nie należy mylić trzech różnych języków: Visual Basic (VB), Visual Basic.NET (VB.NET) oraz Visual Basic for Applications (VBA)! 4/41

7 Najczęściej zadawane pytania (cz. 1) Czy dwa arkusze różnych producentów, których makra korzystają z tego samego języka, mogą otwierać swoje dokumenty nawzajem? 5/41

8 Najczęściej zadawane pytania (cz. 1) Czy dwa arkusze różnych producentów, których makra korzystają z tego samego języka, mogą otwierać swoje dokumenty nawzajem? Nie, ponieważ mogą występować różnice w dialektach i na pewno będą występować duże różnice w API. 5/41

9 Najczęściej zadawane pytania (cz. 1) Czy dwa arkusze różnych producentów, których makra korzystają z tego samego języka, mogą otwierać swoje dokumenty nawzajem? Nie, ponieważ mogą występować różnice w dialektach i na pewno będą występować duże różnice w API. Czy makro napisane do arkusza w wersji X będzie działać w wersji X + 1? 5/41

10 Najczęściej zadawane pytania (cz. 1) Czy dwa arkusze różnych producentów, których makra korzystają z tego samego języka, mogą otwierać swoje dokumenty nawzajem? Nie, ponieważ mogą występować różnice w dialektach i na pewno będą występować duże różnice w API. Czy makro napisane do arkusza w wersji X będzie działać w wersji X + 1? Nie zawsze, ponieważ mogą występować drobne różnice w API. 5/41

11 Najczęściej zadawane pytania (cz. 2) Czy znajomość Visual Basic for Applications pomaga w napisaniu makra w LibreOffice BASIC? 6/41

12 Najczęściej zadawane pytania (cz. 2) Czy znajomość Visual Basic for Applications pomaga w napisaniu makra w LibreOffice BASIC? Tak, ale tylko trochę, ponieważ składnia jest ta sama (pętle, funkcje, definicje), ale API jest zupełnie inne. 6/41

13 Najczęściej zadawane pytania (cz. 2) Czy znajomość Visual Basic for Applications pomaga w napisaniu makra w LibreOffice BASIC? Tak, ale tylko trochę, ponieważ składnia jest ta sama (pętle, funkcje, definicje), ale API jest zupełnie inne. Czy znajomość jednego języka makr pomoże mi pisać makra do tego samego pakietu ale w innym języku? 6/41

14 Najczęściej zadawane pytania (cz. 2) Czy znajomość Visual Basic for Applications pomaga w napisaniu makra w LibreOffice BASIC? Tak, ale tylko trochę, ponieważ składnia jest ta sama (pętle, funkcje, definicje), ale API jest zupełnie inne. Czy znajomość jednego języka makr pomoże mi pisać makra do tego samego pakietu ale w innym języku? Tak, ale tylko trochę, ponieważ API zwykle wygląda podobnie, ale mogą w nim występować różnice wynikające z ograniczeń składni danego języka. 6/41

15 Makra w arkuszach kalkulacyjnych Mamy następujące możliwości: Excel Visual Basic for Applications, Python po zainstalowaniu biblioteki xlwings, LibreOffice LibreOffice Basic, Python, JavaScript, BeanShell. 7/41

16 Makra w arkuszach kalkulacyjnych Mamy następujące możliwości: Excel Visual Basic for Applications, Python po zainstalowaniu biblioteki xlwings, LibreOffice LibreOffice Basic, Python, JavaScript, BeanShell. Dodatkowo możemy komunikować się z arkuszami i tworzyć programy korzystające z ich API (można wtedy wykorzystać niemal dowolny język programowania). 7/41

17 LibreOffice i OpenOffice.org LibreOffice i OpenOffice wykorzystuje jedno API we wszystkich językach nosi ono nazwę UNO (Universal Network Objects). Oznacza to, że zarazem w Pythonie, Basicu i innych językach znajdziemy te same lub bardzo blisko spokrewnione nazwy funkcji oraz typy danych. 8/41

18 LibreOffice i OpenOffice.org LibreOffice i OpenOffice wykorzystuje jedno API we wszystkich językach nosi ono nazwę UNO (Universal Network Objects). Oznacza to, że zarazem w Pythonie, Basicu i innych językach znajdziemy te same lub bardzo blisko spokrewnione nazwy funkcji oraz typy danych. Niestety za uniwersalność tą płaci się tym, że przykładowo w Pythonie nie ma możliwości skorzystania z wielu udogodnień, jakie daje ten język, ponieważ API musi dać się wyrazić na innych językach, które tych możliwości nie dają. Istnieją alternatywne API korzystające z UNO, takie jak dostępne w bibliotekach oosheet lub pyoo. 8/41

19 Język Visual Basic for Applications Język Visual Basic for Applications 9/41

20 Visual Basic for Applications jest dialektem języka Basic, wzbogaconym między innymi o właściwości i metody dotyczące obiektów pakietu Office. Język programowania wraz ze środowiskiem programistycznym dostępny jest w programie Excel od wersji 5.0. Jest to język umożliwiający automatyzację wszystkich czynności, które możemy wykonać ręcznie w programie Excel. Język Visual Basic for Applications 10/41

21 Typy danych Boolean typ logiczny, przyjmujący dwie wartości: True oraz False, Integer typ liczbowy całkowity, Long typ liczbowy całkowity długi, Double typ liczbowy zmiennoprzecinkowy, Date typ daty, String typ tekstowy, Variant oznacza każdy dopuszczalny typ, jednak zmienna zajmuje dużo miejsca w pamięci i trudniej z niej korzystać. Język Visual Basic for Applications 11/41

22 Komentarze i długie linie zaczynamy od apostrofu REM tak też można długa linia _ ciąg dalszy długiej linii Język Visual Basic for Applications 12/41

23 Definicja zmiennych Option Explicit Dim nazwa As Typ Dim nazwa1 As Typ1, nazwa2 As Typ2 Język Visual Basic for Applications 13/41

24 Podstawianie wartości nazwa = wartość Set referencja = obiekt Set referencja = Nothing Język Visual Basic for Applications 14/41

25 Tablice Dim tablica1(n) As Typ tablica1(1) = wartość... tablica1(n) = wartość Dim tablica2() As String tablica2 = Split("w1,w2,w3", ",") ReDim tablica(nowy_rozmiar) ReDim Preserve tablica(nowy_rozmiar) Język Visual Basic for Applications 15/41

26 Instrukcje warunkowe If warunek1 Then instrukcja, gdy warunek1 jest spełniony ElseIf warunek2 Then instrukcja, gdy warunek2 jest spełniony Else instrukcja, gdy żaden warunek nie jest spełniony End If Język Visual Basic for Applications 16/41

27 Instrukcje wyboru Select Case zmienna Case przypadek1 instrukcja Case przypadek2: instrukcja Case przypadek3, przypadek4, liczba To liczba instrukcja Case Else w przeciwnym przypadku End Select Język Visual Basic for Applications 17/41

28 Pętla For For licznik = początek To koniec Step krok instrukcja pętli (co krok) Continue For Next licznik For licznik = początek To koniec instrukcja pętli (co jeden) Exit For Next licznik Język Visual Basic for Applications 18/41

29 Pętla For Each For Each element In grupa instrukcja pętli (co jeden) Exit For/Continue For Next element Język Visual Basic for Applications 19/41

30 Pętle warunkowe Do While warunek instrukcje Continue Do Loop Do instrukcje Exit Do Loop While warunek Język Visual Basic for Applications 20/41

31 Pętle warunkowe Do Until warunek instrukcje Exit Do Continue Do Loop Do instrukcje Loop Until warunek Język Visual Basic for Applications 21/41

32 Funkcje i procedury Sub nazwa(arg1 As Typ1, arg2 As Typ2,...) kod End Sub Function nazwa(...) As TypReturn kod nazwa = wartość End Function Język Visual Basic for Applications 22/41

33 Wywoływanie i dostęp do pól funkcja_lub_procedura(...) x = obiekt.pole obiekt.pole = x obiekt.metoda_bezargumentowa obiekt.metoda(...) With obiekt.pole1 = x1.pole2 = x2.metoda(...) End With Język Visual Basic for Applications 23/41

34 Podstawy obsługi błędów On Error Resume Next On Error GoTo 0 Język Visual Basic for Applications 24/41

35 Praca z napisami długość = Len(napis) kawałek = Mid(napis, od_miejsca) kawałek = Mid(napis, od_miejsca, ile_znaków) kawałek = Left(napis, ile_znaków) kawałek = Right(napis, ile_znaków) napis_bez_spacji_po_bokach = Trim(napis) Mid(napis, od_miejsca) = podstaw Mid(napis, od_miejsca, ile_znaków) = podstaw Język Visual Basic for Applications 25/41

36 Obiekty pakietu Excel Obiekty pakietu Excel 26/41

37 Nawiązanie połączenia Nawiązywanie połączenia odbywa się poprzez użycie klasy Workbooks Obiekty pakietu Excel 27/41

38 Nawiązanie połączenia Nawiązywanie połączenia odbywa się poprzez użycie klasy Workbooks: Workbooks.Add tworzy nowy skoroszyt, ActiveWorkbook łączy się z aktywnym skoroszytem, Workbooks.open("ścieżka") łączy się z istniejącym, nieotwartym, zapisanym skoroszytem, Obiekty pakietu Excel 27/41

39 Ustawienia aplikacji W makrze możemy również konfigurować ustawienia aplikacji, czyli programu Excel. Application.DisplayAlerts ustawienie wyświetlania komunikatów ostrzegawczych, domyślnie ma wartość True, Application.ScreenUpdating odświeżanie ekranu podczas wykonywania makra, domyślnie ma wartość True. Obiekty pakietu Excel 28/41

40 Typowe makro Excel Sub nazwa() Dim Wb As Workbook Set Wb = ActiveWorkbook # kod End Sub Obiekty pakietu Excel 29/41

41 Typowe makro Formuła Function nazwa(...) As Typ # kod nazwa = wynik End Function Obiekty pakietu Excel 30/41

42 Arkusze Do operacji na arkuszach służy klasa Worksheets. Wb.Worksheets("nazwa") wybiera arkusz o zadanej nazwie, Wb.Worksheets(1) wybiera arkusz o zadanym numerze, Wb.Worksheets(...).Activate aktywuje arkusz, Wb.Worksheets(...).Delete kasuje arkusz (zgłasza wyjątek, gdy arkusz nie istnieje), Wb.Worksheets(...).Name pozwala sprawdzić lub ustawić nazwę, Wb.Worksheets(...).Cells.Clear czyście zawartość i formatowanie arkusza, Wb.Worksheets.Add().Name = nazwa tworzy nowy arkusz. Obiekty pakietu Excel 31/41

43 Zakresy Do operacji na zakresach służą klasy Range oraz Cells wywoływane na rzecz obiektu Worksheet wybranego przez Worksheets..Range( A1 ) wybiera komórkę A1 aktywnego arkusza,.cells(1, 1) wybiera komórkę A1 aktywnego arkusza,.range(cells(1, 1), Cells(3, 5)) wybiera zakres aktywnego arkusza,.rows(1) wybiera wiersz,.rows("2:4") wybiera zakres wierszy,.columns("c:f") wybiera zakres kolumn. zakres.currentregion pozwala rozszerzyć zaznaczenie. Obiekty pakietu Excel 32/41

44 Zakresy Do operacji na zakresach służą klasy Range oraz Cells wywoływane na rzecz obiektu Worksheet wybranego przez Worksheets..Range( A1 ) wybiera komórkę A1 aktywnego arkusza,.cells(1, 1) wybiera komórkę A1 aktywnego arkusza,.range(cells(1, 1), Cells(3, 5)) wybiera zakres aktywnego arkusza,.rows(1) wybiera wiersz,.rows("2:4") wybiera zakres wierszy,.columns("c:f") wybiera zakres kolumn. zakres.currentregion pozwala rozszerzyć zaznaczenie. komórkę.offset(1, 1) pozwala przesunąć wybór komórki o zadaną liczbę wierszy i kolumn. Obiekty pakietu Excel 32/41

45 Co z zakresem? Z zakresu możemy wyciągnąć lub wstawić dane: zakres.value wyciąga wartości, zakres.value = x podstawia wartości. Value jest polem domyślnym dla zakresu, dlatego może być pominięte. Obiekty pakietu Excel 33/41

46 Co z zakresem? Z zakresu możemy wyciągnąć lub wstawić dane: zakres.value wyciąga wartości, zakres.value = x podstawia wartości. Value jest polem domyślnym dla zakresu, dlatego może być pominięte. Mamy również: zakres.rows.count zlicza liczbę wierszy w zakresie. zakres.columns.count zlicza liczbę kolumn w zakresie. zakres.cells.count zlicza liczbę komórek w zakresie. Obiekty pakietu Excel 33/41

47 Makro Makro 34/41

48 Analiza makra Option Explicit Function Str2Date(ByVal dts As String, _ Optional ByVal dtsep As String = ".") As Date Dim idx1 As Integer, idx2 As Integer idx1 = InStr(1, dts, dtsep) idx2 = InStr(idx1 + 1, dts, dtsep) Str2Date = DateSerial( _ Mid(dts, idx2 + 1), _ Mid(dts, idx1 + 1, idx2 - idx1-1), _ Left(dts, idx1-1)) End Function Makro 35/41

49 Analiza makra Sub clean_data() Dim output As String Dim table As Variant Dim Wb As Workbook Dim i As Integer output = "KlientC" Set Wb = Application.ActiveWorkbook Makro 36/41

50 Analiza makra On Error Resume Next Application.DisplayAlerts = False Wb.Worksheets(output).Delete Application.DisplayAlerts = True On Error GoTo 0 Wb.Worksheets.Add(After:=Wb.Worksheets( _ Wb.Worksheets.Count)).Name = output Makro 37/41

51 Analiza makra Wb.Worksheets(output).Cells(1, 1) = "Imię" Wb.Worksheets(output).Cells(1, 2) = "Nazwisko" Wb.Worksheets(output).Cells(1, 3) = "Data" Wb.Worksheets(output).Cells(1, 4) = "Numer" Wb.Worksheets(output).Range("A1:D1").Interior.Color = _ RGB(150, 150, 150) table = Wb.Worksheets("Klient").Range("A1"). _ CurrentRegion Makro 38/41

52 Analiza makra For i = 2 To UBound(table) Wb.Worksheets(output).Cells(i, 1) = _ StrConv(Trim(Left(table(i, 1), _ InStr(1, table(i, 1), " "))), vbpropercase) Wb.Worksheets(output).Cells(i, 2) = _ StrConv(Trim(Mid(table(i, 1), _ InStr(1, table(i, 1), " "))), vbpropercase) Wb.Worksheets(output).Cells(i, 3) = _ Str2Date(table(i, 2), "-") Wb.Worksheets(output).Cells(i, 4) = _ table(i, 3) Next i Wb.Worksheets(output).Range("A1").CurrentRegion _.Columns.AutoFit Makro 39/41

53 W następnym odcinku... Makra w Pythonie Makro 40/41

54 Pytania? Makro 41/41

LibreOffice Calc VBA

LibreOffice Calc VBA LibreOffice Calc VBA LibreOffice Calc umożliwia tworzenie własnych funkcji i procedur przy użyciu składni języka VBA. Dostęp do edytora makr: Narzędzia->Makra->Zarządaj makrami->libreoffice Calc Aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Visual Basic for Applications. Wstęp

Visual Basic for Applications. Wstęp Visual Basic for Applications Materiały źródłowe: http://www.vbamania.estrefa.pl 2008-01-14 Wstęp Visual Basic for Applications to język programowania, dołączony do wielu aplikacji. Wspierają go między

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PODSTAWOWY.

Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PODSTAWOWY. Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PODSTAWOWY SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: nigdy wcześniej nie programowały lub nie miały styczności z programowaniem od dłuższego czasu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKOKU GOTO

INSTRUKCJA SKOKU GOTO Opracowała Joanna Kisielińska 1 Składnia instrukcji GoTo GoTo etykieta INSTRUKCJA SKOKU GOTO etykieta musi zostać umieszczone w programie: etykieta: Instrukcja lub etykieta: Instrukcja Przykład Sub ocena()

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne: Excel i Python

Technologie informacyjne: Excel i Python Wrocław, 25.05.2017 Technologie informacyjne: Excel i Python Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej Andrzej Giniewicz Dzisiaj na zajęciach... Makra w pakiecie Excel, część 2: język Python. 1/30 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy. 24 h dydaktycznych (18 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS

Program szkoleniowy. 24 h dydaktycznych (18 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS Program szkoleniowy Microsoft Excel VBA Poziom Podstawowy 24 h dydaktycznych (18 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS 1. Nagrywanie makr Procedura nagrywania makra Nadanie odpowiedniej nazwy Przypisanie

Bardziej szczegółowo

Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK.

Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK. Aktywacja zakładki Developer. Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK. Rejestracja makr. Klikamy Zakladke Developer. Klikamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje cykliczne (pętle) WHILE...END WHILE

Instrukcje cykliczne (pętle) WHILE...END WHILE Instrukcje cykliczne (pętle) Pętle pozwalają na powtarzanie fragmentu kodu programu. PĘTLE LOGICZNE WHILE...END WHILE While (warunek)...... End While Pętla będzie się wykonywała dopóki warunek jest spełniony.

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne: Arkusz kalkulacyjny

Technologie informacyjne: Arkusz kalkulacyjny Wrocław, 11.05.2018 Technologie informacyjne: Arkusz kalkulacyjny Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej Andrzej Giniewicz Dzisiaj na zajęciach... Podstawy korzystania z arkuszy kalkulacyjnych. 1/68

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Instrukcje Język Basic został stworzony w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.F. Kurtza z Uniwersytetu w Darthmouth (USA). Nazwa Basic jest

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PRZEKROJOWY.

Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PRZEKROJOWY. Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PRZEKROJOWY SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: chcą podnieść swoje umiejętności pracy w języku VBA do poziomu średniozaawansowanego, nigdy wcześniej

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA 1 Rozdział 1 Praca z makropoleceniami Opis: W tym rozdziale kursanci przechodzą przez wprowadzenie do programowania

Bardziej szczegółowo

Do obiektów nie odwołujemy się bezpośrednio, tylko przez ich atrybuty i metody. Obiekt.identyfikator[.identyfikator]

Do obiektów nie odwołujemy się bezpośrednio, tylko przez ich atrybuty i metody. Obiekt.identyfikator[.identyfikator] VBA 2 HIERARCHIA OBIEKTÓW ODWOŁYWANIE SIĘ DO OBIEKTÓW WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTÓW PĘTLE I INSTRUKCJE WARUNKOWE ZFPBIG LABORATORIUM Przypomnienie VBA Visual Basic for Application skryptowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

4.1. Analiza AWN jest dokonywana na poziomie VBA

4.1. Analiza AWN jest dokonywana na poziomie VBA 4.1. Analiza AWN jest dokonywana na poziomie VBA Centralnym miejscem systemu wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli są makra (procedury, programy) przygotowane w środowisku

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy w AutoCAD

Automatyzacja pracy w AutoCAD Automatyzacja pracy w AutoCAD 1 Informacje wstępne BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code) Rok powstania: 1963 r. Cel realizacji: nauczanie studentów programowania umożliwienie programowania

Bardziej szczegółowo

VBA-podstawy cz. 1. Począwszy od wersji Office 2010 skoroszyty Excel wsparte makrami VB mają rozszerzenie.xlsm

VBA-podstawy cz. 1. Począwszy od wersji Office 2010 skoroszyty Excel wsparte makrami VB mają rozszerzenie.xlsm VBA-podstawy cz. 1 1. Uwagi historyczne Nazwa BASIC pochodzi od słów "Beginner s All-purposes Symbolic Instruction", oznacza nazwę języka programowania, który powstał na początku lat 60-tych. Pierwotnie

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w VBA

Wprowadzenie do programowania w VBA Wprowadzenie do programowania w VBA Spis treści Struktura programu... 1 Typy danych... 2 Deklaracja zmiennych i stałych... 2 Deklaracja tablic... 3 Instrukcja przypisania... 3 Wprowadzanie danych... 3

Bardziej szczegółowo

VBA praca z makrami w Excelu: piszemy kod! Ulepszamy program! 0. Parę uwag o samym edytorze

VBA praca z makrami w Excelu: piszemy kod! Ulepszamy program! 0. Parę uwag o samym edytorze VBA praca z makrami w Excelu: piszemy kod! Ulepszamy program! 0. Parę uwag o samym edytorze Ustawienia Edytora VB Wymuszanie deklarowania zmienny Wyłączenie ostrzeżeń o błędnej składni Włączanie/wyłączanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC T. Zię b a k o ws k i: P ROG R A MO W A N I E M A K R... strona 1 PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC W programie Microsoft Excel można często powtarzane czynności zautomatyzować

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia PODSTAWY VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) I FORMULARZE.

Program szkolenia PODSTAWY VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) I FORMULARZE. Program szkolenia PODSTAWY VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) I FORMULARZE SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają program Microsoft Excel na poziomie średniozaawansowanym, chcą poznać ogólne zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Visual Basic for Application (VBA)

Visual Basic for Application (VBA) Visual Basic for Application (VBA) http://dzono4.w.interia.pl Książka Visual Basic dla aplikacji w Office XP PL, autorzy: Edward C. Willett i Steve Cummings, Wyd. Helion Typy zmiennych Różne dane różnie

Bardziej szczegółowo

Visual Basic for Application (VBA)

Visual Basic for Application (VBA) Visual Basic for Application (VBA) http://dzono4.w.interia.pl Książka Visual Basic dla aplikacji w Office XP PL, autorzy: Edward C. Willett i Steve Cummings, Wyd. Helion Typy zmiennych Różne dane różnie

Bardziej szczegółowo

Arkusze kalkulacyjne i VBA

Arkusze kalkulacyjne i VBA Arkusze kalkulacyjne i VBA Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Justyna Walewska Lekcja 2. Dalsze elementy VBA Studia Podyplomowe Analiza danych i data mining Rok akademicki 2018/19 Zmienne

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC T.Z iębakows ki: PROGRAMOWAN I E MAK R... strona 1 PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC W programie Microsoft Excel można często powtarzane czynności zautomatyzować przy użyciu tzw.

Bardziej szczegółowo

3. Podstawy programowania w MS EXCEL

3. Podstawy programowania w MS EXCEL 3. Podstawy programowania w MS EXCEL sz: mia Applications, struktury, MS Excel. 3.1. Wprowadzenie Kolejne edycje pakietów biurowych, aplikacji bazodanowych czy pakietów statystycznych aktualnie, Bardzo

Bardziej szczegółowo

Makra VBA w Excelu dla początkujących

Makra VBA w Excelu dla początkujących Makra VBA w Excelu dla początkujących Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/04/5015/19680 Cena netto 870,00 zł Cena brutto 1 070,10 zł Cena netto za godzinę 62,14 zł Cena brutto za godzinę 76,43 Usługa

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XII Autorzy: Piotr Dynia, Jakub Kudliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

VISUAL BASIC W EXCELU

VISUAL BASIC W EXCELU 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawami używania makr w MS Excel oraz składni języka skryptowego VBA (Visal Basic for Application). 2. MATERIAŁ NAUCZANIA Makro w najszerszym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Pętle. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Pętle. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Pętle 1 Program wykładu Pojęcie pętli Pętla FOR Pętla DO LOOP Pętle zagnieżdżone 2 Pojęcie pętli Suma lub iloczyn dowolnych n liczb wprowadzanych

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna programowanie Janusz Uriasz

Technologia informacyjna programowanie Janusz Uriasz Technologia informacyjna programowanie Janusz Uriasz 2. Programowanie 2.1. Struktura programu, edycja, kompilacja, uruchomienie programu. Śledzenie programu VB- cd Składowe programu Procedura jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Makropolecenia w Excelu

Makropolecenia w Excelu Makropolecenia w Excelu Trochę teorii Makropolecenie w skrócie nazywane makro ma za zadanie automatyczne wykonanie powtarzających się po sobie określonych czynności. Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwość Czy można zmieniać Opis Application nie Zwraca nazwę aplikacji, która utworzyła komentarz Author nie Zwraca nazwę osoby, która utworzyła komentarz

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej.

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej. Formularze VBA Przykład1 INTERAKTYWNY FORMULARZ Program tworzący interaktywny formularz. Objaśnienie: w dowolnym momencie można wprowadzić wartość w polu tekstowym ID, Excel VBA wczytuje odpowiedni rekord.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Visual Basic dla aplikacji w Excelu 2000 (Jacek Zabawa, 2005)

- 1 - Visual Basic dla aplikacji w Excelu 2000 (Jacek Zabawa, 2005) - 1 - Visual Basic dla aplikacji w Excelu 2000 (Jacek Zabawa, 2005) Opracowano na podstawie: Łukasz Tatarkiewicz, Excel 5.0 Visual Basic i funkcje EXIT Warszawa 1994 Julitta Korol, Excel 5 następne kroki

Bardziej szczegółowo

Maxima i Visual Basic w Excelu

Maxima i Visual Basic w Excelu 12 marca 2013 Maxima - zapoznanie z programem Maxima to program - system algebry komputerowej. Podstawowa różnica w stosunku do klasycznych programów obliczeniowych jest możliwość wykonywania obliczeń

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET laboratorium 1. Visual Basic.NET podstawowe elementy języka. Wykonanie warunkowe If End If

Platforma.NET laboratorium 1. Visual Basic.NET podstawowe elementy języka. Wykonanie warunkowe If End If Platforma.NET laboratorium 1 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET podstawowe elementy języka Poniżej przedstawiono podstawowe instrukcje sterujące

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu Programowanie V Dariusz Skibicki Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dariusz.skibicki(at)utp.edu.pl Programowanie Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Losowe wyszukiwanie rozwiązań (VBA)

Losowe wyszukiwanie rozwiązań (VBA) Losowe wyszukiwanie rozwiązań (VBA) Dariusz Jabłoński (hurgadion) djablons@interia.pl W pierwszym moim artykule dotyczącym losowego wyszukiwania rozwiązań skoncentrowałem się na pokazywaniu problemów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Informatyka w inżynierii produkcji Forma: Laboratorium Temat: Zadanie 4. Instrukcja warunkowa.

Przedmiot: Informatyka w inżynierii produkcji Forma: Laboratorium Temat: Zadanie 4. Instrukcja warunkowa. Przedmiot: Informatyka w inżynierii produkcji Forma: Laboratorium Temat: Zadanie 4. Instrukcja warunkowa. Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności wykorzystania w praktyce instrukcji warunkowych programowania

Bardziej szczegółowo

VBA ZAJĘCIA NR 7! praca z plikami (kontynuacja zajęć 6)

VBA ZAJĘCIA NR 7! praca z plikami (kontynuacja zajęć 6) VBA ZAJĘCIA NR 7! praca z plikami (kontynuacja zajęć 6) Dariusz Aksamit Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Szkolenie Programowanie w języku Visual Basic for Application (VBA) Semestr letni 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Działki Przygotowanie organizacyjne

Działki Przygotowanie organizacyjne Celem poniższego ćwiczenia jest nauczenie rozwiązywania zadań maturalnych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Jako przykład wykorzystano zadanie maturalne o działkach z matury w 2015 roku. Działki

Bardziej szczegółowo

Visual Basic for Application (VBA)

Visual Basic for Application (VBA) Visual Basic for Application (VBA) http://dzono4.w.interia.pl Książka Visual Basic dla aplikacji w Office XP PL, autorzy: Edward C. Willett i Steve Cummings, Wyd. Helion http://www.mielk.pl/pl/kursy/kursy.php

Bardziej szczegółowo

Visual Basic dla AutoCAD

Visual Basic dla AutoCAD Visual Basic dla AutoCAD 1. Programowanie Język programowania to sztuczny język przeznaczony do zapisu algorytmów, w taki sposób, aby mogły one być wykonywane przez komputer. Język programowania charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

VBA praca z makrami w Excelu

VBA praca z makrami w Excelu VBA praca z makrami w Excelu Dariusz Aksamit Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Szkolenie Programowanie w języku Visual Basic for Application (VBA) Zajęcia 1 i 2 VBA praca z makrami w Excelu 1. Jak

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 2. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 2. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy VBA cz. 2 Programowanie 1 Program wykładu Typy danych Wyrażenia Operatory 2 VBA Visual Basic dla aplikacji (VBA) firmy Microsoft jest językiem

Bardziej szczegółowo

Wykresy i interfejsy użytkownika

Wykresy i interfejsy użytkownika Wrocław, 07.11.2017 Wstęp do informatyki i programowania: Wykresy i interfejsy użytkownika Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej Andrzej Giniewicz Dzisiaj na zajęciach... Instrukcje sterujące Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych

Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych Programowanie BasicCard Marek Gosławski Przygotowanie do zajęć dokumentacja ZeitControl BasicCard środowisko programistyczne karta BasicCard Potrzebne wiadomości

Bardziej szczegółowo

Arkusze kalkulacyjne i VBA

Arkusze kalkulacyjne i VBA Arkusze kalkulacyjne i VBA Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Justyna Walewska Lekcja 4. Okna dialogowe oraz dodatkowe informacje Studia Podyplomowe Analiza danych i data mining Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy VBA cz. 1 Programowanie 1 Program wykładu Struktura programu Instrukcja przypisania Wprowadzanie danych Wyprowadzanie wyników Instrukcja

Bardziej szczegółowo

- 1 - Visual Basic dla aplikacji w Excelu 2000 (Jacek Zabawa, 2005)

- 1 - Visual Basic dla aplikacji w Excelu 2000 (Jacek Zabawa, 2005) - 1 - Visual Basic dla aplikacji w Excelu 2000 (Jacek Zabawa, 2005) Opracowano na podstawie: Łukasz Tatarkiewicz, Excel 5.0 Visual Basic i funkcje EXIT Warszawa 1994 Julitta Korol, Excel 5 następne kroki

Bardziej szczegółowo

VBA 1 VBA TYPY PROCEDUR (PODPROGRAM, FUNKCJA) ZMIENNE, DEKLARACJA ZMIENNYCH FUNKCJA MsgBox

VBA 1 VBA TYPY PROCEDUR (PODPROGRAM, FUNKCJA) ZMIENNE, DEKLARACJA ZMIENNYCH FUNKCJA MsgBox VBA 1 VBA TYPY PROCEDUR (PODPROGRAM, FUNKCJA) ZMIENNE, DEKLARACJA ZMIENNYCH FUNKCJA MsgBox ZFPBIG LABORATORIUM makro - napisany lub zarejestrowany program, przechowujący szereg poleceń Microsoft Excel,

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Parę uwag, uzupełnień

Parę uwag, uzupełnień Parę uwag, uzupełnień Konstrukcja With End With Konstrukcja With End With With Worksheets("Arkusz1").Range("A1:B20").Interior.Color = RGB(255,0,0).Font.Underline = True.Font.Name = "Freestyle Script End

Bardziej szczegółowo

Pętle instrukcje powtórzeo

Pętle instrukcje powtórzeo Pętle instrukcje powtórzeo Pętle - zbiór instrukcji, które należy wykonad wielokrotnie. Program dyktuje: - ile razy pętla ta wykona zawarty w niej blok instrukcji - jakie mają byd warunki zakooczenia jej

Bardziej szczegółowo

COMARCH IT AKADEMIA. Programista VBA w Microsoft Excel (microbootcamp)

COMARCH IT AKADEMIA. Programista VBA w Microsoft Excel (microbootcamp) COMARCH IT AKADEMIA Programista VBA w Microsoft Excel (microbootcamp) Cele szkolenia 1. Poznanie zasad rzemiosła i sztuki programowania w VBA. 2. Zdobycie umiejętności czytania kodu ze zrozumieniem. 3.

Bardziej szczegółowo

Visual Basic w programie Excel

Visual Basic w programie Excel Visual Basic w programie Excel Ćwiczenie nr 3 Obiekty, właściwości, metody. Obiekty standardowe, kolekcje standardowe. Dostęp do komórek arkusza. Operacje na standardowych bibliotekach. CEL ĆWICZENIA.

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

1 Algorytmy. Algorytmy i VBA. 1. Zapoznaj się z symboliką schematów blokowych.

1 Algorytmy. Algorytmy i VBA. 1. Zapoznaj się z symboliką schematów blokowych. 1 Algorytmy 1. Zapoznaj się z symboliką schematów blokowych. 2. Przeanalizuj podany algorytm wyznaczający minimalną liczbę spośród danych: a, b, c. dr Piotr Borkowski 1/10 3. Przeanalizuj podany algorytm

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych

Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych Marek Gosławski Przygotowanie do zajęć dokumentacja ZeitControl BasicCard środowisko programistyczne karta BasicCard Potrzebne wiadomości język angielski

Bardziej szczegółowo

Obsługa blędów i zewnętrznych plików

Obsługa blędów i zewnętrznych plików Obsługa blędów i zewnętrznych plików Rafał Zduńczyk Programowanie arkuszy kalkulacyjnych 2017 Wyłapanie błędu Sub error1() Dim x, y, z x = InputBox("x:") y = InputBox("y:") On Error GoTo handler1 On Error

Bardziej szczegółowo

JAVA W SUPER EXPRESOWEJ PIGUŁCE

JAVA W SUPER EXPRESOWEJ PIGUŁCE JAVA W SUPER EXPRESOWEJ PIGUŁCE Obiekt Obiekty programowe to zbiór własności i zachowań (zmiennych i metod). Podobnie jak w świecie rzeczywistym obiekty posiadają swój stan i zachowanie. Komunikat Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 3. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 3. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy VBA cz. 3 1 Program wykładu Zapis danych do arkusza Odczyt danych z arkusza Funkcja MsgBox 2 Instrukcje wejścia/wyjścia Niezbędnym elementem

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie kodu. kod skryptu

Umieszczanie kodu. kod skryptu PHP Definicja PHP jest językiem skryptowym służącym do rozszerzania możliwości stron internetowych. Jego składnia jest bardzo podobna do popularnych języków programowania C/C++, lecz jest bardzo uproszczona

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

VBA praca z makrami w Excelu

VBA praca z makrami w Excelu VBA praca z makrami w Excelu Dariusz Aksamit Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Przedmiot Programowanie w języku Visual Basic for Application (VBA) Semestr zimowy 2016/2017 Opiekun przedmiotu: dr

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE: VISUAL BASIC VISUAL BASIC FOR APPLICATION (VBA) NA PRZYKŁADZIE EXCELA

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE: VISUAL BASIC VISUAL BASIC FOR APPLICATION (VBA) NA PRZYKŁADZIE EXCELA Opracowała: Joanna Kisielińska 1 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE: VISUAL BASIC LITERATURA M. Jeznach, Visual Basic w Excelu od podstaw, Translator s.c., Warszawa. A. Snarska, Ćwiczenia z makropoleceń w Excelu,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2: Wstęp do języka Java 3/4/2013 S.Deniziak: Programowanie obiektowe - Java 1 Cechy języka Java Wszystko jest obiektem Nie ma zmiennych globalnych Nie ma funkcji globalnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY VBA Rinat Szepe (21.02.2013)

PODSTAWY VBA Rinat Szepe (21.02.2013) Programowanie w VBA pozwala stworzyć MAKRA, które automatyzują pewne procesy/zadania, które chcemy wykonać w Excelu. Szczególnie przydatne w symulacjach. 1. NAGRYWANIE MAKRA. Załóżmy, że chcemy stworzyć

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

PRACA Z FORMULARZAMI UserForm

PRACA Z FORMULARZAMI UserForm PRACA Z FORMULARZAMI UserForm ZFPBIG LABORATORIUM Formularz - okno lub okno dialogowe. Możemy powiedzieć że formularze są kontenerami dla formantów. Formularz jest obiektem, oznacza to że posiada on właściwości,

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Wykład VII Makropolecenia. Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy Danych. Wykład VII Makropolecenia. Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy Danych Wykład VII Makropolecenia Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Wprowadzenie W ujęciu MS Access, makropolecenie jest prostym językiem programowania, który umożliwia automatyzację podstawowych zadań

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Informatyka w inżynierii produkcji Forma: Laboratorium Temat: Zadanie 5. MessageBox, InputBox, instrukcja Select Case i instrukcje pętli.

Przedmiot: Informatyka w inżynierii produkcji Forma: Laboratorium Temat: Zadanie 5. MessageBox, InputBox, instrukcja Select Case i instrukcje pętli. Przedmiot: Informatyka w inżynierii produkcji Forma: Laboratorium Temat: Zadanie 5. MessageBox, InputBox, instrukcja Select Case i instrukcje pętli. Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Ten odcinek Akademii PC Kuriera poświęcony zostanie tworzeniu i wykorzystaniu funkcji i procedur w języku Visual Basic.NET.

Ten odcinek Akademii PC Kuriera poświęcony zostanie tworzeniu i wykorzystaniu funkcji i procedur w języku Visual Basic.NET. Ten odcinek Akademii PC Kuriera poświęcony zostanie tworzeniu i wykorzystaniu funkcji i procedur w języku Visual Basic.NET. Czym są procedury? Efektywne tworzenie często polegać będzie na ponownym wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

2. Wstaw przyciski: a. wykonujące funkcje z ćwiczenia 1 b. zastosuj różnorodne właściwości dla przycisku

2. Wstaw przyciski: a. wykonujące funkcje z ćwiczenia 1 b. zastosuj różnorodne właściwości dla przycisku MAKRA W EXCEL-u 1. Pierwsza funkcja użytkownika Wybieramy z menu: "NARZĘDZIA/MAKRA/EDYTOR VISULA BASIC", a następnie wstawmy moduł makr - menu: "INSERT/MODULE". Moduł to taki arkusz w którym są przechowywane

Bardziej szczegółowo

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać MatLab część III 1 Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać komentarze poprzedzone znakiem % Skrypty

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcje pętli przykłady. Odgadywanie hasła. 1) Program pyta o hasło i podaje adres, gdy hasło poprawne lub komunikat o błędnym haśle.

Instrukcje pętli przykłady. Odgadywanie hasła. 1) Program pyta o hasło i podaje adres, gdy hasło poprawne lub komunikat o błędnym haśle. Instrukcje pętli przykłady. Odgadywanie hasła. 1) Program pyta o hasło i podaje adres, gdy hasło poprawne lub komunikat o błędnym haśle. Sub Hasla1() Dim wzor_hasla As String Dim haslo As String Dim adres

Bardziej szczegółowo

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. 1. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu moŝna zastąpić: var t : integer; write( Podaj

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki Programowanie w języku Visual Basic.NET Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Opracował: mgr inż. Jacek DIAKUN Ćwiczenie 1. Utworzyć program zawierający jedno okno i przycisk. Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Menu Plik niech posiada dwie pozycje: Tekstowy i Excel, a każda z nich niech posiada dwie pozycje Otwórz i Zapisz, patrz rys. 2.

Zadanie. Menu Plik niech posiada dwie pozycje: Tekstowy i Excel, a każda z nich niech posiada dwie pozycje Otwórz i Zapisz, patrz rys. 2. Zadanie Wykonać aplikację posiadającą możliwość komunikowania się (zapis/odczyt) pomiędzy obiektem DataGridView, a plikiem tekstowym i plikiem MS Excel. Niech formularz ma postać jak na rys. 1. Rysunek

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Visual Basic w programie Excel dla Windows

Visual Basic w programie Excel dla Windows Visual Basic w programie Excel dla Windows Ćwiczenie nr 1 Makrodefinicje. Zakres ćwiczenia: Nagrywanie, odtwarzanie, modyfikowanie i upraszczanie makrodefinicji. Makrodefinicje lokalne i globalne. Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE.

INFORMATYKA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE. INFORMATYKA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE http://www.infoceram.agh.edu.pl OPROGRAMOWANIE Zbiór informacji w postaci zestawu instrukcji wraz z danymi przeznaczonymi dla komputera w celu rozwiązania wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne

Technologie informacyjne Technologie informacyjne Programowanie w języku Visual Basic.NET Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Opracował: Jacek DIAKUN Ćwiczenie. Utworzyć program zawierający jedno okno i przycisk. Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania wykład 4 Piotr Cybula Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 2012/2013 http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Instrukcje pętli Pętle służą do iteracyjnego wykonywania pewnych kroków Zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Visual Basic dla Aplikacji

Visual Basic dla Aplikacji Wykład Visual Basic dla Aplikacji Visual Basic - Podstawy dr inż.. Zbigniew Zakrzewski v. 1.2.2 v. 1.2.2 1 Zastosowanie języka Visual Basic 1. 1. MS MS Office (95, (95, 97, 97, 2000, XP, XP, 2003, 2007)

Bardziej szczegółowo

TABLICA (ang. array) pojedyncza zmienna z wieloma komórkami, w których można zapamiętać wiele wartości tego samego typu danych.

TABLICA (ang. array) pojedyncza zmienna z wieloma komórkami, w których można zapamiętać wiele wartości tego samego typu danych. Złożone typy danych - TABLICE TABLICA (ang. array) pojedyncza zmienna z wieloma komórkami, w których można zapamiętać wiele wartości tego samego typu danych. * Może przechowywać dowolny typ danych, typ

Bardziej szczegółowo

Visual Basic Debugging and Error Handling

Visual Basic Debugging and Error Handling Visual Basic Debugging and Error Handling Typy błędów 1. Compile-Time, (wykrywane w czasie kompilacji np. błąd w składni) 2. Run-Time, (pojawiające się podczas wykonywania programu, np. zły typ danych

Bardziej szczegółowo

Programowanie RAD Delphi

Programowanie RAD Delphi Programowanie RAD Delphi Dr Sławomir Orłowski Zespół Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Pokój: 202, tel. 611-32-46, e-mial: bigman@fizyka.umk.pl Delphi zasoby Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania. Różne różności

Wstęp do programowania. Różne różności Wstęp do programowania Różne różności Typy danych Typ danych określa dwie rzeczy: Jak wartości danego typu są określane w pamięci Jakie operacje są dozwolone na obiektach danego typu 2 Rodzaje typów Proste

Bardziej szczegółowo