INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA KIP-101 #06192 wersja 1.1

2 Wstęp Przełącznik KVM umoŝliwia kontrolę nad jednym lub wieloma komputerami lokalnie po stronie serwera lub zdalnie za pomocą Internetu uŝywając standardowej przeglądarki. Komunikacja jest zabezpieczona poprzez autoryzację SSL. Oświadczenie dotyczące zakłóceń KVM został przetestowany pod kątem wymagań stawianych urządzeniom generującym zakłócenia elektromagnetyczne. Stwierdzono, Ŝe emisja pola elektromagnetycznego przez przełącznik nie przekracza poziomów zawartych w normach. Instalacja i eksploatacja niezgodna z zaleceniami znajdującymi się w tej instrukcji, moŝe zakłócić komunikację w otoczeniu urządzenia. Bezpieczeństwo uŝytkowania Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyŝszą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i uŝytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, naleŝy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC). Urządzenie zostało poddane obowiązkowej ocenie zgodności i spełnienia zasadnicze wymagania zawarte w europejskich Dyrektywach Nowego Podejścia. Produkt jest oznakowany znakiem CE. 1. Zawartość opakowania - 1x jednoportowy przełącznik KVM IP, - 1x płyta CD (oprogramowanie, instrukcja w wersji angielskiej), - 1x zasilacz (DC 5v / 2.5A), - 1x przewód zasilający, - 1x zestaw do montaŝu (płytka montaŝowa oraz 6 śrubek), - 1x przyłącze DB9(F) / DB9(F) (null modem), - 1x przyłącze USB A-B, - 1x przyłącze zintegrowane DB9(M) PS/2, - skrócona wersja instrukcji obsługi w języku angielskim, - niniejsza instrukcja obsługi. Podczas dostawy naleŝy upewnić się, Ŝe opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń naleŝy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą. Prosimy równieŝ o sprawdzenie zgodności zawartości opakowania z powyŝej zamieszczoną listą. 2. Zawartość instrukcji Instrukcja ta zawiera opis przełącznika KVM z procedurą instalacji, konfiguracji i uŝytkowania. Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia naleŝy dokładnie przeczytać całość tej instrukcji, a w szczególności punkty poświęcone bezpieczeństwu. 3. Zasady bezpieczeństwa Urządzenie jest zgodne z przepisami w zakresie bezpieczeństwa uŝytkowania urządzeń elektrycznych. gniazdo sieciowe musi być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urządzenie naleŝy odłączyć od zasilania, nie stosować uszkodzonych lub zuŝytych przewodów zasilania, gdyŝ powodują one znaczne zagroŝenie dla bezpieczeństwa uŝytkownika, prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny. nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych, zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych, 2

3 upewnić się, Ŝe urządzenie zostało odpowiednio zamocowane, urządzenie jest wyłączone dopiero po odłączeniu przewodów zasilania oraz przewodów łączących je z innymi urządzeniami, jeśli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu moŝe skroplić się para wodna uniemoŝliwiając prawidłowe funkcjonowanie. NaleŜy wówczas odczekać, aŝ wilgoć odparuje. Uwaga: Nie naleŝy dotykać styków gniazd znajdujących się na obudowie urządzenia. Wyładowanie elektrostatyczne moŝe spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. 4. Instalacja sprzętu 4.1 Zasilanie Przełącznik zasilany jest z zewnętrznego zasilacza DC 5V 2,5A. Do zasilacza naleŝy podłączyć kabel zasilający który trzeba wpiąć do sieci 230V ~50MHz. 4.2 Oprogramowanie Do przełącznika dołączona jest płyta CD z oprogramowaniem IP setup utility umoŝliwiające jego konfigurację. 4.3 Środowisko pracy Urządzenie jest przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń. NaleŜy zadbać, aby umieszczone było w sposób zapewniający dobry przepływ powietrza i łatwy dostęp do portów. Powietrze powinno być wolne od zanieczyszczeń, a urządzenie nie powinno znajdować się w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła (piece, grzejniki, bezpośrednie nasłonecznienie) bądź urządzeń generujących zakłócenia elektromagnetyczne (silniki, telewizory itp.). 4.4 MontaŜ urządzenia Przed przystąpieniem do instalacji naleŝy upewnić się, Ŝe wszystkie stacje robocze są wyłączone. Przełącznik KVM IP moŝna montować w szafie 19 /1U. W tym celu naleŝy: - przykręcić płytkę montaŝową do urządzenia, - urządzenie przykręcić i zabezpieczyć na tylnej ścianie półki. 3

4 4.5 Podłączenie okablowania Połączenie okablowania komputera z konsolą zostało przedstawione na rysunku powyŝej. Na wstępie interfejs szeregowy naleŝy pozostawić otwarty. Po podłączeniu do zasilania, urządzenie powinno być gotowe do pracy po około 50 sekundach. Po tym dioda czasie oznaczona na obudowie jako READY będzie pulsować z częstotliwością 1 sekundy. Oznacza to, Ŝe urządzenie zostało uruchomione i działa poprawnie. 4

5 5. Konfiguracja 5.1 Oprogramowanie IP Setup W celu ułatwienia konfiguracji przełącznika KVM IP wykorzystuje oprogramowanie IP Setup. Ustawienia fabryczne: DHCP: Wyłączony Domyślny adres IP: Domyślna maska sieci: Oprogramowanie IP Setup Utility umoŝliwia konfigurację adresu IP, maski podsieci, DHCP itp. Jest uŝyteczne, kiedy zaistnieje potrzeba zmiany tych ustawień, lub kiedy nie ma dostępu do urządzenia wynikające z braku dostatecznych informacji na temat aktualnych ustawień sieci. Procedura zmiany ustawień: 1) Uruchomić narzędzie IpSetup.exe 2) Nacisnąć na przycisk Serach Devices w celu odnalezienia urządzenia KVM IP w sieci. Po kilku sekundach adres MAC urządzenia wyświetli się w polu Device MAC address. 3) Wybrać adres MAC z menu rozwijanego Device MAC address, następnie nacisnąć przycisk Query Device w celu zebrania konfiguracji urządzenia po prawej stronie okna. 5

6 4) W celu zmiany ustawień naleŝy wpisać nazwę uŝytkownika oraz hasło. Następnie dokonać zmian konfiguracji po prawej stronie okna. W celu zachowania ustawień naleŝy wcisnąć przycisk Update Device. Następnie restartować urządzenie. 5.2 Logowanie Po wpisaniu w pasek adresu przeglądarki internetowej adresu przełącznika pojawi się ekran logowania: Domyślne ustawienia nazwy uŝytkownika i hasła: Nazwa uŝytkownika (User Name): root Hasło (Password): superuser Uwaga 1. Domyślne wartości nazwy uŝytkownika i hasło są pisane z małych liter. Uwaga 2. Domyślne konto root posiada prawa administratora. Zaleca się zmianę hasła po pierwszym zalogowaniu. Są dwa poziomy dostępu: 5.3 Zarządzanie Nazwa uŝytkownika Domyślne hasło Poziom dostępu root superuser pełny dostęp (definiowane przez uŝytkownika) (definiowane przez uŝytkownika) ograniczony dostęp Przełącznik KVM IP wspiera protokoły zarówno HTTP jak i HTTPS (HTTP przez SSL). Aby zalogować się do systemu naleŝy podać nazwę uŝytkownika i hasło. Dostęp do strony internetowej umoŝliwiającej konfigurację urządzenia następuje z chwilą wpisania w pole adresu URL przeglądarki adresu IP przełącznika lub jego nazwy. W tym momencie uŝytkownik zostanie przekierowany do strony logowania. Pasek menu jest wyświetlany na górze ekranu. Wybranie opcji z tego menu powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji. 6

7 Pasek menu Nazwa funkcji Pole informacyjne Lista funkcji Konfiguracja Menu Configuration zawiera opcje: Network DNS and Dynamic NTP SMTP Mouse Mode Image Quality Serial over LAN Users SSL Certificate LDAP ustawienia adresu IP zgodnego z ustawieniami sieci. Do wyboru są dwie moŝliwości: statyczne lub dynamiczne przydzielenie adresów IP, (DNS oraz Dynamiczny DNS) edycja adresów IP serwerów DNS, edycja ustawień daty oraz czasu urządzenia, ustawienia adresu IP serwera poczty. Przełącznik ma moŝliwość wysyłania powiadomienia pocztowego, ustawienie portu na jakim pracuje mysz. Domyślnie USB, ustawienie poziomu jakości obrazu. Do wyboru: niski (low), średni (medium) oraz wysoki (high), ustawienia portu szeregowego, konfiguracja kont uŝytkowników (dodawanie, modyfikacja, usuwanie), wczytanie do urządzenia plików z certyfikatem SSL, określa moŝliwość pobrania listy uŝytkowników oraz ich tworzenia na podstawie tej listy, Zdalne sterowanie Opcje zdalnego sterowania znajdują się w menu Remote Control. Daje to moŝliwość zarządzania komputerem bez konieczności fizycznego kontaktu ze sprzętem. / Dostępne są dwa tryby przekierowania: - JAVA Console dla przeglądarek Mozila lub Firefox (dla komputerów z systemem Linux). - ActiveX Console dla przeglądarki Internet Explorer (dla komputerów z systemem Windows). Ten tryb wymaga aktywacji wszystkich opcji ActiveX przeglądarki. 7

8 5.3.3 Serial Power Control SPC (Serial Power Control) jest systemem inteligentnej dystrybucji energii, która umoŝliwia zdalne sterowanie zasilaniem serwerów oraz innych akcesoriów sieciowych. SPC wspiera interfejs RS232 oraz RS485. SPC moŝe być sterowane za pomocą: - Serial Power Manager (oprogramowanie pod systemem Windows), - Serial Power Manager wraz z IP Serial Server, - IP Console Server, - IP-KVM Switch (przełącznik KVM IP). 6. Konserwacja Przełącznik KVM nie wymaga Ŝadnych szczególnych czynności konserwacyjnych. Zalecane jest umieszczenie go na trwałej podstawie i takie poprowadzenie przewodów zasilania, aby nie mogły być przypadkowo uszkodzone przez operatora lub osoby postronne. 7. Informacja dla uŝytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, Ŝe niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie moŝna wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego uŝycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt moŝna oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umoŝliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które moŝe być zagroŝone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliŝszym punkcie zbiórki moŝna uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagroŝona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliŝszym punktem sprzedaŝy lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. 8

9 8. Specyfikacja techniczna Przełącznik KVM IP KIP-101 Numer Atel #06192 Złącza PC Złącza konsoli 2x PS/2, 1x VGA (HDB-15), 1x USB 2.0 (B) 2x PS/2, 1x VGA (HDB-15), 1x RJ-45, 1x DB9 Maksymalna odległość KVM-PC 1,8m Maksymalna rozdzielczość (konsola lokalna) Maksymalna rozdzielczość (konsola zdalna) Głębia kolorów Zdalne zarządzanie Właściwości portu szeregowego Obsługiwane protokoły Bezpieczeństwo Autentykacja Logowanie Zarządzanie Wirtualne media 16 bit konsola KVM, telnet konfiguracja, wdzwaniany dostęp, kontrola zasilania TCP, IP, ARP, ICMP, HTTP/HTTPS, Telnet, DHCP/BOOTP, PPP, SMTP, DNS, NTP, DDNS dostęp zabezpieczony hasłem, szyfrowanie danych, SSHv2, HTTPS/SSL lokalna baza uŝytkowników, PAP/CHAP (dla wdzwanianego dostępu) lokalne, NFS, SMTP, SNMP trap SSH, Telnet, WWW, aktualizacja firmware przez WWW, powiadamianie stacja dyskietek, obraz CD-ROM, przekierowanie napędów Zasilanie DC 5V 2,5A Obudowa Waga Wymiary metal 0,66kg 160 x 140 x 30 mm 9

10 Pomimo dołoŝenia wszelkich starań nie gwarantujemy, Ŝe publikowane w niniejszej instrukcji informacje są wolne od błędów. W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niniejszego urządzenia prosimy o odwiedzenie strony Atel Electronics dr/mw/

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR543G #05985 wersja 1.2 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR543G został zaprojektowany dla małych biur oraz domowych sieci bezprzewodowych. UmoŜliwia dzielenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR541G #05482 wersja 1.4 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR541G łączy w sobie czteroportowy przełącznik, zaporę ogniowa, router sieci NAT i bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR941ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06426 TL-WR841ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06430 #06426 #06430 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR841ND/TL-WR941ND

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz model RDAT-81 #05371 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe RDAT-81 jest przeznaczone do łączenia stacji roboczych do sieci LAN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz IWE1100-A IWE1100-R IWE1100-T wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe WLAN RP-WA0804 jest przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Spis treści Moc poza konkurencją Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Instrukcja użytkowania iii Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0 EtherWerX PPPoE Terminator Podręcznik Użytkownika EwxOS PT rev 10 Spis Treści 1 Wprowadzenie1 1 11 Główne cechy produktu1 3 12 Zawartość opakowania1 5 13 Specyfikacja techniczna1 6 14 Przykłady implementacji

Bardziej szczegółowo

Environmental Monitoring Unit

Environmental Monitoring Unit Environmental Monitoring Unit AP9319 Instrukcja instalacji i uruchamiania This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este

Bardziej szczegółowo

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji Asmax BR 704G Podręcznik szybkiej instalacji 1. Zawartość opakowania... 2 2. Miejsce zamontowania urządzenia... 2 3. Wskaźniki i złącza urządzenia... 2 3.1 Przedni panel... 2 3.2 Tylni panel... 3 4. Przywracanie

Bardziej szczegółowo

AR-7084A / AR-7084gA. AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika. Wersja: 2.

AR-7084A / AR-7084gA. AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika. Wersja: 2. AR-7084A / AR-7084gA AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika Wersja: 2.0 (Styczeń 2007) 1 Edimax Technology Co, LTD. - wszelkie prawa zastrzeŝone. śadna część

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi NetBotz Room Monitor 455 NBWL0455 NBWL0456 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Spis Treści Bezpieczeństwo i Normy... 4 1. Informacje ogólne 1.1 Kamera sieciowa IP oraz sieciowy serwer video z serii PRO...

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Serwisowa ComLAN-3

Instrukcja Serwisowa ComLAN-3 CYFROWY REJESTRATOR I DYSTRYBUTOR ZDARZEŃ Instrukcja Serwisowa ComLAN-3 Informacje prawne 2/23 SPIS TREŚCI 1 Informacje prawne 4 1.1 Prawa autorskie 4 1.2 Zastrzeżenia dotyczące odpowiedzialności prawnej

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji NetBotz Rack Monitor 200 NBRK0200 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo