INSTRUKCJA OBSŁUGI. BRAMKA VoIP 1x FXS REPOTEC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. BRAMKA VoIP 1x FXS REPOTEC"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI BRAMKA VoIP 1x FXS REPOTEC RP-TAO171 #05936 wersja 1.0

2 Wstęp Bramka VoIP umoŝliwia wykorzystanie istniejącej sieci komputerowej do stałej łączności telefonicznej pomiędzy dowolnymi punktami tej sieci. Zapewnia ona współpracę z dowolnymi analogowymi aparatami telefonicznymi posiadającymi moŝliwość wybierania tonowego, lub teŝ z dowolną linią wewnętrzną centrali telefonicznej. Urządzenie RP-TA0171 posiada interfejs FSO oraz port 10 Mbps RJ-45. Pracuje w trybie SIP proxy. Bramka wykrywa i sama generuje sygnał DTMF (sygnalizacje tonowa). Urządzenie wspiera stałe adresy IP i DHCP oraz protokół T38, czyli obsługę faksów z automatycznym przełączaniem głosu/faxu. Dzięki licznym funkcjom związanym z poprawą jakości dźwięku takim, jak VAD, CNG, moŝliwa jest skuteczna redukcja echa oraz interpolacja uszkodzonych ramek. Bramka VoIP w połączeniu z telefonicznym aparatem Internetowym IP to idealne rozwiązanie w miejscach, w których ze względu na koszty nie przewidziano tradycyjnych telefonów. Są to niezastąpione urządzenia (bez ponoszenia dalszych kosztów), wykorzystywane podczas długich konsultacji uŝytkowników znajdujących się w odległych punktach sieci komputerowej. OstrzeŜenie NaleŜy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia. Dokonanie przez uŝytkownika jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu moŝe spowodować jego nieprawidłowe funkcjonowanie i utratę gwarancji. Bezpieczeństwo uŝytkowania Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyŝszą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i uŝytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, naleŝy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC). 1. Zawartość opakowania - bramka VoIP RP-TA0171, - zasilacz AC/DC, - płyta CD z instrukcją obsługi w języku angielskim, - niniejsza instrukcja obsługi. Podczas dostawy naleŝy upewnić się, Ŝe opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń naleŝy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą. Prosimy równieŝ o sprawdzenie zgodności zawartości opakowania z powyŝej zamieszczoną listą. 2. Zawartość instrukcji Instrukcja ta zawiera opis bramki VoIP RP-TA0171 z odpowiednimi procedurami instalacji, konfiguracji i uŝytkowania. Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia naleŝy dokładnie przeczytać całość tej instrukcji, w szczególności zaś punkty poświęcone bezpieczeństwu. 3. Zasady bezpieczeństwa Bramka VoIP RP-TA0171 jest zgodna z przepisami w zakresie bezpieczeństwa uŝytkowania urządzeń elektrycznych. - gniazdo sieciowe musi być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami, - przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urządzenie naleŝy odłączyć od zasilania, - nie stosować uszkodzonych lub zuŝytych przewodów zasilania, gdyŝ powodują one znaczne zagroŝenie dla bezpieczeństwa uŝytkownika, - prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny, - nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych, - zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych, - upewnić się, Ŝe urządzenie zostało odpowiednio zamocowane, 2

3 - urządzenie jest wyłączone dopiero po odłączeniu przewodów zasilania oraz przewodów łączących je z innymi urządzeniami, - jeśli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu moŝe skroplić się para wodna uniemoŝliwiając prawidłowe funkcjonowanie. NaleŜy wówczas odczekać, aŝ wilgoć odparuje. Uwaga! Nie naleŝy dotykać styków gniazd znajdujących się na obudowie urządzenia. Wyładowanie elektrostatyczne moŝe spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. 4. Instalacja sprzętu 4.1 Zasilanie Urządzenie posiada zasilacz zewnętrzny 10V DC, który naleŝy podłączyć do sieci 230V i do bramki VoIP. 4.2 Oprogramowanie Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia nie jest wymagane Ŝadne dodatkowe oprogramowanie. Wszelkie niezbędne programy słuŝące do zarządzania bramką z poziomu MS Windows oraz do uaktualniania oprogramowania bramki znajdują się w samym systemie operacyjnym Środowisko pracy NaleŜy zadbać, aby urządzenie umieszczone było w sposób zapewniający dobry przepływ powietrza i łatwy dostęp do portów. Powietrze powinno być wolne od zanieczyszczeń, a urządzenie nie powinno znajdować się w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła (piece, grzejniki, bezpośrednie nasłonecznienie) bądź urządzeń generujących zakłócenia elektromagnetyczne (silniki, telewizory, itp.). 5. Konfiguracja bramki Dla wykonywania połączeń przy wykorzystaniu bramki VoIP i podłączonych do niej aparatów telefonicznych naleŝy dokonać niezbędnej konfiguracji bramki, umoŝliwiającej jej pracę w sieci komputerowej (obowiązkowo naleŝy przydzielić urządzeniu numery IP). W celu przeprowadzenia konfiguracji, naleŝy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na płycie CD. Istnieje moŝliwość przywrócenia ustawień fabrycznych. 5.1 Przykładowa konfiguracja Bramkę VoIP RP-TA0171 moŝna konfigurować poprzez telnet, konsolę lub przeglądarkę WWW wpisując w jej pola adresowe numer IP bramki. Bramka VoIP moŝe pobrać swój adres IP automatycznie z serwera DHCP znajdującego się w sieci, moŝne go takŝe ustawić uŝytkownik. Aby skonfigurować bramkę VIP naleŝy: 1. Domyślnie urządzenie pobierze swój adres IP automatycznie z serwera DHCP. Aby sprawdzić, jaki adres IP został przydzielony bramce VoIP, na aparacie telefonicznym podłączonym do bramki naleŝy wybrać #126# i odsłuchać informacje o przydzielonym adresie IP. Przydzielony adres naleŝy wpisać w pole adresu przeglądarki WWW dopisują na końcu numer portu (9999), np.: 2. Na ekranie logowania naleŝy wpisać nazwę uŝytkownika: Username: root Następnie potwierdzić klawiszem [ENTER] brak jest hasła domyślnego. UŜytkownik root posiada wszystkie prawa i moŝe dowolnie konfigurować urządzenie. UŜytkownik z ograniczonym dostępem moŝe załogować się uŝywając poniŝszej nazwy i hasła: Username: user Password: test 3

4 5.2 Opcje bramki VoIP dostępne z poziomu przeglądarki WWW - Phone Book - ustawienia ksiąŝki adresowej. - Speed Dial Settings - ustawienia szybkiego wybierania numerów (do 10 pozycji). - Phone Setting - ustawienia telefonu. - Call Forward - ustawienia przekierowania połączeń (natychmiastowe, gdy nie odbiera, gdy jest zajęty). - SNTP Settings - ustawienia serwerów SNTP. - Volume Settings - ustawienia głośności. - Block Setting - ustawienia blokady połączeń. - Caller ID - ustawienia identyfikatorów dzwoniącego. - Auto Dial Setting - ustawienia automatycznego wybierania połączeń. - Flash Time Setting - ustawienia przerwy kalibrowanej (FLASH). - Call Waiting - włączenie/wyłączenie sygnału oczekującego połączenia. - T.38(FAX) Setting - włączenie/wyłączenie obsługi faksów. - Network - ustawienia związane ze zmianą adresu IP, maski, bramy domyślnej, DHCP, DNS, itp. - Status - informacje o aktualnych ustawieniach sieciowych. - WAN Settings - ustawienia interfejsu WAN. - LAN Settings - ustawienia interfejsu LAN. - DDNS Settings - ustawienia DDNS. - VLAN Settings - ustawienia VLAN. - SIP Settings - ustawienia protokołu SIP. - Service Domain - ustawienia domeny usługi SIP. - Port Settings - ustawienia portów. - Codec Settings - ustawienia priorytetów dla poszczególnych kodeków, długości pakietów RTP oraz funkcji VAD. - Codec ID Settings - ustawienia identyfikatorów ID dla poszczególnych kodeków. - DTMF Settings - ustawienia DTMF. - RPort Setting - włączenie/wyłączenie funkcji RPort. - Other Settings - ustawienia pozostałych funkcji (Voice/SIP QoS, SIP expire time). - NAT Trans. - ustawienia NAT. - STUN Settings - ustawienia funkcji STUN. - Others - zmiana pozostałych ustawień. - Auto Config - automatyczne wgrywanie ustawień za pomocą FTP lub TFTP. - ICMP Settings - włączenie/wyłączenie ICMP Echo Reply. - System Auth. - zmiana loginu i hasła. - Save Change - zatwierdzenie ustawień bramki. - Update - aktualizacja oprogramowania wewnętrznego i ustawień. - New Firmware - aktualizacja oprogramowania wewnętrznego. - Default Settings - przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia. - Reboot - ponowne uruchomienie bramki wymagane przy zmianie ustawień. Uwaga: Pełny opis opcji konfiguracji bramki VoIP jest przedstawiony w plikach zapisanych na płycie CD dołączonej do urządzenia VoIP. 4

5 6. Konserwacja Bramka VoIP nie wymaga dodatkowych czynności konserwacyjnych. Zalecamy umieszczenie jej na trwałej podstawie i takie poprowadzenie przewodów zasilania, aby nie mogły być przypadkowo uszkodzone przez operatora lub osoby postronne. 7. Informacja dla uŝytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, Ŝe niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie moŝna wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego uŝycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt moŝna oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umoŝliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które moŝe być zagroŝone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliŝszym punkcie zbiórki moŝna uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagroŝona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliŝszym punktem sprzedaŝy lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. 5

6 8. Parametry techniczne Bramka VoIP Repotec RP-TAO171 Numer Atel #05936 Protokoły Kodowanie Porty Tryby pracy Generowanie tonów DTMF Jakość transmisji Ustawienia jakości dźwięku Obsługa faksów Wsparcie dla NAT Funkcje dodatkowe Adresacja IP Zarządzanie Wymiary SIP (RFC3261), T38 G.711, G.726, G.729A, G.729B 1x 10 Mbps RJ-45, 1 FXS SIP proxy ton dzwonienia, ton oddzwonienia, ton wybierania, ton zajętości, ton programowania w paśmie, poza pasmem, SIP info ToS VAD, CNG, eliminacja echa, interpolacja uszkodzonych ramek T38 STUN, UPnP ksiąŝka adresowa, klawisz szybkiego wybierania statyczny IP, DHCP telnet, WWW 99x99x32 mm Dopuszczalna temperatura pracy 0 C 40 C Dopuszczalna wilgotność powietrza Zasilanie Certyfikaty Producent 10% 90%, niekondensująca zasilacz 10 V DC, ~230 V AC CE Repotec Pomimo dołoŝenia wszelkich starań nie gwarantujemy, Ŝe publikowane w niniejszej instrukcji informacje są wolne od błędów. W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niniejszego urządzenia prosimy o odwiedzenie strony 6 Atel Electronics dr/jk/