Lutownica gazowa HS #04323 INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lutownica gazowa HS #04323 INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.0"

Transkrypt

1 Lutownica gazowa #04323 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0

2 2

3 Spis treści Wstęp...4 Właściwości...4 Bezpieczeństwo uŝytkowania Zawartość opakowania Zasady bezpieczeństwa Budowa Praca z palnikiem Napełnianie Zapalanie Wymiana końcówek Regulacja płomienia Składowanie zuŝytego sprzętu...7 3

4 Wstęp Lutownica HS to profesjonalne i poręczne narzędzie umoŝliwiające nawet do dwóch godzin ciągłej pracy po jednokrotnym napełnieniu zbiornika. W zaleŝności od zastosowania moŝna jej uŝyć do lutowania twardego, obcinania, obkurczania termokurczliwych materiałów itd. Narzędzie wyposaŝone jest w piezoelektryczny zapalnik. MoŜliwe jest wielokrotne napełnianie zbiornika gazowego. Właściwości łatwo napełniany zbiornik z butanem poręczne, bezprzewodowe i lekkie narzędzie kontrola wielkości płomienia blokada zabezpieczająca zapłon automatyczny proste i bezpieczne w uŝyciu narzędzie Bezpieczeństwo uŝytkowania Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyŝszą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i uŝytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, naleŝy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie przeczytać całość tej instrukcji, w szczególności punkty poświęcone bezpieczeństwu. NaleŜy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia. Dokonanie przez uŝytkownika jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu moŝe spowodować utratę moŝliwości jego legalnego uŝytkowania. 1. Zawartość opakowania lutownica końcówka lutownicza nasadka instrukcja obsługi w języku angielskim niniejsza instrukcja obsługi Podczas dostawy naleŝy upewnić się, Ŝe opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń naleŝy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą. Prosimy równieŝ o sprawdzenie zgodności zawartości opakowania z powyŝej zamieszczoną listą. 4

5 2. Zasady bezpieczeństwa Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W czasie pracy groty i nasadki są gorące. Nie naleŝy dotykać rozgrzanych części ani wymieniać je na elementy łatwopalne. NaleŜy chronić dyszę przed pyłem i kurzem, upuszczeniem narzędzia, gdyŝ moŝe to spowodować wadliwe działanie. Podczas działania urządzenia nie zbliŝać go oczu lub skóry. Ogień jest niewidoczny w świetle słonecznym, moŝe spowodować oparzenia, jeśli nie będzie uŝytkowany z wyjątkową uwagą. Butan jest łatwopalny, naleŝy obchodzić się z nim ostroŝnie. Upewnić się, czy końcówka palnika jest dobrze zamknięta i płomień całkowicie zgasł po kaŝdym uŝyciu. Nie uŝywać lutownicy w trybie ciągłej pracy ponad 1 godzinę. NaleŜy zawsze uŝywać okularów ochronnych. W pobliŝu miejsca pracy z lutownicą naleŝy zadbać o zabezpieczenie gaśnicy. Nie naleŝy wykonywać napraw narzędzia we własnym zakresie. Narzędzie powinno być uŝywane jedynie w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. NaleŜy unikać wdychania oparów i spalin. NaleŜy zachować szczególną ostroŝność podczas lutowania przedmiotów kadmowanych i galwanizowanych. Nie naleŝy umieszczać lutownicy w pobliŝu źródeł ognia i rozgrzanych przedmiotów. Nie naleŝy pozostawiać narzędzia w miejscu naraŝonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub tam gdzie temperatura przewyŝsza 40 C. Przed schowaniem narzędzia naleŝy pozostawić je do wystygnięcia do temperatury pokojowej. Nie schładzać narzędzia w wodzie. Części powinny wystygnąć samoczynnie. Przed uŝyciem (lutowanie, załoŝenie grotu) naleŝy upewnić się, Ŝe płomień wychodzi poprzez dyszę. 3. Budowa 5

6 Uwaga: Fabrycznie urządzenie nie jest napełnione gazem. 4. Praca z palnikiem 4.1 Napełnianie Aby zapewnić długotrwałe uŝytkowanie urządzenia naleŝy stosować gaz wysokiej jakości. Napełnianie zbiornika: przed napełnieniem gazem upewnić się, czy regulator płomienia jest wyłączony; dopasować końcówki zaworów; odwrócić zbiornik na gaz zaworem do napełniania do góry a następnie docisnąć zbiornik z gazem do narzędzia. Całkowite napełnienie następuje po ok. 10 sekundach. NaleŜy odczekać kilka minut w celu ustabilizowania gazu. Fabrycznie narzędzie nie jest napełnione gazem. 4.2 Zapalanie Przed uruchomieniem narzędzia naleŝy: przesunąć regulator płomienia w stronę ON i następnie w kierunku rosnącej skali; przesunąć w kierunku palnika przycisk zapłonu. Po kilku sekundach narzędzie jest gotowe do uŝycia 6

7 4.3 Wymiana końcówek NaleŜy upewnić się, czy części składowe palnika nie są gorące. Aby wymienić nasadkę do lutowania naleŝy ją odkręcić i zastąpić nasadką-palnikiem (lub inną). Nasadki do lutowania składają się z dwóch części, jest więc moŝliwa wymiana samej końcówki do lutowania. 4.4 Regulacja płomienia Rozgrzanie wszystkich końcówek moŝna kontrolować za pomocą regulatora płomienia przesuwając go w lewo lub w prawo. Dla osiągnięcia najlepszego rezultatu naleŝy pamiętać, aby: płomień palnika miał mm; unikać zbyt długiego płomienia, gdyŝ powoduje to zbyt szybkie zuŝywanie gazu i czyni płomień niestabilnym. 5. Składowanie zuŝytego sprzętu Informacja dla uŝytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych). Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, Ŝe niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie moŝna wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego uŝycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt moŝna oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umoŝliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które moŝe być zagroŝone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliŝszym punkcie zbiórki moŝna uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagroŝona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliŝszym punktem sprzedaŝy lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. 7

8 Pomimo dołoŝenia wszelkich starań nie gwarantujemy, Ŝe publikowane w niniejszej instrukcji informacje są wolne od błędów. W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niniejszego urządzenia prosimy o odwiedzenie strony 8 Atel Electronics dr/mt/