Vivinet WPS Dongle. Moduł do bezprzewodowej transmisji obrazu. Instrukcja obsługi. (Nazwa modelu: WPS-Dongle) Wersja: 3.0 Data: 16 listopada 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vivinet WPS Dongle. Moduł do bezprzewodowej transmisji obrazu. Instrukcja obsługi. (Nazwa modelu: WPS-Dongle) Wersja: 3.0 Data: 16 listopada 2009 r."

Transkrypt

1 Vivinet WPS Dongle Moduł do bezprzewodowej transmisji obrazu Instrukcja obsługi (Nazwa modelu: WPS-Dongle) Wersja: 3.0 Data: 16 listopada 2009 r.

2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka Jak szybko rozpocząć pracę Aplikacja kliencka dla systemu Windows Uruchamianie programu Logowanie Główny interfejs uŝytkownika Projekcja Korzystanie z menu programu Wyświetlanie kodu logowania (Show Login Code) Otwarcie panelu administracyjnego (Web Admin) Wyszukiwanie serwera (Search Server) Jakość projekcji (Projection Quality) Źródło projekcji (Projection Source) Profile połączeń (Connection Profile) Automatyczne łączenie się z siecią bezprzew. (Auto WiFi Connect) Automatyczne zarządzanie zasilaniem (Auto Power Manager) Ukrywanie interfejsu uŝytkownika (Hide UI) Zaawansowane przechwytywanie ekranu (Advanced Screen Capture) Przygotowywanie tokena Plug & Show (Make PnS Token) Kopiowanie aplikacji na Pulpit (Copy Application to desktop) Informacje o produkcie (About) Wyjście (Exit) Zarządzanie za pomocą przeglądarki Strona powitalna Pobieranie oprogramowania (Download Software) Logowanie do panelu administracyjnego (Web Admin) Stan systemu (System Status) Konfiguracja sieci (Network Setup) Konfiguracja projekcji (Projection Setup) Zmiana hasła (Change Passwords) Przywracanie ustawień domyślnych (Reset to Default) Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (Firmware Upgrade) Ponowne uruchamianie systemu (Reboot System) Wylogowanie z panelu administracyjnego (Logout)

3 1. Ogólna charakterystyka System do bezprzewodowego prowadzenia prezentacji (ang. WPS Wireless Presentation System) to najtańszy i najskuteczniejszy sposób na rozszerzenie funkcjonalności posiadanego juŝ projektora. Prostotę swojej obsługi (wystarczy włoŝyć moduł WPS-Dongle do portu VGA projektora) produkt zawdzięcza zastosowanej w nim technologii Plug-and-Show oraz rozwiązaniu FPnS High Performance Projection, odpowiedzialnemu za płynność przepływu i prezentacji danych. Moduł WPS-Dongle to obowiązkowy element wyposaŝenia kaŝdej ergonomicznej sali konferencyjnej. Plug & Show W skład systemu wchodzi takŝe podłączany do portu USB komputera token Plug & Show, którego rolę pełni zwykła pamięć USB. Wystarczy nawiązać połączenie między komputerem stacjonarnym/laptopem a podłączonym do projektora modułem WPS-Dongle i włoŝyć token Plug & Show do portu USB komputera. W kilka sekund obraz z komputera zostaje następnie bezprzewodowo przekazany projektorowi i wyświetlony na ekranie projekcyjnym! Płynność projekcji dzięki technologii FPnS Moduł do bezprzewodowej transmisji obrazu WPS-Dongle korzysta z technologii projekcji nowej generacji o nazwie FPnS. Zapewnia ona niezwykłą płynność projekcji bezprzewodowej, pozbawioną opóźnień związanych z transmisją danych, niezaleŝnie od zawartości pochodzącego z komputera PC sygnału wideo. Podział obrazu 4-w-1 Funkcja podziału wyświetlanego obrazu 4-w-1 umoŝliwia jednoczesne wyświetlenie na ekranie projekcyjnym zawartości ekranu aŝ czterech komputerów PC lub urządzeń PDA, co pozwala znacząco zwiększyć produktywność spotkania. 3

4 Funkcje i zalety Współpraca z systemami Windows Vista, XP, Plug and Show! System nie wymaga skomplikowanej instalacji sprzętowej By zacząć z niego korzystać, uŝytkownik wkłada jedynie token Plug & Show (odpowiednio przygotowaną pamięć USB - tłum.) do portu USB swojego komputera i w kilka sekund moŝe zaczynać projekcję. 4 obrazy wyświetlane jednocześnie na 1 ekranie! Dzięki tej funkcji, jeden projektor moŝe zastąpić aŝ cztery, od razu zwiększając wydajność pracy uczestników spotkania. Dzięki obsłudze szyfrowania kluczem WEP/WPA, system chroni zawartość prezentacji i utrzymuje dobry poziom bezpieczeństwa sieci firmowej. 2. Jak szybko rozpocząć pracę 1) WłóŜ moduł WPS-Dongle do gniazda wejściowego VGA lub podłącz go do niego za pomocą kabla VGA, po czym podłącz do modułu WPS-Dongle fabrycznie załączony do niego zasilacz. 2) Włącz projektor. 3) Włącz moduł WPS-Dongle. Gdy projektor wyświetli domyślny ekran powitalny, widoczny niŝej, będzie to oznaczać, Ŝe moduł WPS-Dongle jest gotów do pracy. 4

5 4) Sprawdź, czy komputer, z którego ma być prowadzona prezentacja, ma włączoną kartę sieci bezprzewodowej (WLAN), po czym nawiąŝ przez nią połączenie z modułem WPS-Dongle. 5) Otwórz przeglądarkę internetową. Automatycznie wyświetli ona stronę powitalną panelu zarządzania modułem WPS-Dongle. W razie potrzeby moŝesz teŝ otworzyć ją ręcznie, wprowadzając jej adres IP. Domyślnie, adres IP modułu WPS-Dongle to JeŜeli został zmieniony, moŝna go odczytać w lewym dolnym naroŝniku wyświetlanej przez projektor strony powitalnej. 5

6 6) Pobierz oprogramowanie przeznaczone dla klienta systemu WPS, klikając przycisk przy nazwie systemu operacyjnego Windows Vista / XP / 2000, po czym uruchom program instalacyjny. Po zainstalowaniu oprogramowania klienta WPS, na pulpicie komputera pojawi się uruchamiający go skrót. 6

7 7) Upewnij się, Ŝe zainstalowana na komputerze zapora (firewall) nie blokuje komunikacji zainstalowanego programu z modułem WPS-Dongle. 8) Wprowadź kod logowania (LOGIN CODE). MoŜna go odczytać w lewym górnym naroŝniku wyświetlanego przez projektor ekranu powitalnego. 9) Kliknij przycisk Play, by rozpocząć projekcję! 7

8 3. Aplikacja kliencka dla systemu Windows Uruchamianie programu Po pomyślnym pobraniu za pomocą przeglądarki internetowej i zainstalowaniu w systemie Windows aplikacji klienckiej modułu WPS-Dongle, moŝna od razu rozpocząć korzystanie z produktu. W tym celu naleŝy wykonać poniŝsze czynności. 1) Kliknij ikonę WPS, by uruchomić program. 2) Program uruchomi się i automatycznie wyszuka moduł WPS-Dongle. 3) JeŜeli oprogramowanie znajdzie moduł WPS-Dongle, wyświetli na ekranie komputera okno dialogowe Login Code (Kod logowania). Wyszukiwanie modułu WPS-Dongle Gdy moduł WPS-Dongle zostanie znaleziony, wprowadź kod logowania, aby rozpocząć pracę. 8

9 Logowanie 1) Po wyświetleniu przedstawionego niŝej okna dialogowego Login Code (Kod logowania), wprowadź w nim wymagany kod, aby rozpocząć korzystanie z projektora. 2) Aktualny kod jest podany w lewym górnym naroŝniku wyświetlanego przez projektor ekranu powitalnego. 9

10 Główny interfejs uŝytkownika Kod logowania Menu Wskaźnik stanu Projekcja Przyciski uruchamiania projekcji Aby następnie rozpocząć projekcję na pełnym ekranie lub jego części, kliknij przycisk Play (Start). Projektor natychmiast wyświetli obraz. Aby wstrzymać obraz (funkcja stopklatki), kliknij przycisk Pause (Wstrzymaj). Aby zaś zakończyć prezentację, kliknij przycisk Stop. Przycisk Opis Projekcja na pełnym ekranie Projekcja na pierwszej ćwiartce ekranu Projekcja na drugiej ćwiartce ekranu Projekcja na trzeciej ćwiartce ekranu Projekcja na czwartej ćwiartce ekranu 10

11 Koniec projekcji Wstrzymanie projekcji (stopklatka) Korzystanie z menu programu Kod logowania Menu Wyjście Minimalizuj Wyświetlanie kodu logowania (Show Login Code) Kliknięcie polecenia Show Login Code spowoduje wyświetlenie kodu logowania w lewym górnym naroŝniku ekranu komputera. Kod samoczynnie zniknie po upływie 10 sekund. MoŜna teŝ ręcznie zamknąć jego okno za pomocą myszy. 11

12 Otwarcie panelu administracyjnego (Web Admin) Kliknij przycisk, aby otworzyć menu programu, po czym wybierz z niego polecenie Web Admin (Panel administracyjny), co spowoduje otwarcie w przeglądarce aplikacji słuŝącej do zarządzania systemem projekcji bezprzewodowej. Szczegółowy opis jej elementów zawarto w kolejnym rozdziale. Wyszukiwanie serwera (Search Server) Aby ponownie wyszukać moduł WPS-Dongle, kliknij w menu polecenie Search Server (Wyszukaj serwer). 12

13 Jakość projekcji (Projection Quality) Po kliknięciu polecenia Projection Quality (Jakość projekcji), moŝna wybrać opcję Normal (Standardowa), co zwiększy płynność prezentacji, obniŝając jednak jakość wyświetlanego obrazu, lub Best (Najlepsza), co pozwoli uzyskać lepszą jakość obrazu, zmniejszy jednak nieco tempo projekcji. 13

14 Źródło projekcji (Projection Source) Polecenie Projection Source (Źródło projekcji) pozwala wybrać między wyświetlaniem głównego ekranu komputera ( Main screen ) a wyświetlaniem jego ekranu rozszerzonego ( Virtual Extended Screen ). Uwaga! Ta funkcja jest dostępna tylko w systemie Windows XP i wymaga uprzedniej instalacji sterowników karty graficznej, obsługujących funkcję ekranu rozszerzonego (drugiego monitora). 14

15 Profile połączeń (Connection Profile) Wybór polecenia Connection Profile (Profile połączeń), a następnie polecenia Save current as (zapisz bieŝące jako), umoŝliwia zapisanie aktualnej konfiguracji jako osobnego profilu połączenia. Funkcja ta daje teŝ dostęp do polecenia Manage Profile (Zarządzaj profilami), słuŝącego do dodawania, usuwania i modyfikowania istniejących profilów połączeń. Zapis bieŝącej konfiguracji połączenia (Save Current as) Polecenie Save current as pozwala zapisać szczegółowe dane aktualnego połączenia, co pozwoli przyspieszyć jego zestawienie w przyszłości. Zarządzanie profilami (Manage Profile) Funkcja Manage Profile (Zarządzanie profilami) umoŝliwia wyświetlenie parametrów połączenia zapisanych w aktualnie uŝywanym profilu, a takŝe dodanie, usunięcie i 15

16 edycję istniejącego profilu. Automatyczne łączenie się z siecią bezprzewodową (Auto WiFi Connect) Wybór dostępnego w menu programu klienckiego polecenia Auto WiFi Connect włącza funkcję AWZC, oszczędzającą uŝytkownikowi przechodzenia przez szczegółową procedurę nawiązywania połączenia z siecią bezprzewodową. 16

17 Automatyczne zarządzanie zasilaniem (Auto Power Manager) Funkcja automatycznego zarządzania profilami zasilania komputera dostosowuje parametry jego zasilania tak, aby uzyskać najwyŝszą moŝliwą wydajność projekcji (opcja najwyŝszej wydajności: Highest performance ). Dostępne w menu programu polecenie Auto Power Manager pozwala ją włączyć lub wyłączyć. Ukrywanie interfejsu uŝytkownika (Hide UI) Kliknięciem polecenia Hide UI (Ukryj interfejs uŝytkownika) moŝna ukryć lub przywrócić wyświetlanie aplikacji klienckiej systemu WPS. 17

18 Zaawansowane przechwytywanie ekranu (Advanced Screen Capture) Aby wyświetlać na obrazie z projektora równieŝ okna podpowiedzi i inne warstwy obrazu (w tym okno programu klienckiego), kliknij w menu opcję Advanced Screen Capture (Zaawansowane przechwytywanie ekranu). W przypadku włączenia tej funkcji, wyświetlany na ekranie projekcyjnym wskaźnik myszy moŝe czasami migotać. Wyłączona funkcja zaawansowanego przechwytywania ekranu Okna etykietek narzędziowych i podpowiedzi nie są wyświetlane przez projektor. Włączona funkcja zaawansowanego przechwytywania ekranu 18

19 Okna etykietek narzędziowych i podpowiedzi są wyświetlane przez projektor. Przygotowywanie tokena Plug & Show (Make PnS Token) Aby przygotować token Plug & Show do współpracy z modułem WPS-Dongle, kliknij polecenie Make PnS Token (Utwórz token Plug & Show). WłóŜ do portu USB w komputerze pamięć USB i wykonuj polecenia wyświetlanego przez program kreatora. 19

20 Kopiowanie aplikacji na Pulpit (Copy Application to desktop) Aby skopiować aplikację na pulpit, kliknij polecenie Copy Application to desktop. Zostanie ono natychmiast wykonane nawet, jeŝeli nie posiadasz uprawnień administratora na uŝywanym do prezentacji komputerze. 20

21 Informacje o produkcie (About) Kliknięcie polecenia About (Informacje o produkcie) powoduje wyświetlenie okna z takimi informacjami, jak wersja oprogramowania klienckiego czy adres IP. 21

22 Wyjście (Exit) Aby zamknąć aplikację, kliknij polecenie Exit (Wyjście). BieŜąca sesja zostanie przerwana i aplikacja natychmiast się zamknie. 4. Zarządzanie za pomocą przeglądarki Strona powitalna 1. Sprawdź, czy komputer ma prawidłowo działające połączenie z modułem WPS-Dongle. 2. Otwórz przeglądarkę internetową. Automatycznie otworzy się w niej strona powitalna modułu WPS-Dongle. 3. JeŜeli tak się nie stanie, ręcznie wprowadź w jej pasku adresu adres IP modułu, wyświetlany na ekranie projekcyjnym. 4. Fabrycznie ustawionym, domyślnym adresem IP jest adres

23 Pobieranie oprogramowania (Download Software) 1. Kliknij łącze funkcji Download. 2. Pobierz oprogramowanie przeznaczone dla klienta systemu WPS, klikając przycisk przy nazwie systemu operacyjnego Windows Vista / XP / 2000, po czym uruchom program instalacyjny. 3. Wykonuj polecenia kreatora instalacji, aŝ proces instalacji zostanie zakończony. 4. JeŜeli pojawi się okno dialogowe Alarm zabezpieczeń systemu Windows, oznacza to, Ŝe zainstalowany program jest blokowany przez zaporę systemu operacyjnego. Wystarczy kliknąć przycisk Odblokuj, a instalacja będzie kontynuowana. 5. Po jej zakończeniu, na Pulpicie pojawi się skrót do programu. 23

24 Logowanie do panelu administracyjnego (Web Admin) 1. Kliknięcie łącza [Admin] spowoduje otwarcie strony logowania, na której naleŝy wprowadzić hasło. 24

25 2. Domyślnie ustawionym hasłem jest admin. Stan systemu (System Status) Kliknij znajdujący się w menu przycisk [System Status], aby wyświetlić bieŝący stan systemu. Model Name: Nazwa modelu produktu. Versions (Wersje): 1. Firmware version no.: Numer wersji oprogramowania sprzętowego (firmware) produktu. Network Status (Stan sieci): 1. IP address: adres IP modułu WPS-Dongle 2. Subnet Mask: maska podsieci 3. Default Gateway: brama domyślna 4. Wireless MAC address: bezprzewodowy adres MAC Connection Status (Stan połączenia): 1. Projecting status: stan projekcji, podawany jako Waiting for projecting (Oczekiwanie na projekcję) lub Projecting (Projekcja w toku). 2. Total Users: podaje liczbę uŝytkowników, zalogowanych do modułu WPS-Dongle. 25

26 Konfiguracja sieci (Network Setup) Ta strona daje dostep do szeregu parametrów konfiguracji, wymienionych niŝej. < Wireless Setup> (Konfiguracja łączności bezprzewodowej) Region: domyślną wartością jest opcja Worldwide (Cały świat). SSID: identyfikator sieci bezprzewodowej SSID, łańcuch znaków o maksymalnej długości 32 bajtów. SSID Broadcast: Rozgłaszanie identyfikatora SSID, domyślnie włączone ( Enable ) Channel (Kanał): ten parametr moŝe przyjąć jako wartość opcję Auto lub konkretny numer kanału. W trybie Auto, moduł WPS wykonuje skanowanie wszystkich dostępnych kanałów sieci bezprzewodowej i automatycznie wybiera jeden z nich. Encryption (Szyfrowanie): moŝna je wyłączyć ( Disable ) lub wybrać jedną z dostępnych opcji: WEP/WPA/WPA2 64bit lub 128bit, ASCII lub HEX. Key (Klucz): włączenie szyfrowania wymaga wprowadzenia w tym polu określonego klucza, którego właściwości zaleŝą od wybranego rodzaju szyfrowania. Przycisk <Apply > (Zastosuj): jego kliknięcie powoduje zastosowanie wprowadzonych zmian. Przycisk <Cancel> (Anuluj): kliknij go, jeŝeli rezygnujesz ze zmian w konfiguracji łączności bezprzewodowej. <Back> (Z powrotem): Kliknięcie powoduje powrót do menu głównego. 26

27 Konfiguracja projekcji (Projection Setup) Kliknij przycisk [Projection Setup] (Konfiguracja projekcji). <Resolution>: jako rozdzielczość uŝytkownik ma do wyboru tryb XGA (1024x768) i SVGA (800x600). Domyślną wartością jest XGA. <Login Code>: kod logowania moŝna wyłączyć ( Disable ), ustawić na generowanie losowe ( Random ), lub określić ( Use the following code ) jako konkretną, 4-cyfrową liczbę. Przycisk <Apply> (Zastosuj)słuŜy do zatwierdzania i zapisywania zmodyfikowanych wartości. Przycisk <Cancel> (Anuluj): słuŝy do rezygnacji ze wszystkich wprowadzonych zmian. 27

28 Zmiana hasła (Change Passwords) Przycisk [Change Passwords] w menu panelu administracyjnego otwiera stronę, umoŝliwiająca zmianę obowiązującego hasła. Hasło nie moŝe mieć więcej niŝ 8 znaków. <Enter New Password>: w tym polu wprowadź nowe hasło. <Confirm New Password>: wprowadź je tu ponownie, by potwierdzić jego poprawność. Przycisk <Apply > (Zastosuj): zatwierdza i zapisuje wprowadzone zmiany. 28

29 Przywracanie ustawień domyślnych (Reset to Default) Kliknij przycisk [Reset to Default], aby przywrócić wszystkim parametrom wartości nadane im fabrycznie. Przycisk <Apply > (Zastosuj): potwierdza polecenie i powoduje jego wykonanie. *** Oprócz procedury opisanej wyŝej, ustawienia fabryczne moŝna przywrócić takŝe w następujący sposób: 1. Wciśnij przycisk [Reset] w module WPS-Dongle i przytrzymaj go wciśniętego. 2. Włącz moduł WPS-Dongle. 3. Poczekaj co najmniej 10 sekund, po czym zwolnij przycisk [Reset]. 4. W rezultacie parametrom modułu zostaną przywrócone ich wartości domyślne. 29

30 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (Firmware Upgrade) Aby zaktualizować oprogramowanie produktu, kliknij w menu panelu administracyjnego przycisk [Firmware Upgrade]. 1. Najpierw pobierz najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego (firmware). 2. Kliknij przycisk <Browse> (Przeglądaj), a następnie wybierz pobrany plik firmware. 3. Aby rozpocząć proces aktualizacji, kliknij przycisk <Upgrade> (Aktualizuj). 4. Pojawi się komunikat ostrzegawczy i informacja o czasie pozostałym do końca procesu. 5. Po kilku minutach, na ekranie pojawi się komunikat o zakończeniu aktualizacji ( Complete ). 6. Wyłącz i ponownie uruchom moduł WPS-Dongle. Dopiero wtedy nowa wersja oprogramowania zacznie działać. 30

31 Ponowne uruchamianie systemu (Reboot System) Aby wyłączyć i ponownie uruchomić system, kliknij przycisk [Reboot System]. <Reboot>: powoduje automatyczny restart systemu. Wylogowanie z panelu administracyjnego (Logout) Aby opuścić aplikację do zarządzania modułem, kliknij przycisk [Logout] (Wyloguj). 31

Podręcznik Użytkownika. Awind WiGA

Podręcznik Użytkownika. Awind WiGA Podręcznik Użytkownika Awind WiGA Poznań 2010 Wstęp... 4 Szybki start... 5 Aplikacja kliencka... 8 Uruchamianie programu... 8 Logowanie... 9 Interfejs użytkownika... 9 Opis przycisków... 10 Opis menu...

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wepresent

Instrukcja obsługi. wepresent Instrukcja obsługi wepresent Poznań 2009 1. Wstęp wepresent WPS820 to urządzenie, które podłączone do projektora lub telewizora pozwala na bezprzewodową prezentację obrazu i dźwięku z maksymalnie 4 urządzeo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

WLAN: XJ-ST145 / XJ-ST155 XJ-H1650 / XJ-H1750 XJ-H2650

WLAN: XJ-ST145 / XJ-ST155 XJ-H1650 / XJ-H1750 XJ-H2650 Instrukcja Obsługi Funkcja sieci bezprzewodowej WLAN Technologia Led&Laser Modele z funkcją WLAN: XJ-ST145 / XJ-ST155 XJ-H1650 / XJ-H1750 XJ-H2650 Spis treści 1. Funkcjonalności sieci bezprzewodowej WLAN...

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN

ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 6/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone Wprowadzenie ZyWALL SSL 10 jest to brama

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

(BSS) Bezpieczeństwo w sieciach WiFi szyfrowanie WEP.

(BSS) Bezpieczeństwo w sieciach WiFi szyfrowanie WEP. Do wykonania ćwiczenia będą potrzebne dwa komputery wyposażone w bezprzewodowe karty sieciową oraz jeden Access Point. 1. Do interfejsu sieciowego komputera, z uruchomionym systemem Windows XP podłącz

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Zalety Współdzielenie łącza internetowego - Szerokopasmowe łącze internetowe umożliwia wielu komputerom jednoczesne

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

KolNet. Konfiguracja kolektora Unitech i instalacja programu. NET Innovation Software Sp. z o. o.

KolNet. Konfiguracja kolektora Unitech i instalacja programu. NET Innovation Software Sp. z o. o. KolNet Konfiguracja kolektora Unitech i instalacja programu NET Innovation Software Sp. z o. o. ul.plażowa 35 15-502 Białystok 085 66 23 016, 085 65 44 733 Marcin Szot KolNet: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1600 Smart

Router WiFi AC1600 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOR DANYCH XJ-M145/XJ-M155/ XJ-M245/XJ-M255

PROJEKTOR DANYCH XJ-M145/XJ-M155/ XJ-M245/XJ-M255 PROJEKTOR DANYCH XJ-M145/XJ-M155/ XJ-M245/XJ-M255 Pl Projektor danych Instrukcja obsługi sieci bezprzewodowej Należy zapoznać się ze środkami ostrożności z zamieszczonymi w Instrukcji konfiguracji dołączonej

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej 100 101 Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej USB 2.0 GW-7200U oraz jej oprogramowania. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych.

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Bankowość Internetowa R-Online Biznes. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256

PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 Pl Projektor danych Instrukcja obsługi sieci bezprzewodowej Należy zapoznać się ze środkami ostrożności z zamieszczonymi w Instrukcji konfiguracji dołączonej do

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo