Vivinet WPS Dongle. Moduł do bezprzewodowej transmisji obrazu. Instrukcja obsługi. (Nazwa modelu: WPS-Dongle) Wersja: 3.0 Data: 16 listopada 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vivinet WPS Dongle. Moduł do bezprzewodowej transmisji obrazu. Instrukcja obsługi. (Nazwa modelu: WPS-Dongle) Wersja: 3.0 Data: 16 listopada 2009 r."

Transkrypt

1 Vivinet WPS Dongle Moduł do bezprzewodowej transmisji obrazu Instrukcja obsługi (Nazwa modelu: WPS-Dongle) Wersja: 3.0 Data: 16 listopada 2009 r.

2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka Jak szybko rozpocząć pracę Aplikacja kliencka dla systemu Windows Uruchamianie programu Logowanie Główny interfejs uŝytkownika Projekcja Korzystanie z menu programu Wyświetlanie kodu logowania (Show Login Code) Otwarcie panelu administracyjnego (Web Admin) Wyszukiwanie serwera (Search Server) Jakość projekcji (Projection Quality) Źródło projekcji (Projection Source) Profile połączeń (Connection Profile) Automatyczne łączenie się z siecią bezprzew. (Auto WiFi Connect) Automatyczne zarządzanie zasilaniem (Auto Power Manager) Ukrywanie interfejsu uŝytkownika (Hide UI) Zaawansowane przechwytywanie ekranu (Advanced Screen Capture) Przygotowywanie tokena Plug & Show (Make PnS Token) Kopiowanie aplikacji na Pulpit (Copy Application to desktop) Informacje o produkcie (About) Wyjście (Exit) Zarządzanie za pomocą przeglądarki Strona powitalna Pobieranie oprogramowania (Download Software) Logowanie do panelu administracyjnego (Web Admin) Stan systemu (System Status) Konfiguracja sieci (Network Setup) Konfiguracja projekcji (Projection Setup) Zmiana hasła (Change Passwords) Przywracanie ustawień domyślnych (Reset to Default) Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (Firmware Upgrade) Ponowne uruchamianie systemu (Reboot System) Wylogowanie z panelu administracyjnego (Logout)

3 1. Ogólna charakterystyka System do bezprzewodowego prowadzenia prezentacji (ang. WPS Wireless Presentation System) to najtańszy i najskuteczniejszy sposób na rozszerzenie funkcjonalności posiadanego juŝ projektora. Prostotę swojej obsługi (wystarczy włoŝyć moduł WPS-Dongle do portu VGA projektora) produkt zawdzięcza zastosowanej w nim technologii Plug-and-Show oraz rozwiązaniu FPnS High Performance Projection, odpowiedzialnemu za płynność przepływu i prezentacji danych. Moduł WPS-Dongle to obowiązkowy element wyposaŝenia kaŝdej ergonomicznej sali konferencyjnej. Plug & Show W skład systemu wchodzi takŝe podłączany do portu USB komputera token Plug & Show, którego rolę pełni zwykła pamięć USB. Wystarczy nawiązać połączenie między komputerem stacjonarnym/laptopem a podłączonym do projektora modułem WPS-Dongle i włoŝyć token Plug & Show do portu USB komputera. W kilka sekund obraz z komputera zostaje następnie bezprzewodowo przekazany projektorowi i wyświetlony na ekranie projekcyjnym! Płynność projekcji dzięki technologii FPnS Moduł do bezprzewodowej transmisji obrazu WPS-Dongle korzysta z technologii projekcji nowej generacji o nazwie FPnS. Zapewnia ona niezwykłą płynność projekcji bezprzewodowej, pozbawioną opóźnień związanych z transmisją danych, niezaleŝnie od zawartości pochodzącego z komputera PC sygnału wideo. Podział obrazu 4-w-1 Funkcja podziału wyświetlanego obrazu 4-w-1 umoŝliwia jednoczesne wyświetlenie na ekranie projekcyjnym zawartości ekranu aŝ czterech komputerów PC lub urządzeń PDA, co pozwala znacząco zwiększyć produktywność spotkania. 3

4 Funkcje i zalety Współpraca z systemami Windows Vista, XP, Plug and Show! System nie wymaga skomplikowanej instalacji sprzętowej By zacząć z niego korzystać, uŝytkownik wkłada jedynie token Plug & Show (odpowiednio przygotowaną pamięć USB - tłum.) do portu USB swojego komputera i w kilka sekund moŝe zaczynać projekcję. 4 obrazy wyświetlane jednocześnie na 1 ekranie! Dzięki tej funkcji, jeden projektor moŝe zastąpić aŝ cztery, od razu zwiększając wydajność pracy uczestników spotkania. Dzięki obsłudze szyfrowania kluczem WEP/WPA, system chroni zawartość prezentacji i utrzymuje dobry poziom bezpieczeństwa sieci firmowej. 2. Jak szybko rozpocząć pracę 1) WłóŜ moduł WPS-Dongle do gniazda wejściowego VGA lub podłącz go do niego za pomocą kabla VGA, po czym podłącz do modułu WPS-Dongle fabrycznie załączony do niego zasilacz. 2) Włącz projektor. 3) Włącz moduł WPS-Dongle. Gdy projektor wyświetli domyślny ekran powitalny, widoczny niŝej, będzie to oznaczać, Ŝe moduł WPS-Dongle jest gotów do pracy. 4

5 4) Sprawdź, czy komputer, z którego ma być prowadzona prezentacja, ma włączoną kartę sieci bezprzewodowej (WLAN), po czym nawiąŝ przez nią połączenie z modułem WPS-Dongle. 5) Otwórz przeglądarkę internetową. Automatycznie wyświetli ona stronę powitalną panelu zarządzania modułem WPS-Dongle. W razie potrzeby moŝesz teŝ otworzyć ją ręcznie, wprowadzając jej adres IP. Domyślnie, adres IP modułu WPS-Dongle to JeŜeli został zmieniony, moŝna go odczytać w lewym dolnym naroŝniku wyświetlanej przez projektor strony powitalnej. 5

6 6) Pobierz oprogramowanie przeznaczone dla klienta systemu WPS, klikając przycisk przy nazwie systemu operacyjnego Windows Vista / XP / 2000, po czym uruchom program instalacyjny. Po zainstalowaniu oprogramowania klienta WPS, na pulpicie komputera pojawi się uruchamiający go skrót. 6

7 7) Upewnij się, Ŝe zainstalowana na komputerze zapora (firewall) nie blokuje komunikacji zainstalowanego programu z modułem WPS-Dongle. 8) Wprowadź kod logowania (LOGIN CODE). MoŜna go odczytać w lewym górnym naroŝniku wyświetlanego przez projektor ekranu powitalnego. 9) Kliknij przycisk Play, by rozpocząć projekcję! 7

8 3. Aplikacja kliencka dla systemu Windows Uruchamianie programu Po pomyślnym pobraniu za pomocą przeglądarki internetowej i zainstalowaniu w systemie Windows aplikacji klienckiej modułu WPS-Dongle, moŝna od razu rozpocząć korzystanie z produktu. W tym celu naleŝy wykonać poniŝsze czynności. 1) Kliknij ikonę WPS, by uruchomić program. 2) Program uruchomi się i automatycznie wyszuka moduł WPS-Dongle. 3) JeŜeli oprogramowanie znajdzie moduł WPS-Dongle, wyświetli na ekranie komputera okno dialogowe Login Code (Kod logowania). Wyszukiwanie modułu WPS-Dongle Gdy moduł WPS-Dongle zostanie znaleziony, wprowadź kod logowania, aby rozpocząć pracę. 8

9 Logowanie 1) Po wyświetleniu przedstawionego niŝej okna dialogowego Login Code (Kod logowania), wprowadź w nim wymagany kod, aby rozpocząć korzystanie z projektora. 2) Aktualny kod jest podany w lewym górnym naroŝniku wyświetlanego przez projektor ekranu powitalnego. 9

10 Główny interfejs uŝytkownika Kod logowania Menu Wskaźnik stanu Projekcja Przyciski uruchamiania projekcji Aby następnie rozpocząć projekcję na pełnym ekranie lub jego części, kliknij przycisk Play (Start). Projektor natychmiast wyświetli obraz. Aby wstrzymać obraz (funkcja stopklatki), kliknij przycisk Pause (Wstrzymaj). Aby zaś zakończyć prezentację, kliknij przycisk Stop. Przycisk Opis Projekcja na pełnym ekranie Projekcja na pierwszej ćwiartce ekranu Projekcja na drugiej ćwiartce ekranu Projekcja na trzeciej ćwiartce ekranu Projekcja na czwartej ćwiartce ekranu 10

11 Koniec projekcji Wstrzymanie projekcji (stopklatka) Korzystanie z menu programu Kod logowania Menu Wyjście Minimalizuj Wyświetlanie kodu logowania (Show Login Code) Kliknięcie polecenia Show Login Code spowoduje wyświetlenie kodu logowania w lewym górnym naroŝniku ekranu komputera. Kod samoczynnie zniknie po upływie 10 sekund. MoŜna teŝ ręcznie zamknąć jego okno za pomocą myszy. 11

12 Otwarcie panelu administracyjnego (Web Admin) Kliknij przycisk, aby otworzyć menu programu, po czym wybierz z niego polecenie Web Admin (Panel administracyjny), co spowoduje otwarcie w przeglądarce aplikacji słuŝącej do zarządzania systemem projekcji bezprzewodowej. Szczegółowy opis jej elementów zawarto w kolejnym rozdziale. Wyszukiwanie serwera (Search Server) Aby ponownie wyszukać moduł WPS-Dongle, kliknij w menu polecenie Search Server (Wyszukaj serwer). 12

13 Jakość projekcji (Projection Quality) Po kliknięciu polecenia Projection Quality (Jakość projekcji), moŝna wybrać opcję Normal (Standardowa), co zwiększy płynność prezentacji, obniŝając jednak jakość wyświetlanego obrazu, lub Best (Najlepsza), co pozwoli uzyskać lepszą jakość obrazu, zmniejszy jednak nieco tempo projekcji. 13

14 Źródło projekcji (Projection Source) Polecenie Projection Source (Źródło projekcji) pozwala wybrać między wyświetlaniem głównego ekranu komputera ( Main screen ) a wyświetlaniem jego ekranu rozszerzonego ( Virtual Extended Screen ). Uwaga! Ta funkcja jest dostępna tylko w systemie Windows XP i wymaga uprzedniej instalacji sterowników karty graficznej, obsługujących funkcję ekranu rozszerzonego (drugiego monitora). 14

15 Profile połączeń (Connection Profile) Wybór polecenia Connection Profile (Profile połączeń), a następnie polecenia Save current as (zapisz bieŝące jako), umoŝliwia zapisanie aktualnej konfiguracji jako osobnego profilu połączenia. Funkcja ta daje teŝ dostęp do polecenia Manage Profile (Zarządzaj profilami), słuŝącego do dodawania, usuwania i modyfikowania istniejących profilów połączeń. Zapis bieŝącej konfiguracji połączenia (Save Current as) Polecenie Save current as pozwala zapisać szczegółowe dane aktualnego połączenia, co pozwoli przyspieszyć jego zestawienie w przyszłości. Zarządzanie profilami (Manage Profile) Funkcja Manage Profile (Zarządzanie profilami) umoŝliwia wyświetlenie parametrów połączenia zapisanych w aktualnie uŝywanym profilu, a takŝe dodanie, usunięcie i 15

16 edycję istniejącego profilu. Automatyczne łączenie się z siecią bezprzewodową (Auto WiFi Connect) Wybór dostępnego w menu programu klienckiego polecenia Auto WiFi Connect włącza funkcję AWZC, oszczędzającą uŝytkownikowi przechodzenia przez szczegółową procedurę nawiązywania połączenia z siecią bezprzewodową. 16

17 Automatyczne zarządzanie zasilaniem (Auto Power Manager) Funkcja automatycznego zarządzania profilami zasilania komputera dostosowuje parametry jego zasilania tak, aby uzyskać najwyŝszą moŝliwą wydajność projekcji (opcja najwyŝszej wydajności: Highest performance ). Dostępne w menu programu polecenie Auto Power Manager pozwala ją włączyć lub wyłączyć. Ukrywanie interfejsu uŝytkownika (Hide UI) Kliknięciem polecenia Hide UI (Ukryj interfejs uŝytkownika) moŝna ukryć lub przywrócić wyświetlanie aplikacji klienckiej systemu WPS. 17

18 Zaawansowane przechwytywanie ekranu (Advanced Screen Capture) Aby wyświetlać na obrazie z projektora równieŝ okna podpowiedzi i inne warstwy obrazu (w tym okno programu klienckiego), kliknij w menu opcję Advanced Screen Capture (Zaawansowane przechwytywanie ekranu). W przypadku włączenia tej funkcji, wyświetlany na ekranie projekcyjnym wskaźnik myszy moŝe czasami migotać. Wyłączona funkcja zaawansowanego przechwytywania ekranu Okna etykietek narzędziowych i podpowiedzi nie są wyświetlane przez projektor. Włączona funkcja zaawansowanego przechwytywania ekranu 18

19 Okna etykietek narzędziowych i podpowiedzi są wyświetlane przez projektor. Przygotowywanie tokena Plug & Show (Make PnS Token) Aby przygotować token Plug & Show do współpracy z modułem WPS-Dongle, kliknij polecenie Make PnS Token (Utwórz token Plug & Show). WłóŜ do portu USB w komputerze pamięć USB i wykonuj polecenia wyświetlanego przez program kreatora. 19

20 Kopiowanie aplikacji na Pulpit (Copy Application to desktop) Aby skopiować aplikację na pulpit, kliknij polecenie Copy Application to desktop. Zostanie ono natychmiast wykonane nawet, jeŝeli nie posiadasz uprawnień administratora na uŝywanym do prezentacji komputerze. 20

21 Informacje o produkcie (About) Kliknięcie polecenia About (Informacje o produkcie) powoduje wyświetlenie okna z takimi informacjami, jak wersja oprogramowania klienckiego czy adres IP. 21

22 Wyjście (Exit) Aby zamknąć aplikację, kliknij polecenie Exit (Wyjście). BieŜąca sesja zostanie przerwana i aplikacja natychmiast się zamknie. 4. Zarządzanie za pomocą przeglądarki Strona powitalna 1. Sprawdź, czy komputer ma prawidłowo działające połączenie z modułem WPS-Dongle. 2. Otwórz przeglądarkę internetową. Automatycznie otworzy się w niej strona powitalna modułu WPS-Dongle. 3. JeŜeli tak się nie stanie, ręcznie wprowadź w jej pasku adresu adres IP modułu, wyświetlany na ekranie projekcyjnym. 4. Fabrycznie ustawionym, domyślnym adresem IP jest adres

23 Pobieranie oprogramowania (Download Software) 1. Kliknij łącze funkcji Download. 2. Pobierz oprogramowanie przeznaczone dla klienta systemu WPS, klikając przycisk przy nazwie systemu operacyjnego Windows Vista / XP / 2000, po czym uruchom program instalacyjny. 3. Wykonuj polecenia kreatora instalacji, aŝ proces instalacji zostanie zakończony. 4. JeŜeli pojawi się okno dialogowe Alarm zabezpieczeń systemu Windows, oznacza to, Ŝe zainstalowany program jest blokowany przez zaporę systemu operacyjnego. Wystarczy kliknąć przycisk Odblokuj, a instalacja będzie kontynuowana. 5. Po jej zakończeniu, na Pulpicie pojawi się skrót do programu. 23

24 Logowanie do panelu administracyjnego (Web Admin) 1. Kliknięcie łącza [Admin] spowoduje otwarcie strony logowania, na której naleŝy wprowadzić hasło. 24

25 2. Domyślnie ustawionym hasłem jest admin. Stan systemu (System Status) Kliknij znajdujący się w menu przycisk [System Status], aby wyświetlić bieŝący stan systemu. Model Name: Nazwa modelu produktu. Versions (Wersje): 1. Firmware version no.: Numer wersji oprogramowania sprzętowego (firmware) produktu. Network Status (Stan sieci): 1. IP address: adres IP modułu WPS-Dongle 2. Subnet Mask: maska podsieci 3. Default Gateway: brama domyślna 4. Wireless MAC address: bezprzewodowy adres MAC Connection Status (Stan połączenia): 1. Projecting status: stan projekcji, podawany jako Waiting for projecting (Oczekiwanie na projekcję) lub Projecting (Projekcja w toku). 2. Total Users: podaje liczbę uŝytkowników, zalogowanych do modułu WPS-Dongle. 25

26 Konfiguracja sieci (Network Setup) Ta strona daje dostep do szeregu parametrów konfiguracji, wymienionych niŝej. < Wireless Setup> (Konfiguracja łączności bezprzewodowej) Region: domyślną wartością jest opcja Worldwide (Cały świat). SSID: identyfikator sieci bezprzewodowej SSID, łańcuch znaków o maksymalnej długości 32 bajtów. SSID Broadcast: Rozgłaszanie identyfikatora SSID, domyślnie włączone ( Enable ) Channel (Kanał): ten parametr moŝe przyjąć jako wartość opcję Auto lub konkretny numer kanału. W trybie Auto, moduł WPS wykonuje skanowanie wszystkich dostępnych kanałów sieci bezprzewodowej i automatycznie wybiera jeden z nich. Encryption (Szyfrowanie): moŝna je wyłączyć ( Disable ) lub wybrać jedną z dostępnych opcji: WEP/WPA/WPA2 64bit lub 128bit, ASCII lub HEX. Key (Klucz): włączenie szyfrowania wymaga wprowadzenia w tym polu określonego klucza, którego właściwości zaleŝą od wybranego rodzaju szyfrowania. Przycisk <Apply > (Zastosuj): jego kliknięcie powoduje zastosowanie wprowadzonych zmian. Przycisk <Cancel> (Anuluj): kliknij go, jeŝeli rezygnujesz ze zmian w konfiguracji łączności bezprzewodowej. <Back> (Z powrotem): Kliknięcie powoduje powrót do menu głównego. 26

27 Konfiguracja projekcji (Projection Setup) Kliknij przycisk [Projection Setup] (Konfiguracja projekcji). <Resolution>: jako rozdzielczość uŝytkownik ma do wyboru tryb XGA (1024x768) i SVGA (800x600). Domyślną wartością jest XGA. <Login Code>: kod logowania moŝna wyłączyć ( Disable ), ustawić na generowanie losowe ( Random ), lub określić ( Use the following code ) jako konkretną, 4-cyfrową liczbę. Przycisk <Apply> (Zastosuj)słuŜy do zatwierdzania i zapisywania zmodyfikowanych wartości. Przycisk <Cancel> (Anuluj): słuŝy do rezygnacji ze wszystkich wprowadzonych zmian. 27

28 Zmiana hasła (Change Passwords) Przycisk [Change Passwords] w menu panelu administracyjnego otwiera stronę, umoŝliwiająca zmianę obowiązującego hasła. Hasło nie moŝe mieć więcej niŝ 8 znaków. <Enter New Password>: w tym polu wprowadź nowe hasło. <Confirm New Password>: wprowadź je tu ponownie, by potwierdzić jego poprawność. Przycisk <Apply > (Zastosuj): zatwierdza i zapisuje wprowadzone zmiany. 28

29 Przywracanie ustawień domyślnych (Reset to Default) Kliknij przycisk [Reset to Default], aby przywrócić wszystkim parametrom wartości nadane im fabrycznie. Przycisk <Apply > (Zastosuj): potwierdza polecenie i powoduje jego wykonanie. *** Oprócz procedury opisanej wyŝej, ustawienia fabryczne moŝna przywrócić takŝe w następujący sposób: 1. Wciśnij przycisk [Reset] w module WPS-Dongle i przytrzymaj go wciśniętego. 2. Włącz moduł WPS-Dongle. 3. Poczekaj co najmniej 10 sekund, po czym zwolnij przycisk [Reset]. 4. W rezultacie parametrom modułu zostaną przywrócone ich wartości domyślne. 29

30 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (Firmware Upgrade) Aby zaktualizować oprogramowanie produktu, kliknij w menu panelu administracyjnego przycisk [Firmware Upgrade]. 1. Najpierw pobierz najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego (firmware). 2. Kliknij przycisk <Browse> (Przeglądaj), a następnie wybierz pobrany plik firmware. 3. Aby rozpocząć proces aktualizacji, kliknij przycisk <Upgrade> (Aktualizuj). 4. Pojawi się komunikat ostrzegawczy i informacja o czasie pozostałym do końca procesu. 5. Po kilku minutach, na ekranie pojawi się komunikat o zakończeniu aktualizacji ( Complete ). 6. Wyłącz i ponownie uruchom moduł WPS-Dongle. Dopiero wtedy nowa wersja oprogramowania zacznie działać. 30

31 Ponowne uruchamianie systemu (Reboot System) Aby wyłączyć i ponownie uruchomić system, kliknij przycisk [Reboot System]. <Reboot>: powoduje automatyczny restart systemu. Wylogowanie z panelu administracyjnego (Logout) Aby opuścić aplikację do zarządzania modułem, kliknij przycisk [Logout] (Wyloguj). 31

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u 1.21 2008/09/11 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści

Instrukcja obsługi. Spis treści (PL) Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja sterownika i programu konfiguracyjnego w systemie Windows...2 2. Program konfiguracyjny opis i sposób pracy z programem w systemie Windows...3 2.1 Automatyczna

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP

PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP Instrukcja załączana do projektora PLC-WXU700 Niniejszy dokument jest instrukcją obsługi oprogramowania PJ Network Manager. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6341 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.ue 2009-10-08 UWAGA! Wszystkie informacje i dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika ID dokumentu 110302DSMUGPLK Dotyczy modeli DS111 DS110+ DS110j DS211+ DS211 1 DS211j DS710+ DS411+II DS411j DS411slim DS410 DS1511+ RS411 RS810+ RS810RP+ RS2211+ RS2211RP+ Spis treści Rozdział 1: Przegląd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji Asmax BR 704G Podręcznik szybkiej instalacji 1. Zawartość opakowania... 2 2. Miejsce zamontowania urządzenia... 2 3. Wskaźniki i złącza urządzenia... 2 3.1 Przedni panel... 2 3.2 Tylni panel... 3 4. Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Wonderful Communication, Mobile Life.

Wonderful Communication, Mobile Life. Wonderful Communication, Mobile Life. Adapter HUAWEI D05 Wi-Fi/LAN HUAWEI D05 Wi-Fi/LAN Adapter Instrukcja obsługi Strona pusta przeznaczona na notatki! Zawiadomienie Prawa autorskie Huawei Technologies

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00 D-Link DSL-524T ADSL2+ Router Podręcznik uŝytkownika Version 3.00 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Złącza... 5 Funkcje... 5 Instalacja... 6 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

SATA QUICKPORT PRO LAN

SATA QUICKPORT PRO LAN Podreczniki ppolski Spis treści 1. Właściwości 2. Części i akcesoria 3. Widok urządzenia 4. Wprowadzenie 4.1 Instalacja sprzętu 4.1.1 Używanie lokalne 4.1.2 Używanie sieciowe 4.2 Instalacja oprogramowania

Bardziej szczegółowo