Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A."

Transkrypt

1 Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu podstawowe zasady oraz tryb udzielania kredytów klientom instytucjonalnym rozumianym jako: 1) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które samodzielnie lub w formie spółek osobowych: a) prowadzą działalność gospodarczą, b) wykonują wolne zawody, c) uzyskują dochody z prowadzenia działalności rolniczej lub pokrewnej (rybołówstwo, leśnictwo, łowiectwo) bądź działów specjalnych produkcji rolnej; 2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną. 2. Postanowienia Regulaminu są dla stron wiążące, jeżeli strony w umowie o kredyt nie ustalą odmiennie swoich praw i obowiązków. 3. Warunki określone w niniejszym Regulaminie nie stanowią oferty produktowej Banku. Dostęp do kredytów, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz ich szczegółowe warunki określone są w aktualnej ofercie Banku dostępnej w placówkach Banku. 4. Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się: Bank Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu; Regulamin kredytu niniejszy Regulamin; Regulaminu konta Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes w Credit Agricole Bank Polska S.A.; Klient, Klient instytucjonalny - przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z r. o swobodzie działalności gospodarczej, osoba prawna nie będąca przedsiębiorcą oraz inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej, nie będący osobą fizyczną; Wnioskodawca przedsiębiorca lub inna jednostka organizacyjna składająca w Banku wniosek o udzielenie kredytu zgodnie z aktualną ofertą Banku; Zdolność kredytowa - zdolność finansowa Kredytobiorcy do spłaty zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty; Konto konto dla klientów instytucjonalnych prowadzone w Banku dla Kredytobiorcy; Kredytobiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której Bank udzielił kredytu; Kwota kredytu kwota środków pieniężnych postawiona do dyspozycji Kredytobiorcy na podstawie podpisanej umowy o kredyt, przeznaczonych na cel ustalony w tej umowie; Transza kredytu część kwoty kredytu postawiona do dyspozycji Kredytobiorcy w terminie i w wysokości określonej w umowie o kredyt; Okres kredytowania okres spłaty kredytu wskazany w umowie o kredyt; Umowa, umowa kredytu, - umowa na podstawie której Bank zobowiązuje się oddać Kredytobiorcy, na czas oznaczony w umowie, kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty, zapłaty prowizji od udzielonego kredytu oraz innych wierzytelności Banku związanych z kredytem; WIBOR - stopa procentowa dla depozytów na rynku międzybankowym, podawana przez agencję Reuters a na godzinę 11:00 danego dnia notowań (publikowana na stronie Reuters Monitor Money Rates Service ); Data spłaty - data uznania rachunku kredytu lub, w przypadku kredytu w rachunku bieżącym, data uznania rachunku bieżącego; Prawne zabezpieczenie kredytu zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu, przyjmowane przez Bank zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami dotyczącymi 2

3 prawnego zabezpieczenia wierzytelności Banku; Rachunek kredytowy - wydzielony rachunek Banku, inny niż rachunek bieżący, służący do obsługi kredytu; Regulamin kredytu/regulamin niniejszy Regulamin Tabela opłat i prowizji obowiązująca w Banku Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych; Tabela oprocentowania - obowiązująca w Banku Tabela oprocentowania produktów kredytowych dla klientów instytucjonalnych Aktualna oferta Banku katalog aktualnie oferowanych klientom instytucjonalnym produktów kredytowych; ROZDZIAŁ II ZASADY UDZIELANIA I ZABEZPIECZANIA KREDYTU OGÓLNE ZASADY KREDYTOWANIA 1. Bank uzależnia przyznanie kredytu, jego wysokość oraz pozostałe warunki od zdolności kredytowej Klienta oraz od przedstawienia przez Klienta dokumentów i informacji niezbędnych dla dokonania oceny tej zdolności. 2. Ocena zdolności kredytowej Klienta jest dokonywana zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami wewnętrznymi. 3. Posiadanie przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej nie obliguje Banku do udzielenia kredytu 4. W szczególnym przypadku Bank może udzielić kredytu Klientowi nie posiadającemu zdolności kredytowej pod warunkiem: 1) ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu oraz 2) przedstawienia programu naprawy gospodarki, którego realizacja zapewni według oceny Banku - uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie. 5. Bank może odmówić udzielenia kredytu bez podania przyczyny. 6. Udzielenie kredytu może być uzależnione od posiadania przez Kredytobiorcę Konta w Banku. 7. Bank udziela: 1) kredytów w rachunku bieżącym, 2) kredytów obrotowych, 3) kredytów na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, 4) kredytów inwestycyjnych. 8. Warunki szczegółowe kredytu oraz dostęp do poszczególnych form kredytowania określa aktualna oferta Banku. KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM 1. Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem odnawialnym udostępnianym Kredytobiorcy w formie linii kredytowej w Koncie. 2. Kredyt ma formę limitu zadłużenia zwiększającego saldo dostępne rachunku bieżącego Konta o kwotę przyznanego limitu. 3. Kredyt może być wielokrotnie wykorzystywany aż do terminu wygaśnięcia Umowy. 4. Kredyt jest udzielany wyłącznie Posiadaczom Konta. 5. Wykorzystanie kredytu następuje: 1) na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy obciążających rachunek bieżący Konta przez realizowanie płatności, której wysokość przekracza wysokość środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Kredytobiorcy: a) gotówkowych wypłaty w placówkach bankowych i bankomatach, 3

4 b) bezgotówkowych płatności za pomocą kart płatniczych wydanych do rachunku bieżącego Konta; zlecenia, przelewy i polecenia zapłaty realizowane z rachunku bieżącego Konta albo 2) bez dyspozycji Kredytobiorcy z powodu obciążenia rachunku bieżącego Konta należnymi Bankowi odsetkami, opłatami i prowizjami. 6. Każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek bieżący Konta w okresie kredytowania powoduje: 1) spłatę należności Banku z tytułu wykorzystanego kredytu bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy, przed wszystkimi innymi płatnościami za wyjątkiem kwot egzekwowanych na podstawie prawomocnych tytułów wykonawczych oraz 2) odnowienie przyznanego limitu kredytu o spłaconą kwotę. 7. Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy a Kredytobiorca jest zobowiązany do całkowitej spłaty wykorzystanego kredytu w terminie wskazanym w Umowie. 8. Istnieje możliwość przedłużenia Umowy na kolejny okres umowny po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Kredytobiorcy przez Bank. Przedłużenie okresu kredytowania umożliwia Kredytobiorcy dalsze korzystanie z przyznanego limitu zadłużenia, bez konieczności spłaty wykorzystanego limitu kredytowego na dzień zapadalności pierwotnego terminu spłaty. 9. Wypowiedzenie umowy Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy kredytu w rachunku bieżącym Konta i skutkuje utratą prawa Kredytobiorcy do korzystania z kredytu oraz zobowiązaniem do spłaty całości zadłużenia najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy. Termin wypowiedzenia Umowy upływa z dniem upływu terminu wypowiedzenia umowy Konta. 10. Przekroczenie salda dostępnego rachunku bieżącego Konta lub niespłacenie kredytu w terminie powoduje powstanie debetu nieuprawnionego na rachunku bieżącym Konta w rozumieniu Regulaminu konta. KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM 1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym jest kredytem przeznaczonym na finansowanie aktywów obrotowych. 2. Wysokość wymaganego przez Bank udziału własnego uzależniona jest od kosztów kredytowanego przedsięwzięcia oraz zdolności kredytowej Klienta ocenionej przez Bank. 3. Kredyt jest stawiany do dyspozycji Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach, w sposób określony w Umowie. 4. Kredytobiorca jest zobowiązany do udokumentowania wykorzystania kredytu zgodnie z celem określonym w Umowie. 5. Wykorzystanie kredytu następuje na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy, w formie: 1) przelewu przez Bank środków z rachunku kredytowego na rachunek bieżący Kredytobiorcy, wskazany w Umowie, prowadzony w Banku lub w innym banku, 2) przelewu przez Bank środków z rachunku kredytowego na rachunki wskazane przez Kredytobiorcę, tytułem regulowania płatności związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM 1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest średnioterminowym kredytem odnawialnym udostępnianym Kredytobiorcy w formie linii kredytowej w Koncie. 2. Kredyt udzielany jest na okres kredytowania wskazany w Umowie z możliwością przedłużenia Umowy na kolejne okresy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Kredytobiorcy przez Bank. 3. Przedłużenie okresu kredytowania umożliwia Kredytobiorcy dalsze korzystanie z przyznanego limitu zadłużenia, bez konieczności spłaty wykorzystanego limitu kredytowego na dzień zapadalności pierwotnego terminu spłaty. 4. Kredyt może być wielokrotnie wykorzystywany aż do terminu wygaśnięcia Umowy. 5. Kredyt jest udzielany wyłącznie Posiadaczom Konta. 6. Kwota kredytu stanowi górną granicę zadłużenia w Koncie. Kredyt ma formę limitu zadłużenia zwiększającego saldo dostępne rachunku bieżącego Konta o kwotę przyznanego limitu. 4

5 7. Wykorzystanie kredytu następuje: 1) na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy obciążających rachunek bieżący Konta przez realizowanie płatności, której wysokość przekracza wysokość środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Kredytobiorcy: a) gotówkowych wypłaty w placówkach bankowych i bankomatach, b) bezgotówkowych płatności za pomocą kart płatniczych wydanych do rachunku bieżącego Konta; zlecenia, przelewy i polecenia zapłaty realizowane z rachunku bieżącego Konta albo 2) bez dyspozycji Kredytobiorcy z powodu obciążenia rachunku bieżącego Konta należnymi Bankowi odsetkami, opłatami i prowizjami. 8. Każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek bieżący Konta w okresie kredytowania powoduje, bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy: 1) spłatę należności Banku z tytułu wykorzystanego kredytu bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy, przed wszystkimi innymi płatnościami za wyjątkiem kwot egzekwowanych na podstawie prawomocnych tytułów wykonawczych, 2) odnowienie przyznanego limitu kredytu o spłaconą kwotę. 9. Kredytobiorca jest zobowiązany do całkowitej spłaty wykorzystanego kredytu w terminie wskazanym w Umowie. 10. Wypowiedzenie umowy Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i skutkuje utratą prawa Kredytobiorcy do korzystania z kredytu oraz zobowiązaniem do spłaty całości zadłużenia najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy. Termin wypowiedzenia Umowy upływa z dniem upływu terminu wypowiedzenia umowy Konta. 11. Przekroczenie salda dostępnego rachunku bieżącego Konta lub niespłacenie kredytu w terminie powoduje powstanie debetu nieuprawnionego na rachunku bieżącym Konta w rozumieniu Regulaminu konta. KREDYT NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Kredyt na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej jest średnioterminowym kredytem udzielanym w rachunku kredytowym. 2. Kredyt jest stawiany do dyspozycji Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach, wypłacany w formie przelewu przez Bank środków z rachunku kredytowego: 1) na rachunek bieżący Kredytobiorcy prowadzony w Banku, 2) na rachunki wskazane przez Kredytobiorcę. 3. Wykorzystanie kredytu następuje na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy, w formie określonej w Umowie. 4. Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami następuje w terminach, kwotach i na zasadach ustalonych w Umowie / harmonogramie spłaty. KREDYT INWESTYCYJNY 1. Kredyt inwestycyjny jest to kredyt przeznaczony na finansowanie nakładów gospodarczych, których celem jest odtworzenie, stworzenie nowych lub powiększenie już istniejących aktywów trwałych. Kredytobiorca jest zobowiązany do udokumentowania wykorzystania kredytu na cele określone w Umowie. 2. Bank może uzależnić udzielenie kredytu od wniesienia udziału własnego Kredytobiorcy. W tym przypadku kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Klienta przeznaczonych na sfinansowanie określonego celu lub przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot kredytowania. 3. Wysokość wymaganego przez Bank udziału własnego Kredytobiorcy uzależniona jest od kosztów kredytowanego przedsięwzięcia oraz oceny przez Bank zdolności kredytowej Klienta. Sposób udokumentowania wniesienia wkładu własnego określa Umowa. 4. Kredyt inwestycyjny jest stawiany do dyspozycji Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach zgodnie z postanowieniami Umowy. 5. Wykorzystanie kredytu następuje na podstawie pisemnej dyspozycji Kredytobiorcy, w formie 5

6 określonej w Umowie: 1) przekazania przez Bank środków z rachunku kredytowego, w sposób wskazany przez Kredytobiorcę, tytułem regulowania płatności związanych z prowadzonym przez niego przedsięwzięciem inwestycyjnym, 2) przekazania przez Bank środków z rachunku kredytowego na rachunek bieżący Kredytobiorcy, wskazany w umowie o kredyt, na podstawie przedstawionej dokumentacji poniesionych nakładów inwestycyjnych. 6. Bank może uzależnić wypłatę kredytu lub jego transz od przedstawienia przez Kredytobiorcę dokumentów rozliczeniowych (faktur, rachunków i innych dowodów zapłaty) związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym finansowanym z udziałem kredytu. 7. Bank może, na wniosek Kredytobiorcy, zastosować karencję w spłacie kapitału i/lub odsetek. 8. Ustanowienie karencji w spłacie kapitału i/lub odsetek jest uzależnione od oceny przez Bank sytuacji Wnioskodawcy, w tym przewidywanej dochodowości przedsięwzięcia inwestycyjnego, które ma być finansowane z udziałem kredytu. 9. W przypadku finansowania zakupu nieruchomości Bank wymaga ustanowienia hipoteki na nabywanej nieruchomości jako zabezpieczenia docelowego. PROMESA 1. Na wniosek Klienta Bank może wystawić promesę, w której zobowiązuje się do udzielenia kredytu na warunkach określonych w promesie. Wniosek o udzielenie promesy jest rozpatrywany w trybie przewidzianym dla wniosków o udzielenie kredytu. 2. Warunkiem wydania promesy jest pozytywna ocena Banku zdolności kredytowej Wnioskodawcy. 3. Uzyskanie kredytu, po wydaniu promesy wymaga: 1) złożenia przez Klienta wniosku o kredyt w terminie ważności promesy, 2) spełnienia przez Wnioskodawcę warunków udzielenia kredytu określonych w promesie. 4. Z tytułu udzielenia promesy Bank pobiera prowizję określoną w obowiązującej Tabeli opłat i prowizji. WNIOSKI KREDYTOWE 1. Podstawą do podjęcia przez Bank decyzji kredytowej jest wniosek złożony przez Klienta w sposób i według wzoru obowiązującego w Banku, wraz z wymaganymi dokumentami i informacjami. Wniosek o kredyt musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Wnioskodawcy. 2. Bank określa każdorazowo, w zależności od potrzeb, dokumenty i informacje, które powinny być dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku lub przedstawione do wglądu, w tym stanowiące podstawę oceny zdolności kredytowej. 3. Ilość i rodzaj dokumentów oraz informacji składanych przez Wnioskodawcę przy wniosku o kredyt uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, okresu współpracy z Bankiem, rodzaju i kwoty kredytu oraz okresu kredytowania. W szczególności Bank wymaga: 1) dokumentów określających status prawny Wnioskodawcy, 2) informacji o rodzaju i zakresie działalności gospodarczej lub innej prowadzonej przez Wnioskodawcę, 3) informacji finansowej o działalności firmy, w tym informacji o stanie majątkowym i sytuacji gospodarczej; 4) dokumentów dotyczących zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami, w tym dokumentów stanowiących podstawę do sporządzenia oceny zdolności kredytowej ewentualnych poręczycieli i gwarantów, 5) informacji i dokumentów dotyczących przedsięwzięcia, które ma być finansowane z udziałem Banku oraz wielkości wkładu własnych środków. 4. W przypadku dokumentów wystawionych w języku obcym Wnioskodawca powinien dostarczyć do Banku ich tłumaczenia dokonane przez Tłumacza Przysięgłego. 5. O ile do oceny wartości proponowanego zabezpieczenia wymagana jest wycena rzeczoznawcy Bank przyjmuje wycenę sporządzoną wyłącznie przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez Bank. Wycena zlecana jest przez Wnioskodawcę i na jego koszt. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co 6

7 do rzetelności wyceny Bank może na koszt Wnioskodawcy zlecić weryfikację wyceny wybranemu przez siebie drugiemu rzeczoznawcy. 6. Bank rozpoczyna procedurę rozpatrywania wniosku o udzielenie kredytu po doręczeniu przez Wnioskodawcę wszystkich wymaganych przez Bank danych i dokumentów niezbędnych dla prawidłowej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Opóźnienie w dostarczeniu tych danych i dokumentów powoduje przedłużenie okresu rozpatrywania wniosku. 7. Bank zastrzega sobie prawo weryfikowania informacji zawartych we wniosku o kredyt oraz prawo do kontaktowania się z bankami i innymi instytucjami w celu uzyskania informacji mogących przyczynić się do oceny sytuacji Wnioskodawcy w zakresie dozwolonym przepisami prawa. 8. Bank może dokonywać inspekcji w siedzibie i/lub miejscu prowadzenia działalności Wnioskodawcy ubiegającego się o kredyt, których przedmiotem mogą być w szczególności stan majątku Wnioskodawcy oraz proponowanego zabezpieczenia. 9. Bank informuje Klienta o przyznaniu bądź odmowie przyznania kredytu, a w przypadku decyzji pozytywnej proponuje termin podpisania Umowy. 10. Bank dopuszcza również możliwość zawierania Umowy na podstawie wniosku o zawarcie Umowy składanego przez Kredytobiorcę, który z chwilą podpisania go przez Bank przekształca się w Umowę. O odmowie akceptacji złożonego w takiej formie wniosku o zawarcie Umowy Bank zawiadomi Kredytobiorcę w terminie 21 dni od daty złożenia podpisu przez Kredytobiorcę na Umowie. UMOWA KREDYTU 1. Udzielenie kredytu następuje na podstawie Umowy zawartej w formie pisemnej między Kredytobiorcą a Bankiem. 2. W Umowie określa się szczegółowo warunki udzielenia kredytu, w tym przede wszystkim jego wysokość, terminy i sposób wypłaty (postawienia do dyspozycji) oraz spłaty, wysokość prowizji i oprocentowania, formy prawnego zabezpieczenia spłaty, warunki korzystania przez Kredytobiorcę z udzielonego kredytu. 3. Niepodpisanie przez Kredytobiorcę umowy kredytu w uzgodnionym terminie, Bank uznaje za rezygnację z jej zawarcia. Rezygnacja Kredytobiorcy z kredytu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za przyjęcie wniosku o kredyt oraz prowizji przygotowawczej. 4. W przypadkach gdy Bank tego wymaga udzielenie kredytu Kredytobiorcy będącemu osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim, w którym obowiązuje małżeńska wspólność majątkowa, wymaga wyrażenia w Umowie przez małżonka Kredytobiorcy zgody na zaciągnięcie zobowiązania i ustanowienie zabezpieczeń. 5. Zmiana postanowień Umowy następuje tylko w formie pisemnej, po podpisaniu przez obie strony Umowy aneksu, z wyłączeniem: 1) zmian dotyczących oprocentowania kredytu uregulowanych w Umowie lub Regulaminie kredytu, 2) wynikających z nich zmian harmonogramu spłat kredytu, 3) obniżenia wysokości kredytu w drodze jednostronnego oświadczenia Banku 4) zmiany terminów wypłaty transz po zaakceptowaniu przez Bank pisemnego wniosku Kredytobiorcy, 5) innych zmian, o ile w Umowie zastrzeżono, że forma aneksu nie jest wymagana. 6. Decyzje dotyczące zmiany warunków Umowy na wniosek Kredytobiorcy podejmowane są w tym samym trybie, co decyzje o udzieleniu kredytu. 7. Bank może uzależnić rozpatrzenie wniosku o zmianę warunków Umowy, od: 1) przedstawienia dodatkowych dokumentów, 2) ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń, 3) spełnienia przez Kredytobiorcę innych warunków. 8. Z tytułu zmian postanowień Umowy Bank pobiera prowizję w wysokości zgodnej z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji. 7

8 PRAWNE ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU 1. Bank przyjmuje prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formach przez siebie określonych. 2. Dodatkowo Kredytobiorca składa w Banku oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w sądową klauzulę wykonalności. 3. Forma prawnego zabezpieczenia kredytu uzależniona jest od rodzaju i kwoty udzielonego kredytu oraz okresu kredytowania. Bank preferuje następujące formy zabezpieczeń: 1) kaucja bankowa, 2) przewłaszczenie rzeczy ruchomych, 3) hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy i/lub osoby trzeciej, 4) przelew (cesja) wierzytelności lub praw, 5) poręczenie osoby trzeciej/ podmiotu trzeciego. 4. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem, zmianą, utrzymaniem i zwolnieniem prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu ponosi Kredytobiorca. 5. W przypadku znacznego zmniejszenia wartości zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu Bank może zażądać: 1) ustanowienia przez Kredytobiorcę dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu, 2) zmniejszenia kwoty kredytu lub dokonania spłaty odpowiedniej części wykorzystanego kredytu adekwatnie do zmniejszonej wartości zabezpieczenia. 6. Bankowi przysługuje prawo wyboru kolejności i zakresu zaspokojenia należności w przypadku ustanowienia kilku rodzajów zabezpieczenia. ROZDZIAŁ III OPROCENTOWANIE KREDYTU, OPŁATY I PROWIZJE ZASADY OGÓLNE 1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne lub stałe i ustalane z Kredytobiorcą w Umowie. 2. Stawka oprocentowania zmiennego jest sumą zmiennej stopy bazowej i stałej marży Banku. 3. Zmiana oprocentowania kredytu, spowodowana zmianą stopy bazowej nie stanowi zmiany Umowy. 4. Obowiązująca wysokość stóp bazowych podawana jest w komunikatach dostępnych w placówkach bankowych, na stronach internetowych Banku i w serwisie telefonicznym Banku. 5. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany marży, zmiany stopy bazowej lub sposobu jej wyliczania w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków, jaka wystąpiła po zawarciu Umowy. Czynnikami mającymi wpływ na zmianę marży Banku mogą być między innymi: 1) wydłużenie okresu kredytowania, 2) zmiana wysokości kredytu, 3) sytuacja ekonomiczno-finansowa Kredytobiorcy. 6. Zmiana, określona w ust. 5, stanowi zmianę Umowy. Bank jest zobowiązany do powiadomienia Kredytobiorcy o tej zmianie w sposób przewidziany dla zmian Regulaminu kredytu. Jeżeli w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o zmianach Kredytobiorca nie złoży pisemnego oświadczenia o odmowie ich przyjęcia, kredyt będzie obsługiwany na nowych warunkach. Odmowa przyjęcia zmian oznacza wypowiedzenie Umowy przez Kredytobiorcę. 7. Bank nalicza odsetki za okres od dnia operacji powodującej powstanie zadłużenia do dnia poprzedzającego wpłatę, powodującą spłatę zadłużenia, włącznie. 8. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych. 9. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. 10. Odsetki pobierane w są terminach określonych w Umowie. 11. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym Konta są: 1) naliczane za okres od dnia następnego po dacie ostatniej kapitalizacji określonej w umowie 8

9 Konta do dnia kapitalizacji włącznie, 2) pobierane w ciężar rachunku bieżącego Konta w okresach miesięcznych, w dniu wskazanym przez Kredytobiorcę w umowie Konta jako dzień kapitalizacji odsetek. 12. Niespłacone odsetki pobierane są z najbliższych wpływów na rachunek bieżący Konta przed wszystkimi innymi płatnościami za wyjątkiem tytułów wykonawczych. 13. Niespłacone w terminie określonym w Umowie lub następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy są traktowane jako zadłużenie przeterminowane. Od przeterminowanego kapitału Bank będzie naliczać odsetki w wysokości określonej dla zadłużenia przeterminowanego. 14. Wysokość stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego określa obowiązująca Tabela oprocentowania. OPROCENTOWANIE ZMIENNE W KREDYCIE W RACHUNKU BIEŻĄCYM 1. Stopę bazową dla kredytów w rachunku bieżącym zawartych do dnia 16 sierpnia 2014 roku stanowi WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1 M), obowiązujący w 20-tym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym stopa bazowa będzie obowiązywała. Jeżeli w tym dniu nie było notowań, przyjmuje się wysokość stopy bazowej w ostatnim dniu notowań przypadającym przed tym dniem. 2. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, odpowiednio do zmiany stopy bazowej i nie ulega zmianie w okresie miesiąca kalendarzowego. 3. Bank zaczyna naliczać odsetki według zmienionej stopy bazowej od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zmieniona stopa obowiązuje. 4. W odniesieniu do umów kredytu w rachunku bieżącym zawartych począwszy od dnia 17 sierpnia 2014 r. tryb zmiany oprocentowania (zmiany stopy bazowej) określa Umowa. OPROCENTOWANIE ZMIENNE W KREDYCIE W RACHUNKU KREDYTOWYM 1. Podstawę wyliczenia stóp bazowych dla kredytów w rachunku kredytowym (inwestycyjnych, obrotowych i na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej) zawartych do dnia 5 października 2014 roku stanowi średnia wartość WIBOR dla depozytów trzy- lub sześciomiesięcznych, liczona na podstawie kolejnych notowań w okresie od 1 do 15 dnia włącznie ostatniego miesiąca kwartału na kwartał następny. 2. Stopa bazowa dla kredytów w rachunku kredytowym jest stała w okresie kwartału kalendarzowego a zmianie ulega w kolejnym kwartale w przypadku, jeżeli wartość bezwzględna różnicy pomiędzy stopą bazową poprzedniego kwartału oraz średnią WIBOR obliczaną dla kwartału przyszłego zgodnie z zapisami ust. 1, jest co najmniej równa współczynnikowi zmiany podanemu w aktualnej Tabeli oprocentowania. 3. WIBOR stanowiący podstawę wyliczenia stopy bazowej określa Umowa. 4. Zmiana kwartalnej stopy bazowej następuje w każdym pierwszym miesiącu kwartału kalendarzowego, dla danego kredytu w dniu wskazanym w Umowie jako dzień spłaty. 5. W odniesieniu do umów kredytu w rachunku kredytowym zawartych począwszy od dnia 5 października 2014 r. tryb zmiany oprocentowania (zmiany stopy bazowej) określa Umowa. OPŁATY I PROWIZJE 1. Bank pobiera prowizje i opłaty związane z udzieleniem i obsługą udzielonego kredytu. 2. Wysokość opłat i prowizji ustala się procentowo, od kwoty kredytu lub kwotowo, zgodnie z obowiązującą w Banku Tabelą opłat i prowizji, która szczegółowo określa tytuły oraz stawki prowizji i opłat. 3. Tabela opłat i prowizji dostępna jest w Placówkach Banku oraz na stronach Internetowych. 4. Wysokość opłat i prowizji może ulec zmianie. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy wymagającej podpisania aneksu do Umowy. 5. Podstawą zmiany wysokości opłat i prowizji może być: 1) zmiana warunków cenowych na rynku międzybankowym, 9

10 2) polityka finansowa Banku, 3) koszty ponoszone na rzecz instytucji zewnętrznych świadczących usługi dla Banku w zakresie czynności bankowych, 4) zmiana przepisów prawa i formy świadczonych usług, w zakresie jakim ta zmiana wpływa na realizację postanowień Umowy. 6. O każdej zmianie Bank powiadamia Kredytobiorcę wysyłając mu zmienione postanowienia Tabeli opłat i prowizji. Treść zmienionych postanowień Tabeli opłat i prowizji jest również podawana do wiadomości poprzez: 1) wywieszenie w placówkach bankowych, 2) umieszczenie na stronach internetowych Banku, 3) serwis telefoniczny. 7. Jeżeli w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zmienionych postanowień Tabeli opłat i prowizji Kredytobiorca nie złoży w Banku pisemnego oświadczenia o odmowie ich przyjęcia, kredyt będzie obsługiwany na nowych warunkach. Odmowa przyjęcia zmian oznacza wypowiedzenie Umowy. 8. Naliczone opłaty i prowizje obciążają rachunek bieżący Konta Kredytobiorcy lub rachunek kredytu zgodnie z zapisami Umowy. 9. Bank jest uprawniony do obciążenia Konta Kredytobiorcy dodatkowymi kosztami, które poniósł w związku z udzielonym kredytem z tytułu: 1) sporządzenia wyceny przedmiotów zabezpieczenia spłaty kredytu, jeśli Kredytobiorca nie przedłożył jej na wezwanie Banku 2) ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu lub utrzymania w niepogorszonym stanie przedmiotów zabezpieczenia, 3) innych opłat, do których poniesienia zobowiązany był Kredytobiorca w związku z przedmiotem kredytowania lub przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu, i nie zostały one przez niego dokonane. ROZDZIAŁ IV WYKORZYSTANIE I SPŁATA KREDYTU WYKORZYSTANIE KREDYTU 1. Kredytobiorca zobowiązany jest do wykorzystania kredytu w sposób i na cel określony w Umowie. 2. Prawidłowe wykorzystanie kredytu Kredytobiorca jest zobowiązany udokumentować, jeśli Umowa tego wymaga. 3. Rozliczenie kredytu/transzy kredytu następuje na podstawie faktur, rachunków lub innych zaakceptowanych przez Bank dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków z wypłaconego kredytu/ transzy zgodnie z celem kredytowania. 4. Brak udokumentowania prawidłowego wykorzystania kredytu w terminie określonym w Umowie lub wykorzystanie kredytu przez Kredytobiorcę niezgodnie z celem określonym w Umowie stanowi podstawę wypowiedzenia Umowy przez Bank. WYPŁATA KREDYTU 1. Umowa określa warunki wypłaty kredytu ustalone indywidualnie z Kredytobiorcą w zależności od rodzaju, przeznaczenia i sposobu zabezpieczenia kredytu. 2. Wypłata środków z kredytu następuje po: 1) podpisaniu przez Kredytobiorcę Umowy oraz ustanowieniu zabezpieczeń, 2) zapłaceniu należnej Bankowi prowizji, 3) udokumentowaniu wniesienia wkładu własnego Kredytobiorcy, jeśli był wymagany, 4) stwierdzeniu przez Bank prawidłowej obsługi wcześniej wypłaconych transz kredytu, 5) spełnieniu przez Kredytobiorcę innych warunków określonych w Umowie. 10

11 3. W przypadku niewypełnienia przez Kredytobiorcę warunków wypłaty kredytu w terminie określonym w Umowie, Bank może: 1) wstrzymać wypłatę kredytu do czasu spełnienia tych warunków lub 2) wypowiedzieć Umowę z powodu niedotrzymania warunków Umowy. 4. Niewykorzystanie kredytu lub jego transzy w ustalonym w Umowie terminie oznacza rezygnację Kredytobiorcy z tej części kredytu, o ile postanowienia Umowy nie stanowią inaczej. 5. Wypłata kredytu następuje na podstawie złożonej przez Kredytobiorcę dyspozycji wypłaty kredytu / transzy kredytu o ile Umowa nie stanowi inaczej. 6. Bank ma prawo odmówić wypłaty kredytu / transzy kredytu, jeżeli dyspozycja wypłaty będzie wypełniona nieprawidłowo. 7. Jeżeli wypłata kredytu następuje w transzach, Kredytobiorca ma prawo do: 1) wnioskowania o zmianę kwoty i terminu wypłaty transzy, 2) rezygnacji z wypłaty kolejnej transzy. 8. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o zmianę kwot i terminów wypłaty transz kredytu Bank może uzależnić od spełnienia przez Kredytobiorcę dodatkowych warunków, a w szczególności zmiany terminu realizacji przez Kredytobiorcę dodatkowych warunków. 9. W przypadku wstrzymania wypłaty transzy Bank określi Kredytobiorcy nowy termin jej rozliczenia. SPŁATA KREDYTU 1. Wykorzystany kredyt wraz z odsetkami podlega spłacie w terminach, kwotach i na zasadach określonych w Umowie. 2. W przypadku kredytów w rachunku bieżącym spłata kredytu następuje każdorazowo w momencie wpływu środków na rachunek bieżący Konta. 3. W przypadku kredytów w rachunku kredytowym spłata kredytu następuje przez przelanie lub wpłatę środków przez Kredytobiorcę na rachunek kredytu określony w Umowie lub pobranie przez Bank środków pieniężnych z rachunku Kredytobiorcy i uznanie rachunku kredytu, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. KARENCJA 1. Kredytobiorca może, za zgodą Banku, skorzystać z karencji w spłacie kredytu na warunkach określonych w umowie. 2. Karencja w spłacie kredytu oznacza odroczenie terminu rozpoczęcia spłaty kapitału kredytu na ustalony w Umowie okres, przy czym Kredytobiorca jest obowiązany regulować w okresie karencji bieżące zobowiązania z tytułu należnych Bankowi odsetek, opłat, prowizji i składek ubezpieczeniowych. 3. Na wniosek Kredytobiorcy Bank może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć okres karencji. TERMINOWOŚĆ SPŁAT 1. O dotrzymaniu terminu spłaty zobowiązań z tytułu kredytu decyduje data wpływu środków na rachunek spłaty kredytu wskazany w Umowie. 2. Bank może określić inne niż wskazane w ust. 1 warunki uznania spłaty za terminową. 3. Kredytobiorca ma obowiązek zapewnić w dniu wymagalności spłaty, na wskazanym w Umowie rachunku spłaty kredytu, środki pieniężne w kwocie wystarczającej na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu, zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie. 4. Jeżeli termin spłaty całości/części kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Kredytobiorca zobowiązuje się zapewnić na rachunku spłaty kredytu, na ten dzień kwotę wystarczającą do spłaty całości wymagalnych zobowiązań. 5. Jeżeli w dniu wymagalności spłaty, Kredytobiorca nie zapewni na rachunku spłaty kredytu środków pieniężnych w wysokości zapewniającej pokrycie wymaganych kwot, Bank dokona spłaty w kwocie 11

12 znajdującej się na tym rachunku, a brakującą kwotę będzie traktował jako zadłużenie przeterminowane. 6. Od kwoty zadłużenia przeterminowanego Bank będzie pobierał odsetki wg stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego obowiązującej w Banku w okresie, za który odsetki są naliczane, zgodnie z zasadami przyjętymi w Banku, aż do momentu całkowitej spłaty tego zadłużenia. 7. O powstaniu zaległości w spłacie należności z tytułu udzielonego kredytu Bank zawiadamia pisemnie Kredytobiorcę oraz poręczycieli /gwarantów. 8. Środki wpływające na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego kredytu zaliczane są przez Bank na poczet zadłużenia Kredytobiorcy w następującej kolejności: 1) koszty windykacyjne i egzekucyjne 2) wymagalne opłaty i prowizje, 3) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, 4) wymagalne odsetki 5) przeterminowany kapitał, 6) należne odsetki, 7) należny kapitał. 9. Jeżeli wpłata na rachunek kredytu przekracza saldo wymagalnego zadłużenia z tytułu kredytu to nadwyżka nad kwotą wymagalnego zadłużenia Kredytobiorcy pozostaje nieoprocentowana na rachunku kredytu do dnia wymagalności kolejnej płatności lub do dnia realizacji złożonej przez Kredytobiorcę dyspozycji przedterminowej spłaty części lub całości zadłużenia. PRZEDTERMINOWA SPŁATA KREDYTU 1. Aby dokonać przedterminowej spłaty części/całości kredytu w rachunku kredytowym Kredytobiorca wpłaca na swój rachunek kredytowy środki oraz składa pisemną dyspozycję zaliczenia środków na poczet wcześniejszej spłaty. 2. Dyspozycja przedterminowej spłaty części lub całości udzielonego kredytu przed terminem jego wymagalności (spłata przedterminowa) powinna zawierać: 1) numer Umowy, 2) kwotę spłaty, 3) wskazanie, w przypadku spłaty częściowej, czy spłata ma powodować zmniejszenie kwoty raty, czy skrócenie okresu kredytowania. 3. Bank może przyjąć dyspozycję przedterminowej spłaty kredytu przed datą wpływu środków na rachunek kredytowy, z zastrzeżeniem, że jeśli środki przeznaczone na wcześniejszą spłatę nie wpłyną na rachunek kredytowy w terminie 7 dni od daty spłaty wskazanej w dyspozycji dyspozycja zostanie anulowana. 4. Częściowa spłata kredytu przed terminem określonym w Umowie wymaga zmiany harmonogramu spłat oraz podpisania stosownego aneksu do Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej. 5. Bank dokonuje rozliczenia przedterminowej częściowej spłaty kredytu wyłącznie w określonych w Umowie terminach płatności rat, bez względu na termin wpływu środków na rachunek spłaty kredytu 6. Jeśli Klient w dyspozycji wcześniejszej spłaty nie wybrał sposobu zmiany harmonogramu spłat, to wcześniejsza spłata powoduje skrócenie okresu kredytowania. 7. Przedterminowa spłata części kredytu nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku spłaty kolejnych rat w terminach przewidzianych w harmonogramie spłat. 8. Za przedterminową spłatę kredytu Bank może pobrać prowizję określoną w Tabeli opłat i prowizji. 9. Otrzymana przez Bank dyspozycja spłaty przedterminowej całości kredytu jest realizowana w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze po wpływie środków na rachunek spłaty kredytu. 10. Za spłatę całości zadłużenia uważa się spłatę: 1) kapitału pozostałego do spłaty, 2) odsetek naliczonych do dnia spłaty, w tym odsetek od zadłużenia przeterminowanego, 3) opłat i prowizji należnych do dnia spłaty, 4) innych kosztów poniesionych przez Bank z tytułu Umowy. 11. Kredytobiorca i Bank uznają, że kredyt uważa się za całkowicie spłacony również w przypadku, gdy kwota należna Bankowi lub Kredytobiorcy z tytułu Umowy jest mniejsza niż pięciokrotność opłaty za list 12

13 polecony. 12. Całkowita spłata zadłużenia z tytułu Umowy stanowi podstawę do rozliczenia końcowego kredytu. 13. Bank jest zobowiązany do zwolnienia ustanowionych zabezpieczeń w terminie do 14 dni roboczych od dnia całkowitej spłaty kredytu. ROZDZIAŁ V WYPOWIEDZENIE KREDYTU I ZASPOKOJENIE ROSZCZEŃ BANKU 1. Bank może wypowiedzieć udzielony kredyt w całości lub w części, jeżeli istotne warunki nie zostały przez Kredytobiorcę dotrzymane, a w szczególności: 1) kredyt został wykorzystany w inny sposób lub na inny cel niż określono w Umowie, albo w istotnym stopniu uległy zmniejszeniu potrzeby kredytowe, 2) niedotrzymania przez Kredytobiorcę istotnych warunków Umowy, w szczególności gdy spłata kredytu, odsetek lub prowizji nie przebiega terminowo, 3) znacznego obniżenia się wartości ustanowionego zabezpieczenia, 4) ujawniono, że przedstawione przez Kredytobiorcę dokumenty lub dane stanowiące podstawę udzielenia kredytu są niezgodne z prawdą, 5) wyszły na jaw okoliczności świadczące o braku zdolności kredytowej Kredytobiorcy lub stwierdzono nieprawidłowości w złożonych przez Kredytobiorcę informacjach i dokumentach: 6) Kredytobiorca utracił zgody, zezwolenia, licencji bądź koncesji potrzebne Kredytobiorcy dla prowadzenia działalności, 7) stan majątkowy Kredytobiorcy uległ pogorszeniu po zawarciu Umowy lub pogorszeniu uległy ustanowione zabezpieczenia i według oceny Banku zwrot kredytu stał się wątpliwy, 8) Klient stał się niewypłacalny, niezależnie od okoliczności, które są tego przyczyną, a w szczególności gdy jego majątek nie wystarcza na spłatę zaciągniętego kredytu lub zaprzestał płacenia swoich zobowiązań lub rozpoczęty został proces jego likwidacji, 9) nastąpiło inne zdarzenie, które według opinii Banku mogłoby w istotny sposób wpłynąć na zdolność Kredytobiorcy do wypełniania jego zobowiązań związanych z Umową. 2. W razie zagrożenia terminowej spłaty należności z tytułu udzielonego kredytu z przyczyn określonych w ust.1 Bank może: 1) wypowiedzieć udzielony kredyt w części lub w całości przed umownym terminem spłaty, 2) żądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu oprócz już ustanowionego w Umowie, 3) żądać przedstawienia przez Kredytobiorcę programu poprawy, uznanego przez Bank za wiarygodny, pod rygorem zaprzestania dalszego kredytowania. 3. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi 30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością Kredytobiorcy 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia Banku o wypowiedzeniu Umowy. 4. Kredytobiorca może w każdym okresie wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 5. Następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy stają się wymagalne a Kredytobiorca zobowiązany jest do spłacenia wykorzystanej części kredytu wraz z należnymi odsetkami i innymi należnościami Banku. 6. O wypowiedzeniu Umowy Bank powiadamia Kredytobiorcę, dłużników z tytułu zabezpieczeń oraz poręczycieli listem poleconym. 7. W przypadku wypowiedzenia przez Bank kredytu, Kredytobiorca nie może żądać od Banku postawienia do jego dyspozycji niewykorzystanej części kredytu. 8. W okresie wypowiedzenia kredytu Bank nie udziela nowych kredytów Kredytobiorcy i nie zwiększa zadłużenia z tytułu już udzielonych kredytów w stosunku do salda zadłużenia występującego w dniu wypowiedzenia Umowy. 9. Na uzasadniony wniosek Klienta Bank może podjąć decyzję o zawarciu z Klientem porozumienia o przedłużeniu terminu spłaty kredytu lub raty kredytu, bądź o rozłożeniu na raty kwoty kredytu pozostałej do spłaty, jeżeli Klient przedstawi w Banku: 1) program naprawczy, którego realizacja zapewnia, według oceny Banku uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie, lub/i 13

14 2) źródła spłaty kredytu w terminie możliwym do przyjęcia przez Bank. 10. Bank zastrzega sobie możliwość obniżenia określonej w Umowie wysokości przyznanego limitu kredytowego lub odmowy wypłaty kolejnej transzy kredytu, w drodze jednostronnego oświadczenia woli w przypadku: 1) pogorszenia się sytuacji majątkowej Kredytobiorcy lub zaistnienia innych okoliczności, które negatywnie wpływają w ocenie Banku na zdolność kredytową Kredytobiorcy, 2) pogorszenia się obsługi Konta Kredytobiorcy w Banku a w szczególności: a) obniżenia się wysokości wpływów na konto w przypadku udzielenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym wskazujących na pogorszenie zdolności Kredytobiorcy do terminowego regulowania zobowiązań z tytułu kredytu, b) spowodowania przez Kredytobiorcę przekroczenia salda dostępnego konta, w tym wskutek braku na koncie środków na uregulowanie wierzytelności Banku wynikających z umowy Konta lub z Umowy. 11. W przypadku podjęcia przez Bank decyzji o obniżeniu wysokości kredytu Bank: 1) przekazuje Kredytobiorcy w formie pisemnej informację o obniżeniu wysokości kredytu w terminie do 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, 2) wstrzymuje możliwość zwiększenia zadłużenia przez Kredytobiorcę, przez zablokowanie dostępnego limitu kredytu w rachunku bieżącym lub wstrzymanie wypłaty transz, 3) wzywa pisemnie Kredytobiorcę do spłaty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w części przekraczającej nową wysokość kredytu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma, pod rygorem wypowiedzenia Umowy, jeżeli w momencie obniżenia wysokości kredytu Kredytobiorca wykorzystywał kredyt. 12. Obniżenie wysokości kredytu w przypadku, o którym mowa powyżej nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. ROZDZIAŁ VI ZAKOŃCZENIE UMOWY 1. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą: 1) upływu terminu, na który została zawarta, 2) upływu terminu jej wypowiedzenia, 3) w przypadku umowy o kredyt w rachunku bieżącym również z chwilą rozwiązania umowy konta. 2. Umowa wygasa, jeżeli przed wypłatą kredytu: 1) Kredytobiorca będący osobą fizyczną zmarł, 2) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 3) Kredytobiorca nie spełnił w terminie określonym w Umowie wszystkich warunków, od których Bank uzależnił wypłatę kredytu lub nie skorzystał z kredytu w terminie ustalonym w umowie. 3. Z dniem wygaśnięcia Umowy Bank nie jest zobowiązany do udostępnienia kwoty kredytu. Kredytobiorca może wnioskować o podpisanie nowej Umowy na dotychczasowych warunkach. 4. Z zastrzeżeniem ust.2 z chwilą śmierci Kredytobiorcy prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytu przechodzą na spadkobierców Kredytobiorcy. 5. Bank może odmówić wypłaty kredytu i odstąpić od Umowy, jeżeli: 1) Kredytobiorca nie zapłacił prowizji i opłat wynikających z Umowy oraz innych umów podpisanych z Bankiem, lub 2) zaszły okoliczności stwarzające zagrożenie terminowej spłaty kredytu, które nie były znane Bankowi w dniu podpisywania Umowy, lub 3) przed uruchomieniem kredytu wszczęto postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe wobec Kredytobiorcy, wszczęto postępowanie układowe wobec Kredytobiorcy, przedsiębiorstwo Kredytobiorcy zostało postawione w stan likwidacji, 6. Bank informuje Kredytobiorcę o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od Umowy pisemnie, listem poleconym, przesłanym na ostatni znany Bankowi adres do korespondencji. 7. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Kredytobiorcy od obowiązku zapłaty prowizji przygotowawczej, a w 14

15 przypadku wcześniejszego jej zapłacenia nie upoważnia do żądania jej zwrotu. 8. Od dnia rozwiązania Umowy zadłużenie z tytułu wykorzystanego kredytu traktowane jest jako zadłużenie przeterminowane. 9. Po upływie terminu spłaty określonego w Umowie albo na skutek rozwiązania Umowy Bank może rozpocząć dochodzenie należności z tytułu Umowy poprzez podjęcie działań windykacyjnych, w szczególności zaspokoić się z przyjętych zabezpieczeń. O kolejności i zakresie realizacji tego uprawnienia decyduje Bank. 10. W razie braku możliwości zaspokojenia roszczeń Banku, Bank może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości Kredytobiorcy będącego podmiotem gospodarczym. 11. Koszty sądowe i koszty windykacji obciążają Kredytobiorcę i są pokrywane w pierwszej kolejności. ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE DORĘCZENIA 1. Korespondencję Banku do Kredytobiorcy oraz do dłużników z tytułu zabezpieczeń i poręczycieli uznaje się za doręczoną, jeżeli została wysłana na wskazany przez nich adres zamieszkania, prowadzenia działalności lub do korespondencji. 2. Pismo wysłane do Kredytobiorcy na ostatni znany Bankowi adres do korespondencji uważa się za doręczone. 3. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Kredytobiorcy po zawarciu Umowy oraz nie powiadomieniu Banku o tym fakcie, oświadczenia i zawiadomienia przesyłane będą na ostatni, podany Bankowi adres. 4. W razie zwrotu korespondencji z powodu zmiany adresu bez powiadomienia Banku, odmowy odbioru lub nieodebrania z urzędu pocztowego, pomimo awizowania - zwrócone pismo, z adnotacją o przyczynach niedoręczenia, Bank składa do akt ze skutkiem doręczenia. ZMIANA UMOWY I REGULAMINU 1. Rozwiązanie Umowy, jej uzupełnienie lub zmiana wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że Umowa lub przedmiotowy Regulamin stanowią inaczej. 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy. 3. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu kredytu ze względu na zmiany organizacyjne w Banku, zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany sytuacji rynkowej. 4. O każdej zmianie niniejszego Regulaminu Bank powiadamia Kredytobiorcę wysyłając mu zmienione warunki tego Regulaminu listem zwykłym na adres korespondencyjny lub przekazuje w inny ustalony sposób. 5. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga aneksu do Umowy. 6. Jeżeli w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania korespondencji, zawierającej informację o zmianie warunków Regulaminu, Kredytobiorca nie złoży pisemnego oświadczenia o odmowie ich przyjęcia, przyjmuje się, że Kredytobiorca zaakceptował nową treść Regulaminu, przy czym zawiadomienie uznaje się za doręczone po 14 dniach od jego wysłania. 7. Jeżeli Kredytobiorca nie przyjmie zmienionych warunków Regulaminu będzie to równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy. 8. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych usług lub nowej funkcjonalności, w tym nowych form kredytowania. Wprowadzenie tych zmian nie wymaga informowania Kredytobiorców w sposób określony w ustępach powyższych. 9. Skorzystanie przez Kredytobiorcę z nowych usług lub nowej funkcjonalności jest równoznaczne z akceptacją odpowiednich postanowień Regulaminu. 15

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytów dla profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie nie wcześniej niż 26 sierpnia 2013 r. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo