Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A."

Transkrypt

1 Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu podstawowe zasady oraz tryb udzielania kredytów klientom instytucjonalnym rozumianym jako: 1) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które samodzielnie lub w formie spółek osobowych: a) prowadzą działalność gospodarczą, b) wykonują wolne zawody, c) uzyskują dochody z prowadzenia działalności rolniczej lub pokrewnej (rybołówstwo, leśnictwo, łowiectwo) bądź działów specjalnych produkcji rolnej; 2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną. 2. Postanowienia Regulaminu są dla stron wiążące, jeżeli strony w umowie o kredyt nie ustalą odmiennie swoich praw i obowiązków. 3. Warunki określone w niniejszym Regulaminie nie stanowią oferty produktowej Banku. Dostęp do kredytów, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz ich szczegółowe warunki określone są w aktualnej ofercie Banku dostępnej w placówkach Banku. 4. Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się: Bank Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu; Regulamin kredytu niniejszy Regulamin; Regulaminu konta Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes w Credit Agricole Bank Polska S.A.; Klient, Klient instytucjonalny - przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z r. o swobodzie działalności gospodarczej, osoba prawna nie będąca przedsiębiorcą oraz inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej, nie będący osobą fizyczną; Wnioskodawca przedsiębiorca lub inna jednostka organizacyjna składająca w Banku wniosek o udzielenie kredytu zgodnie z aktualną ofertą Banku; Zdolność kredytowa - zdolność finansowa Kredytobiorcy do spłaty zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty; Konto konto dla klientów instytucjonalnych prowadzone w Banku dla Kredytobiorcy; Kredytobiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której Bank udzielił kredytu; Kwota kredytu kwota środków pieniężnych postawiona do dyspozycji Kredytobiorcy na podstawie podpisanej umowy o kredyt, przeznaczonych na cel ustalony w tej umowie; Transza kredytu część kwoty kredytu postawiona do dyspozycji Kredytobiorcy w terminie i w wysokości określonej w umowie o kredyt; Okres kredytowania okres spłaty kredytu wskazany w umowie o kredyt; Umowa, umowa kredytu, - umowa na podstawie której Bank zobowiązuje się oddać Kredytobiorcy, na czas oznaczony w umowie, kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty, zapłaty prowizji od udzielonego kredytu oraz innych wierzytelności Banku związanych z kredytem; WIBOR - stopa procentowa dla depozytów na rynku międzybankowym, podawana przez agencję Reuters a na godzinę 11:00 danego dnia notowań (publikowana na stronie Reuters Monitor Money Rates Service ); Data spłaty - data uznania rachunku kredytu lub, w przypadku kredytu w rachunku bieżącym, data uznania rachunku bieżącego; Prawne zabezpieczenie kredytu zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu, przyjmowane przez Bank zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami dotyczącymi 2

3 prawnego zabezpieczenia wierzytelności Banku; Rachunek kredytowy - wydzielony rachunek Banku, inny niż rachunek bieżący, służący do obsługi kredytu; Regulamin kredytu/regulamin niniejszy Regulamin Tabela opłat i prowizji obowiązująca w Banku Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych; Tabela oprocentowania - obowiązująca w Banku Tabela oprocentowania produktów kredytowych dla klientów instytucjonalnych Aktualna oferta Banku katalog aktualnie oferowanych klientom instytucjonalnym produktów kredytowych; ROZDZIAŁ II ZASADY UDZIELANIA I ZABEZPIECZANIA KREDYTU OGÓLNE ZASADY KREDYTOWANIA 1. Bank uzależnia przyznanie kredytu, jego wysokość oraz pozostałe warunki od zdolności kredytowej Klienta oraz od przedstawienia przez Klienta dokumentów i informacji niezbędnych dla dokonania oceny tej zdolności. 2. Ocena zdolności kredytowej Klienta jest dokonywana zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami wewnętrznymi. 3. Posiadanie przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej nie obliguje Banku do udzielenia kredytu 4. W szczególnym przypadku Bank może udzielić kredytu Klientowi nie posiadającemu zdolności kredytowej pod warunkiem: 1) ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu oraz 2) przedstawienia programu naprawy gospodarki, którego realizacja zapewni według oceny Banku - uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie. 5. Bank może odmówić udzielenia kredytu bez podania przyczyny. 6. Udzielenie kredytu może być uzależnione od posiadania przez Kredytobiorcę Konta w Banku. 7. Bank udziela: 1) kredytów w rachunku bieżącym, 2) kredytów obrotowych, 3) kredytów na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, 4) kredytów inwestycyjnych. 8. Warunki szczegółowe kredytu oraz dostęp do poszczególnych form kredytowania określa aktualna oferta Banku. KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM 1. Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem odnawialnym udostępnianym Kredytobiorcy w formie linii kredytowej w Koncie. 2. Kredyt ma formę limitu zadłużenia zwiększającego saldo dostępne rachunku bieżącego Konta o kwotę przyznanego limitu. 3. Kredyt może być wielokrotnie wykorzystywany aż do terminu wygaśnięcia Umowy. 4. Kredyt jest udzielany wyłącznie Posiadaczom Konta. 5. Wykorzystanie kredytu następuje: 1) na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy obciążających rachunek bieżący Konta przez realizowanie płatności, której wysokość przekracza wysokość środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Kredytobiorcy: a) gotówkowych wypłaty w placówkach bankowych i bankomatach, 3

4 b) bezgotówkowych płatności za pomocą kart płatniczych wydanych do rachunku bieżącego Konta; zlecenia, przelewy i polecenia zapłaty realizowane z rachunku bieżącego Konta albo 2) bez dyspozycji Kredytobiorcy z powodu obciążenia rachunku bieżącego Konta należnymi Bankowi odsetkami, opłatami i prowizjami. 6. Każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek bieżący Konta w okresie kredytowania powoduje: 1) spłatę należności Banku z tytułu wykorzystanego kredytu bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy, przed wszystkimi innymi płatnościami za wyjątkiem kwot egzekwowanych na podstawie prawomocnych tytułów wykonawczych oraz 2) odnowienie przyznanego limitu kredytu o spłaconą kwotę. 7. Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy a Kredytobiorca jest zobowiązany do całkowitej spłaty wykorzystanego kredytu w terminie wskazanym w Umowie. 8. Istnieje możliwość przedłużenia Umowy na kolejny okres umowny po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Kredytobiorcy przez Bank. Przedłużenie okresu kredytowania umożliwia Kredytobiorcy dalsze korzystanie z przyznanego limitu zadłużenia, bez konieczności spłaty wykorzystanego limitu kredytowego na dzień zapadalności pierwotnego terminu spłaty. 9. Wypowiedzenie umowy Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy kredytu w rachunku bieżącym Konta i skutkuje utratą prawa Kredytobiorcy do korzystania z kredytu oraz zobowiązaniem do spłaty całości zadłużenia najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy. Termin wypowiedzenia Umowy upływa z dniem upływu terminu wypowiedzenia umowy Konta. 10. Przekroczenie salda dostępnego rachunku bieżącego Konta lub niespłacenie kredytu w terminie powoduje powstanie debetu nieuprawnionego na rachunku bieżącym Konta w rozumieniu Regulaminu konta. KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM 1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym jest kredytem przeznaczonym na finansowanie aktywów obrotowych. 2. Wysokość wymaganego przez Bank udziału własnego uzależniona jest od kosztów kredytowanego przedsięwzięcia oraz zdolności kredytowej Klienta ocenionej przez Bank. 3. Kredyt jest stawiany do dyspozycji Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach, w sposób określony w Umowie. 4. Kredytobiorca jest zobowiązany do udokumentowania wykorzystania kredytu zgodnie z celem określonym w Umowie. 5. Wykorzystanie kredytu następuje na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy, w formie: 1) przelewu przez Bank środków z rachunku kredytowego na rachunek bieżący Kredytobiorcy, wskazany w Umowie, prowadzony w Banku lub w innym banku, 2) przelewu przez Bank środków z rachunku kredytowego na rachunki wskazane przez Kredytobiorcę, tytułem regulowania płatności związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM 1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest średnioterminowym kredytem odnawialnym udostępnianym Kredytobiorcy w formie linii kredytowej w Koncie. 2. Kredyt udzielany jest na okres kredytowania wskazany w Umowie z możliwością przedłużenia Umowy na kolejne okresy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Kredytobiorcy przez Bank. 3. Przedłużenie okresu kredytowania umożliwia Kredytobiorcy dalsze korzystanie z przyznanego limitu zadłużenia, bez konieczności spłaty wykorzystanego limitu kredytowego na dzień zapadalności pierwotnego terminu spłaty. 4. Kredyt może być wielokrotnie wykorzystywany aż do terminu wygaśnięcia Umowy. 5. Kredyt jest udzielany wyłącznie Posiadaczom Konta. 6. Kwota kredytu stanowi górną granicę zadłużenia w Koncie. Kredyt ma formę limitu zadłużenia zwiększającego saldo dostępne rachunku bieżącego Konta o kwotę przyznanego limitu. 4

5 7. Wykorzystanie kredytu następuje: 1) na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy obciążających rachunek bieżący Konta przez realizowanie płatności, której wysokość przekracza wysokość środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Kredytobiorcy: a) gotówkowych wypłaty w placówkach bankowych i bankomatach, b) bezgotówkowych płatności za pomocą kart płatniczych wydanych do rachunku bieżącego Konta; zlecenia, przelewy i polecenia zapłaty realizowane z rachunku bieżącego Konta albo 2) bez dyspozycji Kredytobiorcy z powodu obciążenia rachunku bieżącego Konta należnymi Bankowi odsetkami, opłatami i prowizjami. 8. Każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek bieżący Konta w okresie kredytowania powoduje, bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy: 1) spłatę należności Banku z tytułu wykorzystanego kredytu bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy, przed wszystkimi innymi płatnościami za wyjątkiem kwot egzekwowanych na podstawie prawomocnych tytułów wykonawczych, 2) odnowienie przyznanego limitu kredytu o spłaconą kwotę. 9. Kredytobiorca jest zobowiązany do całkowitej spłaty wykorzystanego kredytu w terminie wskazanym w Umowie. 10. Wypowiedzenie umowy Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i skutkuje utratą prawa Kredytobiorcy do korzystania z kredytu oraz zobowiązaniem do spłaty całości zadłużenia najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy. Termin wypowiedzenia Umowy upływa z dniem upływu terminu wypowiedzenia umowy Konta. 11. Przekroczenie salda dostępnego rachunku bieżącego Konta lub niespłacenie kredytu w terminie powoduje powstanie debetu nieuprawnionego na rachunku bieżącym Konta w rozumieniu Regulaminu konta. KREDYT NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Kredyt na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej jest średnioterminowym kredytem udzielanym w rachunku kredytowym. 2. Kredyt jest stawiany do dyspozycji Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach, wypłacany w formie przelewu przez Bank środków z rachunku kredytowego: 1) na rachunek bieżący Kredytobiorcy prowadzony w Banku, 2) na rachunki wskazane przez Kredytobiorcę. 3. Wykorzystanie kredytu następuje na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy, w formie określonej w Umowie. 4. Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami następuje w terminach, kwotach i na zasadach ustalonych w Umowie / harmonogramie spłaty. KREDYT INWESTYCYJNY 1. Kredyt inwestycyjny jest to kredyt przeznaczony na finansowanie nakładów gospodarczych, których celem jest odtworzenie, stworzenie nowych lub powiększenie już istniejących aktywów trwałych. Kredytobiorca jest zobowiązany do udokumentowania wykorzystania kredytu na cele określone w Umowie. 2. Bank może uzależnić udzielenie kredytu od wniesienia udziału własnego Kredytobiorcy. W tym przypadku kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Klienta przeznaczonych na sfinansowanie określonego celu lub przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot kredytowania. 3. Wysokość wymaganego przez Bank udziału własnego Kredytobiorcy uzależniona jest od kosztów kredytowanego przedsięwzięcia oraz oceny przez Bank zdolności kredytowej Klienta. Sposób udokumentowania wniesienia wkładu własnego określa Umowa. 4. Kredyt inwestycyjny jest stawiany do dyspozycji Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach zgodnie z postanowieniami Umowy. 5. Wykorzystanie kredytu następuje na podstawie pisemnej dyspozycji Kredytobiorcy, w formie 5

6 określonej w Umowie: 1) przekazania przez Bank środków z rachunku kredytowego, w sposób wskazany przez Kredytobiorcę, tytułem regulowania płatności związanych z prowadzonym przez niego przedsięwzięciem inwestycyjnym, 2) przekazania przez Bank środków z rachunku kredytowego na rachunek bieżący Kredytobiorcy, wskazany w umowie o kredyt, na podstawie przedstawionej dokumentacji poniesionych nakładów inwestycyjnych. 6. Bank może uzależnić wypłatę kredytu lub jego transz od przedstawienia przez Kredytobiorcę dokumentów rozliczeniowych (faktur, rachunków i innych dowodów zapłaty) związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym finansowanym z udziałem kredytu. 7. Bank może, na wniosek Kredytobiorcy, zastosować karencję w spłacie kapitału i/lub odsetek. 8. Ustanowienie karencji w spłacie kapitału i/lub odsetek jest uzależnione od oceny przez Bank sytuacji Wnioskodawcy, w tym przewidywanej dochodowości przedsięwzięcia inwestycyjnego, które ma być finansowane z udziałem kredytu. 9. W przypadku finansowania zakupu nieruchomości Bank wymaga ustanowienia hipoteki na nabywanej nieruchomości jako zabezpieczenia docelowego. PROMESA 1. Na wniosek Klienta Bank może wystawić promesę, w której zobowiązuje się do udzielenia kredytu na warunkach określonych w promesie. Wniosek o udzielenie promesy jest rozpatrywany w trybie przewidzianym dla wniosków o udzielenie kredytu. 2. Warunkiem wydania promesy jest pozytywna ocena Banku zdolności kredytowej Wnioskodawcy. 3. Uzyskanie kredytu, po wydaniu promesy wymaga: 1) złożenia przez Klienta wniosku o kredyt w terminie ważności promesy, 2) spełnienia przez Wnioskodawcę warunków udzielenia kredytu określonych w promesie. 4. Z tytułu udzielenia promesy Bank pobiera prowizję określoną w obowiązującej Tabeli opłat i prowizji. WNIOSKI KREDYTOWE 1. Podstawą do podjęcia przez Bank decyzji kredytowej jest wniosek złożony przez Klienta w sposób i według wzoru obowiązującego w Banku, wraz z wymaganymi dokumentami i informacjami. Wniosek o kredyt musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Wnioskodawcy. 2. Bank określa każdorazowo, w zależności od potrzeb, dokumenty i informacje, które powinny być dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku lub przedstawione do wglądu, w tym stanowiące podstawę oceny zdolności kredytowej. 3. Ilość i rodzaj dokumentów oraz informacji składanych przez Wnioskodawcę przy wniosku o kredyt uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, okresu współpracy z Bankiem, rodzaju i kwoty kredytu oraz okresu kredytowania. W szczególności Bank wymaga: 1) dokumentów określających status prawny Wnioskodawcy, 2) informacji o rodzaju i zakresie działalności gospodarczej lub innej prowadzonej przez Wnioskodawcę, 3) informacji finansowej o działalności firmy, w tym informacji o stanie majątkowym i sytuacji gospodarczej; 4) dokumentów dotyczących zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami, w tym dokumentów stanowiących podstawę do sporządzenia oceny zdolności kredytowej ewentualnych poręczycieli i gwarantów, 5) informacji i dokumentów dotyczących przedsięwzięcia, które ma być finansowane z udziałem Banku oraz wielkości wkładu własnych środków. 4. W przypadku dokumentów wystawionych w języku obcym Wnioskodawca powinien dostarczyć do Banku ich tłumaczenia dokonane przez Tłumacza Przysięgłego. 5. O ile do oceny wartości proponowanego zabezpieczenia wymagana jest wycena rzeczoznawcy Bank przyjmuje wycenę sporządzoną wyłącznie przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez Bank. Wycena zlecana jest przez Wnioskodawcę i na jego koszt. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co 6

7 do rzetelności wyceny Bank może na koszt Wnioskodawcy zlecić weryfikację wyceny wybranemu przez siebie drugiemu rzeczoznawcy. 6. Bank rozpoczyna procedurę rozpatrywania wniosku o udzielenie kredytu po doręczeniu przez Wnioskodawcę wszystkich wymaganych przez Bank danych i dokumentów niezbędnych dla prawidłowej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Opóźnienie w dostarczeniu tych danych i dokumentów powoduje przedłużenie okresu rozpatrywania wniosku. 7. Bank zastrzega sobie prawo weryfikowania informacji zawartych we wniosku o kredyt oraz prawo do kontaktowania się z bankami i innymi instytucjami w celu uzyskania informacji mogących przyczynić się do oceny sytuacji Wnioskodawcy w zakresie dozwolonym przepisami prawa. 8. Bank może dokonywać inspekcji w siedzibie i/lub miejscu prowadzenia działalności Wnioskodawcy ubiegającego się o kredyt, których przedmiotem mogą być w szczególności stan majątku Wnioskodawcy oraz proponowanego zabezpieczenia. 9. Bank informuje Klienta o przyznaniu bądź odmowie przyznania kredytu, a w przypadku decyzji pozytywnej proponuje termin podpisania Umowy. 10. Bank dopuszcza również możliwość zawierania Umowy na podstawie wniosku o zawarcie Umowy składanego przez Kredytobiorcę, który z chwilą podpisania go przez Bank przekształca się w Umowę. O odmowie akceptacji złożonego w takiej formie wniosku o zawarcie Umowy Bank zawiadomi Kredytobiorcę w terminie 21 dni od daty złożenia podpisu przez Kredytobiorcę na Umowie. UMOWA KREDYTU 1. Udzielenie kredytu następuje na podstawie Umowy zawartej w formie pisemnej między Kredytobiorcą a Bankiem. 2. W Umowie określa się szczegółowo warunki udzielenia kredytu, w tym przede wszystkim jego wysokość, terminy i sposób wypłaty (postawienia do dyspozycji) oraz spłaty, wysokość prowizji i oprocentowania, formy prawnego zabezpieczenia spłaty, warunki korzystania przez Kredytobiorcę z udzielonego kredytu. 3. Niepodpisanie przez Kredytobiorcę umowy kredytu w uzgodnionym terminie, Bank uznaje za rezygnację z jej zawarcia. Rezygnacja Kredytobiorcy z kredytu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za przyjęcie wniosku o kredyt oraz prowizji przygotowawczej. 4. W przypadkach gdy Bank tego wymaga udzielenie kredytu Kredytobiorcy będącemu osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim, w którym obowiązuje małżeńska wspólność majątkowa, wymaga wyrażenia w Umowie przez małżonka Kredytobiorcy zgody na zaciągnięcie zobowiązania i ustanowienie zabezpieczeń. 5. Zmiana postanowień Umowy następuje tylko w formie pisemnej, po podpisaniu przez obie strony Umowy aneksu, z wyłączeniem: 1) zmian dotyczących oprocentowania kredytu uregulowanych w Umowie lub Regulaminie kredytu, 2) wynikających z nich zmian harmonogramu spłat kredytu, 3) obniżenia wysokości kredytu w drodze jednostronnego oświadczenia Banku 4) zmiany terminów wypłaty transz po zaakceptowaniu przez Bank pisemnego wniosku Kredytobiorcy, 5) innych zmian, o ile w Umowie zastrzeżono, że forma aneksu nie jest wymagana. 6. Decyzje dotyczące zmiany warunków Umowy na wniosek Kredytobiorcy podejmowane są w tym samym trybie, co decyzje o udzieleniu kredytu. 7. Bank może uzależnić rozpatrzenie wniosku o zmianę warunków Umowy, od: 1) przedstawienia dodatkowych dokumentów, 2) ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń, 3) spełnienia przez Kredytobiorcę innych warunków. 8. Z tytułu zmian postanowień Umowy Bank pobiera prowizję w wysokości zgodnej z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji. 7

8 PRAWNE ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU 1. Bank przyjmuje prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formach przez siebie określonych. 2. Dodatkowo Kredytobiorca składa w Banku oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w sądową klauzulę wykonalności. 3. Forma prawnego zabezpieczenia kredytu uzależniona jest od rodzaju i kwoty udzielonego kredytu oraz okresu kredytowania. Bank preferuje następujące formy zabezpieczeń: 1) kaucja bankowa, 2) przewłaszczenie rzeczy ruchomych, 3) hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy i/lub osoby trzeciej, 4) przelew (cesja) wierzytelności lub praw, 5) poręczenie osoby trzeciej/ podmiotu trzeciego. 4. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem, zmianą, utrzymaniem i zwolnieniem prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu ponosi Kredytobiorca. 5. W przypadku znacznego zmniejszenia wartości zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu Bank może zażądać: 1) ustanowienia przez Kredytobiorcę dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu, 2) zmniejszenia kwoty kredytu lub dokonania spłaty odpowiedniej części wykorzystanego kredytu adekwatnie do zmniejszonej wartości zabezpieczenia. 6. Bankowi przysługuje prawo wyboru kolejności i zakresu zaspokojenia należności w przypadku ustanowienia kilku rodzajów zabezpieczenia. ROZDZIAŁ III OPROCENTOWANIE KREDYTU, OPŁATY I PROWIZJE ZASADY OGÓLNE 1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne lub stałe i ustalane z Kredytobiorcą w Umowie. 2. Stawka oprocentowania zmiennego jest sumą zmiennej stopy bazowej i stałej marży Banku. 3. Zmiana oprocentowania kredytu, spowodowana zmianą stopy bazowej nie stanowi zmiany Umowy. 4. Obowiązująca wysokość stóp bazowych podawana jest w komunikatach dostępnych w placówkach bankowych, na stronach internetowych Banku i w serwisie telefonicznym Banku. 5. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany marży, zmiany stopy bazowej lub sposobu jej wyliczania w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków, jaka wystąpiła po zawarciu Umowy. Czynnikami mającymi wpływ na zmianę marży Banku mogą być między innymi: 1) wydłużenie okresu kredytowania, 2) zmiana wysokości kredytu, 3) sytuacja ekonomiczno-finansowa Kredytobiorcy. 6. Zmiana, określona w ust. 5, stanowi zmianę Umowy. Bank jest zobowiązany do powiadomienia Kredytobiorcy o tej zmianie w sposób przewidziany dla zmian Regulaminu kredytu. Jeżeli w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o zmianach Kredytobiorca nie złoży pisemnego oświadczenia o odmowie ich przyjęcia, kredyt będzie obsługiwany na nowych warunkach. Odmowa przyjęcia zmian oznacza wypowiedzenie Umowy przez Kredytobiorcę. 7. Bank nalicza odsetki za okres od dnia operacji powodującej powstanie zadłużenia do dnia poprzedzającego wpłatę, powodującą spłatę zadłużenia, włącznie. 8. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych. 9. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. 10. Odsetki pobierane w są terminach określonych w Umowie. 11. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym Konta są: 1) naliczane za okres od dnia następnego po dacie ostatniej kapitalizacji określonej w umowie 8

9 Konta do dnia kapitalizacji włącznie, 2) pobierane w ciężar rachunku bieżącego Konta w okresach miesięcznych, w dniu wskazanym przez Kredytobiorcę w umowie Konta jako dzień kapitalizacji odsetek. 12. Niespłacone odsetki pobierane są z najbliższych wpływów na rachunek bieżący Konta przed wszystkimi innymi płatnościami za wyjątkiem tytułów wykonawczych. 13. Niespłacone w terminie określonym w Umowie lub następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy są traktowane jako zadłużenie przeterminowane. Od przeterminowanego kapitału Bank będzie naliczać odsetki w wysokości określonej dla zadłużenia przeterminowanego. 14. Wysokość stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego określa obowiązująca Tabela oprocentowania. OPROCENTOWANIE ZMIENNE W KREDYCIE W RACHUNKU BIEŻĄCYM 1. Stopę bazową dla kredytów w rachunku bieżącym zawartych do dnia 16 sierpnia 2014 roku stanowi WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1 M), obowiązujący w 20-tym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym stopa bazowa będzie obowiązywała. Jeżeli w tym dniu nie było notowań, przyjmuje się wysokość stopy bazowej w ostatnim dniu notowań przypadającym przed tym dniem. 2. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, odpowiednio do zmiany stopy bazowej i nie ulega zmianie w okresie miesiąca kalendarzowego. 3. Bank zaczyna naliczać odsetki według zmienionej stopy bazowej od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zmieniona stopa obowiązuje. 4. W odniesieniu do umów kredytu w rachunku bieżącym zawartych począwszy od dnia 17 sierpnia 2014 r. tryb zmiany oprocentowania (zmiany stopy bazowej) określa Umowa. OPROCENTOWANIE ZMIENNE W KREDYCIE W RACHUNKU KREDYTOWYM 1. Podstawę wyliczenia stóp bazowych dla kredytów w rachunku kredytowym (inwestycyjnych, obrotowych i na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej) zawartych do dnia 5 października 2014 roku stanowi średnia wartość WIBOR dla depozytów trzy- lub sześciomiesięcznych, liczona na podstawie kolejnych notowań w okresie od 1 do 15 dnia włącznie ostatniego miesiąca kwartału na kwartał następny. 2. Stopa bazowa dla kredytów w rachunku kredytowym jest stała w okresie kwartału kalendarzowego a zmianie ulega w kolejnym kwartale w przypadku, jeżeli wartość bezwzględna różnicy pomiędzy stopą bazową poprzedniego kwartału oraz średnią WIBOR obliczaną dla kwartału przyszłego zgodnie z zapisami ust. 1, jest co najmniej równa współczynnikowi zmiany podanemu w aktualnej Tabeli oprocentowania. 3. WIBOR stanowiący podstawę wyliczenia stopy bazowej określa Umowa. 4. Zmiana kwartalnej stopy bazowej następuje w każdym pierwszym miesiącu kwartału kalendarzowego, dla danego kredytu w dniu wskazanym w Umowie jako dzień spłaty. 5. W odniesieniu do umów kredytu w rachunku kredytowym zawartych począwszy od dnia 5 października 2014 r. tryb zmiany oprocentowania (zmiany stopy bazowej) określa Umowa. OPŁATY I PROWIZJE 1. Bank pobiera prowizje i opłaty związane z udzieleniem i obsługą udzielonego kredytu. 2. Wysokość opłat i prowizji ustala się procentowo, od kwoty kredytu lub kwotowo, zgodnie z obowiązującą w Banku Tabelą opłat i prowizji, która szczegółowo określa tytuły oraz stawki prowizji i opłat. 3. Tabela opłat i prowizji dostępna jest w Placówkach Banku oraz na stronach Internetowych. 4. Wysokość opłat i prowizji może ulec zmianie. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy wymagającej podpisania aneksu do Umowy. 5. Podstawą zmiany wysokości opłat i prowizji może być: 1) zmiana warunków cenowych na rynku międzybankowym, 9

10 2) polityka finansowa Banku, 3) koszty ponoszone na rzecz instytucji zewnętrznych świadczących usługi dla Banku w zakresie czynności bankowych, 4) zmiana przepisów prawa i formy świadczonych usług, w zakresie jakim ta zmiana wpływa na realizację postanowień Umowy. 6. O każdej zmianie Bank powiadamia Kredytobiorcę wysyłając mu zmienione postanowienia Tabeli opłat i prowizji. Treść zmienionych postanowień Tabeli opłat i prowizji jest również podawana do wiadomości poprzez: 1) wywieszenie w placówkach bankowych, 2) umieszczenie na stronach internetowych Banku, 3) serwis telefoniczny. 7. Jeżeli w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zmienionych postanowień Tabeli opłat i prowizji Kredytobiorca nie złoży w Banku pisemnego oświadczenia o odmowie ich przyjęcia, kredyt będzie obsługiwany na nowych warunkach. Odmowa przyjęcia zmian oznacza wypowiedzenie Umowy. 8. Naliczone opłaty i prowizje obciążają rachunek bieżący Konta Kredytobiorcy lub rachunek kredytu zgodnie z zapisami Umowy. 9. Bank jest uprawniony do obciążenia Konta Kredytobiorcy dodatkowymi kosztami, które poniósł w związku z udzielonym kredytem z tytułu: 1) sporządzenia wyceny przedmiotów zabezpieczenia spłaty kredytu, jeśli Kredytobiorca nie przedłożył jej na wezwanie Banku 2) ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu lub utrzymania w niepogorszonym stanie przedmiotów zabezpieczenia, 3) innych opłat, do których poniesienia zobowiązany był Kredytobiorca w związku z przedmiotem kredytowania lub przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu, i nie zostały one przez niego dokonane. ROZDZIAŁ IV WYKORZYSTANIE I SPŁATA KREDYTU WYKORZYSTANIE KREDYTU 1. Kredytobiorca zobowiązany jest do wykorzystania kredytu w sposób i na cel określony w Umowie. 2. Prawidłowe wykorzystanie kredytu Kredytobiorca jest zobowiązany udokumentować, jeśli Umowa tego wymaga. 3. Rozliczenie kredytu/transzy kredytu następuje na podstawie faktur, rachunków lub innych zaakceptowanych przez Bank dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków z wypłaconego kredytu/ transzy zgodnie z celem kredytowania. 4. Brak udokumentowania prawidłowego wykorzystania kredytu w terminie określonym w Umowie lub wykorzystanie kredytu przez Kredytobiorcę niezgodnie z celem określonym w Umowie stanowi podstawę wypowiedzenia Umowy przez Bank. WYPŁATA KREDYTU 1. Umowa określa warunki wypłaty kredytu ustalone indywidualnie z Kredytobiorcą w zależności od rodzaju, przeznaczenia i sposobu zabezpieczenia kredytu. 2. Wypłata środków z kredytu następuje po: 1) podpisaniu przez Kredytobiorcę Umowy oraz ustanowieniu zabezpieczeń, 2) zapłaceniu należnej Bankowi prowizji, 3) udokumentowaniu wniesienia wkładu własnego Kredytobiorcy, jeśli był wymagany, 4) stwierdzeniu przez Bank prawidłowej obsługi wcześniej wypłaconych transz kredytu, 5) spełnieniu przez Kredytobiorcę innych warunków określonych w Umowie. 10

11 3. W przypadku niewypełnienia przez Kredytobiorcę warunków wypłaty kredytu w terminie określonym w Umowie, Bank może: 1) wstrzymać wypłatę kredytu do czasu spełnienia tych warunków lub 2) wypowiedzieć Umowę z powodu niedotrzymania warunków Umowy. 4. Niewykorzystanie kredytu lub jego transzy w ustalonym w Umowie terminie oznacza rezygnację Kredytobiorcy z tej części kredytu, o ile postanowienia Umowy nie stanowią inaczej. 5. Wypłata kredytu następuje na podstawie złożonej przez Kredytobiorcę dyspozycji wypłaty kredytu / transzy kredytu o ile Umowa nie stanowi inaczej. 6. Bank ma prawo odmówić wypłaty kredytu / transzy kredytu, jeżeli dyspozycja wypłaty będzie wypełniona nieprawidłowo. 7. Jeżeli wypłata kredytu następuje w transzach, Kredytobiorca ma prawo do: 1) wnioskowania o zmianę kwoty i terminu wypłaty transzy, 2) rezygnacji z wypłaty kolejnej transzy. 8. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o zmianę kwot i terminów wypłaty transz kredytu Bank może uzależnić od spełnienia przez Kredytobiorcę dodatkowych warunków, a w szczególności zmiany terminu realizacji przez Kredytobiorcę dodatkowych warunków. 9. W przypadku wstrzymania wypłaty transzy Bank określi Kredytobiorcy nowy termin jej rozliczenia. SPŁATA KREDYTU 1. Wykorzystany kredyt wraz z odsetkami podlega spłacie w terminach, kwotach i na zasadach określonych w Umowie. 2. W przypadku kredytów w rachunku bieżącym spłata kredytu następuje każdorazowo w momencie wpływu środków na rachunek bieżący Konta. 3. W przypadku kredytów w rachunku kredytowym spłata kredytu następuje przez przelanie lub wpłatę środków przez Kredytobiorcę na rachunek kredytu określony w Umowie lub pobranie przez Bank środków pieniężnych z rachunku Kredytobiorcy i uznanie rachunku kredytu, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. KARENCJA 1. Kredytobiorca może, za zgodą Banku, skorzystać z karencji w spłacie kredytu na warunkach określonych w umowie. 2. Karencja w spłacie kredytu oznacza odroczenie terminu rozpoczęcia spłaty kapitału kredytu na ustalony w Umowie okres, przy czym Kredytobiorca jest obowiązany regulować w okresie karencji bieżące zobowiązania z tytułu należnych Bankowi odsetek, opłat, prowizji i składek ubezpieczeniowych. 3. Na wniosek Kredytobiorcy Bank może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć okres karencji. TERMINOWOŚĆ SPŁAT 1. O dotrzymaniu terminu spłaty zobowiązań z tytułu kredytu decyduje data wpływu środków na rachunek spłaty kredytu wskazany w Umowie. 2. Bank może określić inne niż wskazane w ust. 1 warunki uznania spłaty za terminową. 3. Kredytobiorca ma obowiązek zapewnić w dniu wymagalności spłaty, na wskazanym w Umowie rachunku spłaty kredytu, środki pieniężne w kwocie wystarczającej na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu, zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie. 4. Jeżeli termin spłaty całości/części kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Kredytobiorca zobowiązuje się zapewnić na rachunku spłaty kredytu, na ten dzień kwotę wystarczającą do spłaty całości wymagalnych zobowiązań. 5. Jeżeli w dniu wymagalności spłaty, Kredytobiorca nie zapewni na rachunku spłaty kredytu środków pieniężnych w wysokości zapewniającej pokrycie wymaganych kwot, Bank dokona spłaty w kwocie 11

12 znajdującej się na tym rachunku, a brakującą kwotę będzie traktował jako zadłużenie przeterminowane. 6. Od kwoty zadłużenia przeterminowanego Bank będzie pobierał odsetki wg stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego obowiązującej w Banku w okresie, za który odsetki są naliczane, zgodnie z zasadami przyjętymi w Banku, aż do momentu całkowitej spłaty tego zadłużenia. 7. O powstaniu zaległości w spłacie należności z tytułu udzielonego kredytu Bank zawiadamia pisemnie Kredytobiorcę oraz poręczycieli /gwarantów. 8. Środki wpływające na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego kredytu zaliczane są przez Bank na poczet zadłużenia Kredytobiorcy w następującej kolejności: 1) koszty windykacyjne i egzekucyjne 2) wymagalne opłaty i prowizje, 3) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, 4) wymagalne odsetki 5) przeterminowany kapitał, 6) należne odsetki, 7) należny kapitał. 9. Jeżeli wpłata na rachunek kredytu przekracza saldo wymagalnego zadłużenia z tytułu kredytu to nadwyżka nad kwotą wymagalnego zadłużenia Kredytobiorcy pozostaje nieoprocentowana na rachunku kredytu do dnia wymagalności kolejnej płatności lub do dnia realizacji złożonej przez Kredytobiorcę dyspozycji przedterminowej spłaty części lub całości zadłużenia. PRZEDTERMINOWA SPŁATA KREDYTU 1. Aby dokonać przedterminowej spłaty części/całości kredytu w rachunku kredytowym Kredytobiorca wpłaca na swój rachunek kredytowy środki oraz składa pisemną dyspozycję zaliczenia środków na poczet wcześniejszej spłaty. 2. Dyspozycja przedterminowej spłaty części lub całości udzielonego kredytu przed terminem jego wymagalności (spłata przedterminowa) powinna zawierać: 1) numer Umowy, 2) kwotę spłaty, 3) wskazanie, w przypadku spłaty częściowej, czy spłata ma powodować zmniejszenie kwoty raty, czy skrócenie okresu kredytowania. 3. Bank może przyjąć dyspozycję przedterminowej spłaty kredytu przed datą wpływu środków na rachunek kredytowy, z zastrzeżeniem, że jeśli środki przeznaczone na wcześniejszą spłatę nie wpłyną na rachunek kredytowy w terminie 7 dni od daty spłaty wskazanej w dyspozycji dyspozycja zostanie anulowana. 4. Częściowa spłata kredytu przed terminem określonym w Umowie wymaga zmiany harmonogramu spłat oraz podpisania stosownego aneksu do Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej. 5. Bank dokonuje rozliczenia przedterminowej częściowej spłaty kredytu wyłącznie w określonych w Umowie terminach płatności rat, bez względu na termin wpływu środków na rachunek spłaty kredytu 6. Jeśli Klient w dyspozycji wcześniejszej spłaty nie wybrał sposobu zmiany harmonogramu spłat, to wcześniejsza spłata powoduje skrócenie okresu kredytowania. 7. Przedterminowa spłata części kredytu nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku spłaty kolejnych rat w terminach przewidzianych w harmonogramie spłat. 8. Za przedterminową spłatę kredytu Bank może pobrać prowizję określoną w Tabeli opłat i prowizji. 9. Otrzymana przez Bank dyspozycja spłaty przedterminowej całości kredytu jest realizowana w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze po wpływie środków na rachunek spłaty kredytu. 10. Za spłatę całości zadłużenia uważa się spłatę: 1) kapitału pozostałego do spłaty, 2) odsetek naliczonych do dnia spłaty, w tym odsetek od zadłużenia przeterminowanego, 3) opłat i prowizji należnych do dnia spłaty, 4) innych kosztów poniesionych przez Bank z tytułu Umowy. 11. Kredytobiorca i Bank uznają, że kredyt uważa się za całkowicie spłacony również w przypadku, gdy kwota należna Bankowi lub Kredytobiorcy z tytułu Umowy jest mniejsza niż pięciokrotność opłaty za list 12

13 polecony. 12. Całkowita spłata zadłużenia z tytułu Umowy stanowi podstawę do rozliczenia końcowego kredytu. 13. Bank jest zobowiązany do zwolnienia ustanowionych zabezpieczeń w terminie do 14 dni roboczych od dnia całkowitej spłaty kredytu. ROZDZIAŁ V WYPOWIEDZENIE KREDYTU I ZASPOKOJENIE ROSZCZEŃ BANKU 1. Bank może wypowiedzieć udzielony kredyt w całości lub w części, jeżeli istotne warunki nie zostały przez Kredytobiorcę dotrzymane, a w szczególności: 1) kredyt został wykorzystany w inny sposób lub na inny cel niż określono w Umowie, albo w istotnym stopniu uległy zmniejszeniu potrzeby kredytowe, 2) niedotrzymania przez Kredytobiorcę istotnych warunków Umowy, w szczególności gdy spłata kredytu, odsetek lub prowizji nie przebiega terminowo, 3) znacznego obniżenia się wartości ustanowionego zabezpieczenia, 4) ujawniono, że przedstawione przez Kredytobiorcę dokumenty lub dane stanowiące podstawę udzielenia kredytu są niezgodne z prawdą, 5) wyszły na jaw okoliczności świadczące o braku zdolności kredytowej Kredytobiorcy lub stwierdzono nieprawidłowości w złożonych przez Kredytobiorcę informacjach i dokumentach: 6) Kredytobiorca utracił zgody, zezwolenia, licencji bądź koncesji potrzebne Kredytobiorcy dla prowadzenia działalności, 7) stan majątkowy Kredytobiorcy uległ pogorszeniu po zawarciu Umowy lub pogorszeniu uległy ustanowione zabezpieczenia i według oceny Banku zwrot kredytu stał się wątpliwy, 8) Klient stał się niewypłacalny, niezależnie od okoliczności, które są tego przyczyną, a w szczególności gdy jego majątek nie wystarcza na spłatę zaciągniętego kredytu lub zaprzestał płacenia swoich zobowiązań lub rozpoczęty został proces jego likwidacji, 9) nastąpiło inne zdarzenie, które według opinii Banku mogłoby w istotny sposób wpłynąć na zdolność Kredytobiorcy do wypełniania jego zobowiązań związanych z Umową. 2. W razie zagrożenia terminowej spłaty należności z tytułu udzielonego kredytu z przyczyn określonych w ust.1 Bank może: 1) wypowiedzieć udzielony kredyt w części lub w całości przed umownym terminem spłaty, 2) żądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu oprócz już ustanowionego w Umowie, 3) żądać przedstawienia przez Kredytobiorcę programu poprawy, uznanego przez Bank za wiarygodny, pod rygorem zaprzestania dalszego kredytowania. 3. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi 30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością Kredytobiorcy 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia Banku o wypowiedzeniu Umowy. 4. Kredytobiorca może w każdym okresie wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 5. Następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy stają się wymagalne a Kredytobiorca zobowiązany jest do spłacenia wykorzystanej części kredytu wraz z należnymi odsetkami i innymi należnościami Banku. 6. O wypowiedzeniu Umowy Bank powiadamia Kredytobiorcę, dłużników z tytułu zabezpieczeń oraz poręczycieli listem poleconym. 7. W przypadku wypowiedzenia przez Bank kredytu, Kredytobiorca nie może żądać od Banku postawienia do jego dyspozycji niewykorzystanej części kredytu. 8. W okresie wypowiedzenia kredytu Bank nie udziela nowych kredytów Kredytobiorcy i nie zwiększa zadłużenia z tytułu już udzielonych kredytów w stosunku do salda zadłużenia występującego w dniu wypowiedzenia Umowy. 9. Na uzasadniony wniosek Klienta Bank może podjąć decyzję o zawarciu z Klientem porozumienia o przedłużeniu terminu spłaty kredytu lub raty kredytu, bądź o rozłożeniu na raty kwoty kredytu pozostałej do spłaty, jeżeli Klient przedstawi w Banku: 1) program naprawczy, którego realizacja zapewnia, według oceny Banku uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie, lub/i 13

14 2) źródła spłaty kredytu w terminie możliwym do przyjęcia przez Bank. 10. Bank zastrzega sobie możliwość obniżenia określonej w Umowie wysokości przyznanego limitu kredytowego lub odmowy wypłaty kolejnej transzy kredytu, w drodze jednostronnego oświadczenia woli w przypadku: 1) pogorszenia się sytuacji majątkowej Kredytobiorcy lub zaistnienia innych okoliczności, które negatywnie wpływają w ocenie Banku na zdolność kredytową Kredytobiorcy, 2) pogorszenia się obsługi Konta Kredytobiorcy w Banku a w szczególności: a) obniżenia się wysokości wpływów na konto w przypadku udzielenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym wskazujących na pogorszenie zdolności Kredytobiorcy do terminowego regulowania zobowiązań z tytułu kredytu, b) spowodowania przez Kredytobiorcę przekroczenia salda dostępnego konta, w tym wskutek braku na koncie środków na uregulowanie wierzytelności Banku wynikających z umowy Konta lub z Umowy. 11. W przypadku podjęcia przez Bank decyzji o obniżeniu wysokości kredytu Bank: 1) przekazuje Kredytobiorcy w formie pisemnej informację o obniżeniu wysokości kredytu w terminie do 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, 2) wstrzymuje możliwość zwiększenia zadłużenia przez Kredytobiorcę, przez zablokowanie dostępnego limitu kredytu w rachunku bieżącym lub wstrzymanie wypłaty transz, 3) wzywa pisemnie Kredytobiorcę do spłaty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w części przekraczającej nową wysokość kredytu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma, pod rygorem wypowiedzenia Umowy, jeżeli w momencie obniżenia wysokości kredytu Kredytobiorca wykorzystywał kredyt. 12. Obniżenie wysokości kredytu w przypadku, o którym mowa powyżej nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. ROZDZIAŁ VI ZAKOŃCZENIE UMOWY 1. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą: 1) upływu terminu, na który została zawarta, 2) upływu terminu jej wypowiedzenia, 3) w przypadku umowy o kredyt w rachunku bieżącym również z chwilą rozwiązania umowy konta. 2. Umowa wygasa, jeżeli przed wypłatą kredytu: 1) Kredytobiorca będący osobą fizyczną zmarł, 2) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 3) Kredytobiorca nie spełnił w terminie określonym w Umowie wszystkich warunków, od których Bank uzależnił wypłatę kredytu lub nie skorzystał z kredytu w terminie ustalonym w umowie. 3. Z dniem wygaśnięcia Umowy Bank nie jest zobowiązany do udostępnienia kwoty kredytu. Kredytobiorca może wnioskować o podpisanie nowej Umowy na dotychczasowych warunkach. 4. Z zastrzeżeniem ust.2 z chwilą śmierci Kredytobiorcy prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytu przechodzą na spadkobierców Kredytobiorcy. 5. Bank może odmówić wypłaty kredytu i odstąpić od Umowy, jeżeli: 1) Kredytobiorca nie zapłacił prowizji i opłat wynikających z Umowy oraz innych umów podpisanych z Bankiem, lub 2) zaszły okoliczności stwarzające zagrożenie terminowej spłaty kredytu, które nie były znane Bankowi w dniu podpisywania Umowy, lub 3) przed uruchomieniem kredytu wszczęto postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe wobec Kredytobiorcy, wszczęto postępowanie układowe wobec Kredytobiorcy, przedsiębiorstwo Kredytobiorcy zostało postawione w stan likwidacji, 6. Bank informuje Kredytobiorcę o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od Umowy pisemnie, listem poleconym, przesłanym na ostatni znany Bankowi adres do korespondencji. 7. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Kredytobiorcy od obowiązku zapłaty prowizji przygotowawczej, a w 14

15 przypadku wcześniejszego jej zapłacenia nie upoważnia do żądania jej zwrotu. 8. Od dnia rozwiązania Umowy zadłużenie z tytułu wykorzystanego kredytu traktowane jest jako zadłużenie przeterminowane. 9. Po upływie terminu spłaty określonego w Umowie albo na skutek rozwiązania Umowy Bank może rozpocząć dochodzenie należności z tytułu Umowy poprzez podjęcie działań windykacyjnych, w szczególności zaspokoić się z przyjętych zabezpieczeń. O kolejności i zakresie realizacji tego uprawnienia decyduje Bank. 10. W razie braku możliwości zaspokojenia roszczeń Banku, Bank może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości Kredytobiorcy będącego podmiotem gospodarczym. 11. Koszty sądowe i koszty windykacji obciążają Kredytobiorcę i są pokrywane w pierwszej kolejności. ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE DORĘCZENIA 1. Korespondencję Banku do Kredytobiorcy oraz do dłużników z tytułu zabezpieczeń i poręczycieli uznaje się za doręczoną, jeżeli została wysłana na wskazany przez nich adres zamieszkania, prowadzenia działalności lub do korespondencji. 2. Pismo wysłane do Kredytobiorcy na ostatni znany Bankowi adres do korespondencji uważa się za doręczone. 3. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Kredytobiorcy po zawarciu Umowy oraz nie powiadomieniu Banku o tym fakcie, oświadczenia i zawiadomienia przesyłane będą na ostatni, podany Bankowi adres. 4. W razie zwrotu korespondencji z powodu zmiany adresu bez powiadomienia Banku, odmowy odbioru lub nieodebrania z urzędu pocztowego, pomimo awizowania - zwrócone pismo, z adnotacją o przyczynach niedoręczenia, Bank składa do akt ze skutkiem doręczenia. ZMIANA UMOWY I REGULAMINU 1. Rozwiązanie Umowy, jej uzupełnienie lub zmiana wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że Umowa lub przedmiotowy Regulamin stanowią inaczej. 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy. 3. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu kredytu ze względu na zmiany organizacyjne w Banku, zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany sytuacji rynkowej. 4. O każdej zmianie niniejszego Regulaminu Bank powiadamia Kredytobiorcę wysyłając mu zmienione warunki tego Regulaminu listem zwykłym na adres korespondencyjny lub przekazuje w inny ustalony sposób. 5. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga aneksu do Umowy. 6. Jeżeli w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania korespondencji, zawierającej informację o zmianie warunków Regulaminu, Kredytobiorca nie złoży pisemnego oświadczenia o odmowie ich przyjęcia, przyjmuje się, że Kredytobiorca zaakceptował nową treść Regulaminu, przy czym zawiadomienie uznaje się za doręczone po 14 dniach od jego wysłania. 7. Jeżeli Kredytobiorca nie przyjmie zmienionych warunków Regulaminu będzie to równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy. 8. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych usług lub nowej funkcjonalności, w tym nowych form kredytowania. Wprowadzenie tych zmian nie wymaga informowania Kredytobiorców w sposób określony w ustępach powyższych. 9. Skorzystanie przez Kredytobiorcę z nowych usług lub nowej funkcjonalności jest równoznaczne z akceptacją odpowiednich postanowień Regulaminu. 15

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe,

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe, UMOWA Nr -Wzór Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... wpisana do... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. Spis treści I. Postanowienia ogólne..2 II. Podstawowe zasady Kredytu Plan

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../...

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... zawarta w... w dniu... między Bankiem..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:....... a Gminą Ropczyce...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: 1)..., 2)... a

reprezentowanym przez: 1)..., 2)... a UMOWA KREDYTU INWESTYCYJNEGO NR... W dniu... pomiędzy Bankiem...,, reprezentowanym przez: 1)..., 2)... a...... zwanym dalej Kredytobiorcą, reprezentowanym przez: 1)..., 2)...* została zawarta umowa o następującej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Ruścu

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Ruścu Uchwała Zarządu nr 205/2009 Z dnia 09.11.2009 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Ruścu Rusiec, listopad 2009r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Ostrów Wielkopolski, dnia 6 maja 2015r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: OPP/01/2015 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie Uchwała nr 102/2005 dn. 04.11.2005r REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, listopad

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej

UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej Projekt umowy Załącznik nr 4 UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie...

o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie... UMOWA Nr - Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... r. w... pomiędzy... wpisana do... o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie... reprezentowany przez.........

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r.

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. Zawarta pomiędzy: UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. POZNAŃSKIM OŚRODKIEM SPECJALISTYCZNYM USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu (61-696) Al. Solidarności 36 REGON:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków:

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: 1. Kwota kredytu: 65.934.524,45 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU KREDYTOWANIA KLIENTÓW MSP W BANKU POCZTOWYM S.A.

REGULAMINU KREDYTOWANIA KLIENTÓW MSP W BANKU POCZTOWYM S.A. REGULAMINU KREDYTOWANIA KLIENTÓW MSP W BANKU POCZTOWYM S.A. strona 1 Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne... 2 Rozdział II Ogólne zasady kredytowania... 2 Rozdział III Oprocentowanie kredytu/pożyczki...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.569.790,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budżetu Gminy Grunwald oraz spłatę wcześniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 22/R/2016 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego z dnia 02 marca 2016 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, marzec 2016 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Handlowych KREDYT KRÓTKOTERMINOWY

Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Handlowych KREDYT KRÓTKOTERMINOWY Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Handlowych KREDYT KRÓTKOTERMINOWY Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady udzielania Kredytów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA kredytowa Nr...

UMOWA kredytowa Nr... Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA kredytowa Nr... Zawarta w dniu... 2007 r. między : 1. Gminą Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo Nr REGON 092350665; NIP 554-25-54-358.

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek na cele związane z działalnością gospodarczą Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej Piast

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek na cele związane z działalnością gospodarczą Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej Piast Regulamin udzielania kredytów i pożyczek na cele związane z działalnością gospodarczą Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej Piast I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr... do Uchwały Nr /2006 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia... roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r.

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r. WZÓR BANK UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Istotne elementy umowy kredytowej

Istotne elementy umowy kredytowej Załącznik Nr 2 do wniosku z dnia 22 maja 2014 roku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Istotne elementy umowy kredytowej 1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne Bank udziela

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA nr.

Wzór umowy. UMOWA nr. UMOWA nr. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Nowogród Bobrzański, w imieniu której działa Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, NIP 929-10-04-928, REGON: 970770758, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

o kredyt długoterminowy Bankiem...zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym......

o kredyt długoterminowy Bankiem...zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym...... Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór Umowa Nr /2012 W dniu... 2012 r. pomiędzy: o kredyt długoterminowy Gminą Szczekociny z siedzibą Urzędu ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, REGON: 151398735, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Ruścu

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Ruścu Załącznik do Uchwały nr 5/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ruścu z dnia 26.01.2016 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Ruścu Rusiec, styczeń 2016 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Handlowych KREDYT ODNAWIALNY

Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Handlowych KREDYT ODNAWIALNY Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Handlowych KREDYT ODNAWIALNY Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady udzielania Kredytów... 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009 UMOWA O KREDYT Nr FN.I.3054-1/2009 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... grudnia 2009 r. pomiędzy GMINĄ MNIÓW, 26-080 Mniów,ul. Centralna 9 Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2016 r.

Warszawa, styczeń 2016 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, styczeń 2016 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DLA PAŁAC KSIĄŻĘCY SP. Z O.O. W ŻAGANIU W WYSOKOŚCI 5 000 000,00 PLN." PYTANIA Z DNIA 07.02.2011r. Pytanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 136/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 08.03.2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin marzec 2013r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr...

UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr... Załącznik nr 2.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr... W dniu...w... pomiędzy...... (osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, październik 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

II. Rodzaje oraz warunki kredytów/pożyczki

II. Rodzaje oraz warunki kredytów/pożyczki Regulamin ogólny udzielania kredytów klientom instytucjonalnym (obowiązuje od dnia 09.12.2013 r.) I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 40/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pucku z dnia 11.04.2016r. Bank Spółdzielczy w Pucku Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Puck, kwiecień 2016 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym Załącznik do Uchwały nr 6/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 stycznia 2015 r. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym Wejherowo, styczeń 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ IV. KREDYTY I POŻYCZKI Załącznik do Uchwały Nr 18/I/2014 z dnia 20.01.2014 r. Rozdział 1. Kredyty na działalność rolniczą L.p. Tryb pobierania Stawka w % lub zł Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo