REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady zabezpieczania kredytu 2 Rozdział III Oprocentowanie, prowizje i opłaty 2 Część 1. Oprocentowanie 3 Część 2. Opłaty i prowizje 3 Rozdział IV Wykorzystanie i spłata kredytu 3 Część 1. Wykorzystanie kredytu 3 Część 2. Spłata kredytu 3 Rozdział V Wypowiedzenie kredytu i zaspokojenie roszczeń Banku 4 Rozdział VI Zobowiązania i uprawnienia stron 4 Rozdział VII Postanowienia końcowe 4 strona 1 / 5

2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin obsługi kredytów Adm. dla przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, zwany dotychczas Regulaminem udzielania i obsługi kredytów przedsiębiorcom i innym jednostkom organizacyjnym w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, dalej jako Regulamin, określa podstawowe zasady obsługi kredytów dla przedsiębiorców oraz innym jednostkom organizacyjnym. 2. Postanowienia Regulaminu są dla stron wiążące, jeżeli strony w umowie o kredyt nie ustaliły odmiennie swych praw i obowiązków. 2 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 2) inne jednostki organizacyjne wszelkie jednostki organizacyjne nie prowadzące działalności gospodarczej (m.in. komunalne osoby prawne, instytucje państwowe, organizacje społeczne), 3) komunikat komunikat Banku adresowany do Klientów, zawierający aktualną informację o oprocentowaniu kredytów przeterminowanych i wysokości stopy bazowej Banku, umieszczany w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku, 4) kredyt środki pieniężne jakie Bank oddaje Kredytobiorcy do dyspozycji na warunkach i na cel określony w umowie o kredyt, 5) kredyt Adm. kredyt obrotowy nieodnawialny, kredyt obrotowy nieodnawialny Adm., kredyt obrotowy odnawialny, kredyt obrotowy odnawialny Adm., kredyt inwestycyjny, kredyt inwestycyjny Adm., kredyt w rachunku bieżącym Adm., kredyt w rachunku dla firm / kredyt w rachunku dla firm Plus Adm., kredyt samochodowy dla firm Adm., kredyt dla wspólnot Adm. lub kredyt inwestycyjny dla rolników z dopłatami z ARiMR udzielony do dnia fuzji operacyjnej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą, do której załącznik stanowi niniejszy regulamin, 6) Kredytobiorca przedsiębiorca lub inna jednostka organizacyjna, której Bank udzielił kredytu, 7) Oddział Banku jednostka organizacyjna Banku lub komórka zajmująca się obsługą klientów, 8) okres kredytowania okres liczony od dnia zawarcia umowy kredytu do daty spłaty kredytu określonej w umowie o kredyt, 9) zabezpieczenie kredytu zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu, przyjmowane przez Bank zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami dotyczącymi zabezpieczenia wierzytelności Banku, 10) przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą, 11) rachunek kredytowy wydzielony rachunek, inny niż rachunek bieżący, służący do obsługi kredytu prowadzony w jednostce organizacyjnej Banku, 12) rachunek obsługi kredytu rachunek bieżący, pomocniczy lub inny odrębny rachunek stworzony na potrzeby obsługi kredytu, prowadzony przez Bank, 13) Tabela kursów Tabela kursów PKO Banku Polskiego SA obowiązująca w Banku w momencie dokonywania przeliczeń kursowych, 14) Taryfa opłat i prowizji Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO BP SA za usługi oferowane klientom rynku korporacyjnego oraz Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli zestawienie opłat i prowizji, pobieranych przez Bank za czynności związane z obsługą kredytu,, 15) termin spłaty - data obciążenia rachunku obsługi kredytu lub data uznania rachunku kredytowego w przypadku kredytu odnawialnego oraz kredytu w rachunku bieżącym, 16) umowa o kredyt umowa, na podstawie której Bank zobowiązuje się oddać Kredytobiorcy, na czas oznaczony w umowie, kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty, zapłaty prowizji od udzielonego kredytu oraz innych wierzytelności Banku związanych z kredytem, 17) uruchomienie kredytu postawienie do dyspozycji Kredytobiorcy określonej w umowie o kredyt kwoty środków pieniężnych, 18) waluta kredytu waluta, w której został udzielony kredyt, 19) waluty obce waluty określone jako wymienialne przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 20) zdolność kredytowa zdolność Kredytobiorcy do spłaty zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty. Rozdział II Zasady zabezpieczania kredytu 3 1. W całym umownym okresie trwania kredytu musi istnieć jego zabezpieczenie. 2. Forma zabezpieczenia kredytu jest uzależniona od rodzaju kredytu, kwoty udzielonego kredytu oraz okresu kredytowania. W szczególności Bank przyjmuje następujące formy zabezpieczeń: 1) hipoteka na nieruchomości stanowiąca własność Kredytobiorcy i/lub osoby trzeciej, 2) zastaw rejestrowy, 3) przelew (cesja) wierzytelności lub praw, 4) wpłata/przelew środków pieniężnych na rachunek Banku, 5) weksel własny in blanco, 6) poręczenie wekslowe, 7) poręczenie wg prawa cywilnego, 8) inne, akceptowane przez Bank. 3. Dla zabezpieczeń rzeczowych, w tym nieruchomości, wymagane jest ubezpieczenie przedmiotu zabezpieczenia wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z polisy ubezpieczenia przedmiotu na rzecz Banku. 4. Wszystkie koszty związane z ustanowieniem, utrzymaniem i zwolnieniem zabezpieczenia spłaty kredytu ponosi Kredytobiorca. 5. W przypadku znacznego, tj o więcej niż 30%, zmniejszenia się wartości rynkowej zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu, na wniosek Banku Kredytobiorca zobowiązuje się ustanowić dodatkowe zabezpieczenie kredytu lub dokonać spłaty odpowiedniej części wykorzystanego kredytu albo wyrazić zgodę na zmniejszenie kwoty kredytu. 6. Bank powinien mieć możliwość kontroli zabezpieczenia poprzez prawo do weryfikacji jego wartości, prawo do informacji o jego bieżącej lokalizacji oraz możliwość inspekcji i oceny stanu zabezpieczenia (w tym jego ubezpieczenia i opłat podatkowych). 7. Każde obciążenie przedmiotu zabezpieczenia na rzecz innego wierzyciela wymaga stanowiska Banku. Rozdział III Oprocentowanie, prowizje i opłaty Część 1. Oprocentowanie 4 1. Kredyt jest oprocentowany według: 1) stałej stopy procentowej powiększonej o marżę Banku (dotyczy tylko kredytów krótkoterminowych), 2) zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę Banku. 2. W przypadku kredytów w złotych, wysokość zmiennej stopy procentowej ustalana jest przez Bankw oparciu o: 1) stopę bazową Banku, 2) stawkę WIBOR dla depozytów miesięcznych, trzymiesięcznych lub sześciomiesięcznych. 3. W przypadku kredytów w walucie obcej oraz kredytów denominowanych lub waloryzowanych kursem waluty obcej, wysokość zmiennej stopy procentowej ustalana jest przez Bank w oparciu o stawkę: 1) LIBOR dla depozytów miesięcznych, trzymiesięcznych lub sześciomiesięcznych w przypadku kredytów w USD i CHF, 2) EURIBOR dla depozytów miesięcznych, trzymiesięcznych lub sześciomiesięcznych w przypadku kredytów w EUR, 3) CIBOR dla depozytów miesięcznych, trzymiesięcznych lub sześciomiesięcznych w przypadku kredytów w DKK, 4) STIBOR dla depozytów miesięcznych, trzymiesięcznych lub sześciomiesięcznych w przypadku kredytów w SEK, 5) OIBOR dla depozytów miesięcznych, trzymiesięcznych lub sześciomiesięcznych w przypadku kredytów w NOK. 4. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stopy procentowej, o której mowa w ust. 2 i 3, nie stanowi zmiany umowy o kredyt. 5. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości stopy bazowej Banku w trakcie trwania umowy o kredyt. 6. Czynnikami mającymi wpływ na zmianę wysokości stopy bazowej Banku są: 1) stopy Narodowego Banku Polskiego ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej, 2) stopy rynku międzybankowego, strona 2 / 5

3 3) czynniki określone w 7 ust O wysokości aktualnie obowiązującej stopy bazowej Banku, Bank będzie informował Kredytobiorcę w odrębnych komunikatach dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronach Internetowych Banku. 8. Zmiana stawki WIBOR / LIBOR / EURIBOR / CIBOR / STIBOR / OIBOR następować będzie w oparciu o stawkę publikowaną na stronie WIBOR serwisu Reuters a o godzinie 1100 czasu warszawskiego. W przypadku, gdy stawki wymienione w zdaniu poprzednim osiągną wartość ujemną, Bank do wyliczenia stopy bazowej przyjmie stawkę 0%. 9. Wysokość marży Banku może być zmieniana przez Bank w trakcie trwania umowy o kredyt, w sytuacjach określonych w umowie o kredyt. 10. Czynnikami mającymi wpływ na zmianę marży Banku są: 1) wydłużenie okresu kredytowania, 2) zmiana wysokości kredytu, 3) sytuacja ekonomiczno-finansowa Kredytobiorcy Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są w okresach: miesięcznych, kwartalnych lub innych uzgodnionych w umowie o kredyt i stają się należne Bankowi w terminach określonych w umowie o kredyt. 2. Bank nalicza odsetki za okres od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 3. Jeżeli umowa o kredyt nie stanowi inaczej przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni Niespłacony w terminie kredyt lub jego część, w tym również niespłacenie przez Kredytobiorcę raty kredytu wraz z odsetkami w terminie, Bank traktuje jako zadłużenie przeterminowane. 2. Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego Bankowi należne będą odsetki naliczone według obowiązującej w danym dniu stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego. 3. Wysokość stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego jest określana w uchwale Zarządu Banku. 4. Stopa procentowa dla zadłużenia przeterminowanego jest zmienna. O zmianie stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego Bank będzie informował Kredytobiorcę w odrębnych komunikatach dostępnych w Oddziałach Banku oraz na stronie Internetowej Banku. 5. Czynnikami mającymi wpływ na zmianę wysokości stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego są: 1) stopy Narodowego Banku Polskiego ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej, 2) stopy rynku międzybankowego. Część 2. Opłaty i prowizje 7 1. Za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu Bank pobiera prowizje i opłaty bankowe w wysokości określonej w Taryfie opłat i prowizji. 2. Taryfa opłat i prowizji dostępna jest w Oddziałach Banku oraz na stronach internetowych Banku. 3. Wysokość opłat i prowizji może ulec zmianie. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy o kredyt. 4. Podstawą zmiany wysokości opłat i prowizji może być: 1) zmiana warunków cenowych na rynku międzybankowym, 2) polityka finansowa Banku, 3) koszty ponoszone na rzecz instytucji zewnętrznych świadczących usługi dla Banku w zakresie czynności bankowych, 4) zmiana przepisów prawa i formy świadczonych usług, w zakresie jakim ta zmiana wpływa na realizację postanowień umowy o kredyt. 5. W przypadku kredytów udzielanych przez Bank w walutach, kwoty prowizji i opłat, mogą być pobrane w walucie kredytu lub w złotych w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej po przeliczeniu według Tabeli kursów. 6. Zapłacone przez Kredytobiorcę prowizje nie podlegają zwrotowi. Rozdział IV Wykorzystanie i spłata kredytu Część 1. Wykorzystanie kredytu 8 1. Uruchomienie środków z kredytu następuje po: 1) podpisaniu przez Kredytobiorcę umowy o kredyt oraz umów zabezpieczeń, 2) spełnieniu przez Kredytobiorcę warunków określonych w umowie o kredyt. 2. Bank odstępuje od umowy i odmawia uruchomienia kredytu, jeżeli: 1) Kredytobiorca nie zapłaci prowizji i opłat wynikających z umowy o kredyt oraz innych umów podpisanych z Bankiem, 2) przed uruchomieniem kredytu wszczęto postępowanie upadłościowe wobec Kredytobiorcy, wszczęto postępowanie układowe wobec Kredytobiorcy, wszczęto likwidację Kredytobiorcy, zaszły okoliczności nieznane Bankowi w dniu podpisania umowy, które stwarzają zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu. 3. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Kredytobiorcy od obowiązku zapłaty prowizji przygotowawczej, a w przypadku wcześniejszego jej zapłacenia, nie upoważnia do żądania jej zwrotu Kredytobiorca zobowiązany jest wykorzystać środki z kredytu w sposób i na cel określony w umowie o kredyt. 2. Niewykorzystanie kredytu lub jego transzy w ustalonym w umowie o kredyt terminie oznacza rezygnację Kredytobiorcy z tej części kredytu, o ile postanowienia umowy o kredyt nie stanowią inaczej. 3. Wypłata środków z kredytu następuje w sposób określony w umowie o kredyt. Część 2. Spłata kredytu Wykorzystany kredyt wraz z odsetkami podlega spłacie w terminach, kwotach i na zasadach określonych w umowie o kredyt. 2. Spłata kredytu następuje poprzez obciążenie, określonego w umowie o kredyt, rachunku obsługi kredytu w dniu określonym w umowie o kredyt jako termin spłaty, z zastrzeżeniem ust Kredytobiorca ma obowiązek zapewnić w dniu wymagalności spłaty, na wskazanym w umowie o kredyt rachunku obsługi kredytu, środki pieniężne w kwocie wystarczającej na spłatę kredytu, zgodnie z warunkami w umowie. 4. Jeżeli w dniu wymagalności spłaty, na rachunku obsługi kredytu nie będą znajdowały się środki na pokrycie wymaganych kwot, o których mowa w ust. 2, Bank dokona spłaty w kwocie znajdującej się na tym rachunku, a brakującą kwotę będzie traktował jako zadłużenie przeterminowane. 5. W przypadku kredytów w formie kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu odnawialnego, spłata kredytu następuje każdorazowo w momencie wpływu środków odpowiednio na rachunek bieżący lub rachunek kredytowy. 6. Jeżeli termin spłaty całości lub części kredytu albo odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata kredytu następuje w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty, za wyjątkiem kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu odnawialnego, w przypadku których termin spłaty przypada na ostatni dzień roboczy przed terminem spłaty. 7. Spłata kredytu przed terminami określonymi w umowie o kredyt wymaga zmiany terminarza spłat oraz podpisania stosownego aneksu do umowy, o ile sama umowa o kredyt nie stanowi inaczej. 8. Spłata całej kwoty zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami i prowizjami oznacza wygaśnięcie umowy o kredyt, niezależnie od tego, kto w jakim trybie i terminie jej dokonał, o ile umowa o kredyt nie stanowi inaczej. strona 3 / 5

4 Rozdział V Wypowiedzenie kredytu i zaspokojenie roszczeń Banku Bank ma prawo wstrzymać w całości lub w części wypłaty kredytu oraz wypowiedzieć kredyt i żądać jego spłaty w terminie 30 dni od dnia doręczenia oświadczenia Banku o wypowiedzeniu umowy lub żądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu w przypadku: 1) zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego Kredytobiorcy, 2) gdy Kredytobiorca stał się niewypłacalny, niezależnie od okoliczności, które były tego przyczyną, 3) niedotrzymania przez Kredytobiorcę istotnych warunków umowy o kredyt, w szczególności gdy spłata kredytu, odsetek lub prowizji nie przebiega terminowo, kredyt został przeznaczony na inne cele niż określone w umowie o kredyt, 4) zmniejszenia się wartości zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu, 5) gdy nastąpiło inne zdarzenie, które według opinii Banku mogłoby w istotny sposób wpłynąć na zdolność Kredytobiorcy do wypełniania jego zobowiązań związanych z umową o kredyt, 6) jeżeli jakiekolwiek informacje lub dokumenty przekazane Bankowi, będące podstawą udzielenia kredytu lub sporządzone w okresie kredytowania, okażą się w istotnym zakresie nieprawdziwe, nierzetelne lub fałszywe, 7) utraty przez Kredytobiorcę jakiejkolwiek zgody, zezwolenia, licencji bądź koncesji potrzebnej Kredytobiorcy do prowadzenia działalności. 2. W przypadku zagrożenia upadłością Kredytobiorcy, Bank ma prawo wypowiedzieć kredyt i żądać jego spłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia Banku o wypowiedzeniu umowy o kredyt. 3. O wypowiedzeniu umowy o kredyt Bank powiadamia Kredytobiorcę oraz poręczycieli pismem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Korespondencja będzie uważana za skutecznie doręczoną w dacie potwierdzenia odbioru przez odbiorcę przesyłki. W przypadku nieodebrania przez Kredytobiorcę wypowiedzenia umowy wysłanego przez Bank na ostatni znany adres korespondencyjny Kredytobiorcy, wypowiedzenie umowy uważa się za doręczone w pierwszym dniu roboczym, w którym przesyłka mogła zostać odebrana na podstawie zawiadomienia pocztowego (tzw. awizo). 4. W przypadku wypowiedzenia przez Bank kredytu, Kredytobiorca nie może żądać od Banku postawienia do jego dyspozycji niewykorzystanej części kredytu. 5. W okresie wypowiedzenia kredytu Bank nie udziela nowych kredytów Kredytobiorcy i nie zwiększa zadłużenia z tytułu już udzielonych kredytów w stosunku do salda zadłużenia występującego w dniu wypowiedzenia umowy Kredytobiorca może w każdym okresie wypowiedzieć umowę o kredyt, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 2. Następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia wszelkie zobowiązania wynikające z umowy o kredyt stają się wymagalne, a Kredytobiorca zobowiązany jest do spłacenia wykorzystanej części kredytu wraz z należnymi odsetkami i innymi należnościami W przypadku, gdy Kredytobiorca nie dokona spłaty całości lub części kredytu, odsetek i prowizji lub którejkolwiek z tych należności w terminie określonych w umowie o kredyt, Bank ma prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z całego majątku Kredytobiorcy i posiadanych zabezpieczeń, w tym ma prawo przymusowego ściągnięcia zadłużenia przeterminowanego oraz należnych odsetek i prowizji w ciężar rachunku obsługi kredytu lub z pierwszych wpływów na ten rachunek, bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy i przed wszystkimi innymi płatnościami, z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych. 2. Wszelkie należności uzyskane przez Bank albo przymusowo ściągane przez Bank na poczet spłaty zobowiązań związanych z zaciągnięciem, spłatą i obsługą kredytu będą pokrywane w następującej kolejności: 1) koszty sądowe i koszty windykacji, 2) prowizje i opłaty, 3) spłatę odsetek naliczonych według stopy obowiązującej dla zadłużenia przeterminowanego i kredytów postawionych w stan wymagalności, 4) zaległe odsetki, 5) bieżące odsetki, 6) spłatę kwoty kapitału przeterminowanego lub kwoty przekraczającej dozwolony limit kredytowy, 7) kapitał kredytu. 3. W sytuacji, gdy Bank dochodząc swych roszczeń w ramach przyjętych zabezpieczeń uzyska kwotę: 1) równą wierzytelności Banku z tytułu nie spłaconej w terminie całości lub części wykorzystanego kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i innymi kosztami - zobowiązanie Kredytobiorcy wobec Banku powstałe na mocy niniejszej umowy wygasa, 2) niższą od kwoty nie spłaconej w terminie części lub całości wykorzystanego kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i innymi kosztami - Bank dochodzi zapłaty tej różnicy od Kredytobiorcy oraz innych osób zobowiązanych, 3) wyższą od kwoty wierzytelności Banku z tytułu nie spłaconej w terminie całości lub części wykorzystanego kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i innymi kosztami - zobowiązanie Kredytobiorcy wobec Banku powstałe na mocy niniejszej umowy wygasa, zaś Bank zwraca uzyskaną nadwyżkę Kredytobiorcy. 4. Ostateczne rozliczenie Kredytobiorcy z tytułu kredytu, odsetek i innych kosztów oraz zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po całkowitej spłacie kredytu. Rozdział VI Zobowiązania i uprawnienia stron Kredytobiorca zobowiązuje się: 1) do dostarczania w okresach miesięcznych/kwartalnych lub na prośbę Banku, wymaganych przez Bank sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych lub innych informacji o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej i majątkowej umożliwiających ocenę jego zdolności do terminowej spłaty zadłużenia. W przypadku, gdy Kredytobiorca wchodzi w skład grupy kapitałowej, zobowiązany jest przedstawiać skonsolidowane sprawozdania finansowe, 2) niezwłocznie informować Bank o zmianach w statusie prawnym, składzie zarządu, zakresie i rodzaju prowadzonej działalności, lokalizacji, nazwie firmy oraz innych decyzjach i okolicznościach, które mogą mieć wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą, zwłaszcza dotyczących kredytów i gwarancji udzielonych przez inne banki oraz zabezpieczeń ustanawianych na majątku Kredytobiorcy, 3) do niezwłocznego poinformowania Banku o istotnych zmianach w strukturze akcjonariuszy, udziałowców lub właścicieli, 4) do umożliwienia pracownikom Banku przeprowadzania inspekcji w siedzibie Kredytobiorcy oraz w innych miejscach prowadzenia działalności i nieruchomościach będących zabezpieczeniem kredytu, w celu dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz stanu zabezpieczeń kredytu, 5) do przedkładania w Banku w całym okresie kredytowania odnawianych na kolejne okresy umów ubezpieczenia aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczenia kredytów udzielonych Kredytobiorcy przez Bank. 2. Bank zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o kredyt w przypadku niedopełnienia przez Kredytobiorcę któregokolwiek z postanowień ust Kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem o zmiany warunków kredytowania. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą zostać dokonane po: 1) uznaniu przez Bank zdolności kredytowej Kredytobiorcy jako wystarczającej, 2) podpisaniu aneksu do umowy o kredyt, 3) spełnieniu przez Kredytobiorcę warunków określonych w podpisywanym aneksie do umowy o kredyt. Rozdział VII Postanowienia końcowe Wszelkie zmiany umowy o kredyt wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Jeżeli w umowie o kredyt mowa jest o dniach, bez wyraźnego wskazania, iż termin określono w dniach roboczych, przyjmuje się, iż chodzi o dni kalendarzowe. 3. W przypadkach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie oraz w umowie o kredyt, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa Niniejszy regulamin stanowi załącznik do umowy o kredyt i stanowi jej integralną część. 2. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu ze względu na zmiany organizacyjne w Banku oraz zmiany sytuacji rynkowej. 3. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga wypowiedzenia umowy o kredyt. strona 4 / 5

5 4. O zmianach dokonanych w Regulaminie, Bank będzie informował Kredytobiorcę pisemnym zawiadomieniem lub za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Treść zmian dostępna będzie również w oddziałach Banku. 5. Brak zastrzeżenia przez kredytobiorcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianach będzie równoznaczny ze zgodą na proponowane zmiany, przy czym zawiadomienie uznaje się za doręczone po 14 dniach od dnia jego wysłania. 6. Jeżeli Kredytobiorca nie przyjmie zmienionych warunków Regulaminu, będzie to równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o kredyt. strona 5 / 5

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo