Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski"

Transkrypt

1 Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski

2 Plan przedmiotu Podstawowe technologie prezentacji HTML, XHTML, CSS, JavaScript Ajax, bogate aplikacje internetowe (RIA) Ruby On Rails Platforma Microsoft.NET ASP.NET WebForms ASP.NET MVC technologie dostępu do danych Web Services na platformie.net 2

3 Podstawowe technologie prezentacji po stronie klienta

4 Język HTML Zapis treści i opis układu graficznego dokumentów Rozkazy formatujące zapisane w postaci znaczników Większość znaczników występuje w parach: znacznik otwierający i znacznik zamykający Znaczniki mogą posiadać atrybuty sterujące Komentarze: "<!--" i "-->" Witamy w <b>poznaniu</b>

5 Dokument HTML Plik HTML Pliki załączników <h2>sample Page</h2> Shape 1: <img src="circle.jpg"><br> Shape 2: <img src="rect.jpg"><br> plik HTML = + circle.jpg rect.jpg

6 Struktura pliku HTML <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd"> <HTML> <HEAD> <TITLE> tytuł dokumentu </TITLE> pozostałe metadane </HEAD> <BODY> treść dokumentu </BODY> </HTML>

7 style logiczne style fizyczne Proste formatowanie znaków <b>tłusty</b> <i>pochylony</i> <tt>maszynowy</tt> <em>wyróżnienie</em> <cite>cytowanie</cite> <code>kod maszynowy</code> <kbd>z klawiatury</kbd> <samp>przykład</samp> <strong>wzmocniony</strong> <var>zmienna</var>

8 Znaki specjalne < > & ½ Ó

9 Łączniki hipertekstowe a.html <a name="etykieta">...</a>... <a href="#etykieta">...</a> <a href="b.html">...</a> <a href="http://www.poznan.pl/c.html">...</a> b.html c.html

10 Załączniki graficzne <img src="circle.jpg"> <img src="circle.jpg" alt="kółko"> <img src="circle.jpg" width=50 height=200> <a href="b.html"> <img src="circle.jpg"> </a>

11 Tabele <table border=3> <tr><th>miasto</th><th>mieszkańcy</th></tr> <tr><td>kraków</td><td> </td></tr> <tr><td>poznań</td><td> </td></tr> <tr><td>warszawa</td><td> </td></tr> </table>

12 Narzędzia dla autorów

13 HTML: zalety i wady Zalety prostota składni dostępność przeglądarek Wady brak szablonów/wzorców brak separacji formy i treści ubogi graficznie

14 Extensible HyperText Markup Language (XHTML) HTML sformułowany jako XML Następca HTML 4.01 Łączy siłę HTML 4 z mocą XML łatwość przetwarzania maszynowego zagnieżdżanie MathML, SMIL, SVG XHTML Basic rozszerzalny podzbiór XHTML opracowany dla urządzeń takich jak telefony, PDA Różnice w składni między HTML i XHTML

15 XHTML - Przykład <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl"> <head><title>przykład XHTML</title></head> <body> <p> Wybierz kolor: <br/><br/> <select name="kolor"> <option selected="selected">czerwony</option> <option>biały</option><option>zielony</option> </select> </p> </body> </html>

16 Cascading Style Sheets (CSS) Preferowany mechanizm do definiowania stylu prezentacji dokumentów w Internecie Mechanizm oparty o arkusze stylów w postaci listy reguł Ułatwia spójne formatowanie zbioru dokumentów Umożliwia dokładniejszą kontrolę sposobu wyświetlania elementów niż znaczniki HTML Mimo powszechnego wsparcia, ciągle drobne różnice między przeglądarkami

17 Dołączanie reguł do dokumentu HTML Reguły stylistyczne w oddzielnym pliku, wskazanym znacznikiem <LINK REL="stylesheet"> Reguły stylistyczne zagnieżdżone w dokumencie za pomocą znacznika <STYLE> w sekcji HEAD Atrybut STYLE elementów w sekcji BODY, np. <P STYLE='{color: blue}'>

18 HTML + CSS Przykład 1 <HTML> <HEAD> <TITLE>CSS homepage</title> <STYLE type="text/css"> H1 { color: blue } BODY { font-family: "Times"; font-size: 12pt; margin: 3em } </STYLE> </HEAD> <BODY> <H1 style='font-family: "Helvetica"'> Cascading Style Sheets</H1> <H2>Preface</H2> <P> A CSS rule consists of two main parts: selector and declaration. </P> </BODY></HTML>

19 HTML + CSS Przykład 2 <HTML> <HEAD> <TITLE>CSS homepage</title> <LINK rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css"> </HEAD> <BODY> <H1 style='font-family: "Helvetica"'> Cascading Style Sheets</H1> <H2>Preface</H2> <P> A CSS rule consists of two main parts: selector and declaration. </P> </BODY></HTML> styl.css H1 { color: blue } BODY { font-family: "Times"; font-size: 12pt; margin: 3em }

20 Format reguł CSS (1/2) Reguła = selektor + deklaracja H1 { color: blue } selektor deklaracja Selektor zawiera: nazwy elementów (np. H1) nazwy klas (np..parzysty) identyfikatory (np. #txt15) łączniki (odstęp, >, +)

21 Format reguł CSS (2/2) Deklaracja = nazwa właściwości: wartość Grupowanie selektorów Grupowanie deklaracji H1, H2 { color: blue } H1 { color: blue; font-style: italic }

22 Selektory (1/2) * - każdy element E - każdy element E (np. BODY) E F - każdy element F zagnieżdżony wewnątrz elementu E E > F - każdy element F zagnieżdżony bezpośrednio wewnątrz elementu E E + F - każdy element F, który następuje bezpośrednio za elementem E A:link - każdy link <A>, który nie został jeszcze odwiedzony A:visited - każdy link <A>, który został już odwiedzony

23 Selektory (2/2) E:active - element E właśnie naciskany myszką E:hover - element E, nad którym właśnie znajduje się wskaźnik myszki E[atr] - elementy E, które posiadają ustawioną (dowolną) wartość atrybutu atr E[atr="val"] - elementy E, które posiadają atrybut atr o wartości val E[atr~="val"] - elementy E, których wartością atrybutu atr jest lista słów, zawierająca val E.val - elementy E, które posiadają atrybut CLASS o wartości val (skrót dla E[class~="val"]) E#val - elementy E, posiadające atrybut ID o wartości val

24 Właściwości: czcionka, tekst, kolory i tło Właściwości czcionki: font, styl, wariant, grubość, szerokość, rozmiar Właściwości tekstu: wcięcie, wyrównanie, dekoracja, cień, odstępy, transformacja wielkości liter Właściwości koloru i tła: kolor pierwszego planu, kolor tła, obrazek jako tło BODY { font-family: helvetica, sans-serif; text-align: justify; text-decoration: underline; color: blue; background-color: yellow; }

25 Właściwości: Box model Dotyczy formatowania prostokątów wyznaczonych przez: zawartość margines wewnętrzny obramowanie margines zewnętrzny margines zewnętrzny obramowanie margines wewn. zawartość Formatowanie rozmiaru marginesów, grubości, stylu i koloru obramowania P { padding: 3px; margin: 1em 2em border-style: solid; border-color: blue; border-width: medium; }

26 Właściwości: pozycjonowanie elementów Trzy schematy pozycjonowania: Normal flow Floats Absolute positioning Algorytm pozycjonowania uwzględnia właściwości: position (static, relative, absolute, fixed) float (left, right, none)

27 Uwagi o pozycjonowaniu elementów Pozycjonowanie poprzez CSS a nie tabelki i ramki HTML tabelki dla danych tabelarycznych ramki niezalecane, ale zastępujące je mechanizmy CSS słabo wspierane przez przeglądarki

28 Pozycjonowanie w CSS Przykład <HTML> <HEAD> <TITLE>CSS homepage</title> <LINK rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css"> </HEAD> <BODY> <DIV class='normalny'> Block of text with normal flow. </DIV> <DIV class='absolutny'> Block of text with absolute positioning. </DIV> </BODY></HTML> styl.css DIV { border: solid } DIV.absolutny { position: absolute; top: 50 px; left: 100 px; width: 10 em }

29 Dziedziczenie reguł Dziedziczenie właściwości z elementów nadrzędnych Dokument HTML <H1>Oto przykład <EM>dziedziczenia</EM></H1> Arkusz stylów H1 { color: blue }

30 Kaskada Kaskada reguł z trzech źródeł: autor użytkownik Przeglądarka Ważne reguły H1 { color: blue! important} Importowanie url("ogolny.css")

31 Algorytm kaskady Znajdź wszystkie deklaracje odnoszące się do elementu Sortuj wg oznaczenia ważności i pochodzenia deklaracje przeglądarki normalne deklaracje użytkownika normalne deklaracje autora waga ważne deklaracje autora ważne deklaracje użytkownika Sortuj wg specyficzności selektorów reguł Sortuj wg kolejności wystąpienia

32 Specyficzność reguł Współczynnik specyficzności (ang. specificity) wyznaczany dla selektora reguły uwzględnia: (a) czy do wskazania elementu wykorzystany jest selektor czy atrybut style (b) liczbę identyfikatorów w selektorze (c) liczbę innych atrybutów i pseudo-klas w selektorze (d) liczbę nazw elementów i pseudo-elementów w selektorze Współczynnik ma postać liczby (a)(b)(c)(d) UL OL LI.red {...} /* a=0 b=0 c=1 d=3 -> specificity = 13 */

33 Formularz HTML Podstawowa metoda interakcji między użytkownikiem i aplikacją internetową Umożliwia wprowadzania danych za pomocą interfejsu użytkownika Przekazuje zakodowane dane do aplikacji

34 Przykładowy formularz HTML pole tekstowe grupa przycisków radiowych pole z hasłem lista rozwijana pole typu memo pole wyboru przyciski do wysłania i wyczyszczenia formularza

35 Wysłanie formularza Atrybut action - URI agenta przetwarzającego formularz Atrybut method - metoda wysyłania danych z formularza GET: dane kodowane w adresie URL POST: dane przesyłane w ciele komunikatu

36 HTML5 Następca HTML 4.01 and XHTML 1.1 Początkowo rozwijany pod auspicjami WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) W3C koncentrowało się na rozwoju XHTML Jeden język znaczników, dwie notacje (HTML i XHTML) Kompatybilność wtecz W3C Draft w 2012, W3C Recommendation w 2022 Wiele różnych funkcji, niektóre już wspierane przez przeglądarki!

37 Nowe cechy HTML5 Kanwa (<canvas>) i API do rysowania 2D Przechowywanie danych po stronie klienta (DOM Storage) Technika drag&drop Przesyłanie danych między dokumentami Obsługa multimediów <audio>, <video> Uproszczony DOCTYPE: <!DOCTYPE html> Więcej semantyki: <article>,<nav>,<footer> <input>: , date, search, range

38 JavaScript - wprowadzenie JavaScript to język skryptowy obiektowy interpertowalny przenaszalny darmowy Wykorzystanie JavaScript Rich Internet Applications walidacja danych wprowadzanych do formularzy HTML zapewnianie interakcyjności stron HTML

39 JavaScript - historia Język wprowadzony w 1995 roku przez Sun Microsystems i Netscape Communications JScript - kompatybilna implementacja Microsoft Standard ECMAScript ECMA-262 Aktualne wersje JavaScript 1.6 (wersja 1.7 jesienią 2007) JScript 5.6 i JScript.NET ECMAScript edition 3

40 JavaScript - zmienne i stałe Zmienne nie posiadają typu Nazwa zmiennej musi być poprawnym identyfikatorem Zmienne mogą być lokalne lub globalne Typy danych liczby, łańcuchy znaków, wartości logiczne, tablice, obiekty, wartość pusta, wartość niezdefiniowana var nazwisko = "Kowalski"; var _$_dziwna zmienna_99 = 0xabcd; GlobalnaFlaga = true; mojeauto = { marka: 'Fiat', nrrej: 'PO 12345' }; const pi = 3.14; // IE7, IE8 nie wspierają

41 JavaScript - operatory Operatory arytmetyczne logiczne przypisania porównania bitowe specjalne var a = b + c; var smaczny = swiezy && dojrzaly; var _1procent_wiecej *= 1.01; var czywiekszy = (duzy > maly); var _xor = a ^ b; var max = (a > b)? a : b;

42 JavaScript - instrukcje Instrukcje warunkowe: if...else, switch iteracyjne: for, do...while, while, break operujące na obiektach: for...in, with komentarze: jednowierszowe //, wielowierszowe /* */ while (a!= b) { if (a > b) { a = a - b; } else { b = b - a; } } // algorym Euklidesa

43 JavaScript - funkcje Nazwany blok programu może przyjmować parametry może zwracać wartość Funkcje same są obiektami (!) funkcja może być obiektem anonimowym funkcję można przypisać do składowej obiektu funkcję można przekazać jako argument Konstruktor - funkcja specjalna

44 JavaScript pozostałe elementy języka Obiekty obiektowość bez klas, poprzez prototypowanie głównie korzystanie z predefiniowanych obiektów, a nie tworzenie własnych (Date, String, RegExp, Math,...; Document Object Model) Funkcje nazwane bloki kodu są obiektami można je dodawać do obiektów jako metody Tablice obsługiwane poprzez obiekt Array, indeksowane od 0 Łańcuchy znaków obsługiwane poprzez obiekt String

45 Osadzanie skryptów JavaScript w dokumentach HTML funkcje wielokrotnego użytku w sekcji <head> dokumentu HTML dołączenie zewnętrznego pliku z kodem JavaScript instrukcje jednorazowe w sekcji <body> dokumentu HTML procedury obsługi zdarzeń wewnątrz właściwych znaczników

46 DOM - Document Object Model Opis reprezentacji dokumentu HTML lub XML w postaci drzewa elementów Interfejs do manipulowania elementami dokumentu Standard W3C Zdarzenia generowane przez mysz generowane przez klawiaturę związane z ramkami i obiektami związane z formularzami

47 DOM - hierarchia obiektów przeglądarki

48 JavaScript - przykład obsługi zdarzenia <html> <head> <script type="text/javascript"> function mouseoverheading() { document.getelementbyid("header").innerhtml = "...i znikam"; } function mouseoutheading() { document.getelementbyid("header").innerhtml = "pojawiam się..."; } </script> </head> <body> <h1 id="header" onmouseover = "mouseoverheading()" onmouseout = "mouseoutheading()" > pojawiam się... </h1> </body> </html>

49 JavaScript - obiekt window Reprezentuje okno przeglądarki Obiekt tworzony każdorazowo po napotkaniu znaczników <body> lub <frameset> Metody open(), close() alert(), confirm(), prompt() setinterval(), settimeout() print() scrollto(), scrollby(), resizeto(), resizeby() Obiekty document, history, location, navigator, screen

50 JavaScript - obiekt document Reprezentuje dokument wyświetlony w przeglądarce Zawiera wszystkie elementy składowe dokumentu Umożliwia manipulację cechami elementów wygląd, zachowanie Dostęp do elementów przez formularz: document.dataform.nazwisko przez nazwę: document.getelementbyid("nazwisko") Operacje na dokumencie open(), clear(), write(), close()

51 JavaScript - obiekty location, history, navigator Obiekt location reprezentuje aktualny adres URL składowe: host, href, pathname, port, protocol, search metody: assign(), reload(), replace() Obiekt history to tablica odwiedzonych adresów URL składowe: length metody: back(), forward(), go() Obiekt navigator reprezentuje klienta HTTP składowe: appname, appversion, platform, cpuclass metody: javaenabled()

52 JavaScript - wyrażenia regularne Bardzo przydatny mechanizm wyszukiwania i walidacji Predefiniowany obiekt RegExp składowe: ignorecase, input, source metody: exec(), test() metody obiektu String: match(), search(), replace() var = var userinput = var is correct = .test(userinput);

53 JavaScript - podsumowanie Najczęstsze zastosowania weryfikacja danych w formularzach HTML otwieranie nowych okien nawigacja za pomocą przycisków reakcja na zdarzenia generowane przez użytkownika (mysz, klawiatura) budowa rozwijanych menu

54 jquery Biblioteka JavaScript Dostępna od 2006 r., otwarta, darmowa Aktualnie najpopularniejsza z dostępnych bibliotek JS Używana przez 38.9% serwisów (statystyki W3Techs z ) Adopcja i wsparcie ze strony korporacji (m.in. Microsoft) Upraszcza korzystanie z JavaScript ( write less do more ) Nawigacja po drzewie dokumentu Obsługa zdarzeń Animacja Interakcje Ajax

55 jquery - Przykład Example from <a href="http://jquery.com/">jquery</a> site. <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/ jquery.min.js"></script> <script> $(document).ready(function(){ $("a").click(function(event){ alert("the link no longer took you to jquery.com"); event.preventdefault(); }); }); </script>

Interfejs użytkownika I

Interfejs użytkownika I Interfejs użytkownika I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Interfejs użytkownika I 1 Plan wykładu Formatowanie HTML za pomocą arkuszy stylów CSS Język XML ogólna struktura dokumentów opis struktury za

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!!

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!! Programowanie Stron Internetowych 2 PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH dr inż. Łukasz Bartczuk bartczuk@kik.pcz.pl Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska p. 517 Agenda wykładu Język

Bardziej szczegółowo

HTML & CSS. Spis treści

HTML & CSS. Spis treści HTML & CSS Spis treści 1. HTML... 2 1.1. Podstawy... 2 1.2. Struktura dokumentu... 2 1.3. Nagłówek... 2 1.4. Bloki tekstu... 3 1.5. Tekst... 4 1.6. Listy... 4 1.7. (Hiper)łącza... 5 1.8. Tabele... 5 1.9.

Bardziej szczegółowo

Informatyka MPDI 3 semestr

Informatyka MPDI 3 semestr Informatyka MPDI 3 semestr Wykład 2 CSS JavaScript CSS arkusze stylów opiera się na zasadzie określania cech elementy dzięki atrybutowi style ... Styl może mieć wiele cech,

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Paweª Witkowski. Jesie«2014

Paweª Witkowski. Jesie«2014 Bazy Danych i Usªugi Sieciowe Wst p do usªug sieciowych Paweª Witkowski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesie«2014 P. Witkowski (Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. I Jesie«2014

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Zakres tematyczny zajęć Rozmieszczanie elementów za pomocą CSS; JavaScript wprowadzenie, zagadnienia podstawowe; Wykorzystanie JavaScript-u do kontroli formularzy. Rozmieszczanie

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Projektowanie architektury informacji stron WWW Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Spis treści I. Wstęp... 6 II. Warsztat webmastera... 6 III. Szablon strony WWW... 7 IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Szkielety tworzenia aplikacji

Szkielety tworzenia aplikacji Szkielety tworzenia aplikacji dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/14 Kwestie organizacyjne Kontakt: mail: andrzej.grosser@icis.pcz.pl

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web Arkadiusz Curulak Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML i CSS Olsztyn 2001 Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe

Technologie internetowe Technologie internetowe Cascading Style Sheets Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu Wprowadzenie Wstawienie arkusza CSS, Reguły CSS Drzewo dokumentu Grupowanie, jednostki

Bardziej szczegółowo

CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1

CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1 CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1 Wstawianie stylów Przeglądarka wyświetla strony pozbawione stylów autorskich, stosując własne, wbudowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Wykład 1 Paweł Woszkowski SWSIM, 2010 PLAN ZAJĘĆ technologie, proces powstawania strony www, podstawowe zasady, xhtml, css, projektowanie, publikacja, hosting, promocja. STRONA

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS ITA-103 Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Moduł 2 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie...

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 1 Podstawy tworzenia stron internetowych Agenda Podstawy stron internetowych Przegląd języka HTML Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe

Witryny i aplikacje internetowe Program nauczania Witryny i aplikacje internetowe technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba Efekty kształcenia godzin 1. HTML hipertekstowy język znaczników 30 1. Składnia języka HTML

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie

Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie HTML,XHTML,CSS Katarzyna Grzelak marzec 2010 K.Grzelak (IFD UW) 1 / 36 Wstęp HTML/XHTML: definiuja strukturę stron internetowych: co jest nagłówkiem, gdzie

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2}

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2} Kaskadowe arkusze stylów (CSS) W trakcie projektowania własnego serwisu w języku HTML napotkamy problem z określeniem precyzyjnego pozycjonowania tekstu i grafiki oraz elastycznym formatowaniem tekstu.

Bardziej szczegółowo

Rails. Receptury. Zbiór gotowych rozwi¹zañ dla twórców aplikacji internetowych. Instalacja i uruchomienie œrodowiska

Rails. Receptury. Zbiór gotowych rozwi¹zañ dla twórców aplikacji internetowych. Instalacja i uruchomienie œrodowiska Rails. Receptury Autor: Rob Orsini T³umaczenie: ukasz Piwko, Leszek Sagalara ISBN: 978-83-246-1049-5 Tytu³ orygina³u: Rails Cookbook Format: B5, stron: oko³o 300 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets

Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets HTML a CSS HTML odpowiada za strukturę tworzonej witryny internetowej i poszczególnych dokumentów (ich stronę semantyczną) CSS odpowiada za wizualną prezentację

Bardziej szczegółowo

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista HTML kurs podstawowy Wykład: język znaczników, atrybuty, XML, XHTML, rodzaje znaczników, wybór edytora, struktura dokumentu, head, title, body, kodowanie, utf-8, iso-8859-2, meta, link, akapit, font, color,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Łukasz Ziemiańczyk Nr albumu 3265 EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Praca magisterska dr Mariusz Trzaska

Bardziej szczegółowo