TRIGON Dom Maklerski S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRIGON Dom Maklerski S.A."

Transkrypt

1 ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW na sprzedaż akcji Spółki PEKAES SA w ramach publicznego wezwania ogłoszonego w dniu 3 stycznia 2012 r. za pośrednictwem TRIGON Domu Maklerskiego S.A. Treść publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PEKAES SA opublikowana w dniu 3 stycznia 2012 r. stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat tego wezwania. Niniejszy dokument pełni jedynie funkcję informacyjną, a w razie jego sprzeczności z treścią wezwania pierwszeństwo mają zapisy przewidziane w treści wezwania. Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu. Wezwanie nie jest skierowane do podmiotów, w przypadku których w celu złożenia zapisów na sprzedaż Akcji wymagane jest sporządzenie dokumentu ofertowego, dokonanie rejestracji lub podjęcie innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim. Dokument wezwania nie może być rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłyby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie. 1. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1.1. [WZYWAJĄCY] KH Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 24/26, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: [ Wzywający ] [PODMIOT NABYWAJĄCY] PEKAES SA z siedzibą w Błoniu, pod adresem: ul. Spedycyjna 1, Błonie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: [ Podmiot Nabywający ] [PRZEDMIOT WEZWANIA] Przedmiotem niniejszego Wezwania jest (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela ( Akcje ) o wartości nominalnej 1,00 zł, wyemitowanych przez spółkę PEKAES SA z siedzibą w Błoniu, pod adresem: ul. Spedycyjna 1, Błonie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ( Spółka ). Każda Akcja będąca przedmiotem Wezwania uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje są: 1) zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) kodem ISIN PLPEKAS00017; 2) dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym - rynku podstawowym (będącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) [CENA] Cena, po której nabywane będą Akcje wynosi 8,00 zł (słownie: osiem złotych) za jedną Akcję ( Cena ) [TERMINY] Terminem ogłoszenia Wezwania jest 3 stycznia 2012 r. Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji rozpocznie się w dniu 24 stycznia 2012 r. i trwać będzie do dnia 7 lutego 2012 r. włącznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przewidywany termin zawarcia transakcji: 10 lutego 2012 r. Przewidywany termin rozliczenia transakcji: 15 lutego 2012 r. strona 1

2 1.6. [OŚWIADCZENIE WOLI] Poprzez podpisanie formularza zapisu osoba dokonująca zapisu na sprzedaż Akcji składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu [WZORY DOKUMENTÓW] W ramach Wezwania będą przyjmowane wyłącznie zapisy zgodne z ustalonymi przez TRIGON Dom Maklerski S.A. wzorami dokumentów. Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów wzory dokumentów zostaną udostępnione biurom/domom maklerskim lub bankom depozytariuszom prowadzącym rachunki papierów wartościowych; wzory dokumentów dostępne będą także, w okresie przyjmowania zapisów, w Oddziałach TRIGON Domu Maklerskiego S.A. oraz na stronie internetowej i 2. Z A S A D Y S K Ł A D A N I A Z A P I S Ó W N A S P R Z E D A Ż A K C J I 2.1. Osoby mające zamiar dokonać zapisu na sprzedaż Akcji powinny dokonać następujących czynności: 1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, dyspozycję blokady Akcji z terminem ważności do dnia 15 lutego 2012 r. włącznie oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego z terminem ważności do dnia 10 lutego 2012 r. (załącznik nr 1); 2) uzyskać świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie blokady i złożenie zlecenia sprzedaży Akcji, o których mowa wyżej (załącznik nr 2); podmiot wystawiający świadectwo depozytowe dokonuje blokady Akcji wymienionych w treści tego świadectwa na odpowiednim rachunku papierów wartościowych ich właściciela na okres do dnia 15 lutego 2012 r. włącznie, ale nie dłużej jednak niż do końca dnia rozliczenia transakcji, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisami. Obowiązek uzyskania świadectwa depozytowego nie dotyczy osób, które posiadają Akcje mające być przedmiotem zapisu na rachunku papierów wartościowych w TRIGON Domu Maklerskim S.A.; 3) złożyć w/w świadectwo depozytowe i dokonać zapisu na sprzedaż Akcji (załącznik nr 3) w jednym z niżej wymienionych Oddziałów TRIGON Domu Maklerskiego S.A. ( Oddział ). Lista Oddziałów przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji: Lp. Miasto Adres Telefon/faks Godziny 1. Częstochowa Częstochowa, al. N.M.P Kielce Kielce, al. Solidarności 15 A tel.: tel.: (z tel. 3. Kraków Kraków, ul. Mogilska 65 komórkowych) 4. Nowy Sącz Nowy Sącz, Rynek 7 faks: Warszawa Warszawa, Plac Piłsudskiego 2 (budynek Metropolitan) 2.2. Osoby zamierzająca dokonać zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, powinny wykonać następujące czynności: 1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję zablokowania Akcji do dnia rozliczenia transakcji włącznie (planowany termin rozliczenia transakcji: 15 lutego 2012 r.) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego (załącznik nr 1), jak również uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży (załącznik nr 2). Zlecenie strona 2

3 sprzedaży powinno być złożone z datą ważności do dnia zawarcia transakcji włącznie (planowany termin zawarcia transakcji: 10 lutego 2012 r.); 2) przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do TRIGON Domu Maklerskiego SA nie później niż do dnia 7 lutego 2012 r. do godz : oryginał świadectwa depozytowego, wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji (załącznik nr 3), przy czym podpis osoby składającej zapis oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe (poprzez złożenie podpisu wraz z pieczątką imienną) lub poświadczone przez notariusza. Powyższe dokumenty należy wysłać na adres:, ul. Mogilska 65, Kraków obowiązkowo z dopiskiem na kopercie: PEKAES WEZWANIE. Osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że nadanie dokumentów związanych ze składanym zapisem nawet kilka dni przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów może nie doprowadzić do skutecznego złożenia takiego zapisu. Wzywający, Podmiot Nabywający oraz nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki niedoręczonej w terminie korespondencji związanej z zapisem niezależnie od sposobu i terminu jej nadania. Osobą uprawnioną do dokonania zapisu jest właściciel Akcji lub jego pełnomocnik. Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dowodem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny nadto przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu takiej osoby prawnej lub takiej jednostki sporządzone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub upoważnionego pracownika TRIGON Domu Maklerskiego S.A. albo przez notariusza, chyba że umocowanie do działania w imieniu osoby prawnej lub takiej jednostki, wynika bezpośrednio z treści przedłożonego odpisu z odpowiedniego rejestru Zapis może być złożony za pośrednictwem pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub sporządzonego w formie pisemnej (załącznik nr 4) z podpisem poświadczonym przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub upoważnionego pracownika TRIGON Domu Maklerskiego S.A. albo przez notariusza. Pełnomocnictwo, stosownie do przewidzianego przez mocodawcę zakresu działania pełnomocnika, powinno obejmować umocowanie do: 1) złożenia dyspozycji blokady Akcji na okres do dnia 15 lutego 2012 r. włącznie oraz złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych Akcji z terminem ważności do dnia 10 lutego 2012 r. włącznie na warunkach określonych w Wezwaniu, 2) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot dokonujący blokady Akcji, 3) złożenia w Oddziale świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji na warunkach określonych w Wezwaniu, w tym w trybie korespondencyjnym, 4) odebrania wyciągu z rejestru zapisów otworzy w dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów rejestr, w którym w okresie składania zapisów ewidencjonowane będą składane zapisy. Wpis do rejestru nastąpi najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu złożenia zapisu, ale nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów. Jeśli zapis dokonany zostanie drogą korespondencyjną, wpis do rejestru nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od doręczenia zapisu, lecz nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów. wpisze do rejestru tylko zapisy spełniające wszystkie powyższe warunki najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru sporządzi wyciąg z rejestru, który będzie można odebrać w miejscu złożenia zapisu. TRIGON Dom Maklerski S.A. zwraca uwagę, że wyłącznie wyciąg z rejestru zapisów stanowi potwierdzenie wpisania do rejestru uprzednio złożonego zapisu. strona 3

4 2.6. nie będzie pobierać żadnych opłat z tytułu złożenia zapisu na sprzedaż Akcji oraz wydania wyciągu z rejestru zapisów od osób zgłaszających się w odpowiedzi na Wezwanie. Załączniki: 1 Dyspozycja blokady oraz zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego, 2 Świadectwo depozytowe Akcji, 3 Formularz zapisu na sprzedaż Akcji, 4 Wzór pełnomocnictwa, 5 Kontakt. strona 4

5 Załącznik nr 1 Pieczęć biura / domu maklerskiego lub banku depozytariusza DYSPOZYCJA BLOKADY oraz ZLECENIE SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI PEKAES SA W związku z ogłoszeniem w dniu 3 stycznia 2012 roku przez KH Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem TRIGON Domu Maklerskiego S.A., publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki PEKAES SA ( Akcje ), składam niniejszym: 1. dyspozycję zablokowania posiadanych przeze mnie Akcji: Imię / cd. Nazwy: Adres / Siedziba: PESEL/Inny nr identyfikacyjny: Liczba Akcji: Słownie: Kod KDPW: PLPEKAS00017 Nazwa domu maklerskiego / banku, na którego koncie w KDPW są zdeponowane Akcje: nr rachunku papierów wartościowych: Ostatni dzień ważności dyspozycji blokady: 15 lutego 2012 r. (nie dłużej jednak niż do dnia rozliczenia transakcji włącznie, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisami) 2. zlecenie sprzedaży wyżej oznaczonych Akcji, z limitem ceny 8,00 zł (słownie: osiem złotych) za jedną Akcję, na rzecz Spółki PEKAES SA z siedzibą w Błoniu, na warunkach określonych w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż Akcji, ogłoszonym w dniu 3 stycznia 2012 r. Zlecenie niniejsze jest nieodwołalne i ważne do dnia 10 lutego 2012 r. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że niniejsze zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane pod warunkiem dokonania przeze mnie, najpóźniej w dniu 7 lutego 2012 r., w TRIGON Domu Maklerskim S.A., zapisu na sprzedaż Akcji, zgodnie z warunkami publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji ogłoszonego w dniu 3 stycznia 2012 r. W przypadku nie złożenia zapisu na sprzedaż Akcji lub złożenia zapisu na liczbę Akcji mniejszą niż określona w zleceniu sprzedaży, Akcje powinny zostać odblokowane z końcem dnia rozliczenia transakcji, której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisami, najpóźniej z końcem dnia 15 lutego 2012 r. Ponadto składam dyspozycję wystawienia świadectwa depozytowego z oznaczeniem liczby zablokowanych Akcji oraz potwierdzeniem złożenia zlecenia sprzedaży. Podpis klienta Data przyjęcia dyspozycji i zlecenia Pieczęć oraz podpis pracownika Biura / Domu Maklerskiego lub Banku Depozytariusza strona 5

6 Załącznik nr 2 miejscowość, data ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR nazwa, siedziba i adres podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe stwierdza, że w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, na koncie: nazwa Domu / Biura Maklerskiego / Banku Depozytariusza Kod i typ Uczestnika KDPW, na którego koncie zdeponowane są Akcje znajduje się (słownie: ) liczba akcji akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, Spółki PEKAES SA kod KDPW: PLPEKAS00017, których właścicielem jest: Imię / cd. Nazwy: Adres / Siedziba: Nr rachunku papierów wartościowych i pieniężnego: PESEL / Inny nr identyfikacyjny: Jednocześnie oświadczamy, że: 1. wskazany wyżej akcjonariusz złożył nieodwołalne zlecenie sprzedaży akcji oznaczonych w treści niniejszego świadectwa, na rzecz Spółki PEKAES z siedzibą w Błoniu, z terminem ważności do dnia 10 lutego 2012 roku, zgodnie z warunkami wezwania ogłoszonego w dniu 3 stycznia 2012 roku. Akcje, na które wystawione zostało niniejsze świadectwo pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu do dnia rozliczenia transakcji sprzedaży, w ramach w/w wezwania, w KDPW S.A., jednak nie później, niż do dnia 15 lutego 2012 roku włącznie, z wyjątkiem sprzedaży na rzecz Spółki PEKAES z siedzibą w Błoniu. Termin ważności świadectwa depozytowego upływa w chwili rozliczenia powyższych transakcji w KDPW S.A. 2. akcje, o których mowa w niniejszym świadectwie depozytowym, zostały zablokowane zgodnie z dyspozycją blokady złożoną przez wyżej wymienionego akcjonariusza; 3. akcje, o których mowa w niniejszym świadectwie depozytowym, nie mają żadnych ograniczeń w przenoszeniu, jak również nie ustanowiono na nich żadnych obciążeń poza wymienionymi w treści niniejszego świadectwa depozytowego. Niniejsze świadectwo depozytowe nie może być podstawą do otwarcia rachunku papierów wartościowych ani do potwierdzenia posiadania akcji. Data, podpis i pieczęć pracownika wystawiającego świadectwo depozytowe Pieczęć Domu / Biura Maklerskiego lub Banku Depozytariusza wystawiającego świadectwo depozytowe Nr telefonu strona 6

7 Załącznik nr 3 ZAPIS NA SPRZEDAŻ AKCJI PEKAES SA na rzecz PEKAES SA z siedzibą w Błoniu Niniejszy dokument stanowi nieodwołalny zapis na sprzedaż akcji zwykłych, na okaziciela Spółki PEKAES SA z siedzibą w Błoniu, o wartości nominalnej 1,00 zł, kod KDPW PLPEKAS00017 ( Akcje ), na rzecz Spółki PEKAES SA z siedzibą w Błoniu, na warunkach określonych w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż Akcji, ogłoszonym za pośrednictwem TRIGON Domu Maklerskiego S.A. w dniu 3 stycznia 2012 r. Imię / cd. Nazwy: Adres zamieszkania / Siedziba: Kod: _ Miejscowość: Ulica: Telefon: Kraj: Adres korespondencyjny: Kod: _ Miejscowość: Ulica: PESEL / Inny nr identyfikacyjny: Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży: słownie:... Cena jednej Akcji: 8,00 zł (słownie: osiem złotych). Proszę o przekazanie zapłaty za Akcje na konto podmiotu, w którym zostało złożone zlecenie sprzedaży Akcji. Informacje dotyczące podmiotu, na którego koncie Akcje są zdeponowane: Nazwa Kod i typ Uczestnika KDPW, na którego koncie zdeponowane są Akcje Informacje dotyczące podmiotu, za pośrednictwem którego zostanie dokonana transakcja: (wypełnić tylko w przypadku składania zapisu na rzecz klienta Banku Depozytariusza lub podmiotu zarządzającego cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie): Nazwa Oświadczenie osoby zapisującej się na sprzedaż Akcji: kod KDPW Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 1. zapoznałem/am się z treścią wyżej wymienionego publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji i przyjmuję warunki w nim określone, 2. oferowane do sprzedaży Akcje nie są obciążone zastawem, ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich. Podpis osoby zapisującej się na sprzedaż Akcji Data, podpis i pieczęć pracownika TRIGON Domu Maklerskiego S.A. strona 7

8 Załącznik nr 4 Ja/My, niżej podpisany/i, P E Ł N O M O C N I C T W O Imię / cd Nazwy: Adres / Siedziba: Kod: _ Miejscowość: Ulica: Numer dowodu osobistego (paszportu) / Numer rejestru: niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa dla: Imię / cd Nazwy: Adres / siedziba: Kod: _ Miejscowość: Ulica: Numer dowodu osobistego (paszportu) / Numer rejestru: do wykonania czynności, których celem jest sprzedaż akcji Spółki PEKAES SA z siedzibą w Błoniu ( Akcje ), w odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji, ogłoszone w dniu 3 stycznia 2012 r., za pośrednictwem TRIGON Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Krakowie, przez Spółkę PEKAES SA z siedzibą w Błoniu. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do * : a) złożenia dyspozycji blokady do dnia 15 lutego 2012 roku włącznie... (słownie:...) Akcji, znajdujących się na moim rachunku papierów wartościowych nr... prowadzonym przez..., b) złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych Akcji z limitem ceny 8,00 zł (słownie: osiem złotych) za jedną Akcję i terminem ważności do dnia 10 lutego 2012 roku włącznie, na rzecz spółki PEKAES SA z siedzibą w Błoniu, na warunkach określonych w w/w wezwaniu, c) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot dokonujący blokady Akcji, d) złożenia świadectwa depozytowego w TRIGON Domu Maklerskim S.A., w tym w trybie korespondencyjnym, e) dokonania zapisu na sprzedaż Akcji, w tym w trybie korespondencyjnym, f) odebrania wyciągu z rejestru zapisów. Pełnomocnictwo niniejsze jest ważne do dnia 15 lutego 2012 r. Zwalniam niniejszym pełnomocnika z obowiązku zwrotu niniejszego dokumentu pełnomocnictwa. Podpis udzielającego pełnomocnictwa Potwierdzam autentyczność powyższego podpisu (podpis i pieczęć potwierdzającego) ** : Data, pieczęć i podpis osoby poświadczającej podpis * niepotrzebne skreślić ** podpis może być poświadczony przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe, pracownika TRIGON Domu Maklerskiego S.A. lub notariusza strona 8

9 Załącznik nr 5 Obsługa procesu przyjmowania zapisów, realizacja transakcji: Maria Krzak tel , faks , Mail: Małgorzata Płatek tel , faks , Mail: strona 9

Raport bieżący nr 24/2015. oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.). W

Raport bieżący nr 24/2015. oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.). W Raport bieżący nr 24/2015 KOFOLA S.A. Data: 19.08.2015 Temat: KOFOLA S.A. ogłasza ofertę skupu akcji własnych Podstawa prawna: artykuł 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą we Wrocławiu ( Wezwanie ) - komunikat

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą we Wrocławiu ( Wezwanie ) - komunikat Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą we Wrocławiu ( Wezwanie ) - komunikat Ogłoszone zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

Bardziej szczegółowo

Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu Akcji )

Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu Akcji ) Gdańsk, 24.03.2014r. Szanowna Pani/Pan Dyrektor/Prezes Biura/Domu Maklerskiego Departamentu Usług Powierniczych Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI KCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI KCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI KCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. W ramach niniejszej Oferty Zakupu Akcji EMPERIA HOLDING S.A. ( Oferta Zakupu, Oferta Zakupu Akcji ), spółka P1 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Nabywca) oferuje

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A. opublikowana w dniu 14 maja 2015 r. 1. Cel oferty Niniejsza Oferta zakupu akcji ( Oferta ) spółki ALTUS TFI S.A. ( Spółka ) jest ogłaszana w celu realizacji deklaracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul.

OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul. OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39 Datą niniejszej Oferty jest dzień 16 sierpnia 2013 roku W ramach niniejszej

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8

OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8 OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8 Datą niniejszej Oferty jest dzień 3 lutego 2015 roku W ramach niniejszej oferty zakupu akcji ( Oferta ) spółka

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Zaproszeniem Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółka Uchwała WZA

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Zaproszeniem Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółka Uchwała WZA Niniejszy dokument nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art.72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISÓW NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ( WEZWANIE )

WEZWANIE DO ZAPISÓW NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ( WEZWANIE ) WEZWANIE DO ZAPISÓW NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ( WEZWANIE ) Niniejsze Wezwanie ogłaszane jest zgodnie z art. 73 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI. GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI. GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu 1. Informacje ogólne Terminem ogłoszenia oferty jest 8 listopada 2007 roku. Przedmiotem oferty

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. NOTA PRAWNA Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 34 / 2014

Raport bieżący nr 34 / 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 34 / 2014 Data sporządzenia: 2014-09-02 Skrócona nazwa emitenta COMP Temat Oferta zakupu akcji własnych spółki Comp S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

W E Z W A N I E D O Z A P I S Y W A N I A S I Ę N A S P R Z E D A Ż A K C J I

W E Z W A N I E D O Z A P I S Y W A N I A S I Ę N A S P R Z E D A Ż A K C J I Strona 1 W E Z W A N I E D O Z A P I S Y W A N I A S I Ę N A S P R Z E D A Ż A K C J I Zgodnie z art. 151 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.- Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr Podstawa prawna: Treść raportu

Raport bieżący nr Podstawa prawna: Treść raportu Zgodnie z przepisami szwajcarskiego prawa handlowego, Rada Dyrektorów postanowiła o utworzeniu rezerwy na zakup akcji własnych w bilansie Spółki w wysokości odpowiadającej Raport bieżący nr 11/2015 21.02.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach

ZAPROSZENIE do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach ZAPROSZENIE do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach W ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, ul. Turyńska 101, wpisana

Bardziej szczegółowo

"WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAś AKCJI EUROFAKTOR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAś AKCJI EUROFAKTOR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca "WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAś AKCJI EUROFAKTOR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin 28.11.2012 1

Regulamin 28.11.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 28 listopada 2012 r. 28.11.2012 1

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A. Podmiotem Dominującym wobec GRUPA śywiec S.A. jest Brau Union AG z siedzibą w Linz (Austria) W ramach Oferty Zakupu Akcji GRUPA śywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Firma: Polskiego w Warszawie

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Firma: Polskiego w Warszawie Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ECHO INVESTMENT SA komunikat Niniejsze wezwanie ( Wezwanie ) do zapisywania się na sprzedaż akcji w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI AGORA S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI AGORA S.A. Niniejsza oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPERACYJNA

PROCEDURA OPERACYJNA PROCEDURA OPERACYJNA sporządzona w związku z emisją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM.

ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM. ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM.PL ( SPÓŁKA ) Niniejsze zasady nabywania akcji zostały sporządzone przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI TVN S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI TVN S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI TVN S.A. Podmiotem Dominującym wobec TVN S.A. jest N-Vision B.V. z siedzibą w Amsterdamie W ramach Oferty Zakupu Akcji TVN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiertnicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.)

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. --------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo