Załącznik nr 9 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 9 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie

2 1) Adres obiektu budowalnego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku, ul. Fabryczna 47, Białystok 2) Kod zamówienia wg CPV: Roboty budowlane Roboty w zakresie instalacji budowlanych Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania strukturalnego oraz instalacji elektrycznych Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie systemów alarmowych i anten Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Instalowanie infrastruktury okablowania Układanie kabli Instalowanie okablowania komputerowego Instalacje niskiego napięcia Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie okien i drzwi Instalowanie drzwi Instalowanie okien Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych Roboty remontowe i renowacyjne Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania Usługi architektoniczne i podobne Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych Usługi inżynieryjne Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi związane z budownictwem

3 Spis treści Spis treści Wprowadzenie Źródła informacji Zastosowane skróty i pojęcia Część opisowa PFU Ogólny opis przedmiotu zamówienia Szczegółowe wymagania funkcjonalno-użytkowe w stosunku do przedmiotu zamówienia Część informacyjna PFU Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych Spis tabel Spis rysunków... 36

4 1 Wprowadzenie Niniejszy dokument jest Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla potrzeb realizacji projektu Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem analitycznym w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie. 1.1 Źródła informacji Do opracowania niniejszego dokumentu wykorzystano następujące źródła informacji: 1) Studium wykonalności Projektu Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie. 2) Umowa nr UDA-RPPR /12-00 o dofinansowanie Projektu z dnia ) Uzgodnienia i konsultacje z Zamawiającym. 1.2 Zastosowane skróty i pojęcia Nazwa Inżynier Kontraktu (IK) IZ RPOWP MSWB PFU PSI e-z Projekt (MSWB) Serwerownia System Umowa o dofinansowanie Umowa Objaśnienie Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o. ul. Inowrocławska 17/18, Wrocław podmiot działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie wsparcia zarządzania Projektem Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Kod Projektu Program Funkcjonalno-Użytkowy niniejszy dokument Podlaski System Informacyjny e-zdrowie projekt realizowany w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Beneficjentami projektu są podmioty lecznicze z terenu województwa oraz ich organy tworzące. Przedsięwzięcie MSWB polegające na Rozbudowie (budowie) i wdrożeniu systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e- Usług oraz systemem analitycznym w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie Pomieszczenie w budynku Zamawiającego z serwerami systemu medycznego, przełącznikiem szkieletowym sieci LAN i pozostałym osprzętem System informatyczny w skład, którego wchodzą dostawy i usługi objęte wdrożeniem w ramach Projektu Umowa nr UDA-RPPR /12-00 o dofinansowanie Projektu Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą

5 Nazwa Wykonawca Wykonawca Systemu Zamawiający (SMSWB) Objaśnienie Wykonawca Systemu Podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym na budowę i wdrożenie Systemu oraz dostosowanie infrastruktury technicznej na potrzeby tego Systemu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku (SMSWB), ul. Fabryczna 27, Białystok

6 2 Część opisowa PFU Część opisowa PFU obejmuje: 1) Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 2) Szczegółowe wymagania funkcjonalno-użytkowe w stosunku do przedmiotu zamówienia. 2.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia PFU opisuje ilościowo i jakościowo elementy, które są przedmiotem zamówienia w drodze postępowania przetargowego. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie w dwóch etapach: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej. 2) Wykonanie robót budowlanych. Ramowy zakres prac obejmuje następujący zakres: 1) Wykonanie projektu i rozbudowa okablowania strukturalnego. 2) Wykonanie projektu i budowa instalacji sieci bezprzewodowej. 3) Wykonanie projektu, adaptacja i doposażenie pomieszczenia Serwerowni Parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Serwerownia W szpitalu funkcjonuje jedna Serwerownia usytuowana w piwnicy budynku D w pomieszczeniu o powierzchni ok. 18 m 2. Pomieszczenie ma kształt litery L. Dłuższa część ma 5,7m, a krótsza 2,1m długości. Całkowita wysokość pomieszczenia wynosi 2,75m. Wysokość do sufitu podwieszanego wynosi 2,2m. Stan obiektu jest dobry. Ściany są tynkowane i malowane na biało, wykończenie podłogi stanowi wykładzina antyelektrostatyczna. Pomieszczenie posiada 1 okno, wychodzące na zewnątrz oraz 1 drzwi wychodzące na korytarz. W Serwerowni znajduje się większość wyposażenia serwerowego oraz główny węzeł sieci teleinformatycznej (2 serwery, biblioteka taśmowa, macierz dyskowa klasy SOHO, przełącznik modułowy oraz urządzenie UTM). W pomieszczeniu zlokalizowano serwery systemu medycznego SOLMED i serwery systemu administracyjnego SIMPLE.ERP. Serwery te posiadają autonomiczne systemy zasilania sieciowego. Ponadto w pomieszczeniu tym są następujące instalacje: elektryczna ogólnego przeznaczenia: obwodów gniazdowych i oświetleniowa, elektryczna gwarantowana zasilania urządzeń komputerowych, z własną rozdzielnią elektryczną, okablowanie strukturalne, Pomieszczenie nie zostało wyposażone w standardowe elementy infrastruktury z wyłączeniem klimatyzacji oraz systemu zasilania rezerwowego dla poszczególnych urządzeń.

7 Rysunek 1 Schemat poglądowy pomieszczenia Serwerowni w piwnicy na poziomie Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Dokumentacja projektowa, na podstawie której wykonany zostanie przedmiot zamówienia, powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać wymogi określone przepisami, w tym: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U nr 243 poz ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U nr 120 poz. 1133), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno' użytkowego (Dz.U nr 42 poz. 217 ze zm.), powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi. Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z:

8 zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U nr 243 poz ze zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, przepisami BHP Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Celem prac opisanych w PFU jest określenie wymagań w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę okablowania strukturalnego, wykonanie instalacji sieci łączności bezprzewodowej oraz remont istniejącej Serwerowni. W stosunku do danego zakresu prac definiuje się podstawowe wymagania Dokumentacja projektowa (w zakresie budowlanym) Dokumentacja projektowa musi być wykonana w 4 egzemplarzach i składać z: projektów budowlanych i branżowych projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, charakterystyki energetycznej, planu BIOZ (przy robotach, które tego wymagają). Dokumentację projektową w powyższym zakresie należy opracować dla modernizacji Serwerowni. Dla okablowania strukturalnego oraz sieci łączności bezprzewodowej należy opracować tylko projekt wykonawczy. Projekt technologii Serwerowni powinien przedstawiać sposób umieszczenia urządzeń w Serwerowni tj. szafy serwerowe, rozdzielnie elektryczne, klimatyzatory, przełącznice, etc. W dokumencie tym należy przedstawić wzajemne usytuowanie wszystkich urządzeń oraz przekroje pomieszczenia Serwerowni. Cała kompletna dokumentacja projektowa powinna być wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej w postaci plików edytowalnych. Wykonana dokumentacja projektowa musi zawierać wszelkie zgody, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane do prawidłowej realizacji wszystkich prac budowlanych i montażowych. Po zakończeniu robót Wykonawca musi dostarczyć dokumentację powykonawczą wszystkich wykonanych prac wraz z pomiarami w 4 egzemplarzach. Dokumentacja projektowa oraz wykonane na jej podstawie prace muszą spełniać opisane poniżej wymagania Instalacja okablowania strukturalnego LAN Okablowanie strukturalne w liczbie 20 PEL obejmuje sieć teleinformatyczną oraz sieć elektryczną w wybranych miejscach szczegółowo uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca prac opracuje projekt wykonawczy i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego rozbuduje sieć teleinformatyczną oraz sieć elektryczną. Ilości i parametry materiałów podane w PFU stanowią minimalne wartości dokładne wartości zostaną określone w projekcie wykonawczym. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego Wykonawca zaprojektuje konieczną rozbudowę rozdzielnic elektrycznych (jeżeli dotyczy) wraz z aparaturą zabezpieczeniową.

9 Instalacja sieci bezprzewodowej Sieć bezprzewodową WiFi należy zaprojektować i wykonać w budynku Zamawiającego zgodnie z PFU. Należy sporządzić projekt wykonawczy i projekt technologiczny Prace budowlane Modernizacja Serwerowni będzie obejmować jego przebudowę i odpowiednie doposażenie. Dla prac w Serwerowni należy opracować dokumentację projektową oraz wykonać prace budowlane z następującego zakresu: opracować projekt budowlany i projekty wykonawcze poszczególnych branż, opracować projekt wykonawczy technologii Serwerowni, wymienić lub odpowiednio dostosować istniejące okno na okno antywłamaniowe, wymienić istniejące drzwi na drzwi antywłamaniowe, przeciwpożarowe i dymoszczelne, wydzielić Serwerownię jako odrębną strefę pożarową, wykonać inne niezbędne prace nieujęte powyżej, a konieczne przy pracach budowlanych (naprawa tynków, malowanie ścian, inne). Drzwi do Serwerowni powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 0,9m. Drzwi muszą umożliwiać swobodny transport szaf serwerowych i urządzeń. Wszelkie przebicia przez ściany i stropy powinny być uszczelnione przeciwpożarowo dla uzyskania właściwej odporności ogniowej Instalacje dla Serwerowni W Serwerowni należy opracować dokumentację projektową oraz wykonać instalacje z następującego zakresu: system klimatyzacji, system zasilania sieciowego, system sygnalizacji pożaru. 2.2 Szczegółowe wymagania funkcjonalno-użytkowe w stosunku do przedmiotu zamówienia Zalecenia wykonawcze 1) Prace instalacyjne należy zorganizować tak, aby Zamawiający w godzinach pracy nie był pozbawiony usług sieciowych. 2) Obiekty podlegające inwestycji (obiekty służby zdrowia w których świadczone są usługi medyczne) są czynne całodobowo przez cały okres wykonywania robót budowlanych, co może powodować utrudnienia w miejscu prowadzenia prac. Nie ma możliwości całkowitego wyłączenia i zamknięcia w/w obiektów na czas trwania wykonywania przedmiotu zamówienia. Poszczególne pomieszczenia będą przekazywane etapami, tak aby zachować ciągłość świadczenia usług medycznych. Wykonawca musi korzystać z osłon oraz ograniczać emitowany hałas. 3) Wykonawca musi przewidzieć i zagwarantować odpowiednie zabezpieczenia miejsc wykonywania poszczególnych elementów robót budowlanych z uwagi na fakt, że wszystkie prace wykonywane będą w użytkowanym obiekcie przy dużym ruchu pracowników i chorych, tzn. organizacja prac budowlanych

10 powinna przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo przebywających w oddziale pracowników i chorych oraz zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 6:00. Uchybienia w/w zakresie zostaną uznane za nienależyte wykonywanie umowy. 4) Wykonawca nie może naruszyć elewacji budynków; po zakończeniu prac montażowych elewację oraz ściany należy doprowadzić do stanu pierwotnego, 5) Kable mogą przechodzić przez stropy i ściany tylko poprzez przepusty wykonane z rurek winidurowych lub koryt PCV. 6) Należy zachować drożność kabla w duktach: kanały instalacyjne odpowiednio większej średnicy, kanały prowadzone możliwie prostymi odcinkami. 7) Kabel między gniazdem, a panelem krosowniczym musi być wykonany z jednego odcinka, niedopuszczalne jest łączenie kabla np. w puszkach rozgałęźnych. 8) Do każdego przyłącza logicznego (wkładu RJ45) biegnie jeden kabel logiczny, niedopuszczalne jest instalowanie kilku wkładów RJ45 na jednym kablu. 9) Należy oznaczać kable po obu końcach, tak aby można było łatwo je zidentyfikować. Oznaczenie musi być trwałe i jednoznaczne. 10) Przy instalacjach z użyciem światłowodu należy przewidzieć zapas kabla na zarobienie złącz (ok. 3mb z każdej strony kabla, nadmiar włókien zwinąć w panelach światłowodowych z promieniem nie mniejszym niż 38 mm.) oraz zapas technologiczny (5mb po obu stronach zwinięty w szafie) Instalacja sieci komputerowej Rozbudowa istniejącego okablowania strukturalnego o 20 PEL (2xRJ45, 3x 230V) kat.6. Instalację wykonać na podstawie projektu wykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego Zakres zadania 11) Wykonawca zaprojektuje i wykona poziome okablowanie strukturalne w postaci wieloparowej skrętki miedzianej kat. 6 wraz z dedykowaną siecią elektryczną w miejscach wskazanych przez Zamawiającego łącznie w ilości 20 PEL (Punkty Elektryczno-Logiczne): Zakład Rehabilitacji 4 sztuki (Gabinet Masażu 1, Gabinet Masażu 2, dwa pomieszczenia Pracowni Fizykoterapii,) budynek diagnostyczny, kondygnacja 2, przełącznik Rehabilitacja, patch-panel ma wolne pola; Geriatria 2 sztuki w gabinetach lekarskich budynek Geriatrii, kondygnacja 0, przełącznik Geriatria; patch-panel nie ma wolnych pól; istnieje miejsce na wstawienia nowego patch-panela; Chirurgia I - 2 sztuki w gabinetach lekarskich budynek szpitalny, kondygnacja 3, przełącznik Chirurgia I; patch-panel nie ma wolnych pól; istnieje miejsce na wstawienia nowego patch-panela; Chirurgia II - 2 sztuki w gabinetach lekarskich budynek szpitalny, kondygnacja 4, switch Chirurgia II, zakładamy że patch-panel nie ma wolnych pół, ale jest miejsce na wstawienia nowego patch-panela; Blok Operacyjny - 2 sztuki (pokój opisowy, pomieszczenie 3/42) budynek diagnostyczny, kondygnacja 4, przełącznik Blok Operacyjny; patch-panel ma wolne pola; Budynek Poradni, przełącznik Poradnia; patch-panel nie ma wolnych pól; istnieje miejsce na wstawienia nowego patch-panela; Sala konferencyjna 2 sztuki (po jednym na filarkach) kondygnacja -1 Pokój Dyrektora 3 sztuki - kondygnacja 2 Rejestracja POZ 1 sztuka - kondygnacja 0 Rejestracja Poradni 1 sztuka - kondygnacja 0 Poradnia Reumatologiczna 1 sztuka - kondygnacja 2 12) Wykonawca rozbuduje węzły sieci okablowania strukturalnego (IDF, węzły dystrybucyjne) wraz z wyposażeniem pasywnym umożliwiającym w szczególności poprawną instalację 20 PEL i wyposażeniem aktywnym.

11 Wymagania ogólne 13) Wszystkie elementy systemu okablowania strukturalnego muszą pochodzić z jednolitej oferty producenta i reprezentującej kompletny system okablowania strukturalnego. 14) Wszystkie elementy użyte w systemie muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności w odniesieniu do norm: a) PN-EN elementy toru transmisyjnego, b) PN-EN szafy teleinformatyczne, c) PN-IEC osprzęt montażowy elementów toru transmisyjnego. 15) Po zainstalowaniu należy dokonać stosownych pomiarów, a system ma być objęty minimum 25 letnią gwarancją systemową. 16) Przyłącza elektryczno-logiczne mają się składać z 2 gniazd logicznych RJ45 kat. 6 oraz 3 kodowanych gniazd elektrycznych. Gniazdka elektryczne muszą być montowane w bezpośrednim sąsiedztwie gniazd logicznych i należy zapewnić jednolitość wzorniczą instalacji logicznej i elektrycznej Wymagania dla sieci elektrycznej 17) Zasady projektowania i wykonania instalacji elektrycznej muszą być zgodne z obowiązującymi normami, a w szczególności z normą PN-IEC ) Należy zastosować gniazda elektryczne z blokada mechaniczną, zapewniające stopień ochrony co najmniej IP 24, które będą posiadały świadectwo dopuszczenia do użytkowania w sieciach elektrycznych na terenie Polski oraz zostaną oznakowane w sposób jednoznacznie wskazujący na ich przeznaczenie wg ww. normy; do każdego gniazda elektrycznego z blokadą mechaniczną należy dostarczyć 2 klucze umożliwiające podłączenie wtyczek. 19) Obwody elektryczne instalacji dedykowanej muszą być wydzielone z ogólnej instalacji elektrycznej budynku, gdyż są one przeznaczone tylko do zasilania urządzeń teleinformatycznych; tablice rozdzielcze min. 8 polowe. 20) Rozgałęzienia obwodu elektrycznego należy wykonać w puszkach rozgałęźnych, zapewniających stopień ochrony co najmniej IP ) Wymaga się, aby na jeden obwód odbiorczy dedykowanej instalacji elektrycznej przypadło nie więcej niż 5 pojedynczych punktów logiczno-elektrycznych. 22) Oferowane rozwiązanie musi zapewnić wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej w następujący sposób: a) całkowicie przewodami miedzianami o znamionowym napięciu izolacji 750 V, b) wg. PN-93/E-90401, PN93/E-90400, PN93/E-90403, c) trójprzewodowo lub pięcioprzewodowo zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i zgodnie z obowiązującą normą, d) zabezpieczonej instalacyjnymi wyłącznikami różnicowo prądowymi z członem nadprądowym o charakterystyce odpowiedniej dla urządzeń komputerowych zgodnie z obowiązującą normą, e) posiadającej kompletne układy ochrony przepięciowej w tablicach rozdzielczych, f) skutecznie zabezpieczonej od zwarć i przepięć. 23) Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać bilans mocy nowoprojektowanych odbiorników energii elektrycznej podłączonych do dedykowanej instalacji elektrycznej oraz protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej. 24) Gniazda przyłączeniowe powinny być trwale oznakowane za pomocą kodów identyfikacyjnych zgodnych z dokumentacją powykonawczą Wymagania dla sieci logicznej 25) System powinien mieć modularną budowę umożliwiającą skalowalność z dokładnością do jednego złącza zarówno po stronie gniazda abonenckiego jak i punktu dystrybucyjnego (od 1 do 24 złącz w jednym panelu). 26) Do instalacji należy zastosować kabel skrętkowy kat. 6e. Dla odróżnienia od innych kabli teletechnicznych kolor izolacji powinien być inny niż biały i szary. Kabel instalacyjny należy układać w kanałach kablowych PCV zgodnie z obowiązującymi normami.

12 27) Wymagane minimalne parametry kabla zawiera Tabela 1 Tabela 1 Parametry kabla kat. 6e L.p. Element Wymaganie 1) Budowa przewodu 4 zwinięte pary 2) Kategoria 6e 3) Przewód drut miedziany, AWG 24/1 4) Izolacja PE 5) Ekran łączny Folia aluminiowa 6) Płaszcz ochronny LSOH 7) Zakres temperatury eksploatacja / składowanie -20 C do +70 C 8) Minimalny promień gięcia eksploatacja 30 mm 28) Ze względu na dopasowanie impedancyjne i wymagane parametry, kable krosowe i przyłączeniowe powinny być wykonane i zmontowane w fabryce i stanowić element składowy zastosowanego systemu okablowania strukturalnego Wymagania dotyczące gniazd przyłączeniowych 29) Obudowa gniazd RJ45 powinna posiadać zintegrowane osłony przeciwkurzowe w postaci otwieranych klapek. W celu zapewnienia odpowiedniego promienia gięcia kabla moduły przyłączeniowe RJ45 muszą być skośnie mocowane w obudowie. Obudowa musi umożliwić umieszczenie w niej 2 przyłączy (modułów) RJ45. 30) W gniazdach powinien znajdować się moduł RJ45 o uniwersalnej konstrukcji typu keystone. Każde gniazdo RJ45 musi być wyposażone w element umożliwiający naniesienie identyfikatora (element taki musi być wymienny). 31) Gniazda przyłączeniowe powinny być trwale oznakowane za pomocą kodów identyfikacyjnych zgodnych z dokumentacją powykonawczą Modernizacja węzłów sieci wraz z wyposażeniem. 32) W zależności od lokalizacji pośredniego węzła dystrybucyjnego (IDF) wykorzystywanego dla instalowanych 20 PEL należy zmodernizować lub dostarczyć i zainstalować jego elementy obejmujące w zależności od potrzeb: a) wiszącą szafę dystrybucyjnej, b) dedykowaną linię zasilającą, c) patch panel (RJ45), d) przełączniki warstwy 2. 33) Wymagania dla wyposażenia węzłów sieci LAN zawiera Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4. Tabela 2 Parametry szaf 19 L.p. Szafa 19 : 1) Szerokość wewnętrzna montażowa 19, wysokość: min. 12U 2) Szafa dostarczana w postaci fabrycznie zmontowanej, z zamontowaną szyną uziemiającą PE, 3) 2 szt. galwanizowanych 19-calowych szyn montażowych (racków), 4) Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości min. 1,5 mm malowanej proszkowo

13 L.p. Szafa 19 : 5) Stopień ochrony: min IP 30 6) Przeszklone drzwi szkłem o grubości min. 4 mm łącznie z zamkiem i dwoma kluczami 7) Drzwi otwierane prawostronnie, możliwość przełożenia na lewą stronę. 8) Głębokość montażu profili 19 regulowana skokowo, co 25 mm. 9) Wprowadzenie kabla możliwe od góry, z tyłu i z dołu, zamaskowane zdejmowanymi zaślepkami 10) Szafa musi być wyposażona w organizery kabli, wykonawca zobowiązany jest do montażu okablowania z wykorzystaniem organizerów. 11) Dach i spód szafy perforowany do wentylacji biernej. Tabela 3 Parametry linii zasilającej L.p. Linia zasilająca : 1) Do węzła należy doprowadzić wydzielony obwód zasilania 230V zakończony minimum 6 gniazdowym panelem zasilającym. Dodatkowo każdy węzeł (szafę) należy uziemić niezależnie od uziemienia sieci elektrycznej. Tabela 4 Parametry panelu krosowniczego L.p. 1) 2) 3) Patch panel Węzeł należy wyposażyć w patch panele światłowodowe i RJ45 oraz podłączyć do nich zainstalowane okablowanie. Ilość i wielkość patch paneli muszą zapewniać co najmniej 30% zapas w stosunku do ilości połączeń wynikających z niniejszego zamówienia. W Patch panelach RJ45 należy umieścić wszystkie moduły kat. 6 (patch panele muszą być wyposażone w moduły w 100%). Moduły przyłączeniowe powinny być trwale oznakowane za pomocą kodów identyfikacyjnych zgodnych z dokumentacją powykonawczą. Należy dostarczyć patchcordy miedziane kat. 6 w ilości odpowiadającej liczbie modułów obsadzonych w patch panelach oraz o długości dobranej tak, aby na każdym połączeniu pozostał zapas min. 10 cm Instalacja sieci bezprzewodowej Sieć łączności bezprzewodowej należy zrealizować na podstawie projektu wykonawczego. Koncepcja sieci bezprzewodowej zakłada umieszczenie punktów dostępowych na korytarzach budynku (jeżeli to możliwe to w suficie podwieszanym). Umożliwi to montaż urządzeń na odpowiedniej wysokości i ukrycie okablowania, co z kolei będzie miało wpływ na fizyczne bezpieczeństwo i estetykę rozwiązania. 1) Sieć bezprzewodowa umożliwi korzystanie z zasobów sieciowych zarówno dla personelu medycznego Zamawiającego oraz dla klientów szpitala.

14 Konstrukcja wewnętrzna budynku opiera się na normalnej i średniej grubości ścianach przenikanie mikrofal częstotliwości 2,4GHz i 5GHz może być utrudnione, przez co należy założyć wykonanie odpowiednich pomiarów oraz adekwatną ilość punktów dostępowych (AP) w celu zapewnienia odpowiedniego pokrycia zasięgiem sieci bezprzewodowej. 2) Wykonawca przed opracowaniem projektu wykonawczego i technologicznego przeprowadzi pomiary propagacji oraz wykonana analizę ilości i lokalizacji punktów dostępowych. 3) Punkty dostępowe i kontroler sieci bezprzewodowej będą wykorzystywać do transmisji danych i komunikacji wewnętrznej z istniejącą sieć LAN Zamawiającego zmodernizowaną w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 4) Kontroler sieci bezprzewodowej zostanie zainstalowany w Serwerowni (jeżeli dotyczy). 5) Sieć bezprzewodowa powinna zapewniać zasięg w poszczególnych częściach budynku:

15 a) Skrzydło z Geriatrią: trzy kondygnacje, każda powinna mieć pełne pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej. Parter Oddział Geriatrii (Rzut jak na Rysunek 2) 1 piętro Oddział Geriatrii (Rzut jak na Rysunek 2), 2 piętro Oddział Dziennego Leczenia Nerwic i Poradni Zdrowia Psychicznego Rysunek 2 Rzut I piętra, Oddział Geriatrii

16 b) Skrzydło z OIT-u (Rysunek 3). W tym przypadku jedynie na kondygnacji z OIT należy zapewnić całkowite pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej. Rysunek 3 Rzut OIT

17 c) Skrzydło z Poradnią (Rysunek 4). Pozostałe dwie kondygnacje (parter z Rejestracją Poradni oraz II piętro) są bliźniaczo podobne. Wszystkie trzy kondygnacje w tym skrzydle muszą mieć całkowite pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej. Rysunek 4 Rzut Poradni

18 d) Blok szpitalny, kondygnacja Kardiologii (Rysunek 5). Kolejne trzy kondygnacje nad nią są identyczne. Niewiele różni się znajdująca się niżej Izba Przyjęć (nie ma charakterystycznego korytarza bocznego, posiada poczekalnię dla pacjentów). Wszystkie pięć kondygnacji w tym skrzydle musi mieć całkowite pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej. Rysunek 5 Blok szpitalny, Rzut Kardiologii

19 e) Blok Diagnostyczny (od parteru do III piętra). W tym przypadku każde piętro ma nieco inny rzut zgodnie z Rysunek 6, Rysunek 7, Rysunek 8, Rysunek 9. Na każdej kondygnacji musi być całkowite pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej.

20 Rysunek 6 Blok Diagnostyczny. Rzut parteru Laboratorium

21 Rysunek 7 Blok Diagnostyczny. Rzut 1 piętra - Endoskopia

22 Rysunek 8 Blok Diagnostyczny. Rzut 2 piętra RTG

23 Rysunek 9 Blok Diagnostyczny. Rzut 3 piętra.

24 f) Dodatkowo musi być zapewnione całkowite pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej pomieszczeń administracji, których większość jest zlokalizowana wzdłuż jednego korytarza. Dokumentacja w formie papierowej z rzutami przedstawionymi na przedstawionych rzutach (rysunkach) jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Główne wymagania dla sieci łączności bezprzewodowej. 6) Funkcjonowanie w oparciu o standard transmisji bezprzewodowej WLAN n i kompatybilność z wcześniejszymi standardami, np a, b, g. 7) Wykorzystanie do dystrybucji punktów dostępowych sieci bezprzewodowej w budynku szpitala i integracja z wewnętrzną siecią lokalną LAN Zamawiającego, co zapewnia dostęp do aplikacji wewnętrznych oraz do Internetu. 8) Zasilanie punktów dostępowych za pomocą standardu Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af, co umożliwi wykorzystanie kabli sygnałowych do doprowadzenia zasilania do punktów dostępowych tam, gdzie jest to możliwe. 9) Oparcie o standardy branżowe, takie jak Wi-Fi CERTIFIED. 10) W całej sieci łączności bezprzewodowej oprócz dostępu chronionego dla personelu medycznego zostanie uruchomiony dostęp do Internetu dla gości i klientów szpitala. Funkcjonalność ta zostanie uzyskana poprzez wydzielenie dedykowanej bezprzewodowej sieci wirtualnej, której SSID zostanie skojarzone z odpowiednim VLAN-em a ruch trasowany do Internetu na urządzeniu brzegowym. Na podstawie szacunków Zamawiający wstępnie przewiduje rozmieszczenie ok. 25 punktów dostępowych. 11) Za szczegółowe i ostateczne zaplanowanie, rozmieszczenie oraz ilość punktów dostępowych na poszczególnych kondygnacjach, holach, salach i pomieszczeniach biurowych odpowiada Wykonawca systemu. 12) Skala rozwiązania w budynku szpitala oraz potrzeby użytkowników wymagają zastosowania rozwiązania, które ułatwi instalację i implementację sieci oraz późniejszą jej obsługę i konserwację. W tym celu należy zastosować kontroler sieci bezprzewodowej, którego główne funkcje to: a) Roaming w sieci radiowej, umożliwiający dynamiczne przekazywanie przemieszczających się klientów bezprzewodowych kolejnym punktom dostępowym. b) Centralne zarządzanie punktami dostępowymi z poziomu kontrolera, czego rezultatem jest: konfiguracja sieci bezprzewodowej z jednego miejsca, w oparciu o szablony, co znacząco przyspiesza implementację, upraszcza zmiany oraz ogranicza możliwość wystąpienia nieścisłości i błędów w konfiguracji urządzeń, zapewnienie koordynacji i automatyzacji zarządzania pasmem radiowym (dobór kanałów i mocy nadajników, optymalizacja pokrycia), zapewnienie uproszczonego przełączania urządzeń pomiędzy punktami dostępowymi (roaming), wykrywanie i neutralizacja urządzeń nieautoryzowanych. 13) Przełączniki sieciowe PoE agregujące punkty dostępowe są zlokalizowane w obecnie użytkowanych punktach dystrybucyjnych (IDF) sieci komputerowej szpitala: Administracja, Poliklinika, Sekretariat, gabinety Dyrekcji, gabinet Pielęgniarki naczelnej, Izba przyjęć, OIT, Kardiologia, Gastrologia, Chirurgia 1,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo