Załącznik nr 9 do SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 9 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie

2 1) Adres obiektu budowalnego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku, ul. Fabryczna 47, Białystok 2) Kod zamówienia wg CPV: Roboty budowlane Roboty w zakresie instalacji budowlanych Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania strukturalnego oraz instalacji elektrycznych Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie systemów alarmowych i anten Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Instalowanie infrastruktury okablowania Układanie kabli Instalowanie okablowania komputerowego Instalacje niskiego napięcia Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie okien i drzwi Instalowanie drzwi Instalowanie okien Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych Roboty remontowe i renowacyjne Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania Usługi architektoniczne i podobne Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych Usługi inżynieryjne Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi związane z budownictwem

3 Spis treści Spis treści Wprowadzenie Źródła informacji Zastosowane skróty i pojęcia Część opisowa PFU Ogólny opis przedmiotu zamówienia Szczegółowe wymagania funkcjonalno-użytkowe w stosunku do przedmiotu zamówienia Część informacyjna PFU Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych Spis tabel Spis rysunków... 36

4 1 Wprowadzenie Niniejszy dokument jest Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla potrzeb realizacji projektu Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem analitycznym w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie. 1.1 Źródła informacji Do opracowania niniejszego dokumentu wykorzystano następujące źródła informacji: 1) Studium wykonalności Projektu Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie. 2) Umowa nr UDA-RPPR /12-00 o dofinansowanie Projektu z dnia ) Uzgodnienia i konsultacje z Zamawiającym. 1.2 Zastosowane skróty i pojęcia Nazwa Inżynier Kontraktu (IK) IZ RPOWP MSWB PFU PSI e-z Projekt (MSWB) Serwerownia System Umowa o dofinansowanie Umowa Objaśnienie Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o. ul. Inowrocławska 17/18, Wrocław podmiot działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie wsparcia zarządzania Projektem Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Kod Projektu Program Funkcjonalno-Użytkowy niniejszy dokument Podlaski System Informacyjny e-zdrowie projekt realizowany w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Beneficjentami projektu są podmioty lecznicze z terenu województwa oraz ich organy tworzące. Przedsięwzięcie MSWB polegające na Rozbudowie (budowie) i wdrożeniu systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e- Usług oraz systemem analitycznym w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie Pomieszczenie w budynku Zamawiającego z serwerami systemu medycznego, przełącznikiem szkieletowym sieci LAN i pozostałym osprzętem System informatyczny w skład, którego wchodzą dostawy i usługi objęte wdrożeniem w ramach Projektu Umowa nr UDA-RPPR /12-00 o dofinansowanie Projektu Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą

5 Nazwa Wykonawca Wykonawca Systemu Zamawiający (SMSWB) Objaśnienie Wykonawca Systemu Podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym na budowę i wdrożenie Systemu oraz dostosowanie infrastruktury technicznej na potrzeby tego Systemu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku (SMSWB), ul. Fabryczna 27, Białystok

6 2 Część opisowa PFU Część opisowa PFU obejmuje: 1) Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 2) Szczegółowe wymagania funkcjonalno-użytkowe w stosunku do przedmiotu zamówienia. 2.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia PFU opisuje ilościowo i jakościowo elementy, które są przedmiotem zamówienia w drodze postępowania przetargowego. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie w dwóch etapach: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej. 2) Wykonanie robót budowlanych. Ramowy zakres prac obejmuje następujący zakres: 1) Wykonanie projektu i rozbudowa okablowania strukturalnego. 2) Wykonanie projektu i budowa instalacji sieci bezprzewodowej. 3) Wykonanie projektu, adaptacja i doposażenie pomieszczenia Serwerowni Parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Serwerownia W szpitalu funkcjonuje jedna Serwerownia usytuowana w piwnicy budynku D w pomieszczeniu o powierzchni ok. 18 m 2. Pomieszczenie ma kształt litery L. Dłuższa część ma 5,7m, a krótsza 2,1m długości. Całkowita wysokość pomieszczenia wynosi 2,75m. Wysokość do sufitu podwieszanego wynosi 2,2m. Stan obiektu jest dobry. Ściany są tynkowane i malowane na biało, wykończenie podłogi stanowi wykładzina antyelektrostatyczna. Pomieszczenie posiada 1 okno, wychodzące na zewnątrz oraz 1 drzwi wychodzące na korytarz. W Serwerowni znajduje się większość wyposażenia serwerowego oraz główny węzeł sieci teleinformatycznej (2 serwery, biblioteka taśmowa, macierz dyskowa klasy SOHO, przełącznik modułowy oraz urządzenie UTM). W pomieszczeniu zlokalizowano serwery systemu medycznego SOLMED i serwery systemu administracyjnego SIMPLE.ERP. Serwery te posiadają autonomiczne systemy zasilania sieciowego. Ponadto w pomieszczeniu tym są następujące instalacje: elektryczna ogólnego przeznaczenia: obwodów gniazdowych i oświetleniowa, elektryczna gwarantowana zasilania urządzeń komputerowych, z własną rozdzielnią elektryczną, okablowanie strukturalne, Pomieszczenie nie zostało wyposażone w standardowe elementy infrastruktury z wyłączeniem klimatyzacji oraz systemu zasilania rezerwowego dla poszczególnych urządzeń.

7 Rysunek 1 Schemat poglądowy pomieszczenia Serwerowni w piwnicy na poziomie Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Dokumentacja projektowa, na podstawie której wykonany zostanie przedmiot zamówienia, powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać wymogi określone przepisami, w tym: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U nr 243 poz ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U nr 120 poz. 1133), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno' użytkowego (Dz.U nr 42 poz. 217 ze zm.), powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi. Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z:

8 zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U nr 243 poz ze zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, przepisami BHP Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Celem prac opisanych w PFU jest określenie wymagań w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę okablowania strukturalnego, wykonanie instalacji sieci łączności bezprzewodowej oraz remont istniejącej Serwerowni. W stosunku do danego zakresu prac definiuje się podstawowe wymagania Dokumentacja projektowa (w zakresie budowlanym) Dokumentacja projektowa musi być wykonana w 4 egzemplarzach i składać z: projektów budowlanych i branżowych projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, charakterystyki energetycznej, planu BIOZ (przy robotach, które tego wymagają). Dokumentację projektową w powyższym zakresie należy opracować dla modernizacji Serwerowni. Dla okablowania strukturalnego oraz sieci łączności bezprzewodowej należy opracować tylko projekt wykonawczy. Projekt technologii Serwerowni powinien przedstawiać sposób umieszczenia urządzeń w Serwerowni tj. szafy serwerowe, rozdzielnie elektryczne, klimatyzatory, przełącznice, etc. W dokumencie tym należy przedstawić wzajemne usytuowanie wszystkich urządzeń oraz przekroje pomieszczenia Serwerowni. Cała kompletna dokumentacja projektowa powinna być wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej w postaci plików edytowalnych. Wykonana dokumentacja projektowa musi zawierać wszelkie zgody, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane do prawidłowej realizacji wszystkich prac budowlanych i montażowych. Po zakończeniu robót Wykonawca musi dostarczyć dokumentację powykonawczą wszystkich wykonanych prac wraz z pomiarami w 4 egzemplarzach. Dokumentacja projektowa oraz wykonane na jej podstawie prace muszą spełniać opisane poniżej wymagania Instalacja okablowania strukturalnego LAN Okablowanie strukturalne w liczbie 20 PEL obejmuje sieć teleinformatyczną oraz sieć elektryczną w wybranych miejscach szczegółowo uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca prac opracuje projekt wykonawczy i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego rozbuduje sieć teleinformatyczną oraz sieć elektryczną. Ilości i parametry materiałów podane w PFU stanowią minimalne wartości dokładne wartości zostaną określone w projekcie wykonawczym. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego Wykonawca zaprojektuje konieczną rozbudowę rozdzielnic elektrycznych (jeżeli dotyczy) wraz z aparaturą zabezpieczeniową.

9 Instalacja sieci bezprzewodowej Sieć bezprzewodową WiFi należy zaprojektować i wykonać w budynku Zamawiającego zgodnie z PFU. Należy sporządzić projekt wykonawczy i projekt technologiczny Prace budowlane Modernizacja Serwerowni będzie obejmować jego przebudowę i odpowiednie doposażenie. Dla prac w Serwerowni należy opracować dokumentację projektową oraz wykonać prace budowlane z następującego zakresu: opracować projekt budowlany i projekty wykonawcze poszczególnych branż, opracować projekt wykonawczy technologii Serwerowni, wymienić lub odpowiednio dostosować istniejące okno na okno antywłamaniowe, wymienić istniejące drzwi na drzwi antywłamaniowe, przeciwpożarowe i dymoszczelne, wydzielić Serwerownię jako odrębną strefę pożarową, wykonać inne niezbędne prace nieujęte powyżej, a konieczne przy pracach budowlanych (naprawa tynków, malowanie ścian, inne). Drzwi do Serwerowni powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 0,9m. Drzwi muszą umożliwiać swobodny transport szaf serwerowych i urządzeń. Wszelkie przebicia przez ściany i stropy powinny być uszczelnione przeciwpożarowo dla uzyskania właściwej odporności ogniowej Instalacje dla Serwerowni W Serwerowni należy opracować dokumentację projektową oraz wykonać instalacje z następującego zakresu: system klimatyzacji, system zasilania sieciowego, system sygnalizacji pożaru. 2.2 Szczegółowe wymagania funkcjonalno-użytkowe w stosunku do przedmiotu zamówienia Zalecenia wykonawcze 1) Prace instalacyjne należy zorganizować tak, aby Zamawiający w godzinach pracy nie był pozbawiony usług sieciowych. 2) Obiekty podlegające inwestycji (obiekty służby zdrowia w których świadczone są usługi medyczne) są czynne całodobowo przez cały okres wykonywania robót budowlanych, co może powodować utrudnienia w miejscu prowadzenia prac. Nie ma możliwości całkowitego wyłączenia i zamknięcia w/w obiektów na czas trwania wykonywania przedmiotu zamówienia. Poszczególne pomieszczenia będą przekazywane etapami, tak aby zachować ciągłość świadczenia usług medycznych. Wykonawca musi korzystać z osłon oraz ograniczać emitowany hałas. 3) Wykonawca musi przewidzieć i zagwarantować odpowiednie zabezpieczenia miejsc wykonywania poszczególnych elementów robót budowlanych z uwagi na fakt, że wszystkie prace wykonywane będą w użytkowanym obiekcie przy dużym ruchu pracowników i chorych, tzn. organizacja prac budowlanych

10 powinna przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo przebywających w oddziale pracowników i chorych oraz zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 6:00. Uchybienia w/w zakresie zostaną uznane za nienależyte wykonywanie umowy. 4) Wykonawca nie może naruszyć elewacji budynków; po zakończeniu prac montażowych elewację oraz ściany należy doprowadzić do stanu pierwotnego, 5) Kable mogą przechodzić przez stropy i ściany tylko poprzez przepusty wykonane z rurek winidurowych lub koryt PCV. 6) Należy zachować drożność kabla w duktach: kanały instalacyjne odpowiednio większej średnicy, kanały prowadzone możliwie prostymi odcinkami. 7) Kabel między gniazdem, a panelem krosowniczym musi być wykonany z jednego odcinka, niedopuszczalne jest łączenie kabla np. w puszkach rozgałęźnych. 8) Do każdego przyłącza logicznego (wkładu RJ45) biegnie jeden kabel logiczny, niedopuszczalne jest instalowanie kilku wkładów RJ45 na jednym kablu. 9) Należy oznaczać kable po obu końcach, tak aby można było łatwo je zidentyfikować. Oznaczenie musi być trwałe i jednoznaczne. 10) Przy instalacjach z użyciem światłowodu należy przewidzieć zapas kabla na zarobienie złącz (ok. 3mb z każdej strony kabla, nadmiar włókien zwinąć w panelach światłowodowych z promieniem nie mniejszym niż 38 mm.) oraz zapas technologiczny (5mb po obu stronach zwinięty w szafie) Instalacja sieci komputerowej Rozbudowa istniejącego okablowania strukturalnego o 20 PEL (2xRJ45, 3x 230V) kat.6. Instalację wykonać na podstawie projektu wykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego Zakres zadania 11) Wykonawca zaprojektuje i wykona poziome okablowanie strukturalne w postaci wieloparowej skrętki miedzianej kat. 6 wraz z dedykowaną siecią elektryczną w miejscach wskazanych przez Zamawiającego łącznie w ilości 20 PEL (Punkty Elektryczno-Logiczne): Zakład Rehabilitacji 4 sztuki (Gabinet Masażu 1, Gabinet Masażu 2, dwa pomieszczenia Pracowni Fizykoterapii,) budynek diagnostyczny, kondygnacja 2, przełącznik Rehabilitacja, patch-panel ma wolne pola; Geriatria 2 sztuki w gabinetach lekarskich budynek Geriatrii, kondygnacja 0, przełącznik Geriatria; patch-panel nie ma wolnych pól; istnieje miejsce na wstawienia nowego patch-panela; Chirurgia I - 2 sztuki w gabinetach lekarskich budynek szpitalny, kondygnacja 3, przełącznik Chirurgia I; patch-panel nie ma wolnych pól; istnieje miejsce na wstawienia nowego patch-panela; Chirurgia II - 2 sztuki w gabinetach lekarskich budynek szpitalny, kondygnacja 4, switch Chirurgia II, zakładamy że patch-panel nie ma wolnych pół, ale jest miejsce na wstawienia nowego patch-panela; Blok Operacyjny - 2 sztuki (pokój opisowy, pomieszczenie 3/42) budynek diagnostyczny, kondygnacja 4, przełącznik Blok Operacyjny; patch-panel ma wolne pola; Budynek Poradni, przełącznik Poradnia; patch-panel nie ma wolnych pól; istnieje miejsce na wstawienia nowego patch-panela; Sala konferencyjna 2 sztuki (po jednym na filarkach) kondygnacja -1 Pokój Dyrektora 3 sztuki - kondygnacja 2 Rejestracja POZ 1 sztuka - kondygnacja 0 Rejestracja Poradni 1 sztuka - kondygnacja 0 Poradnia Reumatologiczna 1 sztuka - kondygnacja 2 12) Wykonawca rozbuduje węzły sieci okablowania strukturalnego (IDF, węzły dystrybucyjne) wraz z wyposażeniem pasywnym umożliwiającym w szczególności poprawną instalację 20 PEL i wyposażeniem aktywnym.

11 Wymagania ogólne 13) Wszystkie elementy systemu okablowania strukturalnego muszą pochodzić z jednolitej oferty producenta i reprezentującej kompletny system okablowania strukturalnego. 14) Wszystkie elementy użyte w systemie muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności w odniesieniu do norm: a) PN-EN elementy toru transmisyjnego, b) PN-EN szafy teleinformatyczne, c) PN-IEC osprzęt montażowy elementów toru transmisyjnego. 15) Po zainstalowaniu należy dokonać stosownych pomiarów, a system ma być objęty minimum 25 letnią gwarancją systemową. 16) Przyłącza elektryczno-logiczne mają się składać z 2 gniazd logicznych RJ45 kat. 6 oraz 3 kodowanych gniazd elektrycznych. Gniazdka elektryczne muszą być montowane w bezpośrednim sąsiedztwie gniazd logicznych i należy zapewnić jednolitość wzorniczą instalacji logicznej i elektrycznej Wymagania dla sieci elektrycznej 17) Zasady projektowania i wykonania instalacji elektrycznej muszą być zgodne z obowiązującymi normami, a w szczególności z normą PN-IEC ) Należy zastosować gniazda elektryczne z blokada mechaniczną, zapewniające stopień ochrony co najmniej IP 24, które będą posiadały świadectwo dopuszczenia do użytkowania w sieciach elektrycznych na terenie Polski oraz zostaną oznakowane w sposób jednoznacznie wskazujący na ich przeznaczenie wg ww. normy; do każdego gniazda elektrycznego z blokadą mechaniczną należy dostarczyć 2 klucze umożliwiające podłączenie wtyczek. 19) Obwody elektryczne instalacji dedykowanej muszą być wydzielone z ogólnej instalacji elektrycznej budynku, gdyż są one przeznaczone tylko do zasilania urządzeń teleinformatycznych; tablice rozdzielcze min. 8 polowe. 20) Rozgałęzienia obwodu elektrycznego należy wykonać w puszkach rozgałęźnych, zapewniających stopień ochrony co najmniej IP ) Wymaga się, aby na jeden obwód odbiorczy dedykowanej instalacji elektrycznej przypadło nie więcej niż 5 pojedynczych punktów logiczno-elektrycznych. 22) Oferowane rozwiązanie musi zapewnić wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej w następujący sposób: a) całkowicie przewodami miedzianami o znamionowym napięciu izolacji 750 V, b) wg. PN-93/E-90401, PN93/E-90400, PN93/E-90403, c) trójprzewodowo lub pięcioprzewodowo zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i zgodnie z obowiązującą normą, d) zabezpieczonej instalacyjnymi wyłącznikami różnicowo prądowymi z członem nadprądowym o charakterystyce odpowiedniej dla urządzeń komputerowych zgodnie z obowiązującą normą, e) posiadającej kompletne układy ochrony przepięciowej w tablicach rozdzielczych, f) skutecznie zabezpieczonej od zwarć i przepięć. 23) Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać bilans mocy nowoprojektowanych odbiorników energii elektrycznej podłączonych do dedykowanej instalacji elektrycznej oraz protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej. 24) Gniazda przyłączeniowe powinny być trwale oznakowane za pomocą kodów identyfikacyjnych zgodnych z dokumentacją powykonawczą Wymagania dla sieci logicznej 25) System powinien mieć modularną budowę umożliwiającą skalowalność z dokładnością do jednego złącza zarówno po stronie gniazda abonenckiego jak i punktu dystrybucyjnego (od 1 do 24 złącz w jednym panelu). 26) Do instalacji należy zastosować kabel skrętkowy kat. 6e. Dla odróżnienia od innych kabli teletechnicznych kolor izolacji powinien być inny niż biały i szary. Kabel instalacyjny należy układać w kanałach kablowych PCV zgodnie z obowiązującymi normami.

12 27) Wymagane minimalne parametry kabla zawiera Tabela 1 Tabela 1 Parametry kabla kat. 6e L.p. Element Wymaganie 1) Budowa przewodu 4 zwinięte pary 2) Kategoria 6e 3) Przewód drut miedziany, AWG 24/1 4) Izolacja PE 5) Ekran łączny Folia aluminiowa 6) Płaszcz ochronny LSOH 7) Zakres temperatury eksploatacja / składowanie -20 C do +70 C 8) Minimalny promień gięcia eksploatacja 30 mm 28) Ze względu na dopasowanie impedancyjne i wymagane parametry, kable krosowe i przyłączeniowe powinny być wykonane i zmontowane w fabryce i stanowić element składowy zastosowanego systemu okablowania strukturalnego Wymagania dotyczące gniazd przyłączeniowych 29) Obudowa gniazd RJ45 powinna posiadać zintegrowane osłony przeciwkurzowe w postaci otwieranych klapek. W celu zapewnienia odpowiedniego promienia gięcia kabla moduły przyłączeniowe RJ45 muszą być skośnie mocowane w obudowie. Obudowa musi umożliwić umieszczenie w niej 2 przyłączy (modułów) RJ45. 30) W gniazdach powinien znajdować się moduł RJ45 o uniwersalnej konstrukcji typu keystone. Każde gniazdo RJ45 musi być wyposażone w element umożliwiający naniesienie identyfikatora (element taki musi być wymienny). 31) Gniazda przyłączeniowe powinny być trwale oznakowane za pomocą kodów identyfikacyjnych zgodnych z dokumentacją powykonawczą Modernizacja węzłów sieci wraz z wyposażeniem. 32) W zależności od lokalizacji pośredniego węzła dystrybucyjnego (IDF) wykorzystywanego dla instalowanych 20 PEL należy zmodernizować lub dostarczyć i zainstalować jego elementy obejmujące w zależności od potrzeb: a) wiszącą szafę dystrybucyjnej, b) dedykowaną linię zasilającą, c) patch panel (RJ45), d) przełączniki warstwy 2. 33) Wymagania dla wyposażenia węzłów sieci LAN zawiera Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4. Tabela 2 Parametry szaf 19 L.p. Szafa 19 : 1) Szerokość wewnętrzna montażowa 19, wysokość: min. 12U 2) Szafa dostarczana w postaci fabrycznie zmontowanej, z zamontowaną szyną uziemiającą PE, 3) 2 szt. galwanizowanych 19-calowych szyn montażowych (racków), 4) Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości min. 1,5 mm malowanej proszkowo

13 L.p. Szafa 19 : 5) Stopień ochrony: min IP 30 6) Przeszklone drzwi szkłem o grubości min. 4 mm łącznie z zamkiem i dwoma kluczami 7) Drzwi otwierane prawostronnie, możliwość przełożenia na lewą stronę. 8) Głębokość montażu profili 19 regulowana skokowo, co 25 mm. 9) Wprowadzenie kabla możliwe od góry, z tyłu i z dołu, zamaskowane zdejmowanymi zaślepkami 10) Szafa musi być wyposażona w organizery kabli, wykonawca zobowiązany jest do montażu okablowania z wykorzystaniem organizerów. 11) Dach i spód szafy perforowany do wentylacji biernej. Tabela 3 Parametry linii zasilającej L.p. Linia zasilająca : 1) Do węzła należy doprowadzić wydzielony obwód zasilania 230V zakończony minimum 6 gniazdowym panelem zasilającym. Dodatkowo każdy węzeł (szafę) należy uziemić niezależnie od uziemienia sieci elektrycznej. Tabela 4 Parametry panelu krosowniczego L.p. 1) 2) 3) Patch panel Węzeł należy wyposażyć w patch panele światłowodowe i RJ45 oraz podłączyć do nich zainstalowane okablowanie. Ilość i wielkość patch paneli muszą zapewniać co najmniej 30% zapas w stosunku do ilości połączeń wynikających z niniejszego zamówienia. W Patch panelach RJ45 należy umieścić wszystkie moduły kat. 6 (patch panele muszą być wyposażone w moduły w 100%). Moduły przyłączeniowe powinny być trwale oznakowane za pomocą kodów identyfikacyjnych zgodnych z dokumentacją powykonawczą. Należy dostarczyć patchcordy miedziane kat. 6 w ilości odpowiadającej liczbie modułów obsadzonych w patch panelach oraz o długości dobranej tak, aby na każdym połączeniu pozostał zapas min. 10 cm Instalacja sieci bezprzewodowej Sieć łączności bezprzewodowej należy zrealizować na podstawie projektu wykonawczego. Koncepcja sieci bezprzewodowej zakłada umieszczenie punktów dostępowych na korytarzach budynku (jeżeli to możliwe to w suficie podwieszanym). Umożliwi to montaż urządzeń na odpowiedniej wysokości i ukrycie okablowania, co z kolei będzie miało wpływ na fizyczne bezpieczeństwo i estetykę rozwiązania. 1) Sieć bezprzewodowa umożliwi korzystanie z zasobów sieciowych zarówno dla personelu medycznego Zamawiającego oraz dla klientów szpitala.

14 Konstrukcja wewnętrzna budynku opiera się na normalnej i średniej grubości ścianach przenikanie mikrofal częstotliwości 2,4GHz i 5GHz może być utrudnione, przez co należy założyć wykonanie odpowiednich pomiarów oraz adekwatną ilość punktów dostępowych (AP) w celu zapewnienia odpowiedniego pokrycia zasięgiem sieci bezprzewodowej. 2) Wykonawca przed opracowaniem projektu wykonawczego i technologicznego przeprowadzi pomiary propagacji oraz wykonana analizę ilości i lokalizacji punktów dostępowych. 3) Punkty dostępowe i kontroler sieci bezprzewodowej będą wykorzystywać do transmisji danych i komunikacji wewnętrznej z istniejącą sieć LAN Zamawiającego zmodernizowaną w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 4) Kontroler sieci bezprzewodowej zostanie zainstalowany w Serwerowni (jeżeli dotyczy). 5) Sieć bezprzewodowa powinna zapewniać zasięg w poszczególnych częściach budynku:

15 a) Skrzydło z Geriatrią: trzy kondygnacje, każda powinna mieć pełne pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej. Parter Oddział Geriatrii (Rzut jak na Rysunek 2) 1 piętro Oddział Geriatrii (Rzut jak na Rysunek 2), 2 piętro Oddział Dziennego Leczenia Nerwic i Poradni Zdrowia Psychicznego Rysunek 2 Rzut I piętra, Oddział Geriatrii

16 b) Skrzydło z OIT-u (Rysunek 3). W tym przypadku jedynie na kondygnacji z OIT należy zapewnić całkowite pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej. Rysunek 3 Rzut OIT

17 c) Skrzydło z Poradnią (Rysunek 4). Pozostałe dwie kondygnacje (parter z Rejestracją Poradni oraz II piętro) są bliźniaczo podobne. Wszystkie trzy kondygnacje w tym skrzydle muszą mieć całkowite pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej. Rysunek 4 Rzut Poradni

18 d) Blok szpitalny, kondygnacja Kardiologii (Rysunek 5). Kolejne trzy kondygnacje nad nią są identyczne. Niewiele różni się znajdująca się niżej Izba Przyjęć (nie ma charakterystycznego korytarza bocznego, posiada poczekalnię dla pacjentów). Wszystkie pięć kondygnacji w tym skrzydle musi mieć całkowite pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej. Rysunek 5 Blok szpitalny, Rzut Kardiologii

19 e) Blok Diagnostyczny (od parteru do III piętra). W tym przypadku każde piętro ma nieco inny rzut zgodnie z Rysunek 6, Rysunek 7, Rysunek 8, Rysunek 9. Na każdej kondygnacji musi być całkowite pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej.

20 Rysunek 6 Blok Diagnostyczny. Rzut parteru Laboratorium

21 Rysunek 7 Blok Diagnostyczny. Rzut 1 piętra - Endoskopia

22 Rysunek 8 Blok Diagnostyczny. Rzut 2 piętra RTG

23 Rysunek 9 Blok Diagnostyczny. Rzut 3 piętra.

24 f) Dodatkowo musi być zapewnione całkowite pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej pomieszczeń administracji, których większość jest zlokalizowana wzdłuż jednego korytarza. Dokumentacja w formie papierowej z rzutami przedstawionymi na przedstawionych rzutach (rysunkach) jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Główne wymagania dla sieci łączności bezprzewodowej. 6) Funkcjonowanie w oparciu o standard transmisji bezprzewodowej WLAN n i kompatybilność z wcześniejszymi standardami, np a, b, g. 7) Wykorzystanie do dystrybucji punktów dostępowych sieci bezprzewodowej w budynku szpitala i integracja z wewnętrzną siecią lokalną LAN Zamawiającego, co zapewnia dostęp do aplikacji wewnętrznych oraz do Internetu. 8) Zasilanie punktów dostępowych za pomocą standardu Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af, co umożliwi wykorzystanie kabli sygnałowych do doprowadzenia zasilania do punktów dostępowych tam, gdzie jest to możliwe. 9) Oparcie o standardy branżowe, takie jak Wi-Fi CERTIFIED. 10) W całej sieci łączności bezprzewodowej oprócz dostępu chronionego dla personelu medycznego zostanie uruchomiony dostęp do Internetu dla gości i klientów szpitala. Funkcjonalność ta zostanie uzyskana poprzez wydzielenie dedykowanej bezprzewodowej sieci wirtualnej, której SSID zostanie skojarzone z odpowiednim VLAN-em a ruch trasowany do Internetu na urządzeniu brzegowym. Na podstawie szacunków Zamawiający wstępnie przewiduje rozmieszczenie ok. 25 punktów dostępowych. 11) Za szczegółowe i ostateczne zaplanowanie, rozmieszczenie oraz ilość punktów dostępowych na poszczególnych kondygnacjach, holach, salach i pomieszczeniach biurowych odpowiada Wykonawca systemu. 12) Skala rozwiązania w budynku szpitala oraz potrzeby użytkowników wymagają zastosowania rozwiązania, które ułatwi instalację i implementację sieci oraz późniejszą jej obsługę i konserwację. W tym celu należy zastosować kontroler sieci bezprzewodowej, którego główne funkcje to: a) Roaming w sieci radiowej, umożliwiający dynamiczne przekazywanie przemieszczających się klientów bezprzewodowych kolejnym punktom dostępowym. b) Centralne zarządzanie punktami dostępowymi z poziomu kontrolera, czego rezultatem jest: konfiguracja sieci bezprzewodowej z jednego miejsca, w oparciu o szablony, co znacząco przyspiesza implementację, upraszcza zmiany oraz ogranicza możliwość wystąpienia nieścisłości i błędów w konfiguracji urządzeń, zapewnienie koordynacji i automatyzacji zarządzania pasmem radiowym (dobór kanałów i mocy nadajników, optymalizacja pokrycia), zapewnienie uproszczonego przełączania urządzeń pomiędzy punktami dostępowymi (roaming), wykrywanie i neutralizacja urządzeń nieautoryzowanych. 13) Przełączniki sieciowe PoE agregujące punkty dostępowe są zlokalizowane w obecnie użytkowanych punktach dystrybucyjnych (IDF) sieci komputerowej szpitala: Administracja, Poliklinika, Sekretariat, gabinety Dyrekcji, gabinet Pielęgniarki naczelnej, Izba przyjęć, OIT, Kardiologia, Gastrologia, Chirurgia 1,

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści Przedmiot dokumentacji... 1.Standard okablowania logiczno-elektrycznego... 1.Ogólne wytyczne...

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Lokal mieszkalny ul. Piastowskiej 23/1, Wrocław Temat: Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) remont instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu 075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna CZĘŚĆ OGÓLNA 1. NAZWA ZAMÓWIENIA Remont instalacji elektrycznych w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie zlokalizowanym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną. Poznań dnia 16.11.2009r. Znak TAI / 147 /2009 dot.: wyboru Projektanta sieci komputerowej ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Projektanta sieci komputerowej na rzecz projektu inwestycyjnego W związku z

Bardziej szczegółowo

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia:

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia: Na stronę internetową Poznań, dnia 20.07.2012r. 540000ZAP.370-15/12 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ I. OPIS TECHNICZNY...25 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...25 1.1 Podstawa opracowania...25 1.2 Zakres opracowania...25 1.3 Uzgodnienia...25 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON:

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRAN A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Oświęcim, październik 2010 1. Wstęp 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza teletechnicznego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA SIECI INFORMATYCZNEJ DOSTĘPOWEJ I ZWIĄZANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PLACÓWKACH FILIALNYCH W-MBP W OLSZTYNIE I W-MBP W ELBLĄGU

WYTYCZNE WYKONANIA SIECI INFORMATYCZNEJ DOSTĘPOWEJ I ZWIĄZANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PLACÓWKACH FILIALNYCH W-MBP W OLSZTYNIE I W-MBP W ELBLĄGU WYTYCZNE WYKONANIA SIECI INFORMATYCZNEJ DOSTĘPOWEJ I ZWIĄZANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PLACÓWKACH FILIALNYCH W-MBP W OLSZTYNIE I W-MBP W ELBLĄGU I. Opracowanie dotyczy wykonania sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów Część rysunkowa E-01 Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych E-02 Schemat tablicy bezpiecznikowej TB - 2 - I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części piwnic wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn z przeznaczeniem na pomieszczenie reintegracji

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego SPIS ZAWARTOŚCI LP. POZYCJA 1. Oświadczenie projektanta 2. Oświadczenie sprawdzającego 3. 4. 5. 6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta Zaświadczenie o przynależności Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego CPV - 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego Nazwa Obiektu: Archiwum Państwowe w Lublinie Nazwa Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

APOL PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

APOL PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY APOL NIP 625-10-00-331 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE 42-506 BĘDZIN ul. Barlickiego 71 tel./fax (32) 760-28-26 e-mail: apol.wojkowice@vp.pl Będzin 20.09.2014r. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat

Bardziej szczegółowo

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 1 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA WĘZŁA SANITARNEGO W NISKIEJ CZĘŚCI BUDYNKU WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INWESTOR: WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. 247 DZIAŁKA NR 754/2 OŚWIETLENIA ALEJEK PARKOWYCH WZDŁUŻ ULICY PARADNEJ

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. Numer projektu: 21.3/2006 Data: Maj 2006 Egz.: 4. ul. Szkolna 1, Czerwonak. Nazwa projektu:

PROJEKT TECHNICZNY. Numer projektu: 21.3/2006 Data: Maj 2006 Egz.: 4. ul. Szkolna 1, Czerwonak. Nazwa projektu: PROJEKT TECHNICZNY Numer projektu: 21.3/2006 Data: Maj 2006 Egz.: 4 Obiekt: Nazwa projektu: GIMNAZJUM im. Jana Pawła II ul. Szkolna 1, 62-004 Czerwonak Projekt instalacji teleinformatycznej Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Grunwald i Jeżyce w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26. Zamawiający: Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo