Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r."

Transkrypt

1 Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Niniejszy wykaz zawiera informacje o zapisach zmodyfikowanych, wykreślonych i dodanych. Zmiany w treści wynikające ze zmiany numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych nie zostały ujęte w wykazie. Jednostka redakcyjna Zapis Regulaminu obowiązującego od dnia 23 kwietnia 2014r. Ust. 6 Ust. 6 Nowe brzmienie 3 Zasady dokonywania Wpłat 4 Zamiana Jednostek 5 Opłaty Uczestnik może dokonać zmiany Alokacji Wpłat wskazując inne Subfundusze niż uprzednio zdefiniowane w Umowie w proporcji wskazanej w ust. 4, z zastrzeżeniem że jednorazowa minimalna Wpłata na otwarte w ten sposób Subrejestry nie może być niższa niż minimalna kwota określona w Statucie Funduszu dla kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek. Ust. 8 Wysokość jednorazowej minimalnej Wpłaty dokonywanej przez Uczestnika na nabycie Jednostek Uczestnictwa na IKZE bez względu na sposób Alokacji w przypadku pierwszej i kolejnej wpłaty określona została w Statucie Funduszu. Uczestnik może cztery razy w roku kalendarzowym złożyć zlecenie Zamiany Jednostek na dowolną kwotę lub liczbę Jednostek. Subfunduszem Docelowym może być dowolny Subfundusz, w ramach którego oferowane jest IKZE. Piąte i każde kolejne zlecenie Zamiany Jednostek nie zostanie zrealizowane. Wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych w ramach Umów zawieranych w POK, określona została w Tabeli Opłat i zasadach pobierania opłat dla Umów zawieranych w POK stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Ust. 2 - usunięto Wszelkie zlecenia dotyczące IKZE składane w ramach Umów zawieranych za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej Towarzystwa zwolnione są z opłat manipulacyjnych od nabyć. W przypadku gdy Uczestnik złoży zlecenie Wypłaty, Wypłaty transferowej lub zlecenie wypowiedzenia Umowy skutkującego Zwrotem przed okresem krótszym lub równym 12 miesiącom licząc od dnia obowiązywania Umowy, Fundusz pobierze od Uczestnika Opłatę Likwidacyjną. Opłata Likwidacyjna stanowi 20% wartości środków zgromadzonych na wszystkich Subrejestrach prowadzonych w ramach Umowy, nie więcej jednak niż zł i Uczestnik może dokonać zmiany Alokacji Wpłat wskazując inne Subfundusze niż uprzednio zdefiniowane w Umowie w proporcji wskazanej w ust. 4, z zastrzeżeniem że jednorazowa minimalna Wpłata na otwarte w ten sposób Subrejestry nie może być niższa niż wskazana w ust. 8 dla kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek. Ust. 8 Wysokość jednorazowej minimalnej Wpłaty dokonywanej przez Uczestnika na nabycie Jednostek Uczestnictwa na IKZE bez względu na sposób Alokacji wynosi: a) w przypadku pierwszej wpłaty 500 zł, b) w przypadku kolejnej wpłaty 200 zł. Uczestnik może dwa razy w roku kalendarzowym złożyć zlecenie Zamiany Jednostek na dowolną kwotę lub liczbę Jednostek. Subfunduszem Docelowym może być dowolny Subfundusz, w ramach którego oferowane jest IKZE. Trzecie i każde kolejne zlecenie Zamiany Jednostek nie zostanie zrealizowane. Wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych w ramach Umów zawieranych w POK, określona została w Zasadach pobierania opłat dla Umów zawieranych w ramach IKZE stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Obecnie ust. 2 W przypadku gdy Uczestnik złoży zlecenie Wypłaty, Wypłaty transferowej lub zlecenie wypowiedzenia Umowy skutkującego Zwrotem przed okresem krótszym lub równym 12 miesiącom licząc od dnia obowiązywania Umowy, Fundusz pobierze od Uczestnika Opłatę Likwidacyjną w wysokości wskazanej w załączniku nr 1 do Regulaminu. 1

2 jest określana wg WAN/ju z dnia realizacji zlecenia Wypłaty, Wypłaty transferowej lub Zwrotu dokonanego wskutek wypowiedzenia przez Uczestnika Umowy, z zastrzeżeniem 11 ust usunięto 12 Korespondencja z Uczestnikiem Korespondencja, o której mowa w Regulaminie inna niż w ust. 2, przesyłana jest przez Towarzystwo za pośrednictwem poczty na adres zamieszkania Uczestnika z zastrzeżeniem 3 ust. 1, p. 1.2 oraz możliwych innych uzgodnień pomiędzy Towarzystwem i Uczestnikiem w przypadku opisanym w 14 ust. 1 oraz ust. 8. Ust. 4 - usunięto 14 Postanowienia końcowe Uczestnik zobowiązuje się do każdorazowej aktualizacji adresu zamieszkania w przypadku zmiany tego adresu. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. O fakcie dokonania zmian w Regulaminie, w tym w Tabeli Opłat i zasadach pobierania opłat dla Umów zawieranych w POK stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu, Towarzystwo informuje Uczestników na stronie internetowej, gdzie zostanie opublikowana również nowa treść Regulaminu. Towarzystwo przesyła także informację o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem poczty na adres zamieszkania Uczestnika, chyba że Uczestnik wskaże inny sposób otrzymywania informacji o zmianach w Regulaminie jeśli został on udostępniony przez Towarzystwo. Wysyłka ta dokonywana jest najpóźniej na 30 dni przed wejściem w życie zmian, z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie drugie. Uczestnikowi przysługuje prawo niewyrażenia zgody na zmiany postanowień Regulaminu poprzez złożenie jakiegokolwiek zlecenia powodującego odkupienie Jednostek do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian w Regulaminie, o ile termin ten będzie mógł być spełniony biorąc pod uwagę zapisy ust. 2, zdanie drugie. Ust. 8 - usunięto Towarzystwo rozpatruje reklamacje złożone w formie pisemnej w siedzibie Towarzystwa, POK lub przesłane na adres siedziby Towarzystwa wskazany na stronie internetowej Towarzystwa. Towarzystwu przysługuje prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. O fakcie dokonania zmian w Regulaminie, w tym w Zasadach pobierania opłat dla Umów zawieranych w ramach IKZE stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu, Towarzystwo informuje Uczestników na stronie internetowej gdzie zostanie opublikowana również nowa treść Regulaminu. Towarzystwo przesyła także informację o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem poczty na ostatnio podany przez Uczestnika adres zamieszkania. Jeśli Uczestnik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w Regulaminie w formie elektronicznej, wówczas Towarzystwo przekaże Uczestnikowi taką informację na ostatnio podany adres z zastrzeżeniem ust. 2. Wysyłka, o której mowa w niniejszym ustępie dokonywana jest najpóźniej na 30 dni przed wejściem w życie zmian, z zastrzeżeniem ust. 3 zdanie drugie. Ust. 2 - dodano Towarzystwo zastrzega sobie prawo przesłania informacji o zmianach w formie papierowej, w szczególnych przypadkach, w tym jeśli z przyczyn technicznych przesłanie informacji o zmianach w Regulaminie w formie elektronicznej będzie uniemożliwione lub jeśli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa. Uczestnikowi przysługuje prawo niewyrażenia zgody na zmiany postanowień Regulaminu poprzez złożenie jakiegokolwiek zlecenia powodującego odkupienie Jednostek do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian w Regulaminie, o ile termin ten będzie mógł być spełniony biorąc pod uwagę zapisy ust. 3, zdanie drugie. 2

3 Załącznik nr 1 do Regulaminu Towarzystwo może zaakceptować inną formę złożenia reklamacji, uzgodnioną wspólnie z Uczestnikiem. Reklamacje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po uzyskaniu przez Uczestnika informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia Towarzystwu jej rzetelnego rozpatrzenia. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Na każdym etapie postępowania reklamacyjnego konsument ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. Poprzednia treść załącznika nr 1 znajduje się na stronie 4. Nowa treść załącznika nr 1 znajduje się na stronie 5. 3

4 Załącznik nr 1do Regulaminu Zapis Załącznika nr 1 do Regulaminu IKZE obowiązującego od dnia 23 kwietnia 2014r. TABELA OPŁAT I ZASADY POBIERANIA OPŁAT DLA UMÓW ZAWIERANYCH W POK obowiązująca dla zleceń realizowanych od dnia 23 kwietnia 2014r. I. Tabela opłat i zasada akumulacji 1. Tabela Opłat Opłata manipulacyjna SKOK PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY: Subfundusz od nabyć SKOK Gotówkowy SKOK Stabilny SKOK Aktywny SKOK Obligacji Zmiennej Alokacji Zmiennej Alokacji SKOK Akcji do 4 999,99 PLN 0,00% 0,75% 2,50% 4,00% 4,00% od PLN 0,00% 0,75% 2,25% 3,50% 3,50% od PLN 0,00% 0,75% 2,00% 3,00% 3,00% od PLN 0,00% 0,70% 1,75% 2,50% 2,50% od PLN 0,00% 0,60% 1,50% 2,00% 2,00% od PLN 0,00% 0,50% 1,25% 1,50% 1,50% od PLN 0,00% 0,30% 1,00% 1,00% 1,00% od PLN 0,00% 0,10% 0,75% 0,50% 0,50% 2. Zasada akumulacji Przy ustalaniu procentowej opłaty od nabyć TFI SKOK S.A. bierze pod uwagę sumę wpłacanej do Subfunduszu kwoty oraz wartość dotychczas zgromadzonych (do dnia nabycia) Jednostek w tym Subfunduszu. Zasada akumulacji obowiązuje we wszystkich produktach prowadzonych przez Towarzystwo, chyba że regulamin lub umowa dotycząca danego produktu stosuje odmienne zasady dotyczące akumulacji. Zasada akumulacji obowiązująca w poszczególnych produktach została szczegółowo opisana w Tabeli Opłat dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa oraz u Dystrybutora. II. Zamiana Jednostek Uczestnictwa Z tytułu realizacji zleceń Zamiany Fundusz pobiera opłaty manipulacyjne zgodnie z Tabelą Opłat obowiązującą w dniu złożenia danego zlecenia na poniższych zasadach: 1) opłata za Zamianę ma charakter ruchomy a jej podstawę naliczenia stanowi przedział kwotowy w Tabeli Opłat, wskazany dla wartości Jednostek posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu Źródłowym w dniu złożenia zlecenia; 2) opłata stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej dla nabyć Jednostek Subfunduszu Docelowego, a stawką opłaty manipulacyjnej dla nabyć Jednostek Subfunduszu Źródłowego; 3) Uczestnik jest zwolniony z opłaty, jeżeli stawka opłaty manipulacyjnej w Subfunduszu Źródłowym jest równa lub większa niż stawka opłaty manipulacyjnej w Subfunduszu Docelowym; 4) opłata pobierana jest w Subfunduszu Docelowym od wartości Jednostek podlegających Zamianie. III. Opłata Likwidacyjna W przypadku gdy Uczestnik złoży zlecenie Wypłaty, Wypłaty transferowej lub wypowiedzenia Umowy skutkującego Zwrotem przed okresem krótszym lub równym 12 miesiącom licząc od dnia obowiązywania Umowy, Fundusz pobierze od Uczestnika Opłatę Likwidacyjną. Opłata Likwidacyjna stanowi 20% wartości środków zgromadzonych na wszystkich Subrejestrach prowadzonych w ramach Umowy nie więcej jednak niż zł i jest określana wg WANju z dnia realizacji zlecenia Wypłaty, Wypłaty transferowej lub Zwrotu dokonanego wskutek wypowiedzenia przez Uczestnika Umowy, z zastrzeżeniem 11 ust. 3 Regulaminu. 4

5 Nowa treść Załącznika nr 1 do Regulaminu IKZE obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT W RAMACH IKZE obowiązujące dla zleceń realizowanych od dnia 21 lipca 2014r. Rodzaj zlecenia Otwarcie Rejestru i pierwsze nabycie Jednostek za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej Otwarcie Rejestru i pierwsze nabycie Jednostek w POK Kolejne nabycie wpłata bezpośrednia Zamiana Jednostek Uczestnictwa (zlecenie składane w POK lub za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej) Wypłata, Wypłata transferowa lub wypowiedzenie Umowy skutkującego Zwrotem przed okresem krótszym lub równym 12 miesiącom licząc od dnia obowiązywania Umowy (zlecenie składane w POK lub za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej) Opłata manipulacyjna 300 zł 10% wartości środków zgromadzonych na wszystkich Subrejestrach prowadzonych w ramach Umowy i jest określana wg WANju z dnia realizacji zlecenia Wypłaty, Wypłaty transferowej lub Zwrotu dokonanego wskutek wypowiedzenia przez Uczestnika Umowy, z zastrzeżeniem 11 ust. 3 Regulaminu (Opłata Likwidacyjna) Sopot, dnia 20 czerwca 2014r. 5

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A.

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 3. ISO... 2 Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1) Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE Kod warunków: FKIP40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres Postanowienia ogólne 1 1. UŜyte w niniejszym Regulaminie wyraŝenia mają następujące znaczenie: Fundusz Allianz FIO - fundusz zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka

Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w specjalnym programie inwestycyjnym Pewny Start Dziecka (Program) i jest

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Aktywny ZA, 2) SKOK Stabilny ZA, 3) SKOK Obligacji, 4) SKOK Akcji, 5) SKOK Gotówkowy,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Open Finance FIO) z wydzielonymi Subfunduszami: Open Finance Pieniężny Open Finance Obligacji Open Finance Stabilnego Wzrostu Open Finance

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2010 Prospekt Informacyjny ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać nazwy ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami: ING

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na życie Allianz Invest,

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty LISTOPAD 2013 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny. Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Prospekt Informacyjny. Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Prospekt Informacyjny Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PROSPEKT INFORMACYJNY INVESTOR PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać odpowiednika

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI

Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI Fundusz Idea Premium SFIO Idea Obligacji Subfundusz Idea Ochrony Kapitału Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Data prospektu NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2014 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Indywidualne Konto Emerytalne SKARBIEC (IKE SKARBIEC)

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Indywidualne Konto Emerytalne SKARBIEC (IKE SKARBIEC) REGULAMIN 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo