Energia na potrzeby oświetlenia Ocena instalacji oświetleniowej budynku i jego otoczenia. Podstawowe pojęcia i definicje techniki świetlnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Energia na potrzeby oświetlenia Ocena instalacji oświetleniowej budynku i jego otoczenia. Podstawowe pojęcia i definicje techniki świetlnej"

Transkrypt

1 Szkolni dla osób ubigających się o uprawnini do sporządzania świadctwa charaktrystyki nrgtycznj budynku Enrgia na potrzby oświtlnia Ocna instalacji oświtlniowj budynku i jgo otocznia mgr inŝ. Andrzj Jurkiwicz dr inŝ. Mirosław Kiłboń mgr inŝ. Pawł Kucharczyk Instytut Elktronrgtyki i Strowania Układów Politchniki Śląskij GIE ( Wrocław, maj Plan wykładu 1. Podstawow pojęcia i dfinicj tchniki świtlnj: a) światło i widzni; b) strumiń świtlny źródła światła (lub oprawy); c) światłość (kirunkowa); c) skutczność świtlna; d) natęŝni oświtlnia; ) luminancja; f) lmnty fotomtrii; g) przgląd rozwiązań źródł światła. 2. Podstawow pojęcia i zarys tchniki oświtlania: a) oprawy oświtlniow i ich paramtry; b) obliczani oświtlnia; c) zapotrzbowani instalacji oświtlniowj na nrgię; d) strowani oświtlnim naturalnym i sztucznym; ) przdsięwzięcia obniŝając zuŝyci nrgii na cl oświtlniow 3 Część I 4 Co to jst światło? Podstawow pojęcia i dfinicj tchniki świtlnj - prominiowani lktromagntyczn (fal lktromagntyczn) o długości fali z zakrsu nm, odbiran przz oko ludzki i powodując powstawani wraŝń świtlnych i barwowych 5 6 Podstawy Co to jst światło? Źródła światła dzilimy na naturaln i sztuczn. Światło jst rodzajm nrgii lktromagntycznj proministj, wysyłanj w formi bardzo małych dawk tzw. fotonów (kwantami) z prędkością (w próŝni) km/s (prędkość światła) Źródłm światła jst ni tylko Słońc, al takŝ Zimia i inn ciała, w tym takŝ t stworzon przz człowika np. Ŝarówka. 1

2 7 8 Jak wytworzyć światło? - mchanizm widznia Prominiowani gamma Prominiowani Rontgna Optyczn nadfioltow (7%) Optyczn widzialn (46%) Optyczn podczrwon (47%) Mikrofal Fal radiow UKF, FM, AM do 0,001 nm od 0,001 do 100nm Od 100 do 380 nm Od 380 do 780 nm Od 780 nm do 1mm Od 1mm do 1m Od 1m do 3 km Drgania cząstczk Kwant prominiowania NERW WZROKOWY PRZESZKODY, FILTRY 9 Jak wytworzyć światło? - mchanizm widznia 10 Jak wytworzyć światło? - mchanizm widznia WYBICIE ELEKTRONU PRZEMIANY CZĄSTECZKOWE Kwant prominiowania NERW WZROKOWY Kwant prominiowania NERW WZROKOWY WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNE PRZESZKODY, FILTRY REAKCJA CHEMICZNA PRZESZKODY, FILTRY 11 PODSTAWOWE WIELKOŚCI PROMIENISTE: Wilkość Oznaczni Wzór (df) Wzór Jdnostka uproszcz. Strumiń nrgtyczny Φ - - W [wat] NatęŜni prominiowania I dφ Φ W/sr I I [wat/stradian] d Ω Ω Egzytancja nrgtyczna M dφ Φ M M W/m da A 2 Luminancja nrgtyczna 2 L d Φ di W/sr m 2 L L dωdacos Θ dacos Θ NatęŜni napromininia E dφ Φ W/m 2 E E da A Ilość nrgii proministj Q Q Φ dt J t Q Φ t [dŝul] Naprominini H dq Q J/m 2 H H da A Wilkosci odnoszą si do całgo widma prominowania lktromagntyczngo 12 Wilkość Oznaczni Wzór (df) Wzór Jdnostka uproszcz. Strumiń świtlny Φ 780 lm [lumn] Φ K Φ m λv ( λ) dλ Światłość I dφ Φ lm/srcd I I [kandla] d Ω Ω Egzytancja świtlna M dφ M M Φ da A lm/m 2 Luminancja L 2 d Φ di cd/ m 2 L L dωdacos Θ dacos Θ NatęŜni oświtlnia E dφ E E Φ lm/m 2 lx [luks] da A Ilość światła Q Q Φdt Q Φ t lm s t [lumnosk.] Naświtlani Podstawow wilkości świtln: H dq H da Q H A lx s [luksosk.] Wilkości odnoszą się do fragmntu widma prominiowania i uwzględniają CZUŁOSĆ LUDZKIEGO OKA - kolor czrwony dot. źródł światła - kolor zil. dot. oświtlanj powirzchni 2

3 13 Od czgo zalŝy zdolność widznia? 14 Czułość widmowa oka ludzkigo luminacji (miara jaskrawości) przdmiotu i tła kontrastu barwy przdmiotu i tła wilkości przdmiotu czasu obsrwacji połoŝnia względm osi widznia ruchu w polu widznia nirównomirności luminacji przdmiotu i tła. Zaczrpnięto z J. W. Mazur, W. śagan Samochodowa tchnika świtlna, Oficyna Wyd. PW, Dfinicj Strumiń świtlny Φ - to część struminia nrgtyczngo wywołująca u obsrwatora wraŝnia wzrokow. Innymi słowy strumiń świtlny to całkowit światło, któr zostaj wyprominiowan z źródła światła. Przydatny w opisi źródł światła;jdnostka - lumn 17 Dfinicj 18 Przykład Światłość I - stosunk struminia świtlngo wysyłango przzźródło światła w lmntarny kąt bryłow objmujący dany kirunk do wartości tgo kąta bryłowgo; jdnostka - kandla Cikawostka: Dawnij: Kandla świca woskowa o śrdnicy 25 mm. Obcni: Kandla światłość źródła, któr w danym kirunku wysyła promini monochromatyczn o częstotliwości 540*10^12 Hz i natęŝniu 1/683 W/sr (kąt przstrznny stradian; 4π) Standardowa Ŝarówka o mocy 100 W i czasi swojgo Ŝycia (1000 godzin) świci z natęŝnim światła ok. 120 cd wzdłuŝ swojj osi i ok. 110 cd prostopadl do nij. Lampa z rflktorm o mocy 100 W i kąci prominiowania 35 stopni daj dzięki odbiciu prawi całgo światła w jdnym kirunku natęŝni ok cd w kirunku osi lampy. 3

4 19 Dfinicj Egzytancjaświtlna - stosunk struminia świtlngo wychodzacgo z danj powirzchni do wartosci tj powirzchni;jdnostka - lumn na mtr kwadratowy; 20 Dfinicj Luminancja świtlna - iloraz struminia świtlngo wychodzącgo, przchodzącgo lub padającgo na dana lmntarną powirzchnię, rozchodzącgo się w lmntarnym kąci bryłowym objmującym dany kirunk przz iloczyn tgo kąta przstrznngo i rzutu prostokątngo lmntarnj powirzchni na płaszczyznę prostopadłą do dango kirunku, czyli iloraz światłości kirunkowj przz powirzchnię wysyłającą, przpuszczającą lub pochłaniającą światło. Luminancja świtlna jst to miara wraŝnia wzrokowgo, któr odbira oko z świcącj powirzchni. Luminację okrśla się jako natęŝni światła w odnisiniu do pozornj powirzchni świcącj, prostopadłj do kirunku widznia 21 Dfinicj LI/(F*cosα) Jdn nit to luminacja powirzchni 1m 2 o światłości 1 cd przy α 0 1nt 1cd/m2 22 Dfinicj NatęŜni oświtlnia - stosunk struminia świtlngo do wilkości powirzchni, na którą strumiń pada; NatęŜni oświtlnia (jasność) E okrśla gęstość powirzchniową struminia świtlngo padającgo na pwną powirzchnię; jdnostką jst Luks (lx), 23 Dfinicj Ilość światła - całka struminia świtlngo po czasi w którym tn strumiń został wymitowany; Naświtlni - stosunk ilosciświatła do powirzchni, na która to światło pada. 24 Dfinicj Do ocny oświtlnia w budynku nizbędn są: natęŝni oświtlnia, rozkład luminancji, światłość źródł światła, strumiń świtlny oraz wilkosci nrgtyczn, z których najwaŝnijsza jst SKUTECZNOSĆ ŚWIETLNA. Skutczność świtlna to iloraz struminia świtlngo wytwarzango przz źródło światła przz całkowitą moc czynną pobiraną przz to źródło. 4

5 25 26 Związki między wilkościami świtlnymi: Skutczność źródła światła - η (lm/w) jdnostka skutczności źródła światła jaka część mocy lktrycznj pobranj przz źródło światła prztwarzana jst na strumiń świtlny ηφ/p Im większa jst ta wartość, tym bardzij sprawn jst źródło światła. Zaczrpnięto z J. W. Mazur, W. śagan Samochodowa tchnika świtlna, Oficyna Wyd. PW, Zgodni z prawm odwrotności kwadratów odlgłości, wzorm opisującym zmianę natęŝnia w funkcji odlgłości i kąta padania promini jst: 28 Prawo odwrotnosci kwadratów odlgłości: I I 3 E cosα cos α 2 2 r h E I* cosβ/r 2 I światłość źródła punktowgo β - kąt między kirunkim promini a prostopadłą do powirzchni E - natęŝni oświtlnia; I- światłość w danym kirunku; r - odlgłość źródło - badany punkt; h - wysokość umiszcznia źródła ά - kąt między kirunkim padania światła i normalną n 29 Dfinicj Właściwości optyczn matriału okrślają współczynniki: - pochłaniania światła: α φα/φ0 - odbicia światła: ρ φρ/φ0 - przpuszczania światła: τ φτ/φ0 φ0 φα+ φρ+φτ lub α + ρ + τ 1 zalŝność ta opisuj tzw. prawo zachowania nrgii, któr obowiązuj dla kaŝdgo prominiowania świtlngo (zarówno htro- jak i monochromatyczngo). 30 Pomiary wilkości świtlnych - jak sprawdzić stan obcny oświtlnia w ocnianym budynku?: LUKSOMIERZ: Głowica 1. NatęŜni oświtlnia - mirzy się bzpośrdnio LUKSOMIERZEM, jst to przyrząd składający się z głowicy fotomtrycznj, prztwornika oraz wskaźnika z skalą (np. odpowidnio wyskalowango miliampromirza) fotomtryczna Prztwornik +wyświtlacz 5

6 31 Rodzaj głowic fotomtrycznych Światłość - mirzy się bzpośrdnio, w cimni, odpowidnią głowicą fotomtryczną z prztwornikim. Prztwornik jst uprzdnio wyskalowywany wg wzorca kandli. MoŜna tŝ dokonywać pomiarów przy uŝyciu np. luksomirza i tzw. ławy fotomtrycznj Zaczrpnięto z Tchnika Świtlna 96 -Poradnik-Informator. PKOśw. Warszawa, 1996 r 2 x I x I w 2 rw E E x w 33 Φ x Φ 3. Strumiń świtlny - pomiar jst moŝliwy tylko po dmontaŝu źródła lub oprawy i umiszczniu w spcjalnym przyrządzi, zwanym Kulą Ulbrichta w E E x w 34 Elktryczn źródła światła Obcni popularn staja się diody LED, ni nalŝąc do Ŝadnj z grup tabli! 35 Paramtry wybranych źródł światła 36 Rodzaj źródła światła 1. śarówki 2. śarówki halognow 3. Świtlówki standardow 4. Świtlówki kompaktow 5. Rtęciówki wysokoprŝn 6. Mix (lampy rtc.-ŝarow) 7. Lampy mtalohalognkow 8. WLS (sodówki) 9. SOX (sod. niskopręŝn) Moc [W] 15 do do do 58 5 do do do do do do 180 Strumiń świtlny [lm] 120 do do do do do do do do do Skutczność świtlna wraz z układm stab.-zapł. [lm/w] 8 do do do do do58 11 do do do do 200 Wskaźnik oddawania barw Ra Trwałość [h] Układ stabilizacyjno - zapłonowy do do do do do do do nipotrzbny nipotrzbny statcznik ind. lub układ HF jak wyŝj Statcznik ind. śarnik Statcznik ind +El. Uk.Zapł Statcznik ind +El. Uk.Zapł Statcznik ind +El. Uk.Zapł Budowa Ŝarówki Zaczrpnięto z TchnikaŚwitlna 96 -Poradnik- Informator. PKOśw. Warszawa,

7 37 38 Samorgnracja Ŝarnika Ŝarówki halognowj (z wykorzystanim bromu jako halognu) śarówki halognow przykłady tmpratura barwowa 2900K, trwałość śrdnia: 2000 h Trwałość lamp Zaczrpnięto z Tchnika Świtlna 96 -Poradnik-Informator. PKOśw. Warszawa, Świtlówki Zasada działania świtlówki Zaczrpnięto z Tchnika Świtlna 96 -Poradnik-Informator. PKOśw. Warszawa, 1996 Przykłady świtlówk 7

8 43 Świtlówki kompaktow 44 Kompaktowa świtlówka nrgooszczędna jst altrnatywą do lamp Ŝarowych pod względm trwałości i oszczędności nrgii. Uzyskuj 80% wydajności świtlnj po upływi 1 minuty. Prawi stał natęŝni światła (>90%) w zalcanym zakrsi tmpratur otocznia, od -20 C do +60 C (trzonk skirowany w górę), od +10 C do +65 C (trzonk skirowany w dół). Brak moŝliwości rgulacji struminia świtlngo. Dlikatn światło woln od fktu olśninia, w subtlnym białym kolorz. Do 80 % oszczędności nrgii w porównaniu z Ŝarówkami tradycyjnymi. Budowa lampy indukcyjnj 45 Lampa indukcyjna 46 Lampy wysokopręŝn Bardzo wysoka trwałość h. Bardzo wysoka nizawodność. Zastosowani wszędzi tam, gdzi wymiana lampy jst trudna lub kosztowna. Osprzęt: Praca na osprzęci HF zapwnia natychmiastowy, bzmigotliwy zapłon bz fktu stroboskopowgo. Moc: 85 W, bańka: A 110 mm powlkana, tmpratura barwowa: 2900 K. Przykład: Philips Mastr QL W, cna (2008) ok. 506 zł brutto Zaczrpnięto z Tchnika Świtlna 96 -Poradnik-Informator. PKOśw. Warszawa, Lampy rtęciow wysokopręŝn Przykład: Philips HPL Comfort 250 W Zastosowani: W oświtlniu dróg i osidli, zakładów przmysłowych oraz stacji koljowych. Moc: 250 W, trzonk: E40, bańka: BD 90 mm powlkana, tmpratura barwowa: 3300 K, strumiń świtlny: lm. Cna (2008) ok. 62 zł brutto Budowa lampy rtęciowj Ocna Zaczrpnięto instalacji z Tchnika oświtlniowj Świtlna 96 w budynku -Poradnik-Informator. PKOśw. Warszawa,

9 49 50 Lampa sodowa wysokopręŝna Jarznik lampy sodowj (podobną budowę posiada równiŝ jarznik lampy mtalohalognkowj) Przykład: Philips Mastr Son Pia 50 W, cna (2008) ok. 73 zł brutto WysokopręŜna lampa sodowa o podwyŝszonj skutczności świtlnj oraz trwałości w stosunku do standardowych lamp sodowych. Wykorzystywan przd wszystkim do oświtlnia dróg, mostów, obszarów mijskich, placów i innych trnów zwnętrznych. Moc: 50 W, trzonk: E27, bańka: B 70 mm powlkana, śrdnia trwałość: h, tmpratura barwowa: 2000 K, skutczność świtlna lampy: 70 lm/w. Inn moc, np.: Moc: 600 W, trzonk: E40, bańka: T 46 mm przzroczysta, tmpratura barwowa: 2000 K, strumiń świtlny: lm. 51 Lampa sodowa niskopręŝna Przykład: Philips Mastr Sox-E 131 W, cna (2008) ok. 279 zł brutto Zastosowani: w oświtlniu drogowym, węzłów koljowych, przjazdów koljowych, portów lotniczych, portów morskich i doków, a takŝ odlwni i walcowni, w oświtlniu bzpiczństwa i orintacyjnym. Osprzęt: WyŜsza skutczność świtlna, a tym samym oszczędność nrgii w współpracy z osprzętm lktronicznym. Moc: 131 W, trzonk: BY22d, bańka: T 65 mm, tmpratura barwowa: 1800, strumiń świtlny: lm. 52 Lampa mtalohalognkowa Przykład: Philips Mastr HPI-T Plus 400 W cna (2008) ok. 191 zł brutto Zastosowani: W oświtlniu obiktów sportowych, oświtlniu projktorowym budynków i pomników, oświtlniu portów i placów budowy, oświtlniu dachowym, np. stacji bnzynowj oraz w oświtlniu ogrodniczym. Oprawy oświtlniow: Wymaga czołowgo szkła ochronngo. Osprzęt: Pracuj na osprzęci do lamp mtalohalognkowych i sodowych. Moc: 400 W, trzonk: E40, bańka: T 46 mm powlkana, tmpratura barwowa: 4500 K, strumiń świtlny: lm. 53 Lampy mtalohalognkow 54 Część II Podstawow pojęcia i zarys tchniki oświtlnia Źródło: 9

10 55 Oprawy oświtlniow i ich lmnty Oprawa oświtlniowa jst to urzadzni słuŝąc do rozsyłania, filtrowania lub przkształcania struminia świtlngo jdngo lub więcj źródł światła.oprawa zawira lmnty nizbędn do mocowania, ochrony i przyłączania źródła światła, oraz układ stabilizacyjno-zapłonowy, jśli taki jst potrzbny 56 Wybran paramtry opraw Bryła fotomtryczna - mijsc gomtryczn wktorów o wspólnym początku i długości proporcjonalnj do światłości w danym kirunku Krzywa światłości - ślad przcięcia się bryły fotomtrycznj z płaszczyzną przchodzącą przz początk wktorów światłości 57 Kod struminiowy oprawy wg. Poradnik InŜynira Elktryka tom III, Warszawa, WNT, Elmnty światłooptyczn oprawy Odbłyśniki; Soczwki; Rastry. 59 Sprawność oprawy 60 Oświtlni wnętrz światłm naturalnym - w dół: - w górę: Φ η Φ źr Φ η Φ źr -całkowita: η op η η + Przykładow natęŝnia oświtlnia w słonczny dziń w południ wg. P. Ozimblwski Podstawy Tchniki Świtlnj, Philips lighting Poland, Piła

11 61 Strowani światłm naturalnym W zasadzi moŝliw jst tylko ograniczni ilości światła naturalngo w pomiszczniu poprzz stosowani rolt, Ŝaluzji i zasłon W okrsi jsiń - wiosna, poprawę bilansu nrgtyczngo budynku moŝ dać zastosowani tzw. oświtlnia PSALI - miszania oświtlnia naturalngo i sztuczngo dobrango tak, aby suma natęŝń oświtlnia naturalngo i sztuczngo była na stałym poziomi 62 Oswitlni wnętrz światłm sztucznym Wygoda widznia - istnij wówczas, gdy zdolność rozróŝniania szczgółów jst płna, spostrzgani jst sprawn, bz ryzyka, al ni nadmirni męcząc Prawidłow oświtlni to taki, któr zapwnia wygod widznia Aby zapwnić wygodę widznia koniczn są: - właściwy poziom natęŝnia oswitlnia - właściwa równomirność oświtlnia w czasi i przstrzni - właściwy poziom ogranicznia olśninia - właściwy rozkład luminancji - właściwa barwa światła - właściwy współczynnik oddawania barw 63 Obliczani oświtlnia wnętrz NatęŜni oświtlnia: Φźrmnηoś Eav ks Eav srdni natęŝni oświtlnia; Spol powirzchni oświtlanj; nilość źródł światła w oprawi; milość opraw w pomiszczniu; kwspółczynnik zapasu; ηośsprawność oświtlnia. Współczynnik k odpowiada za równomirność natęŝnia w czasi; sprawność oświtlnia zalŝy od kształtu pomiszcznia, sprawności opraw oświtlniowych, zdolności odbiciowych ścian pomiszcznia. Istnij wil mpirycznych mtod na jj wyznaczani. 64 Obliczani oświtlnia cd. Z wzoru na sprawność oswitlnia moŝna obliczyć ilość opraw, potrzbnych do właściwgo oświtlnia dango pomiszcznia, ni moŝna jdnak wyznaczyć ich rozmiszcznia. Dlatgo tŝ przydatn są programy komputrow do obliczń, np. Dialux 65 Obliczani oświtlnia cd. Programy komputrow pozwalają na automatyczn lub ręczn rozmiszczani opraw w pomiszczniu, przy czym mtodą sprawności jst obliczana wymagana liczba opraw, następni mtodą punktową (patrz prawo odwrotności kwadratów odlgłości - pirwsza część wykładu) obliczan są paramtry oświtlniow w poszczgólnych punktach pomiszcznia Zadanim uŝytkownika jst sprawdzni z normami obliczonych paramtrów i - jśli wymagania norm ni są spłnion - dokonani korkt w rozmiszczniu opraw, rodzaju opraw i źródł w nich zastosowanych. 66 Strowani oświtlnim - strowani tradycyjn: łączniki w instalacji lktrycznj, pozwalają jdyni na włączani i wyłączani źródł światła, wntualni kilkustopniową rgulację struminia świtlngo Przykłady: Łącznik 1-bigunowy Łącznik 2-bigunowy (świcznikowy) Łącznik schodowy współpracujący z krzyŝowym 11

12 67 Strowani oświtlnim cd. Strowani z rgulacją, umoŝliwia zmnijszni struminia świtlngo lampy w sposób ciągły i tym samym zmnijszni poboru nrgii. Przykłady: 68 Strowani oświtlnim cd. Wilokrytrialn strowani automatyczn w ramach automatyki budynkowj. Tyrystorowy ścimniacz Ŝarówki DALI - digital adrssd lighting intrfac, cyfrowy standard strowania oświtlnim Układ ścimniania świtlówki 69 PODSUMOWANIE Do ocny oświtlnia lktryczngo w budynku nizbędn jst: Do ocny oświtlnia lktryczngo w budynku nizbędn jst: Zinwntaryzowani odbiorników oświtlniowych w budynku i sprawdzni ich skutcznosci świtlnj; Sprawdzni aktualnych aktów normatywnych dotyczących paramtrów oświtlniowych w danym budynku; Zmirzni podstawowych wilkości świtlnych w budynku (natęŝni oświtlnia, równomirność); Sprawdzni w jakim stopniu oświtlni dzinn jst wykorzystywan (znan są przypadki uzywania oświtlnia sztuczngo pomimo,ŝ oświtlni dzinn wystarczałoby do zapwninia wygody widznia) Sprawdzni sposobu strowania oświtlnim. 70 PODSUMOWANIE cd Zmnijszni nrgochłonności oświtlnia budynku moŝna osiągnąć poprzz: Sukcsywną wymianę źródł światła na źródła wysokowydajn (o il to jst mozliw), np. Ŝarówk na świtlówki; Wprowadzni systmów strowania oświtlnim, przynajmnij umozliwini rgulacji struminia świtlngo; Wykorzystani w maksymalnym stopniu oświtlnia dzinngo; Optymalizacj zapotrzbowania na nrgię instalacji oświtlniowj juz w fazi projktowania; wzór: p ηη op Ek Φ k + k Φ Φ Φ pozwala obliczyć jdnostkow zapotrzbowani na nrgię. pjdnostkow zapotrzbowani na moc, W/m 2, EnatęŜni oświtlnia wymagan, kwspółczynnik zapasu, ηskutczność switlna źródł światła,η op sprawnosć oprawy, Φstrumiń świtlny całkowity oprawy, Φvstrumiń świtlny oprawy w dół; Φ^-strumiń oprawy w górę, kv, Szkolni k^współczyniiki dla osób ubigających uwzgldniajac się o uprawnini kształt do sporządzania pomiszcznia świadctwa i odbicia charaktrystyki nrgtycznj Część III Mtodyka obliczń zapotrzbowania na nrgię na potrzby oświtlnia 72 Obliczani roczngo zapotrzbowania nrgii na oświtlni ELwl*ELj*Ac wl wsp. Korkcyjny dla nośnika nrgii jakim jst nrgia lktryczna zgodni z Tab1 zał.1 (wl2,7) ELj roczn jdnostkow zapotrzbowani nrgii na oświtlni (kwh/m 2 *a) Ac powirzchnia uŝytkowa (m 2 ) 12

13 73 Jdnostkow zapotrzbowani nrgii na oświtlni ELj {Fc*PN/1000 *[td*fo*fd)+(tn*fo)]} + m + n*{5/ty *[ty-(td+tn)]} [kwh/m 2 a] PN moc jdnostkowa opraw oświtlnia podst. w pomiszczniu lub budynku td czas uŝytkowania oświtlnia w ciągu dnia (Tabla 1), h/a tn j.w. lcz w nocy (Tabla 1), h/a to suma tn+td ty jdn rok w godzinach 8760 h FD wykorzystani światła dzinngo wg Tabli 2 FO niobcność uŝytkowników w mijscu pracy FC rgulowani oświtlnia do poziomu wymagango FC (1+MF)/2 MF współczynnik utrzymania w danym wnętrzu (???) m 1, gdy stosowan jst oświtlni awaryjn, inaczj m0 n 1, gdy stosowan jst strowni opraw i oświtlni zapasow, inaczj n0 74 Śrdnia waŝona moc i natęŝni oświtlnia budynku PN [Σ(Pj*Ac)]/ΣAc Pj moc jdn. Opraw oświtlnia w pomiszczniu lub budynku w W/m2 Ac powirzchnia uŝytkowa E [Σ{Epom*Ac)]/ΣAc Epom ksploatacyjn natęŝni oświtlnia w pomiszczniu lub budynku w lx (dla nowych budynków przyjąć wg PN-EN :2004 a dla istnijących przyjąć wartości rzczywist!!!) 75 Budynk rfrncyjny Zapotrzbowani nrgii na oświtlni w budynku rfrncyjnym obliczyć wg wzoru 4.1, przyjmując z par. 180a (???) przpisów tchniczno-budowlanych wartości mocy jdn. Urz. Ośw. Pozostał wilkości (td, tn, to, FO itd przy czym m0 n0 FC0 76 Budynk rfrncyjny Par. 180a przpisów tchniczno-budowlanych (projkt rozporządznia) 77 lx śr.waŝ Wymagan wartości nrgii [kwh/(m 2 *a)] w zalŝności od śrdniowaŝongo natęŝnia oświtlnia biuro szkoła szpital usługi handl Dworc + 2kol pust??????? 78 Wskaźnik ocny zapotrzbowania nrgii na oświtlni RL ΣEL/ELr EL roczn zapotrzbowani nrgii na oświtlni w ocnianym budynku, kwh/a ELr j.w. lcz rfrncyjnym 13

14 79 Dziękuję za uwagę 14

Wielkości i jednostki promieniowania w ujęciu energetycznym i fotometrycznym

Wielkości i jednostki promieniowania w ujęciu energetycznym i fotometrycznym Wilkości i jdnostki prominiowania w ujęciu nrgtycznym i otomtrycznym Ujęci nrgtyczn Ujęci otomtryczn Enrgia prominista prznoszona przz prominiowani W, Q; jdnostka: 1 Ws 1 J Strumiń nrgtyczny (moc prominista)

Bardziej szczegółowo

Energia na potrzeby oświetlenia Ocena instalacji oświetleniowej budynku i jego otoczenia

Energia na potrzeby oświetlenia Ocena instalacji oświetleniowej budynku i jego otoczenia Szkolenie dla osób ubiegających sięo uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Energia na potrzeby oświetlenia Ocena instalacji oświetleniowej budynku i jego otoczenia

Bardziej szczegółowo

BARWA. Barwa postrzegana opisanie cech charakteryzujących wrażenie, jakie powstaje w umyśle;

BARWA. Barwa postrzegana opisanie cech charakteryzujących wrażenie, jakie powstaje w umyśle; BARWA Barwa postrzegana opisanie cech charakteryzujących wrażenie, jakie powstaje w umyśle; Barwa psychofizyczna scharakteryzowanie bodźców świetlnych, wywołujących wrażenie barwy; ODRÓŻNIENIE BARW KOLORYMETR

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Pomiary oświetlenia

Temat ćwiczenia. Pomiary oświetlenia POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiary oświetlenia Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaru natęŝenia oświetlenia oraz wyznaczania poŝądanej wartości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Strona 1 z 10

Ćwiczenie 3. Strona 1 z 10 Ćwiczni 3 Baani oka. Pomiary fotomtryczn. Baani prztworników optolktronicznych (szum, rozzilczość) - różn natężni oświtlnia. Porównani wyników. Część tortyczna Baani narząu wzroku. Ocna narząu wzroku.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Opracowani: dr inż. Ewa Fudalj-Kostrzwa CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Charaktrystyki obciążniow są wyznaczan w ramach klasycznych statycznych badań silników zarówno dla silników o zapłoni iskrowym jak i

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie oraz pole elektryczne i magnetyczne na stanowisku do pracy z komputerem.

Oświetlenie oraz pole elektryczne i magnetyczne na stanowisku do pracy z komputerem. Oświetlenie oraz pole elektryczne i magnetyczne na stanowisku do pracy z komputerem. I. Oświetlenie. 1. Przedmiot. Pomiar parametrów technicznych pracy wzrokowej na stanowiskach wyposażonych w monitory

Bardziej szczegółowo

HQI-TS 150 W/NDL. Karta katalogowa produktu

HQI-TS 150 W/NDL. Karta katalogowa produktu HQI-TS 150 W/NDL POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE Lampy metalohalogenkowe, technologia kwarcowa do zamkniętych opraw oświetleniowych Obszar zastosowań _ Wnętrza sklepów, witryny sklepowe _ Galerie handlowe

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ELEKTRYCZNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ELEKTRYCZNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkości charakteryzujące elektryczne źródło światła: moc P [W] napięcie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ Chybowski L. Grzbiniak R. Matuszak Z. Maritim Acadmy zczcin Poland ZATOOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZEPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W IŁOWNI OKRĘTOWEJ ummary: Papr prsnts issus of application

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania

Bardziej szczegółowo

OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH

OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA wersja z dnia 3.12.2009 KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA SEM 3. Laboratorium PODSTAW TECHNIKI ŚWIETLNEJ TEMAT: OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ LAMP I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

WYZNACZANIE BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ LAMP I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 6-965 Poznań tel. (-61) 6652688 fax (-61) 6652389 STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA wersja z dnia 2.11.212 KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA SEM 3. Laboratorium TECHNIKI ŚWIETLNEJ TEMAT: WYZNACZANIE BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HQI-TS 70 W/CD

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HQI-TS 70 W/CD HQI-TS 70 W/CD POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE Lampy metalohalogenkowe, technologia kwarcowa do zamkniętych opraw oświetleniowych OBSZAR ZASTOSOWAŃ Wnętrza sklepów, witryny sklepowe Galerie handlowe Hole,

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych Prztwarzani sygnałów biomdycznych dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński, prof. PW Człowik- najlpsza inwstycja Projkt współfinansowany przz Unię Europjską w ramach Europjskigo Funduszu Społczngo Wykład XI Filtracja

Bardziej szczegółowo

Schemat układu zasilania diod LED pokazano na Rys.1. Na jednej płytce połączone są różne diody LED, które przełącza się przestawiając zworkę.

Schemat układu zasilania diod LED pokazano na Rys.1. Na jednej płytce połączone są różne diody LED, które przełącza się przestawiając zworkę. Ćwiczenie 3. Parametry spektralne detektorów. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi parametrami detektorów i ich podstawowych parametrów. Poznanie zależności związanych z oddziaływaniem

Bardziej szczegółowo

w13 54 Źródła światła Żarówka Żarówka halogenowa Świetlówka Lampa rtęciowa wysokoprężna Lampa sodowa wysokoprężna Lampa sodowa niskoprężna LED

w13 54 Źródła światła Żarówka Żarówka halogenowa Świetlówka Lampa rtęciowa wysokoprężna Lampa sodowa wysokoprężna Lampa sodowa niskoprężna LED 54 Źródła światła Żarówka Żarówka halogenowa Świetlówka Lampa rtęciowa wysokoprężna Lampa sodowa wysokoprężna Lampa sodowa niskoprężna LED inkandescencyjne - żarówki luminescencyjne -lampy fluorescencyjne

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7 Dzień dobry BARWA ŚWIATŁA Przemysław Tabaka e-mail: przemyslaw.tabaka@.tabaka@wp.plpl POLITECHNIKA ŁÓDZKA Instytut Elektroenergetyki Co to jest światło? Światło to promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Analiza danych jakościowych

Analiza danych jakościowych Analiza danych jakościowych Ccha ciągła a ccha dyskrtna! Ciągła kg Dyskrtna Cchy jakościow są to cchy, których jdnoznaczn i oczywist scharaktryzowani za pomocą liczb jst nimożliw lub bardzo utrudnion.

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HCI-TS 150 W/942 NDL PB

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HCI-TS 150 W/942 NDL PB HCI-TS 150 W/942 NDL PB POWERBALL HCI-TS Lampy metalohalogenkowe, technologia ceramiczna do zamkniętych opraw oświetleniowych OBSZAR ZASTOSOWAŃ Galerie handlowe Hole, recepcje Muzea, wystawy Hale wystawowe

Bardziej szczegółowo

HQI-TS 70 W/WDL. Karta katalogowa produktu

HQI-TS 70 W/WDL. Karta katalogowa produktu HQI-TS 70 W/WDL POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE Lampy metalohalogenkowe, technologia kwarcowa do zamkniętych opraw oświetleniowych Obszar zastosowań _ Wnętrza sklepów, witryny sklepowe _ Galerie handlowe _

Bardziej szczegółowo

7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji

7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji 7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji Wyznaczanie poziomu ekspozycji w przypadku promieniowania nielaserowego jest bardziej złożone niż w przypadku promieniowania laserowego. Wynika to z faktu, że pracownik

Bardziej szczegółowo

HCI-TS 70 W/830 WDL PB

HCI-TS 70 W/830 WDL PB HCI-TS 70 W/830 WDL PB POWERBALL HCI-TS Lampy metalohalogenkowe, technologia ceramiczna do zamkniętych opraw oświetleniowych Obszar zastosowań _ Galerie handlowe _ Hole, recepcje _ Muzea, wystawy _ Hale

Bardziej szczegółowo

Badanie parametrów fotometrycznych opraw parkowych z lampami sodowymi

Badanie parametrów fotometrycznych opraw parkowych z lampami sodowymi Badanie parametrów fotometrycznych opraw parkowych z lampami sodowymi Zamawiający: PPHU HARPIS Piotr Skubel, ul. Wyczółkowskiego 107 65-140 Zielona Góra Wykonawcy: mgr inż. Przemysław Skrzypczak mgr inż.

Bardziej szczegółowo

AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA

AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA ZESPOŁU BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII PRZY UL. SZPITALNEJ 1 BUDYNEK NR 15 WYKONAŁ : mgr inż. Marek Popielewski nr uprawnień budowlanych MAZ/0270/POOE/14

Bardziej szczegółowo

Temat: BADANIE CHARAKTERYSTYK ROZRUCHOWYCH WYSOKOPRĘśNYCH LAMP SODOWYCH

Temat: BADANIE CHARAKTERYSTYK ROZRUCHOWYCH WYSOKOPRĘśNYCH LAMP SODOWYCH Grupa: Elektrotechnika, Studia stacjonarne, II stopień, sem. 1. wersja z dn. 20.03.2011 Laboratorium Techniki Świetlnej Ćwiczenie nr 5 Temat: BADANIE CHARAKTERYSTYK ROZRUCHOWYCH WYSOKOPRĘśNYCH LAMP SODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Definicje podstawowych pojęć występujących w normie PN-EN : 2004

Definicje podstawowych pojęć występujących w normie PN-EN : 2004 Definicje podstawowych pojęć występujących w normie PN-EN 12464-1: 2004 DEFINICJA OŚWIETLENIA Stosowanie światła w celu uwidocznienia miejsc, obiektów lub ich otoczenia. PODSTAWOWE WIELKOŚCI ŚWIETLNE I

Bardziej szczegółowo

Barwa ciepła Barwa neutralna Barwa chłodna

Barwa ciepła Barwa neutralna Barwa chłodna W sprzedaży różnych źródeł światła spotykamy pojęcie barwy światła. Najczęściej spotykane rodzaje barw światła to: biała ciepła biała naturalna biała chłodna Odbiór przestrzeni w której się znajdujemy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O P R A W Y O Ś W I E T L E N I O W E J / p l a n p r a c y i w y m a g a n i a /

P R O J E K T O P R A W Y O Ś W I E T L E N I O W E J / p l a n p r a c y i w y m a g a n i a / P R O J E K T O P R A W Y O Ś W I E T L E N I O W E J / p l a n p r a c y i w y m a g a n i a / Przedmiotem projektu są elementy optyczne z kloszem lub z odbłyśnikiem rozpraszającym. Projekt uwzględnia

Bardziej szczegółowo

Nowości Oprawy profesjonalne. Philips Lighting Grudzień 2015

Nowości Oprawy profesjonalne. Philips Lighting Grudzień 2015 Nowości Oprawy profesjonalne Philips Lighting Grudzień 2015 1 CoreLine Panel NOC Cechy produktu Skuteczność systemu > 80 lm / W - większe oszczędności w rachunkach za energię w porównaniu do tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ŚWIATŁA. Piotr Szymczyk. Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH

JAKOŚĆ ŚWIATŁA. Piotr Szymczyk. Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH JAKOŚĆ ŚWIATŁA Piotr Szymczyk Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH Kraków, 2017 Źródła światła -podział Żarowe źródła światła Żarówki tradycyjne Żarówki halogenowe Wyładowcze źródła światła

Bardziej szczegółowo

AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA

AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA ZESPOŁU BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII PRZY UL. SZPITALNEJ 1 BUDYNEK NR 20 WYKONAŁ : mgr inż. Marek Popielewski nr uprawnień budowlanych MAZ/0270/POOE/14

Bardziej szczegółowo

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk Portalu Kulturalngo Warmii i Mazur www.światowid Przygotował: Krzysztof Prochra... Zatwirdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn. 4.12.2014 Płna forma nazwy prawnj: www.światowid Formy płnj nazwy prawnj nalży

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Katedra K4 OŚWIETLENIE ULICZNE. Wrocław 2014 WSTĘP

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Katedra K4 OŚWIETLENIE ULICZNE. Wrocław 2014 WSTĘP Wydział Elektroniki, Katedra K4 OŚWIETLENIE ULICZNE Wrocław 2014 WSTĘP Zapewnienie prawidłowego oświetlenia dróg i ulic to stworzenie najlepszych warunków obserwacji, przy zapewnieniu maksymalnej rozpoznawalności

Bardziej szczegółowo

Techniki świetlne. Wykład 6

Techniki świetlne. Wykład 6 Techniki świetlne Wykład 6 Kształtowanie przestrzennego rozsyłu strumienia świetlnego przez oprawy oświetleniowe Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Katedra Optyki i Fotoniki Wydział Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, sem. 3 wersja z dn KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Laboratorium TECHNIKI ŚWIETLNEJ

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, sem. 3 wersja z dn KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Laboratorium TECHNIKI ŚWIETLNEJ STUDIA NISTACJONARN II STOPNIA, sem. 3 wersja z dn. 28.11.2016. KIRUNK LKTROTCHNIKA Laboratorium TCHNIKI ŚWITLNJ TMAT: OCNA JAKOŚCI I FKTYWNOŚCI NRGTYCZNJ OŚWITLNIA WNĘTRZ Opracowanie wykonano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

HCI-T 150 W/830 WDL PB

HCI-T 150 W/830 WDL PB HCI-T 150 W/830 WDL PB POWERBALL HCI-T Lampy metalohalogenkowe, technologia ceramiczna do zamkniętych opraw oświetleniowych Obszar zastosowań _ Wnętrza sklepów, witryny sklepowe _ Galerie handlowe _ Hole,

Bardziej szczegółowo

NAV-T 100 W SUPER 4Y. Karta katalogowa produktu. VIALOX NAV-T SUPER 4Y Wysokoprężne lampy sodowe do otwartych i zamkniętych opraw oświetleniowych

NAV-T 100 W SUPER 4Y. Karta katalogowa produktu. VIALOX NAV-T SUPER 4Y Wysokoprężne lampy sodowe do otwartych i zamkniętych opraw oświetleniowych NAV-T 100 W SUPER 4Y VIALOX NAV-T SUPER 4Y Wysokoprężne lampy sodowe do otwartych i zamkniętych opraw oświetleniowych Obszar zastosowań _ Ulice _ Oświetlenie zewnętrzne _ Instalacje przemysłowe _ Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA, sem KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Laboratorium TECHNIKI ŚWIETLNEJ OCENA JAKOŚCI OŚWIETLENIA WNĘTRZ

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA, sem KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Laboratorium TECHNIKI ŚWIETLNEJ OCENA JAKOŚCI OŚWIETLENIA WNĘTRZ STUDIA STACJONARN II STOPNIA, sem. 1 15.04.2016 KIRUNK LKTROTCHNIKA Laboratorium TCHNIKI ŚWITLNJ wersja z dn. TMAT: OCNA JAKOŚCI OŚWITLNIA WNĘTRZ Opracowanie wykonano na podstawie: 1. PN-N 12464-1:2012:

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa produktu

Karta katalogowa produktu Korzyści ze stosowania produktu _ Bardzo wysoka skuteczność świetlna _ Oddawanie barw od dobrego do doskonałego _ Bardzo dobra stabilność barw _ Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów

Bardziej szczegółowo

Doskonałe oświetlenie dróg

Doskonałe oświetlenie dróg Lighting Doskonałe oświetlenie dróg StreetStar Oprawa LED Philips StreetStar zapewnia doskonałą jakość światła, komfort wizualny i bezpieczeństwo oświetlenia dróg lokalnych i osiedlowych. Zoptymalizowane

Bardziej szczegółowo

PHILIPS Świetlówki liniowe

PHILIPS Świetlówki liniowe Cnnik: EAN PHILIPS Świtlówki liniow Wszystki cny są cnami ntto, nalży doliczyć % VAT. Dział handlowy () --,, Fax: () -- PHILIPS Katalog - PHILIPS Katalog Źródł Światła i osprzętu Karty katalogow: PHILIPS

Bardziej szczegółowo

HCI-T 35 W/930 WDL PB Shoplight

HCI-T 35 W/930 WDL PB Shoplight HCI-T 35 W/930 WDL PB Shoplight POWERBALL HCI-T Shoplight Lampy metalohalogenkowe, technologia ceramiczna do zamkniętych opraw oświetleniowych Obszar zastosowań _ Wnętrza sklepów, witryny sklepowe _ Muzea,

Bardziej szczegółowo

Grupa: Elektrotechnika, sem 3., wersja z dn Technika Świetlna Laboratorium

Grupa: Elektrotechnika, sem 3., wersja z dn Technika Świetlna Laboratorium tel. (0-61) 665688 fax (0-61) 665389 Grupa: Elektrotechnika, sem 3., wersja z dn. 0.10.007 Technika Świetlna Laboratorium Ćwiczenie nr 4 Temat: POMIAR ŚWIATŁOŚCI KIERUNKOWEJ METODĄ OBIEKTYWNĄ Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Polecenie ŚWIATPUNKT - ŚWIATŁO PUNKTOWE

Polecenie ŚWIATPUNKT - ŚWIATŁO PUNKTOWE Polecenie ŚWIATPUNKT - ŚWIATŁO PUNKTOWE Tworzy światło punktowe emitujące światło we wszystkich kierunkach. Lista monitów Wyświetlane są następujące monity. Określ położenie źródłowe : Podaj wartości

Bardziej szczegółowo

Sigma II LED. Stopień ochrony (IP) IP20 Klasa ochronności Klasa energetyczna A+ Źródło światła Liczba źródeł światła 1

Sigma II LED. Stopień ochrony (IP) IP20 Klasa ochronności Klasa energetyczna A+ Źródło światła Liczba źródeł światła 1 Sigma II LED LED Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu.

Bardziej szczegółowo

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych Sminarium Brytyjsko-Polskij Izby Handlowj Gospodarowani odpadami komunalnymi Jak pobudzić publiczn i prywatn inwstycj w sktorz trmiczngo przkształcania odpadów? 13 maja 2014 r. Wartość rynku odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

MODELE WIEŃCÓW LED. jednocześnie - na blat roboczy oraz do wnętrza szafki

MODELE WIEŃCÓW LED. jednocześnie - na blat roboczy oraz do wnętrza szafki Wieniec podświetlany LED producenta SOLED umożliwia efektywne oświetlenie blatu i szafek kuchennych. Model DOWN oświetla tylko blat, zaś model UP-DOWN jednocześnie wnętrze szafki oraz blat. Wieńce wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Wy1. 2 Wy7 Detektory fotonowe i termiczne. 2 Wy8 Test zaliczeniowy 1 Suma godzin 15

Wy1. 2 Wy7 Detektory fotonowe i termiczne. 2 Wy8 Test zaliczeniowy 1 Suma godzin 15 Wykład I Wy1 Podział widma promieniowania e.m., prawa promieniowania ciała doskonale czarnego i ciał rzeczywistych. 2 Wy2 Termiczne źródła promieniowania. 2 Wy3 Lasery i diody LED. 2 Wy4 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA wersja z dnia

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA wersja z dnia KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA SEM 1. Laboratorium TECHNIKI ŚWIETLNEJ 60-965 Poznań STUDIA STACJONARNE II STOPNIA wersja z dnia 20.03.2011 Ćwiczenie nr 4 TEMAT: OCENA JAKOŚCI OŚWIETLENIA MIEJSC PRACY WE WNĘTRZACH

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych Laboratorium Półprzwodniki Dilktryki Magntyki Ćwiczni nr Badani matriałów frromagntycznych I. Zagadninia do przygotowania:. Podstawow wilkości charaktryzując matriały magntyczn. Związki pomiędzy B, H i

Bardziej szczegółowo

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej.

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej. Śrdni waŝony koszt kapitału (WACC) Spółki mogą korzystać z wilu dostępnych na rynku źródł finansowania: akcj zwykł, kapitał uprzywiljowany, krdyty bankow, obligacj, obligacj zaminn itd. W warunkach polskich

Bardziej szczegółowo

Ecophon Dot LED. Formaty. Format, mm. 600x x600 T24. Grubość (d) M325, M326. Szkice montażowe. M326

Ecophon Dot LED. Formaty. Format, mm. 600x x600 T24. Grubość (d) M325, M326. Szkice montażowe. M326 Ecophon Dot LED Ecophon Dot to w pełni zintegrowana z płaszczyzną sufitu oprawa oświetleniowa, dostępna w krawędziach Dg, Ds, E oraz Ez, przeznaczona do sufitów zpowierzchnią Akutex FT. Zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

TEMAT: POMIAR LUMINANCJI MATERIAŁÓW O RÓśNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FOTOMETRYCZNYCH

TEMAT: POMIAR LUMINANCJI MATERIAŁÓW O RÓśNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FOTOMETRYCZNYCH Grupa: Elektrotechnika, Studia stacjonarne, II stopień, sem. 1. wersja z dn. 18.03.2011 aboratorium Techniki Świetlnej Ćwiczenie nr 2. TEMAT: POMIAR UMIACJI MATERIAŁÓW O RÓśYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FOTOMETRYCZYCH

Bardziej szczegółowo

POWERSTAR HQI-T. Karta katalogowa rodziny produktów. Lampy metalohalogenkowe, technologia kwarcowa do zamkniętych opraw oświetleniowych

POWERSTAR HQI-T. Karta katalogowa rodziny produktów. Lampy metalohalogenkowe, technologia kwarcowa do zamkniętych opraw oświetleniowych POWERSTAR HQI-T Lampy metaloalogenkowe, tecnologia kwarcowa do zamkniętyc opraw oświetleniowyc Obszar zastosowań _ Zakłady przemysłowe i warsztaty _ Hale sportowe i ale wielofunkcyjne _ Instalacje przemysłowe

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HCI-TC 35 W/930 WDL PB Shoplight

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HCI-TC 35 W/930 WDL PB Shoplight HCI-TC 35 W/930 WDL PB Shoplight POWERBALL HCI-TC Shoplight Lampy metalohalogenkowe, technologia ceramiczna do zamkniętych opraw oświetleniowych OBSZAR ZASTOSOWAŃ Wnętrza sklepów, witryny sklepowe Muzea,

Bardziej szczegółowo

1.3. Poziom ekspozycji na promieniowanie nielaserowe wyznacza się zgodnie z wzorami przedstawionymi w tabeli 1, przy uwzględnieniu:

1.3. Poziom ekspozycji na promieniowanie nielaserowe wyznacza się zgodnie z wzorami przedstawionymi w tabeli 1, przy uwzględnieniu: Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. Wyznaczanie poziomu ekspozycji na promieniowanie optyczne 1. Promieniowanie nielaserowe 1.1. Skutki oddziaływania

Bardziej szczegółowo

LED STAR PAR W/827 GU10

LED STAR PAR W/827 GU10 LED STAR PAR16 20 36 1.6 W/827 GU10 LED STAR PAR16 Reflektorowe lampy LED PAR16 Obszar zastosowań _ Oświetlenie kierunkowe akcentujące _ Szafki do ekspozycji i witryny sklepowe _ Butiki i sale konferencyjne

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby badawczej.

Uświadomienie potrzeby badawczej. III. BADANIA MARKETINGOWE PROWADZENIA BADAŃ 1. W badaniach marktingowych poszukuj się odpowidzi na trzy rodzaj pytań: pytania o fakty o różnym stopniu złożoności co jst? pytania o cchy (właściwości) stwirdzanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO IŁAWA MIASTO

PROJEKT OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO IŁAWA MIASTO PROJEKT OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO IŁAWA MIASTO 1. PROJEKT OŚWIETLENIA: Projekt obejmuje oświetlenie tunelu oraz schodów naleŝących do przejścia podziemnego Iława Miasto. Wymiary obiektu przyjęto

Bardziej szczegółowo

UniStreet prosta, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych

UniStreet prosta, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych Lighting UniStreet prosta, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych UniStreet Oprawy UniStreet wykorzystujące wydajne diody LED zapewniają przy stosunkowo niskich kosztach początkowych, znaczne oszczędności

Bardziej szczegółowo

AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA

AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA ZESPOŁU BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII PRZY UL. SZPITALNEJ 1 BUDYNEK NR 14 WYKONAŁ : mgr inż. Marek Popielewski nr uprawnień budowlanych MAZ/0270/POOE/14

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT NORMATYWNY 01-5/ET/2008 Oprawy oświetleniowe. Iet-115

DOKUMENT NORMATYWNY 01-5/ET/2008 Oprawy oświetleniowe. Iet-115 Załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 marca 2009 r. DOKUMENT NORMATYWNY 01-5/ET/2008 Oprawy oświetleniowe Iet-115 Warszawa, 2008 rok Właściciel: PKP

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie 1. Zakres wykładu. Podstawy techniki świetlnej Źródła światła Oprawy oświetleniowe Technika oświetlania. dr inż.

Oświetlenie 1. Zakres wykładu. Podstawy techniki świetlnej Źródła światła Oprawy oświetleniowe Technika oświetlania. dr inż. Politechnika Warszawska Oświetlenie 1 dr inż. Piotr Pracki Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Zakład Techniki Świetlnej Politechnika Warszawska Zakres wykładu Podstawy techniki świetlnej Źródła

Bardziej szczegółowo

StyliD PremiumWhite wyjątkowa jakość światła i oszczędność energii dla sklepów odzieżowych

StyliD PremiumWhite wyjątkowa jakość światła i oszczędność energii dla sklepów odzieżowych Lighting StyliD PremiumWhite wyjątkowa jakość światła i oszczędność energii dla sklepów odzieżowych StyliD PremiumWhite Jeśli potrzebujesz idealnego światła o odpowiedniej barwie do swojego sklepu oraz

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce Anna urczak Zachodniopomorska Szkoła Biznsu w Szczcini Prspktywy rozwoju rolnictwa kologiczngo w Polsc Strszczni W artykul wyjaśniono istotę rolnictwa kologiczngo Następni szczgółowo omówiono zasady, na

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW I NAPĘDÓW SPALINOWYCH. Ćwiczenie 2 POMIARY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PRACY SILNIKÓW SPALINOWYCH

LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW I NAPĘDÓW SPALINOWYCH. Ćwiczenie 2 POMIARY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PRACY SILNIKÓW SPALINOWYCH Dr inŝ. Sławomir Makowski WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KATEDRA SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘśAREK Kirownik katdry: prof. dr hab. inŝ. Andrzj Balcrski, prof. zw. PG LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚWIETLENIA SCHODÓW NA PERONY PRZY WIADUKCIE KOLEJOWYM W KM 203,265

PROJEKT OŚWIETLENIA SCHODÓW NA PERONY PRZY WIADUKCIE KOLEJOWYM W KM 203,265 PROJEKT OŚWIETLENIA SCHODÓW NA PERONY PRZY WIADUKCIE KOLEJOWYM W KM 203,265 1. PROJEKT OŚWIETLENIA: Projekt obejmuje oświetlenie schodów na perony przy wiadukcie kolejowym w km 203,265. Wymiary obiektu

Bardziej szczegółowo

Środowisko pracy Oświetlenie

Środowisko pracy Oświetlenie Środowisko pracy Oświetlenie Budowa narządu wzroku dr inż. Katarzyna Jach 1 2 Budowa oka Pręciki rozdzielczość światłoczułe odpowiedzialne za wykrywanie kształtu i ruchu Nie rozróżniają kolorów Czopki

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny modernizacji oświetlenia w budynku użyteczności publicznej w Sochaczewie

Audyt energetyczny modernizacji oświetlenia w budynku użyteczności publicznej w Sochaczewie Audyt energetyczny modernizacji oświetlenia w budynku użyteczności publicznej w Sochaczewie Obiekt: Oświetlenie wewnętrzne (podstawowe) budynku użyteczności publicznej Hala sportowa ul. Chopina 101 96-500

Bardziej szczegółowo

ClearFlood Large najlepsze rozwiązanie w modernizacji oświetlenia

ClearFlood Large najlepsze rozwiązanie w modernizacji oświetlenia Lighting ClearFlood Large najlepsze rozwiązanie w modernizacji oświetlenia ClearFlood Large ClearFlood Large został zaprojektowany aby spełnić wymagania różnego rodzaju instalacji. Oferuje też wszystkie

Bardziej szczegółowo

MASTER LEDlamps, Novallure LED Retrofit

MASTER LEDlamps, Novallure LED Retrofit MASTER LEDlamps, Novallure LED Retrofit Wiosna 2012 Philips Lighting Poland S.A. MJ Nowość MASTER LED bulb D 17-75W 17W MASTER LEDbulb, zamiennik 75W żarówki Ciepłobiała barwa światła (2700K) Możliwość

Bardziej szczegółowo

LED STAR PAR16 35 36 3.5 W/827 GU10

LED STAR PAR16 35 36 3.5 W/827 GU10 LED STAR PAR16 35 36 3.5 W/827 GU10 LED STAR PAR16 Reflektorowe lampy LED PAR16 Obszar zastosowań _ Oświetlenie kierunkowe akcentujące _ Zastosowania domowe _ Oświetlenie kierunkowe obiektów wrażliwych

Bardziej szczegółowo

Wyraziste punktowe halogenowe światło z odbłyśnika odlanego z aluminium

Wyraziste punktowe halogenowe światło z odbłyśnika odlanego z aluminium Lighting Wyraziste punktowe halogenowe światło z odbłyśnika odlanego z aluminium Aluline Niskonapięciowy halogenowy jarznik w specjalnie zaprojektowanym odbłyśniku zapobiega wydostawaniu się ciepła z tyłu

Bardziej szczegółowo

Wielu z nas, myśląc. o kursie nauki jazdy

Wielu z nas, myśląc. o kursie nauki jazdy _0 =:=1\) V 58 PILOTclub LUTY 2011 SZKOLENIE PILOTA Wilu z nas, myśląc o kursi nauki jazdy przd gzaminm na prawo jazdy, przypomina sobi jak mało miał on wspólngo, z tym jak wygląda prowadzni pojazdu po

Bardziej szczegółowo

Korzystaj z szerokiej gamy oświetlenia Philips!

Korzystaj z szerokiej gamy oświetlenia Philips! Korzystaj z szerokiej gamy oświetlenia Philips! Lampy wyładowcze Kształt świeczki Liniowe źródła światła Reflektory GU10 Kształt tradycyjnej żarówki Reflektory 111 MASTER LEDbulb Wysoka trwałość Wysoka

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA. Kompleksowe rozwiązania w oświetleniu

SZKOŁA. Kompleksowe rozwiązania w oświetleniu SZKOŁA Kompleksowe rozwiązania w oświetleniu Wymagania odnośnie projektowania oświetlenia w szkole Głównym zadaniem wzrokowym ucznia jest czytanie i pisanie, które zwykle wymagają skupienia. W celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

LED STAR R W/827 E14

LED STAR R W/827 E14 LED STAR R50 40 30 3 W/827 E14 LED STAR R50 Reflektorowe lampy LED R50 Obszar zastosowań _ Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości _ Szafki do ekspozycji i witryny sklepowe _ Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Źródła światła Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT. Dział handlowy: (032) , 01, 02 Fax: (032)

Źródła światła Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT. Dział handlowy: (032) , 01, 02 Fax: (032) Źródła światła szystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT. Dział handlowy: (032) 785-29-00, 01, 02 Fax: (032) 785-29-06 Cennik: ROSA Katalog ogrodowy 2009 Karty katalogowe: ROSA Katalog 2012

Bardziej szczegółowo

Grupa: Elektrotechnika, sem 3., wersja z dn Technika Świetlna Laboratorium

Grupa: Elektrotechnika, sem 3., wersja z dn Technika Świetlna Laboratorium Grupa: Elektrotechnika, sem 3., wersja z dn. 24.11.2008 Technika Świetlna Laboratorium Ćwiczenie nr 2 Temat: WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ROZRUCHOWYCH I CHARAKTERYSTYK NAPIĘCIOWYCH LAMP ELEKTRYCZNYCH Opracowanie

Bardziej szczegółowo

-lampy magazynowe LED. -lampy uliczne LED. -naświetlacze LED -świetlówki liniowe LED -panele LED

-lampy magazynowe LED. -lampy uliczne LED. -naświetlacze LED -świetlówki liniowe LED -panele LED -lampy magazynowe LED -lampy uliczne LED -naświetlacze LED -świetlówki liniowe LED -panele LED Nazwa modelu Producent Pobór energii Zamiennik HPS Strumień świetlny Certyfikaty Gwarancja Lampa uliczna LED

Bardziej szczegółowo

LED STAR MR W/827 GU4

LED STAR MR W/827 GU4 LED STAR MR11 20 30 3.7 W/827 GU4 LED STAR MR11 12 V Reflektorowe lampy LED Obszar zastosowań _ Jako światło wpuszczane do oznaczania przejść, drzwi, schodów itp. _ Małe oprawy designerskie _ Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Zasady oświetlania przejść dla pieszych

Zasady oświetlania przejść dla pieszych Zasady oświetlania przejść dla pieszych dr hab. inż. Piotr Tomczuk Politechnika Warszawska Wydział Transportu 1 Plan wystąpienia 1. Wstęp. 2. Wymagania oświetleniowe. 3. Propozycja zaleceń dotyczących

Bardziej szczegółowo

Opis produktu: MASTER SON-T PIA Plus. Korzyści. Cechy. Wniosek. Wysokoprężna lampa sodowa o podwyższonym strumieniu świetlnym

Opis produktu: MASTER SON-T PIA Plus. Korzyści. Cechy. Wniosek. Wysokoprężna lampa sodowa o podwyższonym strumieniu świetlnym Lighting Opis produktu: MASTER Wysokoprężna lampa sodowa o podwyższonym strumieniu świetlnym Korzyści Technologia zintegrowanej z jarznikiem anteny zapłonowej (PIA) zwiększa niezawodność, redukuje przedwczesne

Bardziej szczegółowo

LED STAR CLASSIC B 40 6 W/827 E14 FR

LED STAR CLASSIC B 40 6 W/827 E14 FR LED STAR CLASSIC B 40 6 W/827 E14 FR LED STAR CLASSIC B Lampy LED w kształcie klasycznej żarówki świecowej Obszar zastosowań _ Oświetlenie ogólne _ Zastosowania domowe _ Żyrandole _ Zastosowania zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

LED STAR CLASSIC B W/827 E14 CS

LED STAR CLASSIC B W/827 E14 CS LED STAR CLASSIC B 40 5.7 W/827 E14 CS LED STAR CLASSIC B Lampy LED w kształcie klasycznej żarówki świecowej Obszar zastosowań _ Oświetlenie ogólne _ Zastosowania domowe _ Żyrandole _ Zastosowania zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

DINT FACILITY 10 W/827 E27

DINT FACILITY 10 W/827 E27 DINT FACILITY 10 W/827 E27 OSRAM DULUX INTELLIGENT FACILITY Compact fluorescent integrated with very high switching capability, stick shape Obszar zastosowań Tam, gdzie od lamp wymaga się długiej trwałości

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza silników dwupaliwowych o zapłonie samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG

Ocena porównawcza silników dwupaliwowych o zapłonie samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG NAFTA-GAZ styczń 2012 RO LXVIII Andrzj Adamkiwicz, Czary Bhrndt Akadmia Morska w Szczcini Ocna porównawcza silników dwupaliwowych o zapłoni samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG Wprowadzni

Bardziej szczegółowo

ClearWay ekonomiczna oprawa LED o wysokich parametrach świetlnych

ClearWay ekonomiczna oprawa LED o wysokich parametrach świetlnych Lighting ClearWay ekonomiczna oprawa LED o wysokich parametrach świetlnych ClearWay Technologia LED wprowadza przełom w oświetleniu pod wieloma różnymi względami. Na przykład jakość światła ze źródeł LED

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Zakład Techniki Świetlnej i Elektrotermii. Oświetlenie awaryjne i inne nowe normy i zalecenia

Politechnika Poznańska, Zakład Techniki Świetlnej i Elektrotermii. Oświetlenie awaryjne i inne nowe normy i zalecenia Małgorzata Górczewska Politechnika Poznańska, Zakład Techniki Świetlnej i Elektrotermii Oświetlenie elektryczne Oświetlenie awaryjne i inne nowe normy i zalecenia Streszczenie: Normy oświetleniowe, obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Iridium² LEDGINE oświetlanie dróg

Iridium² LEDGINE oświetlanie dróg Lighting Iridium² LEDGINE oświetlanie dróg Iridium² LED Large Iridium² to rodzina opraw do oświetlenia drogowego zaprojektowanych pod kątem wydajności i ekologii. Zależnie od zastosowania i możliwości

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych (bud A5, sala 310) Instrukcja dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie szkół i przedszkoli propozycje modernizacji. RYBNIK r.

Oświetlenie szkół i przedszkoli propozycje modernizacji. RYBNIK r. Oświetlenie szkół i przedszkoli propozycje modernizacji RYBNIK 9.09.2010 r. 30% oszczędności energii dzięki prostej wymianie 30% oszczędności energii dzięki prostej wymianie Wraz z zakazem wprowadzania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI RÓŻNYCH TYPÓW LUKSOMIERZY

ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI RÓŻNYCH TYPÓW LUKSOMIERZY Materiały X Konferencji Naukowo-Technicznej PPM'14 Agnieszka BANASZAK, Justyna WTORKIEWICZ Okręgowy Urząd Miar w Łodzi Przemysław TABAKA Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki ANALIZA WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

BGS213. zamiennik oprawy MALAGA w wersji LED

BGS213. zamiennik oprawy MALAGA w wersji LED BGS213 zamiennik MALAGA w wersji LED Poznaj BGS213 W kategorii oświetlenia ulicznego Philips BGS213 świeci przykładem. Nasze oparte na technologii LED są gwarancją niskich kosztów początkowych i szybkiego

Bardziej szczegółowo

gdzie: E ilość energii wydzielona z zamiany masy na energię m ubytek masy c szybkość światła w próŝni (= m/s).

gdzie: E ilość energii wydzielona z zamiany masy na energię m ubytek masy c szybkość światła w próŝni (= m/s). 1 Co to jst dfkt masy? Ŝli wskutk rakcji chmicznj masa produktów jst mnijsza od masy substratów to zjawisko taki nazywamy dfktm masy Ubytkowi masy towarzyszy wydzilani się nrgii ówimy Ŝ masa jst równowaŝna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Część 3 Projkt z nia 26.01.2007 r. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach programu ziałań w zakrsi rozwoju społczństwa informacyjngo ęą pojmowan inicjatywy, któr wzmocnią

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja osób na podstawie zdjęć twarzy

Identyfikacja osób na podstawie zdjęć twarzy Idntyfikacja osób na podstawi zdjęć twarzy d r i n ż. Ja c k Na r u n i c m gr i n ż. Ma r k Kowa l s k i C i k a w p r o j k t y W y d z i a ł E l k t r o n i k i i T c h n i k I n f o r m a c y j n y

Bardziej szczegółowo

Maxos LED Performer wydajne i precyzyjne oświetlenie liniowe

Maxos LED Performer wydajne i precyzyjne oświetlenie liniowe Lighting Maxos LED Performer wydajne i precyzyjne oświetlenie liniowe Maxos LED Performer Klienci szukają możliwości zmniejszenia zużycia energii i obniżenia kosztów w porównaniu do systemów oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi komputerowych do projektowania oświetlenia

Zastosowanie narzędzi komputerowych do projektowania oświetlenia Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Zastosowanie narzędzi komputerowych do projektowania oświetlenia

Bardziej szczegółowo