Numeryczne projektowanie układów wzbudzenia silnego pola magnetycznego dla przezczaszkowej stymulacji magnetycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numeryczne projektowanie układów wzbudzenia silnego pola magnetycznego dla przezczaszkowej stymulacji magnetycznej"

Transkrypt

1 Numeryczne projektowanie układów wzbudzenia silnego pola magnetycznego dla przezczaszkowej stymulacji magnetycznej Bartosz Sawicki, Robert Szmurło, Jacek Starzyński, Stanisław Wincenciak, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, Politechnika Warszawska, Tomasz Zyss Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński Wprowadzenie Źródłem tej publikacji jest chęć zastąpienia terapii elektrowstrząsowej (ang. ECT - electroconvulsive treatment) przez przezczaszkową stymulację magnetyczną (ang. - TMS - transcranial magnetic stimulation). Obie metody mają zbliżony zakres zastosowań (głównie ciężkie, lekooporne zaburzenia depresyjne), mechanizm oddziaływania na mózg i mogłyby być stosowane wymiennie. Terapia elektrowstrząsowa jest stosowana od prawie 70 lat i polega na aplikowaniu impulsów prądu elektrycznego na głowę pacjenta za pomocą elektrod przyłożonych bezpośrednio do skóry, z dodatkową warstwą żelu zmniejszającą rezystancję kontaktową. Skutkiem przepływu prądu jest wywołanie napadu padaczkowego w obrębie sieci neuronalnej ośrodkowego układu nerwowego (drgawki mięśni eliminowane są przez podanie środków zwiotczających), co skutkuje ostatecznie uzyskaniem efektu klinicznego zmniejszeniem nasilenia objawów depresji. Od nieco ponad 10 lat trwają badania nad alternatywną do terapii ECT, niedrgawkową metodą leczenia depresji przezczaszkową stymulacją magnetyczną, która polega na pobudzeniu mózgu silnym, impulsowym polem magnetycznym, indukującym prądy wirowe. Zaletą techniki TMS ma być nie wywoływanie drgawek co pozwala na przeprowadzanie terapii bez konieczności usypiania pacjenta i jego zwiotczania. Ostatnie badania kliniczne [1] wskazują, że skuteczność terapeutyczna przezczaszkowej stymulacji magnetycznej jest niższa niż terapii elektrowstrząsowej. Prawdopodobnego wyjaśnienia tego faktu dostarczyły numeryczne metody modelowania pola elektromagnetycznego. Ich wyniki [2] jednoznacznie wskazują, że maksymalne wartości pola osiągane podczas TMS są znacznie (kilkadziesiąt razy) mniejsze niż w czasie ECT. Pojawiły się przypuszczenia, że w celu uzyskania korzystnego, przeciwdepresyjnego efektu terapeutycznego kluczowe znaczenie ma właśnie wytworzenie jak największego natężenie pola

2 elektrycznego wewnątrz mózgu. Autorzy postawili więc pytanie, jak silne musiało by być pole magnetyczne, żeby zaindukowane prądy wirowe były zbliżone pod względem wartości do tych uzyskiwanych za pomocą bezpośrednio przyłożonych elektrod? Podjęta zostanie również próba zaprojektowania cewki powietrznej, która byłaby w stanie wytworzyć odpowiednio silne pole magnetyczne. Porównanie ECT i TMS W pracy [2] autorzy szczegółowo dyskutowali porównanie wartości modułu gęstości prądu osiągane podczas ECT i TMS. Tabela 1 zawiera najważniejsze wyniki przedstawione w tamtym artykule. Tab. 1 Wyniki porównania ECT i TMS, zgodnie z [2]. ECT-FT ECT-TT TMS-T min śred max min śred max min śred max Skóra Czaszka Mózg J max [A/m 2 ] , Rozróżniono trzy przypadki stymulacyjne: ECT-FT (ECT w układzie elektrod skroń-czoło = frontotemporal), ECT-TT (ECT w układzie elektrod skroń-skroń = temporo-temporal), TMS-T (TMS z pojedynczą cewką umieszczoną przy skroni = temporal). Ze względu na szerokie przedziały zmienności parametrów urządzeń oraz nastaw zasilaczy w każdym z przypadków wykonano obliczenia dla minimalnych, maksymalnych i przeciętnych parametrów. Ogólnym wnioskiem płynącym z wykonanych symulacji jest to, że pole elektryczne wytwarzane podczas stymulacji elektrowstrząsowej jest znacznie ( krotnie) mocniejsze pole niż odpowiadające mu wartości osiągane przy stymulacji magnetycznej. Warto jednak zauważyć, że zbliżone wartości zaobserwowano dla minimalnej stymulacji ECT i maksymalnej TMS. Wszystkie z uzyskanych wartości znajdują się znacznie powyżej progu 0,1 [A/m2], który jest podawany w normach dotyczących bezpieczeństwa. Wydaje się jednak, że tego rodzaju krótkotrwałe przeciążenie układu biologicznego jest konieczne w określonych warunkach do osiągnięcia efektu terapeutycznego w tym przypadku do osiągnięcia poprawy w leczeniu depresji. Rozważając opisane powyżej przeciążenie elektryczne tkanki nerwowej mózgu nie możemy zapominać, iż w trakcie leczenia farmakologicznego, działaniu chemicznemu leków podlega nie tylko mózg, lecz wszystkie organy i układy biologiczne organizmu człowieka (związane są z tym objawy uboczne i powikłania). Metody fizykalne (elektryczna i magnetyczna) jawią się być pod tym względem czystsze.

3 Projektowanie silnej cewki Analizę zagadnienia projektowania układu do silnej stymulacji magnetycznej rozpocznijmy od rozdzielenia dwóch grup parametrów mających wpływ na wartości prądów wirowych indukowanych w mózgu. Pierwsza grupa to wartości typowo elektryczne, które mogą być zmieniane przy pomocy zasilacza sterowanego: amplituda impulsu prądowego i czas jego narastania. Druga grupa związana jest z geometrycznymi wymiarami układu, w jej skład wchodzą: rozmiary cewki (promienie wewnętrzny i zewnętrzny oraz wysokość), liczba zwojów cewki, oraz jej położenie względem głowy pacjenta. Jeśli przyjmiemy liniowy charakter całego modelu, a takie założenie jest bardzo często stosowane, zmiany parametrów elektrycznych będą się bezpośrednio i proporcjonalnie przekładały na wartości polowe wewnątrz modelu głowy. Oznacza to, że np. dwukrotne zwiększenie prądu zasilającego spowoduje dwukrotny wzrost wartości pola wewnątrz głowy. Analogicznie, skrócenie czasu narastania będzie skutkowało odwrotnie proporcjonalnym wzrostem prądów wirowych. Wpływ parametrów geometrycznych jest bardziej skomplikowany. Żeby odpowiedzieć na pytanie jak będzie zmieniało się pole podczas zmian położenia i rozmiarów cewki, trzeba każdorazowo modelować dany układ i wykonać pełny cykl obliczeniowy. Proponując nowe rozwiązanie dobrze jest odnieść się do stosowanych obecnie urządzeń. Tabela 2 zawiera parametry stosowanych stymulatorów magnetycznych. Wartości wszystkich parametrów mogą zmieniać się w szerokich zakresach, co już było wspomniane przy okazji dyskusji wyników porównania ECT i TMS. Stosowane cewki do TMS osiągnęły już granice mechanicznej i cieplnej wytrzymałości układu. Zasilacze sterowane potrafią wytworzyć prąd osiągający wartości nawet do 10kA, a szybkość narastania impulsu można skrócić do 50 μs są to maksymalne wartości, które trudno już poprawić. Tab.2. Parametry obecnie stosowanych układów do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej. Średnica zewnętrzna cewki: 7-14 cm, Średnica wewnętrzna cewki: 1-2 cm, Liczba zwojów: 5-10 Napięcie zasilania: V Prąd zasilania: ka:

4 Czas narastania impulsu: us, Czas opadania impulsu: us. Częstość powtarzania impulsów: 0, Hz Ważnym z technicznego punktu widzenia parametrem opisującym energetyczne i mechaniczne obciążenie cewki jest zastępcza gęstość prądu płynącego w jej przekroju. Można ją wyznaczyć korzystając z zależności: J c = zi max h R r gdzie z to liczba zwojów cewki, I max - maksymalny prąd zasilania, h wysokość cewki, R- promień zewnętrzny, a r promień wewnętrzny. Proste obliczenia pozwalają stwierdzić, że dla większości przypadków gęstość prądu w cewce waha się około 20e7 A/m 2. Należy więc przyjąć, że wartość ta wynika z naturalnych ograniczeń technicznych i nie jest możliwe znaczne jej przekroczenie. W celu uzyskania wartości gęstości prądu w mózgu zbliżonych do tych, które osiągane są podczas elektrowstrząsu, zaprojektowano cewkę powietrzną przedstawioną na rysunku 1. Została ona zaprojektowana na podstawie największej ze stosowanych do tej pory cewek, tak by tylko nieznacznie przekroczyć ograniczenia materiałowe. Szczegółowe parametry zaproponowanego układu stymulującego zawiera Tabela 3.

5 Tab. 3. Parametry zaprojektowanego układu do stymulacji magnetycznej Promień wewnętrzny cewki: 2 cm Promień zewnętrzny cewki: 7 cm Wysokość cewki: 4 cm Liczba zwojów: 20 Prąd maksymalny : 10 ka Czas narastania impulsu: 50 us Rys. 1. Modelowana bardzo silna cewka powietrzna zastosowana do stymulacji magnetycznej mózgu. Modelowanie silnej cewki Metodyka modelowanie zjawiska prądów wirowych w środowisku słabo przewodzącym była przedmiotem wielu publikacji autorów [3]. Do numerycznej symulacji nowej cewki zostało wykorzystane opracowane wcześniej oprogramowanie wykorzystujące opis pola za pomocą elektrycznego potencjału wektorowego. Przeprowadzono symulację TMS dla zaprojektowanej cewki, zasilonej impulsem prądowym o amplitudzie 10kA i czasie narastania 50μs. Wyniki w formie przekroju pionowego modelu głowy ludzkiej prezentuje rysunek 2. Maksymalna wartość gęstości prądu wyniosła 320 A/m 2 i wystąpiła w zewnętrznych warstwach skóry. Największa wartość w mózgu to 180 A/m 2. Odnosząc te rezultaty do przedstawionych w Tab. 1. wyników symulacji terapii elektrowstrząsowej, warto zauważyć, że średnia wyników maksymalnej gęstości prądu w mózgu dla ECT waha się około 300 A/m 2. Wartość ta nie jest bardzo odległa od tego, co udało się uzyskać dla projektowanej silnej cewki. Gdyby udało się zwiększyć prąd zasilający do 17kA, to można by osiągnąć bardzo zbliżone maksymalne wartości gęstości prądów w mózgu. Jednak przy takim zasilaniu gęstość prądu w cewce wynosiłaby około 35e7 A/m 2, a więc znacznie więcej niż spotykane do tej pory 20e7 A/m 2. Porównajmy zaprojektowany układ wymuszający pod kątem wielkości wytwarzanej indukcji

6 magnetycznej. Parametr ten, B max jest często spotykanym parametrem w specyfikacjach technicznych urządzeń do stymulacji magnetycznej. Jednak nie jest określone, w którym miejscu, w jakiej odległości od cewki została zmierzona podawana w dokumentacji wartość, np. 3 T [4]. Dysponując modelem numerycznym możemy dokładnie określić wartości indukcji magnetycznej w wewnątrz mózgu. Wyniki takich obliczeń przedstawia Tabela 4. Wartości wahają się od 0,2 T dla najsłabszej z analizowanych stymulacji, aż do 1,3 T dla zaprojektowanej silnej cewki. Tab. 4. Maksymalne pole magnetyczne w mózgu dla różnych stymulatorów TMS (min) TMS (avg) TMS (max) TMS (nowa) H max [10 3 A/m] B max [T] 0,2 0,55 0,9 1,3 Efekt odsuwania głowy Poszukując sposobów na najsilniejszą stymulację magnetyczną nie można pominąć efektów związanych z samym pacjentem i jego reakcją na urządzenie stymulujące. Praktyka medyczna wskazuje bowiem, że większość pacjentów obawia się cewki przyłożonej do ich głowy. Pacjenci odruchowo odsuwają głowę od źródła pola zmniejszając tym samym jego natężenie w mózgu. Problem ten nasiliłby się dodatkowo w przypadku dużych i silnych cewek. Z powodu wysokich energii i szybkich zmian pola w czasie urządzenie wydawałoby podczas pracy głośne dźwięki, które dodatkowo potęgowałyby u pacjenta efekt zagrożenia, a tym samym efekt cofania głowy byłby jeszcze silniejszy. Przeprowadzono cykl symulacji pozwalających na określenie w jakiej mierze oddalenie głowy od cewki będzie przekładało się na obniżenie wartości polowych wewnątrz głowy. Tak jak przedstawiono to na rysunku 3, zaproponowany w model silnej cewki był odsuwany po jednym centymetrze od powierzchni głowy. Dla każdego z położeń cewki przeprowadzono pełną symulację numeryczną, wyznaczając maksymalną wartość modułu wektora gęstości prądu w mózgu. Wykres przedstawiający wyniki zbiorcze sześciu symulacji zawiera rysunek 4.

7 blisko 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm Jmax [A/m2] Rys. 3. Ilustracja efektu odsuwania przez pacjenta głowy od cewki Rys. 4. Maksymalna wartość modułu prądów wirowych w mózgu w funkcji odległości pomiędzy głową a cewką. Wyniki obliczeń pokazują wyraźnie, jak silne jest osłabienie pola przy oddalaniu głowy od cewki. Odsunięcie głowy o nawet o 1 cm to spadek pola w mózgu o ponad 15%. Odsunięcie o 5 cm to spadek pola o ponad 50%. Tak duże spadki sugerują, że z punktu widzenia efektywności wskazane byłoby unieruchomienie głowy pacjenta. Takie podejście może jednak stwarzać dodatkowe problemy związane z bezpieczeństwem zabiegu - cewkę powinno się móc oddalić od głowy pacjenta niemal natychmiast w razie jakiegokolwiek zagrożenia: przegrzanie cewki spowodowanie uszkodzeniem obwodu pomiaru temperatury, uszkodzenie mechaniczne cewki, przebicie elektryczne (z drugiej jednak strony 20 lat badań nad techniką TMS nie przyniosło żadnych informacji o tego rodzaju uszkodzeniach sprzętowych i zagrożeniu stworzonym dla pacjenta). Posumowanie Przeprowadzony cykl obliczeń symulacyjnych pozwolił zaprojektować układ do stymulacji magnetycznej o zwiększonych parametrach indukcji pola magnetycznego -- niż stosowane jest w komercyjnych stymulatorach do TMS. Trzeba jednak oddzielić teoretyczne analizy od budowy praktycznego urządzenia. Projektując tak silną cewkę poruszamy się na granicy ograniczeń materiałowych i może się okazać, że względy technologiczne uczynią projekt nierealizowalnym w praktyce. Szukając silnej stymulacji trzeba pamiętać o możliwie bliskim przyłożeniu głowy pacjenta do cewki. Nawet nieznaczne odsunięcie głowy od cewki będzie skutkowało zdecydowanym obniżeniem wartości polowych w mózgu.

8 Nadal otwarte pozostają pytania: czy możliwa jest techniczna realizacja tak dużej cewki i układu zasilającego o odpowiednich parametrach?, jakie byłyby koszty takiego urządzenia? i najważniejsze, czy wywoływałoby ono efekt terapeutyczny u pacjenta? Literatura [1] Zyss T., Zięba A., Dudek D., Datka W., Grabski B., Siwek M., Wróbel A., Mączka G.: Stymulacja magnetyczna w leczeniu depresji - badania kliniczne. Przegląd Elektrotechniczny 2005, 81, 12, [2] Sawicki B., Szmurło R., Starzyński J., Wincenciak S., Zyss T.: Porównanie wyników symulacji terapii EW i TMS dla rzeczywistych parametrów urządzeń stymulujących. Przegląd Elektrotechniczny 2005, 81, 12, [3] J. Starzyński, B. Sawicki, S. Wincenciak, A. Krawczyk, T. Zyss.: Simulation of Magnetic Stimulation of the Brain, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 38, no. 2, March 2002 [4] Rapid2 Specification, The Magstim Company Limited, September 2004 [5] M. Sekino and S. Ueno: Comparison of current distributions in electroconvulsive therapy and transcranial magnetic stimulation, Journal of Applied Physics -- May 15, Volume 91, Issue 10, pp [6] M. Nadeem, T. Thorlin, OP. Gandhi, M. Persson:Computation of electric and magnetic stimulation in human head using the 3-D impedance method, IEEE Transactions on Biomedical Engineering,Volume 50, Issue 7, July 2003 Page(s):

REALISTYCZNY MODEL MES CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO CZŁOWIEKA W ANALIZIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

REALISTYCZNY MODEL MES CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO CZŁOWIEKA W ANALIZIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO Bartosz CHABER Robert SZMURŁO Bartosz SAWICKI REALISTYCZNY MODEL MES CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO CZŁOWIEKA W ANALIZIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO STRESZCZENIE Artykuł opisuje proces tworzenia trójwymiarowego

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż.

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż. Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej Autor: dr hab. inż. Krzysztof Berbeka Warszawa 2010 Projekt graficzny okładki: CeDeWu, Agnieszka Natalia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Jurata 2 4 czerwca 203 KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Systemy elektroenergetyczne Automatyka i sterowanie Problemy rozwoju elektroenergetyki Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia 1. Wstęp Możliwości

Bardziej szczegółowo

Odciążanie jako ostateczny środek obrony KSE

Odciążanie jako ostateczny środek obrony KSE Odciążanie jako ostateczny środek obrony KSE Adam Klimpel Ekspert współpracownik PSE Operator SA Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Do awarii

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA magisterska

PRACA DYPLOMOWA magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA magisterska Studia niestacjonarne zaoczne Tytuł pracy dyplomowej Statyczna analiza wytrzymałości przestrzennej ramy dwumiejscowego,

Bardziej szczegółowo

Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja

Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja mgr inż. Daniel Lewandowski promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta Wrocław 2005 Dla rodziców, dzįeki których pomocy udałomisįetakłatwoprzebyćtak

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak

MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak Instytut Maszyn Cieplnych Politechnika Częstochowska e-mail: drobniak@imc.pcz.czest.pl Tomasz A. Kowalewski Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Symulacja wielowzbudnikowych indukcyjnych urządzeń grzejnych

Symulacja wielowzbudnikowych indukcyjnych urządzeń grzejnych Marcin WESOŁOWSKI, Ryszard NIEDBAŁA Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Symulacja wielowzbudnikowych indukcyjnych urządzeń grzejnych Streszczenie. Liczba zastosowań grzejnictwa indukcyjnego

Bardziej szczegółowo

! #! % #& ( )%( )!+,,,.#

! #! % #& ( )%( )!+,,,.# ! # % & ( (% # ) +, ). /+ 0 1 2 +3 45! #! % #& ( )%( )!+,,,.# 6 1! / 0 STRESZCZENIE Zjawisko złożoności można rozumieć jako istnienie nietrywialnych własności makroskopowej struktury układu lub jego aktywności,

Bardziej szczegółowo

4. Charakterystyka programów symulacyjnych

4. Charakterystyka programów symulacyjnych 4. Charakterystyka programów symulacyjnych Poniżej opisane są główne cechy programów używanych do symulacji przepływów termicznych. Opis rozpoczyna omówienie programów komercyjnych specjalizowanych pod

Bardziej szczegółowo

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Leczenie zaburzeń rytmu serca Broszura dla pacjentów Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem 363411- -A BIOTRONIK SE & Co. KG Woermannkehre

Bardziej szczegółowo

Czasopismo wydawane przez Polskie Forum Nawigacyjne

Czasopismo wydawane przez Polskie Forum Nawigacyjne Komitet Programowy Andrzej Banachowicz Krzysztof Czaplewski Daniel Duda Andrzej Felski Wiesław Galor Marek Grzegorzewski Lucjan Gucma Jacek Januszewski Artur Makar Cezary Specht Andrzej Stateczny Adam

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY Mając detektor scyntylacyjny możemy zmierzyć natężenie promieniowania wychodzącego z jakiegoś narządu, a jeśli wybierzemy odpowiednie okno amplitud, to

Bardziej szczegółowo

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Wydział Wojskowo Lekarski Oddział Fizjoterapii Tomasz Szkudlarek Nr albumu 092023 Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2008 POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO

Bardziej szczegółowo

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA]

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] [TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] 1 Spis treści Wstęp... 4 Cel oraz zakres pracy... 4 Wprowadzenie w tematykę dźwigarów warstwowych oraz szczegółowe zdefiniowanie przedmiotu pracy... 4 Materiały okładzin

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XVI 2014 TOMI pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2014 Organizatorzy Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia

Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia Raport z wykonania projektu KBN nr N 508 031 31/1740 Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia Kierownik projektu prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo