DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU. Warszawa, 13 maja 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU. Warszawa, 13 maja 2010 roku"

Transkrypt

1 DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU Warszawa, 13 maja 2010 roku

2 Szanowni Państwo, Przedstawiamy raport okresowy za I kwartał 2010 roku. Raport ten podsumowuje okres działalności Spółki, w którym kontynuowane są inicjatywy i działania zapoczątkowane jeszcze w IV kwartale 2009 roku. Ich celem jest budowanie podstaw pod dalszy rozwój firmy i możliwośd osiągania satysfakcjonujących zysków w przyszłości przy zachowaniu w I kwartale 2010 roku rentowności na poziomie wyniku ze sprzedaży. W I kwartale 2010 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie tys. zł., co oznacza wzrost o 304% w porównaniu z I kwartałem 2009 roku oraz o 7% w stosunku do IV kwartału 2009 roku. Jednocześnie w I kwartale 2010 roku spółka zanotowała stratę netto w wysokości 92,1 tys. zł. (w analogicznym okresie 2009 roku strata netto wyniosła 756,7 tys. zł.) Strata netto wynika głównie z podjęcia nowych działao rozwojowych generujących koszty obciążające wyniki bieżącego okresu. Nie wszystkie też cele operacyjne Spółki zostały osiągnięte w I kwartale 2010 roku, co wiąże się z koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego na realizację przez Spółkę zaplanowanych celów. Jesteśmy przekonani o słuszności obranej strategii rozwoju. Po zakooczeniu etapu stabilizowania biznesu koncentrujemy się obecnie na działaniach związanych z rozwojem Spółki i wzrostem generowanych przychodów ze sprzedaży, a także wzrostem efektywności na poziomie wyniku netto Spółki. Nie ulegają również zmianie nasze cele chcemy byd liderem rynku doradztwa finansowego w zakresie kompetencji doradców, jakości świadczonych usługi, umiejętności budowania długoterminowych związków z klientami, pracownikami, partnerami biznesowymi i naszymi akcjonariuszami. Chcemy byd Spółką osiągającą, spełniające oczekiwania akcjonariuszy, wyniki finansowe. Wierzymy, że przełoży się to na wyniki finansowe Spółki już w tym roku. Artur Nowak Gocławski PREZES ZARZĄDU

3 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wybrane dane finansowe Zaniechanie sporządzania skonsolidowanych sprawozdao finansowych Dodatkowe informacje finansowe Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenie wybranych danych finansowych KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Opis świadczonych usług Działalnośd Spółki w I kwartale Zakooczenie emisji akcji serii J INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAO I PLANÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Rozwój sieci sprzedaży Inne działania rozwojowe Planowane inwestycje i dotacja UE... 9

4 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 1.1 Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzieo 31 marca 2010 roku (koniec I kwartału) oraz z rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 marca 2010 roku wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi (jednostkowymi) z roku Tabela 1. Wybrane dane finansowe - rachunek zysków i strat Dane z rachunku zysków i strat za okres od za okres od *w tysiącach złotych+ do do Przychody ze sprzedaży 3 399,6 840,5 Koszty działalności operacyjnej, w tym: (3 447,5) (1 594,1) - amortyzacja (68,7) (70,7) - zużycie materiałów i energii (92,3) (45,8) - koszty usług obcych, wynagrodzeo i świadczeo na rzecz pracowników (3 168,5) (1 193,0) - pozostałe koszty (118,0) (284,6) Zysk (strata) ze sprzedaży (47,9) (753,6) Pozostałe przychody operacyjne 10,3 1,0 Pozostałe koszty operacyjne (16,8) - Zysk (strata) z działalności operacyjnej (54,4) (752,6) Koszty i przychody finansowe (37,7) (4,1) Zysk (strata) netto (92,1) (756,7) Tabela 2. Wybrane dane finansowe bilans Dane bilansowe *w tysiącach złotych Wartości niematerialne i prawne 348,5 38,5 Rzeczowe aktywa trwałe 469, ,4 Finansowe aktywa trwałe 640,2 251,4 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9,5 9,5 Razem aktywa trwałe 1 467, ,8 Zapasy 9,3 - Należności krótkoterminowe 2 215,7 897,4 Środki pieniężne 1 952,8 258,6 Rozliczenia międzyokresowe 34,7 46,4 Razem aktywa obrotowe 4 212, ,4 AKTYWA RAZEM 5 680, ,2 Kapitał podstawowy 3 123, ,6 Kapitały zapasowe i rezerwowe 8 260, ,0 Niepokryta strata finansowa z lat ubiegłych (7 989,7) (3 788,1) Zysk (strata) netto (92,1) (756,7) KAPITAŁ WŁASNY 3 302, ,8 Zobowiązania długoterminowe 659,2 315,4 Zobowiązania krótkoterminowe 1 203, ,7 Rozliczenia międzyokresowe 515,8 115,3 REZERWY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 2 378, ,4 PASYWA RAZEM 5 680, ,2 4

5 1.2 Zaniechanie sporządzania skonsolidowanych sprawozdao finansowych Biorąc pod uwagę nie spełnianie kryteriów, o których mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późn. zm. oraz fakt, iż w 2009 roku nastąpiło przeniesienie przedsiębiorstwa Creditfield do Spółki, począwszy od 2010 roku, Spółka nie będzie sporządzad skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Wartośd udziałów w podmiocie zależnym przedstawiona jest w bilansie według ich wartości bieżącej, tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące do wysokości aktywów netto podmiotu zależnego w ten sposób, że strata (zysk) netto podmiotu zależnego odnoszona jest do wyniku finansowego Spółki poprzez koszty (przychody) finansowe. 1.3 Dodatkowe informacje finansowe Kapitał własny Kapitał własny wykazany w bilansie na dzieo 31 marca 2010 roku nie obejmuje akcji serii J o wartości nominalnej 520,6 tys. zł. oraz wartości emisyjnej 2 602,8 tys. zł. Niezarejestrowany kapitał wykazano w kapitale rezerwowym Spółki. Akcje te zostały zarejestrowane przez Sąd 6 maja 2010 roku. Zarejestrowanie akcji serii J spowoduje podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 520,6 tys. zł. 1.4 Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenie wybranych danych finansowych a. Dane finansowe sporządzone zostały w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. b. Dane finansowe przedstawione we wcześniejszej części raportu obejmują okres od do i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzied przyszłości oraz że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechad działalności lub istotnie zmniejszyd jej zakresu. c. Dane finansowe obejmują wyniki jednostkowe Spółki Doradcy24 S.A. Począwszy od 2010 roku Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, gdyż nie ma takiego obowiązku. d. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. e. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto, do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży udziałów powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów nabycia. f. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązao przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeo wykonanych na rzecz Spółki 5

6 przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeo, których kwotę można oszacowad, chod data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeo międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartośd wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości, a dotyczą bieżącego okresu obrotowego. g. Koszty sprzedanych usług są to koszty usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży. h. Wartośd firmy powstaje jako różnica pomiędzy ceną zakupu przedsiębiorstwa a wartością godziwą jego aktywów netto. Wartośd firmy wykazywana jest w bilansie w pozycji wartości niematerialne i prawne. 6

7 2. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 2.1 Opis świadczonych usług Doradcy24 S.A. (dalej Spółka ) jest w pełni niezależną, ogólnopolską firmą doradztwa finansowego. Spółka świadczy usługi pośrednictwa w zakresie produktów hipotecznych, produktów gotówkowych, polis ubezpieczeniowych oraz produktów oszczędnościowoubezpieczeniowych dla klientów indywidualnych. Spółka posiada szeroką ofertę produktów będących w dystrybucji i dostosowuje ją do zmieniających się warunków rynkowych, przy czym kredyty hipoteczne dla klienta indywidualnego pozostają nadal produktem wiodącym w ofercie. Oferta obejmuje również produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach oferowanych usług doradcy przeprowadzają analizę formalną i cenową dostępnych produktów pod kątem oczekiwao i możliwości klienta, koordynują cały proces uzyskania finansowania od momentu złożenia wniosku, poprzez uzyskanie decyzji, podpisanie umowy, do momentu uruchomienia środków. Dodatkowo w skład kompleksowej usługi wchodzi pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych oraz gromadzeniu niezbędnej dokumentacji. Spółka posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na bezpośrednią dystrybucję jednostek funduszy inwestycyjnych, przy czym ze względu na sytuację rynkową i proces restrukturyzacji w Spółce działalnośd ta jest obecnie zawieszona. 2.2 Działalnośd Spółki w I kwartale 2010 W I kwartale 2010 roku Spółka koncentrowała się na dalszym rozwoju sprzedaży produktów hipotecznych jak i ubezpieczeniowych. Przeprowadzony proces restrukturyzacji i połączenia Doradcy24 S.A. i Creditfield Sp. z o.o., zakooczył się pełną integracją operacyjną. Pozwoliło to znacznie obniżyd koszty funkcjonowania centrali i sieci sprzedaży. Spółka zanotowała 7% wzrost przychodów ze sprzedaży produktów finansowych w stosunku poprzedniego IV kwartału 2009 roku oraz o 304% w stosunku do I kwartału 2009 roku. Zarząd oczekuje utrzymania się wzrostowego trendu przychodów w roku Wzrost przychodów związany jest z rozwojem sieci doradców własnych oraz uruchomionym i wdrażanym projektem placówek partnerskich (franczyzowych), oraz wykorzystywaniem przez Spółkę poprawiającej się koniunktury rynkowej. Strata netto wygenerowana przez Spółkę wynika z podjęcia działao mających na celu jej rozwój. Podjęte działania wpływają na koszty obciążające wyniki bieżącego okresu. Nie wszystkie cele operacyjne Spółki zostały osiągnięte w I kwartale 2010 roku. To pociąga za sobą koniecznośd wydłużenia horyzontu czasowego na realizację przez Spółkę wcześniej zaplanowanych celów. 7

8 2.3 Zakooczenie emisji akcji serii J Spółka zakooczyła emisję akcji serii J, wyniku której pozyskała 2 602,8 tysięcy złotych. Pozyskane Środki Zarząd zamierza przeznaczyd na (i) kapitał obrotowy związany z wzrostem obrotów Spółki, (ii) koszty działao rozwojowych (głównie marketingu i rekrutacji), (iii) inwestycje rzeczowe w IT i sprzęt oraz (iv) spłatę zobowiązao bieżących (działania podjęte w I kwartale 2010). 3. INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAO I PLANÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 3.1 Rozwój sieci sprzedaży Zakooczenie procesu restrukturyzacji i zrównoważenie kosztów i przychodów Spółki pozwala na skoncentrowanie uwagi Zarządu na możliwościach jej dalszego rozwoju. Spółka prowadzi dalszą rozbudowę sieci dystrybucji zarówno poprzez rekrutację doradców finansowych oraz rozwój współpracy z podmiotami w modelu placówek partnerskich. Dzięki tym działaniom Spółka uzyskuje rozszerzenie geograficzne sieci dystrybucji oraz pozyskanie nowych klientów w lokalizacjach, w których do tej pory oferta Spółki była niedostępna. Na dzieo sporządzenia raportu Spółka posiada 20 placówek oraz zatrudnia 120 doradców pracujących wyłącznie na rzecz Doradcy24 S.A. Ponadto Spółka zatrudnia 75 doradców pracujących w 31 placówkach partnerskich. W 2010 roku planowane jest zwiększenie zespołu doradców o kilkadziesiąt nowych osób oraz uruchomienie kolejnych placówek partnerskich. 3.2 Inne działania rozwojowe Spółka systematycznie poszerza wachlarz produktów dostępnych w sieci sprzedaży, głównie produktów ubezpieczeniowych, które pojawiły się w ofercie w IV kwartale 2009 roku. Produkty te są oferowane klientom zarówno jako uzupełnienie oferty kredytowej lub inwestycyjnej oraz jako niezależne, odrębne produkty. W najbliższym czasie planowane jest istotne zwiększenie skali marketingowych działao Spółki, którego celem będzie wzrost ilości obsługiwanych klientów i partnerów sprzedaży. Dotyczy to również działao skierowanych do obecnych partnerów sprzedaży (deweloperów, pośredników, brokerów itp.) i klientów. Spółka zamierza w większym stopniu wykorzystywad posiadaną bazę kontaktów dla działao marketingu bezpośredniego oraz sprzedaży kolejnych produktów. Bardzo ważnym elementem działao strategicznych Spółki będzie stała poprawa jakości oferowanych usług, oparta zarówno o podnoszenie kwalifikacji doradców jak i doskonalenie procesu obsługi klientów. Misją Spółki jest i będzie budowanie doskonałych, długoterminowych związków z klientami, pracownikami i parterami biznesowymi w tym szczególnie instytucjami finansowymi, których produkty oferowane są przez Spółkę. 8

9 3.3 Planowane inwestycje i dotacja UE Spółka wykorzystuje własny system informatyczny (CRM) do zarządzania sprzedażą. W I półroczu 2010 Zarząd planuje inwestycje mające na celu poprawę funkcjonalności systemu poprzez modyfikację istniejącego lub zakup nowego systemu CRM. Rozszerzenie funkcjonalności sytemu ma objąd stworzenie platformy do efektywnej, elektronicznej współpracy i wymiany informacji w ramach sieci placówek, także partnerskich. Spółce przyznano na ten cel dotację ze środków UE przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 329,5 tys. zł. Planowane jest również uruchomienie w 2010 roku kolejnych oddziałów partnerskich Spółki. Przewidywane są kolejne inwestycje w sprzęt i rozwiązania informatyczne wspierające pracę doradców. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 9

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013. 3 4 dr

Spis treści. List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013. 3 4 dr Raport roczny Grupy APS Energia 2014 Spis treści List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013 Wprowadzenie Podsumowanie 2014 roku Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Za I Kwartał 2014 Roku... 4 1.1. Skonsolidowany bilans...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2014 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2014 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 18 sierpnia 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka. VENO to Spółka prowadząca inwestycje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo