PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE W SPRAWACH CYWILNYCH. Wyjaśnienie najtrudniejszych terminów:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE W SPRAWACH CYWILNYCH. Wyjaśnienie najtrudniejszych terminów:"

Transkrypt

1 Anna Kwiatkowska, Mateusz Iwanicki Recenzja: dr Anna Duda-Ziętek PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE W SPRAWACH CYWILNYCH W niniejszej publikacji chcielibyśmy Państwu przybliżyć problematykę zawierania pełnomocnictw procesowych. Zazwyczaj pełnomocnictwa są udzielane pełnomocnikom profesjonalnym takim jak m.in. radcy prawni czy adwokaci, jednakże istnieje możliwość umocowania także członków najbliższej rodziny. Głównym celem pełnomocnictwa jest przekazanie reprezentacji prawnej innej osobie. Dzięki wskazanym przez nas informacjom są Państwo w stanie zupełnie samodzielnie sporządzić ważne pełnomocnictwo. Wyjaśnienie najtrudniejszych terminów: 1) Interwencja główna jest to powództwo osoby trzeciej (nie jest to ani powód ani pozwany) wytoczonym przeciwko stronom toczącego się już procesu (czyli przeciwko powodowi i pozwanemu) o jakąś rzecz lub prawo. 2) Mocodawca osoba upoważniająca inną osobę (pełnomocnika) do działania w swoim imieniu poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa. Umocowanie innej osoby do działania w imieniu mocodawcy sprawia, że każda czynność pełnomocnika (dokonana w zakresie S t r o n a 47

2 48 S t r o n a Vademecum prawno-administracyjne umocowania) wywołuje skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy. 3) Powództwo wzajemne to powództwo wytoczone przez pozwanego przeciwko powodowi w ramach tego samego procesu. 4) Wstępni osoby spokrewnione ze sobą w linii prostej. Rodzice, dziadkowie. 5) Zstępni osoby spokrewnione ze sobą w linii prostej. Dzieci, wnuki, prawnuki. Co to jest pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo jest jednostronnym oświadczeniem osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo nie zobowiązuje do działania, daje tylko możność podjęcia działań w imieniu mocodawcy. W postępowaniu przed sądem cywilnym może zaistnieć potrzeba reprezentowania stron lub uczestników, którzy z różnych przyczyn albo z własnej woli nie mogą uczestniczyć w nim osobiście. Biorąc pod uwagę przyczyny wpływające na potrzebę zastępstwa możemy wyróżnić przedstawicielstwo ustawowe i wynikające z woli strony. Pełnomocnictwo procesowe może być: ogólne, czyli pozwalające pełnomocnikowi na prowadzenie wszelkich spraw mocodawcy,

3 Anna Kwiatkowska, Mateusz Iwanicki Pełnomocnictwo procesowe szczególne, czyli do konkretnej sprawy, tylko do niektórych czynności procesowych. Pełnomocnictwo daje pełnomocnikowi daleko idące uprawnienia. Pełnomocnik upoważniony jest z mocy ustawy do wszystkich czynności procesowych w tym także do: - powództwa wzajemnego, - skargi o wznowienie postępowania - postępowania wywołanego ich wniesieniem oraz - wniesienie interwencji głównej przeciwko mocodawcy. - pełnomocnik jest też upoważniony do wszelkich czynności dotyczących egzekucji i zabezpieczenia, - udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu - zawarcia ugody - zrzeczenia się albo uznania roszczenia - odbioru kosztów procesu (nie zaś samego świadczenia). Kto może być pełnomocnikiem? O tym kto może być pełnomocnikiem decyduje przede wszystkim charakter sprawy do której jest on umocowywany. Pełnomocnikiem może być: 1. adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, 2. współuczestnik sporu, 3. rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony 4. osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, 5. osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony w w w. b i o. t o m a s z o w. i n f o S t r o n a 49

4 Vademecum prawno-administracyjne 6. osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia 7. pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym niemającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego 8. w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie 9. w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pełnomocnikiem rolnika może być również przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem 10. w sprawach związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem może być przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów 11. w sprawach własności przemysłowej pełnomocnikiem może być także rzecznik patentowy. 12. w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych 13. pełnomocnikiem pracownika lub ubezpieczonego może być również przedstawiciel związku zawodowego lub 50 S t r o n a

5 Anna Kwiatkowska, Mateusz Iwanicki Pełnomocnictwo procesowe inspektor pracy albo pracownik zakładu pracy, w którym mocodawca jest lub był zatrudniony, 14. pełnomocnikiem ubezpieczonego - przedstawiciel organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów. Na czym polega pełnomocnictwo ogólne? Pełnomocnictwo ogólne upoważnia pełnomocnika do prowadzenia w imieniu mocodawcy wszystkich spraw toczących się z jego udziałem. Przykład 1: Pan X upoważnia pana Z do prowadzenia przez niego wszelkich spraw sądowych z udziałem Pana X (patrz wzór nr 1). Na czym polega pełnomocnictwo szczególne? Pełnomocnictwo szczególne polega na tym, że mocodawca upoważnia pełnomocnika do prowadzenia poszczególnych spraw, a więc tylko tych, które zostały wymienione w treści pełnomocnictwa. UWAGA!!! Należy pamiętać, że sąd w pewnych przypadkach będzie wymagał pełnomocnictwa szczególnego. Są to następujące sprawy: - o unieważnienie małżeństwa, - ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa - o rozwód, - o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka, - o unieważnienie uznania oraz rozwiązanie przysposobienia w w w. b i o. t o m a s z o w. i n f o S t r o n a 51

6 Vademecum prawno-administracyjne Ponadto pełnomocnictwo szczególne niezbędne jest do odbioru należności zasądzonych na rzecz pracownika lub ubezpieczonego. Przykład 2: Pan X ustanawia pełnomocnikiem Pana Y do reprezentowania go przed Sądem w sprawie przeciwko Panu Z o odszkodowanie (patrz wzór nr 2). Na czym polega pełnomocnictwo do niektórych czynności procesowych? Pełnomocnictwo do niektórych czynności procesowych polega na tym, że mocodawca upoważnia pełnomocnika tylko do dokonania konkretnej, określonej w pełnomocnictwie czynności procesowej. Ten rodzaj pełnomocnictwa zawsze jest umocowaniem wyłącznie do czynności wymienionych w dokumencie ustanawiającym je. Przykład 3 Pan X upoważnia Pana Y do odbioru pism sądowych. Co musi zrobić pełnomocnik, aby sąd uznał jego pełnomocnictwo? Pełnomocnik ma obowiązek dołączyć pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy do akt sprawy w chwili kiedy dokonuje pierwszej czynności procesowej. Może to być również uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa. Adwokaci, radcy prawni i rzecznicy patentowi mogą sami uwierzytelniać odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Jeżeli sąd ma wątpliwości co do prawdziwości pełnomocnictwa może zażądać urzędowego poświadczenia podpisu stron. Od tej pory wszystkie pisma procesowe i orzeczenia sąd doręcza pełnomocnikowi. 52 S t r o n a

7 Anna Kwiatkowska, Mateusz Iwanicki Pełnomocnictwo procesowe Co powinno zawierać pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i podpisane przez mocodawcę. Jeżeli osoba nie może się sama podpisać robi to za nią osoba upoważniona i wskazuje przyczyny dlaczego mocodawca nie mógł zrobić tego osobiście. Pełnomocnictwo może być również udzielone podczas rozprawy w sądzie. Aby tego dokonać mocodawca składa oświadczenie, które zostaje wciągnięte do protokołu. Oto przykładowe wzory pełnomocnictw: w w w. b i o. t o m a s z o w. i n f o S t r o n a 53

8 Vademecum prawno-administracyjne WZÓR 1: Tomaszów Lubelski, dnia r. Pełnomocnictwo procesowe ogólne Upoważniam adwokata, prowadzącego Kancelarię Adwokacką w przy ul., do działania za mnie we wszelkich sprawach prowadzonych przed sądami powszechnymi. (podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa) 54 S t r o n a

9 Anna Kwiatkowska, Mateusz Iwanicki Pełnomocnictwo procesowe WZÓR 2: Tomaszów Lubelski, dnia r. Pełnomocnictwo procesowe szczególne Upoważniam adwokata, prowadzącego Kancelarię Adwokacką w przy ul., do zastępowania mnie w sprawie toczącej się przed przeciwko o..... (podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa) w w w. b i o. t o m a s z o w. i n f o S t r o n a 55

10 Vademecum prawno-administracyjne WZÓR 3: Tomaszów Lubelski, dnia r. Pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności procesowej Niniejszym upoważniam (Imię i nazwisko.legitymującym(ą) się dowodem osobistym nr.do reprezentowania w sprawie o sygnaturze z powództwa do dokonywania następujących czynności procesowych: - do odbioru pism sądowych podpis upoważniającego podpis upoważnionego 56 S t r o n a

11 Anna Kwiatkowska, Mateusz Iwanicki Pełnomocnictwo procesowe Za co odpowiada pełnomocnik? Pełnomocnik ma obowiązek działać za mocodawcę i jest odpowiedzialny za szkody wywołane bezczynnością lub niewłaściwym działaniem. Jak zakończyć pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo może wygasnąć na kilka sposobów: - poprzez wypowiedzenie (może to zrobić zarówno pełnomocnik jak i mocodawca); - w skutek śmierci pełnomocnika, utratę przez niego zdolności procesowej lub kwalifikacji; - z powodu śmierci strony; - poprzez osiągnięcie celu dla którego pełnomocnictwo zostało udzielone. Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że pełnomocnictwo procesowe może być wypowiedziane w każdym czasie. Jednak wypowiedzenie pełnomocnictwa obowiązuje sąd dopiero z chwilą gdy informacja o tym do niego dotrze. Pomimo wypowiedzenia pełnomocnictwa, pełnomocnik powinien działać za mocodawcę przez 2 tygodnie, jeżeli jest to konieczne do uchronienia mocodawcy od niekorzystnych skutków prawnych. Oto wzór odwołania pełnomocnictwa: w w w. b i o. t o m a s z o w. i n f o S t r o n a 57

12 Vademecum prawno-administracyjne WZÓR 4: Tomaszów Lubelski, dnia r. (dane mocodawcy (dane pełnomocnika) Odwołanie pełnomocnictwa Niniejszym oświadczam, że wypowiadam udzielone Pana/Pani pełnomocnictwo do reprezentowania mnie w postępowaniu z powództwa (imię i nazwisko powoda) toczącym się w Sądzie (nazwa sądu).. (numer wydziału) Wydział. (nazwa wydziału) pod sygnaturą (sygnatura akt sprawy).. (Podpis mocodawcy) 58 S t r o n a

13 Anna Kwiatkowska, Mateusz Iwanicki Pełnomocnictwo procesowe Źródła: 1. J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Wydawn. Lexis Nexis, Warszawa 2007 r. 2. M. Jędrzejewska, K. Weitz, T. Ereciński, J. Gudowski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Wydawn. Lexis Nexis, Warszawa 2009 r. 3. D. Bugajna-Sporczyk, H. Pietrzkowski, A. Gola, T. Żyznowski, Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych, Wydawn. Lexis Nexis, Warszawa 2008 r. w w w. b i o. t o m a s z o w. i n f o S t r o n a 59

14 60 S t r o n a Vademecum prawno-administracyjne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Wartość przedmiotu sporu: 4 500,00 zł (cztery i pół tysiąca złotych 00/100) UZASADNIENIE

Wartość przedmiotu sporu: 4 500,00 zł (cztery i pół tysiąca złotych 00/100) UZASADNIENIE WZÓR NR 56 POZEW O ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU ROZWIĄZANIA UMOWY PRZEZ PRACOWNIKA BEZ WYPOWIEDZENIA Z UWAGI NA CIĘŻKIE NARUSZENIE PRZEZ PRACODAWCĘ PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW WZGLĘDEM PRACOWNIKA Wałbrzych, 14 października

Bardziej szczegółowo

Baba. Bądź bezpieczna STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie

Baba. Bądź bezpieczna STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie Bądź bezpieczna w sądzie STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie Projekt został

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania Kancelaria Sejmu s. 1/57 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267z 2014 r. poz. 183, 1195. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267z 2014 r. poz. 183. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Monika Zima Sprawni w prawie zeszyt nr 19/20 Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawa, 2007 rok 1 UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne, proces cywilny

Prawo cywilne, proces cywilny Prawo cywilne, proces cywilny Prawo cywilne dotyczy sporów między stronami spraw majątkowych, rodzinnych (rozwody, pozbawienie praw rodzicielskich), spraw o naruszanie dóbr osobistych, dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU PIOTR BEDNARCZYK POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU Z serii Pierwsza wokanda Kraków 2014 Seria: Pierwsza wokanda Tytuł: Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku Autor: Piotr Bednarczyk Krajowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych

Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych - dla użytkowników serwisu internetowego podatki.biz Niniejsze ubezpieczenie skierowane jest wyłącznie do osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA Niniejsze warunki ubezpieczenia nie są ogólnymi warunkami ubezpieczenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA HDI Asekuracja Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

Dz.U.1964.16.93 1971-11-04 zm. Dz.U.1971.27.252 art. 1 1976-07-01 zm. Dz.U.1976.19.122 art. 15 1982-04-06 zm. Dz.U.1982.11.81 art. 1 1983-01-01 zm.

Dz.U.1964.16.93 1971-11-04 zm. Dz.U.1971.27.252 art. 1 1976-07-01 zm. Dz.U.1976.19.122 art. 15 1982-04-06 zm. Dz.U.1982.11.81 art. 1 1983-01-01 zm. Dz.U.1964.16.93 1971-11-04 zm. Dz.U.1971.27.252 art. 1 1976-07-01 zm. Dz.U.1976.19.122 art. 15 1982-04-06 zm. Dz.U.1982.11.81 art. 1 1983-01-01 zm. Dz.U.1982.19.147 art. 113 zm. Dz.U.1982.30.210 art. 268

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz inne informacje

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym Prawa i obowiązki Paulina Pacek Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALUMAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALUMAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALUMAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD 1. Zarząd Alumast S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

O Autorce. i Obywatelskiego w Ełku ul. Małeckich 3, lok. 8 tel./fax.: 87 732 11 11 tel: 501 274 611 elk@pytaszniebladzisz.eu

O Autorce. i Obywatelskiego w Ełku ul. Małeckich 3, lok. 8 tel./fax.: 87 732 11 11 tel: 501 274 611 elk@pytaszniebladzisz.eu Pytasz-nie błądzisz. Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Ośrodki poradnictwa ISBN 978-83-920113-6-1 prawnego i obywatelskiego a. publikacje np. dokumenty, broszury, ulotki itp., b. notatniki, dyplomy,

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I. Przepisy wstępne

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I. Przepisy wstępne Kancelaria Sejmu s. 1/232 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4. KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Kryzysy w rodzinie a prawo

Kryzysy w rodzinie a prawo Kryzysy w rodzinie a prawo Informator dla osób pomagających w trudnych sytuacjach życiowych KRYZYSY W RODZINIE A PRAWO INFORMATOR DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo