PROGRAM WŁASNY WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLAS I III GIMNAZJUM. Bliżej dorosłości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WŁASNY WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLAS I III GIMNAZJUM. Bliżej dorosłości"

Transkrypt

1 PROGRAM WŁASNY WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLAS I III GIMNAZJUM Bliżej dorosłości Agata Kurowska-Kacprzak nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Łukowie

2 WSTĘP Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie zostały wprowadzone do gimnazjum na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 roku w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wprowadzenie tego typu zajęć wynikało z potrzeby szeroko rozumianej edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. Edukacja seksualna to przede wszystkim zadanie rodziców, szkoła ma pełnić tu rolę wspomagającą, a nauczyciele i wychowawcy powinni kierować się zasadą pomocniczości. Z zasady pomocniczości wynikają zadania szkoły określone w wymienionym wyżej rozporządzeniu. Są one następujące: 1. Wspieranie wychowawczej roli rodziny. Integrowanie działań szkoły i rodziców. 2. Kształtowanie postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospołecznych. 3. Pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości jako wartości opartej na wartościach nadrzędnych takich jak: miłość, małżeństwo, rodzina oraz przyjaźń, akceptacja i szacunek w relacjach międzyludzkich. 4. Pomoc w kształtowaniu dojrzałości psychoseksualnej, która wiąże się z podejmowaniem dojrzałych i odpowiedzialnych decyzji, właściwym przygotowaniem do przyszłych ról małżeńskich i rodzinnych. 5. Uświadamianie młodym roli rodziny w życiu człowieka promowanie trwałych związków małżeńskich, opartych na miłości, wierności i współpracy. 6. Przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat zmian biologicznych, psychicznych i społecznych na różnych etapach rozwoju człowieka, dostosowanej do wieku, potrzeb i poziomu rozwoju ucznia. Z zadań szkoły wynika również rola nauczyciela wychowania do życia w rodzinie, który powinien wspierać uczniów w kształtowaniu osobowości, pomagać poznawać siebie i otworzyć się na drugiego człowieka. Rola ta wymaga jasnego określenia celów prowadzonych zajęć. Niżej zaprezentowane cele ogólne zgodne są z nową podstawą programową Rozporządzenie MEN z 28 grudnia 2008 roku.

3 Cele zajęć z wychowania do życia w rodzinie: 1.Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie; wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny. 2. Przyjęcie integralnej wizji osoby; wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi; kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami; poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć; rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności okresu dorastania. 3. Znajomość organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian oraz akceptacja własnej płciowości; przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności; umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby. 4. Korzystanie ze środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem. 5. Umiejętność korzystania z systemu poradnictwa dla dzieci i młodzieży. Treści nauczania i cele szczegółowe Zgodnie z rozporządzeniem MEN zajęcia z wychowania do życia w rodzinie w gimnazjum realizowane będą po 14 godzin, w tym 5 z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców na każdym poziomie nauczania. Klasa I Zagadnienia programowe 1. Poznajmy się- o czym będziemy rozmawiać? 2. Faza prenatalna Treści nauczania Jestem kobietą, jestem mężczyzną. Kształtowanie i akceptacja tożsamości płciowej. Rozwój człowieka w fazie prenatalnej. Osiągnięcia uczniów Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien: - wiedzieć, jaki zakres treści obejmują zajęcia, - rozumieć zasady dotyczące kultury dyskusji, aktywności i otwartości wobec poruszanych problemów, - nabrać umiejętności refleksyjnego spojrzenia na siebie samego, - akceptować własną płciowość - rozumieć wpływ zdrowia kobiety oraz jej trybu życia na rozwój płodu,

4 życia człowieka. 3. Fazy życia człowieka. 4. Różne aspekty dojrzewania. 5. Zachowania asertywne. 6.Presja seksualna. Narodziny. Fazy życia człowieka: niemowlęca, wczesnodziecięca, przedpokwitaniowa, dojrzewania, młodości, wieku średniego, wieku późnego. Życie jako fundamentalna wartość. Dojrzewanie. Rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej. Problemy i trudności okresu dojrzewania zachowania asertywne. Płciowość człowieka i jej przejawy: napięcie seksualne, podniecenie i działanie seksualne. Trudności: chłopiec panowanie nad popędem, dziewczyna nad emocjami. Mylące sygnały dziewcząt. Jak - mieć przekonanie o konieczności okazywania wsparcia kobiecie w okresie ciąży przez osoby bliskie i otoczenie, -poznawać etapy i przebieg rozwoju dziecka w rozwoju prenatalnym, - wykazywać postawę szacunku wobec życia poczętego, - znać fazy rozwojowe człowieka, - potrafi wskazać przykładowe cechy charakterystyczne dla danej fazy rozwoju człowieka, - ma świadomość zmian zachodzących w życiu człowieka, - wykazywać postawę szacunku dla życia ludzkiego na każdym jego etapie, - rozumieć różnice między poszczególnymi rodzajami dojrzałości, - znać czynniki wpływające na osiągnięcie danego etapu dojrzałości, - akceptować zmiany zachodzące w swoim organizmie, - mieć świadomość przejściowego charakteru problemów wieku dojrzewania, - uczyć się otwarcie o nich mówić, - rozumieć, na czym polega asertywne zachowanie, - wyrażać negatywne uczucia w sposób akceptowany społecznie, - rozumieć sens pracy nad sobą i jej efekty, - znać przejawy ludzkiej płciowości: napięcie, podniecenie, działanie seksualne, - rozpoznawać sytuacje, w których może dojść do presji seksualnej, - zachować ostrożność w doborze znajomych oraz unikać sytuacji, w których może dojść do wykorzystania seksualnego: alkohol, narkotyki,

5 7. Rodzina,- ale jaka? 8. Konflikty jak ich unikać? 9. Przyjaciel to skarb o przyjaźni. 10. Od zakochania do miłości dojrzałej. przeciwstawiać się presji seksualnej? Rodzina. Odpowiedzialność wszystkich za atmosferę panującą w rodzinie. Rodzina niepełna. Konflikt pokoleń; przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów. Relacje międzyosobowe i ich znaczenie. Przyjaźń. Relacje międzyosobowe i ich znaczenie: zakochanie, miłość; pierwsze fascynacje, miłość platoniczna, miłość młodzieńcza, miłość dojrzała. pigułki gwałtu, - rozumieć i doceniać rolę rodziny, - znać różne modele rodziny: pełna, niepełna, zastępcza, adopcyjna, - uświadamiać sobie wpływ własnego postępowania na życie rodzinne, - rozumieć, że konflikty są nieodłącznym elementem relacji międzyludzkich, - uczyć się przewidywać konsekwencje swoich zachowań, - poznawać sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, - mieć świadomość, że każdy członek rodziny ma wpływ na atmosferę w niej panującą, - znać cechy dobrego przyjaciela, - rozumieć różnicę między koleżeństwem a przyjaźnią, - kształtować w sobie cechy dobrego przyjaciela, - rozwijać w sobie zdolność empatii, - uświadamiać sobie swój wpływ na budowanie więzi przyjacielskich, - uświadamiać sobie różnice między zakochaniem a miłością, - poznawać cechy miłości dojrzałej, - uzmysławiać sobie różne sposoby okazywania miłości, - nabierać przekonania o związku między miłością a pełnieniem ról małżeńskich,. Klasa II Zagadnienia programowe 1.Tożsamość płciowa Treści nauczania Podstawowe informacje o rozwoju seksualnym Osiągnięcia uczniów Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien: - wiedzieć, kto i w jaki sposób wpływa na kształtowanie naszej

6 kobiecość i męskość. 2. Rozwój psychoseksualny człowieka. 3. O problemach wieku dojrzewania. 4. Jeśli mnie kochasz, udowodnij to film. 5. Czy seks jest dowodem miłości? 6. Zagrożenia wieku dojrzewania. człowieka: tożsamość płciowa: kobiecość i męskość. Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców; postawy i wzajemne oczekiwania. Problemy i trudności okresu dojrzewania ( napięcia seksualne, masturbacja), sposoby radzenia sobie z nimi, pomoc w rozeznaniu sytuacji wymagających porady lekarza lub innych specjalistów. Inicjacja seksualna; związek pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością.; dysfunkcje związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej. Ryzyko związane z wczesną inicjacją. Zagrożenia okresu dojrzewania: presja seksualna, pornografia, prostytucja nieletnich. tożsamości płciowej, - potrafić wymienić cechy kobiecości i męskości, - rozumieć wpływ różnic między kobietą a mężczyzną na wzajemne relacje, - znać fazy rozwoju psychoseksualnego człowieka, - rozumieć i akceptować różnice w tymże rozwoju, - mieć świadomość, że istnieją problemy związane z płciowością człowieka naturalne dla procesu dojrzewania, np. napięcie seksualne, masturbacja, - znać sposoby radzenia sobie z nimi, - delikatnie i otwarcie rozmawiać o swoich problemach, - wiedzieć, gdzie szukać pomocy w sytuacjach nie radzenia sobie z problemami natury seksualnej, - uświadomić sobie, że dojrzewanie do miłości jest procesem, - uświadomić sobie związek między sferą psychiczną i seksualną człowieka, - poznać konsekwencje wczesnej inicjacji seksualnej (, społecznych), - nabrać przeświadczenia o negatywnym wpływie alkoholu i narkotyków na podjęcie decyzji o inicjacji seksualnej, - wykazywać postawę szacunku wobec ciała człowieka ( również własnego), - wiedzieć, że każdy ma prawo do intymności, - rozróżniać sytuacje naruszające granice godności osobistej,

7 7. Uzależnienia nieletnich. 8. Nasze autorytety? 9. Wykorzystanie wolnego czasu. Zagrożenia okresu dojrzewania: uzależnienia. Rola autorytetów w życiu człowieka. Wpływ sposobu spędzania wolnego czasu ( w tym korzystania ze środków masowego przekazu) na człowieka. - wiedzieć, gdzie można szukać pomocy i wsparcia w sytuacjach zagrożenia godności osobistej, - mieć przekonanie o szkodliwym wpływie alkoholu, nikotyny, narkotyków na zdrowie człowieka oraz życie rodzinne, - odróżniać sytuacje sprzyjające zachowaniu zdrowia od ryzykownych i niebezpiecznych, -podejmować próby radzenia sobie w sytuacjach wymagających przeciwstawienia się negatywnym wpływom otoczenia ( zachowania asertywne), - zdobywa umiejętność odróżniania wzorów wpływających na kształtowanie jego osobowości, - rozumie konieczność dokonywania właściwych celów życiowych, - korzysta ze środków masowego przekazu w sposób selektywny, szukając pozytywnych wzorców, - doskonalić umiejętności organizacji czasu pracy i wypoczynku, - korzystać z różnych form wypoczynku, - świadomie korzystać z oferty środków masowego przekazu, wybierając te style życia, które korzystnie wpływają na rozwój osobowości.

8 Zagadnienia programowe 1. Seksualność człowieka. Klasa III Treści nauczania Wartości związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość. Główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo. Osiągnięcia uczniów Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien: - postrzegać kobiecość i męskość jako wartość człowieka związaną z jego płciowością, - znać główne funkcje wynikające z jego seksualności, - widzieć związek między seksualnością a sferą uczuciową człowieka, 2. Małżeństwo i rodzicielstwo miłość i odpowiedzialność. 3. Płodność wspólną sprawą kobiety i mężczyzny. 4. Naturalne planowanie rodziny. Wartości związane z seksualnością człowieka: małżeństwo i rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi. Płodność wspólną sprawą kobiety i mężczyzny. Planowanie rodziny. Metody rozpoznawania płodności - znać cechy odpowiedzialnego małżeństwa i rodzicielstwa, - mieć przekonanie, że przekazywanie życia wiąże się z odpowiedzialnością obojga rodziców, - rozumieć, że odpowiedzialność jest integralnym elementem dojrzałości do rodzicielstwa, - rozumieć rolę kobiety i mężczyzny w budowaniu więzi małżeńskiej, - rozumieć, że poczęcie dziecka jest wspólną sprawą kobiety i mężczyzny, - znać fizjologię organizmu kobiety i mężczyzny, - wiedzieć, na czym polega płodność człowieka, - rozumieć, że człowiek jest odpowiedzialny za własną płodność i jej konsekwencje, - rozpoznawać objawy płodności, - umieć obserwować własną płodność, -wyznaczać dni płodne na podstawie objawów płodności,

9 5. Metody antykoncepcyjne. 6.Ciąża różne aspekty. 7.Dramat aborcji. 8. Zaburzenia tożsamości płciowej. 9. Choroby przenoszone Planowanie rodziny. Antykoncepcja aspekt zdrowotny, psychologiczny i etyczny. Rozwój dziecka w łonie matki- faza prenatalna. Kontakt matki z dzieckiem. Styl życia matki w ciąży. Ciąża a używki. Rola rodziców w rozwoju dziecka w fazie prenatalnej. Terminologia: aborcja, przerwanie ciąży, zabieg, sztuczne poronienie, skrobanka. Ryzyko powikłań i konsekwencje psychiczne aborcji. Aborcja a przemoc. Kształtowanie i akceptacja tożsamości płciowej. Możliwości pomocy w pokonywaniu trudności związanych z tożsamością płciową. Infekcje przenoszone drogą płciową. Drogi - znać zalety i wady naturalnego planowania rodziny, - rozumieć pojęcie antykoncepcja, - znać środki antykoncepcyjne i zasady ich działania, - znać zalety i wady środków antykoncepcyjnych, - poznać rozwój dziecka w fazie prenatalnej, -rozumieć rolę trybu życia matki dla prawidłowego rozwoju dziecka w okresie prenatalnym, -uświadomić wpływ ojca na samopoczucie matki i dziecka, - wskazać zagrożenia zdrowia dziecka w pierwszych 9 m-cach życia, -kształtować postawę odpowiedzialnego rodzicielstwa, -wiedzieć, czym jest aborcja, - znać jej skutki fizyczne i psychiczne, -zdawać sobie sprawę, że aborcja jest dramatem dla dziecka i matki, -uświadamiać sobie, że życie zaczyna się od poczęcia, -ukształtować postawę szacunku wobec życia - akceptować własną płeć, - wiedzieć, jakie zachowania świadczą o zaburzeniach tożsamości płciowej, - wiedzieć, gdzie szukać porady w sytuacjach wątpliwości związanymi z własną tożsamością płciową, - okazywać postawę tolerancji wobec inności drugiego człowieka, - znać czynniki wywołujące choroby przenoszone drogą

10 drogą płciową. 10. AIDS zagrożeniem współczesnego świata. przenoszenia zakażenia, profilaktyka, aspekt społeczny. AIDS: drogi przenoszenia zakażenia, profilaktyka, aspekt społeczny. płciową i ich objawy, - znać konsekwencje zdrowotne, moralne i społeczne wynikające z zarażenia tymi chorobami, - mieć przeświadczenie o konieczności poddania się leczeniu w sytuacji, gdy dojdzie do zarażenia chorobą przenoszoną drogą płciową, - uświadomić sobie, że wierność jest najlepszym sposobem zapobiegania tym chorobom, - znać czynniki wywołujące AIDS oraz przyczyny jej występowania, - wiedzieć, na czym polega profilaktyka tej choroby, - znać konsekwencje zdrowotne, moralne i społeczne wynikające z zarażenia AIDS, - mieć przeświadczenie o konieczności poddania się leczeniu w sytuacji, gdy dojdzie do zarażenia chorobą, - uświadomić sobie, że wierność jest najlepszym sposobem zapobiegania AIDS. - rozumieć, że ponosi się odpowiedzialność za zdrowie swoje i drugiego człowieka.

11 Procedury osiągania celów Specyfika przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie ( tematyka, brak oceny) powoduje, że powinien być prowadzony atrakcyjnie i nieschematycznie. Ważne jest, aby zmotywować uczniów do udziału w zajęciach, zaktywizować ich do pracy. W związku z tym nad metodami tradycyjnymi wykład, pogadanka, powinny przeważać aktywizujące praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, interpretacja tekstów, technika zdań niedokończonych, odgrywanie scenek, karo, oraz eksponujące pokaz, plakat, film. PREZENTACJA METOD PRACY Mini wykład Jest rodzajem krótkiej ( 5 10 min.) prelekcji stosowanej tylko wtedy, kiedy trzeba przekazać niezbędne, nowe informacje. Powinien być wygłoszony prostym, zrozumiałym językiem. Dobrze, jeśli przekazaną wiedzę ilustrujemy przykładami z życia. Praca w małych grupach Podstawowa metoda stosowana w scenariuszach zajęć. Umożliwia jednocześnie pracę wielu osobom podzielonym na grupy ( 4 6 osobowe), przez co daje możliwość zaangażowania się w proces poznania i rozwiązywania problemów. Uczy współpracy,daje poczucie bezpieczeństwa, stwarza korzystne warunki pracy osobom nieśmiałym. Poszerza horyzonty poprzez prezentację efektów pracy każdej z grup. Burza mózgów Polega na tworzeniu dużej liczby pomysłów związanych z rozwiązaniem problemu czy zadaniem. Pomysły trzeba zgłaszać szybko, niedozwolone jest komentowanie czy zadawanie pytań. Wszystkie pomysły zapisywane są na tablicy przez prowadzącego lub inną osobę, a następnie analizowane i opracowywane przez całą grupę. Odroczenie fazy oceniania pomysłów rozwija twórcze myślenie, uczy szacunku dla odmiennych postaw, integruje klasę. Rozmowa kierowana Od zwyczajnej rozmowy różni się tym, że ograniczona jest do jednego tematu lub aspektu. Zawiera pewien porządek. Ważne są tu pytania, które stawia nauczyciel albo uczniowie. Kiedy pojawią się dwa stanowiska, może przerodzić się w dyskusję. Dobrze jest, jeśli na początku określi się ramy czasowe. Ograniczenie czasu powoduje m.in. to, że rozmowa nie jest monotonna. Dyskusja Jej celem jest przeanalizowanie spornej sprawy, poszukiwanie prawdy wśród rozbieżnych argumentów. Wprowadza się ją na lekcji wówczas, gdy jest

12 pewność, że prezentowane będą poglądy stojące wobec siebie w opozycji. Nauczyciel ma za zadanie zadbać o to, aby każda grupa miała okazję zaprezentować swoje zapatrywania, aby wymiana zdań była rzeczowa, a adwersarze nie obrażali się wzajemnie. Technika zdań niedokończonych Ćwiczenie może przebiegać indywidualnie lub w grupach. Nauczyciel przygotowuje zestaw niedokończonych zdań, które mają być dokończone przez uczniów. Metoda ta ułatwia samodzielne wypowiadanie się i przywołuje pewne skojarzenia. Ciekawe mogą okazać się podobieństwa i różnice między poszczególnymi wypowiedziami. Metoda karo Uczniowie otrzymują 9 kart w kształcie rombu, na których umieszczone są hasła dotyczące omawianego zagadnienia. Następnie w grupach szeregują karty w kształcie karo, najwyżej umieszczając kartonik z hasłem według nich najistotniejszym, niżej umieszczają dwie karty z hasłami istotnym, niżej trzy z mniej istotnym, pod nimi dwa jeszcze mniej istotne, a na samym dole kartonik z hasłem nieistotnym. Zakończenie ćwiczenia polega na porównaniu uszeregowania kart w poszczególnych grupach. Metoda ta uświadamia uczniom, że istnieją różne hierarchie wartości, angażuje w dyskusją, pobudza do refleksji. Odgrywanie scenek Metoda ta polega na spontanicznym odgrywaniu określonych faktów, zdarzeń lub sytuacji. Przed przystąpieniem do odgrywania scenki określamy jej treść i podajemy zasady. Inscenizacja służy do ćwiczenia różnego rodzaju zachowań, a nie do popisu gry aktorskiej. Po odegraniu ról przez uczniów, pytamy ich o odczucia i pomysły możliwych rozwiązań postawionego problemu. Metoda ta rozwija umiejętność wnikania we własne i cudze potrzeby, sprzyja dogłębnej analizie problemu. Film edukacyjny Film można oglądać w całości lub we fragmentach, gdy chcemy zilustrować jakąś sytuację czy zachowanie. Obejrzenie filmu na dany temat ma pobudzić do dyskusji. Powinno zakończyć się wyciągnięciem wniosków. Na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie polecam cykl ok. 20 minutowych filmów z serii Ja, Ty, My wychowanie do życia w rodzinie, część 1,2 i 3 W drodze ku dorosłości. Ankiety, krzyżówki, schematy, rysunki, wykresy Przygotowane przez nauczyciela mogą stanowić formę pracy indywidualnej lub grupowej. Stosowanie ich umożliwia nauczycielowi sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w sposób niekonwencjonalny, zaś uczniom uporządkowanie lub podsumowanie zdobytych informacji. Jest to szczególnie istotne na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 12 sierpnia 1999 roku Zajęcia

13 nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia. Dodatkowo nauczyciel może stosować ocenianie wspierające, np. pochwały za aktywność i pracę na lekcjach, eksponowanie na tablicach w pracowni efektów pracy indywidualnej czy grupowej. Dopuszczalne jest stawianie plusów za pracę na lekcji lub minusów za braki, które są również informacją zwrotną dla rodziców.

I. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie. postawy szacunku wobec siebie. Wnoszenie pozytywnego wkładu w Ŝycie

I. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie. postawy szacunku wobec siebie. Wnoszenie pozytywnego wkładu w Ŝycie Podstawa programowa obowiązująca od roku szkolnego 2009/2010 III etap edukacyjny (klasy I III gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu i plan pracy WDŻWR dla klas I-III

Opis przedmiotu i plan pracy WDŻWR dla klas I-III Opis przedmiotu i plan pracy WDŻWR dla klas I-III Program realizowany w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim od roku szkolnego 2015/2016 Lekcje wychowania do życia w rodzinie będą realizowane

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE III etap edukacyjny: gimnazjum

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE III etap edukacyjny: gimnazjum WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE III etap edukacyjny: gimnazjum Cele kształcenia - wymagania ogólne 1. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum Maria Urban WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Założenia programu...........................................

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Rok szkolny 2016/2017

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Rok szkolny 2016/2017 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Rok szkolny 2016/2017 Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE IV ETAP EDUKACYJNY

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE IV ETAP EDUKACYJNY PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE IV ETAP EDUKACYJNY Cele ogólne programu: 1. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjonowaniem rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE GIMNAZJUM III ETAP EDUKACYJNY

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE GIMNAZJUM III ETAP EDUKACYJNY Wychowanie do życia w rodzinie Program nauczania dla klas I-III gimnazjum PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE GIMNAZJUM III ETAP EDUKACYJNY Cele kształcenia wymagania ogólne I.

Bardziej szczegółowo

Wędrując ku dorosłości I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

Wędrując ku dorosłości I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Wędrując ku dorosłości I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Program nauczania wg: Teresa Król Maria Ryś Wydawnictwo Rubikon 30-376 Kraków, ul. Zakrzowiecka 39 D tel./fax: 12

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE II etap edukacyjny: klasy IV VI Cele kształcenia ogólne Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału WDŻ - gimnazjum PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Klasa III Gimnazjum

Rozkład materiału WDŻ - gimnazjum PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Klasa III Gimnazjum Rozkład materiału WDŻ - gimnazjum PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Klasa III Gimnazjum Lp Temat Cele i treści zajęć Uwagi 1 Lekcja organizacyjna. Poznajmy się. Czas adolescencji

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie 2014/2015. Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach

Wychowanie do życia w rodzinie 2014/2015. Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach Wychowanie do życia w rodzinie 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWA IA DO ŻYCIA W RODZI IE DLA KLAS PIERWSZYCH

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWA IA DO ŻYCIA W RODZI IE DLA KLAS PIERWSZYCH ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWA IA DO ŻYCIA W RODZI IE DLA KLAS PIERWSZYCH NR LEKCJI 1. 2. 3. 4. TEMAT LEKCJI TREŚCI CELE:Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien O czym będziemy Zapoznanie uczniów z 1.Wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie Wychowanie do życia w rodzinie Program nauczania dla klas I-III gimnazjum Małgorzata Gąsiorowska-Pauch Pelplin, wrzesień 2015 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku 1 Wprowadzenie do nauczania w szkole zajęć Wychowanie do życia w rodzinie stawia przed nauczycielem ważne cele edukacyjne:

Bardziej szczegółowo

Porównanie poprzedniej i obecnej podstawy programowej

Porównanie poprzedniej i obecnej podstawy programowej Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach Marianna Kłyk konsultant ds. wychowania Pracownia Rozwoju Zawodowego Nauczycieli Porównanie poprzedniej i obecnej podstawy programowej WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach

nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach Program nauczania WDZ klasa IV Wędrując ku dorosłości Teresy Król Program realizuje treści zawarte w sześciu działach tematycznych: 1. Rodzina. 2. Dojrzewanie. 3. Seksualność człowieka. 4. Życie jako fundamentalna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. II etap edukacyjny: klasy IV-VIII

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. II etap edukacyjny: klasy IV-VIII PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE II etap edukacyjny: klasy IV-VIII Indywidualna i społeczna wartość rodziny, zarówno w swej strukturze, jak i podejmowanych funkcjach, czyni

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie Małgorzata Sitarska, Bożena Strzemieczna Wychowanie do życia w rodzinie Program nauczania dla klas I-III gimnazjum SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 II. Podstawa Programowa przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie...

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. I. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. I. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny. 2) spotkania, prelekcje, wykłady z policjantami, strażnikami miejskimi, ratownikami medycznymi, kombatantami, ekologami, psychologami itp.; 3) udział w konkursach, których zakres jest zbieżny z problematyką

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania WDŻ w szkole ponadgimnazjalnej

Treści nauczania WDŻ w szkole ponadgimnazjalnej Treści nauczania WDŻ w szkole ponadgimnazjalnej człowiek i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, rozwój psychoseksualny w kolejnych fazach życia, odpowiedzialność w przeżywaniu własnej płciowości

Bardziej szczegółowo

nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach

nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach Wychowanie do życia w rodzinie klasa VII Zgodnie z rozporządzeniem MEN część zajęć (po 5 godzin w każdej klasie) została zaplanowana z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Podział na grupy jednopłciowe

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Podstawy wychowania do życia w rodzinie 24 godz. (24 wykłady) zakończony egzaminem

Moduł I. Podstawy wychowania do życia w rodzinie 24 godz. (24 wykłady) zakończony egzaminem OPZ załącznik nr 1 Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie - 4 zadania. Tematyka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu i plan pracy WDŻWR dla klas I III. Program realizowany w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim

Opis przedmiotu i plan pracy WDŻWR dla klas I III. Program realizowany w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim Opis przedmiotu i plan pracy WDŻWR dla klas I III Program realizowany w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim w roku szkolnym 2014/2015 Budowa programu a możliwości percepcyjne uczniów

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Bądź sobą

Program profilaktyczny. Bądź sobą Program profilaktyczny Bądź sobą przeznaczony dla klas IV VI Program opracowała: Monika Wandas-Wasieńko Cele programu: 1.Wzmocnienie więzi koleżeńskiej i grupowej. 2.Nawiązywanie nieagresywnych kontaktów.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie w roku szkolnym 2011/12 PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie w roku szkolnym 2011/12 PODEJMOWANE DZIAŁANIA Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie w roku szkolnym 2011/12 PODEJMOWANE DZIAŁANIA CELE ZAJĘĆ TERMINY, OSOBY, KLASY UWAGI Prelekcja dla rodziców uczniów klas I, II i III - dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie Wychowanie do życia w rodzinie WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA I, II, III GIMNAZJUM Ewa Baran Treści Specyfika przedmiotu. Podstawa programowa przedmiotu zakres treści. Sposób organizacji i tematyki zajęć.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadgimnazjalnej

Zagadnienia Wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadgimnazjalnej Zagadnienia Wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadgimnazjalnej 1. U progu dorosłości. Co to znaczy być osobą dorosłą. Dorosłość a dojrzałość. Kryteria dojrzałości. Dojrzałość w aspekcie płciowym,

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum Autor mgr Marianna Cąkała SPIS TREŚCI Wstęp Program a siatka godzin Treści programowe 1. Relacje w rodzinie- rodzice, rodzeństwo. Konflikty

Bardziej szczegółowo

Jestem odpowiedzialny. Jestem zdrowy Program profilaktyczny wczesnej seksualizacji młodzieży.

Jestem odpowiedzialny. Jestem zdrowy Program profilaktyczny wczesnej seksualizacji młodzieży. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W PŁOŃSKU Jestem odpowiedzialny. Jestem zdrowy Program profilaktyczny wczesnej seksualizacji młodzieży. Opracowała: Renata Melzacka 2015-03-01 Cel główny: Kształtowanie zachowań i nawyków

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie Szkoła podstawowa

Wychowanie do życia w rodzinie Szkoła podstawowa Wychowanie do życia w rodzinie Szkoła podstawowa Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania Autor: Rafał Lew-Starowicz, Tomasz Kulasa Zawarta w podstawie programowej wiedza natury biologicznej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie w Gimnazjum nr 54 w Warszawie KLASA I

Realizacja zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie w Gimnazjum nr 54 w Warszawie KLASA I Realizacja zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie w Gimnazjum nr 54 w Warszawie na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZPROTAWIE ul. SOBIESKIEGO 58 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY GIMNAZJUM NR 2 SZPROTAWA Rok szkolny 2014/15 1. Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2. Konwencja o Prawach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wychowanie do Życia w Rodzinie w kl II i III gimnazjum. zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego. nr dopuszczenia 205/2009

PROGRAM NAUCZANIA Wychowanie do Życia w Rodzinie w kl II i III gimnazjum. zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego. nr dopuszczenia 205/2009 PROGRAM NAUCZANIA Wychowanie do Życia w Rodzinie w kl II i III gimnazjum zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego nr dopuszczenia 205/2009 PODRĘCZNIK: Wędrując ku dorosłości, [w:] pod red. Teresy

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie Wychowanie do życia w rodzinie Program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej Małgorzata Gąsiorowska-Pauch Pelplin, wrzesień 2015 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZPROTAWIE ul. SOBIESKIEGO 58 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SZPROTAWA Rok szkolny 2014/15 1. Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II Miłość i seksualność I c:~łc)1ftiie!it 11. Od Autorów 9

Spis treści. II Miłość i seksualność I c:~łc)1ftiie!it 11. Od Autorów 9 Spis treści Od Autorów 9 I c:~łc)1ftiie!it 11 1. Kim jestem? 12 1.1. Konieczność czy wolność? 13 1.2. Samotność czy wspólnota? 17 1.3. Sprawa płci 18 2. Rozwój człowieka 21 2.1. Na czym polega rozwój człowieka

Bardziej szczegółowo

Józef Augustyn SJ INTEGRACJA SEKSUALNA PRZEWODNIK. w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności

Józef Augustyn SJ INTEGRACJA SEKSUALNA PRZEWODNIK. w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności Józef Augustyn SJ INTEGRACJA SEKSUALNA PRZEWODNIK w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności Wydawnictwo WAM Kraków 2009 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 5 ROZDZIAŁ I ROZWÓJ SEKSUALNY W OKRESIE DZIECIŃSTWA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 2016/2017 KLASA I. Cele dydaktyczne programowy

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 2016/2017 KLASA I. Cele dydaktyczne programowy I. Dział organizacyjny PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 206/207 KLASA I Dział Jednostka tematyczna Ilość Cele dydaktyczne programowy godzin

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLASY I Oparty na programie Wędrując ku dorosłości ROK SZKOLNY 2015/ GODZIN ROCZNIE

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLASY I Oparty na programie Wędrując ku dorosłości ROK SZKOLNY 2015/ GODZIN ROCZNIE ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLASY I Oparty na programie Wędrując ku dorosłości ROK SZKOLNY 01/016 1 GODZIN ROCZNIE Mirela Swoboda NR KOLEJNY LEKCJI TEMAT PODSTAWA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Rozkład materiału - Wędrując ku dorosłości - numer w wykazie 705/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Rozkład materiału - Wędrując ku dorosłości - numer w wykazie 705/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA - numer w wykazie 705/2014 Klasa V O rodzinie i nie tylko, czyli tematyka naszych spotkań. Tworzymy wspólnotę, czyli o funkcji prokreacyjnej oraz ekonomicznej rodziny. Jak budować wspólnotę

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Na lekcjach WdŻ będą prezentowane zagadnienia nt.:

Na lekcjach WdŻ będą prezentowane zagadnienia nt.: Na lekcjach WdŻ będą prezentowane zagadnienia nt.: zmian fizycznych zachodzących w organizmie nastolatka i nastolatki, o zmianach natury psychicznej, emocjonalnej i społecznej, a także o problemach i niepokojach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 1. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, (dokumenty są dostępne na stronie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA Na podstawie ewaluacji ubiegłorocznego programu profilaktyki, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie - klasa 7 szkoły podstawowej

Wychowanie do życia w rodzinie - klasa 7 szkoły podstawowej Wychowanie do życia w rodzinie - klasa 7 szkoły podstawowej Rok szkolny 2017/2018 - nauczyciel mgr Joanna Brodowy Przygotowane na podstawie programu nauczania Wędrując ku dorosłości Teresy Król NR/ TEMAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO NR 59 W WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO NR 59 W WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO NR 59 W WARSZAWIE WSTĘP Profilaktyka w szerokim rozumieniu jest promocją zdrowego stylu życia oraz budowaniem i rozwijaniem różnorodnych umiejętności radzenia

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie w szkole specjalnej (program zmodyfikowany)

Wychowanie do życia w rodzinie w szkole specjalnej (program zmodyfikowany) Dorota Paluch Wychowanie do życia w rodzinie w szkole specjalnej (program zmodyfikowany) Dla klas V-VI szkoły podstawowej 1 Lp. Treści Nauczania Osiągnięcia uczniów Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien:

Bardziej szczegółowo

PROZDROWOTNA W GIMNAZJUM NR 1 IM. GEN BRONI ST. MACZKA W JAWORZU

PROZDROWOTNA W GIMNAZJUM NR 1 IM. GEN BRONI ST. MACZKA W JAWORZU Gimnazjum nr 1 im. gen broni St. Maczka w Jaworzu Innowacja pedagogiczna EDUKACJA PROZDROWOTNA W GIMNAZJUM NR 1 IM. GEN BRONI ST. MACZKA W JAWORZU 1. Wstęp Inspiracją do opracowania innowacji stało się

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa

Nowa podstawa programowa PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA Wychowanie do życia w rodzinie Nowa podstawa programowa Cele kształcenia wymagania ogólne I. Ukazywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Opinie dyrektorów szkół dotyczące Ramowego Programu Wychowania do Życia w Rodzinie Miasta Białegostoku

Opinie dyrektorów szkół dotyczące Ramowego Programu Wychowania do Życia w Rodzinie Miasta Białegostoku Opinie dyrektorów szkół dotyczące Ramowego Programu Wychowania do Życia w Rodzinie Miasta Białegostoku i realizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 2014/2015 Departament Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła Wstęp Powstanie dwóch bardzo ważnych dokumentów tj.: Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki sprawiły, że zaistniała potrzeba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH. Lekcje wychowawcze, pogadanki, dyskusje. Lekcje wychowawcze

PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH. Lekcje wychowawcze, pogadanki, dyskusje. Lekcje wychowawcze PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH OBSZAR ZADANIE FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Prawa i obowiązki ucznia, zapoznanie z regulaminem i przepisami szkolnymi Omówienie statutu szkoły, WSO, regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie Małgorzata Sitarska, Bożena Strzemieczna Wychowanie do życia w rodzinie Program nauczania dla klas V VI szkoły podstawowej zatwierdzony przez MEN pod nr DKW- 4014 173/00 Warszawa 2000 1 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO Nr 59 W WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO Nr 59 W WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO Nr 59 W WARSZAWIE WSTĘP Profilaktyka w szerokim rozumieniu jest promocją zdrowego trybu życia oraz budowaniem i rozwijaniem różnorodnych umiejętności radzenia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć wychowania do życia w rodzinie dla klasy III gimnazjum:

Scenariusz zajęć wychowania do życia w rodzinie dla klasy III gimnazjum: Scenariusz zajęć wychowania do życia w rodzinie dla klasy III gimnazjum: Opracowała: mgr Anna Wojtkowiak Gimnazjum Gorzyce Wielkie. Temat : Odpowiedzialne rodzicielstwo. Rola matki i ojca w rodzinie. Treść

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU na rok szkolny 2015-2018 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15 PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 15 w GLIWICACH

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 15 w GLIWICACH Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 15 w GLIWICACH PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Klasa: 2B GIMNAZJUM Wychowawca: mgr Natalia Gaszczyk L.P. TEMAT LEKCJI CELE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI 1. Wybór samorządu klasowego; ustalenie planu pracy zespołu klasowego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wychowanie otwiera ucznia na dobro, pomaga w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, hartuje w zmaganiach z przeciwnościami, przygotowuje do odpowiedzialności i wyboru drogi życiowej,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Nie musimy dokonywać wielkich rzeczy, możemy poprzestać na małych uczynkach, ale spełnionych z wielką miłością. Matka Teresa z Kalkuty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach na rok szkolny 2013/2014 Program działań profilaktycznych w szkole opracowany zostal na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZAŁOśENIA PROGRAMU PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowania niepoŝądanych procesów i zjawisk określonych jako przejawy patologii Ŝycia społecznego, jako system działań

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRELEKCJI, SZKOLEŃ i WARSZTATÓW dla uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz rodziców

OFERTA PRELEKCJI, SZKOLEŃ i WARSZTATÓW dla uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz rodziców OFERTA PRELEKCJI, SZKOLEŃ i WARSZTATÓW dla uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz rodziców Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę zajęć z edukacji seksualnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum I PODSTAWY PRAWNE 1. Statut szkoły. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 3. Program Wychowawczy Szkoły. 4. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU OD 17.09.2012 DO 15.12.2012 1 Celem świetlicy w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. WSTĘP Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym. Cele ogólne:

Program Profilaktyki Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym. Cele ogólne: Program Profilaktyki Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym Cele ogólne: 1. Promocja zdrowia 2. Rozpoznawanie wartości moralnych 3. Radzenie sobie ze stresem 4. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH. I. Wstęp Rozwój kompetencji społecznych jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowe i dobre funkcjonowanie jednostki.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i zapobiegawcze zawarte w szkolnym Programie Profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Załącznik nr 2 do Statutu Zespołu Szkół Tekstylno- Handlowych w Żaganiu Szkolny program profilaktyki PODSTAWA PRAWNA 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art.72 2. Konwencja o Prawach Dziecka. 3. Powszechna

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 1. Szerzenie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia wśród uczniów. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Zapobiegania Patologiom

Miejski Program Zapobiegania Patologiom Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/120/03 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2003 roku Miejski Program Zapobiegania Patologiom I. Cel: Promocja zdrowia 1. 1. Dostarczanie wiedzy na temat różnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM Program profilaktyczny jest uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły i ukierunkowany na wszechstronny rozwój ucznia. PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Fazy rozwoju psychoseksualnego człowieka

Fazy rozwoju psychoseksualnego człowieka Fazy rozwoju psychoseksualnego człowieka Spis treści Cel lekcji Jak przebiega rozwój człowieka Faza rozwoju płodowego Faza narodzin Faza niemowlęca Faza wczesnodziecięca Faza zabawy Wczesny okres szkolny

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

- zna swoją rolę jako uczeń, Polak, Europejczyk, - zna pojęcia: sprawiedliwość, wolność, demokracja.

- zna swoją rolę jako uczeń, Polak, Europejczyk, - zna pojęcia: sprawiedliwość, wolność, demokracja. Edukacja społeczna Edukacja ekologiczna Edukacja prorodzinna Wdrażanie ucznia do różnorodnych form samorządności: - Samorząd Uczniowski, - Samorząd Klasowy, - gazetki szkolne, - dyżury klasowe, - sekcje

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie Małgorzata Sitarska, Bożena Strzemieczna Program nauczania dla klas V VI szkoły podstawowej Wychowanie do życia w rodzinie Ośrodek Edukacyjny Taurus S.C. www.wychowanie.pl Grodzisk Mazowiecki 2009 1 Program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, wrzesień 2012r. KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia

Bardziej szczegółowo