POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ EURO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ EURO Postępowanie prowadzone przy udziale EIB SA, ul. Jęczmienna 21, Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS EIB SA broker ubezpieczeniowy: Zezwolenie Ministra Finansów nr 502 z dnia 23 grudnia 1994 r., potwierdzone decyzją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia 23 czerwca 1997 r. I. ZAMAWIAJĄCY (UBEZPIECZAJĄCY, UBEZPIECZONY) 1. Pełna nazwa: Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 2. Dokładny adres siedziby: ul. Przemysłowa 17, Płock 3. Numer NIP: EKD Numer REGON: Telefon: Faks: Reprezentacja Zamawiającego: Janusz Majchrzak Prezes Zarządu II. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. (CPV , CPV , CPV , , , , ) w poniższym zakresie: a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, d) Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW). e) Ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy. 2. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 21, kod pocztowy , wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu ani udostępniane osobom trzecim nieuczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia obejmuje okres ubezpieczenia: a) dla ubezpieczeń określonych w punkcie II. 1. a-d) od r. do r, b) dla ubezpieczenia określonego w punkcie II. 1. e) od do IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia, określonego w niniejszej specyfikacji mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. w szczególności: a) są uprawnieni do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów, b) prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. Strona 1 z 60

2 o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: są w stanie zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację oraz dysponują odpowiednim zapleczem personalnym co najmniej jeden likwidator majątkowy i komunikacyjny. 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. w szczególności: a) posiadają, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień roku wskaźnik pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, b) posiadają, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. Forma prawna, jaką powinna przyjąć grupa Wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru. a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. Strona 2 z 60

3 właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, złożonym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu, o którym mowa powyżej, w pkt. a. c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone za zgodność przez wykonawcę. 3. Oświadczenie w trybie art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IV SIWZ (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o których mowa w rozdziale IV SIWZ (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ). VI. SPOSÓB SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według kryterium spełnia, nie spełnia na podstawie złożonych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z poźn. zm.) VII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ, SPOSÓB POROZUMIEWNIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. za wyjątkiem oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie V oraz Formularza Oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej musi ten fakt zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną oraz wyjątkowo faksem, zobowiązana jest na wezwanie drugiej strony przekazującej dokument lub informacje, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W celu przygotowania oferty Zamawiający dostarczy Wykonawcom wszelkich niezbędnych informacji. W prowadzonym postępowaniu dopuszczalna jest forma pisemna porozumiewania się z wykonawcami. 2. Wykonawca może zwracać się za pomocą poczty elektronicznej do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących zapisów w SIWZ, a także sposobu przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ. 3. Zamawiający umieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej oraz prześle pocztą elektroniczną wszystkim Wykonawcom, którym indywidualnie doręczono SIWZ, bez wskazywania źródła zapytania. 4. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: Agata Kubiak Tel.: (56) Tel. kom.: Fax: (56) Anna Szubzda Tel.: (56) Tel. kom.: Fax: (56) EIB SA ul. Jęczmienna 21, Toruń VIII. WADIUM Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. Strona 3 z 60

4 Wykonawca pozostaje związany ofertą złożoną w przetargu przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. WYMAGANIA OGÓLNE a) Każdy z Wykonawców składa tylko jedną ofertę i podaje tylko jedną cenę. b) Ofertę złożyć należy na Formularzu Oferty (wzór Formularza Oferty stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ). c) Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę. d) Gdy mowa jest o podpisie Wykonawcy należy przez to rozumieć podpisy złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z wymaganiami ustawowymi lub umocowane (pełnomocnik) do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy, co najmniej w przedmiocie objętym niniejszym postępowaniem. Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie wymagany jest podpis wspólnego pełnomocnika ustanowionego przez wszystkich Wykonawców, stosownie do art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. e) Wszystkie dokumenty (załączniki) powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzuli za zgodność z oryginałem i podpisu osoby uprawnionej lub umocowanej. Za niedopuszczalne uważa się potwierdzenie za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu przez radcę prawnego lub adwokata, jeżeli nie posiada on stosowanego pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę do tej czynności w niniejszym postępowaniu. f) Jeżeli ofertę składa i podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli ofertę składa kilku wykonawców działających wspólnie ofertę składa i podpisuje ustanowiony przez wszystkich wykonawców wspólny pełnomocnik. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/wa umocowujące pełnomocnika, zgodnie z treścią art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, do działania w imieniu każdego z wykonawców działających wspólnie o ile umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. Wskazane pełnomocnictwa należy dołączyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. g) Wykonawcy działający wspólnie - pełnomocnictwa: Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców działających wspólnie, obowiązani są oni zgodnie z treścią art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do niniejszego pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Rozdziału 2 Działu VI Tytułu IV Księgi I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U nr 16 poz. 93 ze zm.). Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawców). Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji. Ofertę, oświadczenia i klauzule zgodności z oryginałem podpisuje ustanowiony wspólny pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców działających wspólnie. Wykonawcy działający wspólnie składają jedno oświadczenie, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. IV niniejszej SIWZ z tym, że wymagania określone w punkcie IV 1 i 4 musi spełniać każdy z nich zaś określone w punkcie IV 2 i 3 mogą spełniać łącznie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia musi załączyć każdy z Wykonawców działających wspólnie. Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. Strona 4 z 60

5 W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. IV ust. 6 kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty, przy czym nie uchybia to możliwości poświadczenia za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika lub wspólnego pełnomocnika, pod warunkiem, że z treści pełnomocnictwa wyraźnie wynika umocowanie do dokonania takiej czynności. Takie pełnomocnictwo należy złączyć do oferty. 2. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA a) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty). b) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których wykonawca nie podjął działań, o których mowa w punkcie powyższym, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji, niezależnie od podjęcia przez wykonawcę działań, o których mowa w punkcie powyższym. c) Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. SPOSÓB OBLICZANIA CENY W ofercie należy podać łączną cenę (za pomocą cyfr oraz słownie) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uwzględniając wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie na realizację zamówienia oraz ceny (składki ubezpieczeniowe) cząstkowe za poszczególne ubezpieczenia lub ich składniki wchodzące w skład całości zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 4. FORMA OFERTY a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnym pismem ręcznym przy użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie. b) Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być ponumerowane. Powyższy wymóg nie dotyczy załączonych do oferty Ogólnych oraz Szczególnych Warunków Ubezpieczenia lub innych wzorców umownych; c) Wszelkie poprawki w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz sygnowane podpisem Wykonawcy. d) W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Powyższy wymóg nie dotyczy załączonych do oferty Ogólnych oraz Szczególnych Warunków Ubezpieczenia lub innych wzorców umownych; e) Pełnomocnictwa osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy powinny być dołączone do oferty w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonej kopii; f) Wzory dokumentów, w tym formularz oferty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej formie. g) Oferta powinna posiadać format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. h) Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką. Powyższy wymóg nie dotyczy załączonych do oferty Ogólnych oraz Szczególnych Warunków Ubezpieczenia lub innych wzorców umownych. i) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. j) Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie. k) Na kopercie należy umieścić następującą treść: OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM GODZ. 11:00 Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. Strona 5 z 60

6 l) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 5. ZMIANA LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY a) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. b) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. c) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE. d) Oświadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę. 6. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ a) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz pkt. V niniejszej SIWZ. b) Wypełniony Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. c) Stosowne pełnomocnictwo/pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu udzielone dla osoby/osób podpisującej ofertę i wymagane oświadczenia, o ile osoba/osoby składająca i podpisująca ofertę nie jest ujawniona w wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej umocowanie do złożenia oferty, oświadczeń i podpisania klauzuli zgodności składanych kopii dokumentów z oryginałem. Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. d) Oświadczenie o spełnianiu warunków stawianych Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. e) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1. Ustawy prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ f) Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia lub inne wzorce umowne, które będą miały zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń objętych ofertą. g) Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunków i zasad ubezpieczenia należy przedstawić w dodatkowym (-ych) załączniku (-kach) do Formularza oferty, o ile nie można ich wskazać w formularzu ofertowym. h) Oferta nie może zawierać postanowień odbiegających od SIWZ. 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT a) Termin składania ofert: r. do godz. 10:45. b) Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, Płock. c) Termin i miejsce otwarcia ofert: Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. ul. Przemysłowej 17, Płock. XI. XII. WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN). KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami oceny ofert: PC Cena (składka ubezpieczeniowa) 90% Pw Zakres ochrony 10% RAZEM 100% Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. Strona 6 z 60

7 PUNKTACJA OFERT SPOSÓB WYLICZENIA SUMARYCZNEJ LICZBY PRZYZNANYCH PUNKTÓW 1. W Kryterium Pc oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu, punkty będą obliczane wg poniższego wzoru Pc = 100 pkt x ( Cn / Co) x 90% Pc liczba punktów w kryterium pierwszym przyznanych rozpatrywanej ofercie Cn najniższa cena zaoferowana w przetargu Co cena rozpatrywanej oferty 2. Zakres ochrony Przyznane zostaną pomocnicze (w przedziale od 0 do 100) punkty wynikające z akceptacji dodatkowych warunków ubezpieczenia w złożonej ofercie. (Pw) Punkty za warunki ubezpieczenia zostaną przyznane wg poniższego wzoru: Pw = (ilość przyznanych punktów pomocniczych) x 10% Punkty wynikające z oceny warunków ubezpieczenia w poszczególnych ubezpieczeniach otrzymuje się za: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ilość punktów Ilość punktów EIB 01A (klauzula reprezentantów) 4 EIB 71 (klauzula ustalenia okoliczności szkody) 3 EIB 75 (klauzula kosztów dodatkowych) 3 EIB 77 (klauzula rzeczoznawców) 3 EIB 81 (klauzula funduszu prewencyjnego) 2 EIB 73 B (klauzula zasady proporcji), 2 EIB 74 (klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia). 4 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ilość punktów EIB 01A (klauzula reprezentantów) 4 EIB 71 (klauzula ustalenia okoliczności szkody) 3 EIB 75 (klauzula kosztów dodatkowych 3 EIB 77 (klauzula rzeczoznawców) 3 EIB 81 (klauzula funduszu prewencyjnego) 2 EIB 73 B (klauzula zasady proporcji) 2 EIB 74 (klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia) 4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzona działalności i posiadanym mieniem Ilość punktów EIB 71 (klauzula ustalenia okoliczności szkody) 4 EIB 31C (klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia) 2 EIB 77 (klauzula rzeczoznawców) 3 ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. Strona 7 z 60

8 Ilość punktów EIB 41 (klauzula rozliczenia składek) 3 EIB 42 (klauzula warunków i taryf) 3 EIB 43 (klauzula terminu wykonania zobowiązań) 3 EIB 44 (klauzula prolongaty) 3 EIB 45 (klauzula ratalna) 3 EIB 61B (klauzula zgłaszania szkód) 2 EIB 71 (klauzula ustalenia okoliczności szkody) 3 zniesienie franszyzy integralnej w całości 4 ubezpieczenia komunikacyjne Ilość punktów EIB 01A (klauzula reprezentantów) 4 EIB 77 (klauzula rzeczoznawców) 2 EIB 81 (klauzula funduszu prewencyjnego) 3 rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody spowodowane nagłym działaniem sił mechanicznych, czynników termicznych lub chemicznych pochodzących z wewnątrz pojazdu 3 rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe podczas kierowania pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody 3 rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia w przypadku pozostawienia dokumentów w zabezpieczonym pojeździe 3 Ubezpieczyciel akceptuje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe obecnie zamontowane w pojazdach i uznaje je za wystarczające dla potrzeb ubezpieczenia Auto-Casco 4 zniesienie całkowicie franszyzy integralnej 3 Łączna ilość punktów pomocniczych wynikających z oceny warunków ubezpieczenia do zdobycia: ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW PRZYZNANA WYKONAWCY Następnie Zamawiający zsumuje wszystkie wymienione w pkt. 1, 2 wartości przyznane każdemu Wykonawcy. PL= Pc + Pw PL łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie Łączna ilość punktów do zdobycia: 100 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów. XIII. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu i określonych w SIWZ. 2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 Ustawy PZP. 3. Umowa podpisana będzie na warunkach przyjętej oferty oraz warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. Strona 8 z 60

9 Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, z zastrzeżeniem z art. 93 ust. 1 ustawy. XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 2. Przed zawarciem umowy Zamawiający może wezwać Wykonawcę w celu dopełnienia następujących formalności: ustalenia trybu przekazania przez Strony przyszłej umowy niezbędnej dokumentacji, ustalenia szczegółowych danych, jakie mają być zawarte w umowie. XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują następujące środki prawne: a) Odwołanie, b) Skarga do sądu. W sprawie środków ochrony prawnej dostępnych Wykonawcom, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej, art. 179 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych. XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NELEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Brak wymagań. XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wszystkie postanowienia załącznika nr 1 do SIWZ pkt II i III stanowią istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. 2. W pozostałych, nieuregulowanych treścią umowy, kwestiach zastosowanie będą miały proponowane przez wykonawcę ogólne (szczegółowe) warunki ubezpieczenia. UMOWA RAMOWA Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. OFERTY WARIANTOWE Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. AUKCJA ELEKTRONICZNA Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ZMIANA TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty, w przypadku: a) zmiany przepisów prawa lub istotnych, z uwagi na charakter działalności, dla Zamawiającego stosunków umownych, obligujących go do posiadania innego rodzaju ubezpieczenia niż przewidziane w umowie i w związku z tą zmiana którekolwiek ubezpieczenie będące przedmiotem niniejszego zamówienia staje się w części lub całości bezprzedmiotowe, b) w każdej sytuacji, gdy taka zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. Strona 9 z 60

10 XXV. ZAŁĄCZNIKI: 1. Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia 2. Załącznik nr 2 formularz oferty 3. Załącznik nr 3 wzór pełnomocnictwa 4. Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Ustawy PZP 5. Załącznik nr 5 oświadczenie Wykonawcy/ów o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 Ustawy PZP. 6. Załącznik nr 6 wykaz sprzętu elektronicznego 7. Załącznik nr 7 wykaz pojazdów Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. Strona 10 z 60

11 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. INFORMACJE DODATKOWE O ZAMAWIAJĄCYM DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO Obrót przedsiębiorstwa 2011 (do pażdziernika) tys. zł Planowany na tys. zł Liczba pracowników ogółem: 392 Liczba zatrudnionych osób w tym: pracownicy administracji 66 pracownicy fizyczni pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnych - Lista lokalizacji (miejsc prowadzonej działalności i ubezpieczonego mienia) obiekt należy do spółki (N) jest obiektem wynajmowanym /dzierżawionym, itp. (W) Adres lokalizacji Siedziba Spółki ul. Przemysłowa 17 Lokal użytkowy ul. Jachowicza 42 (punkt sprzedaży) Lokal użytkowy ul. Kolegialna 3 Punkt sprzedaży ul. Chemików 7 Brama nr 2 PKN Orlen Punkt sprzedaży ul. Armii Krajowej 2 N N N W W N/W dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia gotówki w transporcie. Częstotliwość transportów Pora transportów (dzień, noc) Sposób wykonywania transportów (pieszo, pojazdem) Transport środkami własnymi/za pomocą firmy zewnętrznej 1 raz dziennie, 2 dni w m-cu 2 razy dziennie dzień Pojazdy Pojazdy KM: bez ochrony przez uzbrojonych pracowników w kasetkach metalowych lub w walizce Pojazdy firmy ochroniarskiej: do banku - w portfelach oraz zabezpieczenia firmy ochroniarskiej, z banku - zabezpieczenia firmy ochroniarskiej Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. Strona 11 z 60

12 SZKODOWOŚĆ OD DO Szkody wypłacone w okresie do Rok Liczba Suma Grupa ubezpieczeniowa wpisu szkód odszkodowań Rezerwy 2009 obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego ,60 zł AC klienta korporacyjnego ,57zł Szyby i szkło od stłuczenia ,00zł OC działalności 1 0 zł 5 057, OC zawodu - kierowcy 9 0 zł ,00zł 2009 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 1 729,51zł 57,00zł Szkodowość za rok polisowy 2010 Szkody wypłacone w okresie do Rok Liczba Suma Grupa ubezpieczeniowa wpisu szkód odszkodowań Rezerwy 2010 obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego ,69zł ,92zł 2010 AC klienta korporacyjnego 1 585,46 zł OC zawodu - kierowcy ,68zł 6 500,00zł 2010 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ,00zł - Szkodowość za rok polisowy 2011 Szkody wypłacone w okresie do Rok Liczba Suma Grupa ubezpieczeniowa wpisu szkód odszkodowań Rezerwy 2011 obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego ,17zł 8 628,82zł 2011 OC zawodu - kierowcy ,70zł 2 900,00zł 2011 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1 0 zł 1 500,00zł 2011 OC działalności ,43zł - Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. Strona 12 z 60

13 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. Warunki ubezpieczenia powinny być dostosowane do specyfiki Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. (zwana dalej KM- Płock Sp. z o.o. lub KM) i opierać się na założeniach określonych w niniejszej SIWZ. 2. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja za niewypełnienie obowiązków zawartych w umowie, w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku miało bezpośredni wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody i w zakresie nie większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody. 3. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziany jest termin na przygotowanie i dostarczenie dokumentów niezbędnych do ustalenia przyczyny szkody i jej rozmiaru, zapis dotyczący zastrzeżonego terminu ulega zmianie na: w terminie, który w stosunkach danego rodzaju, przy uwzględnieniu okoliczności towarzyszących, mogłyby być przekazane Ubezpieczycielowi bez nieuzasadnionej zwłoki. 4. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia wyłączona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela za określone zdarzenia, postanowienia te będę miały zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy wystąpienie szkody jest bezpośrednim następstwem wystąpienia takiego zdarzenia. 5. Okres ubezpieczenia wszystkich ryzyk wynosi 12 miesięcy: a) dla ubezpieczeń określonych w punkcie II. 1. a-d) od r. do r, b) dla ubezpieczenia określonego w punkcie II. 1. e) od do r. 6. Składka ubezpieczeniowa będzie płatna: a. w 4 równych ratach dla ubezpieczeń określonych w punkcie II. 1. a-d) SIWZ. b. w 2 równych ratach dla ubezpieczeń określonych w punkcie II. 1. e) SIWZ Ubezpieczyciel nie zastosuje zwyżki składki z tytułu rozłożenia jej na raty. 7. W przypadku Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zawarcie umów ubezpieczenia nie będzie się wiązało z uzyskaniem przez Zamawiającego członkowstwa w TUW, a w szczególności - ze zobowiązaniem Zamawiającego do udziału w pokrywaniu straty towarzystwa na rzecz Zamawiającego z tytułu ubezpieczeń. 8. Dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej KM - Płock sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem jak i dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu w związku z ruchem pojazdu Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdorazowej planowanej wysokości wypłaty odszkodowania w celu zasięgnięcia opinii czy i w jakim stopniu Zamawiający poczuwa się do odpowiedzialności. Wszelkie wypłaty odszkodowania, które nastąpią bez powyżej wskazanej konsultacji z Zamawiającym nie będą obciążały rachunku szkodowego Zamawiającego. Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. Strona 13 z 60

14 B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK WARUNKI MINIMALNE, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY 1. Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk będą objęte wszystkie środki trwałe (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia) w tym sprzęt elektroniczny należące/będące w posiadaniu KM- Płock Sp. z o.o. (za wyjątkiem wybranego sprzętu elektronicznego objętego odrębnym ubezpieczeniem oraz pojazdów podlegających rejestracji) oraz niskocenne środki trwałe, środki obrotowe własne i powierzone, środki płatnicze znajdujące się we wszystkich lokalizacjach oraz mienie powierzone. 2. Zakres ubezpieczenia a) Ubezpieczenie zawarte w systemie all risks - ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ochrona obejmie w szczególności szkody wyrządzone przez: zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, niezręczność, błąd w obsłudze, umyślne spowodowanie szkody, rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez osoby trzecie; kradzież z włamaniem i rabunek; pożar - również bez widocznego płomienia, eksplozje wszystkich rodzajów, implozje, bezpośrednie uderzenia pioruna, upadek pojazdu powietrznego, wodę bieżącą, powódź, zalanie, podniesienie się poziomu wody, opady deszczowe, mróz, płyny innego rodzaju, wichurę (17,5 m/s), grad, lawinę, spadnięcie skał, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie (w tym pojazdu należącego do Zamawiającego), huk ponaddźwiękowy, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia; zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia oraz inne ryzyka dodatkowe wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. b) Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej nie mogą dotyczyć takich ryzyk jak śnieg w tym zalanie w wyniku topnienia mas śniegu. c) Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o: 1) szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia prac ziemnych, robót budowlanych (remonty, adaptacje, przebudowy, rozbudowy), również tych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu z limitem odpowiedzialności zł dla mienia będącego bezpośrednim przedmiotem robót budowlanych w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Ochroną objęte jest mienie zarówno będące własnością ubezpieczającego jak i będące w jego posiadaniu wynajmowane i dzierżawione. Franszyza redukcyjna zł 2) Szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu na zewnątrz lokalu, pomieszczeń Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z wyłączeniem szkód powstałych wskutek pomalowania (graffiti).dla ryzyka pomalowania (graffiti) ustala się limit ubezpieczenia w wysokości zł. 3) szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu do limitu zł na jedno Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. Strona 14 z 60

15 i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Przez akty terroryzmu rozumie się działanie, które ma na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. Franszyza redukcyjna : zł 4) ryzyko przepięcia (definicja zgodna z klauzula EIB 02B) - podlimit odpowiedzialności w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limit nie obowiązuje w przypadku, gdy nie przewidują go OWU stosowane dla ryzyka przepięcia przez Wykonawcę. 3. Za szkodę rozumie się także zalanie, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku zalania, skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie. W takim przypadku odszkodowanie obejmuje koszty przywrócenia danego mienia do stanu sprzed szkody. 4. System i sumy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: Środki trwałe sumy stałe wg wartości księgowej brutto, Środki obrotowe maksymalna przewidywana wartość mienia w okresie ubezpieczenia paliwo; przeciętny stan miesięczny pozostałe. środki trwałe niskocenne na pierwsze ryzyko, mienie powierzone - na pierwsze ryzyko, środki płatnicze (gotówka i bilety) maksymalna dzienna nominalna wartość przechowywanych środków płatniczych. Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle - Gr. 1-2 KŚT (bez wiat przystankowych) Maszyny, urządzenia, wyposażenie- Gr. 4-6 i 8 KŚT* niskocenne środki trwałe Środki obrotowe Środki obrotowe - paliwo Gotówka Bilety Mienie powierzone Suma ubezpieczenia ,74zł ,08zł zł zł zł zł zł zł *w skład wyposażenia wchodzą również znajdujące się na stanie środków trwałych kabiny sanitarne zlokalizowane w zajezdniach i na pętlach. Uwaga: Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup środków trwałych zostały podane według stanu na dzień r. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla środków trwałych według stanu na dzień r. Aktualizacja danych nastąpi przy pierwszym rozliczeniu klauzuli automatycznego pokrycia. 5. Wypłata odszkodowań Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. Strona 15 z 60

16 1) Odszkodowania będą wypłacane: a) dla środków trwałych - w pełnej wysokości poniesionych, rzeczywistych i udokumentowanych kosztów usunięcia szkody lub w wysokości kosztów zakupu lub odbudowy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych, powiększonych o koszty transportu, demontażu i montażu; b) dla środków obrotowych - według cen ich zakupu lub kosztów wytworzenia, powiększonych o koszty transportu; c) dla gotówki według wartości nominalnej. 2) Suma ubezpieczenia (w odniesieniu do środków trwałych) nie podlega konsumpcji o kwoty wypłaconych odszkodowań. 3) Odbudowa może nastąpić w innym miejscu niż pierwotna lokalizacja mienia. 4) Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, jeżeli ubezpieczający nie ma prawa do jego odliczenia. 6. Limity odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu: Przedmiot ubezpieczenia Maszyny, urządzenia, wyposażenie* Środki obrotowe gotówka od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu bilety (traktowane jak gotówka) od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu gotówka od rabunku w transporcie bilety (traktowane jak gotówka) od rabunku w transporcie Kradzież zwykła Limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko (wg maksymalnej prawdopodobnej szkody) zł zł zł zł zł zł zł *w skład wyposażenia wchodzą również znajdujące się na stanie środków trwałych kabiny sanitarne zlokalizowane w zajezdniach i na pętlach. 7. Za lokal należy również rozumieć każdą przestrzeń, do której dostęp z zewnątrz jest niemożliwy bez przełamania zabezpieczeń lub uszkodzenia substancji pomieszczenia. 8. Dla obiektów będących pod nadzorem firmy ochroniarskiej przez kradzież z włamaniem należy rozumieć także kradzież mienia znajdującego się poza lokalem, ale na terenie Ubezpieczającego, pod warunkiem spełnienia wewnętrznych przepisów dotyczących przechowywania i dbania o bezpieczeństwo majątku. 9. W przypadku wystąpienia szkody w budynkach należne odszkodowanie będzie wypłacane każdorazowo z uwzględnieniem kosztów naprawy lub wymiany wszelkich uszkodzonych lub zniszczonych elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji, systemów monitoringu, innych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych itp.) nawet, jeśli nie doszło do kradzieży, a z okoliczności wynika, że usiłowano kradzieży dokonać. 10. Franszyza zniesiona z wyjątkiem kradzieży zwykłej, dla której franszyza redukcyjna wynosi 500 zł oraz franszyz określonych w punktach IIB2d1) i 3) SIWZ - prace budowlane i roboty ziemne oraz akty terroryzmu. Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. Strona 16 z 60

17 11. Postanowienia (klauzule) dodatkowe. Do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie następujące, wymienione w punkcie III Załącznika nr 1 do SIWZ, klauzule dodatkowe: 1) EIB 01B (klauzula reprezentantów) 2) EIB 02B ( klauzula przepięciowa) 3) EIB 11B (klauzula automatycznego pokrycia), 4) EIB 13 A (klauzula przedmiotu ubezpieczenia), 5) EIB 14 (klauzula wartości przedmiotu ubezpieczenia), 6) EIB 21 (klauzula miejsca ubezpieczenia), 7) EIB 41 (klauzula rozliczenia składek); 8) EIB 42 (klauzula warunków i taryf); 9) EIB 43 (klauzula terminu wykonania zobowiązań); 10) EIB 44 (klauzula prolongaty); 11) EIB 45 (klauzula ratalna); 12) EIB 51A (klauzula wypowiedzenia umowy); 13) EIB 52 (klauzula przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej); 14) EIB 53 (klauzula połączenia); 15) EIB 54 (klauzula automatycznego pokrycia podmiotów zależnych); 16) EIB 55 (klauzula automatycznego pokrycia zbytego przedsiębiorstwa); 17) EIB 61A (klauzula zgłaszania szkód); 18) EIB 61B (klauzula zgłaszania szkód); 19) EIB 63 (klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych); 20) EIB 64 (klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych); 21) EIB 82 (klauzula roszczeń regresowych). WARUNKI SUGEROWANE, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ OFERTY 22) EIB 01A (klauzula reprezentantów), 23) EIB 71 (klauzula ustalenia okoliczności szkody), 24) EIB 73 B (klauzula zasady proporcji), 25) EIB 74 (klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia), 26) EIB 75 (klauzula kosztów dodatkowych, 27) EIB 77 (klauzula rzeczoznawców), 28) EIB 81 (klauzula funduszu prewencyjnego). Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. Strona 17 z 60

18 C. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 1. Przedmiot ubezpieczenia a) Przedmiotem ubezpieczenia jest stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny należący lub wykorzystywany na podstawie tytułu prawnego przez KM- Płock Sp. z o.o. bez względu na lokalizację. b) Przedmiotem ubezpieczenia są także nośniki danych, oprogramowanie licencjonowane i koszty odtworzenia danych. c) Szczegółowy wykaz sprzętu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zakres ubezpieczenia Sprzęt elektroniczny określony w umowie jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich szkód materialnych (fizycznych polegających na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowanych przez: a) działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, b) działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), c) działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, d) działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, e) wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji z wyłączeniem szkód za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi pod warunkiem że podmiot będący sprzedawcą, producentem dostawcą istnieje w dniu wystąpienia szkody/wykrycia wady oraz nie uchyla się od przyjęcia odpowiedzilności; f) zbyt wysokie/ niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, g) pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody: h) powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, kradzieży zuchwałej, rabunku. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek kradzieży z pojazdu lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem, i) w sprzęcie przenośnym spowodowane jego upadkiem, j) powstałe podczas tymczasowego magazynowania/wyłączenia z eksploatacji, k) powstałe w sprzęcie elektronicznym od momentu jego zakupu/dostawy (w zależności od tego w którym momencie na Ubezpieczającego przechodzi ryzyko utraty i zniszczenia sprzętu) do momentu włączenia do eksploatacji. Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. Strona 18 z 60

19 3. Suma ubezpieczenia: Rodzaj sprzętu Wartość księgowa brutto Sprzęt przenośny Sprzęt stacjonarny Limit odpowiedzialności dla ubezpieczenia danych i oprogramowania ,89zł ,17zł zł Uwaga: Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup zostały podane według stanu na dzień r. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla środków trwałych według stanu na dzień r. Aktualizacja danych nastąpi przy pierwszym rozliczeniu klauzuli automatycznego pokrycia. Suma ubezpieczenia nie podlega konsumpcji o kwoty wypłaconych odszkodowań. 4. Franszyza integralna i redukcyjna/udział własny: 1) Franszyza integralna zniesiona 2) Wysokość franszyzy redukcyjnej nie może przekroczyć: a) dla sprzętu przenośnego (upadek, kradzież) zł, b) Inne franszyzy i udziały własne niż franszyza określona w punkcie a) nie mają zastosowania. 5. Wypłata odszkodowań a) W przypadku szkody częściowej za wysokość szkody przyjmuje się i wypłaca odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego sprzętu do poprzedniego stanu zdatności do użytku; powiększonych o koszty demontażu i ponownego montażu poniesione w celu wykonania napraw oraz koszty transportu uszkodzonego przedmiotu do/z naprawy. b) W przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się cenę nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach. c) Ubezpieczający będzie mógł przystąpić natychmiast do likwidacji szkody w przypadku uszkodzenia mienia, które jest niezbędne do prawidłowego i nieprzerwanego prowadzenia działalności, z zastrzeżeniem natychmiastowego powiadomienia Ubezpieczyciela przed przystąpieniem do likwidacji. Ubezpieczający sporządzi stosowny protokół szkody, który wraz z fakturą będzie stanowił podstawę wypłaty odszkodowania. 6. Postanowienia (klauzule) dodatkowe. Do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie następujące, wymienione w punkcie III Załącznika nr 1 do SIWZ, klauzule dodatkowe: 1) EIB 01B (klauzula reprezentantów) 2) EIB 11E (klauzula automatycznego pokrycia), 3) EIB 13 A (klauzula przedmiotu ubezpieczenia), 4) EIB 14 (klauzula wartości przedmiotu ubezpieczenia), 5) EIB 21 (klauzula miejsca ubezpieczenia), 6) EIB 41 (klauzula rozliczenia składek); 7) EIB 42 (klauzula warunków i taryf); 8) EIB 43 (klauzula terminu wykonania zobowiązań); Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. Strona 19 z 60

20 9) EIB 44 (klauzula prolongaty); 10) EIB 45 (klauzula ratalna); 11) EIB 51A (klauzula wypowiedzenia umowy); 12) EIB 52 (klauzula przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej); 13) EIB 53 (klauzula połączenia); 14) EIB 54 (klauzula automatycznego pokrycia podmiotów zależnych); 15) EIB 55 (klauzula automatycznego pokrycia zbytego przedsiębiorstwa); 16) EIB 61A (klauzula zgłaszania szkód); 17) EIB 61B (klauzula zgłaszania szkód); 18) EIB 63 (klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych), 19) EIB 64 (klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych), 20) EIB 82 (klauzula roszczeń regresowych) WARUNKI SUGEROWANE, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ OFERTY 21) EIB 01A (klauzula reprezentantów), 22) EIB 71 (klauzula ustalenia okoliczności szkody), 23) EIB 73 B (klauzula zasady proporcji), 24) EIB 74 (klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia), 25) EIB 75 (klauzula kosztów dodatkowych, 26) EIB 77 (klauzula rzeczoznawców), 27) EIB 81 (klauzula funduszu prewencyjnego). Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. Strona 20 z 60

Znak sprawy: PN-2/03/10/2013/PT Tychy, r.

Znak sprawy: PN-2/03/10/2013/PT Tychy, r. Znak sprawy: PN-2/03/10/2013/PT Tychy, 28.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PRZEDSIBIORSTWO KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN.:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN.: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji oraz członków ich rodzin Znak: A.I.271-22/11 Zatwierdził: Kierownik

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 400 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 400 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, woj. 1 z 6 2011-03-09 12:21 Oborniki: ZPU/04/11 Przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl 1 z 6 2015-02-18 12:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Oborniki: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W ŚRODOWISKU I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W ŚRODOWISKU I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W ŚRODOWISKU I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. ul. Stępowskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl Słupsk: UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi 1/6 PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Zakład Energetyczny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Ustroń: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Gryfice: Ubezpieczenie mienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Warszawa: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum ATTIS w podziale na 3 pakiety Numer ogłoszenia: 428360-2012; data zamieszczenia: 31.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi ubezpieczenia majątku MPEC sp. z o.o. w Białymstoku w oparciu o Regulamin zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pabianice.pl; www.nowy-bip.um.pabianice.pl Pabianice: Ubezpieczenie mienia oraz

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla pojazdów stanowiących

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.eib.com.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.eib.com.pl/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.eib.com.pl/ Puck: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SZPITALA PUCKIEGO SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( z w a n a d a l e j S I W Z ) Do postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej określonej art. 133 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Namysłów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Część I zamówienia: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na ubezpieczenie 58 zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz 3 komputerów przenośnych w ramach projektu Internet szansą

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Usługi kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku

Bardziej szczegółowo

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy- Zdroju; 33-380 Krynica

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305693-2014:text:pl:html Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-15 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi2.php (strona pełnomocnika Zamawiającego) Toruń: usługa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitallapy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitallapy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitallapy.pl Łapy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udziału w postępowaniu

Instrukcja udziału w postępowaniu Instrukcja udziału w postępowaniu Wrocław: Ubezpieczenie mienia, OC i D&O ZOO Wrocław Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 135760; data zamieszczenia: 22.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pabianice.pl Pabianice: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE AUTOBUSÓW PRZEKAZANYCH UMOWĄ UŻYCZENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61- Poznań: Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego przez okres 12 miesięcy. Znak sprawy: DT.III.272.9.2011 Numer ogłoszenia: 348603-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. (pieczęć jednostki) ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Tomaszów Lubelski: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl 1 z 6 2013-12-02 11:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl Łódź: Ubezpieczenie majątku ŁSI sp. z o.o., ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza FORMULARZ OFERTY

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Pabianice: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Lipno: Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Lipno Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 257957-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polonicabroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polonicabroker.pl 1 z 5 2015-12-04 12:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polonicabroker.pl Płock: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Płockiego

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pabianice.pl Pabianice: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie Numer ogłoszenia: 222622-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Skarżysko-Kamienna: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Numer ogłoszenia: 158904-2015; data zamieszczenia: 29.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrroma.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrroma.pl 1 z 5 2013-12-13 17:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrroma.pl Warszawa: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE TEATRU MUZYCZNEGO ROMA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01. Toruń: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 123338-2014; data zamieszczenia: 10.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.brokersunion.pl Biłgoraj: Usługa ubezpieczenia mienia i OC Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo