AKMA BROKERS Sp. z o.o KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) , fax: (32)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54"

Transkrypt

1 AKMA BROKERS Sp. z o.o KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) , fax: (32) Przedstawicielstwo w Szczecinie: Szczecin, ul. Ku Słońcu 2/2, tel. (91) (72), fax (91) Znak sprawy: 13/2012 Dot. przetargu nieograniczonego na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOP w Szczecinie wraz oddziałami nr 13/2012. Zamawiający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOP w Szczecinie, działając poprzez pełnomocnika AKMA BROKERS Sp. z o.o, ul. Poleska 27, Katowice, Przedstawicielstwo w Szczecinie ul. Ku Słońcu 2/2; Szczecin, na podstawie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ, udziela wyjaśnień. Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód wynikających z zalania przez nieszczelne dachy, stolarkę okienną i drzwiową itp., w tym szkody zalaniowe powstałe w wyniku topnienia zalegającego na połaciach dachowych śniegu? Proponowana wysokość franszyzy redukcyjnej 1000 zł. Odpowiedź 1 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Pytanie 2 Czy Zamawiający akceptuje aby z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone były szkody wywołane przez wydostanie się wody z instalacji tryskaczowej podczas prób? Odpowiedź 2 Zgodnie z definicją zalania na stronie 26 SIWZ szkody powstałe w wyniku zalania wskutek wydostania się wody z instalacji tryskaczowej podczas prób ciśnieniowych nie są objęte ochroną. Pytanie 3 Czy Zamawiający akceptuje modyfikację treści klauzuli rozmrożenia poprzez zmianę zdania: przerw w dostawie prądu trwającego dłużej niż 2 godziny na przerw w dostawie prądu trwającego dłużej niż 4 godziny? Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, Katowice, Kapitał zakładowy: zł Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy, wpis pod nr KRS Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr /U NIP , REGON

2 Odpowiedź 3 Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający podkreśla równocześnie, iż ze szczególną starannością dba o sprawność wszystkich urządzeń chłodniczych i prawidłowe warunki przechowywania krwi i jej składników. Urządzenia chłodnicze są podłączone do agregatu prądotwórczego zabezpieczającego zasilanie natychmiast po braku energii. Agregat jest systematycznie kontrolowany i próbnie uruchamiany co 2-3 tygodnie na ok. 1h oraz zaopatrzony jest w odpowiednią ilość odpowiedniego do aktualnej pory roku paliwa. Pytanie 4 Prosimy o dookreślenie czy Zamawiający przez zwrot sieci energetyczne i elektroenergetyczne, rozumie instalacje w budynkach czy też chodzi o instalacje naziemne i podziemne doprowadzające energię elektryczną do ubezpieczonych lokalizacji? W przypadku jeżeli ubezpieczeniem mają zostać objęte instalacje podziemne i naziemne doprowadzające energię elektryczną do ubezpieczonych lokalizacji prosimy o podanie długości tych instalacji. W jakiej odległości sieci znajdują się od miejsca ubezpieczenia? Odpowiedź 4 Zamawiający przez zwrot sieci energetyczne i elektroenergetyczne, rozumie zarówno instalacje w budynkach jak też kabel podziemny miedzy budynkiem głównym RCKiK w Szczecinie a agregatem (odległość między obiektami wynosi ok. 100m). Pytanie 5 Prosimy o rozróżnienie budynków ubezpieczonych w wartości odtworzeniowej w stosunku do których przyjęto przelicznik 2000 zł za 1m 2 oraz 2500 za 1m 2. Odpowiedź 5 Rozróżnienie zawarte jest w załączniku A do SIWZ. Pytanie 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę no modyfikację następującego zapisu SIWZ Na wniosek Zamawiającego i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia w systemie I ryzyka/limity odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone na zapis Na wniosek Zamawiającego oraz za zgodą Ubezpieczyciela, i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia w systemie I ryzyka/limity odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone? Odpowiedź 6 Zapis w SIWZ w pkt 10 na stronie 29 brzmi: Na wniosek Zamawiającego oraz za zgodą Ubezpieczyciela, i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia w systemie I ryzyka/limity odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone. Jest to zapis obligatoryjny. Zapis Zamiana tego zapisu na zapis Na wniosek Zamawiającego i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia w systemie I ryzyka/limity odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone jest fakultatywne (zgodnie z pkt 4 na stronie 41 SIWZ) i jest dodatkowo punktowane zgodnie z kryterium ocen określonym w SIWZ. 2

3 Pytanie 7 Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę treści klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciw pożarowych na następującą treść: Mienie zostało przyjete do ubezpieczenia zgodnie z istniejącym stanem zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia okresu odpowiedzialności lustracji w wybranych przez siebie lokalizacjach i wydania Zamawiającemu ewentualnych zaleceń dotyczących stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych i/lub przeciwkradzieżowych. Nie skorzystanie przez Ubezpieczyciela z tego uprawnienia lub realizacja zaleceń polustracyjnych skutkować będą brakiem podstaw do odmowy odszkodowania z tytułu niezgodnego z OWU stanem zabezpieczeń przeciwpożarowych i/lub przeciwkradzieżowych. W przypadku braku akceptacji powyższej modyfikacji prosimy o zmianę statusu klauzuli z obligatoryjnej na fakultatywną. Odpowiedź 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli ani na zmianę jej statusu na fakultatywną. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie lustracji przed złożeniem oferty i wydanie ewentualnych zaleceń polustracyjnych odnośnie lustrowanego obiektu. Realizacja zaleceń polustracyjnych skutkować będzie brakiem podstaw do odmowy odszkodowania. Pytanie 8 Prosimy o dopisanie w definicji trzęsienia ziemi słowa: gwałtowne Odpowiedź 8 Zamawiający dopuszcza powyższą zamianę. Pytanie 9 Prosimy o wyłączenie z definicji powodzi sztormu oraz podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych. Odpowiedź 9 Zamawiający dopuszcza powyższe. Pytanie 10 Prosimy o wprowadzenia dla kosztów uprzątnięcia po szkodzie (w ramach sumy ubezpieczenia) limitu w wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż zł Odpowiedź 10 Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla kosztów uprzątnięcia po szkodzie w ramach sumy ubezpieczenia do wysokości ,00 zł 3

4 Pytanie 11 Prosimy o wprowadzenie w definicji mienia pracowniczego zastrzeżenia, iż nie dotyczy gotówki, dokumentów, pojazdów mechanicznych i będzie znajdowało się w miejscu ubezpieczenia. Odpowiedź 11 Zamawiający dopuszcza powyższe. Pytanie 12 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji Prosimy o dookreślenie czy miejsce ubezpieczenia określone w SIWZ jako miejsca położenia mienia są pomieszczeniami lub lokalizacjami w których przedmiot ubezpieczenia będzie zamykany na co najmniej jeden zamek zastawkowy? Odpowiedź 12 Zamawiający potwierdza powyższe, za wyjątkiem mienia, które ze względu na swój charakter (np. budynki, budowle) nie są przechowywane w pomieszczeniach. Pytanie 13 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji Prosimy o określenie rocznej ilości transportów gotówki. Odpowiedź 13 Zamawiający nie jest w stanie określić rocznej ilości transportów gotówki. Informacja o transporcie gotówki podana została na stronie 20 SIWZ. Pytanie 14 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację następującego zapisu SIWZ Na wniosek Zamawiającego i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia/limity odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone na zapis Na wniosek Zamawiającego oraz za zgodą Ubezpieczyciela i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia/limity odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone Odpowiedź 14 Zapis w SIWZ w pkt 7 na stronie 31 brzmi: Na wniosek Zamawiającego oraz za zgodą Ubezpieczyciela, i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia w systemie I ryzyka/limity odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone. Jest to zapis obligatoryjny. Zapis Zamiana tego zapisu na zapis Na wniosek Zamawiającego i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia w systemie I ryzyka/limity odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone jest fakultatywne (zgodnie z pkt 4 na stronie 41 SIWZ) i jest dodatkowo punktowane zgodnie z kryterium ocen określonym w SIWZ. Pytanie 15 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ochrony ubezpieczeniowej mienia, które ulegnie zniszczeniu w związku z prowadzonymi pracami 4

5 remontowymi, naprawami, modernizacją pomieszczeń, w których to mienie się znajduje, bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela? Proponowana wartość limitu zł. Odpowiedź 15 Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Pytanie 16 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego W nawiązaniu do zapisów SIWZ, zgodnie z którymi sprzęt elektroniczny ma być ubezpieczony według wartości odtworzeniowej prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyraża zgodę na klauzulę w poniższej treści: Klauzula Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU SA wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody. Rzeczywista wartość dla lamp elektronowych jest określana zgodnie z Klauzulą nr 121/1. Odpowiedź 16 Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Pytanie 17 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Zamawiający wyraża zgodę na klauzulę następującej treści: a) Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU SA rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu PZU SA odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. PZU SA nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. 5

6 Odpowiedź 17a Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli o zaproponowanej treści z wyjątkiem zapisów dotyczących udziału własnego w wysokości 25% wartości szkody. Udział własny zgodnie z SIWZ. b) Klauzula Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność PZU SA rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych: - w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej, - w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia, - wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia. Odpowiedź 17b Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli o zaproponowanej treści c) Klauzula 121/1 - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność PZU SA za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach: - przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu, - przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b). Tabela nr 1 Zmniejszenie odszkodowania a) Oznaczenie lamp po okresie (bez tomografów komputerowych patrz pkt b) użytkowania Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną) 6 miesięcy 5,5 % Lampy rentgenowskie-anodowe - w miesięczny współczynnik 6

7 szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie) Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie ) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 12 miesięcy 3,0 % 18 miesięcy 2,5 % 24 miesiące 2,0 % 24 miesiące 1,5 % Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy. b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem: P x 100 PG x X x Y gdzie: P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta. PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę X = 0,75; 0,30: włączeń, godzin i m-cy eksploatacji, współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju: a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1; b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik Y = współczynnik likwidacyjny a) lampy rentgenowskie współczynnik 2 7

8 b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3. Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji. Odpowiedź 17c) Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli o zaproponowanej treści. d) Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych (IT- Information Technology) Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia /warunków umowy ubezpieczenia/ dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści: W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a, c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a. Odpowiedź 17d) Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli o zaproponowanej treści Pytanie 18 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Prosimy o potwierdzenie, iż sprzęt elektroniczny jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed pośrednim działaniem wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych. Odpowiedź 18 Najważniejszy sprzęt elektroniczny, tj, najistotniejsza aparatura medyczna, serwery, część komputerów posiada UPS-y, część komputerów posiada listwy antyprzepięciowe. Ponadto budynki RCKiK są zabezpieczone instalacją odgromową. Pytanie 19 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym 8

9 Prosimy o podanie procentowego podziału realizowanych transportów na przewoźników zawodowych i przewozy własne Odpowiedź % stanowią przewoźnicy zawodowi, 80 % stanowią przewozy własne, Pytanie 20 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym Prosimy o szczegółowe opisanie warunków przewozu krwi i preparatów krwiopochodnych. Odpowiedź 20 Warunki przewozu krwi i preparatów krwiopochodnych są zgodne z zaleceniami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, tj. krew i jej składniki transportowane są w warunkach poddanych walidacji w temperaturach odpowiednich dla danego składnika, w specjalnych samochodach chłodniach mroźniach lub w zwykłych samochodach wyposażonych w transportową lodówkę zasilaną elektrycznie bądź w termosy wypełnione wkładami chłodzącymi. Temperatura zarówno przed jak i podczas transportu jest systematycznie kontrolowana i dokumentowana. Pytanie 21 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie bezzwrotnej, niezależnej od faktycznej ilości transportów składki zaliczkowej na poziomie 80% składki rocznej. Odpowiedź 21 Zamawiający dopuszcza powyższe. Pytanie 22 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym Prosimy o informacje o posiadanych przez przewoźników zawodowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym Odpowiedź 22 Zatrudnieni do przewozu przewoźnicy są stale współpracującymi z RCKiK, posiadają umowy ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu krajowym. Pytanie 23 Szkody wynikłe z prowadzonej działalności pozamedycznej (wynajem pomieszczeń) prosimy wskazać jakim podmiotom Zamawiający wynajmuje pomieszczenia, jakie jest przeznaczenie tych pomieszczeń oraz jaka jest ich szacunkowa wartość. Odpowiedź 23 Pomieszczenia wynajmowane: 1. Pokój gościnny przeznaczony do wypoczynku pracowników medycznych z placówek terenowych, pokój znajduje się w budynku głównym RCKiK w Szczecinie, powierzchnia pokoju 13,5 m 2. Zamawiający nie ma informacji o wartości pomieszczenia. 9

10 2. Pomieszczenie wynajęte Bankowi Komórek Macierzystych na potrzeby działalności związanej z preparatyką krwi pępowinowej i przechowywaniem komórek macierzystych w niskich temperaturach. Pomieszczenia o powierzchni 50 m 2 znajduje się w budynku głównym RCKiK w Szczecinie. Zamawiający nie ma informacji o wartości pomieszczenia. Pytanie 24 Szkody związane z administrowaniem i zarządzaniem podmiotem leczniczym prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do administrowania i zarządzania podmiotem leczniczym nie obejmuje szkód, które mogą rodzić osobistą odpowiedzialność osób zarządzających. Odpowiedź 24 Zamawiający potwierdza, iż w ramach zakresu związanego z administrowaniem i zarządzaniem podmiotem leczniczym oczekuje pokrycia szkód wyrządzonych przez Zamawiającego, Zamawiający nie oczekuje pokrycia szkód, które mogą rodzić osobistą odpowiedzialność cywilną osób Zarządzających RCKiK. Pytanie 25 szkody w mieniu osób trzecich powierzonym ubezpieczonemu prosimy określić miejsce przechowywania mienia, czy w ramach świadczonych usług są również usługi przechowywania mienia w określonej temperaturze co może pociągnąć ryzyko rozmrożenia (chłodnie). Jeśli mienie jest przechowywane w chłodniach prosimy wskazać: aktualny stan techniczny chłodni, w jakich odstępach czasu są wykonywane prace konserwacyjne, ilość komór chłodniczych, ilość agregatów, maksymalny czas pracy w trybie awaryjnym. Odpowiedź 25 Mienie powierzone ubezpieczonemu składniki krwi i preparaty krwiopochodne (w tym koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresyna oraz immunoglobulina). Mienie jest przechowywane w RCKiK w Szczecinie w urządzeniach chłodniczych. Sposób przechowywania zamrożonego mienia został określony w pkt 9 na stronie 21 SIWZ. Mienie przechowywane jest w 2 urządzeniach chłodniczych (czynniki krzepnięcia takżę w lodówce). Stan techniczny chłodni jest bardzo dobry. Prace konserwacyjne wykonywane są raz w roku. Urządzenia zabezpieczone są 1 agregatem, maksymalny czas pracy agregatu -12h (po uzupełnieniu zapasów paliwa odpowiednio dłużej). Pytanie 26 szkody w mieniu ruchomym i nieruchomym z którego Zamawiający korzysta na podstawie umów najmu, dzierżawy, użytkowania itp. prosimy wskazać szacunkową wartość tego mienia. Odpowiedź 26 Większość mienia dzierżawionego jest ujęta do ubezpieczenia w ramach przedmiotowego przetargu, ich wartość określona jest w SIWZ. Wartość dzierżawionych pomieszczeń jest nie znana Zamawiającemu, podobnie jak wartość dzierżawionej chłodni w kontenerze. 10

11 Pytanie 27 Prosimy wskazać jakie czynności są powierzane podwykonawcom. Odpowiedź 27 Podwykonawcy w oddziale w Kołobrzegu - sprzątanie. W Szczecinie - dostarczanie kanapek przez firmę zewnętrzną. Ponadto podmiotom leczniczym powierzane jest wykonywani badań laboratoryjnych i badań weryfikujących wyniki. L:ekarze wykonują czynności polegające na badaniu i kwalifikowaniu dawców do oddania krwi. Pytanie 28 klauzula OC najemcy prosimy o jej modyfikację poprzez wprowadzenie zapisów: Ochrona nie obejmuje: - szkód powstałych w następstwie prac budowlano montażowych lub remontowych lub naprawczych, - szkód powstałych w pojazdach mechanicznych oraz ich wyposażeniu i w rzeczach pozostawionych w tych pojazdach. Odpowiedź 28 Zamawiający dopuszcza modyfikację w odniesieniu do zapisu: - szkód powstałych w pojazdach mechanicznych oraz ich wyposażeniu i w rzeczach pozostawionych w tych pojazdach Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji w odniesieniu do zapisu - szkód powstałych w następstwie prac budowlano montażowych lub remontowych lub naprawczych Pytanie 29 prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Odpowiedź 29 Zamawiający nie potwierdza powyższego. Pytanie 30 Prosimy o wyłączenie stosowania klauzuli AB08 (kl. pro rata temporis) lub zmodyfikować zgodnie z zapisami kc oraz AB 21 (kl. odpowiedzialności) z dobrowolnego ubezpieczenia OC. Odpowiedź 30 Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Pytanie 31 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla działalności naukowo badawczej i badawczo rozwojowej. Odpowiedź 31 Zamawiający potwierdza powyższe. 11

12 Pytanie 32 Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie zamawiający nie prowadzi działalności gospodarczej i nie realizuje innych świadczeń niż wskazane w SIWZ. Odpowiedź 32 Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pomieszczeń. Ponadto zamawiający wynajmuje powierzchnię dachu na antenę telefonii komórkowej. Innej działalności i innych świadczeń niż wskazane w SIWZ Zamawiający nie realizuje. Pytanie 33 Prosimy o potwierdzenie, iż w postanowieniach ogólnych do wszystkich ubezpieczeń ust. 6 nie dotyczy oc. Odpowiedź 33 Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie 34 W odniesieniu do oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem prosimy o wydzielenie odrębnej sumy gwarancyjnej dla: a) działalności podmiotu leczniczego z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych \ b) działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (szkody na osobie). Odpowiedź 34 Suma gwarancyjna dla: a) działalności podmiotu leczniczego z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, b) działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (szkody na osobie) ,00 zł ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie 35 W odniesieniu do oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością podmiotu leczniczego z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje następujące definicje szkody i wypadku ubezpieczeniowego: 12

13 szkoda na osobie szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; szkoda rzeczowa szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy; wypadek ubezpieczeniowy śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Odpowiedź 35 Obowiązuje definicja wypadku określona w SIWZ. Pytanie 36 W odniesieniu do oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością podmiotu leczniczego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje następujące definicje szkody i wypadku ubezpieczeniowego 1 )wypadek ubezpieczeniowy świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda. 2) skoda szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie); Odpowiedź 36 Zamawiający dopuszcza przyjęcie przytoczonych definicji. Pytanie 37 W odniesieniu do oczekiwanego zakresu pokrycia dla szkód powstałych w związku wydawaniem uprawnionym osobom produktów leczniczych prosimy o doprecyzowanie jakie produkty lecznicze są wydawane przez Zamawiającego i kto jest uprawnioną osobą, której te produkty są wydawane. Odpowiedź 37 Produkty wydawane przez Zamawiającego to: koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresyna a także immunoglobulina. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa realizuje program Ministra Zdrowia pn. Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata , w ramach którego magazynuje i przechowuje koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę, które następnie wydaje chorym osobom. Koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresyna wydawane są przy leczeniu domowym pacjentom (w przypadku chorych osób dorosłych odbiór osobisty, w przypadku chorych dzieci 13

14 odbiór przez opiekuna prawnego) na podstawie zapotrzebowania wystawianego przez lekarza prowadzącego, a przy leczeniu szpitalnym - upoważnionemu pracownikowi szpitala. Immunoglobulina odbierana jest przez upoważnionego pracownika szpitala, w którym przebywa pacjentka, na podstawie zapotrzebowania oraz wyniku badań kwalifikujących do podania immunoglobuliny (sygnowanych przez Ordynatora Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala lub osoby przez niego upoważnionej). Immunoglobulina antyd podawana jest kobietom w profilaktyce konfliktu matczyno płodowego w zakresie antygenu D z układu Rh. Pytanie 38 Prosimy o doprecyzowanie co jest produktem, który ma zostać objęty ochroną ubezpieczeniową. Odpowiedź 38 Produktem jest żywność (kanapki) podawane w RCKiK dawcom. Pytanie 39 Prosimy o opis stanu faktycznego roszczenia. Odpowiedź 39 Sprawa sądowa dotyczy zakażenia WZW B. Wydana w sprawie opinia konsultanta jest korzystna dla RCKiK, aktualnie został powołany kolejny biegły w sprawie. Pytanie 40 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Prosimy o wyłączenie stosowania klauzul dodatkowych AB 13 (kl. stempla bankowego) i AB21 (kl. odpowiedzialności) z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Odpowiedź 40 Klauzule są fakultatywne, ich włączenie jest dodatkowo punktowane zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ. Pytanie 41 Ubezpieczenia komunikacyjne Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany klauzuli niezmiennej wartości pojazdu na następującą: Wykonawca wypłaci odszkodowanie przy szkodzie całkowitej w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszonej o wartość pozostałości. Odpowiedź 41 Zamawiający dopuszcza powyższe. Pytanie 42 Ubezpieczenia komunikacyjne Czy zmawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy integralnej, których wartość brutto nie przekracza: 14

15 a) 500 zł w przypadku samochodów osobowych lub samochodów ciężarowych o ładowności do 2 ton albo b) 1% sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak niż 500 zł, w przypadku pozostałych pojazdów. Odpowiedź 42 Zamawiający dopuszcza powyższe. Pytanie 43 Ubezpieczenia komunikacyjne Czy brak amortyzacji części użytych do naprawy dotyczy również szkód powstałych w ogumieniu. Odpowiedź 43 Nie. Pytanie 44 Ubezpieczenia komunikacyjne Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z zapisu cyt. suma ubezpieczenia ASS minimum ,00 zł. Odpowiedź 44 Zamawiający dopuszcza powyższe. Pytanie 45 Ubezpieczenia komunikacyjne Czy zakres terytorialny assistance jest tożsamy jak dla ryzyka AC. Odpowiedź 45 Zgodnie z SIWZ (str.39) zakres terytorialny to minimum Europa. Pytanie 46 Ubezpieczenia komunikacyjne Prosimy o zmianę z: zabezpieczenie uszkodzonego pojazdu od momentu szkody na okres 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji szkody i protokołu szkody na koszty zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia oględzin i sporządzenia powypadkowej oceny technicznej Odpowiedź 46 Zamawiający dopuszcza powyższą zmianę. Pytanie 47 Ubezpieczenia komunikacyjne Prosimy o wykreślenie zapisu: pkt7) wskutek samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym. Odpowiedź 47 Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Pytanie 48 15

16 Postanowienia ogólne do wszystkich ubezpieczeń Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację pkt. 3 Ubezpieczeniem objęte są jednostki wymienione w SIWZ wraz ze wszystkimi lokalizacjami i dodanie do niego zapisu pod warunkiem posiadania minimalnego poziomu zabezpieczeń określonego w odpowiednich OWU? Odpowiedź 48 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający oczekuje objęcia ochroną jednostek wymienionych w SIWZ zabezpieczonych w sposób opisany w SIWZ. Ewentualne nowe lokalizacje będą musiały spełniać wymogi odnośnie zabezpieczeń określone w treści Klauzuli lokalizacji (treść klauzuli podana jest na stronie 44 SIWZ). Pytanie 49 Postanowienia ogólne do wszystkich ubezpieczeń Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami pkt. 4 ochrona ubezpieczeniowa ma być udzielona jedynie na terenie lokalizacji z wyłączeniem samego transportu (z wyjątkiem ubezpieczeń z których istoty wynika zakres ochrony na czas transportu: cargo krajowe, ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego)? Odpowiedź 49 Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem zapisów SIWZ odnośnie transportu wewnątrzzakładowego sprzętu elektronicznego. Pytanie 50 Klauzule dodatkowe Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w treści klauzuli AB 01 polegającej na skróceniu terminu do zgłoszenia mienia do 30 dni od zakończenia półrocza ubezpieczenia? Odpowiedź 50 Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Pytanie 51 Klauzule dodatkowe W ramach klauzuli AB 08 pro rata temporis prosimy o wprowadzenie zapisu: za zgodą ubezpieczyciela. Odpowiedź 51 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Pytanie 52 Klauzule dodatkowe W klauzuli akcji ratunkowej, kosztów zabezpieczenia przed szkodą prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Odpowiedź 52 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Pytanie 53 Klauzule dodatkowe 16

17 Prosimy o zmianę definicji szkody powstałej wskutek uderzenia pioruna na następującą: gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia. Odpowiedź 53 Zamawiający dopuszcza powyższą zmianę. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w poniższym zakresie 1. W treści klauzuli rozmrożenia na stronie 27 SIWZ, w zdaniu 1 jest: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z rozmrożenia krwi i jej składników Powinno być prawidłowo: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z rozmrożenia krwi i jej składników oraz preparatów krwiopochodnych. 2. W tabeli w pkt /G/ Przedmiot i suma ubezpieczenia (stan na r.) w wierszu 5 jest: L.dz. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł. 5 Środki obrotowe (w tym krew i jej składniki) ,00 (w tym krew i jej składniki ,00) Powinno być prawidłowo: L.dz. Przedmiot ubezpieczenia 5 Środki obrotowe (w tym krew i jej składniki oraz obce środki obrotowe - immunoglobulina) Suma ubezpieczenia w zł ,00 (w tym krew i jej składniki ,00; obce środki obrotowe (immunoglobulina) zł) Z poważaniem 17

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne...... str. 1 Definicje................. str.

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) oraz Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klienta Korporacyjnego SPIS

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw PZU Doradca Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo