AKMA BROKERS Sp. z o.o KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) , fax: (32)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54"

Transkrypt

1 AKMA BROKERS Sp. z o.o KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) , fax: (32) Przedstawicielstwo w Szczecinie: Szczecin, ul. Ku Słońcu 2/2, tel. (91) (72), fax (91) Znak sprawy: 13/2012 Dot. przetargu nieograniczonego na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOP w Szczecinie wraz oddziałami nr 13/2012. Zamawiający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOP w Szczecinie, działając poprzez pełnomocnika AKMA BROKERS Sp. z o.o, ul. Poleska 27, Katowice, Przedstawicielstwo w Szczecinie ul. Ku Słońcu 2/2; Szczecin, na podstawie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ, udziela wyjaśnień. Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód wynikających z zalania przez nieszczelne dachy, stolarkę okienną i drzwiową itp., w tym szkody zalaniowe powstałe w wyniku topnienia zalegającego na połaciach dachowych śniegu? Proponowana wysokość franszyzy redukcyjnej 1000 zł. Odpowiedź 1 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Pytanie 2 Czy Zamawiający akceptuje aby z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone były szkody wywołane przez wydostanie się wody z instalacji tryskaczowej podczas prób? Odpowiedź 2 Zgodnie z definicją zalania na stronie 26 SIWZ szkody powstałe w wyniku zalania wskutek wydostania się wody z instalacji tryskaczowej podczas prób ciśnieniowych nie są objęte ochroną. Pytanie 3 Czy Zamawiający akceptuje modyfikację treści klauzuli rozmrożenia poprzez zmianę zdania: przerw w dostawie prądu trwającego dłużej niż 2 godziny na przerw w dostawie prądu trwającego dłużej niż 4 godziny? Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, Katowice, Kapitał zakładowy: zł Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy, wpis pod nr KRS Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr /U NIP , REGON

2 Odpowiedź 3 Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający podkreśla równocześnie, iż ze szczególną starannością dba o sprawność wszystkich urządzeń chłodniczych i prawidłowe warunki przechowywania krwi i jej składników. Urządzenia chłodnicze są podłączone do agregatu prądotwórczego zabezpieczającego zasilanie natychmiast po braku energii. Agregat jest systematycznie kontrolowany i próbnie uruchamiany co 2-3 tygodnie na ok. 1h oraz zaopatrzony jest w odpowiednią ilość odpowiedniego do aktualnej pory roku paliwa. Pytanie 4 Prosimy o dookreślenie czy Zamawiający przez zwrot sieci energetyczne i elektroenergetyczne, rozumie instalacje w budynkach czy też chodzi o instalacje naziemne i podziemne doprowadzające energię elektryczną do ubezpieczonych lokalizacji? W przypadku jeżeli ubezpieczeniem mają zostać objęte instalacje podziemne i naziemne doprowadzające energię elektryczną do ubezpieczonych lokalizacji prosimy o podanie długości tych instalacji. W jakiej odległości sieci znajdują się od miejsca ubezpieczenia? Odpowiedź 4 Zamawiający przez zwrot sieci energetyczne i elektroenergetyczne, rozumie zarówno instalacje w budynkach jak też kabel podziemny miedzy budynkiem głównym RCKiK w Szczecinie a agregatem (odległość między obiektami wynosi ok. 100m). Pytanie 5 Prosimy o rozróżnienie budynków ubezpieczonych w wartości odtworzeniowej w stosunku do których przyjęto przelicznik 2000 zł za 1m 2 oraz 2500 za 1m 2. Odpowiedź 5 Rozróżnienie zawarte jest w załączniku A do SIWZ. Pytanie 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę no modyfikację następującego zapisu SIWZ Na wniosek Zamawiającego i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia w systemie I ryzyka/limity odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone na zapis Na wniosek Zamawiającego oraz za zgodą Ubezpieczyciela, i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia w systemie I ryzyka/limity odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone? Odpowiedź 6 Zapis w SIWZ w pkt 10 na stronie 29 brzmi: Na wniosek Zamawiającego oraz za zgodą Ubezpieczyciela, i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia w systemie I ryzyka/limity odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone. Jest to zapis obligatoryjny. Zapis Zamiana tego zapisu na zapis Na wniosek Zamawiającego i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia w systemie I ryzyka/limity odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone jest fakultatywne (zgodnie z pkt 4 na stronie 41 SIWZ) i jest dodatkowo punktowane zgodnie z kryterium ocen określonym w SIWZ. 2

3 Pytanie 7 Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę treści klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciw pożarowych na następującą treść: Mienie zostało przyjete do ubezpieczenia zgodnie z istniejącym stanem zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia okresu odpowiedzialności lustracji w wybranych przez siebie lokalizacjach i wydania Zamawiającemu ewentualnych zaleceń dotyczących stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych i/lub przeciwkradzieżowych. Nie skorzystanie przez Ubezpieczyciela z tego uprawnienia lub realizacja zaleceń polustracyjnych skutkować będą brakiem podstaw do odmowy odszkodowania z tytułu niezgodnego z OWU stanem zabezpieczeń przeciwpożarowych i/lub przeciwkradzieżowych. W przypadku braku akceptacji powyższej modyfikacji prosimy o zmianę statusu klauzuli z obligatoryjnej na fakultatywną. Odpowiedź 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli ani na zmianę jej statusu na fakultatywną. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie lustracji przed złożeniem oferty i wydanie ewentualnych zaleceń polustracyjnych odnośnie lustrowanego obiektu. Realizacja zaleceń polustracyjnych skutkować będzie brakiem podstaw do odmowy odszkodowania. Pytanie 8 Prosimy o dopisanie w definicji trzęsienia ziemi słowa: gwałtowne Odpowiedź 8 Zamawiający dopuszcza powyższą zamianę. Pytanie 9 Prosimy o wyłączenie z definicji powodzi sztormu oraz podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych. Odpowiedź 9 Zamawiający dopuszcza powyższe. Pytanie 10 Prosimy o wprowadzenia dla kosztów uprzątnięcia po szkodzie (w ramach sumy ubezpieczenia) limitu w wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż zł Odpowiedź 10 Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla kosztów uprzątnięcia po szkodzie w ramach sumy ubezpieczenia do wysokości ,00 zł 3

4 Pytanie 11 Prosimy o wprowadzenie w definicji mienia pracowniczego zastrzeżenia, iż nie dotyczy gotówki, dokumentów, pojazdów mechanicznych i będzie znajdowało się w miejscu ubezpieczenia. Odpowiedź 11 Zamawiający dopuszcza powyższe. Pytanie 12 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji Prosimy o dookreślenie czy miejsce ubezpieczenia określone w SIWZ jako miejsca położenia mienia są pomieszczeniami lub lokalizacjami w których przedmiot ubezpieczenia będzie zamykany na co najmniej jeden zamek zastawkowy? Odpowiedź 12 Zamawiający potwierdza powyższe, za wyjątkiem mienia, które ze względu na swój charakter (np. budynki, budowle) nie są przechowywane w pomieszczeniach. Pytanie 13 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji Prosimy o określenie rocznej ilości transportów gotówki. Odpowiedź 13 Zamawiający nie jest w stanie określić rocznej ilości transportów gotówki. Informacja o transporcie gotówki podana została na stronie 20 SIWZ. Pytanie 14 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację następującego zapisu SIWZ Na wniosek Zamawiającego i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia/limity odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone na zapis Na wniosek Zamawiającego oraz za zgodą Ubezpieczyciela i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia/limity odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone Odpowiedź 14 Zapis w SIWZ w pkt 7 na stronie 31 brzmi: Na wniosek Zamawiającego oraz za zgodą Ubezpieczyciela, i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia w systemie I ryzyka/limity odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone. Jest to zapis obligatoryjny. Zapis Zamiana tego zapisu na zapis Na wniosek Zamawiającego i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia w systemie I ryzyka/limity odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone jest fakultatywne (zgodnie z pkt 4 na stronie 41 SIWZ) i jest dodatkowo punktowane zgodnie z kryterium ocen określonym w SIWZ. Pytanie 15 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ochrony ubezpieczeniowej mienia, które ulegnie zniszczeniu w związku z prowadzonymi pracami 4

5 remontowymi, naprawami, modernizacją pomieszczeń, w których to mienie się znajduje, bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela? Proponowana wartość limitu zł. Odpowiedź 15 Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Pytanie 16 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego W nawiązaniu do zapisów SIWZ, zgodnie z którymi sprzęt elektroniczny ma być ubezpieczony według wartości odtworzeniowej prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyraża zgodę na klauzulę w poniższej treści: Klauzula Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU SA wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody. Rzeczywista wartość dla lamp elektronowych jest określana zgodnie z Klauzulą nr 121/1. Odpowiedź 16 Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Pytanie 17 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Zamawiający wyraża zgodę na klauzulę następującej treści: a) Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU SA rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu PZU SA odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. PZU SA nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. 5

6 Odpowiedź 17a Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli o zaproponowanej treści z wyjątkiem zapisów dotyczących udziału własnego w wysokości 25% wartości szkody. Udział własny zgodnie z SIWZ. b) Klauzula Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność PZU SA rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych: - w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej, - w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia, - wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia. Odpowiedź 17b Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli o zaproponowanej treści c) Klauzula 121/1 - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność PZU SA za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach: - przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu, - przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b). Tabela nr 1 Zmniejszenie odszkodowania a) Oznaczenie lamp po okresie (bez tomografów komputerowych patrz pkt b) użytkowania Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną) 6 miesięcy 5,5 % Lampy rentgenowskie-anodowe - w miesięczny współczynnik 6

7 szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie) Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie ) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 12 miesięcy 3,0 % 18 miesięcy 2,5 % 24 miesiące 2,0 % 24 miesiące 1,5 % Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy. b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem: P x 100 PG x X x Y gdzie: P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta. PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę X = 0,75; 0,30: włączeń, godzin i m-cy eksploatacji, współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju: a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1; b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik Y = współczynnik likwidacyjny a) lampy rentgenowskie współczynnik 2 7

8 b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3. Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji. Odpowiedź 17c) Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli o zaproponowanej treści. d) Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych (IT- Information Technology) Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia /warunków umowy ubezpieczenia/ dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści: W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a, c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a. Odpowiedź 17d) Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli o zaproponowanej treści Pytanie 18 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Prosimy o potwierdzenie, iż sprzęt elektroniczny jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed pośrednim działaniem wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych. Odpowiedź 18 Najważniejszy sprzęt elektroniczny, tj, najistotniejsza aparatura medyczna, serwery, część komputerów posiada UPS-y, część komputerów posiada listwy antyprzepięciowe. Ponadto budynki RCKiK są zabezpieczone instalacją odgromową. Pytanie 19 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym 8

9 Prosimy o podanie procentowego podziału realizowanych transportów na przewoźników zawodowych i przewozy własne Odpowiedź % stanowią przewoźnicy zawodowi, 80 % stanowią przewozy własne, Pytanie 20 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym Prosimy o szczegółowe opisanie warunków przewozu krwi i preparatów krwiopochodnych. Odpowiedź 20 Warunki przewozu krwi i preparatów krwiopochodnych są zgodne z zaleceniami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, tj. krew i jej składniki transportowane są w warunkach poddanych walidacji w temperaturach odpowiednich dla danego składnika, w specjalnych samochodach chłodniach mroźniach lub w zwykłych samochodach wyposażonych w transportową lodówkę zasilaną elektrycznie bądź w termosy wypełnione wkładami chłodzącymi. Temperatura zarówno przed jak i podczas transportu jest systematycznie kontrolowana i dokumentowana. Pytanie 21 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie bezzwrotnej, niezależnej od faktycznej ilości transportów składki zaliczkowej na poziomie 80% składki rocznej. Odpowiedź 21 Zamawiający dopuszcza powyższe. Pytanie 22 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym Prosimy o informacje o posiadanych przez przewoźników zawodowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym Odpowiedź 22 Zatrudnieni do przewozu przewoźnicy są stale współpracującymi z RCKiK, posiadają umowy ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu krajowym. Pytanie 23 Szkody wynikłe z prowadzonej działalności pozamedycznej (wynajem pomieszczeń) prosimy wskazać jakim podmiotom Zamawiający wynajmuje pomieszczenia, jakie jest przeznaczenie tych pomieszczeń oraz jaka jest ich szacunkowa wartość. Odpowiedź 23 Pomieszczenia wynajmowane: 1. Pokój gościnny przeznaczony do wypoczynku pracowników medycznych z placówek terenowych, pokój znajduje się w budynku głównym RCKiK w Szczecinie, powierzchnia pokoju 13,5 m 2. Zamawiający nie ma informacji o wartości pomieszczenia. 9

10 2. Pomieszczenie wynajęte Bankowi Komórek Macierzystych na potrzeby działalności związanej z preparatyką krwi pępowinowej i przechowywaniem komórek macierzystych w niskich temperaturach. Pomieszczenia o powierzchni 50 m 2 znajduje się w budynku głównym RCKiK w Szczecinie. Zamawiający nie ma informacji o wartości pomieszczenia. Pytanie 24 Szkody związane z administrowaniem i zarządzaniem podmiotem leczniczym prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do administrowania i zarządzania podmiotem leczniczym nie obejmuje szkód, które mogą rodzić osobistą odpowiedzialność osób zarządzających. Odpowiedź 24 Zamawiający potwierdza, iż w ramach zakresu związanego z administrowaniem i zarządzaniem podmiotem leczniczym oczekuje pokrycia szkód wyrządzonych przez Zamawiającego, Zamawiający nie oczekuje pokrycia szkód, które mogą rodzić osobistą odpowiedzialność cywilną osób Zarządzających RCKiK. Pytanie 25 szkody w mieniu osób trzecich powierzonym ubezpieczonemu prosimy określić miejsce przechowywania mienia, czy w ramach świadczonych usług są również usługi przechowywania mienia w określonej temperaturze co może pociągnąć ryzyko rozmrożenia (chłodnie). Jeśli mienie jest przechowywane w chłodniach prosimy wskazać: aktualny stan techniczny chłodni, w jakich odstępach czasu są wykonywane prace konserwacyjne, ilość komór chłodniczych, ilość agregatów, maksymalny czas pracy w trybie awaryjnym. Odpowiedź 25 Mienie powierzone ubezpieczonemu składniki krwi i preparaty krwiopochodne (w tym koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresyna oraz immunoglobulina). Mienie jest przechowywane w RCKiK w Szczecinie w urządzeniach chłodniczych. Sposób przechowywania zamrożonego mienia został określony w pkt 9 na stronie 21 SIWZ. Mienie przechowywane jest w 2 urządzeniach chłodniczych (czynniki krzepnięcia takżę w lodówce). Stan techniczny chłodni jest bardzo dobry. Prace konserwacyjne wykonywane są raz w roku. Urządzenia zabezpieczone są 1 agregatem, maksymalny czas pracy agregatu -12h (po uzupełnieniu zapasów paliwa odpowiednio dłużej). Pytanie 26 szkody w mieniu ruchomym i nieruchomym z którego Zamawiający korzysta na podstawie umów najmu, dzierżawy, użytkowania itp. prosimy wskazać szacunkową wartość tego mienia. Odpowiedź 26 Większość mienia dzierżawionego jest ujęta do ubezpieczenia w ramach przedmiotowego przetargu, ich wartość określona jest w SIWZ. Wartość dzierżawionych pomieszczeń jest nie znana Zamawiającemu, podobnie jak wartość dzierżawionej chłodni w kontenerze. 10

11 Pytanie 27 Prosimy wskazać jakie czynności są powierzane podwykonawcom. Odpowiedź 27 Podwykonawcy w oddziale w Kołobrzegu - sprzątanie. W Szczecinie - dostarczanie kanapek przez firmę zewnętrzną. Ponadto podmiotom leczniczym powierzane jest wykonywani badań laboratoryjnych i badań weryfikujących wyniki. L:ekarze wykonują czynności polegające na badaniu i kwalifikowaniu dawców do oddania krwi. Pytanie 28 klauzula OC najemcy prosimy o jej modyfikację poprzez wprowadzenie zapisów: Ochrona nie obejmuje: - szkód powstałych w następstwie prac budowlano montażowych lub remontowych lub naprawczych, - szkód powstałych w pojazdach mechanicznych oraz ich wyposażeniu i w rzeczach pozostawionych w tych pojazdach. Odpowiedź 28 Zamawiający dopuszcza modyfikację w odniesieniu do zapisu: - szkód powstałych w pojazdach mechanicznych oraz ich wyposażeniu i w rzeczach pozostawionych w tych pojazdach Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji w odniesieniu do zapisu - szkód powstałych w następstwie prac budowlano montażowych lub remontowych lub naprawczych Pytanie 29 prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Odpowiedź 29 Zamawiający nie potwierdza powyższego. Pytanie 30 Prosimy o wyłączenie stosowania klauzuli AB08 (kl. pro rata temporis) lub zmodyfikować zgodnie z zapisami kc oraz AB 21 (kl. odpowiedzialności) z dobrowolnego ubezpieczenia OC. Odpowiedź 30 Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Pytanie 31 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla działalności naukowo badawczej i badawczo rozwojowej. Odpowiedź 31 Zamawiający potwierdza powyższe. 11

12 Pytanie 32 Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie zamawiający nie prowadzi działalności gospodarczej i nie realizuje innych świadczeń niż wskazane w SIWZ. Odpowiedź 32 Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pomieszczeń. Ponadto zamawiający wynajmuje powierzchnię dachu na antenę telefonii komórkowej. Innej działalności i innych świadczeń niż wskazane w SIWZ Zamawiający nie realizuje. Pytanie 33 Prosimy o potwierdzenie, iż w postanowieniach ogólnych do wszystkich ubezpieczeń ust. 6 nie dotyczy oc. Odpowiedź 33 Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie 34 W odniesieniu do oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem prosimy o wydzielenie odrębnej sumy gwarancyjnej dla: a) działalności podmiotu leczniczego z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych \ b) działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (szkody na osobie). Odpowiedź 34 Suma gwarancyjna dla: a) działalności podmiotu leczniczego z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, b) działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (szkody na osobie) ,00 zł ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie 35 W odniesieniu do oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością podmiotu leczniczego z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje następujące definicje szkody i wypadku ubezpieczeniowego: 12

13 szkoda na osobie szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; szkoda rzeczowa szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy; wypadek ubezpieczeniowy śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Odpowiedź 35 Obowiązuje definicja wypadku określona w SIWZ. Pytanie 36 W odniesieniu do oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością podmiotu leczniczego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje następujące definicje szkody i wypadku ubezpieczeniowego 1 )wypadek ubezpieczeniowy świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda. 2) skoda szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie); Odpowiedź 36 Zamawiający dopuszcza przyjęcie przytoczonych definicji. Pytanie 37 W odniesieniu do oczekiwanego zakresu pokrycia dla szkód powstałych w związku wydawaniem uprawnionym osobom produktów leczniczych prosimy o doprecyzowanie jakie produkty lecznicze są wydawane przez Zamawiającego i kto jest uprawnioną osobą, której te produkty są wydawane. Odpowiedź 37 Produkty wydawane przez Zamawiającego to: koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresyna a także immunoglobulina. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa realizuje program Ministra Zdrowia pn. Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata , w ramach którego magazynuje i przechowuje koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę, które następnie wydaje chorym osobom. Koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresyna wydawane są przy leczeniu domowym pacjentom (w przypadku chorych osób dorosłych odbiór osobisty, w przypadku chorych dzieci 13

14 odbiór przez opiekuna prawnego) na podstawie zapotrzebowania wystawianego przez lekarza prowadzącego, a przy leczeniu szpitalnym - upoważnionemu pracownikowi szpitala. Immunoglobulina odbierana jest przez upoważnionego pracownika szpitala, w którym przebywa pacjentka, na podstawie zapotrzebowania oraz wyniku badań kwalifikujących do podania immunoglobuliny (sygnowanych przez Ordynatora Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala lub osoby przez niego upoważnionej). Immunoglobulina antyd podawana jest kobietom w profilaktyce konfliktu matczyno płodowego w zakresie antygenu D z układu Rh. Pytanie 38 Prosimy o doprecyzowanie co jest produktem, który ma zostać objęty ochroną ubezpieczeniową. Odpowiedź 38 Produktem jest żywność (kanapki) podawane w RCKiK dawcom. Pytanie 39 Prosimy o opis stanu faktycznego roszczenia. Odpowiedź 39 Sprawa sądowa dotyczy zakażenia WZW B. Wydana w sprawie opinia konsultanta jest korzystna dla RCKiK, aktualnie został powołany kolejny biegły w sprawie. Pytanie 40 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Prosimy o wyłączenie stosowania klauzul dodatkowych AB 13 (kl. stempla bankowego) i AB21 (kl. odpowiedzialności) z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Odpowiedź 40 Klauzule są fakultatywne, ich włączenie jest dodatkowo punktowane zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ. Pytanie 41 Ubezpieczenia komunikacyjne Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany klauzuli niezmiennej wartości pojazdu na następującą: Wykonawca wypłaci odszkodowanie przy szkodzie całkowitej w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszonej o wartość pozostałości. Odpowiedź 41 Zamawiający dopuszcza powyższe. Pytanie 42 Ubezpieczenia komunikacyjne Czy zmawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy integralnej, których wartość brutto nie przekracza: 14

15 a) 500 zł w przypadku samochodów osobowych lub samochodów ciężarowych o ładowności do 2 ton albo b) 1% sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak niż 500 zł, w przypadku pozostałych pojazdów. Odpowiedź 42 Zamawiający dopuszcza powyższe. Pytanie 43 Ubezpieczenia komunikacyjne Czy brak amortyzacji części użytych do naprawy dotyczy również szkód powstałych w ogumieniu. Odpowiedź 43 Nie. Pytanie 44 Ubezpieczenia komunikacyjne Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z zapisu cyt. suma ubezpieczenia ASS minimum ,00 zł. Odpowiedź 44 Zamawiający dopuszcza powyższe. Pytanie 45 Ubezpieczenia komunikacyjne Czy zakres terytorialny assistance jest tożsamy jak dla ryzyka AC. Odpowiedź 45 Zgodnie z SIWZ (str.39) zakres terytorialny to minimum Europa. Pytanie 46 Ubezpieczenia komunikacyjne Prosimy o zmianę z: zabezpieczenie uszkodzonego pojazdu od momentu szkody na okres 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji szkody i protokołu szkody na koszty zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia oględzin i sporządzenia powypadkowej oceny technicznej Odpowiedź 46 Zamawiający dopuszcza powyższą zmianę. Pytanie 47 Ubezpieczenia komunikacyjne Prosimy o wykreślenie zapisu: pkt7) wskutek samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym. Odpowiedź 47 Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Pytanie 48 15

16 Postanowienia ogólne do wszystkich ubezpieczeń Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację pkt. 3 Ubezpieczeniem objęte są jednostki wymienione w SIWZ wraz ze wszystkimi lokalizacjami i dodanie do niego zapisu pod warunkiem posiadania minimalnego poziomu zabezpieczeń określonego w odpowiednich OWU? Odpowiedź 48 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający oczekuje objęcia ochroną jednostek wymienionych w SIWZ zabezpieczonych w sposób opisany w SIWZ. Ewentualne nowe lokalizacje będą musiały spełniać wymogi odnośnie zabezpieczeń określone w treści Klauzuli lokalizacji (treść klauzuli podana jest na stronie 44 SIWZ). Pytanie 49 Postanowienia ogólne do wszystkich ubezpieczeń Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami pkt. 4 ochrona ubezpieczeniowa ma być udzielona jedynie na terenie lokalizacji z wyłączeniem samego transportu (z wyjątkiem ubezpieczeń z których istoty wynika zakres ochrony na czas transportu: cargo krajowe, ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego)? Odpowiedź 49 Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem zapisów SIWZ odnośnie transportu wewnątrzzakładowego sprzętu elektronicznego. Pytanie 50 Klauzule dodatkowe Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w treści klauzuli AB 01 polegającej na skróceniu terminu do zgłoszenia mienia do 30 dni od zakończenia półrocza ubezpieczenia? Odpowiedź 50 Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Pytanie 51 Klauzule dodatkowe W ramach klauzuli AB 08 pro rata temporis prosimy o wprowadzenie zapisu: za zgodą ubezpieczyciela. Odpowiedź 51 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Pytanie 52 Klauzule dodatkowe W klauzuli akcji ratunkowej, kosztów zabezpieczenia przed szkodą prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Odpowiedź 52 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Pytanie 53 Klauzule dodatkowe 16

17 Prosimy o zmianę definicji szkody powstałej wskutek uderzenia pioruna na następującą: gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia. Odpowiedź 53 Zamawiający dopuszcza powyższą zmianę. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w poniższym zakresie 1. W treści klauzuli rozmrożenia na stronie 27 SIWZ, w zdaniu 1 jest: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z rozmrożenia krwi i jej składników Powinno być prawidłowo: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z rozmrożenia krwi i jej składników oraz preparatów krwiopochodnych. 2. W tabeli w pkt /G/ Przedmiot i suma ubezpieczenia (stan na r.) w wierszu 5 jest: L.dz. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł. 5 Środki obrotowe (w tym krew i jej składniki) ,00 (w tym krew i jej składniki ,00) Powinno być prawidłowo: L.dz. Przedmiot ubezpieczenia 5 Środki obrotowe (w tym krew i jej składniki oraz obce środki obrotowe - immunoglobulina) Suma ubezpieczenia w zł ,00 (w tym krew i jej składniki ,00; obce środki obrotowe (immunoglobulina) zł) Z poważaniem 17

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 5 Wrocław, 17.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/14/06/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 6 Wrocław, 04.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 127/28/05/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01.10.2010r.

Szczecin, dnia 01.10.2010r. REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA Szczecin, dnia 01.10.2010r. Znak sprawy: 9/2010 Dot. przetargu na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY DO SIWZ NR 151/2015/N/Więcbork

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY DO SIWZ NR 151/2015/N/Więcbork Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia NOVUM-MED. Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ

Bardziej szczegółowo

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 Przedstawicielstwo w Szczecinie: 71-073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 2/2, tel. (91) 43 42 071 (72), fax

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

W.Sz..II.1/181/11 Tarnobrzeg, dnia 22.11.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE

W.Sz..II.1/181/11 Tarnobrzeg, dnia 22.11.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE W.Sz..II.1/181/11 Tarnobrzeg, dnia 22.11.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE dot: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 11 grudnia 2013 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

4.Wnosimy o określenie jaką działalność pozaleczniczą wykonuje Zamawiający i która ma zostać objęta ochroną.

4.Wnosimy o określenie jaką działalność pozaleczniczą wykonuje Zamawiający i która ma zostać objęta ochroną. Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 20.02.2012r. Wysokie Mazowieckie dn.20.02.2012r. Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 10 Wrocław, 29.05.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 108/2014/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, h ttp://www.szpital

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 1/2015/N/Kielce

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 1/2015/N/Kielce Strona 1 z 9 Wrocław, 08.01.201 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 9 grudnia 2014 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ Warszawa, dnia 17.01.2014r. Pytania i odpowiedzi do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na usługę: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SZPZLO Warszawa-Ochota, spr. nr ZP/251/I-01/2014.

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Pytania z dnia 05.10.2012 r.

Pytania z dnia 05.10.2012 r. Toszek, 10.10.2012 r. dotyczy: postępowania nr 22/PN/DEG/AC/2012 na świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 11 F178. Wrocław, 06.11.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 11 F178. Wrocław, 06.11.2014 r. Strona 1 z 11 Wrocław, 06.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Białogardzie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 215/2014/N/Białogard

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 296/26/11/2013/N/Rzeszów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 296/26/11/2013/N/Rzeszów Strona 1 z 9 Wrocław, 06.12.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 296/26/11/2013/N/Rzeszów

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13. Wrocław, r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13. Wrocław, r. Strona 1 z 13 Wrocław, 13.01.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 148/N/2015/Wadowice

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ l.dz. 1300/2013 Warszawa, 12 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców przetargu nieograniczonego P/8/UBEZOCNW/2013 Dotyczy: zapytania

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.459.2013 Tarnobrzeg, dn. 22.11.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.459.2013 Tarnobrzeg, dn. 22.11.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.459.2013 Tarnobrzeg, dn. 22.11.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot.: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 103/2015/N/Kościan

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 103/2015/N/Kościan Strona 1 z 7 Wrocław, 20.10.2015 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

DD 1031/2015, 1034/2015, 1035/2015, 1036/2015 Lubań, 07.08.2015 r.

DD 1031/2015, 1034/2015, 1035/2015, 1036/2015 Lubań, 07.08.2015 r. DD 1031/2015, 1034/2015, 1035/2015, 1036/2015 Lubań, 07.08.2015 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenia mienia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej: Kraków, dnia 13.04.2011 znak postępowania: AI.271-10/2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SP ZOZ Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka Strona 1 z 6 F178 01 Wrocław, dnia 12.04.2011 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-318-2326 /2013 Poznań 25.07.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

kompleksowe ubezpieczenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego

kompleksowe ubezpieczenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR P/42/2012

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR P/42/2012 Strona 1 z 8 Wrocław, 05.12.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 14/2014/N/Sosnowiec

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 14/2014/N/Sosnowiec Strona 1 z 8 Wrocław, 10.03.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 14/2014/N/Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do SIWZ. Warszawa, dnia 18.01.2013 r.

Odpowiedzi do SIWZ. Warszawa, dnia 18.01.2013 r. Warszawa, dnia 18.01.2013 r. Odpowiedzi do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej SZPZLO Warszawa-Ochota, spr. nr ZP/251/I-02/2013 SZPZLO Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DNIA 23.10.2013 r., 24.10.2013 r., 28.10.2013 r., 30.10.2013 r. i 31.10.2013 r., CZĘŚĆ I

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DNIA 23.10.2013 r., 24.10.2013 r., 28.10.2013 r., 30.10.2013 r. i 31.10.2013 r., CZĘŚĆ I Maków Mazowiecki, dnia 4 listopada 2013 r. DOTYCZY: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

I. W związku z zawartym w SIWZ wnioskowanym zakresem dobrowolnego ubezpieczenia:

I. W związku z zawartym w SIWZ wnioskowanym zakresem dobrowolnego ubezpieczenia: Kraków, dnia 13.04.2012 znak postępowania: A.I. 271-24/12 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SP ZOZ Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 L. dz. 218/3941/2011 Warszawa dnia 25 lipca 2011 r.

tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 L. dz. 218/3941/2011 Warszawa dnia 25 lipca 2011 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Nr sprawy: 1/EZP/380/ /EZP/380/NON/1/2011 Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Bystra, dn. 07.02.2012 Wszyscy zainteresowani Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Znak: P-M/Z/ /15 Data: r.

Wszyscy uczestnicy postępowania. Znak: P-M/Z/ /15 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /15 Data:21.12.2015 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na - ubezpieczenie majątku i komunikacyjne Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork Strona 1 z 8 Wrocław, 09.12.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

str. 1 WYJAŚNIENIE NR 1 Szczecin, dnia 21-11-2013 r. Znak sprawy: ZP/220/95/13

str. 1 WYJAŚNIENIE NR 1 Szczecin, dnia 21-11-2013 r. Znak sprawy: ZP/220/95/13 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 21-11-2013

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 27.01.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-01/15 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Kraków, 24.03.2014 r.

Kraków, 24.03.2014 r. Kraków, 24.03.2014 r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1)

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.. REGON Tel. Fax. e-mail Wojewódzki Zarząd Dróg 6-042 Zielona Góra al. Niepodległości 32 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12 Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo