DD 1031/2015, 1034/2015, 1035/2015, 1036/2015 Lubań, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DD 1031/2015, 1034/2015, 1035/2015, 1036/2015 Lubań, 07.08.2015 r."

Transkrypt

1 DD 1031/2015, 1034/2015, 1035/2015, 1036/2015 Lubań, r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenia mienia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/05/2015) TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o., działając zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytanie: I SIWZ 1. Opis przedmiotu zamówienia pkt III SIWZ W odniesieniu do wymienionych w pkt 4 kosztów pokrycia wynagrodzenia rzeczoznawców, biegłych i ekspertów proponujemy włączenie klauzuli w treści jn, z ustaleniem limitu dla klauzuli w wysokości zł w agregacie rocznym. Klauzula rzeczoznawców - zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w ramach odszkodowania Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego, związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. - Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi zł - Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela, przy czym brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami. Odpowiedz: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 2. Miejsce oraz termin składania ofert pkt XV SIWZ Z uwagi na określenie miejsca złożenia oferty w Lubaniu prosimy o zmianę godziny złożenia oferty z 8.30 na 13.30, lub zmianę terminu złożenia oferty na 12 sierpnia 2015 Odpowiedz: zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ II Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia 1. Pkt 1.2 Okresy ubezpieczenia majątku Prosimy o uzupełnienie wskazanej tabeli o dodatkowe kolumny precyzujące - rodzaj ubezpieczenia tj mienie od wszystkich ryzyk czy ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, - sprzęt EEI z zaznaczeniem stacjonarny, przenośny - podanie wartości mienia Niniejsze dane są niezbędne do określenia ceny oferty. Odpowiedz: tabela 1.2 zawiera tylko poszczególne daty obowiązywania polis. Informacje do określenia ceny znajdują się w dalszej części załącznika 2. Pkt 1.4 Umowa oraz okres ubezpieczenia - czy cena oferty ma być podana za pełne trzy lata niezależnie od równania okresu ubezpieczenia w pierwszym roku

2 - czy cena oferty ma uwzględniać przeliczone pro rata za terminy krótsze niż 12 miesięcy w pierwszym okresie ubezpieczenia Odpowiedz: ma uwzględniać pełne trzy lata 3. Pkt 1.6 Aktualizacja sum i wykazów Prosimy o wprowadzenie warunku, że aktualizacja sum ubezpieczenia nie może przekroczyć 10% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia podanego w SIWZ jednakże nie więcej niż 300 tys. PLN łącznie. Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ Część I. Pkt 1.9 Informacja o szkodowości za okres od roku Prosimy o zaktualizowanie w dokumentacji przetargowej informacji o szkodowości wg wystawionego zaświadczenia o szkodowości za okres od sierpnia 2014 wypłacono 2 szkody : wypłata 7.048,89 zł wypłata 1.288,94 zł Odpowiedz: Zamawiający potwierdza dane. Część II. Pkt 1.10 Warunki i zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe Uwaga2: Informacja o warunkach przeciwpożarowych wskazana jest w załączonym Zestawieniu nr 2. W dokumentacji nie znajduje się wskazana wyżej informacja prosimy o uzupełnienie Odpowiedz: Warunki przeciwpożarowe są zgodne z wymaganiami dla szpitali Część III. Zadanie 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk przedmiot ubezpieczenia 1.2 Ponieważ w zadaniu 2 wskazano pod tabelą przedmiotu ubezpieczenia : wykaz sprzętu w zestawieniu Nr 1 i Nr 2 do Załącznika Nr 1 do SIWZ, a w podanych wyżej wykazach znajdują się również przedmioty wskazane w zadaniu nr 1 prosimy o wskazanie lp. w Zestawieniu Nr 1 i 2 do Załącznika Nr 1 do SIWZ pozycji które mają być ubezpieczone w ramach zakresu zadania Nr 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk np. aparat do EEG zł- Pożyczka leasingowa l.p. 6 Zestawienie Nr 2 do Załącznika Nr 1 do SIWZ wykaz mienia lub wskazanie w załączonych wykazach liczby porządkowej odpowiadającej przedmiotowi ubezpieczenia wskazanemu : w pkt 3 tabeli Sprzęt medyczny z suma ubezpieczenia ,00 zł w pkt 4 tabeli Sprzęt oddziału okulistycznego z suma ubezpieczenia ,82 zł Odpowiedz: Wykazy zawierają elementy które są ubezpieczone na osobnych polisach np. respirator Fabian. Proszę brać do wyliczenia składki wartości z załącznika Nr Klauzule dodatkowe - Pkt Prosimy o wyjaśnienie czy podane klauzule mają charakter obligatoryjny czy fakultatywny, w opisie wysokości franszyzy funkcjonującej przy klauzuli ubezpieczenia robót budowlanych i montażowych - zamieszczona jest adnotacja o ile ryzyko to zostało włączone do zakresu ubezpieczenia Odpowiedz: obligatoryjny Prosimy o podanie rodzaju, wartości i czasu trwania przewidywanych w okresie ubezpieczenia prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Odpowiedz: na dzień dzisiejszy nie szpital nie wystąpił o takie pozwolenie Wnosimy o włączenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, klauzuli Lampy elektronowe w treści :

3 Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, ustala się iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach: - przy szkodach będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b). Tabela nr 1 a) Oznaczenie lamp Zmniejszenie odszkodowania (bez tomografów komputerowych patrz pkt. b) a) Oznaczenie lamp po okresie miesięczny (bez tomografów komputerowych patrz pkt. b) użytkowania współczynnik Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną) 6 miesięcy 5,5 %

4 Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) 12 miesięcy 3,0 % Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie) Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 18 miesięcy 2,5 % Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie ) Inne lampy projektowe (w medycynie) 24 miesiące 2,0 % Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 24 miesiące 1,5 % Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy. b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem: P x 100 PG x X x Y gdzie: P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta. PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji, X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju: a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1; b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75; c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30: Y = współczynnik likwidacyjny a) lampy rentgenowskie współczynnik 2 b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3. Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji. Odpowiedz: nie wyrażamy zgody 3 7. Zadanie 2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk EEI 7.1. przedmiot ubezpieczenia Wskazanie Lp. w Zestawieniu Nr 1 i 2 do Załącznika Nr 1 do SIWZ pozycji które odpowiadają przedmiotowi ubezpieczenia wskazanemu w tabeli :

5 w poz. 1 - Sprzęt elektroniczny ogólnego zastosow. i sprzęt elektroniczny biurowy stacjonarny ,47 zł w poz. 2 - Elektroniczny sprzęt medyczny stacjonarny ,50 zł w poz. 2 - Elektroniczny sprzęt medyczny przenośny ,07 zł Odpowiedz: W wykazach sprzęt jest wraz ze sprzętem ubezpieczanym osobno. Do celów polisowych zostaną tabele poprawione. Proszę kierować się wrtościami z załącznika nr Klauzule dodatkowe - Pkt 3.4 Wnosimy o włączenie do ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - klauzuli ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej w treści : Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami: w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie, - endoskopy są zabezpieczone przed szkodami powstałymi wskutek ugryzienia podczas wprowadzania aparatury w organizm pacjenta przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest przełamany / załamany w zgięciu, - ręczne sprawdzenie szczelności przeprowadzane jest zgodnie z instrukcją producenta przed każdym głównym czyszczeniem. przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania. Odpowiedz: nie wyrażamy zgody Wnosimy o włączenie do ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - klauzuli Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego w treści : Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu o.w.u. sprzętu elektronicznego. Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia Odpowiedz: nie wyrażamy zgody Prosimy o podanie częstotliwości wykonywania kopii zapasowych zbiorów danych. Odpowiedz: Informacja zawarta w SIWZ 4 8. Zadanie 1 i 2 Prosimy o zastosowanie zapisów dających możliwość: a) renegocjacji w zakresie stawek i składek lub innych warunków ochrony jeżeli szkodowość rozumiana jako stosunek zawiązanych rezerw i wypłaconych odszkodowań do składki przypisanej według stanu na 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego przekroczy 50%. lub b) wypowiedzenia gdy szkodowość rozumiana jako stosunek zawiązanych rezerw i wypłaconych odszkodowań do składki przypisanej, za pierwsze 9 miesięcy ochrony, przekroczy 60%;

6 odpowiedz: nie wyrażamy zgody Zestawienie Nr 2 do Załącznika Nr 1 do SIWZ 1. Dla sprzętu zatytułowanego LEASING operacyjny Samochód specjalny- Karetka RENAULT, wartość ,00 prosimy o potwierdzenie że niniejsze mienie nie jest przedmiotem ubezpieczenia dla zadania 1 i 2. Odpowiedz: potwierdzam 1. Prosimy o informację czy wartość pojazdów została zaktualizowana na nowy okres ubezpieczenia czy też jest to wartość z obowiązujących polis. Odpowiedz: Aktualna 2. Prosimy o informację czy wartość pojazdów obejmuje również wartość wyposażenia dodatkowego. Prosimy o jego wyszczególnienie. Odpowiedz: karetka jest wraz z wyposażeniem. Wykaz wyposażenia zostanie udostępniony ubezpieczycielowi 3. Prosimy o potwierdzenie, iż do zapisów nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia. Odpowiedz: potwierdzam 4. Prosimy o informację czy pojazd o Nr rejestracyjnym DJ68043 jest zarejestrowany zgodnie z dowodem rejestracyjnym jako pojazd ciężarowy, czy jako pojazd specjalny? Odpowiedz: jako ciężarowy 5. W odniesieniu do ryzyka Assistance prosimy o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie limity oraz zakres wskazany w SWU wykonawcy Odpowiedz: potwierdzam 6. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 7. Uzupełnienie informacji o szkodowości Odpowiedz: szkoda w AC 2014 rok w wysokości 1684,14 8. Prosimy o informację czy w lokalizacjach występuje ryzyko powodzi i podtopień lub osunięcia gruntu Odpowiedz: nie 9. Prosimy o podanie maksymalnej wartości mienia znajdującego się w jednej lokalizacji w jednej strefie pożarowej. Odpowiedz: Budynek główny szpitala wraz z całym wyposażeniem 10. Prosimy o informację czy w związku z zapisem o braku konsumpcji sum ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania zamawiający przewiduje dopłatę składki w systemie pro rata Odpowiedz: nie przewiduje 11. Czy klient był ubezpieczony w okresie ostatnich trzech lat w zakresie określonym w SIWZ Odpowiedz: tak 12. Czy wszystkie budynki i budowle były objęte ochroną: Odpowiedz: tak

7 13. Dla klauzuli miejsca ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 14. W części II Zadania zamawiającego Ubezpieczenie EEI w klauzuli wzrostu wartości sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20%, lub innego akceptowalnego Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 15. W odniesieniu do okresu ubezpieczenia pojazdów proszę o potwierdzenie, że okres ubezpieczenia pojazdu DJ będzie rozpoczynał się od dnia , a nie jak wskazano w SIWZ od dnia do Odpowiedz: Potwierdzam PREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF KONOPKA

KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458 Szpital Powiatowy w Radomsku 97 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 tel. Centrala 044 685 47 00 tel. Sekretariat 044 685 47-16 fax. 044 685 47 01 e mail: admin@szpital.biz.pl KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 Przedstawicielstwo w Szczecinie: 71-073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 2/2, tel. (91) 43 42 071 (72), fax

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia 28/0713/UN 1/17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ RI.271.13.3.2014.MW Krasocin, 2014-12-09 wszyscy wykonawcy dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KRASOCIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer ogłoszenia: 392700-2014;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/2016 1. Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie Strona 1 z 22 Wrocław, 23.08.2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o.

Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. 95-100 Zgierz ul. A. Struga 45 tel. 42 715-12-95 fax. 42 715-27-61 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie majątkowe, OC

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia - szczegółowy opis Zadanie I. Załącznik nr 1A do SIWZ. I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ( all risk )

Przedmiot zamówienia - szczegółowy opis Zadanie I. Załącznik nr 1A do SIWZ. I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ( all risk ) Przedmiot zamówienia - szczegółowy opis Zadanie I Załącznik nr 1A do SIWZ I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ( all risk ) 1. Przedmiot ubezpieczenia: wszelkie mienie stanowiące własność lub znajdujące

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony na wybór ubezpieczyciela mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo