ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 14/2014/N/Sosnowiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 14/2014/N/Sosnowiec"

Transkrypt

1 Strona 1 z 8 Wrocław, Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 14/2014/N/Sosnowiec Działając w imieniu i na rzecz Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców Pytanie 1: W odniesieniu do zamówień uzupełniających prosimy o modyfikację punktu 2 w punkcie VIII. Zamówienia uzupełniające poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: - nie dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Pytanie 2: Prosimy o zmianę zapisów dla dobrowolnego ubezpieczenia OC w pozycji Przedmiot i zakres ubezpieczenia Z: Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy lub czystą stratę finansową. Na Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy. Pytanie 3: W odniesieniu do rozszerzenia dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia o szkody w mieniu przechowywanym (pacjentów) prosimy o akceptację klauzuli w treści: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2 Strona 2 z 8 3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna przyjmująca rzeczy na przechowanie. 4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. 5. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu. Podlimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie 4: W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia prosimy o modyfikację franszyzy redukcyjnej na 5% nie mniej niż 500,00 zł. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 5: Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów rozszerzenia Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o: 1) wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach, 2) wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu, 3) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami: - w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie, - przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, - przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania, 4) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zastrzeżeń: 1) wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach, 2) wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych

3 Strona 3 z 8 zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu, 3) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami: - w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie, - przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, - przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania, 4) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. Pytanie 6: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów i rozszerzenia o szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych na skutek ich rozmrożenia (..) prosimy o dodatkowe informacje do oceny ryzyka: a. ilość chłodni, b. maksymalna wartość towaru przechowywana w jednej chłodni, c. wartość towarów przechowywana we wszystkich chłodniach, d. czy chłodnie posiadają zasilanie rezerwowe (agregaty prądotwórcze), e. jaka jest zdolność utrzymywania żądanej temperatury przez urządzenia chłodnicze przy zamkniętej szczelnie komorze chłodniczej pomimo braku zasilania. Odpowiedź: Ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała 10 urządzeń chłodniczych. Maksymalna wartość przechowywanego w jednym urządzeniu towaru wynosi 2 000,00 zł. Wartość towarów przechowywanych we wszystkich chłodniach nie przekroczy 4 000,00 zł. Poszczególne urządzenia chłodnicze nie posiadają zasilania rezerwowego (agregatu prądotwórczego). W przypadku awarii zasilania głównego (Szpitala), Szpital posiada rezerwowe źródło energii. Szczelnie zamknięte urządzenia chłodnicze, w przypadku braku zasilania, mają zdolność utrzymania żądanej temperatury przez okres 1 godziny. Urządzenie chłodnicze, w którym maksymalna wartość przechowywanego towaru wynosi 2 000,00 zł, zaopatrzone jest w system alarmujący o wzroście temperatury ponad zakładane, bezpiecznie maksimum (pozwalające na wdrożenie procedury zabezpieczenia towaru przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury). Pytanie 7: Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów franszyzy redukcyjnej: - dla szkód w sprzęcie medycznym i elektronicznym wskutek przepięć zgodnie z Klauzulą przepięć w wysokości: 5% nie mniej niż 2 000,00 zł, - dla pozostałych szkód w wysokości: 5% nie mniej niż 500,00 zł,

4 Strona 4 z 8 lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego, za wyjątkiem ryzyk, dla których ustalono franszyzę redukcyjną w innej wysokości. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 8: Jaka jest wartość sprzętu elektronicznego (prosimy o odrębne podanie wartości sprzętu medycznego) zgłaszanego do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów? Odpowiedź: Nazwa klasyfikacji środka Wartość wykazana w tabeli ruchomości W tym sprzęt medyczny będący sprzętem elektronicznym Wartość sprzętu pozostałego Środki trwałe KŚT grupa IV , , ,23 Środki trwałe KŚT grupa VIII , , ,44 Pozostałe wyposażenie /mienie niskowartościowe/ , , ,21 Ogółem , , ,88 Pytanie 9: Prosimy o zmodyfikowanie klauzuli remontowej na poniższą: Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu będącym przedmiotem konserwacji, remontów, prac modernizacyjnych i innych tego typu robót budowlanych oraz w ubezpieczonym mieniu przechowywanym w obiektach będących przedmiotem takich prac, jeżeli szkody nie powstały na skutek lub w związku z prowadzonymi pracami oraz o ile obiekty, w których prowadzone są prace, są obiektami oddanymi do użytkowania i nie wyłączonymi z użytkowania w związku z prowadzonymi pracami. Pytanie 10: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem prosimy o wprowadzenie dla ochrony urządzeń zewnętrznych i kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej 500,00 zł. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ochrony urządzeń zewnętrznych. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie

5 Strona 5 z 8 franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla kradzieży zwykłej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. Pytanie 11: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem prosimy o wyjaśnienie czy wskazane w tabeli ryzyko dewastacja/wandalizmu stanowi rozszerzenie ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, czy jest to osobny limit ponad sumę ubezpieczenia ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku. Odpowiedź: Ryzyko dewastacja/wandalizmu stanowi rozszerzenie ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku. Pytanie 12: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o rozszerzenie klauzuli w odniesieniu do wyłączonych z ochrony wartości pieniężnych o zdefiniowanie pojęcia wartości pieniężnych, tj. wartości pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp. ), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły. Pytanie 13: Prosimy o zastąpienie Klauzuli szybkiej likwidacji klauzulą w poniższej treści: KLAUZULA LIKWIDACJI DROBNYCH SZKÓD Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 8 000,00 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający: a) datę sporządzenia protokołu b) skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół c) datę wystąpienia szkody d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia) e) wykaz uszkodzonego mienia f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody g) szacunkową wartość szkody h) dokumentację fotograficzną. Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.: - protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem), - faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), - kosztorys naprawy, - inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać.

6 Strona 6 z 8 W uzasadnionych przypadkach na wniosek Ubezpieczyciela Ubezpieczający lub Ubezpieczony dostarczy kosztorys naprawy. Powyższe postanowienia, w żadnym razie: a) nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, a w przypadku jeśli posiada ona znamiona przestępstwa, także zawiadomienia Policji; b) nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się niezasadne. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 14: Prosimy o zmodyfikowanie Klauzuli wartości księgowej brutto poprzez zastąpienie frazy ( ) do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień zgłoszenia mienia, frazą ( ) do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień szkody. Pytanie 15: Prosimy o zmodyfikowanie klauzuli remontowej na poniższą: Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu będącym przedmiotem konserwacji, remontów, prac modernizacyjnych i innych tego typu robót budowlanych oraz w ubezpieczonym mieniu przechowywanym w obiektach będących przedmiotem takich prac, jeżeli szkody nie powstały na skutek lub w związku z prowadzonymi pracami oraz o ile obiekty, w których prowadzone są prace, są obiektami oddanymi do użytkowania i nie wyłączonymi z użytkowania w związku z prowadzonymi pracami. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9. Pytanie 16: Prosimy o aktualizację szkodowości w zakresie odpowiedzialności cywilnej (medycznej i pozamedycznej). Odszkodowania wypłacone: Rok Grupa szkody zgłoszenia Liczba szkód wypłaconych Suma szkód wypłaconych 2010 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej zł 2011 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia 2013 OC klienta korporacyjnego zł zł zł zł

7 Strona 7 z 8 Rezerwy: Rok szkody zgłoszenia Grupa Suma rezerw na odszkodowania OC podmiotu leczniczego zł OC podmiotu leczniczego zł zł OC podmiotu leczniczego zł OC klienta korporacyjnego 913 zł OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej zł OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia zł Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia informację o szkodowości zgodnie z poniższym. Jednocześnie informuje, że wszystkie w/w szkody niemedyczne dotyczące ubezpieczenia OC z tyt. posiadanego mienia nie zostały wykazane przez dotychczasowego ubezpieczyciela w przesłanych zaświadczeniach o szkodowości, które były podstawą do tworzenia informacji do oceny ryzyka. Wszystkie szkody medyczne były ujęte w informacjach do oceny ryzyka, jednakże zgodnie ze wskazaniami ubezpieczyciela uaktualnia się informację o wysokości wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw. Odszkodowania wypłacone: Rok Grupa szkody zgłoszenia Liczba szkód wypłaconych Suma szkód wypłaconych 2010 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej zł 2011 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia 2013 OC klienta korporacyjnego zł zł zł zł Tylko szkoda z pierwszej pozycji jest szkodą medyczną, pozostałe dwie szkody z ubezpieczenia oc z tyt. posiadanego mienia.

8 Strona 8 z 8 Rezerwy: Rok szkody zgłoszenia Grupa Suma rezerw na odszkodowania OC podmiotu leczniczego zł OC podmiotu leczniczego zł zł OC podmiotu leczniczego zł OC klienta korporacyjnego 913 zł OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej zł OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia zł Szkody z ubezpieczenia OC klienta korporacyjnego i OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia to szkody niemedyczne związane z posiadaniem mienia. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. Marcin Pietryszyn

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie Strona 1 z 22 Wrocław, 23.08.2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/ 184 /02/12 Warszawa, 20.02.2012r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/05UB/01/2012

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458 Szpital Powiatowy w Radomsku 97 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 tel. Centrala 044 685 47 00 tel. Sekretariat 044 685 47-16 fax. 044 685 47 01 e mail: admin@szpital.biz.pl KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Leszno dnia 2014-04-14 WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Zgodnie z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2013r poz 907 z późn zm.) WORD Leszno przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia na zapytanie

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

DD 1031/2015, 1034/2015, 1035/2015, 1036/2015 Lubań, 07.08.2015 r.

DD 1031/2015, 1034/2015, 1035/2015, 1036/2015 Lubań, 07.08.2015 r. DD 1031/2015, 1034/2015, 1035/2015, 1036/2015 Lubań, 07.08.2015 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenia mienia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

5. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

5. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą Łódź, dnia 04 grudnia 2012 roku Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego Nr 45/ZP/2011, na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Matki i Dziecka

Kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Matki i Dziecka Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-11/15 Warszawa, 17 marca 2015 roku WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 59/18/11/2009/NO/Katowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 59/18/11/2009/NO/Katowice Strona 1 z 9 Wrocław, 24.11.2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Szpitalu ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 40/ 2013

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 40/ 2013 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r. Kowanówko, 29.11.2010 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU

Bardziej szczegółowo

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 Przedstawicielstwo w Szczecinie: 71-073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 2/2, tel. (91) 43 42 071 (72), fax

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: 22. 11. 2012r.

Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: 22. 11. 2012r. Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.bip.zgm.eu, e-mail: zgm@zgm.eu Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo