SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: LG /07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej Euro na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ na ubezpieczenie Izby Celnej w Poznaniu Zatwierdził, dnia:... (kierownik jednostki) Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), zwanej dalej ustawą" oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy - Kodeks cywilny. 1

2 Spis treści: 1. Dane Zamawiającego. 2. Tryb udzielenia zamówienia. 3. Opis przedmiotu zamówienia: A. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu: 3.1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 3.2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku łącznie z ryzykiem dewastacji, 3.3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3.4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu wykonywanych zadań i posiadanego mienia, 3.5. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy, 3.6. ubezpieczenia komunikacyjne (OC AC NNW ASS) 3.7. ubezpieczenie psów od padnięcia i uśpienia, 3.8. ubezpieczenie kosztów leczenia psów, 3.9. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków psów. B. Założenia wspólne. C. Klauzule dodatkowe 4. Opis części zamówienia. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 6. Termin wykonania zamówienia 7. Opis warunków udziału w postępowaniu. 8. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 9. Inne dokumenty 10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 11. Termin związania ofertą. 12. Opis sposobu przygotowania ofert. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 14. Opis sposobu obliczania ceny. 15. Opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 16. Umowa w sprawie zamówienia publicznego. 17. Środki ochrony prawnej. 18. Informacje uzupełniające. Załączniki: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia Ministra Finansów. 3. Oświadczenie o posiadaniu środków własnych. 4. Formularz oferty. 5. Wzór umowy. Wykazy: 1. Wykaz miejsc ubezpieczenia. 2. Wykazy sprzętu elektronicznego (przenośnego) 3. Wykaz pojazdów. 2

3 1. Dane Zamawiającego Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28, Poznań tel. (061) fax (061) , NIP , REGON , Godziny urzędowania: Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2006 r. Nr 164, poz. 1163). 3. Opis przedmiotu zamówienia A. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku Izby Celnej w Poznaniu obejmujące swym zakresem: 3.1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 3.2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku łącznie z ryzykiem dewastacji, 3.3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3.4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu wykonywanych zadań i posiadanego mienia, 3.5. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy, 3.6. ubezpieczenia komunikacyjne (OC AC NNW Assistance) ubezpieczenie psów od padnięcia i uśpienia, 3.8. ubezpieczenie kosztów leczenia psów, 3.9. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków psów, Do w/w ubezpieczeń stosuje się niżej wymienione kody Wspólnego Słownika Zamówień: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; , zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres ubezpieczenia: pełny w szczególności: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, uderzenie pojazdu lądowego, huragan, powódź, spływ wód po zboczach, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, osunięcia i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, następstwa szkód wodociągowych, awarii instalacji hydraulicznej, huk ponaddźwiękowy, a także szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowywania i innych mogących powstać w związku z przeprowadzaniem akcji 3

4 ratowniczych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. Franszyza integralna 400,00 zł; Franszyza redukcyjna / udział własny brak Sublimit na szkody spowodowane przepięciem ,00 zł Sublimit na szkody spowodowane przetężeniem ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia: 1. Budynki i budowle System ubezpieczenia: na sumy stałe Odszkodowanie: płatne według klauzuli likwidacyjnej nr 1, Rodzaj wartości: księgowa brutto (początkowa) Łączna suma ubezpieczenia: ,25 zł Grupa 1 KRŚT ,66 zł, Grupa 2 KRŚT ,59 zł, 2. Pozostałe środki trwałe Zakres ubezpieczenia : pełny System ubezpieczenia : na sumy stałe Rodzaj wartości : wartość księgowa brutto (początkowa) Likwidacja szkód : zgodnie z klauzulą likwidacyjną nr 1, Suma ubezpieczenia: ,98 zł Grupa 3 KRŚT ,30 zł Grupa 4 KRŚT ,11 zł Grupa 6 KRŚT ,31 zł Grupa 7 KRŚT ,00 zł Grupa 8 KRŚT ,26 zł 3. Środki trwałe niskiej wartości (poza ewidencją) Zakres ubezpieczenia : pełny System ubezpieczenia : na sumy stałe Rodzaj wartości : wartość księgowa brutto (początkowa) Likwidacja szkód : zgodnie z klauzulą likwidacyjną nr 1, Suma ubezpieczenia: ,85 zł 4. Towary w magazynach (środki obrotowe) własność obca oraz Izby Celnej Zakres ubezpieczenia: pełny System ubezpieczenia: na sumy stałe; Likwidacja szkód: wg klauzuli likwidacyjnej nr 2; Suma ubezpieczenia: ,00 zł; Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w towarach, również nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny, znajdujących się w magazynach likwidacyjnych Izby Celnej. Towary w magazynach to towary przejęte w trakcie procedur celnych czyli m.in. sprzęt elektroniczny, tytoń, alkohol, pojazdy, w tym znajdujące się na parkingach depozytowych, odzież, biżuteria. 4

5 5. Środki obrotowe (m in. materiały biurowe, środki czystości, umundurowanie) Zakres ubezpieczenia: pełny System ubezpieczenia: na sumy stałe Likwidacja szkód: do wartości kosztów zakupu lub wytworzenia. Suma ubezpieczenia ,10 zł 6. Wartości pieniężne System ubezpieczenia : na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia Likwidacja szkód do wartości nominalnej; Suma ubezpieczenia: ,00 zł 7. Nakłady inwestycyjne System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia Suma ubezpieczenia: ,00 zł 3.2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku łącznie z ryzykiem dewastacji System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia Należne odszkodowanie będzie automatycznie zwiększane o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (czyli ściany, stropy, framugi, futryny, wszelkie instalacje itp.) Definicja dewastacji rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek dewastacji przez osoby trzecie znajdujące się wewnątrz (bez względu na sposób dostania się do lokalu) i na zewnątrz lokalu - bez dokonania próby włamania. Ubezpieczyciel uznaje wszystkie zabezpieczenia znajdujące się w lokalizacjach Zamawiającego za wystarczające. Franszyza integralna 400,00 zł; Franszyza redukcyjna / udział własny - brak Przedmiot ubezpieczenia 1. Środki trwałe i wyposażenie Likwidacja szkód: według klauzuli likwidacyjnej nr 1. Suma ubezpieczenia: ,00 zł 2. Towary w magazynach (własność obca i Izby Celnej) Likwidacja szkód: klauzuli likwidacyjnej nr 2. Suma ubezpieczenia: ,00 zł Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w towarach, również nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny, znajdujących się w magazynach likwidacyjnych Izby Celnej. Towary w magazynach to towary przejęte w trakcie procedur celnych czyli m.in. sprzęt elektroniczny, tytoń, alkohol, pojazdy, w tym znajdujące się na parkingach depozytowych, odzież, biżuteria. 3. Środki obrotowe (m in. materiały biurowe, części zamienne do sprzętu komputerowego, umundurowanie) 5

6 Likwidacja szkód: do wartości kosztów zakupu lub wytworzenia. Suma ubezpieczenia ,00 zł 4. Wartości pieniężne (w tym znaki akcyzy): a) od kradzieży z włamaniem: suma ubezpieczenia: ,00 zł b) od rabunku w lokalu: suma ubezpieczenia: ,00 zł c) od rabunku w transporcie na terenie RP: suma ubezpieczenia: 9 000,00 zł 5. Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia Likwidacja szkód: według klauzuli likwidacyjnej nr 1 Suma ubezpieczenia: 5 000,00 zł 3.3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zakres ubezpieczenia: od wszystkich ryzyk (zakres pełny) Franszyza redukcyjna 400,00 zł; W szczególności : Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym jeżeli: a) utrata bądź ubytek wartości ubezpieczonego sprzętu nastąpiły z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianego wypadku uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji. b) utrata sprzętu nastąpiła wskutek kradzieży z włamaniem lub wskutek rabunku. Do szkód objętych ubezpieczeniem zalicza się w szczególności szkody wynikłe w następstwie: a) działania człowieka, a mianowicie: niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora itp., świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie, pracowników i współpracowników ubezpieczającego (dewastacja, sabotaż), b) kradzieży z włamaniem i rabunku. Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu, lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem.(dotyczy tylko sprzętu mobilnego) c) ognia (w tym działania dymu, sadzy itp.) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia piorunu bezpośrednio i pośrednio na przedmiot ubezpieczenia, upadku pojazdu powietrznego oraz w akcji ratunkowej (gaszenia, burzenia, oczyszczenia zgliszcz), d) wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, a także czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, deszczu, wilgoci, pary wodnej itp., e) wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia i zapadania się ziemi, 6

7 f) wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem piorunu. g) uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu elektronicznego wskutek awarii urządzeń zasilających, klimatyzatorów itp. Klauzule rozszerzające * klauzula 1 1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym do prac służbowych przez ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia, o ile prace te miały miejsce na terytorium RP. 2. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe lub zwiększone wskutek wypadku środka transportu należącego do ubezpieczającego, jeżeli wypadek ten został spowodowany złym stanem technicznym pojazdu, bądź też szkoda powstała lub została zwiększona wskutek niewłaściwego opakowania sprzętu, niezgodnie z zaleceniami producenta lub wskutek braku takiego opakowania. 3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem: a) z pojazdu pod warunkiem że: - pojazd ten posiada twardy dach (jednolita, sztywna konstrukcja); - w chwili kradzieży był prawidłowo zamknięty na klucz; - sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub innym schowku stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu; - sprzęt został skradziony w godzinach od przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieży, gdy pojazd zaparkowany został na parkingu strzeżonym i wyposażony był w aktywne urządzenia antywłamaniowe (np. wywołujące alarm) albo znajdował się w garażu zamkniętym; Do klauzuli nr 1 zastosowanie ma udział własny w wys. 10 % odszkodowania. Wykaz sprzętu i urządzeń elektronicznych 1. Sprzęt elektroniczny przenośny Rodzaj wartości : wartość początkowa (księgowa brutto) Likwidacja szkód wg klauzuli likwidacyjnej nr 3 Suma ubezpieczenia: ,27 zł 3.4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu wykonywanych zadań i posiadanego mienia Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 zł Zakres terytorialny RP; Franszyza integralna 400,00 zł; Franszyza redukcyjna / udział własny - brak Rozszerzenia: OC najemcy, OC za szkody wod kan. i co. 7

8 OC za mienie będące w pieczy lub pod dozorem Ubezpieczającego, stanowiące przedmiot postępowania celnego, OC za szkody wyrządzone przez psy będące na służbie, stanowiące własność Izby Celnej w Poznaniu ( 5 szt.); 3.5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 zł Franszyza integralna wysokość świadczenia wypłaconych przez ZUS, wynikająca z ustawy o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych Franszyza redukcyjna / udział własny brak Liczba pracowników Ubezpieczenia komunikacyjne 1) OC posiadaczy pojazdów 33 pojazdy; 2) NNW suma ubezpieczenia 4 000,- zł ( na jedno miejsce system miejsc) 3) Ubezpieczenie Auto-Casco s.u zł 33 pojazdy; 4) Ubezpieczenie Assistance 200 EURO (na pojazd), Zamawiający zastrzega, iż każdy pojazd powinien posiadać własną polisę, na której widnieć będą dane identyfikujące pojazd (w szczególności marka pojazdu, numer rejestracyjny i inne). Niedopuszczalne jest wystawianie przez Wykonawcę wystawianie polis zbiorczych flotowych. Auto casco pojazdów: ubezpieczenie z wykupem udziału własnego i amortyzacji części, zakres ubezpieczenia pełny wraz z kradzieżą pojazdu. Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nagłym działaniem sił mechanicznych w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami - pochodzącymi z zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu, Na wysokość wypłaconego odszkodowania nie będzie miało wpływu naruszenie przez Ubezpieczonego przepisów Prawo o ruchu drogowym. zakres terytorialny Europa przedmiot ubezpieczenia: pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym, wyposażeniem dodatkowym oraz wyposażeniem specjalistycznym podlegające, stosownie do przepisów ustawy "Prawo o ruchu drogowym" rejestracji w RP, stanowiące własność Izby Celnej w Poznaniu; suma ubezpieczenia pojazdu zawiera także wartość wyposażenia dodatkowego i specjalistycznego; wyposażeniem podstawowym są wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach służący do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, likwidacja szkód: naprawa poprzez wyspecjalizowane warsztaty naprawcze w przypadku braku naprawy rozliczenie kosztorysowe, w przypadku kwalifikacji przez ubezpieczyciela szkody jako szkoda całkowita Zamawiający może zbyć pozostałości po szkodzie, zgodnie z obowiązującymi ten podmiot przepisami dot. zbywania środków trwałych, za najwyższą cenę oferowaną przez nabywcę. W przypadku różnicy pomiędzy wartością rynkową 8

9 pozostałości po szkodzie ze sprzedaży, a kalkulacją dokonaną przez Ubezpieczyciela, ten zobowiązany jest do pokrycia różnicy. franszyza integralna 200,00 zł franszyza redukcyjna / udział własny brak. suma ubezpieczenia: ,00 zł, Assistance: Przedmiotem ubezpieczenia jest: 1) organizacja i pokrycie kosztów holowania pojazdu, z powodu uszkodzenia pojazdu lub organizacja i pokrycie kosztów doraźnej naprawy. Ubezpieczeniem objęta jest pomoc konieczna z powodu uszkodzenia pojazdu powstałego na terytorium RP. Ubezpieczenie obejmuje holowanie uszkodzonego pojazdu do warsztatu serwisowego na parking depozytowy lub na inne miejsce wskazane przez ubezpieczającego. 2) Organizacja sprzedaży uszkodzonego pojazdu to jest zorganizowanie i pokrycie kosztów dokonania przez rzeczoznawcę Ubezpieczyciela wyceny wartości uszkodzonego w wypadku pojazdu, oraz zorganizowanie sprzedaży tego pojazdu za cenę określoną przez rzeczoznawcę Ubezpieczyciela, o ile pojazd nie jest objęty prawami osób trzecich. Świadczenie realizowane jest przez Ubezpieczyciela, o ile ustalenie wypłaty odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych lub autocasco Ubezpieczyciela nastąpiło poprzez ustalenie wysokości szkody, jako wartość pojazdu przed szkodą pomniejszoną o wartość pojazdu w stanie uszkodzonym gdy: - pojazd poszkodowanego został uszkodzony przez sprawcę ubezpieczonego u Ubezpieczyciela w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych lub - pojazd poszkodowanego jest ubezpieczony u Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia auto casco (AC). Zakres terytorialny holowania pojazdu (lub naprawy doraźnej) w ramach ubezpieczenia Assistance - na terenie całego kraju, przy limicie kosztu holowania lub ww. naprawy nie przekraczającym 200 EURO wg kursu z dnia powstania szkody. Franszyza integralna 100 zł. Potwierdzenie assistance dla każdego pojazdu 3.7. Ubezpieczenie psów od padnięcia i uśpienia Izba Celna w Poznaniu posiada 5 psów. Wykaz psów w załączniku Wszystkie psy są terminowo szczepione, odrobaczane, żaden nie przechodził poważnej choroby. ubezpieczeniem od padnięcia i uśpienia mogą być objęte zwierzęta zdrowe, bez wad od chwili przekazania do Izby Celnej do wieku 12 lat, za szkody spowodowane przez: - wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku której ubezpieczone zwierzę padło lub doznało trwałego uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia, powodujące konieczność uśpienia, 9

10 - chorobę zwierzęcą uważa się szkody powstałe w wyniku choroby oraz powikłań związanych z ciążą, porodem lub zabiegiem przeprowadzonym przez lekarza weterynarii, powodującą konieczność uśpienia, - uśpienie może mieć miejsce, gdy lekarza weterynarii stwierdzi na piśmie, że: a) nie było szans na wyleczenie zwierzęcia i istniało uzasadnione prawdopodobieństwo padnięcia zwierzęcia w ciągu najbliższych 6 tygodni, b) pies utracił całkowicie przydatność wskutek nieuleczalnej choroby lub wypadku, c) agresywność zwierzęcia zagrażała życiu lub zdrowiu ludzi, d) w następstwie wypadku konieczne było skrócenie cierpień zwierzęcia, ubezpieczenie obejmuje również rozszerzone na udokumentowane, a rokujące nadzieję koszty bezskutecznego leczenia, które poniósł ubezpieczający, a zwierzę padło lub zostało uśpione w trakcie leczenia, nie są objęte ubezpieczeniem następujące szkody: - powstałe wskutek chorób zakaźnych objętych przepisami o zwalczaniu zakaźnych chorób zwierzęcych, za które nie przyznano ubezpieczającemu pomocy ze środków przeznaczonych na zwalczanie tych chorób, - powstałe wskutek działań wojennych lub stanu wyjątkowego, - powstałe wskutek padnięcia lub uśpienia zwierzęcia z powodu starości, - powstałe wskutek zdarzeń objętych innym ubezpieczeniem, ubezpieczenie obejmuje również szkody powstałe: - wskutek operacji zwierząt, - w czasie transportu, - w czasie wystawy, - w czasie zawodów sportowych. S.u ,00 zł na jednego psa. Rodzaj wartości rzeczywista Ubezpieczenie kosztów leczenia psów ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia poniesione wskutek zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia na terenie RP oraz na terenie przejść granicznych oraz w czasie uczestniczenia w wystawach oraz zawodach, również za granicą. ubezpieczeniem mogą być objęte koszty leczenia od chwili przekazania do Izby Celnej do wieku 12 lat, ubezpieczyciel udziela ochrony w zakresie kosztów leczenia, związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczonego psa, za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego zwierzę doznało uszkodzenia ciał lub rozstroju zdrowia, za koszty leczenia uznaje się koszty: - pobytu w klinice dla zwierząt, - badań, leków, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych, - koszty rehabilitacji, nie są objęte ubezpieczeniem koszty poniesione w następstwie: - zachorowań będących skutkiem zaniechania szczepień ochronnych, - schorzeń i powikłań istniejących przed okresem ubezpieczenia, - związane z ciążą lub porodem, za wyjątkiem nagłych nieoczekiwanych powikłań, - operacji plastycznych za wyjątkiem operacji, które są niezbędne dla usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków, 10

11 - badań kontrolnych i opieki lekarskiej nie wynikającej z nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, - fizykoterapii oraz kosztów protez, - nie przekraczającego kwoty 15,00 zł za leczenie jednej choroby, w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczający zobowiązany jest: - przedstawić wszelkie dowody potwierdzające zaistnienie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, - niezwłocznie powiadomić ubezpieczyciela o zaistniałym wypadku, zachorowaniu, - złożyć pisemne zgłoszenie wypadku lub zachorowania z dołączeniem dokumentacji lekarskiej zawierającej rozpoznanie choroby, orzeczenie lekarskie oraz rachunki z tytułu poniesionych kosztów, - na życzenie ubezpieczyciela poddać zwierzę badaniu przez lekarza weterynarii wskazanego przez ubezpieczyciela, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie odpowiadające udokumentowanymi rachunkami kosztów leczenia w wysokości nie większej od sumy ubezpieczenia określonej w polisie, S.u ,00 na jednego psa. Franszyza integralna / franszyza redukcyjna / udział własny brak 3.9. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków psów przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, skutkujące wyłącznie zgonem ubezpieczonego psa, koniecznością jego uśpienia lub koniecznością pozbycia się psa z powodu utraty sprawności użytkowej, za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zaginięcie psa wynikłe z jego oddalenia się w nieznanym kierunku (charakter pracy wymaga aby pies pracował również luzem), za nieszczęśliwy wypadek uważa się również otrucie psa przez osoby trzecie jak i otrucie psa na służbie w trakcie dokonywania przez niego czynności operacyjnych (w przypadku zatrucia psa narkotykami konieczne jest wywołanie u niego wymiotów), świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego psa wypłaca się, jeżeli zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem psy od chwili przekazania do Izby Celnej do wieku 12 lat, suma ubezpieczenia na jednego psa: 5 000,00 zł, B. Założenia wspólne 1. Wszystkie obiekty Zamawiającego są chronione. 2. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące do ubezpieczającego, każde miejsce związane z prowadzeniem działalności, z włączeniem przemieszczania pomiędzy jednostkami. 3. Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek; termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury. 11

12 4. Wybrany ubezpieczyciel Zamawiającego zobowiązuje się stosować ustalone warunki ubezpieczeń i taryfy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej do doubezpieczenia (również ubezpieczenia nowych składników majątkowych). 5. W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze złożonej oferty cenowej. 6. Zamawiający zastrzega, że składka ubezpieczeniowa do zapłaty ubezpieczycielowi może zmaleć lub wzrosnąć jedynie w następujących sytuacjach: gdy zmniejszy się lub zwiększy się ilość ubezpieczeniowych składników majątkowych, a ich ilość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, gdy zmniejszy się lub zwiększy wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ich wysokość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian. 7. Płatność składki: Za ubezpieczenia majątkowe z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych, w czterech równych ratach: I rata 1/4 składki rocznej płatna do 30 lipca 2007 r., II rata 1/4 składki rocznej płatna do 30 października 2007 r., III rata 1/4 składki rocznej płatna do 30 stycznia 2008 r., IV rata 1/4 składki rocznej płatna do 30 kwietnia 2008 r., Za ubezpieczenia komunikacyjne składka płatna jednorazowo w terminie 21 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku doubezpieczania składników majątkowych, okresy płatności rat zostaną dopasowane do okresów płatności rat ubezpieczeń już trwających. 8. Odszkodowanie ustala się na podstawie cen netto (bez uwzględnienia podatku od towarów i usług VAT) w każdym przypadku, gdy poszkodowany miał możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego mu do ceny utraconej rzeczy lub do wynagrodzenia za naprawę rzeczy uszkodzonej. Podmiotowi poszkodowanemu, który nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, odszkodowanie ustalone będzie w wartości brutto. 9. Zamawiający zastrzega możliwość korekty sum ubezpieczenia w przypadku przekazania lub likwidacji środków trwałych. Ubezpieczyciel rozliczy składkę ubezpieczeniową na podstawie faktycznej długości ochrony ubezpieczeniowej bez naliczania dodatkowych kosztów. 10. Franszyza: dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wysokość świadczenia wypłaconego na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dla sprzętu elektronicznego franszyza redukcyjna 400,00 zł, dla pozostałych rodzajów ubezpieczeń franszyza integralna 400,00 zł, chyba, że co innego wynika z zapisów specyfikacji przy poszczególnych ryzykach. C. Klauzule dodatkowe 12

13 Klauzule dodatkowe mają charakter obligatoryjny. Brak akceptacji klauzul spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 1. Klauzula reprezentantów ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora Zamawiającego. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych. 2. Klauzula likwidacyjna w środkach trwałych (klauzula likwidacyjna nr 1) bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzeniowej nowej, maksymalnie do wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego (wg faktur). W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, maksymalnie do wartości księgowej brutto danego środka trwałego. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku. 3. Klauzula likwidacyjna w towarach w magazynach (klauzula likwidacyjna nr 2) odszkodowanie wypłacane jest, w przypadku towarów zajętych według wartości rynkowej, w przypadku towarów, których orzeczono przepadek według przeciętnych cen uzyskiwanych przez Izbę Celną z ich sprzedaży. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku. 4. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym (klauzula likwidacyjna nr 3) - bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego sprzętu elektronicznego, odszkodowanie wypłacane jest do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu utraconego, z uwzględnieniem kosztów transportu demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest zadeklarowana wartość księgowa brutto. 5. Klauzula miejsca ubezpieczenia ustala się z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że miejscem ubezpieczenia są wszystkie lokalizacje, które będą użytkowane i administrowane przez Ubezpieczającego na terenie RP. Ubezpieczający zobowiązany jest do zgłoszenia nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od jej otwarcia. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i pracodawcy. 6. Klauzula stempla pocztowego - jeżeli zapłata należnej Zakładowi Ubezpieczeniowemu składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela. Dotyczy wszystkich ryzyk. 13

14 7. Klauzula automatycznego pokrycia ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie nowo nabyte lub wzniesione budynki, urządzenia i inne elementy wyposażenia oraz zmiany elementów wyposażenia. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tego tytułu ogranicza się do 10 % pierwotnej sumy ubezpieczenia bez dodatkowego rozliczenia składki. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych. 8. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym ochroną ubezpieczeniową objęty jest nowo zakupiony nie zgłoszony sprzęt elektroniczny. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tego tytułu ogranicza się do 20 % pierwotnej sumy ubezpieczenia. Zamawiający zgłosi zmiany stanu majątkowego w sprzęcie elektronicznym na koniec każdego kwartału, a składka naliczona zostanie proporcjonalnie do faktycznego okresu ochrony ubezpieczeniowej (pro rata temporis). Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 9. Definicja przepięcia - ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych). Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Limit odpowiedzialności zł 10. Definicja przetężenia ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zmiany napięcia lub natężenia w sieci energetycznej. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Limit odpowiedzialności zł. 11. Definicja opadów śniegu - ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody wynikłe z bezpośredniego działania ciężaru śniegu na przedmiot ubezpieczenia, zakresem ochrony objęte jest również zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. Dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 12. Klauzula płatności rat w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Dotyczy wszystkich ryzyk. 13. Klauzula czasu ochrony brak wpłaty przez ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych. 14. Klauzula prac budowlanych ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia wynikłe przy i w związku z wykonywaniem prac remontowo-budowlanych wykonywanych w poszczególnych budynkach. Dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Limit odpowiedzialności zł. 14

15 Wszystkie podane dane i informacje niezbędne ubezpieczycielom do oszacowania należnej składki ubezpieczeniowej przedstawiają stan faktyczny na dzień 10 maja 2007 r. 4. Opis części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających W przypadku zwiększenia wartości posiadanego majątku, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 6. Termin wykonania zamówienia Od dnia 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., a dla pojazdów okres roczny w zależności od daty stanowiącej początek okresu ubezpieczenia. 7. Opis warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy. 2. Posiadają zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia. 3. Posiadają środki własne, stanowiące pokrycie marginesu wypłacalności w wysokości nie niższej niż minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego. 8. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przystępując do przetargu, winien załączyć do formularza oferty według załącznika nr 4 - następujące dokumenty: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) według załącznika nr 1, 2. aktualny odpis z właściwego rejestru (odpis z rejestru handlowego, rejestru towarzystw ubezpieczeń wzajemnych lub odpis z KRS) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. oświadczenie o posiadaniu zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia według załącznika nr 2, lub oświadczenie o prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej na podstawie odrębnych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 4. oświadczenie o posiadaniu środków własnych, stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności w wysokości nie niższej niż minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego według załącznika nr 3, Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, potwierdzonej własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i złożonych dokumentów określonych poniżej. 15

16 9. Inne dokumenty W przypadku gdy umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do podpisania oferty. 10. Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami drogą elektroniczną lub drogą faksową. Oznacza to, że wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą em lub faksem. Wymienione dokumenty oraz informacje należy kierować na adres lub pod nr faxu , Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Aurelia Król /Wydział Logistyki /, tel. (061) ; Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Opis sposobu przygotowywania ofert W przetargu wykonawca przedstawi ofertę odnoszącą się do przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji wraz z podaniem ceny brutto (składek ubezpieczeniowych brutto) za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie formularze zawarte w specyfikacji zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek zawartych w niniejszej specyfikacji. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Formularz oferty zostanie podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w przypadku gdy umocowanie do składania oświadczeń nie wynika bezpośrednio z odpisu z rejestru towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, odpisu z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, należy załączyć pełnomocnictwa na podstawie których składana jest oferta. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować na adres zamawiającego podany na wstępie; oznakować w następujący sposób: Przetarg na ubezpieczenie majątku Izby Celnej w Poznaniu. Nie otwierać przed 11 czerwca 2007 r. Godz Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy składać w Izbie Celnej w Poznaniu ul. Krańcowa 28, Poznań w pok. 132, w godz Termin składania ofert upływa dnia 11 czerwca 2007r. o godz

17 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w Izbie Celnej w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, Poznań, pok. 305, dnia 11 czerwca 2007 r. o godz Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie elementy określone w przedmiocie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 (formularz oferty). Wszystkie ceny jednostkowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się żadnych niejednoznacznych taryfikacji. Składki ubezpieczeniowe powinny być wyrażone w złotych. Ostateczna cena oferty to suma składek ubezpieczeniowych brutto z poszczególnych ryzyk zawartych w przedmiocie zamówienia. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najniższą ceną. 15. Opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena brutto oferty musi być podana i wyliczona w PLN cyfrowo i słownie. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium ceny: cena za ubezpieczenia (składka ubezpieczeniowa brutto) 100%. 16. Umowa w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Zakres świadczeń wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniami zawartymi w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wzór umowy znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr Środki ochrony prawnej W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI Prawa zamówień publicznych. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 pkt. 1 p.z.p. 18. Informacje uzupełniające Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Aurelia Król /Wydział Logistyki /, tel. (061) ; Brokerem obsługującym zamawiającego jest Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska tel

18 Załącznik nr 1... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na Ubezpieczenie majątku Izby Celnej w Poznaniu, reprezentując wykonawcę (nazwa)... jako upoważniony na piśmie/wpisany w rejestrze jego przedstawiciel, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia...., dnia r.... (podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 18

19 Załącznik nr 2... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na Ubezpieczenie majątku Izby Celnej w Poznaniu, reprezentując wykonawcę (nazwa)... jako upoważniony na piśmie/wpisany w rejestrze jego przedstawiciel, w jego imieniu oświadczam, że wykonawca posiada zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia...., dnia r.... (podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 19

20 Załącznik nr 3... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) Oświadczenie o posiadaniu środków własnych, stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności w wysokości nie niższej niż minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie majątku Izby Celnej w Poznaniu, reprezentując wykonawcę (nazwa)... jako upoważniony na piśmie/wpisany w rejestrze jego przedstawiciel, w jego imieniu oświadczam, że posiada on środki własne, stanowiące pokrycie marginesu wypłacalności w wysokości nie niższej niż minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego...., dnia r.... (podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcę) 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla małych i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo