SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: LG /07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej Euro na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ na ubezpieczenie Izby Celnej w Poznaniu Zatwierdził, dnia:... (kierownik jednostki) Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), zwanej dalej ustawą" oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy - Kodeks cywilny. 1

2 Spis treści: 1. Dane Zamawiającego. 2. Tryb udzielenia zamówienia. 3. Opis przedmiotu zamówienia: A. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu: 3.1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 3.2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku łącznie z ryzykiem dewastacji, 3.3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3.4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu wykonywanych zadań i posiadanego mienia, 3.5. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy, 3.6. ubezpieczenia komunikacyjne (OC AC NNW ASS) 3.7. ubezpieczenie psów od padnięcia i uśpienia, 3.8. ubezpieczenie kosztów leczenia psów, 3.9. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków psów. B. Założenia wspólne. C. Klauzule dodatkowe 4. Opis części zamówienia. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 6. Termin wykonania zamówienia 7. Opis warunków udziału w postępowaniu. 8. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 9. Inne dokumenty 10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 11. Termin związania ofertą. 12. Opis sposobu przygotowania ofert. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 14. Opis sposobu obliczania ceny. 15. Opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 16. Umowa w sprawie zamówienia publicznego. 17. Środki ochrony prawnej. 18. Informacje uzupełniające. Załączniki: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia Ministra Finansów. 3. Oświadczenie o posiadaniu środków własnych. 4. Formularz oferty. 5. Wzór umowy. Wykazy: 1. Wykaz miejsc ubezpieczenia. 2. Wykazy sprzętu elektronicznego (przenośnego) 3. Wykaz pojazdów. 2

3 1. Dane Zamawiającego Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28, Poznań tel. (061) fax (061) , NIP , REGON , Godziny urzędowania: Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2006 r. Nr 164, poz. 1163). 3. Opis przedmiotu zamówienia A. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku Izby Celnej w Poznaniu obejmujące swym zakresem: 3.1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 3.2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku łącznie z ryzykiem dewastacji, 3.3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3.4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu wykonywanych zadań i posiadanego mienia, 3.5. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy, 3.6. ubezpieczenia komunikacyjne (OC AC NNW Assistance) ubezpieczenie psów od padnięcia i uśpienia, 3.8. ubezpieczenie kosztów leczenia psów, 3.9. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków psów, Do w/w ubezpieczeń stosuje się niżej wymienione kody Wspólnego Słownika Zamówień: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; , zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres ubezpieczenia: pełny w szczególności: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, uderzenie pojazdu lądowego, huragan, powódź, spływ wód po zboczach, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, osunięcia i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, następstwa szkód wodociągowych, awarii instalacji hydraulicznej, huk ponaddźwiękowy, a także szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowywania i innych mogących powstać w związku z przeprowadzaniem akcji 3

4 ratowniczych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. Franszyza integralna 400,00 zł; Franszyza redukcyjna / udział własny brak Sublimit na szkody spowodowane przepięciem ,00 zł Sublimit na szkody spowodowane przetężeniem ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia: 1. Budynki i budowle System ubezpieczenia: na sumy stałe Odszkodowanie: płatne według klauzuli likwidacyjnej nr 1, Rodzaj wartości: księgowa brutto (początkowa) Łączna suma ubezpieczenia: ,25 zł Grupa 1 KRŚT ,66 zł, Grupa 2 KRŚT ,59 zł, 2. Pozostałe środki trwałe Zakres ubezpieczenia : pełny System ubezpieczenia : na sumy stałe Rodzaj wartości : wartość księgowa brutto (początkowa) Likwidacja szkód : zgodnie z klauzulą likwidacyjną nr 1, Suma ubezpieczenia: ,98 zł Grupa 3 KRŚT ,30 zł Grupa 4 KRŚT ,11 zł Grupa 6 KRŚT ,31 zł Grupa 7 KRŚT ,00 zł Grupa 8 KRŚT ,26 zł 3. Środki trwałe niskiej wartości (poza ewidencją) Zakres ubezpieczenia : pełny System ubezpieczenia : na sumy stałe Rodzaj wartości : wartość księgowa brutto (początkowa) Likwidacja szkód : zgodnie z klauzulą likwidacyjną nr 1, Suma ubezpieczenia: ,85 zł 4. Towary w magazynach (środki obrotowe) własność obca oraz Izby Celnej Zakres ubezpieczenia: pełny System ubezpieczenia: na sumy stałe; Likwidacja szkód: wg klauzuli likwidacyjnej nr 2; Suma ubezpieczenia: ,00 zł; Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w towarach, również nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny, znajdujących się w magazynach likwidacyjnych Izby Celnej. Towary w magazynach to towary przejęte w trakcie procedur celnych czyli m.in. sprzęt elektroniczny, tytoń, alkohol, pojazdy, w tym znajdujące się na parkingach depozytowych, odzież, biżuteria. 4

5 5. Środki obrotowe (m in. materiały biurowe, środki czystości, umundurowanie) Zakres ubezpieczenia: pełny System ubezpieczenia: na sumy stałe Likwidacja szkód: do wartości kosztów zakupu lub wytworzenia. Suma ubezpieczenia ,10 zł 6. Wartości pieniężne System ubezpieczenia : na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia Likwidacja szkód do wartości nominalnej; Suma ubezpieczenia: ,00 zł 7. Nakłady inwestycyjne System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia Suma ubezpieczenia: ,00 zł 3.2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku łącznie z ryzykiem dewastacji System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia Należne odszkodowanie będzie automatycznie zwiększane o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (czyli ściany, stropy, framugi, futryny, wszelkie instalacje itp.) Definicja dewastacji rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek dewastacji przez osoby trzecie znajdujące się wewnątrz (bez względu na sposób dostania się do lokalu) i na zewnątrz lokalu - bez dokonania próby włamania. Ubezpieczyciel uznaje wszystkie zabezpieczenia znajdujące się w lokalizacjach Zamawiającego za wystarczające. Franszyza integralna 400,00 zł; Franszyza redukcyjna / udział własny - brak Przedmiot ubezpieczenia 1. Środki trwałe i wyposażenie Likwidacja szkód: według klauzuli likwidacyjnej nr 1. Suma ubezpieczenia: ,00 zł 2. Towary w magazynach (własność obca i Izby Celnej) Likwidacja szkód: klauzuli likwidacyjnej nr 2. Suma ubezpieczenia: ,00 zł Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w towarach, również nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny, znajdujących się w magazynach likwidacyjnych Izby Celnej. Towary w magazynach to towary przejęte w trakcie procedur celnych czyli m.in. sprzęt elektroniczny, tytoń, alkohol, pojazdy, w tym znajdujące się na parkingach depozytowych, odzież, biżuteria. 3. Środki obrotowe (m in. materiały biurowe, części zamienne do sprzętu komputerowego, umundurowanie) 5

6 Likwidacja szkód: do wartości kosztów zakupu lub wytworzenia. Suma ubezpieczenia ,00 zł 4. Wartości pieniężne (w tym znaki akcyzy): a) od kradzieży z włamaniem: suma ubezpieczenia: ,00 zł b) od rabunku w lokalu: suma ubezpieczenia: ,00 zł c) od rabunku w transporcie na terenie RP: suma ubezpieczenia: 9 000,00 zł 5. Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia Likwidacja szkód: według klauzuli likwidacyjnej nr 1 Suma ubezpieczenia: 5 000,00 zł 3.3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zakres ubezpieczenia: od wszystkich ryzyk (zakres pełny) Franszyza redukcyjna 400,00 zł; W szczególności : Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym jeżeli: a) utrata bądź ubytek wartości ubezpieczonego sprzętu nastąpiły z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianego wypadku uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji. b) utrata sprzętu nastąpiła wskutek kradzieży z włamaniem lub wskutek rabunku. Do szkód objętych ubezpieczeniem zalicza się w szczególności szkody wynikłe w następstwie: a) działania człowieka, a mianowicie: niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora itp., świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie, pracowników i współpracowników ubezpieczającego (dewastacja, sabotaż), b) kradzieży z włamaniem i rabunku. Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu, lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem.(dotyczy tylko sprzętu mobilnego) c) ognia (w tym działania dymu, sadzy itp.) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia piorunu bezpośrednio i pośrednio na przedmiot ubezpieczenia, upadku pojazdu powietrznego oraz w akcji ratunkowej (gaszenia, burzenia, oczyszczenia zgliszcz), d) wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, a także czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, deszczu, wilgoci, pary wodnej itp., e) wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia i zapadania się ziemi, 6

7 f) wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem piorunu. g) uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu elektronicznego wskutek awarii urządzeń zasilających, klimatyzatorów itp. Klauzule rozszerzające * klauzula 1 1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym do prac służbowych przez ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia, o ile prace te miały miejsce na terytorium RP. 2. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe lub zwiększone wskutek wypadku środka transportu należącego do ubezpieczającego, jeżeli wypadek ten został spowodowany złym stanem technicznym pojazdu, bądź też szkoda powstała lub została zwiększona wskutek niewłaściwego opakowania sprzętu, niezgodnie z zaleceniami producenta lub wskutek braku takiego opakowania. 3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem: a) z pojazdu pod warunkiem że: - pojazd ten posiada twardy dach (jednolita, sztywna konstrukcja); - w chwili kradzieży był prawidłowo zamknięty na klucz; - sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub innym schowku stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu; - sprzęt został skradziony w godzinach od przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieży, gdy pojazd zaparkowany został na parkingu strzeżonym i wyposażony był w aktywne urządzenia antywłamaniowe (np. wywołujące alarm) albo znajdował się w garażu zamkniętym; Do klauzuli nr 1 zastosowanie ma udział własny w wys. 10 % odszkodowania. Wykaz sprzętu i urządzeń elektronicznych 1. Sprzęt elektroniczny przenośny Rodzaj wartości : wartość początkowa (księgowa brutto) Likwidacja szkód wg klauzuli likwidacyjnej nr 3 Suma ubezpieczenia: ,27 zł 3.4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu wykonywanych zadań i posiadanego mienia Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 zł Zakres terytorialny RP; Franszyza integralna 400,00 zł; Franszyza redukcyjna / udział własny - brak Rozszerzenia: OC najemcy, OC za szkody wod kan. i co. 7

8 OC za mienie będące w pieczy lub pod dozorem Ubezpieczającego, stanowiące przedmiot postępowania celnego, OC za szkody wyrządzone przez psy będące na służbie, stanowiące własność Izby Celnej w Poznaniu ( 5 szt.); 3.5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 zł Franszyza integralna wysokość świadczenia wypłaconych przez ZUS, wynikająca z ustawy o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych Franszyza redukcyjna / udział własny brak Liczba pracowników Ubezpieczenia komunikacyjne 1) OC posiadaczy pojazdów 33 pojazdy; 2) NNW suma ubezpieczenia 4 000,- zł ( na jedno miejsce system miejsc) 3) Ubezpieczenie Auto-Casco s.u zł 33 pojazdy; 4) Ubezpieczenie Assistance 200 EURO (na pojazd), Zamawiający zastrzega, iż każdy pojazd powinien posiadać własną polisę, na której widnieć będą dane identyfikujące pojazd (w szczególności marka pojazdu, numer rejestracyjny i inne). Niedopuszczalne jest wystawianie przez Wykonawcę wystawianie polis zbiorczych flotowych. Auto casco pojazdów: ubezpieczenie z wykupem udziału własnego i amortyzacji części, zakres ubezpieczenia pełny wraz z kradzieżą pojazdu. Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nagłym działaniem sił mechanicznych w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami - pochodzącymi z zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu, Na wysokość wypłaconego odszkodowania nie będzie miało wpływu naruszenie przez Ubezpieczonego przepisów Prawo o ruchu drogowym. zakres terytorialny Europa przedmiot ubezpieczenia: pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym, wyposażeniem dodatkowym oraz wyposażeniem specjalistycznym podlegające, stosownie do przepisów ustawy "Prawo o ruchu drogowym" rejestracji w RP, stanowiące własność Izby Celnej w Poznaniu; suma ubezpieczenia pojazdu zawiera także wartość wyposażenia dodatkowego i specjalistycznego; wyposażeniem podstawowym są wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach służący do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, likwidacja szkód: naprawa poprzez wyspecjalizowane warsztaty naprawcze w przypadku braku naprawy rozliczenie kosztorysowe, w przypadku kwalifikacji przez ubezpieczyciela szkody jako szkoda całkowita Zamawiający może zbyć pozostałości po szkodzie, zgodnie z obowiązującymi ten podmiot przepisami dot. zbywania środków trwałych, za najwyższą cenę oferowaną przez nabywcę. W przypadku różnicy pomiędzy wartością rynkową 8

9 pozostałości po szkodzie ze sprzedaży, a kalkulacją dokonaną przez Ubezpieczyciela, ten zobowiązany jest do pokrycia różnicy. franszyza integralna 200,00 zł franszyza redukcyjna / udział własny brak. suma ubezpieczenia: ,00 zł, Assistance: Przedmiotem ubezpieczenia jest: 1) organizacja i pokrycie kosztów holowania pojazdu, z powodu uszkodzenia pojazdu lub organizacja i pokrycie kosztów doraźnej naprawy. Ubezpieczeniem objęta jest pomoc konieczna z powodu uszkodzenia pojazdu powstałego na terytorium RP. Ubezpieczenie obejmuje holowanie uszkodzonego pojazdu do warsztatu serwisowego na parking depozytowy lub na inne miejsce wskazane przez ubezpieczającego. 2) Organizacja sprzedaży uszkodzonego pojazdu to jest zorganizowanie i pokrycie kosztów dokonania przez rzeczoznawcę Ubezpieczyciela wyceny wartości uszkodzonego w wypadku pojazdu, oraz zorganizowanie sprzedaży tego pojazdu za cenę określoną przez rzeczoznawcę Ubezpieczyciela, o ile pojazd nie jest objęty prawami osób trzecich. Świadczenie realizowane jest przez Ubezpieczyciela, o ile ustalenie wypłaty odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych lub autocasco Ubezpieczyciela nastąpiło poprzez ustalenie wysokości szkody, jako wartość pojazdu przed szkodą pomniejszoną o wartość pojazdu w stanie uszkodzonym gdy: - pojazd poszkodowanego został uszkodzony przez sprawcę ubezpieczonego u Ubezpieczyciela w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych lub - pojazd poszkodowanego jest ubezpieczony u Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia auto casco (AC). Zakres terytorialny holowania pojazdu (lub naprawy doraźnej) w ramach ubezpieczenia Assistance - na terenie całego kraju, przy limicie kosztu holowania lub ww. naprawy nie przekraczającym 200 EURO wg kursu z dnia powstania szkody. Franszyza integralna 100 zł. Potwierdzenie assistance dla każdego pojazdu 3.7. Ubezpieczenie psów od padnięcia i uśpienia Izba Celna w Poznaniu posiada 5 psów. Wykaz psów w załączniku Wszystkie psy są terminowo szczepione, odrobaczane, żaden nie przechodził poważnej choroby. ubezpieczeniem od padnięcia i uśpienia mogą być objęte zwierzęta zdrowe, bez wad od chwili przekazania do Izby Celnej do wieku 12 lat, za szkody spowodowane przez: - wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku której ubezpieczone zwierzę padło lub doznało trwałego uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia, powodujące konieczność uśpienia, 9

10 - chorobę zwierzęcą uważa się szkody powstałe w wyniku choroby oraz powikłań związanych z ciążą, porodem lub zabiegiem przeprowadzonym przez lekarza weterynarii, powodującą konieczność uśpienia, - uśpienie może mieć miejsce, gdy lekarza weterynarii stwierdzi na piśmie, że: a) nie było szans na wyleczenie zwierzęcia i istniało uzasadnione prawdopodobieństwo padnięcia zwierzęcia w ciągu najbliższych 6 tygodni, b) pies utracił całkowicie przydatność wskutek nieuleczalnej choroby lub wypadku, c) agresywność zwierzęcia zagrażała życiu lub zdrowiu ludzi, d) w następstwie wypadku konieczne było skrócenie cierpień zwierzęcia, ubezpieczenie obejmuje również rozszerzone na udokumentowane, a rokujące nadzieję koszty bezskutecznego leczenia, które poniósł ubezpieczający, a zwierzę padło lub zostało uśpione w trakcie leczenia, nie są objęte ubezpieczeniem następujące szkody: - powstałe wskutek chorób zakaźnych objętych przepisami o zwalczaniu zakaźnych chorób zwierzęcych, za które nie przyznano ubezpieczającemu pomocy ze środków przeznaczonych na zwalczanie tych chorób, - powstałe wskutek działań wojennych lub stanu wyjątkowego, - powstałe wskutek padnięcia lub uśpienia zwierzęcia z powodu starości, - powstałe wskutek zdarzeń objętych innym ubezpieczeniem, ubezpieczenie obejmuje również szkody powstałe: - wskutek operacji zwierząt, - w czasie transportu, - w czasie wystawy, - w czasie zawodów sportowych. S.u ,00 zł na jednego psa. Rodzaj wartości rzeczywista Ubezpieczenie kosztów leczenia psów ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia poniesione wskutek zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia na terenie RP oraz na terenie przejść granicznych oraz w czasie uczestniczenia w wystawach oraz zawodach, również za granicą. ubezpieczeniem mogą być objęte koszty leczenia od chwili przekazania do Izby Celnej do wieku 12 lat, ubezpieczyciel udziela ochrony w zakresie kosztów leczenia, związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczonego psa, za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego zwierzę doznało uszkodzenia ciał lub rozstroju zdrowia, za koszty leczenia uznaje się koszty: - pobytu w klinice dla zwierząt, - badań, leków, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych, - koszty rehabilitacji, nie są objęte ubezpieczeniem koszty poniesione w następstwie: - zachorowań będących skutkiem zaniechania szczepień ochronnych, - schorzeń i powikłań istniejących przed okresem ubezpieczenia, - związane z ciążą lub porodem, za wyjątkiem nagłych nieoczekiwanych powikłań, - operacji plastycznych za wyjątkiem operacji, które są niezbędne dla usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków, 10

11 - badań kontrolnych i opieki lekarskiej nie wynikającej z nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, - fizykoterapii oraz kosztów protez, - nie przekraczającego kwoty 15,00 zł za leczenie jednej choroby, w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczający zobowiązany jest: - przedstawić wszelkie dowody potwierdzające zaistnienie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, - niezwłocznie powiadomić ubezpieczyciela o zaistniałym wypadku, zachorowaniu, - złożyć pisemne zgłoszenie wypadku lub zachorowania z dołączeniem dokumentacji lekarskiej zawierającej rozpoznanie choroby, orzeczenie lekarskie oraz rachunki z tytułu poniesionych kosztów, - na życzenie ubezpieczyciela poddać zwierzę badaniu przez lekarza weterynarii wskazanego przez ubezpieczyciela, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie odpowiadające udokumentowanymi rachunkami kosztów leczenia w wysokości nie większej od sumy ubezpieczenia określonej w polisie, S.u ,00 na jednego psa. Franszyza integralna / franszyza redukcyjna / udział własny brak 3.9. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków psów przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, skutkujące wyłącznie zgonem ubezpieczonego psa, koniecznością jego uśpienia lub koniecznością pozbycia się psa z powodu utraty sprawności użytkowej, za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zaginięcie psa wynikłe z jego oddalenia się w nieznanym kierunku (charakter pracy wymaga aby pies pracował również luzem), za nieszczęśliwy wypadek uważa się również otrucie psa przez osoby trzecie jak i otrucie psa na służbie w trakcie dokonywania przez niego czynności operacyjnych (w przypadku zatrucia psa narkotykami konieczne jest wywołanie u niego wymiotów), świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego psa wypłaca się, jeżeli zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem psy od chwili przekazania do Izby Celnej do wieku 12 lat, suma ubezpieczenia na jednego psa: 5 000,00 zł, B. Założenia wspólne 1. Wszystkie obiekty Zamawiającego są chronione. 2. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące do ubezpieczającego, każde miejsce związane z prowadzeniem działalności, z włączeniem przemieszczania pomiędzy jednostkami. 3. Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek; termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury. 11

12 4. Wybrany ubezpieczyciel Zamawiającego zobowiązuje się stosować ustalone warunki ubezpieczeń i taryfy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej do doubezpieczenia (również ubezpieczenia nowych składników majątkowych). 5. W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze złożonej oferty cenowej. 6. Zamawiający zastrzega, że składka ubezpieczeniowa do zapłaty ubezpieczycielowi może zmaleć lub wzrosnąć jedynie w następujących sytuacjach: gdy zmniejszy się lub zwiększy się ilość ubezpieczeniowych składników majątkowych, a ich ilość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, gdy zmniejszy się lub zwiększy wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ich wysokość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian. 7. Płatność składki: Za ubezpieczenia majątkowe z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych, w czterech równych ratach: I rata 1/4 składki rocznej płatna do 30 lipca 2007 r., II rata 1/4 składki rocznej płatna do 30 października 2007 r., III rata 1/4 składki rocznej płatna do 30 stycznia 2008 r., IV rata 1/4 składki rocznej płatna do 30 kwietnia 2008 r., Za ubezpieczenia komunikacyjne składka płatna jednorazowo w terminie 21 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku doubezpieczania składników majątkowych, okresy płatności rat zostaną dopasowane do okresów płatności rat ubezpieczeń już trwających. 8. Odszkodowanie ustala się na podstawie cen netto (bez uwzględnienia podatku od towarów i usług VAT) w każdym przypadku, gdy poszkodowany miał możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego mu do ceny utraconej rzeczy lub do wynagrodzenia za naprawę rzeczy uszkodzonej. Podmiotowi poszkodowanemu, który nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, odszkodowanie ustalone będzie w wartości brutto. 9. Zamawiający zastrzega możliwość korekty sum ubezpieczenia w przypadku przekazania lub likwidacji środków trwałych. Ubezpieczyciel rozliczy składkę ubezpieczeniową na podstawie faktycznej długości ochrony ubezpieczeniowej bez naliczania dodatkowych kosztów. 10. Franszyza: dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wysokość świadczenia wypłaconego na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dla sprzętu elektronicznego franszyza redukcyjna 400,00 zł, dla pozostałych rodzajów ubezpieczeń franszyza integralna 400,00 zł, chyba, że co innego wynika z zapisów specyfikacji przy poszczególnych ryzykach. C. Klauzule dodatkowe 12

13 Klauzule dodatkowe mają charakter obligatoryjny. Brak akceptacji klauzul spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 1. Klauzula reprezentantów ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora Zamawiającego. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych. 2. Klauzula likwidacyjna w środkach trwałych (klauzula likwidacyjna nr 1) bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzeniowej nowej, maksymalnie do wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego (wg faktur). W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, maksymalnie do wartości księgowej brutto danego środka trwałego. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku. 3. Klauzula likwidacyjna w towarach w magazynach (klauzula likwidacyjna nr 2) odszkodowanie wypłacane jest, w przypadku towarów zajętych według wartości rynkowej, w przypadku towarów, których orzeczono przepadek według przeciętnych cen uzyskiwanych przez Izbę Celną z ich sprzedaży. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku. 4. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym (klauzula likwidacyjna nr 3) - bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego sprzętu elektronicznego, odszkodowanie wypłacane jest do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu utraconego, z uwzględnieniem kosztów transportu demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest zadeklarowana wartość księgowa brutto. 5. Klauzula miejsca ubezpieczenia ustala się z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że miejscem ubezpieczenia są wszystkie lokalizacje, które będą użytkowane i administrowane przez Ubezpieczającego na terenie RP. Ubezpieczający zobowiązany jest do zgłoszenia nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od jej otwarcia. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i pracodawcy. 6. Klauzula stempla pocztowego - jeżeli zapłata należnej Zakładowi Ubezpieczeniowemu składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela. Dotyczy wszystkich ryzyk. 13

14 7. Klauzula automatycznego pokrycia ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie nowo nabyte lub wzniesione budynki, urządzenia i inne elementy wyposażenia oraz zmiany elementów wyposażenia. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tego tytułu ogranicza się do 10 % pierwotnej sumy ubezpieczenia bez dodatkowego rozliczenia składki. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych. 8. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym ochroną ubezpieczeniową objęty jest nowo zakupiony nie zgłoszony sprzęt elektroniczny. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tego tytułu ogranicza się do 20 % pierwotnej sumy ubezpieczenia. Zamawiający zgłosi zmiany stanu majątkowego w sprzęcie elektronicznym na koniec każdego kwartału, a składka naliczona zostanie proporcjonalnie do faktycznego okresu ochrony ubezpieczeniowej (pro rata temporis). Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 9. Definicja przepięcia - ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych). Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Limit odpowiedzialności zł 10. Definicja przetężenia ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zmiany napięcia lub natężenia w sieci energetycznej. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Limit odpowiedzialności zł. 11. Definicja opadów śniegu - ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody wynikłe z bezpośredniego działania ciężaru śniegu na przedmiot ubezpieczenia, zakresem ochrony objęte jest również zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. Dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 12. Klauzula płatności rat w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Dotyczy wszystkich ryzyk. 13. Klauzula czasu ochrony brak wpłaty przez ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych. 14. Klauzula prac budowlanych ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia wynikłe przy i w związku z wykonywaniem prac remontowo-budowlanych wykonywanych w poszczególnych budynkach. Dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Limit odpowiedzialności zł. 14

15 Wszystkie podane dane i informacje niezbędne ubezpieczycielom do oszacowania należnej składki ubezpieczeniowej przedstawiają stan faktyczny na dzień 10 maja 2007 r. 4. Opis części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających W przypadku zwiększenia wartości posiadanego majątku, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 6. Termin wykonania zamówienia Od dnia 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., a dla pojazdów okres roczny w zależności od daty stanowiącej początek okresu ubezpieczenia. 7. Opis warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy. 2. Posiadają zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia. 3. Posiadają środki własne, stanowiące pokrycie marginesu wypłacalności w wysokości nie niższej niż minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego. 8. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przystępując do przetargu, winien załączyć do formularza oferty według załącznika nr 4 - następujące dokumenty: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) według załącznika nr 1, 2. aktualny odpis z właściwego rejestru (odpis z rejestru handlowego, rejestru towarzystw ubezpieczeń wzajemnych lub odpis z KRS) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. oświadczenie o posiadaniu zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia według załącznika nr 2, lub oświadczenie o prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej na podstawie odrębnych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 4. oświadczenie o posiadaniu środków własnych, stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności w wysokości nie niższej niż minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego według załącznika nr 3, Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, potwierdzonej własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i złożonych dokumentów określonych poniżej. 15

16 9. Inne dokumenty W przypadku gdy umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do podpisania oferty. 10. Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami drogą elektroniczną lub drogą faksową. Oznacza to, że wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą em lub faksem. Wymienione dokumenty oraz informacje należy kierować na adres lub pod nr faxu , Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Aurelia Król /Wydział Logistyki /, tel. (061) ; Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Opis sposobu przygotowywania ofert W przetargu wykonawca przedstawi ofertę odnoszącą się do przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji wraz z podaniem ceny brutto (składek ubezpieczeniowych brutto) za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie formularze zawarte w specyfikacji zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek zawartych w niniejszej specyfikacji. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Formularz oferty zostanie podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w przypadku gdy umocowanie do składania oświadczeń nie wynika bezpośrednio z odpisu z rejestru towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, odpisu z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, należy załączyć pełnomocnictwa na podstawie których składana jest oferta. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować na adres zamawiającego podany na wstępie; oznakować w następujący sposób: Przetarg na ubezpieczenie majątku Izby Celnej w Poznaniu. Nie otwierać przed 11 czerwca 2007 r. Godz Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy składać w Izbie Celnej w Poznaniu ul. Krańcowa 28, Poznań w pok. 132, w godz Termin składania ofert upływa dnia 11 czerwca 2007r. o godz

17 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w Izbie Celnej w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, Poznań, pok. 305, dnia 11 czerwca 2007 r. o godz Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie elementy określone w przedmiocie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 (formularz oferty). Wszystkie ceny jednostkowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się żadnych niejednoznacznych taryfikacji. Składki ubezpieczeniowe powinny być wyrażone w złotych. Ostateczna cena oferty to suma składek ubezpieczeniowych brutto z poszczególnych ryzyk zawartych w przedmiocie zamówienia. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najniższą ceną. 15. Opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena brutto oferty musi być podana i wyliczona w PLN cyfrowo i słownie. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium ceny: cena za ubezpieczenia (składka ubezpieczeniowa brutto) 100%. 16. Umowa w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Zakres świadczeń wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniami zawartymi w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wzór umowy znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr Środki ochrony prawnej W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI Prawa zamówień publicznych. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 pkt. 1 p.z.p. 18. Informacje uzupełniające Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Aurelia Król /Wydział Logistyki /, tel. (061) ; Brokerem obsługującym zamawiającego jest Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska tel

18 Załącznik nr 1... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na Ubezpieczenie majątku Izby Celnej w Poznaniu, reprezentując wykonawcę (nazwa)... jako upoważniony na piśmie/wpisany w rejestrze jego przedstawiciel, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia...., dnia r.... (podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 18

19 Załącznik nr 2... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na Ubezpieczenie majątku Izby Celnej w Poznaniu, reprezentując wykonawcę (nazwa)... jako upoważniony na piśmie/wpisany w rejestrze jego przedstawiciel, w jego imieniu oświadczam, że wykonawca posiada zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia...., dnia r.... (podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 19

20 Załącznik nr 3... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) Oświadczenie o posiadaniu środków własnych, stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności w wysokości nie niższej niż minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie majątku Izby Celnej w Poznaniu, reprezentując wykonawcę (nazwa)... jako upoważniony na piśmie/wpisany w rejestrze jego przedstawiciel, w jego imieniu oświadczam, że posiada on środki własne, stanowiące pokrycie marginesu wypłacalności w wysokości nie niższej niż minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego...., dnia r.... (podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcę) 20

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez:

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 8a do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... - WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... - WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... - WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez:

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez: CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. pomiędzy: Gminą Śmigiel Zamawiającym, REGON 411050557, NIP 698-17-22-462 zwaną dalej reprezentowaną przez: Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1,

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do Zapytania Ofertowego - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia. UMOWA Nr...

Załącznik Nr 7 do Zapytania Ofertowego - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia. UMOWA Nr... Załącznik Nr 7 do Zapytania Ofertowego - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Gminą Przemyśl, z siedzibą przy ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl nr ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr...

WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Załącznik nr 6a wzór umowy dotyczący części I zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez: Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nidzicy, w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:...,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1 -WZÓR- UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu...r. w Radzionkowie pomiędzy: Gminą Radzionków siedziba Urzędu Gminy, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną przez: mgr inż. Marka

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

STRONA TYTUŁOWA OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty STRONA TYTUŁOWA OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 134 000 EURO, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:...

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:... Część I Zamówienia: Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Chełmie, w dniu... pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez:

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez: CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. pomiędzy: Gminą Śmigiel Zamawiającym, REGON 411050557, NIP 698-17-22-462 zwaną dalej reprezentowaną przez: Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR W dniu..... r. w Policach, pomiędzy Zarządem Powiatu w Policach z siedzibą w Policach, przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police, zwanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

o świadczenie usług ubezpieczeniowych

o świadczenie usług ubezpieczeniowych UMOWA DO CZĘŚCI NR I, Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych zawarta w dniu...r. w Czerwionce-Leszczynach pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na ubezpieczenie 58 zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz 3 komputerów przenośnych w ramach projektu Internet szansą

Bardziej szczegółowo

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt)

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) BZ/ZP.02/23/02/15. Załącznik Nr 7 do SIWZ dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) zawarta w dniu we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul.

Bardziej szczegółowo

AR.272.ZP.8.2015 Białobrzegi, 23.06.2015 r.

AR.272.ZP.8.2015 Białobrzegi, 23.06.2015 r. AR.272.ZP.8.2015 Białobrzegi, 23.06.2015 r. Powiat Białobrzegi w związku z realizacją projektu Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. (pieczęć jednostki) ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

UMOWA Nr... Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Swarzędz: Ubezpieczenie majątku odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/ 1 z 5 2015-02-20 11:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/ Jasło: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA

Bardziej szczegółowo

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Puławy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Puławy

Bardziej szczegółowo