OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST"

Transkrypt

1 OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST AGNIESZKA SZEWCZYK Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W artykule wyja niono poj cie u yteczno ci i jej miar. Opisano metod zastosowan do badania u yteczno ci serwisów (tzw. usability test), a tak e przebieg badania wybranych serwisów: Nasza klasa.pl, Fotka.pl, Grono.net i przykładowe wyniki bada. Artykuł ko cz wnioski z bada. Słowa kluczowe: serwisy społeczno ciowe, metoda usability test, u yteczno serwisu internetowego. 1. Wprowadzenie Temat u yteczno ci (ang. usability), jest tematem wzbudzaj cym coraz to wi ksze zainteresowanie w rodowisku internautów. Przyczyna jest zrozumiała, gdy u yteczno serwisów internetowych ma znacz cy wpływ na ich popularno i przetrwanie w sieci. U yteczno w odniesieniu do stron internetowych oraz aplikacji u ytkowych oznacza przede wszystkim intuicyjn nawigacj, jak i zrozumiał komunikacj z u ytkownikiem, przy czym dla osoby korzystaj cej z danej aplikacji jej u yteczno jest zazwyczaj nie dostrzegalna. Odczuwa si j zazwyczaj w momencie pojawienia si braków, bł dów aplikacji. W danym przypadku, potencjalny internauta szybko zaka cza swoj wizyt na nieu ytecznym portalu. U yteczno okre la si jako ergonomi lub wygod obsługi danej strony WWW. U yteczna witryna internetowa zaspokaja potrzeby swoich u ytkowników, robi c to w sposób komfortowy dla nich, poprzez zastosowanie prostej w u yciu nawigacji, dobrej czytelno ci jak i odpowiednio uszeregowanej informacji. Wa nym aspektem u ytecznych witryn internetowych jest realizacja celów obranych zarówno przez jej wła ciciela, jak i u ytkowników. W wiecie polskiej literatury zaobserwowa mo na wci tocz cy si spór o najlepsze tłumaczenie słowa usability. Wyró nia si dwie szkoły, przy czym pierwsza oponuje za terminem funkcjonalno, druga za wyró nia u yteczno. Funkcjonalno jest szeroko poj t dyscyplin polegaj c na stosowaniu racjonalnych zasad naukowej obserwacji, pomiaru i projektowania podczas tworzenia i modyfikowania stron internetowych w celu zwi kszenia łatwo ci u ytkowania, walorów poznawczych, u yteczno ci oraz zmniejszenia dyskomfortu zwi zanego z ich obsług. [1] Upraszczaj c, mo na stwierdzi, i funkcjonalno jest to zestaw funkcji, mo liwo ci danego programu, natomiast u yteczno, okre la łatwo korzystania z tych funkcji, przyst pno ich dla potencjalnego u ytkownika [4]. Przy projektowaniu serwisów nastawionych na u yteczno pojawiaj si równie inne poj cia, takie jak human-computer-interaction (HCI), co oznacza interakcj człowieka z komputerem. Jest to nazwa dziedziny naukowej zajmuj cej si kontaktami człowieka z komputerem, a konkretnie sprawdzaj cej sposób korzystania u ytkowników z urz dze i aplikacji (a w tym stron internetowych). Wiedz zdobyt podczas przeprowadzania bada na uniwersytetach wykorzystuje si

2 156 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 podczas ulepszania u yteczno ci zwykłych serwisów internetowych [1]. HCI dotyczy równie zagadnie zwi zanych z graficznym interfejsem u ytkownika (GUI, ang. Graphic User Interface), funkcjonalno ci parametrów oprogramowania, jak i logik, oraz sposobem w jaki u ytkownicy wykorzystuj urz dzenia wej cia i wyj cia. Inna dziedzina HCI jest zwi zana ze szczególnymi przyzwyczajeniami, na których skutki człowiek jest nara ony w zwi zku z u ytkowaniem komputerów. Jest to dziedzina zwana ergonomi. Uczy ona poszczególnych u ytkowników jak unika przyzwyczaje o negatywnym charakterze [4]. 2. Miary u yteczno ci U yteczno jest miar jako ci do wiadczenia u ytkowników, gdy chodzi o produkt, system, b d te stron internetow, aplikacj internetow, technologie mobilne, czy te inne urz dzenia operowane przez u ytkowników. Istotnym elementem bada nad u yteczno ci jest u wiadomienie sobie faktu, i nie s to pojedyncze, jedno wymiarowe wła ciwo ci, cechy interfejsu u ytkownika. U yteczno jest kombinacj współczynników, w ród których mo na wyró ni : łatwo uczenia si stwierdza jak szybko u ytkownik, który nie miał nigdy styczno ci z dan aplikacj jest w stanie si jej nauczy, w celu wykonania podstawowych zada ; wydajno okre la czas w jakim u ytkownik zaznajomiony z danym systemem jest w stanie wykona powierzone mu zadanie; łatwo zapami tania okre la mo liwo zapami tywania funkcji aplikacji, gdy u ytkownik miał ju kontakt z aplikacj, to czy b dzie w stanie efektywnie z niej skorzysta nast pnym razem, czy niezb dna b dzie ponowna nauka od podstaw; bł dy okre la cz stotliwo wyst powania bł dów podczas u ytkowania systemu, aplikacji, definiuje powag tych bł dów, oraz sposoby radzenia sobie z nimi przez potencjalnych u ytkowników; subiektywna satysfakcja definiuje stopie zadowolenia u ytkownika podczas u ytkowania danego systemu [3]. Natomiast w ród zasadniczych braków u yteczno ci w serwisach internetowych wyró nia si : Złamanie pierwszego prawa UCD poznaj swojego u ytkownika. Twórcy witryn internetowych bardzo cz sto skupiaj si jedynie na aspektach technicznych projektowanej witryny, cz sto przesycaj c powstaj cy projekt nowinkami, pomysłami, które mog si okaza nie atrakcyjne, b d utrudniaj ce dotarcie do celu u ytkownikowi. Specjalistyczne podej cie projektantów stron. S oni zazwyczaj ekspertami w dziedzinie programowania, co cz sto doprowadza do nie cisło ci na poziomie u ytkowników. Zasady przyjmowane przez projektantów nie sprawdzaj si w rodowisku u ytkowników stron. U ycie nowszej technologii kosztem u yteczno ci stron. Cz sto stosowane w celu zwi kszenia atrakcyjno ci serwisu przynosi przeciwny efekt, u ytkownicy wybieraj serwisy mniej atrakcyjne, lecz łatwe w obsłudze [4]. W ród mierzalnych elementów strony internetowej wymagaj cych poprawy mo na wyró ni : nawigacj wa ne jest skrócenie czasu dotarcia do szukanej informacji, oraz jak najmniejsza liczba kroków (klikni ) niezb dnych do osi gni cia celu; teksty bez zb dnych słów, krótkie, zwi złe;

3 Agnieszka Szewczyk Ocena u yteczno ci serwisów społeczno ciowych za pomoc metody usability test 157 wyszukiwanie powinno by oczywiste dla ka dego u ytkownika, proste i trafne korzystanie z serwisu; wydajno szybkie ładowanie si strony; nazewnictwo przycisków, odno ników i list, w celu precyzyjnego przekazu nadanych im funkcji; układ rozmieszczenie elementów (takich jak: nawigacj, oferty, aktualno ci) w taki sposób, aby u ytkownik szybko i trafnie dostrzegał potrzebne mu informacje; cel witryny klarowne przedstawienie przeznaczenia witryny, tak aby u ytkownik zdawał sobie spraw, bez dokładnego wczytywania si w tre, co oferuje, oraz jak mo e z danej opcji skorzysta. 3. Opis metody zastosowanej do badania u yteczno ci serwisów społeczno ciowych Testy u yteczno ci z udziałem u ytkowników (ang. usability testing) s zazwyczaj przeprowadzane w przystosowanych do tego celu laboratoriach, składaj cych si z dwóch pokoi rozdzielonych lustrem weneckim, umo liwiaj cym obserwatorom ledzenie przebiegu testów, bez interwencji w przebieg przeprowadzanego badania. Metoda umo liwia wykrycie najistotniejszych problemów zwi zanych z obsług systemu, za pomoc dokonywanych pomiarów, takich jak czasy uko czenia zadania i cz stotliwo wykonywanych bł dów. Podczas wykonywania zada przez uczestników, moderator sporz dza notatki, a swoje wypowiedzi ogranicza do udzielania wskazówek oraz polece, które tester ma do wykonania. Moderator rejestruje, czy u ytkownik potrafi wykona powierzone mu zadanie, wraz z czasem potrzebnym na jego realizacje i krokami wymagaj cymi osi gni cie celu. Laboratoryjne testy u yteczno ci s cz sto rejestrowane na wideo, co umo liwia pó niejszy przegl d badania oraz przedstawienie go szerszej grupie osób. Laboratoryjne testy u yteczno ci składaj ci z trzech podstawowych etapów: przygotowanie; przeprowadzenie testu; analiza danych. Przygotowanie badania nale y rozpocz od okre lenia kluczowych zada wyznaczonych do sprawdzenia. Zadania powinny mie ustalone scenariusze post powania uwzgl dniaj ce uczestników, wraz z ustalonymi warunkami sukcesu realizacji. Nale y ustali równie, jaki profil powinny posiada osoby badane, czy powinni to by np. nowi u ytkownicy, klienci konkurencji. Konieczne w tej fazie procesu jest ustalenie mo liwo ci sprz towych, dost pu do laboratorium i aparatury. Po zweryfikowaniu tych czynników, mo na przej do realizacji bada. Etap bezpo redniego kontaktu z u ytkownikiem to przeprowadzenie testu. Przed przyst pieniem do realizacji testu nale y powita uczestników, opisa im rodowisko bada, poinformowa o celach badania i zasadach pracy obowi zuj cych podczas testu. Nast pnie u ytkownik przyst puje do wykonywania otrzymanych zada, podczas gdy moderator obserwuje i w razie potrzeby uzupełnia test o dodatkowe pytania wynikaj ce z wychwyconych zachowa u ytkownika. Uczestnik ko czy swoje zadanie, a moderator przechodzi do analizy zebranych danych. Analiza danych jest etapem weryfikacji i wyci gania wniosków z przebiegu testu. Nale y j rozpocz jak najszybciej po po egnaniu uczestników testu. Polega na zebraniu trendów i wzorców, jak i danych dotycz cych pora ek wnioskowanych na podstawie nagrania wideo. Moderator

4 158 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 dokonuje kategoryzacji zarejestrowanych bł dów, oraz obliczenia zwi zane z analiz czasów uko czenia zada testowych, oraz analiz zada niedoko czonych. Na tej podstawie nale y okre- li przyczyn wyst powania niepowodze oraz okre li zalecenia umo liwiaj ce pozbycie si wykrytych problemów [2]. Wyniki powinny zosta przedstawione w opracowanym raporcie z bada. 4. Przebieg badania wybranych serwisów społeczno ciowych: Nasza klasa.pl, Fotka.pl, Grono.net Badanie jako ci u ytkowej serwisów społeczno ciowych zostało przeprowadzone metod usability test, czyli bezpo redniego kontaktu z uczestnikami testu. Uczestnicy otrzymali ankiet wst pn, która dostarczyła podstawowych informacji na temat badanej próby. Nast pnie ka dy z uczestników indywidualnie został poproszony o odnalezienie konkretnych informacji na serwisach. W tym czasie moderator testu obserwował i zapisywał spostrze enia dotycz ce ich zachowa 1. Na ka de z 15 zada został ustalony limit czasowy wraz z limitem wykonanych klikni. W razie niewykonania zadania wg wskazówek moderator mógł przerwa proces prosz c o przej cie do kolejnego zadania. Po zako czeniu sesji przy komputerze, nast piła rozmowa weryfikuj ca spostrze enia, po czym moderator opracował zestawienie i analiz uzyskanych wyników. Cało ci badania z pojedynczym u ytkownikiem ustalono nie przekraczalny limit czasowy 1,5 godziny. Uzyskano w ten sposób dane o charakterze jako ciowym (zebrane na podstawie ankiety oraz rozmowy podsumowuj cej) jak i ilo ciowym (analiza klikni, procent realizacji celu). W trakcie badania uzyskano dokumenty: od u ytkowników ankiet, zgod na filmowanie; stworzone przez moderatora scenariusz badania, sposób analizy wyników, wraz z analiz, spostrze enia, uwagi, jak i raporty z obserwacji. Poni ej przedstawiono przykładowe wyniki jednego z uczestników testu oraz procentowe zestawienie uzyskanych rezultatów, a tak e miary statystyczne wyników. 1 Funkcj moderatora pełniła studentka Uniwersytetu Szczeci skiego Małgorzata Gojko.

5 Agnieszka Szewczyk Ocena u yteczno ci serwisów społeczno ciowych za pomoc metody usability test 159 Tabela 1. Zestawienie wyników Uczestnika nr 5 zmienne zadanie t realizacji t wymagany il. klikni nasza-klasa.pl fotka.pl grono.net wymagane klikni cia zad. wykonane [T/N] zad. zaliczone [T/N] 1 00:35 01: T T 2 02:49 03: T T 3 02:18 04: T T 4 00:31 01: T T 5 02:54 04: T T 6 00:57 01: T T 7 01:19 01: T T 8 01:10 01: T N 9 00:25 01: T T 10 01:01 01: T T 11 00:26 01: T T 12 01:14 01: T T 13 01:28 01: T N 14 01:12 01: T T 15 01:16 01: T T ródło: Opracowanie własne.

6 160 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 Tabela 2. Procentowe zestawienie uzyskanych rezultatów (realizacji zada ) zad. uczestnik 1 uczestnik 2 uczestnik 3 uczestnik 4 uczestnik 5 % uko czenie zadania % uznanie zadania 1 T T T T T 100% 100% 2 T N T T T 100% 80% 3 T N T N T 100% 60% 4 T T T T T 100% 100% 5 N N N T T 100% 40% 6 T N N T T 100% 60% 7 T T T N T 100% 80% 8 N N N N N 100% 0% 9 T T T T T 100% 100% 10 T N T T T 100% 80% 11 T T N T T 100% 80% 12 T T T T T 100% 100% 13 T N N T N 100% 40% 14 T T T T T 100% 100% 15 T T T N T 100% 80% ródło: Opracowanie własne. Tabela 3. Miary statystyczne rednia i mediana zad redni czas realizacji zada rednia ilo klikni mediana czasu mediana klikni 1 00:37 4,6 00: :42 8,8 02: :05 11,4 00: : : :27 14,2 04: :57 5,4 00: :05 5,6 00: : : :23 4,2 00: :08 5,8 01:01 4

7 Agnieszka Szewczyk Ocena u yteczno ci serwisów społeczno ciowych za pomoc metody usability test 161 zad redni czas realizacji zada rednia ilo klikni mediana czasu mediana klikni 11 00:36 3,2 00: :52 3,4 00: :18 5,6 01: : : : :36 6 ródło: Opracowanie własne. 5. Podsumowanie Po przeprowadzeniu badania u yteczno ci serwisów społeczno ciowych z udziałem u ytkowników, analizie rezultatów oraz rozmowie weryfikuj cej odczucia uczestników, nasuwaj si nast puj ce wnioski. Na pierwszym miejscu, pod wzgl dem u yteczno ci, jak wynika z badania uszeregował si serwis z najmniejszym współczynnikiem bł dów równym 5. Tu za nim, ze współczynnikiem równym 6, widnieje Najwi cej problemów (współczynnik bł dów jest równy 9) przysporzył uczestnikom serwis Poniewa badaniu zostały poddane trzy najpopularniejsze serwisy społeczno ciowe wybrane na podstawie przyj tych kryteriów, pojawia si pytanie czy ich popularno jest wynikiem u ytecznej konstrukcji stron, czy witryny spełniaj podstawowe kryteria jako ci u ytkowej. W trakcie badania weryfikacji zostały poddane zagadnienia problemowe wi ce si z jako- ci u ytkow witryny, w ród których wyszczególniono: Intuicyjno poruszania si o spełnieniu tego kryterium wiadczy stopie realizacji zada przez uczestników, poniewa maksymalne czasy przyj te na realizacj poszczególnych zada s stosunkowo krótkie, a ich procentowe wykonanie (w przypadku serwisu si gaj ce 80%, równe 76%, natomiast 64%) daje zadawalaj cy rezultat. Uczestnicy testu nie podołaliby powierzonym im zadaniom, gdyby ich konstrukcja nie umo liwiała odnajdowania odpowiedzi tam gdzie przeci tny u ytkownik si tego spodziewa, a docieranie do celu nie mogło odbywa si intuicyjnie. Prostot obsługi zadania testowe skonstruowane zostały w sposób wymagaj cy od uczestników minimalnie od 2 do 5 klikni, a o prostocie obsługi najlepiej wiadcz zadania w których rednia ilo klikni w ród uczestników była zbli ona do tych wyników. Oznacza to innymi słowy, e u ytkownicy dotarli do celu, bez adnego problemu, krok po kroku. S to zadania w przypadku serwisu dotycz ce blokady danych w zewn trznej wyszukiwarce (zadanie nr 1), oraz zmiany hasła dost pu (zadanie nr 4), w przypadku zadania w którym nale ało zastosowa wyszukiwanie zaawansowane po podanych cechach (zadanie nr 6), natomiast w przypadku serwisu wyszukiwania odpowiedniej oferty przechodz c przez aplikacje (zadanie nr 9) jak i ustalenia własnej strony startowej (zadanie nr 11). Efektywno wykorzystywania zawartych w niej funkcji i tre ci najlepszym dowodem na spełnienie tego kryterium jest zastosowanie przez u ytkowników Pomocy. W sy-

8 162 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 tuacji gdy pojawiały si problemy z odnalezieniem odpowiedzi na poszczególne zadania, u ytkownicy, którzy z niej skorzystali, szybko byli w stanie dotrze do poszukiwanych informacji. Cz stotliwo wyst powania bł dów z ich ewentualnym wpływem na poruszanie si po witrynie podczas testu nie stwierdzono ra cych bł dów w konstrukcji serwisów które miałyby wpływ na poruszanie si po witrynie, konstrukcja odno ników jest staranna przy zachowaniu odpowiedniego nazewnictwa. Efektywno wyszukiwania po danych informacji o efektywno ci wiadczy 100% realizacja zada w ród badanej grupy. Oznacza to zatem i informacje s logicznie rozmieszczone i mo liwe do odnalezienia nawet dla osoby, która pierwszy raz odwiedza dan witryn. Bior c jednak pod uwag surowe ograniczniki narzucone przez moderatora, nie wszystkie odpowiedzi zostały zaakceptowane, przy czym pomocne były w okre leniu najlepiej skonstruowanego portalu jakim okazał si serwis Estetyk, czytelno jak i szat graficzn prezentowanej witryny uczestnicy entuzjastycznie opowiedzieli si o w/w kryteriach, estetyka oraz szata graficzna nie budzi zastrze e, jedyny zauwa alny minus podkre lono przypadku zadania 2, gdzie wielko u ytej czcionki przy odno niku utwórz własne forum budzi niezadowolenie w ród 40% u ytkowników, jednocze nie staj c si dla nich mało czytelna, przez co w trakcie testu kilkakrotnie przechodzili obok danego odno nika tym samym wydłu aj c czas realizacji swojego zadania. Najwi cej problemów przysporzyło uczestnikom badania odnalezienie opcji dodatkowych oferowanych przez dane serwisy, natomiast funkcje podstawowe takie jak ustawienia prywatno ci czy te zmiana danych na własnym profilu przebiegały szybko i sprawnie. Z obserwacji zachowa osób korzystaj cych z serwisów mo na zauwa y i twórcy stron zachowali podstawowe zasady u yteczno ci, przyjazno ci dla potencjalnego u ytkownika. wiadczy o tym chocia by mo liwo powrotu do strony głównej serwisu z ka dej z pod stron nie tylko za pomoc wielokrotnego naciskania przycisku wstecz, ale za pomoc klikni cia na logo serwisu, obecnego na ka dej kolejnej stronie. Znacznie ułatwia to u ytkownikom zagł bianie si w serwis bez obawy, na dług cie k powrotu. Przemy lana została równie kwestia nazewnictwa kategorii, przy zachowaniu zasady stosuj naturalny j zyk u ytkownika, co ma znaczny wpływ na prostot obsługi serwisów. Elementy znajduj ce si na stronie głównej, jak i poszczególnych pod stronach posiadaj cechy wspólne, co pomaga u ytkownikowi odnale si w serwisie, nie bł dzi on oczami po całym serwisie, szukaj c odpowiedzi w tych samych miejscach. Bardzo istotn kwesti jest czas ładowania si strony, a i tutaj projektanci serwisów społeczno ciowych wiedzieli co robi. Nie narzucili oni za du o elementów graficznych, dzi ki czemu strony szybko si wczytuj i s dostosowane do ró nych typów najpopularniejszych przegl darek internetowych(mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera). Konstrukcja strony, co prawda zmusza do jej przesuwania, jednak tylko w pionie, co nie powoduje irytacji w ród u ytkowników. Twórcy serwisów zadbali, aby nie zaistniał przymus przewijania stron w poziomie, w celu dotarcia do istotnych informacji, co powoduje frustracje w ród u ytkowników i cz sto zniech ca do korzystania z serwisu. Wszystkie trzy serwisy poddane badaniu maj solidnie rozplanowan kwesti nawigacji. Menu nawigacyjne umieszczone zostało po lewej lub w górnej cz ci strony, gdy tam wła nie przeci tny u ytkownik go poszukuje. Inne rozmieszczenie spowodowałoby zmniejszenie funkcjonalno ci witryn i nie potrzebny szum na stronie. Ponadto zastosowano w menu nie wi cej pozycji ni 7, dzi ki czemu

9 Agnieszka Szewczyk Ocena u yteczno ci serwisów społeczno ciowych za pomoc metody usability test 163 przeci tny u ytkownik jest w stanie lepiej zapami ta i szybciej zorientowa si w oferowanych funkcjach. Z my l o ró nych preferencjach u ytkowników, zastosowano kilka mo liwo ci dotarcia do jednego celu. Dotarcie do ró nych opcji mo e nast pi poprzez umieszczone odno niki, których konstrukcja jest jasna i zrozumiała, b d za po rednictwem umieszczonej wyszukiwarki. Równie kolorystyka została przemy lana, na stronach jest ona stonowana, nie sprawia problemów u ytkowych, nie m czy oczu. Wielki plus nale y si za bardzo dobr konstrukcj sekcji FAQ (ang. Frequently Asked Questions) czy te pomocy, u ytkownicy znajduj w nich solidne i rzetelne odpowiedzi, pozwalaj ce na dotarcie do celu. Mimo, i jedynie dwóch uczestników testu w razie potrzeby stosowało opcj Pomoc, przy czym pytani o jej układ i zawarto, odpowiadali z zadowoleniem, poniewa bez problemu znale li w niej poszukiwane informacje. W pytaniu o adres URL, respondenci przyznali, i we wszystkich przypadkach jest on trafnie dobrany, łatwy do zapami tania i identyfikowalny. Uczestnicy testu bardzo pozytywnie wypowiadali si o badanych portalach społeczno ciowych. Nie budziły one w nich wi kszych zastrze e, a cz sto pozytywnie zaskakiwały funkcjami których przeci tny u ytkownik nie spodziewa si na nich zasta. [1] Dymecki B.: Magazyn Internet Maker, usability.html, r. [2] Kaushik A.: Godzina Dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr strategi e-marketingow. Wyd. Helion, Gliwice 2007, str [3] Oficjalna Strona Internetowa Rz du Stanów Zjednoczonych, index.html, r. [4] Pearrow M.: Funkcjonalno Stron Internetowych, Wyd. Helion, Gliwice 2002, s

10 164 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 EVALUATION OF SOCIAL WEB SERVICE UTILITY BY MEANS OF THE USABILITY TEST METHOD Summary The usability concept and its measures were explained. The method (usability test) used for services usability study was described and also study process for chosen services: Nasza-Klasa.pl, Fotka.pl, Grono.net and exemplary results of research. Study conclusions finish the article. Keywords: social utilities, usability test method, internet service usability. Agnieszka Szewczyk Katedra Społecze stwa Informacyjnego Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Szczeci ski ul. Mickiewicza 64, Szczecin

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE Dnia 13 marca 2012 roku REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE 1 1. Konkurs na aplikację kuratorską składa się z części pisemnej i ustnej.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W SULĘCZYNIE

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W SULĘCZYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 58/2009 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 29.09.2009r REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W SULĘCZYNIE 1. 1. Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do zarządzenia nr ZD-015/06/12 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 22.06.2012 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sępólno Kraj., czerwiec 2012 r. I. PODSTAWY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41) /2013 Dyrektora Zarzadu Terenów Publicznych z dnia )±..hkj.~.\.n..q...w~~ii

ZARZĄDZENIE NR 41) /2013 Dyrektora Zarzadu Terenów Publicznych z dnia )±..hkj.~.\.n..q...w~~ii ZARZĄDZENIE NR 41) /2013 Dyrektora Zarzadu Terenów Publicznych z dnia )±..hkj.~.\.n..q...w~~ii zmieniające Zarządzenie Nr 45/2011 Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych z dnia 4 października 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany ze środków publicznych umowa dotacyjna z Ministerstwem Gospodarki.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany ze środków publicznych umowa dotacyjna z Ministerstwem Gospodarki. Warszawa, dnia 28.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: w sprawie ustalenia i wprowadzenia Szczegółowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kołczygłowy Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku

Bardziej szczegółowo

32. Metody badania użyteczności stron WWW

32. Metody badania użyteczności stron WWW 32. Metody badania użyteczności stron WWW 27 października 2015 1 Po co? Kiedy? 2 Po co? Kiedy? Po co? Po co przeprowadza się badanie użyteczności stron WWW? Po co? Kiedy? Kiedy? Kiedy wykonuje się takie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA Poprzez połączenie symbolu graficznego Unii Europejskiej oraz części tekstowej oznaczającej jeden z jej programów operacyjnych powstaje symbol graficzny, który zgodnie z obowiązującymi dyrektywami ma być

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 4 334 Przystąpiło łącznie: 4 049 przystąpiło: 4 000 przystąpiło: 3 972 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 3 631

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.14.2014 Łódź, dnia 01 lipca 2014 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40, fax. (71) 784 45 41 www.pentagon-research.com,

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40, fax. (71) 784 45 41 www.pentagon-research.com, 2 O AUTORACH Pentagon Research to agencja badawcza obecna na polskim rynku od 2006 roku. Zespół Pentagon Research specjalizuje się między innymi w ilościowych i jakościowych badaniach marketingowych w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016

Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 GOPS.010.04.2016 Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 10/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu z dnia 04 listopada 2013 roku

Zarządzenie nr 10/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu z dnia 04 listopada 2013 roku Zarządzenie nr 10/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu z dnia 04 listopada 2013 roku w sprawie : Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Straży Miejskiej w Lubaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

Szóstoklasisto! 1. Z urzędu do gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie danego gimnazjum.

Szóstoklasisto! 1. Z urzędu do gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie danego gimnazjum. Szóstoklasisto! Wkrótce kończysz szkołę podstawową, a więc musisz wybrać gimnazjum, w którym będziesz kontynuować naukę. Pamiętaj, że masz zapewnione miejsce w swoim gimnazjum rejonowym. Musisz jednak

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach

Spis treści. 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach Spis treści 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach 1. Transcend SSD18C3 128GB Przenoszenie danych w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Metrologia cieplna i przepływowa

Metrologia cieplna i przepływowa Metrologia cieplna i przepływowa Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne, I rok mgr Pomiar małych ciśnień Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska AGH Kraków

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku ul. Kasprzaka 10/16, 01 211 Warszawa tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 59 00 fundacja@bgz.pl, www.bgz.pl Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Biuletyn techniczny Inventor nr 41 Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2014, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48) 42 288 16 00

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo