Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok"

Transkrypt

1 Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na Wstęp. I. Elementy składowe 1. Plan przychodów i kosztów eksploatacji budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewskiej 51 F G H J. 2 Plan przychodów funduszu remontowego. II. Założenia ogólne Do opracowania planu kosztów eksploatacji podstawowej przyjęto koszty poniesione przez Spółdzielnię na eksploatację w okresie od 1 listopada 2011 roku do 30 października 2012 roku, natomiast przychody opracowano przyjmując stawki opłat 1,28 zł/ m² na poszczególne składniki opłaty eksploatacyjnej. Zakładane przychody i koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków wg faktycznie poniesionych kosztów. Przyjęto stawki opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody, w wysokości zbliżonej do faktycznie zapłaconych faktur za 2012 rok. Nie przyjęto wzrostu opłat na fundusz remontowy Spółdzielni.Wysokości stawki opłat 0,90 zł./ m² p.u. lokalu miesięcznie oraz 5,00 zł za jeden garaż Nie przyjęto zmiany stawki opłat za ochronę osiedla, Nie przyjęto wzrostu opłat za wywóz nieczystości, Przyjęto wzrost opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej do wysokości 0,44 zł/m² pum wg faktycznie poniesionych kosztów w 2012 r. Przyjęto wzrost opłat za podatek od nieruchomości dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w związku ze zmiana opłat ustalona przez Radę m.st Warszawy o 4%. Nie przyjęto zmiany opłat za użytkowanie drogi dojazdowej Nie przyjęto zmiany opłat za używanie miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym oraz za parkowanie samochodów na terenie. Nie przyjęto zmiany opłat za partycypację w kosztach utrzymania zbiornika wód opadowych. Nie przyjęto zmiany opłat z tytułu konserwacji bieżącej osiedla. 1

2 Plan przychodów i kosztów eksploatacji. I. Eksploatacja podstawowa (koszty administrowania). Dane przyjęte do obliczeń 1. na przychody z eksploatacji podstawowej ustala się przyjmując poniższe założenia: 1) powierzchnia rozliczeniowa budynków Włodarzewska FGHJ wynosi ,28 m², 2) miesięczna stawka opłat, wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów eksploatacji podstawowej, obowiązująca od 1 stycznia do u wynosić będzie - 1,28 zł/m² p. u. lokalu. 2. na koszty eksploatacji podstawowej ustalono przyjmując: 1) sumę kosztów poniesionych, w okresie od 01 listopada 2011 roku do 31 października 2012 roku, na eksploatację budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewska 51 FGHJ, 2) kwoty na pokrycie kosztów ubezpieczenia budynków 3) koszty opłat sądowych i notarialnych 4) konserwację domofonów, 5) w przypadku kosztów wynagrodzeń w/w sumę kosztów podano w faktycznie poniesionej w 2012 roku + 5% na premie, 6) koszty opłat prawnych 7) koszty amortyzacji 8) opłaty bankowe, pocztowe 9) ryczałty samochodowe dla Zarządu 10) szkolenia pracowników 11) usługi informatyczne 12) zakup materiałów biurowych bez poradników 2 Plan kosztów na 2013 r. Plan przychodów na 2013 r. I. Eksploatacja bieżąca , , Eksploatacja podstawowa , ,70 1. Fundusz płac brutto ,00 2. Narzuty na wynagrodzenia ,77 3. Świadczenia na rzecz pracowników 2 028,90 4. Opłaty: poczta,telekom ,58 5. Usługi informatyczne 9 729,34 6. Materiały biurowe 9 093,61 7. Wyposażenie 0,00 8. Amortyzacja 6 270,21 9. Eksploatacja biura 3 213, Ryczałt za używanie.samochodów.prywatnych , Obsługa prawna , Koszty :kawa,herbata,cukier 609, Środki czystości 622, Pozostałe(ogłoszenia konserw kop 1 079, Szkolenia pracowników 2 271, Monitoring 2 430, Opłaty notarialne.sądowe, skarbowe składki 715, Opłaty bankowe 3 852, Ubezpieczenie budynków , Konserwacja domofonów 1 510, Pozostałe.koszt( wynajem sali na WZC) 552, Podatek VAT , ,00

3 23. Nadwyżka na GZM za , odsetki od lokat bankowych , Podatek dochodowy 6 428, Pozostałe przychody ( parkowanie na terenie) 2 711, Podatek od nieruchomości części wspólnych 0,00 0,00 Podatek od nieruchomości Dane przyjęte do obliczeń 1. na podatek od nieruchomości ustala się przyjmując poniższe założenia : 1) powierzchnia rozliczeniowa budynków Włodarzewska FGHJ wynosi ,17 m² (stan prawny-spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym), 2) powierzchnia garaży 5 180,40 m² 3) miesięczna stawka opłat,wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r wynosić będzie 0,09 zł /m² p.u. lokalu mieszkalnego, miesięczna stawka opłat wnoszonych przez użytkowników 147 garaży od 1 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2013 r stawka opłaty za podatek od nieruchomości wynosić będzie 3,16 zł /m-c za jeden garaż. 2. na 2012 rok podatek od nieruchomości ustalono przyjmując: 1) sumę kosztów poniesionych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31grudnia 2012 roku - na podstawie Uchwały Rady Warszawy z dnia 8 listopada 2012 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 r Plan kosztów na Plan przychodów na 2013 rk II. Podatki i opłaty , ,42 1. Podatek od nieruchomości ( własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu i miejsca postojowego ,17m²*0,09 zł /m² x 12= ,18 zł 147 garaży *3,16 zł /m-c x ,42 = 5 574,24 zł 3

4 II. Koszty utrzymania lokali rozliczane przez Spółdzielnię. 1.Energia cieplna. Dane przyjęte do obliczeń 1. na przychody z zaliczek wnoszonych na pokrycie kosztów energii cieplnej ustala się przyjmując poniższe założenia: 1) według faktycznie zużytej ilości za okres , zaliczki na opłaty za podgrzanie wody (~9321 m³ za rok) za okres 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 rok 9,50 zł /m³, 2) według faktycznej opłaty za zużycie energii na opłaty co, zaliczka na opłaty za okres 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r- 2,00 zł /m² p.u. lokalu VII. Koszty zużycia gazu (co+cw) , ,37 Rozliczenie zużycia paliwa gazowego na ogrzewanie lokali mieszkalnych i podgrzanie wody zostanie rozliczona po okresie grzewczym zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów gospodarki cieplnej 2. Wywóz nieczystości stałych. 1. na poczet kosztów wywozu nieczystości stałych ustalono przyjmując poniższe założenia: 1) Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych na dzień sporządzania planu wynosiła ,28 m². 2) Planowana miesięczna stawka opłat wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych od 1 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2013 r 0,30 zł /m² 2. na koszty wywozu nieczystości stałych ustalono przyjmując jako podstawę do wyliczenia podpisaną z firma EKO-HETMAN umową na wywóz nieczystości stałych, wytworzonych przez użytkowników lokali znajdujących się w budynkach usytuowanych przy ul. Włodarzewska FGHI w Warszawie. 3. Od dnia 01 lipca 2013 przejęcie wywozu nieczystości przez Urząd m. st. Warszawy. Cena ustalona przez Radę Warszawy w formie uchwały. Po otrzymaniu stosownych dokumentów Rada Nadzorcza podejmie uchwałę regulującą opłaty. 1.Wywóz nieczystości (13 029,83 m² * 0,30 zł/m² pum) *12 m-cy , ,39 4

5 3. Sprzątanie 1. na poczet kosztów utrzymania czystości -sprzątanie : 1. Łączna ilość lokali mieszkalnych na dzień sporządzenia planu gospodarczego wynosi Ustalono miesięczną stawkę opłat na podstawie faktycznie zapłaconych faktur za w/w okres,zaliczki na sprzątanie: a)lokale mieszkalne za okres 01stycznia 2013 do 31 grudnia ,51 zł/lokal 2. na koszty sprzątania ustalono przyjmując jako podstawę do wyliczenia Podpisaną umowę z firmą sprzątającą CLEAN Damian Jakubiak Nasielsk, Morgi 15 oplata za 1 m-c *12 1. Sprzątanie części wspólnych budynków i terenu 203 lokale * 32,51 zł /m-c ,76 zł ,36 zł 4. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków. 1. na poczet kosztów dostawy wody oraz odprowadzenia ścieków ustalono przyjmując poniższe założenia: 1) stawka zaliczek, wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków, obowiązująca od dnia 1 stycznia u będzie wynosić - 11,47 zł/m³, 2) w okresie od 01 października 2011 roku do 30 września 2012 roku zużyto m³ wody i takie zużycie przyjmuje się na. 2. na koszty dostawy wody oraz odprowadzenia ścieków równe są przychodom z tego tytułu.. 1.Zimna woda / kanalizacja Zużycie roczne wody m³ * 11,47 zł , ,30 5

6 5. Opłata za używanie dźwigów osobowych 1. na przychody z tytułu użytkowania dźwigów osobowych ustala się przyjmując poniższe założenia: 2. stawkę opłat za używanie dźwigów osobowych pozostawić na obowiązującym poziomie, pozostałe koszty pokryć z pozostałych przychodów. 1) Osoby zamieszkałe od 1-pierwszego piętra 100% stawki osób, 2) Osoby zamieszkałe na parterze 65 osób * 50% stawki I. Dźwigi , ,68 1. Dozór techniczny ( wg opłat UDT) 5 702,72 2. Konserwacje bieżące ( wg wystawionych faktur ) ,76 6. Konserwacja i przeglądy. 1. na przychody z wpłat na poczet kosztów konserwacji zasobów ustala się przyjmując poniższe założenia: 1) powierzchnia rozliczeniowa budynków nr 51 FGHJ wynosi ,28 m². 2) Planowana stawka opłat na 2013 r wnoszona przez użytkowników lokali na pokrycie konserwacji i przeglądów 0,56 zł/m² na koszty konserwacji zasobów ustalono przyjmując jako podstawę do wyliczenia sumę kosztów poniesionych w okresie od 01 listopada 2011 roku do 31 października 2012 roku na konserwację oraz przeglądy budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewska FGHI w Warszawie (z wyłączeniem kosztów poniesionych w 2012 roku na zakup znaków drogowych żelu rozpuszczającego nieczystości w przepompowni oraz zakup zadaszenia dla rowerów ). III. Konserwacja bieżąca , ,68 1. Konserwacje wodno kanalizacyjne, elektryczne ,12 2. Materiały do konserwacji zieleni 3 634,56 3,Materiały eksploatacyjne ,48 4. Przeglądy P -pożarowe, hydr, przegrody 2 456,07 5. Przeglądy techniczne obowiązkowe 4 089,75 6. Czyszczenie separatorów i studzienek 5 535,00 7. Przegląd pieców gazowych 1 944,00 6

7 7. Konserwacja bram garażowych 1. na przychody z wpłat na poczet kosztów konserwacji bram garażowych ustala się przyjmując poniższe założenia: a. Ilość miejsc postojowych w garażu podziemnym wynosi 194. b. miesięczna stawka opłat, na pokrycie konserwacji i przeglądów bram garażowych, obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r będzie wynosić - 3,27 zł/ m. p. w garażu. Opłaty wnoszone w pozycji opłat za miejsce postojowe na koszty konserwacji bram garażowych ustalono przyjmując jako podstawę do wyliczenia sumę kosztów poniesionych w okresie od 01 listopada 2011 roku do 31października 2012 roku. I. Konserwacja bram garażowych (194 miejsca garażowe *3,27 zł =5 412,00 zł za IV kwartały ) 5 470, ,00 8. Dozór 1) na przychody z wpłat na poczet kosztów dozoru ustala się przyjmując poniższe założenia: - ilość lokali mieszkalnych -203 x 55,70 zł /za lokal m-c za okres 01styczeń 2013 do 31 grudnia 2013 r (brutto) -ilość miejsc postojowych -194 x 19,00 zł/ m.p w garażu za okres od 01 styczeń 2013 do 31 grudnia 2013 r ( netto) -ilość miejsc postojowych na terenie osiedla -63 x 20,00 zł / m.p na terenie osiedla za okres od 01 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2013 r w u koszty dozoru ustalono na podstawie umowy z firmą JUWENTUS (przyjęto do obliczeń 10,97 zł/h * 1488 h *12 m-cy = ,00 zł brutto za rok) I. Ochrona Osiedla 203 lokale mieszkalne * 55,70 zł /m-c lokal 194 m. postojowe w garażu *19,00 zł/za miejsce 63 m. postojowych na terenie *20,00 zł , ,00 7

8 9. Odpisy na fundusz remontowy obciążające bezpośrednio koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dane przyjęte do obliczeń 1) na przychody z wpłat na fundusz remontowy ustala się przyjmując poniższe założenia: -powierzchnia rozliczeniowa budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewskiej FGHI w Warszawie wynosi ,28 m², miejsca postojowe w garażu podziemnym 2) miesięczna stawka opłat na fundusz remontowy, obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia u wynosi - 0,90 zł/m² p. u. lokalu. 2) Miesięczna stawka na fundusz remontowy za jedno miejsce postojowe wynosi 5,00 zł /za garaż a) Przychody funduszu remontowego stanowią koszty Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. b) Koszty remontów, nie mogą przekroczyć sumy istniejących środków wraz z planowanymi przychodami funduszu remontowego w u. c) Uchwalony przez Radę Nadzorczą, rzeczowo - finansowy plan remontów na, będzie stanowił integralny składnik niniejszego planu. I. Fundusz remontowy lokale mieszkalne ,28 m² * 0,90 zł /m -c 194 m. postojowe w garażu *5,00 zł/za miejsce , ,00 Przychody funduszu remontowego w miesiącu naliczenia stanowią koszty uzyskania przychodu za dany okres. 10. Droga dojazdowa 1. na poczet kosztów utrzymanie drogi dojazdowej do budynków Włodarzewska FGHI ustalono przyjmując poniższe założenia: -stawka zaliczek, wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów utrzymania drogi przyjęto stawkę obowiązującą od dnia 1 stycznia u będzie wynosić- 4,93 zł 2. na koszty utrzymania drogi równe są przychodom z tego tytułu. Jest to spowodowane tym, że Spółdzielnia jedynie pośredniczy w dokonywaniu opłat. 8

9 I. Opłaty za użytkowanie drogi 203 lokale mieszkalne * 4,93 zł /m-c) koszty na , , Wody opadowe 1. na poczet kosztów opłat za wody opadowe z budynków Włodarzewska FGHI ustalono przyjmując poniższe założenia: stawka zaliczek, wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów likwidacji wód opadowych 1 stycznia 2013 do 31 grudnia u będzie wynosić - 0,10 zł/m², 3. na koszty partycypacji utrzymania systemu likwidacji wód opadowych równe są przychodom z tego tytułu. Jest to spowodowane tym, że Spółdzielnia jedynie pośredniczy w dokonywaniu opłat. I. Zbiornik wód opadowych 13029,83 m² pow. lokali * 0,10 zł/m² koszty na , , Energia elektryczna Dane przyjęte do obliczeń 1. na poczet kosztów energii elektrycznej budynków Włodarzewska FGHI ustalono przyjmując poniższe założenia: stawka zaliczek, wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów energii elektrycznej od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r wynosić będzie -0,44 zł/m² 4. w u koszty energii elektrycznej przyjęto na podstawie zużycia za okres od 01 listopada 2011 roku do 31 października 2012 r I. Energia elektryczna 13089,83 m² * 0,44 zł / m² koszty na , ,20 9

10 13. przychody i koszty na 2013 rok ogółem , , stawki opłat za lokal mieszkalny w u stawki opłat do stawki opłat od opłata za lokal z przeniesioną własnością pow 92,20m² własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu pow 92,20 m² I. Eksploatacja bieżąca 1,28 zł/m2 1,28 zł/m2 118,01 118,01 II. Podatek od nieruchomości 0,09 zł/m2 0,09 zł/m2 0,00 8,30 III. Konserwacja 0,56 zł/m2 0,56 zł/m2 51,74 51,74 IV. Dźwigi (piętro) 8,34zł/osoby 8,34 zł/osoby 33,36 33,36 V. Wywóz śmieci 0,30 zł /m2 0,30 zł/m2 27,66 27,66 VI. Wody opadowe 0,10zł/m2 0,10zł/m2 9,22 9,22 VII. Sprzątanie 32,5 zł /lokal 32,51 zł/lokal 32,51 32,51 VIII. Droga dojazdowa 4,93 zł/ 4,93 zł/ 4,93 4,93 IX. Fundusz remontowy 0,90 zł/m2 0,90 zł/m2 64,54 64,54 X. Energia elektryczna 0,44 zł /m2 0,44 zł/m2 40,57 40,57 XI. Koszty ogólne spółdzielni 0,00 "0" 0,00 0,00 XII. Dozór 55,70 zł/ lokal 55,70 zł/lokal 55,70 55,7 XIII. Miejsce garażowe (stanowisko) 37,28 zł/stan 37,28 zł/stan 33,54 37,24 XIV. Parkowanie na terenie 60,00 zł/szt 60,00 zł/mpt 60,00 60,00 zaliczki : I. Zimna woda 9,97 zł/m3 9,97 zł /m3 169,49 169,49 II. CW podgrzanie 9,50 zł/m3 9,50 zł/m3 66,50 66,50 III. Centralne ogrzewanie 2,00 zł /m2 2,00 zł/m2 184,40 184,40 XV. Pomieszczenie gospodarcze 24,35 24,35 976,52 988,52 dotychczasowa opłata za lokal o pow. 92,20 m² wynosi 965,60 zł 10

11 Plan remontów na 1 Odpis roczny ,00 Nadwyżka z ,73 Suma przychodów ,73 koszty remontów w u 1 Naprawa wejść do klatek schodowych okładzina z ,00 klinkieru ( w załączeniu kosztorys na 1 klatkę) 2 Naprawa elewacji biuro spółdzielni ,00 3 Remont zjazdów do garaży ,00 4 Remont śmietników (izolacja,malowanie ścian i posadzek) 7 000,00 7 Kratki wentylacyjne 600,00 9 Drobne prace remontowe (drzwi wejściowe do klatek 3 500,00 schodowych,oświetlenia, wymiana zamków,i inne) 10 Remont w lokalach mieszkalnych (wymiana grzejników) 2 100,00 11 Naprawa kostki brukowej po zimie 700,00 12 Remont placu zabaw (wymiana piasku podłoża, 1 200,00 malowanie urządzeń) 13 Częściowy remont kotłowni ( zgodnie z protokołem ,00 przeglądu) Suma kosztów , ,73 W związku z koniecznością naprawy odpadającej okładziny elewacyjnej zachodzi konieczność wykonania remontów w celu zapobieżenia dalszej dewastacji elewacji co wpłynie na poprawienie estetyki budynków. Koszty remontu elewacji zostały oszacowane na podstawie kosztorysów inwestorskich będących podstawą do przeprowadzenia przetargów na wykonanie w/w prac remontowych. 14. Podsumowanie Plan gospodarczy oparto w całości na faktycznie poniesionych kosztach w okresie od 01 listopada 2011 roku do 31 października 2012 roku. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska-Za Parkiem wnioskuje o pozostawienie stawek opłat eksploatacyjnych za używanie lokali mieszkalnych w wysokości obowiązującej w 2012 roku. Przyjęcie w całości propozycji Zarządu zapewni Spółdzielni płynność finansową oraz jej stabilny rozwój którego celem jest podniesienie standardu i wartości istniejących zasobów mieszkaniowych. 11

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Określenie podmiotu. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Określenie podmiotu. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Określenie podmiotu. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Określenie podmiotu. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych Tabela nr 1 Planowane przychody na rok 2015 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł 1 Eksploatacja bieżąca +eksploatacja garaży+parkingi 1 021,0 2 Podatek od nieruchomości 132,0 3 Zimna woda i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Określenie podmiotu. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr 19/2011

U C H W A Ł A nr 19/2011 Zgodnie z uprawnieniami zawartymi w 27 pkt. 1 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w Białymstoku p o s t a n a w i a : Zatwierdzić na 2012r : a) zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D"

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D" Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy: Ustawy Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM Tekst przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 8 z dnia 09.11.2015r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU Poznań, 2013-05-06 r. Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości Sp. z o.o. ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU Działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl Warszawa 02.02.2010 r. Właściciele lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Grójecka 66 Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

-od 1.VII-30.IX. 2,09 zł/m2 pow.lokalu. -od 1.XI.-31.XII. 0,30 zł./m2 pow.lokalu. -od 1.XI-31.XII. 18,39 zł/lokal. Zaliczka na media:

-od 1.VII-30.IX. 2,09 zł/m2 pow.lokalu. -od 1.XI.-31.XII. 0,30 zł./m2 pow.lokalu. -od 1.XI-31.XII. 18,39 zł/lokal. Zaliczka na media: SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wspólnoty Mieszkaniowej Aluzyjna 23 E,F za okres 01.07.2004 31.12.2004 Zaliczka eksploatacyjna: Powierzchnia użytkowa: 11.023,70 m2 w tym: - 206 lokali mieszk. 9.708,60 m2 -od 1.VII-30.IX.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. I. Podstawa prawna 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. Podstawa prawna: REGULAMIN Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. oraz zasobach zarządzanych przez spółdzielnię. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE Rozdział I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz Podstawa prawna : - ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (DZ. U. z 2003r nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z l5.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE

R E G U L A M I N SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI /GZM/ SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna. II. III. IV.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity Tekst jednolity REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Tekst jednolity. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Tekst jednolity załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy określa zasady: 1. Regulamin ustala zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr 51/2010

U C H W A Ł A nr 51/2010 Zgodnie z uprawnieniami zawartymi w 27 pkt. 1 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w Białymstoku p o s t a n a w i a : Zatwierdzić na 2011r : a) zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w Olsztynie

Regulamin. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w Olsztynie Regulamin Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w Olsztynie I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin ustala zasady określające

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim, w związku z art. 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej NR 33 z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r. ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r. Kalkulacja czynszu dla budynku mieszkalno - użytkowego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali.

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. 5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielców

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale http://www.chsm.com.pl/akty_regulaminy/regulaminy/regulamin_zasady_rozliczania_kosztow Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z:

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z: Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Rady Nadzorczej z dnia 05.10.2015r. REGULAMIN Gospodarowania zasobami lokalowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka, rozliczania kosztów i ustalania wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

1. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ

1. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ 1. Zasady prowadzenia rachunkowości przez wspólnotę mieszkaniową 2. Rodzaje kosztów ponoszonych przez wspólnotę mieszkaniową 3. Zasady wnoszenia opłat przez właścicieli lokali 4. Zasady rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi I. Podstawa prawna 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC w ŁODZI I. PODSTAWA PRAWNA Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI U C H W A Ł A Nr 21/03/04 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 02 marca 2004 roku, prot. 2/04, w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalania i rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określający zasady rozliczania przychodów i kosztów spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za lokale w spółdzielni W oparciu o przepisy: Ustawy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie 102 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie zwanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grójecka 66 w Warszawie z dnia.2015 r.

UCHWAŁA Nr 1/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grójecka 66 w Warszawie z dnia.2015 r. UCHWAŁA Nr 1/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grójecka 66 w Warszawie z dnia.2015 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej, centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Młoda Rodzina Warszawa, ul. Relaksowa 37 I.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW UTRZYMANIA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej "KRASIŃSKIEGO" w Gorlicach

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej KRASIŃSKIEGO w Gorlicach REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej "KRASIŃSKIEGO" w Gorlicach (Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 6/13 z dnia 16.09.2013 r.) Gorlice 16.09.2013 r. 2 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Prabuty 2011 Podstawa prawna: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

L Postanowienia ogólne.

L Postanowienia ogólne. Regulamin - rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali. L Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH I. Postanowienia ogólne 1.1.Członkowie Spółdzielni obowiązani

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 02/2015 z DNIA 25 marca 2015 r. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ przy ul. MORENOWE WZGÓRZE 12,14,16,18,20 w GDAŃSKU

UCHWAŁA NR 02/2015 z DNIA 25 marca 2015 r. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ przy ul. MORENOWE WZGÓRZE 12,14,16,18,20 w GDAŃSKU UCHWAŁA NR 02/2015 z DNIA 25 marca 2015 r. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ przy ul. MORENOWE WZGÓRZE 12,14,16,18,20 w GDAŃSKU w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarczego na rok 2015 r. Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów i ustalania opłat związanych z:

R E G U L A M I N. Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów i ustalania opłat związanych z: R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach ROZDZIAŁ I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N rozliczania kosztów i przychodów gospodarki zasobem mieszkaniowym oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śląskich Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE Treść regulaminu: I. Podstawa prawna II. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i uŝytkowych w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, LOKALAMI USŁUGOWYMI I GARAŻAMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA ICH UŻYTKOWANIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, LOKALAMI USŁUGOWYMI I GARAŻAMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA ICH UŻYTKOWANIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, LOKALAMI USŁUGOWYMI I GARAŻAMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA ICH UŻYTKOWANIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin ustala zasady gromadzenia i wydawania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawy prawne 1 1. Podstawowe akty prawne przyjęte za podstawę

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE R E G U L A M I N rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Stosownie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI z siedzibą w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie. 1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie 1. Postanowienia ogólne 1.1.Podstawa prawna: Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię: Załącznik do uchwały nr 2/7/2012 Rady Nadzorczej SM "ODJ" Kraków z dnia 17.12.2012 r. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/18 Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu

Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu I. PODSTAWA PRAWNA. Podstawę prawną gospodarki finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu stanowią: 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Spółdzielni Mieszkaniowej KSAWERÓW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 2784,0 tys. zł, z tego w aktywach trwałych zmniejszenie wynosi 28.283,0 tys. zł, w aktywach

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JASIEŃ W GDAŃSKU, UL. DAMROKI 1

WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JASIEŃ W GDAŃSKU, UL. DAMROKI 1 WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JASIEŃ W GDAŃSKU, UL. DAMROKI 1 R E G U L A M I N OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA W WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ I UTRZYMANIEM NIERUCHOMOŚCI ORAZ USTALANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OCHOTA REGULAMIN

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OCHOTA REGULAMIN WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OCHOTA REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W WSM OCHOTA Tekst jednolity ze zmianami z dnia 10.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler S/13/056 Prawidłowość rozliczeń kosztów zarządu

Bardziej szczegółowo

4,79 0, , ,93 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,42

4,79 0, , ,93 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,42 mieszkaniowa 10-266 Olsztyn, ul. Okrzei 20 Strona 1 z 2 KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ w 2017 r. w ujęciu analitycznym Nazwa operacji KOSZTY BIEŻĄCE - SALDO POCZĄTKOWE w dniu 1 I 2017 r. ZALICZKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/2009 z dnia 7 grudnia 2009r. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI

Bardziej szczegółowo

Regulamin struktury kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad rozliczania kosztów mediów i działania Spółdzielni

Regulamin struktury kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad rozliczania kosztów mediów i działania Spółdzielni Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku Regulamin struktury kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad rozliczania kosztów mediów i działania Spółdzielni Komórka organizacyjna PF Wydanie 13

Bardziej szczegółowo